Analiza Analiza kapaciteta na ulivnokapaciteta na ulivno-- izlivnim old.sf.bg.ac.rs/downloads/dmdocuments/tes2010/CE11...¢ 

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Analiza Analiza kapaciteta na ulivnokapaciteta na ulivno-- izlivnim...

 • Analiza Analiza kapaciteta na ulivnokapaciteta na ulivno-- izlivnim rampama autoputaizlivnim rampama autoputa primenom HCMprimenom HCM--a 2000 i HBSa 2000 i HBS--a 2001a 2001

  Prof. dr Vladan TubiProf. dr Vladan Tubić, disć, dis Marijo Vidas, disMarijo Vidas, dis

  Rezultat rada na projektu Ministarstva za nauku iRezultat rada na projektu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije br. 15015

 • UvodUvod PriključakPriključak predstavlja funkcionalni sistem koji uz elementarni predstavlja funkcionalni sistem koji uz elementarni manevar ulivanja, odnosno izlivanja preko puta rampe manevar ulivanja, odnosno izlivanja preko puta rampe omogućava saobraćajnim tokovima da pređu sa jednog putaomogućava saobraćajnim tokovima da pređu sa jednog putaomogućava saobraćajnim tokovima da pređu sa jednog puta omogućava saobraćajnim tokovima da pređu sa jednog puta na drugi. Skup svih pojedinačnih priključaka čini jednu na drugi. Skup svih pojedinačnih priključaka čini jednu denivelisanu raskrsnicudenivelisanu raskrsnicu

  Priključak je funkcionalni sistem koji sadrži 3 funkcionalnaPriključak je funkcionalni sistem koji sadrži 3 funkcionalnaPriključak je funkcionalni sistem koji sadrži 3 funkcionalna Priključak je funkcionalni sistem koji sadrži 3 funkcionalna dela dela –– komponente:komponente:

  •• Glavni čvor rampeGlavni čvor rampe •• Put rampePut rampePut rampePut rampe •• Sekundarni čvor rampe.Sekundarni čvor rampe.

  Efikasnost funkcionisanja priključka Efikasnost funkcionisanja priključka j p jj p j zavisi od sve tri komponente,odnosno zavisi od sve tri komponente,odnosno ako su odgovarajuće dimenzionisane ako su odgovarajuće dimenzionisane po meri zahteva saobraćajnih tokova.po meri zahteva saobraćajnih tokova.

 • UvodUvod Glavni čvor rampe se projektuje da bi se omogućilo ulivanje i Glavni čvor rampe se projektuje da bi se omogućilo ulivanje i izlivanje sa minimalnim uticajem, odnosno ometanjem izlivanje sa minimalnim uticajem, odnosno ometanjem saobraćajnog toka na glavnom pravcu. saobraćajnog toka na glavnom pravcu.

  Put rampe je uopšteno definisan kao jedan povezujući deo Put rampe je uopšteno definisan kao jedan povezujući deo puta ili kao bilo koja veza puteva u različitim nivoima, koja puta ili kao bilo koja veza puteva u različitim nivoima, koja omogućava vozilima da se priključe na ili isključe saomogućava vozilima da se priključe na ili isključe saomogućava vozilima da se priključe na ili isključe sa omogućava vozilima da se priključe na ili isključe sa označenog puta.označenog puta.

  Sekunadarni čvor rampe može biti tipa koji dopušta Sekunadarni čvor rampe može biti tipa koji dopušta nekontrolisano uplitanje (uliv) i isplitanje (izliv) ili oblikovanonekontrolisano uplitanje (uliv) i isplitanje (izliv) ili oblikovanonekontrolisano uplitanje (uliv) i isplitanje (izliv) ili oblikovano nekontrolisano uplitanje (uliv) i isplitanje (izliv) ili oblikovano ukrštanje u istom nivou.ukrštanje u istom nivou.

  Kapacitet priključka je najmanja od tri vrednosti:Kapacitet priključka je najmanja od tri vrednosti: •• kapaciteta čvora u zoni spajanja rampe sa glavnim kapaciteta čvora u zoni spajanja rampe sa glavnim

  pravcem,pravcem, •• kapaciteta puta rampe ikapaciteta puta rampe i

  kapaciteta č ora oni spajanja sa sek ndarnim pra cemkapaciteta č ora oni spajanja sa sek ndarnim pra cem•• kapaciteta čvora u zoni spajanja sa sekundarnim pravcem.kapaciteta čvora u zoni spajanja sa sekundarnim pravcem.

 • UvodUvod

  Put rampe se razlikuje od glavnog toka na autoputu u tome:Put rampe se razlikuje od glavnog toka na autoputu u tome:

  •• što je to put ograničene dužine i širine (najčešće samo što je to put ograničene dužine i širine (najčešće samo jedna traka),jedna traka), •• brzina slobodnog toka je često niža nego na onimbrzina slobodnog toka je često niža nego na onimbrzina slobodnog toka je često niža nego na onim brzina slobodnog toka je često niža nego na onim putevima sa kojima se rampa spaja, a posebno u odnosu putevima sa kojima se rampa spaja, a posebno u odnosu na autoput,na autoput, •• na rampama sa jednom trakom, gde nisu moguće na rampama sa jednom trakom, gde nisu moguće p j g gp j g g operacije preticanja, veoma je izražen nepovoljan uticaj operacije preticanja, veoma je izražen nepovoljan uticaj kamiona i drugih sporih vozila, za razliku kod puteva sa kamiona i drugih sporih vozila, za razliku kod puteva sa više traka, iviše traka, i •• na ukrštanju rampe i ulice, mogu se javiti redovi na na ukrštanju rampe i ulice, mogu se javiti redovi na rampi, posebno ako je ukrštanje signalizovano.rampi, posebno ako je ukrštanje signalizovano.

 • UvodUvod Vozila koja se sa ulivne rampe uključuju na glavni pravac, nastoje Vozila koja se sa ulivne rampe uključuju na glavni pravac, nastoje da pronađu vremensku i prostornu ‘’prazninu’’da pronađu vremensku i prostornu ‘’prazninu’’ u glavnom u glavnom saobraćajnom toku S obzirom da se većina rampi nalazi sasaobraćajnom toku S obzirom da se većina rampi nalazi sasaobraćajnom toku. S obzirom da se većina rampi nalazi sa saobraćajnom toku. S obzirom da se većina rampi nalazi sa desne strane glavnog pravca, stoga je odlučeno da saobraćajna desne strane glavnog pravca, stoga je odlučeno da saobraćajna traka u koju se ulivaju vozila sa rampe se obeležava kao Traka 1.traka u koju se ulivaju vozila sa rampe se obeležava kao Traka 1.

  I t ži j k l d j ti j li j ćih il j ćiI t ži j k l d j ti j li j ćih il j ćiIstraživanja su pokazala da je uticaj ulivajućih vozila najveći u Istraživanja su pokazala da je uticaj ulivajućih vozila najveći u Trakama 1 i 2, kao i u traci za ubrzavanje u uticajnoj zoni dužine Trakama 1 i 2, kao i u traci za ubrzavanje u uticajnoj zoni dužine 450m od tačke ulivanja.450m od tačke ulivanja. Kod izlaznih rampi osnovni manevar je izlivanje, odnosno Kod izlaznih rampi osnovni manevar je izlivanje, odnosno razdvajanje jednog saobraćajnog toka na dva. Vozila koja se razdvajanje jednog saobraćajnog toka na dva. Vozila koja se isključuju sa glavnog pravca moraju zauzeti traku koja se nalazi isključuju sa glavnog pravca moraju zauzeti traku koja se nalazi uz izlaznu rampu (Traka 1 za desne izlazne rampe)uz izlaznu rampu (Traka 1 za desne izlazne rampe)uz izlaznu rampu (Traka 1 za desne izlazne rampe).uz izlaznu rampu (Traka 1 za desne izlazne rampe).

  Istraživanja pokazuju da se najveće turbulencije pojavljuju u Istraživanja pokazuju da se najveće turbulencije pojavljuju u Trakama 1 i 2, kao i u traci za usporavanje u zoni dužine od 450 Trakama 1 i 2, kao i u traci za usporavanje u zoni dužine od 450 (m) od tačke izlivanja.(m) od tačke izlivanja.

 • UvodUvod

 • UvodUvod

  Parametri od značaja za analizu Parametri od značaja za analizu Specifični parametri koji su od Specifični parametri koji su od kapaciteta i Nivoa Usluge:kapaciteta i Nivoa Usluge:

  •• broj i širine saobraćajnih broj i širine saobraćajnih traka, traka, d lj t b č ih t jid lj t b č ih t ji

  praktičnog značaja za praktičnog značaja za funkcionisanje glavnih (autoputnih) funkcionisanje glavnih (autoputnih) čvorova rampe i analize kapaciteta i čvorova rampe i analize kapaciteta i Ni U lNi U l•• udaljenost bočnih smetnji, udaljenost bočnih smetnji,

  •• vrsta terena, prosečni i vrsta terena, prosečni i specifični uzdužni nagibi,specifični uzdužni nagibi,

  •• stepen zakrivljenostistepen zakrivljenosti

  Nivoa Usluge:Nivoa Usluge: •• dužina trake za dužina trake za

  usporavanja/ubrzavanje,usporavanja/ubrzavanje, •• slobodne brzine na putevimaslobodne brzine na putevima•• stepen zakrivljenosti,stepen zakrivljenosti,

  •• karakteristika vozača, karakteristika vozača, •• struktura saobraćajnog toka i struktura saobraćajnog toka i

  učešće teretnih vozila iučešće teretnih vozila i

  •• slobodne brzine na putevima slobodne brzine na putevima rampi, i rampi, i

  •• raspodela saobraćajnog toka raspodela saobraćajnog toka po trakama autoputapo trakama autoputaučešće teretnih vozila i učešće teretnih vozila i

  ostali.ostali. po trakama autoputa, po trakama autoputa, odnosno višetračnog puta.odnosno višetračnog puta.

 • AAnaliza kapaciteta i Nivoa Usluge ulivnonaliza kapaciteta i Nivoa Usluge ulivno--izlivnih izlivnih rampi po postupku iz HBS 2001rampi po postupku iz HBS 2001rampi po postupku iz HBS 2001rampi po postupku iz HBS 2001

  Kriterijum za definisanje Nivoa Usluge prvobitno je bila srednja Kriterijum za definisanje Nivoa Usluge prvobitno je bila srednja brzina putovanja putničkih automobila. Zbog veoma kratkih brzina putovanja putničkih automobila. Zbog veoma kratkih deonica koje se pojavljuju u zonama spojeva ulivno deonica koje se pojavljuju u zonama spojeva ulivno –– izlivnih izlivnih rampi kod denivelisanih raskrsnica, brzine su se pokazale kao rampi kod denivelisanih raskrsnica, brzine su se pokazale kao

  d b li l b ć jd b li l b ć jveoma nepodobne za analizu uslova saobraćaja.veoma nepodobne za analizu uslova saobraćaja. Brzina je veoma osetljiva i zavisi od mnogih uticajnih faktora Brzina je veoma osetljiva i zavisi od mnogih uticajnih faktora (geometrijske karakteristike, uslovi upravljanja i td.) pa stoga (geometrijske karakteristike, uslovi upravljanja i td.) pa stoga varira nezavisno od merodavnog saobraćajnog opterećenjavarira nezavisno od merodavnog sa

Recommended

View more >