Amsterdam Slotervaart - 2019.rejo. Generiek systeemontwerp camerasysteem, lokaal netwerk, systeem (Geen

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Amsterdam Slotervaart - 2019.rejo. Generiek systeemontwerp camerasysteem, lokaal netwerk, systeem...

 •  2009, Movares Nederland B.V.

  Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

  openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier,

  zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Movares Nederland B.V.

  Amsterdam Slotervaart

  Vervanging camerasystemen op August Allebéplein,

  Delflandplein, Sierplein, Belgiëplein en Abraham Staalmanplein

  Opdrachtgever Stadsdeel Slotervaart

  Y. Cornelisse

  Movares Nederland B.V.

  Auteur Ir. A. Klip MBM

  Kenmerk IN-AK-090009620 - Versie 0.5

  Utrecht, 25 maart 2009

  concept

 • Kenmerk IN-AK-090009620 - concept - Versie 0.5 - 25 maart 2009

  Divisie Infra

  1/26

  Samenvatting

  In dit rapport zijn de resultaten opgenomen van een aantal activiteiten:

   Eén overleg waarin een presentatie plaats vond van moderne

  cameratechnieken en beeldverwerking.

   Tweemaal overleg met vertegenwoordigers van het Stadsdeel en de politie

  om het functioneel en operationeel programma van eisen helder te krijgen.

   Bezoeken voor inventarisatie op de pleinen (geen lichtmeting).

   Bezoek aan de toezichtruimte op het Delflandplein.

   Eénmaal overleg met Gemeente Amsterdam betreffende het centraal

  toezichtsysteem.

  Deze resultaten zijn vastgelegd in diverse hoofdstukken met:

   Functionele en operationele eisen CCTV-camera’s.

   Plannen voor camerapositionering ten behoeve van vijf pleinen.

   Generiek systeemontwerp camerasysteem, lokaal netwerk, systeem (Geen

  gedetailleerd ontwerp, lensberekeningen en geen beheersheets).

   Technisch Programma van Eisen

  a. Camera’s

  b. Beschrijving CCTV-opslag van camerabeelden August Allebéplein.

  c. Beschrijving CCTV-werkplek in toezichtruimte Delflandplein.

  d. Beschrijving CCTV-werkplek in toezichtruimte August Allebéplein.

  e. Telecommunicatie lokaal netwerk lokaal.

  f. Telecommunicatie breedband naar het Allebéplein , voorbereiding

  naar centraal netwerksysteem Amsterdam.

 • Kenmerk IN-AK-090009620 - concept - Versie 0.5 - 25 maart 2009

  Divisie Infra

  2/26

  Inhoudsopgave

  Samenvatting 1

  Inleiding 3

  1 Inventarisatie 4 1.1 Resultaat schouw en overleg 4 1.2 Systeemconclusies 5

  2 Functionele en operationele eisen CCTV-camera’s 6 2.1 Wat zijn de problemen? 6 2.2 Aanpak veiligheid 6 2.3 Operationele eisen 7 2.4 Functionele eisen 7

  3 Cameraplannen 9 3.1 August Allebéplein 9 3.2 Abraham Staalmanplein 10 3.3 Belgiëplein 11 3.4 Delflandplein 12 3.5 Sierplein 13

  4 Systeemontwerp 15 4.1 Camera’s en lokaal netwerk 15 4.2 Lange afstandsnetwerk 16 4.3 Opslag 17 4.4 Werkplek toezichtruimte Delflandplein 18 4.5 Werkplek toezichtruimte August Allebéplein 20

  5 Technisch Programma van Eisen 25

  Colofon 26

  Bijlage I Huidige situatie cameratoezicht Slotervaart

  Bijlage II Toekomstige situatie cameratoezicht Slotervaart

  Bijlage III Upgrade cameratoezicht Slotervaart

  Bijlage IV Cameraplannen

  Bijlage V Technisch Programma van Eisen

 • Kenmerk IN-AK-090009620 - concept - Versie 0.5 - 25 maart 2009

  Divisie Infra

  3/26

  Inleiding

  Het bestuur van Stadsdeel Amsterdam Slotervaart wil de huidige camerasystemen

  op het August Allebé plein, Delflandplein, Sierplein, Belgiëplein en Abraham

  Staalmanplein vervangen. De systemen dateren uit 1999 en 2000 en inmiddels is de

  kwaliteit van die systemen van dien aard dat het gehele systeem vervangen moet

  worden.

  Bij deze vervanging dient er rekening mee gehouden te worden dat het systeem

  aangesloten moet kunnen worden op een nieuw te bouwen centrale toezichtruimte

  van de Gemeente Amsterdam. Dit betekent dat er een afstemming plaats heeft

  gevonden met de projectleider van deze nieuwe CTR zodat de koppeling tussen

  beide systemen mogelijk wordt en kwalitatief optimaal kan zijn.

  Movares is gevraagd dit te ondersteunen met een aantal rapporten en diensten.

  Functioneel

  programma

  van eisen

  opstellen

  Operationele

  criteria

  opstellen

  Systeem

  ontwerp

  Opstellen

  technisch

  programma

  van eisen

  Aan-

  besteding

  Opstellen

  offerte

  Offerten

  beoordelen

  Bouw en

  installatie Oplevering

  Toetsing aan

  programma

  van eisen

  Definitief in

  gebruik en

  beheer.

  Leverancier

  Opdrachtgever

  Adviseur Presentatie

  CCTV

  Leverancier-

  keuze en

  opdracht

  verstrekking

  Camera

  positionering Ondersteuning

  Toetsing

  volgens

  BRL-CCTV

  Figuur 1 processtappen

  In de weergave van het gehele proces geven de groene vlakken de aan Movares

  opgedragen activiteiten weer die in dit rapport verwerkt zijn. Het functioneel en

  technisch programma van eisen zal door de opdrachtgever zelf al of niet verwerkt in

  een bestek zelfstandig worden aanbesteed.

 • Kenmerk IN-AK-090009620 - concept - Versie 0.5 - 25 maart 2009

  Divisie Infra

  4/26

  1 Inventarisatie

  1.1 Resultaat schouw en overleg

  Naast de eigen bezoeken aan de locaties is met ing. Vincent van Asselt van Volker

  Wessels (VW) Telecom Datacenters ook de inventarisatie van de camerasystemen in

  Slotervaart doorgesproken. In een tweetal rapporten 1,2

  is vastgelegd hoe de huidige

  situatie is, en deze onderschrijven de voorgestelde upgrade van de CCTV-systemen.

  De camerasystemen zijn een mix van analoog en digitaal, vaste bedrading met coax

  en draadloze verbindingen. Geconcludeerd wordt dat de 4 camera’s op het

  politiebureau op het August Allebéplein gehandhaafd kunnen worden als zij in het

  toekomstige systeem worden ingepast, evenals de 5 camera’s van het flexibele

  systeem welke ook daar wordt uitgekeken. Deze 9 camera’s zijn tamelijk recent

  geïnstalleerd. Hier is ook een modern en uitbreidbaar toezichtsysteem beschikbaar

  (Milestone software).

  Er wordt voorgesteld de overige camera’s in Slotervaart te vervangen door moderne

  IP-camerasystemen met digitale transmissie. Daarbij moet e.e.a. wel passen in de

  opzet van de komende centralisatie van het toezicht. De toezichtssoftware op het

  Delflandplein is een mix van systemen en dient gemoderniseerd te worden.

  De huidige DSL lijnen zijn een beperking in het met goede beeldkwaliteit uitkijken

  van de camera’s. Met name dus de structuur van de beeldverbindingen en de

  bandbreedtebeperking geeft hier aanleiding om voor een geheel nieuw op te zetten

  netwerk te gaan kiezen. Het Stadsdeel Slotervaart heeft in maart 2008 een nieuw

  contract getekend met Dataweb voor een minimale duur van 3 jaar voor de

  levering van DSL lijnen. Dit wordt niet als beperking gezien om een nieuw

  netwerk op te zetten. In Bijlage 1 is de huidige structuur van het netwerk

  getekend.

  In de toekomstige situatie gaat de voorkeur uit naar een volledig breedbandig

  netwerk (glasvezel) waarbij in mogelijk een ringstructuur het beeldtransport

  uitgevoerd wordt naar gebouw De Eenhoorn. Dit is de beoogde locatie van de

  nieuwe Centrale Toezicht Ruimte van de stad Amsterdam. In Bijlage 2 is dit

  aangegeven.

  Voor de netwerkopzet wordt ook aangegeven dat een eenduidige opzet van het

  systeem met straatkasten voor apparatuurplaatsing te verkiezen is boven de

  huidige situatie waarbij op diverse punten in gebouwen van diverse eigenaren

  opslag en dataswitches zijn geplaatst.

  1 Schouwresultaat 15 jan. 2009 Toezichtcentrale, Delflandlplen, Sierplein, Allebéplein VWTelecom 2 Schouwresultaat 20 jan. 2009 Wijkbureau Allebéplein VWTelecom

 • Kenmerk IN-AK-090009620 - concept - Versie 0.5 - 25 maart 2009

  Divisie Infra

  5/26

  1.2 Systeemconclusies

  1. Uit overleg met de opdrachtgever en overeenkomend met het Movares en VW Telecom advies wordt voorgesteld:

  a. Wijkbureau Allebéplein de centrale ruimte te maken waar alle camerabeelden uit Slotervaart kunnen worden bekeken.

  b. Verzorg de opslag van alle beelden uit Slotervaart op het Allebéplein.

  2. I.t.t. het voorstel van VW Telecom wordt door het Stadsdeel Slotervaart vastgesteld dat de toezichtruimte Delflandplein voorlopig niet komt te

  vervallen. Deze wordt dus meegenomen in de upgrade.

  3. Maak voor het nieuwe toezichtsysteem gebruik van de Milestone videosoftware (August Allebéplein) en plaats deze op een nieuwe server

  en voorzie 2 uitkijkposities. De huidige functionalteit is voldoende en

  dient behouden te blijven.

  4. Voorzie een uitkijkpositie op het Delflandplein

  5. De huidige DSL lijnen van de cameraprojecten (Allebéplein, Belgiëplein, Delflandplein, Sierplein en Abraham Staalmanplein)

  worden door eigen vaste breedbandige verbindingen vervangen

  6. Pr