Amplificator de 20W

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/17/2019 Amplificator de 20W

  1/46

   Coala

   Mod Coala N Document Semnat. Data

  Proiect de an

  Tema: Calculul unui amplificator de frecvenţă joasă fără transformator la ieşire.

  Scopul lucrării: Montarea teoretică a unui amplificator de frecvenţă joasă cutranzistori de putere ridicată.

  Datele iniţiale:

  Puterea utilă în sarcină 6 W

  Rezistenţa omică a sarcinii 10 Ω

  !recvenţa limită inferioară a "enzii de frecvenţă lucrătoare 20 Hz

  !recvenţa limită superioară a "enzii de frecvenţă lucrătoare 50 kHz

  Distorsiunile de amplitudine#frecvenţă admisi"ile la frecvenţalimită inferioară

  ! d"

  Distorsiunile de amplitudine#frecvenţă admisi"ile la frecvenţalimită superioară

  ! d"

  Distorsiunile neliniare admisi"ile 1#0 $

  Diapazonul dinamic a semnalelor de intrare 5 d"

  !%M a sursei de alimentare 2$5 m%

  Rezistenţa omică a sursei de semnal 1$0 kΩ

  &ama de temperaturi lucrătoare a mediului am"iant' min !0 0&

  &ama de temperaturi lucrătoare a mediului am"iant' ma( '(0 0&

  Cuprins

  ))T* +,T T-&10!

 • 8/17/2019 Amplificator de 20W

  2/46

   Coala

   Mod Coala N Document Semnat. Data

  Capitolul *. Noţiuni teoretice*.*. Noţiuni +enerale despre amplificatoare de semnal de

  frecvenţă joasă fără transformator la ieşire ...............................................,

  *.). Scemotenica amplificatoarelor de putere în două etaje fărătransformator la ieşire -P!..................................................................../

  Capitolul ). Calculul amplificatoarelor de frecvenţă joasă fărătransformator în două etaje de amplificare în putere

    ).*.*. Calculul etajului final contratimp ecipat cu tranzistoricompuşi în re+imul clasa 012...............................................................*/

  ).*.). Calculul etajului prefinal monociclu în re+imul clasa 0-2în cuplare rezistivă cu etajul final.........................................................))

  ).*., Calculul circuitelor de polarizare şi sta"ilizare a punctului static de funcţionare a etajelor finale şi prefinale.................................................)3

  ).*.4 Calculul coeficienţilor de armonici a etajelor final şi prefinalşi a +radului de reacţie ne+ativă +lo"ală necesară înasi+urarea factorului de armonici impus..............................................)5

  ).*.3 Calculul distorsiunilor de frecvenţă a amplificatoarelor de putere-P cuprins de o reţea de reacţie ne+ativă +lo"ală................................,)

  ).*./ Calculul reţelelor de reacţie ne+ativă +lo"ală RN& în-P "ietaje.............................................................................................,4

  ).*.6 Calculul factorului de amplificare în tensiune şi a numărului de etajeamplificatoare preliminare necesare.....................................................,3

  ).*.5 Calculul capacităţilor condensatoarelor decuplatoare Cd.ies şiCd.int şi a condensatorului de "locaj C%* utilizat în -P!7......................,/

  ).). Calculul etajului preliminar în conectare rezistivă#capacitivă8de tip RC9: ecipat cu tranzistori "ipolari în conectare %C.................,5

  Capitolul ,. -le+erea amplificatorului operaţional

  ;nceiere..................................................................................................................3)1i"lio+rafie..............................................................................................................3,-ne(ă.......................................................................................................................34

  ,)T* +,T T-&10!

 • 8/17/2019 Amplificator de 20W

  3/46

   Coala

   Mod Coala N Document Semnat. Data

    Capitolul *

    .oţiuni teoretice

  1$1 .oţiuni /enerale depre ampliicatoare de emnal de recenţă 3oaă ără tranormator la ie4ire

  ;n canalele de modulaţie în frecvenţă 8în canale postdetectoare9contemporane de emisie şi dispozitivelor radioreceptoare profesionale: dar deasemenea şi în diverse dispozitive de înre+istrare: o utilizare foarte lar+ă îşi+ăsesc -S!7! de calitate înaltă ecipate cu tranzistoare "ipolare şi cu tranzistoarecu efect de c?.

  %le se caracterizează printr#o sta"ilitate înaltă în re+im de curent continuu:

  sta"ilitatea coeficientului de amplificare şi a tensiunii semnalului de ieşire:distorsiuni liniare şi neliniare mici 8de fază şi frecvenţă9: nivel mic al z+omotului

   propriu: un mare diapazon dinamic şi de asemenea +a"arit: masă şi preţ redus.Caracteristicile înalte ale acestor amplificatoare se asi+ură prin ale+erea

  soluţiilor optimale ale scemelor electrice şi re+imurilor de lucru a etajelor:utilizarea elementelor termodependente şi a reţelelor de reacţie locală şi +lo"ală încurent şi tensiune atît după semnal cît şi după alimentare.

  -S!7! se deose"esc de cele cu transformator în +eneral prin particularităţile de construcţie şi calcul a etajelor finale şi prefinale. -ceste

  deose"iri sînt determinate de conectarea fără transformator a sarcinii e(terne latranzistoarele de ieşire ale acestor amplificatoare. Principalele caracteristici aleamplificatoarelor multietaj fără transformator în mare parte sînt determinate anumede proprietăţile etajelor de ieşire.

  Scema de structură +enerală a unui canal de amplificare cu -S!7! poate ficonsiderată ca cea arătată în fi+ura a: unde -PS!7# amplificator de putere desemnal de frecvenţă joasă@ 1R-P# "loc de re+lare şi amplificare preventivă.

   Numărul total de etaje a amplificatoarelor fără transformator depinde deutilizarea concretă a amplificatorului respectiv.

  De remarcat că "aza tuturor variantelor posi"ile de amplificatoare fărătransformator o formează amplificatoarele de putere de frecvenţă joasă 8-P!79 cule+ături +alvanice între etaje şi cu le+ături +alvanice sau capacitive cu sarcinae(ternă: cuprinse de o reţea de reacţie ne+ativă +lo"ală 8RRN&9. -nume aceastăRRN în +eneral asi+ură un nivel înalt al indicilor -P!7.

  ;n raport cu ieşirea RRN se e(ecută paralel: adică în tensiune 8în curentcontinuu şi în curent alternativ9: ce este dictat de necesitatea sta"ilizării tensiuniide ieşire şi de micşorarea rezistenţei de ieşire a -P!7.

  ;n raport cu intrarea RRN se e(ecută paralel sau serie şi depinde de numărulde etaje ale -P!7 şi de posi"ilitatea acestor etaje de a defaza sau nu semnalulamplificat. Numărul de etaje a -P!7 în majoritatea cazurilor nu depăşeşte )#,:deoarece în cazul cuprinderii cu o RRN& a unui număr mai mare de , etaje este

  4)T* +,T T-&10!

 • 8/17/2019 Amplificator de 20W

  4/46

   Coala

   Mod Coala N Document Semnat. Data

  dificilă asi+urarea unei funcţionări sta"ile a -P!7. Cu toate acestea: tre"uie deremarcat că sta"ilitatea funcţionării în asemenea cazuri în principiu poate fiasi+urată prin conectarea în -P!7 a unor circuite speciale de corecţie.

  ;n caz +eneral semnalul sursei cu o tensiune electromotoare %surs  şi cu oimpedanţă internă R +  8spre e(emplu de la detectorul dispozitivului deradiorecepţie9 se aplică la intrarea -P!7 printr#un "loc de re+lare al volumului şitem"rului semnalului şi al amplificării preventive al acestuia 81R-P9. 1locul susnumit permite re+larea şi asi+urarea unei puteri necesare a semnalului P∼ieş  pesarcina e(ternă R s a -P!7 8spre e(emplu un me+afon electrodinamic: difuzor: etc.9şi a unei C-! necesară care influenţează tem"rul sunetului. 1R-P se simplifică

   p

 • 8/17/2019 Amplificator de 20W

  5/46

   Coala

   Mod Coala N Document Semnat. Data

  Atilizarea conectării după CC a tranzistorilor "ipolari este determinată deindicii calitativi înalţi ai etajului final 8distorsiuni liniare şi neliniare mici: z+omotmic: sta"ilitatea de amplificare înaltă9 ca rezultat al utilizării unei RRN de +radînalt 8β≥>:B9 caracteristică repetoarelor pe emitor 8cu o sin+ură insuficienţă careconstă în faptul că amplificarea în tensiune a repetorului pe emitor nu depăşeşteunitatea9. -ceastă RRN măreşte efectul de îm"unătăţire a indicilor -P!7 cuprinscu o RRN&.

  e+ătura tranzistorilor etajului final cu sarcina e(ternă se e(ecută: saunemijlocit 8în acest caz se utilizează o sursă de alimentare "ipolarăadică douăsurse de alimentare identice cu o "ornă comună9: sau capacitiv 8aici se utilizează osin+ură sursă de alimentare9.

  ;n ce priveşte etajele prefinale ale -S!7! 8cît în -P!7: at

 • 8/17/2019 Amplificator de 20W

  6/46

   Coala

   Mod Coala N Document Semnat. Data

  1$2$ Scemotenica ampliicatoarelor de putere n două eta3e ărătranormator la ie4ire 7P+T

  Conectarea directă 8sau prin condensator9 a sarcinii e(terne în circuitul deieşire a elementelor active a amplificatorului permite e(cluderea din scema

  etajului final a unei detalii nestandarde transformatorul de ieşire şi ca urmarelicidarea distorsiunilor de fază: de frecvenţă şi a celor neliniare introduse de el:micşorarea dimensiunilor: a masei: a preţului de cost şi perfecţionarea tenolo+ieide producere. -nume prin aceste cauze se e(plică marele interes faţă deamplificatoarele de frecvenţă joasă fără transformator la ieşire. ;nsă e(cluderea dinscemă a transformatorului de ieşire creează unele dificultăţi în asi+urarea a uneivalori optimale a rezistenţei de sarcină a elementului amplificatorului. Conectareadirectă 8sau prin condensator9 a sarcinii e(terne la amplificatorul fără transformator la ieşire se recomandă doar numai în cazurile c$9 ca şi în etajele cu transformator la ieşire: însărandamentul real: de re+ulă: se dovedeşte a fi mai mare dec

 • 8/17/2019 Amplificator de 20W

  7/46

   Coala

   Mod Coala N Document Semnat. Data

  -ici tranzistorii de ieşire G4 şi G3 sînt de aceeaşi structură: iar tranzistoriiG) şi G, de putere relativ mică sînt complementari. 1raţul etajului final petranzistorii G) şi G4 prezintă un repetor pe emitor du"lat: iar cel pe tranzistoriiG, şi G3 scema du"lată cu %C cu o reacţie ne+ativă de *>>$ paralelă în

  raport cu ieşirea 8după tensiune9 şi serie în raport cu intrarea 8în circuitul emitor G, se aplică toată tensiunea de ieşire a etajului9. Parametrii acestor "raţecorespund unii altora: deoarece scema du"lată în conectare %C cu o reacţiene+ativă de *>>$: paralelă la ieşire 8în tensiune9 şi serie la intrare: ca şi repetorul

   pe emitor du"lu: se caracterizează prin coincidenţa semnalelor de ieşire şi deintrare după fază: prin impedanţe de ieşire mici: impedanţe de intrare mari şi cu uncoeficient de transfer în tensiune aproape unitar. Rezistoarele R %) şi R %, conectateîntre "aza şi emitorul tranzistorilor G) şi G, îm"unătăţesc sta"ilitatea termică aetajului. Rezistenţa lor se ale+e de apro(imativ 83÷*>9 ori mai mare ca rezistenţade intrare în curent alternativ R int.G4  şi R int.G3  a tranzistorilor G4 şi G3 lavaloarea ma(imă a semnalului de intrare. -le+erea acestor rezistenţe de valoaremai mică măreşte sta"ilitatea termică de re+im însăşi micşorează amplificarea dincauza şuntării lor considera"ile a circuitelor de intrare a tranzistorilor G4 şi G3în curent alternativ. Perecile de tranzistori conectaţi serie G): G, şi G4: G3tre"uie alese după coeficientul de amplificare în curent )*% şi frecvenţa limită f )*%cu o a"atere a acestor valori de cel mult 8*>÷)>9$. ;n cazul unor a"ateri mai marişi utilizării considera"ile a tensiunii colector pot apărea distorsiuni neliniarecondiţionate de limitarea semnalului.

  ;n etajul final nu mai căutînd la faptul că sarcina e(ternă este conectatădirect la ieşirea circuitului tranzistorilor: curentul ce cur+e prin sarcină nu conţinecomponenta continuă: deoarece componentele curentului continuu de ieşire a

   "raţelor sînt e+ale ca valoare dar opuse ca sens. Respectiv pierderile sursei de

  5)T* +,T T-&10!

 • 8/17/2019 Amplificator de 20W

  8/46

   Coala

   Mod Coala N Document Semnat. Data

  alimentare în sarcină lipsesc şi tensiunea dintre colector şi emitor la fiecaretranzistor a etajului final va fi de >:3%al. Componentele alternative a curenţilor din

   "raţe cauzate de semnalul de intrare în re+imul clasa 012 trec prin sarcină succesivfiecare semiperioadă a semnalului: creînd pe sarcină o tensiune alternativă desemnal cu amplitudinea Am.ieş.

  ranzistorul G* din etajul prefinal monociclu conectat după scema %C şi

  care lucrează în re+imul clasa 0-2: este alimentat cu tensiunea % al. e+ăturatranzistorului G* a etajului prefinal cu etajul final este rezistivă@ în scema dele+ătură intră rezistorul R c* în circuitul colector al tranzistorului G*.

  Cu ajutorul termorezistorului R   se o"ţine tensiunea de polarizare atranzistorilor G) şi G, a etajului final şi totodată se realizează termosta"ilizareacurenţilor colector de repaus a acestor tranzistori. Cu scopul simplificării o"ţineriire+imului de termosta"ilizare necesar: în paralel cu termorezistorul R   seconectează o rezistenţă de şunt R H de valoare presta"ilită. re"uie de remarcat căvaloarea rezistenţei R IIR HER JR HI8R KR H9 de re+ulă este mult mai mică ca

  rezistenţa colector R c*. De asemenea tre"uie de remarcat că în locultermorezistorului R  pentru polarizare şi termosta"ilizare poate fi folosită o diodă8linie punctată pe fi+ura *9 sau cC* a tranzistorului G* este utilizatăsta"ilizarea emitor cu ajutorul rezistorului R %*. Cu cît este mai mare valoarearezistorului R %*  şi cu cît este mai mică valoarea rezistenţei divizorului de tensiune

  R D*ER )IIR *ER *JR )I8R *KR )9 cu atC*  al tranzistorului G*. Pentru

   preînt

 • 8/17/2019 Amplificator de 20W

  9/46

   Coala

   Mod Coala N Document Semnat. Data

  După principiul de funcţionare scema din fi+.) nu se deose"eşte de cea dinfi+.*. re"uie doar de menţionat funcţia deose"ită a condensatorului Cd.ieş: pe careel îl îndeplineşte în etajul final la funcţionarea lui în re+imul clasa 012: împreună

  cu funcţiile de "ază de deconectare a sarcinii e(terne R s de la tranzistoarele deieşireG4 şi G3 în curent continuu şi conectarea acestora în curent alternativ.-cest condensator încărcîndu#se pînă la >:3%al la conectarea scemei joacă rolul desursă de alimentare pentru "raţul inferior a etajului final în acele semiperioade alesemnalului în care "raţul de jos se descide: iar cel de sus se încide: întrerupîndalimentarea "raţului inferior de la redresor. De remarcat că în procesul de "locareşi de"locare succesivă "raţelor: tensiunea pe condensator va varia nesemnificativ:crescînd datorită încărcării în timpul funcţionării "raţului de sus şi descrescînddatorită descărcării parţiale în timpul funcţionării "raţuilui de jos. ;nsă această

  variaţie de tensiune ce are loc pe condensatorul Cd.ieş poate fi redusă pC,  a tranzistorulului G,. otodată: concomitent cu polarizarea în scemă secrează o RRN& 8cuprinde toate etajele9 paralelă: şi în raport cu intrarea: şi în raport

  cu ieşirea. Cule+erea paralelă a semnalului de reacţie ne+ativă de la ieşirea scemeiînseamnă că reacţia ne+ativă va fi în tensiune: şi în curent continuu: şi în curentalternativ 8în semnal9.

  *>)T* +,T T-&10!

 • 8/17/2019 Amplificator de 20W

  10/46

   Coala

   Mod Coala N Document Semnat. Data

  ;n ce priveşte reacţia ne+ativă +enerală în tensiune alternativă 8după semnal9:ea va micşora distorsiunile de fază: distorsiunile de frecvenţă: distorsiunileneliniare şi va majora sta"ilitatea coeficientului de amplificare. Plus la aceasta:tre"uie de remarcat că deoarece reacţia ne+ativă +enerală în tensiune alternativăeste paralelă în raport cu intrarea: ea va micşora impedanţa de intrare şicoeficientul de amplificare în curent 8şi respectiv coeficientul de amplificare întensiune9 al scemei. -cest moment tre"uie luat în consideraţie în timpul calcululuiscemei. Dacă +radul de reacţie în semnal va fi mai mic ca cel calculat la

   proiectare 8din punct de vedere al micşorării distorsiunilor neliniare şi defrecvenţă9 atunci ea poate fi e(clusă: înlocuind rezistorul R * cu două rezistoare şiintroduc

 • 8/17/2019 Amplificator de 20W

  11/46

   Coala

   Mod Coala N Document Semnat. Data

  re"uie de menţionat: că în toate scemele analizate valoarea mare aamplitudinii tensiunii de ieşire a etajului prefinal Am.ieş*EA1)8,9KAm.ieş necesită şi ovaloare mare a amplitudinii componentei alternative de curent colector 8curent desemnal9 de la tranzistorul G* prin rezistorul R C*  în circuitul colector a acestuitranzistor ceea ce impune mărirea puterii tranzistorului respectiv. ;n caz denecesitate aceste mărimi 8curentul şi puterea9 pot fi reduse prin c

 • 8/17/2019 Amplificator de 20W

  12/46

   Coala

   Mod Coala N Document Semnat. Data

  Din altă parte rezistorul R în curent continuu e conectat în raport cu sursa dealimentare în serie cu R C*: deoarece rezistenţa rezistorului R tre"uie să fie mai micăca a rezistorului R C* pentru a reduce pierderile tensiunii de alimentare. De re+ulărezistenţa R se ale+e din condiţiile 83÷*>9R s ≲R ≲  8>:*÷>:)9R C*. ;n ce priveştevaloarea capacităţii condensatorului C ea se ale+e din condiţia *I8ω jC9≲RI83÷*>9.

  ;n înceierea analizei scemelor din fi+urile *...3 tre"uie de menţionat

  următoarea.Structurile tranzistorilor utilizaţi în aceste sceme în caz de necesitate pot fi

  scim"ate cu scim"area concomitentă a polarităţii tensiunii de alimentare. Spre

  e(emplu: dacă în etajul prefinal în loc de tranzistorul de structură n#p#n 8cum este

  arătat în fi+urile analizate9 va fi utilizat un tranzistor de tip p#n#p şi în acest caz va

  fi nevoie de scim"at polaritatea sursei de alimentare şi respectiv structurile

  tranzistorilor G): G,: G4 şi G3' în loc de G) va fi un tranzistor p#n#p: în loc

  de G,#tranzistor n#p#n: în loc de G4 şi G3#tranzistori p#n#p.

  *,)T* +,T T-&10!

 • 8/17/2019 Amplificator de 20W

  13/46

   Coala

   Mod Coala N Document Semnat. Data

  Gariantele analizate de etaje finale şi prefinale formează "aza multor circuiteamplificatoare de semnal de frecvenţă joasă fără transformator utilizate în practică.%le pot fi complicate prin introducerea diverselor circuite suplimentare careîm"unătăţesc caracteristicile de e(ploatare a amplificatoarelor 8spre e(emplu: acircuitelor de protecţie a tranzistoarelor de ieşire în caz de scurtcircuit în sarcină@circuite de corecţie: etc.9.

  ;n înceierea acestui capitol menţionăm: că dacă sursa de semnal cerută cu o!.%.M. %surs şi cu o rezistenţă internă R surs nu asi+ură la intrarea amplificatorului de

   putere din scemele din fi+.*...3 nivelul necesar de tensiune şi curent Am.int* şi m.int*necesar pentru o"ţinerea în sarcina R s a nivelului tensiunii de ieşire Am.ieş cerut şi

   puterii de ieşire Pieş  cerute de semnal util: atunci la intrarea acestor etaje seconectează sau etaje monociclu cu conectare rezistiv#capacitivă sau +alvanică: sauamplificatoare operaţionale cu un coeficient de amplificare ce asi+ură mărimileAm.int*  şi m.int* necesare. -ceste etaje suplimentare sînt amplasate în 1R-P#ul dinscema "loc: fi+.a.

  Ca e(emplu: în fi+.6 este prezentată scema posi"ilă a unui amplificator de putere cu 4 etaje cu două etaje preliminare ecipate cu tranzistorii G prel.* şi G prel.).1aza acestui amplificator o constituie scema etajului final cu tranzistori compuşicuasi#complementari G)#G, şi G4#G3 şi etajul prefinal cu tranzistorul G*care prezintă o oarecare modificare a scemei -P!7 în două etaje arătată în fi+.,.Modificarea constă în înlocuirea elementelor de polarizare şi termosta"ilizare R 8cu şuntul R H9 prin diodele GD* şi GD)@ în adău+area circuitului special RC pentrusimplificarea condiţiilor de lucru a tranzistorului prefinal G* şi adău+arearezistenţelor de reacţie R O4 şi R O3 în circuitele emitor ale tranzistorilor de ieşire G,

  şi G4 cu scopul de simetriza "raţele etajului contratimp. ;n principiu nescim"atăîn această modificaţie rămGD practicrămCsta"ilizat al tranzistorului G*: care este considera"il mai mare dec1) şi i1>, ai tranzistorilor G) şi G,. ;n rezultat se micşorează cădereade tensiune pe fiecare diodă de la A>GD.* la A>GD.) 8fi+./9 care duce la micşorareacurenţilor de polarizare i>1)  şi i>1, ce contravine creşterea curenţilor i>C)  şi i>C,.!iindcă caracterul de scim"are a CG- a diodelor şi a CG- de intrare a

  *4)T* +,T T-&10!

 • 8/17/2019 Amplificator de 20W

  14/46

   Coala

   Mod Coala N Document Semnat. Data

  tranzistorilor este asemănător: atunci termosta"ilizarea prin utilizarea diodelor estemult mai efectivă dec

 • 8/17/2019 Amplificator de 20W

  15/46

   Coala

   Mod Coala N Document Semnat. Data

  frecvenţele limită a "enzii de frecvenţe lucrătoare f s  şi f  j: valoarea ma(imadmisi"ilă a nivelului distorsiunilor de frecvenţă la e(tremitatea "enzii frecvenţeide lucru M j.dat şi Ms.dat: diapazonul temperaturilor de lucru a mediului m.min şi m.ma(:nivelul admisi"il al coeficientului de armonici  -.dat: coeficientul de micşorare asarcinii S: ce caracterizează insta"ilitatea tensiunii de semnal la ieşireaamplificatorului: !.%.M. a sursei de semnal %surs: rezistenţa internă a sursei de

  semnal R surs.-le+erea scemei corespunzătoare se face în conformitate cu recomandările

  e(puse mai sus şi cu luarea în vedere a puterii de ieşire necesare.;n capitolul trei este prezentată consecutivitatea apro(imativă a calcului

  amplificatoarelor fără transformator cu -P!7 în două etaje: cu etaj final contratimpcomplicat pe "ază de tranzistori compuşi 8fi+., şi 69 în re+im de lucru clasa 012.

  */)T* +,T T-&10!

 • 8/17/2019 Amplificator de 20W

  16/46

   Coala

   Mod Coala N Document Semnat. Data

  &apitolul 2&alculul 7P+8 n două eta3e

  2$1$ &alculul eta3ului inal contratimp ecipat cu tranzitoricompu4i n re/imul claa 7"

  Calculul etajului contratimp ecipat cu tranzistori compuşi în re+im clasa0-12 ecipat cu ) surse de alimentare se efectuează în următoarea consecutivitate'iniţial se calculează "raţele scemei ecipate cu tranzistori de ieşire de putere şistructură identică G4 şi G3: apoi se calculează "raţele cu tranzistoriicomplementari G) şi G,. Calculul se efectuează pentru "raţul G) şi G4: ceformează repetorul pe emitor compus: iar datele o"ţinute se utilizează pentru aldoilea "raţ.

  Determinăm puterea ce tre"uie să asi+ure tranzistorul etajului final cu

  considerenţa pierderii în reţea de reacţie ne+ativă 8coeficient prestabilit 9'W W  P  P  ies EA   3.*/*3*:**:*N

  )   =⋅=>

  Se determină valoarea amplitudinii tensiunii colector de curent alternativ aG4 8valoarea amplitudinii tensiunii de semnal dintre colectorul şi emitorul VT49'

  V W  R P U   s EAmc   *6:*5*>3.*/))  N

  )

  N

  4   =Ω⋅⋅=⋅⋅=

  Se determină tensiunea colector în punctul static de funcţionare a G4'V V V U U U 

  cmcC   /6:*B3:**6:*5

  4min44>   =+=+=

  unde' ACmin4  tensiunea colector minimală care desparte porţiunea neliniară acaracteristicilor de ieşire a tranzistorului: e+ală apro(imativ cu 8*:)Q*:,9A sat  şi

  care nu depăşeşte 8*...)9G. Asat  Se ia din îndrumar 'Se determină valoarea tensiunii de alimentatre a tranzistorilor'V V U  E  C al    4>/6.*B)) 4>   =⋅=≥

  şi ale+em cea mai apropiată de valoarea din standardul nominal 8aici am ales cu unmic adaos9.

  Cu toate acestea: tre"uie de conştientizat că: în etajul final: majorarea % al vaduce la micşorarea coeficientului de utilizare a tensiunii colector ( ).   > 4 3Iies m ies   C U U ξ    =

  şi a randamentului circuitului de ieşire: cu ce tre"uie să ne conformăm.

  Se calculează amplitudinea curentului alternativ colector al tranzistoruluiG4'

   AV 

  i R

  U    c

   s

  mcmc   5*6:*

  *>

  *6:*54ma(

  44   =Ω

  =≈=

  Se calculează puterea ma(imă disipată pe colectorul G4'W W  P  P   EAc   ,,:,3.*/)>):>)>):>

   

  )4ma(   =⋅=⋅=

  Se ale+ tranzistorii G4 şi G3 după următorii parametri'a!   V  E U U  al C Cadm   )>5:46):*9)8):* 4>   =⋅≈⋅≥b!   )6:)5*6.*)3:*):* 4ma(   =⋅=⋅≥   Ai   cCadm

  *6)T* +,T T-&10!

 • 8/17/2019 Amplificator de 20W

  17/46

   Coala

   Mod Coala N Document Semnat. Data

  c!   W  P  P  cadmT C    ,,:,4ma(ma(..   =≥

  d!   "#$ "#$  f   f    s   B>,>,4   =⋅=⋅≥

  e! %&'E (&)*4+

  din aceste considerente s#au ales tranzistorii'

  7m ale conorm Paramaetrilor calculati tranzitorul:

  9T 1;" ază:  V U Cadm   />=

  B)3:)=Cadm  W  P  admT C    )3ma(..   =

   ,#$   f     ,=

  %&'E (&)*4+Deci radiatorul va fi de o suprafaţă'

  [ ]   ))4ma(ma(ma(

  4ma( 5:6B

  34:43>*3>

  4.4*4>>*4>>cm

  W cm

   R P T T 

   P S 

   -mcm -

  C  =⋅−−

  ⋅=

  ⋅−−

  ⋅=

  notă' se ale.e unul standard de suprafa/0mai mare1 sau se face unul aparte! Calculele se v#or face în continuare pentru aceşti tranzistorii.

  Pe familia de caracteristici de ieşire se duce dreapta de sarcină: iar în lipsa ei

  se calculează: adică pentru construirea dreptei de sarcină sunt necesare următoare

  calculele'

  *. Se determină tensiunea de lucru la curentul colector nul'V V  E U  al C    ,>/>3:>3:>4>   =⋅=⋅=

  ). Se determină tensiunea de lucru la curentul colector ma(imal'V V V U U u mC C C    )6.**6/:*5,>44>4min   =−=−=

  ,. Coeficientul de utilizare a tensiunii colector'

  /):>,>

  6/:*5

  4>

  4ma(   ===

  mC ξ 

  4. Galoarea curentului în punctul static de funcţionare'mA Aii cC    ):B,,4.)>4:>>4:> 4ma(4>   =⋅=⋅≈

  3. Galoarea medie a curentului'

   A Ai

  i   C Cmed    64:>*4:,

  ,4.)4ma(34   ===−

  π 

  /. Galoarea medie a puterii'W  AV i E  P  Cmed al    4.4464:>/>343>4   =⋅=⋅≈   −−

  6. Curentul de repaos "ază'

  mAmA

  %

  ii

   E 

  C  2   6):,

  )3

  4:B,

  min)*

  4>4>   ===

  5. Curentul ma(im "ază'

  mA A

  %

  ii

   E 

  C  2   B,

  )3

  ,4.)

  min)*

  4ma(4ma(   ===

  B. -mplitudinea ma(imă a curentului alternativ "ază'

  *5)T* +,T T-&10!

 • 8/17/2019 Amplificator de 20W

  18/46

   Coala

   Mod Coala N Document Semnat. Data

  mAi%

  ii  2

   E 

  mC m2   B,4ma(

  min)*

  44   ===

  Construim dreapta de sarcină'

  Se calculează valoarea medie a curentului şi puterii consumate de la sursa dealimentare de către circuitele colector ale tranzistorilor G4 şi G3 la valoareanominală a puterii de ieşire'  iCmed4#3≈ iCma(Iπ E*:5*6I,:*4E>:35-

  P>4#3≈ %al ⋅iCmed4#3 E5>J>:35E4/.)B?Din caracteristica dinamică de ieşire a G4: +ăsim curentul de repaos i>"48i>"4E>.>)m-9 curentul "ază ma(im i "ma(4 şi amplitudinea de curent alternativ "ază

  m"4'  m14E i1ma(4# i>14≈ i1ma(4 

  ;n lipsa caracteristicilor statice: aceşti curenţi pot fi determinaţi din relaţiile'  i>14E i>C4I)*%minE>.>3-I)3E>.>>)-

  i1ma(4E iCma(4I)*%minE*:5*6-I)3E>.>6- m14unde valoarea minimă a coeficientului de amplificare )*%min se utilizează cu scopulde a ţine cont de împrăştierea parametrilor tranzistorilor.

   NL' re"uie de menţionat 8o"servat9 faptul că valorile i>14 şi i1ma(4: în +rafic şi

  cele calculate diferă cu cîteva zecimi sau unităţi. -cest lucru se datoreazăunei oarecare erori în construirea +raficului.

  ;n continuare se construieşte caracteristica dinamică de intrare a G4 pentrucare calculăm'

  *. -mplitudinea tensiunii alternative la intrarea tranzistorului G4'V V V U U U   2 2m2   3:,3:*34>4ma(4   =−=−=

  ). Rezistenţa de intrare în curent alternativ a tranzistorului G4 81#%9'

  Ω====   3>>6.>

  3:,

  4

  44int**

   A

    

  U  R%

  m2

  m2VT  EC 

  Caracteristicile de intrare 8aici la Uc()V 9'

  *B)T* +,T T-&10!

 • 8/17/2019 Amplificator de 20W

  19/46

   Coala

   Mod Coala N Document Semnat. Data

  %fectuăm calculele pentru tranzistorii G):G,.

  *. Se calculează rezistenţele rezistoarelor'9)4846>43>3>B/ 344int34   E STAS  R R R R R  E  E VT  E  E    −Ω==⇒Ω=Ω⋅=⋅==

   Notă' Se ale. valori standarde pentru re$istoare1 ele se vor utili$a înmonta-ul respectiv1 dac0 este ca$ul!

  ). Se determină rezistenţa de intrare ecivalentă în curent alternativ atranzistorului G4: cu consideraţia rezistenţei de şunt R %)'

  Ω=Ω+ΩΩ⋅Ω

  =+⋅

  =   *B:4346>3>

  46>3>

  )4int

  )4int4int

   E VT 

   E VT 

   R R

   R R R

  ,. Se determină curentul de repaos pe tranzistorul G)' A

  V  A

   R

  U ii

   E 

   2 2C    >>3.>

  46>

  3:*>>).>

  )

  4>4>)>   =Ω

  +=+=

  4. Se determină amplitudinea curentului alternativ pe tranzistorul G)'

   AV 

   R

  U      m2mC    >5:>

  *B.43

  3:,

  4int

  4)   =Ω

  ==

  3. Se determină amplitudinea tensiunii de ieşire a tranzistorul G)'V V V U U U  miesm2mies   /6.)**6:*53:,4)   =+=+=

  /. Se determină valoarea tensiunii colector în p.s.f. a tranzistorul G)'

  V V V U  E U   2al C    3:,53:*5>3:>3:> 4>)>   =−⋅=−⋅=6. Se determină curentul ma(im pe colectorul tranzistorului G) 8la putereade ieşire nominală9'

   A A A  ii mC C C    >53:>>5:>>>3.>))>)ma(   =+=+=

  5. Se determină puterea ma(imă disipată pe colectorul G)'

  W mAV   U 

   P  P    mC miesiesc   *5.>)

  >5:>/6.)*)>):>

  ))>):>)>):>   )) ,))ma(   =

  ⋅⋅=⋅=⋅=   −

  B. Calculăm valoarea minimă a tensiunii colector#emitor a lui G) la puterede ieşire nominală'

  V V V U U U  miesC C    5,.*//6.)*3.,5))>)min   =−=−=

  *>.Determinăm valoarea medie a curentului şi puterii a"sor"ite de la sursăde G) şi G,'

  )>)T* +,T T-&10!

 • 8/17/2019 Amplificator de 20W

  20/46

   Coala

   Mod Coala N Document Semnat. Data

  W  AV i E  P 

   A Ai

  i

  Cmed al 

  C Cmed 

  4.)>,.>5>

  >,.>*4:,

  >53:>

  ,),>)

  )ma(

  ,)

  =⋅=⋅≈

  ===

  −−

  −π 

  **.Determinăm parametrii necesari pentru G) şi G,'a!   V  E U U  al C Cadm   46):*9)8):* 4>   =⋅≈⋅≥

  b!   Ai   cCadm   **.>):* )ma(   =⋅≥

  c!   W  P  P  cadmT C    *5.>)ma(ma(..   =≥d!   "#$  f   f    s%   *)>4)*   =⋅≥

  e! %&'E (&)*4+

  S#au ales tranzistorii' deorece ei sunt complementarii'9T !15? =

   A  Cadm   3.*=W  P  admT C    *ma(..   =

   ,#$   f     ,=

  %&'E (&)*4+

  Construim caracteristicile statice de intrare ale lui G)'

  Caracteristica dinamică a G)

  Deci se pot calcul 8măsura9 unele caracteristici necesare'

  )*)T* +,T T-&10!

 • 8/17/2019 Amplificator de 20W

  21/46

   Coala

   Mod Coala N Document Semnat. Data

  mA%

      

   A A

  %

  i  

  mA A

  %

  ii

   E 

  mcm2

   E 

  C  2

   E 

  C  2

  ).,

  >>,4:>)3

  >53.>

  ).>)3

  >>3.>

  min)*

  ))

  min)*

  )ma()ma(

  min)*

  )>)>

  ==

  ===

  ===

  Reprezentăm +rafic caracteristica de intrare a tranzistorului G)'

  Caracteristica dinamică de intrare a G)

  Deci putem determina'V V V U U U   2 2m2   3:,3:*3)>)ma()   =−=−=

  Determinăm rezistenţele de intrare ale tranzistorului G)'

  Ω===   " mA

    

  U  R

  m2

  m2VT    >B.*

  ).,

  3:,

  )

  ))int

  -flăm amplitudinea tensiunii de e(citare pentru "raţele de sus şi de jos aetajului final complicat'

  V V V V U U U U 

  V V V V U U U U 

  mC m2m2m

  mC m2m2m

  *6:)3*6:*55:,5:,

  *6:)3*6:*53:,3:,

  43,,int.

  44))int.

  =++=++=

  =++=++=

  Rezistenţele de intrare în curent alternativ a "raţelor de sus şi de jos aetajului final'

  Ω====   " mA

    

  U  R R

  m2

  m 56:6):,

  *6.)3

  )

  )int.,int)int

  Se determină puterea necesară pentru e(citarea etajului final'mW mAV   U  P  m2m   )6:4>):,*6:)33:>3:> ))int.,)int   =⋅⋅=⋅⋅=−

  Se determină coeficienţii de amplificare'

  6):>*6:)3

  *6:*5

  ,6))6:4>

  *3

  )min

  .

  ,)int

  ..

  ===

  ===−

  U  3 

  mW 

   P 

   P  3 

  miesies fin

  iesies fin p

  )))T* +,T T-&10!

 • 8/17/2019 Amplificator de 20W

  22/46

   Coala

   Mod Coala N Document Semnat. Data

  ensiunea sumară de polarizare a tranzistoarelor G): G, şi G4 a etajuluifinal'

  V V V V U U U U   2 2 2 2   3:43:*3:*3:*4>,>)>,)>   =++=++=−Care se asi+ură prin intermediul rezistoarelor R  şi R H 8sau a diodelor GD* şi

  GD)9 unite în paralel.

  ),)T* +,T T-&10!

 • 8/17/2019 Amplificator de 20W

  23/46

   Coala

   Mod Coala N Document Semnat. Data

  &alculul eta3ului preinal monociclu n re/im claa A7B cu cuplare rezitiă aeta3ului inal

  Date iniţiale pentru calculul etajului prefinal monociclu ecipat cutranzistori G* în re+imul clasa 0-2 cu cuplare rezistivă cu etajul final sîntrezultatele de calcul a circuitului "ază a tranzistorilor etajului final şi

   particularităţile e(puse mai sus cu privire la construcţie scemelor fără

  transformator.  ranzistorul etajului prefinal tre"uie să asi+ure la intrarea etajului final otensiune de semnal U m!int&: adică o tensiune U m!ieş(U mC'(U m!int&  apropiată detensiunea de alimentare +1)E al  a fiecărui "raţ. De aceea: de la tranzistorul etajului

   prefinal se cere o utilizare ma(imă a tensiunii de alimentare colector.ensiunea colector de curent continuu U +C' a tranzistorului G* va fi'

  *. Se determină tensiunea colector de curent continuu a tranzistorului G*'

  V U U 

  V U 

  V V V V U U  E U 

   2VT  2VT 

   RE 

   RE  2VT al C 

  3:*

  *

  3.,6*3:*5>3:>3:>

  )>,>

  *>

  *>,>*>

  ==

  ==−−⋅=−−⋅=

   Notă' U +RE' se ale.e în limite de pîn0 la +1+)E al  1 care1 de obicei1 este+1)!!!5V!

  ). Cu toate acestea G* tre"uie să satisfacă condiţia'V V V U U U U U  C mC mC C    *6:)/**6:)3*min)int.*min**>   =+=+≥+=

   Notă' U C!min!' se ale.e mai mic0 decît +1)!!!'V!,. Se calculează valoarea minimală admisi"ilă a curentului colector 8re+im

  liniar9'mAmA  mA  i m2m2C    ,):>).,*:>*:>9*...3:>89*:>...>3:>8 ))*min   =⋅=⋅=≥⋅≈

  4. Se determină rezistenţa R c* din circuitul colector a tranzistorului G*'

  9)4 T 8,/>>

  ,,/>>>>,):>>>,).>

  *6:)33:*3:*5>3:>3:>

  *

  *min)

  )int.4>)>*

   E STAS  R

   A A

  V V V V 

  i  

  U U U  E  R

  C m2

  m 2 2al C 

  Ω=

  Ω=+

  −−−⋅=

  +−−−⋅

  =

   Notă' Se ale. valori standarde pentru re$istoare1 ele se vor utili$a înmonta-ul respectiv1 dac0 este ca$ul 

  3. Se determină curentul colector al G*'

   AV V V 

   R

  U U  E i

   2 2al C    >*>).>

  ,/>>

  3:*3:*5>3:>3:>

  *

  4>)>*>   =

  −−⋅=

  −−⋅=

  /. Se calculează puterea de disipare colector a G*'W  AV  P iU  P  admT C C C C    ,5.>>*>):>3:,6ma(.*>*>*ma(   =⋅=≤⋅=

  6. Se calculează amplitudinea curentului de semnal prin R c*'

   AV 

   R

  U   

  mmRC    >>/B:>

  ,/>>

  *6.)3

  *

  )int.*   =Ω

  ==

  5. Se calculează componenta alternativă sumară a curentului colector la G*'mAmAmA       mRC m2mC    *:*>B:/):,*)*   =+=+=

  B. Se calculează valoarea ma(imă a curentului colector a G*'mAmAmA  ii

  mC C C 

    ,:)>>*>*:>>*>):>**>*ma(   =+=+=*. Se ale+e tranzistorul G* cu caracteristicile mai mari decît cele calculate'

  a!   V  E U U  al C admC    45):*9)8):* 4>.   =⋅≈⋅≥

  )4)T* +,T T-&10!

 • 8/17/2019 Amplificator de 20W

  24/46

   Coala

   Mod Coala N Document Semnat. Data

  b!   mAmAi   C admC    4):)5*:B/4:*4:* *ma(.   =⋅=⋅≥

  c!   W  P  P  C admT C    ,5:>*ma(ma(.   =≥

  d!   "#$  f   f    s E %   *)>4)*   =⋅≥

  e! %&'E (6+*')+

  7m ale conorm Paramaetrilor calculati tranzitorul:9T !102 C ază:

    V U Cadm   3>= A  Cadm   ,=

  W  P  admT C    *ma(..   =

   ,#$   f     ,=

  %&'E (&)*4+

  ). Se calculează rezistenţa sarcinii colector G* în curent alternativ'

  Ω=Ω+ΩΩ⋅Ω=

  +⋅=   " 

  " " " " 

   R R R R R

  C C    45.)

  56:6/:,56:6/:,

  )int*

  )int*

  *

  ,. Se calculează curenţii'

  mAmAiii

  mAmAiii

  mAmA

  %

  i

  i

  mAmA

  %

  ii

  mAmA

  %

  ii

   2 2m2

   2 2m2

   E 

  C  2

   E 

   2

   E 

   2

  4>4:>4>5:>5*):>

  ,B3:>>*)5:>4>5:>

  >*)5:>)3

  ,):>

  5*):>)3

  ,:)>

  4>5:>)3

  ):*>

  *>*ma(

  U

  *

  *min*>

  V

  *

  min)*

  *min*min

  min)*

  *ma(

  *ma(

  min)*

  *>

  *>

  =−=−=

  =−=−=

  ===

  ===

  ===

  )3)T* +,T T-&10!

 • 8/17/2019 Amplificator de 20W

  25/46

   Coala

   Mod Coala N Document Semnat. Data

  Caracteristica dinamică a G)

  Caracteristica dinamică de intrare a G)

  Calculăm rezistenţa de intrare a tranzistorului G*'

  Ω=−−

  =−−

  =   " mAmA

  V V 

  ii

  U U  R

   2 2

   2 2VT    /,:3

  >*)5:>5*):>

  3:>3

  *min*ma(

  *min*ma(*int

  Se determină puterea de"itată de G*: care tre"uie să satisfacă condiţia'mW  P W mAV   U  P  mC mC iesVT    )6:4>*)6*:>*:*>*6:)33:>3:> ,)int**

  N

  *   =≥=⋅⋅=⋅⋅=   −

  )/)T* +,T T-&10!

 • 8/17/2019 Amplificator de 20W

  26/46

   Coala

   Mod Coala N Document Semnat. Data

  &alculul circuitelor de polarizare 4i ta>ilizare a eta3elor inale 4i preinale

  Reieşind din tensiunea de polarizare cerută a etajului final: la temperatura decameră normală: determinăm rezistenţa rezultantă a unirii în paralel R  şi R S'

  B6:>3:*3:*3:*

  9)>4>8,*>):)*

  9)>8*>):)*

  43>>>):>>*>):>

  3:*3:*3:*

  >>,

  4>,>)>

  >

  ma(.

  ,

  )>*>

  4>,>)>

  =++

  −⋅⋅⋅−=

  ++−⋅⋅⋅

  −=

  Ω=−

  ++=

  −++

  =

  −−

  V V V 

  C C 

  U U U 

  C T nm

  mA A

  V V V 

  ii

  U U U  R

   2 2 2

  m

   P 

   2C 

   2 2 2

  TS 

  Din îndrumar ale+em un termorezistor cu o aşa valoare a coeficientuluine+ativ de temperatură a rezistenţei ( )$T α    la un +rad celsius: ca micşorarearelativă să satisfacă condiţia mWmP' aceta se ale+e din seria >5/43>3,/

  *>43>

  9)4 T 83,/4:3)B5:>B6:>

  95:>*843>9*8

  )>   −Ω=⇒Ω=Ω−ΩΩ⋅Ω=

  −⋅

  =

  Ω=⇒Ω=−−Ω

  =−−

  =

  °   ,,T  R R R

   R R R

   E STAS  Rmm

  m R R

  TS S 

  T TS C T 

  T  P 

  T TS 

   Notă' re$istoarele RT  şi R7  se ale. respectiv1 dup0 standardele de stat1 RT  este unre$istor variabil 8de obicei se ia de tip A9!

  Mai departe se calculează electrocomponentele circuitelor de o"ţinere a polarizării şi sta"ilizării curentului colector i+C' a lui G* din etajul prefinal. ;n procesul de calcul tre"uie de ţinut cont de faptul că termosta"ilitatea curentului i >C*tre"uie să fie destul de înaltă în comparaţie cu valoarea mică a tensiunii remanentea colectorului uCmin' a lui G* şi dependenţei eficacităţii de termocompensare înetajul de ieşire de +radul de termosta"ilitate a curentului i>C*.

  %fectuăm calculul pentru determinarea rezistenţelor R *: R ): R %*'*. Se determină căderea de tensiune pe rezistorul R %*'

  V V V U 

  U U  E U 

   RE 

   2VT C al  RE 

  *3:,63:*4>*>

  ,>*>*>

  =−−=−−=

  ). Se ale+e rezistenţa rezistorului R %*: care se determină cu relaţia'

  9)4 T 8*>>

  )/:B44>5:>):*>

  *

  *

  *>*>

  *>*

   E STAS  R

  mAmA

  ii

  U  R

   E 

   2c

   RE  E 

  Ω=

  Ω=+

  =+

  =

   Notă' Cu cît e mai mare R E': cu atît mai mare este +radul de reacţie ne+ativălocală în curent continuu şi ca urmare este mai efectivă sta"ilizareacurentului colector i+C' în PS!. ;n calculul rezistenţei R E'  tre"uie presta"ilităo valoare ma(imă U +RE'.

  ,. Se determină rezistenţa de sarcină în curent continuu'Ω=Ω+Ω+Ω=++== "  R R R R  E TS C C    *3:4*>>43>,/>>***

  Pentru a calcula >Cadmi∆  se construieşte dreapta de sarcină în curent continuufolosind familia de caracteristici statice de ieşire a G*.

  )6)T* +,T T-&10!

 • 8/17/2019 Amplificator de 20W

  27/46

   Coala

   Mod Coala N Document Semnat. Data

  4. Rezistenţa sumară R D* şi rezistenţele R * şi R ) se +ăsesc cu relaţiile'

  )*

  )**

   R R

   R R R : +

  ⋅=

  unde i :'  curentul continuu ce cur+e prin divizorul de polarizare "ază a G*şi de ale+e din relaţia'

  mAmAii  2 :   ,/:*3B):*59*>...,8 *>*   =⋅=⋅=

  3. Se mai calculă şi valoarea rezistenţei R *  şi R )  din punct de vedere arespectării condiţiilor de asi+urare a tensiunii şi curentului de polarizare'

  9)4 T 84B:/*)5:/,):44>5:>

  /5>,):44>3:>

  9)4 T 8/5>36534.>5

  *3:*

  *

  **>

  )**

  )

  *

  *>*>)

   E STAS "  R" mAmA

  mAV 

  ii

   Ri E  R

   E STAS  RmA

  V V 

  i

  U U  R

   : 2

   :al 

   :

   RE  2

  Ω=⇒Ω=+

  Ω⋅−=

  +−⋅

  =

  Ω=⇒Ω=⋅+

  =+

  =

  deci'

  Ω=Ω+ΩΩ⋅Ω

  =   3:/*3/4B>/5>

  /4B>/5>* : R

  )5)T* +,T T-&10!

 • 8/17/2019 Amplificator de 20W

  28/46

   Coala

   Mod Coala N Document Semnat. Data

  &alculul coeicienţilor de armonici a eta3ului inal 4i preinal 4i a /radului dereacţie ne/atiă /lo>ală necear n 7P+8 pentru ai/urarea actorilor dearmonici dat

  După cum rezultă din calculul etajelor finale şi prefinale: tranzistorii lor lucrează în re+im de semnal mare: adică în condiţiile utilizării depline a

  caracteristicilor statice şi dinamice. De aceea: în aceste etaje pot apărea distorsiunineliniare: condiţionate de CG- a tranzistorilor.

  Coeficientul de armonici a acestor etaje: cu ajutorul cărora se apreciazădistorsiunile neliniare a amplificatorului proiectat: pot depăşi valorile admisi"ile.Din această cauză: asi+urarea factorului de armonici de valoare presta"ilită este o

   pro"lemă acută. De re+ulă: valoarea admisi"ilă de distorsiuni se o"ţine prinintermediul unei reacţii ne+ative.

  *. %cuaţia pentru !%M a sursei ecivalente de semnal a fiecărui "raţ din etajulfinal este'

  Vsurs.G) 1.G) 1.G 4 C.G4 s 1.G) surs.G)e u u i R i R  = + + × + ×

  -ici: iCma(G4 se ia nemijlocit din dreapta de sarcină pentru G4: iar valoarealui u1ma(G4  nemijlocit din caracteristica dinamică de intrare a lui G4 pe i1ma(G4care se ia din dreapta de sarcina a lui G4 pentru iCma(G4. ;n ceea ce priveştei1ma(G): pentru a fi determinat: este necesar la început de +ăsit curentul emitor a luiG).

  ). ;n acest caz putem calcula un punct de pe caracteristica dinamică de trecere:de e(emplu: la curentul ma(imal colector C.ma(G4i '

  V

  surs.ma( G ) 1 ma( G ) 1.ma( G 4 C.ma( G 4 s 1.ma( G ) surs.G )e u u i R i R @= + + × + ×

  %.ma(G)

  1.ma( G)

  )*%.G)

  ii

  *=

  +

  1.ma(G4

  % .ma( G ) 1. ma( G 4

  )

  ui i

  R = +

  ( )%.ma( G ) C. ma( G ) 1. ma( G ) 1. ma( N .G ) )*%G )i i i i *= + = × +

  ,. -vem nevoie de unii parametri care sînt calculaţi mai jos'

   Aii

   Ai

   Aii

  V mAmAV V e

   Ri Riuue

  V mA AV V e

   Ri Riuue

  CVT 

  VT C 

  VT  surs

  VT  sursVT  2S VT C VT in 2mVT in 2mVT  surs

  VT  surs

  VT  sursVT  2 sVT C VT  2VT  2VT  surs

  >3:>

  B,:>)

  >3:>5*6:*

  5*6:*

  >6/:4,/>>*/.>*>3>3:*3:*

  ,4/:4*,/>>//:,*>5*6:*33

  4>

  V

  >

  V

  *

  4ma(

  V

  ma(

  ).min.

  ).).min4.min)..)..).min.

  V)ma(.

  ).)ma(4ma(4ma()ma(

  V

  )ma(.

  ==

  =+

  =

  ==

  =Ω⋅+Ω⋅++=⋅+⋅++=

  =Ω⋅+Ω⋅++=

  ⋅+⋅++=

  4. Calculăm 3 valori momentane ale curentului de ieşire a celor ) "raţe aetajului cu consideraţia coeficientului de asimetrie 0"2 a "raţelor etajului:

  care se ale+e între limitele >:*3...>:)@ fie b(+1')'

  )B)T* +,T T-&10!

 • 8/17/2019 Amplificator de 20W

  29/46

   Coala

   Mod Coala N Document Semnat. Data

   A Abii

   A Abii

  mA Abii

   A Abii

   A Abii

  )6:)5:>5*6:*9*8

  644.>5:>B,:>9*8

  )>):>)>3:>)

  **/:*):*B,:>9*8

  *5:)9):>*85*6:*9*8

  Vma(min

  V*)

  V

  >>

  V**

  Vma(ma(

  −=⋅−=−⋅−=

  −=⋅−=−⋅−=

  =⋅⋅=⋅=

  =⋅=+⋅=

  =+⋅=+⋅=

  3. Htiind valorile celor 3 ordonate 8i(9: calculăm amplitudinea curentului deieşire a frecvenţei de "ază m*.ies  şi amplitudinea armonicelor curentului deieşire m ).i es m ,.ie s m 4.i es : :  şi: de asemenea: valoarea medie a curentului de ieşire

  med.iesi '

   A A A A Aiiii

    

   AmA A A A Aiiiii

    

   A A A A Aiiii

    

   A A A Aiii

    

   A A A A Aiiii

    

  iesm

  iesm

  iesm

  iesm

  iesm

  *)*/:>/

  9*/4.*,6.*8)B5B:*/B:)

  /

  98)

  )3:>

  *)

  )>/9*/4.*,6:*84B5B:*/B:)

  *)

  /984

  6**:>/

  9644:>**/:*8))6:)*5:)

  /

  98)

  )5:>4

  >4.>)6.,*5:)

  4

  )

  4,.),

  644.>**/:*)6.,*5:)

  ,

  )*minma(

  ..

  >)*minma(.4.

  )*minma(.,.

  >minma(.).

  )*minma(.*.

  =−⋅+−

  =+⋅++

  =

  −=⋅+−⋅−−

  =⋅++⋅−+

  =

  =+⋅−+

  =−⋅−−

  =

  −=−−

  =⋅−+

  =

  =+++

  =−+−

  =

  /. Corectitudinea calculelor se apreciază după cum se satisface relaţia' A A A A Ai   5/:)*)*3.>6,:>)5.>4,.)*>B:>ma(   =−+−+=

  6. Coeficientul de armonici a etajului de ieşire se determină de relaţia'

  $,)$*>>4,.)

  >*46.>3,)B:>>654.>$*>>

  )))

  *.

  )

  4.

  )

  ,.

  )

  ).

  .   =⋅++

  =⋅++

  = A

   A A A

    

         3 

  iesm

  iesmiesmiesm

  iesa

  5. -nalo+ punctelor * 6 din acest su"punct: se determină distorsiunile de

  frecvenţă pentru etajul prefinal ecipat cu tranzistorul G*: folosind metodacelor 3 ordonate din caracteristicile de trecere ( )VC G* surs G*i f e= a etajului clasa

  ,>)T* +,T T-&10!

 • 8/17/2019 Amplificator de 20W

  30/46

   Coala

   Mod Coala N Document Semnat. Data

  2-2 din punctele dreptei de sarcină şi caracteristicii dinamice de intrare: pentru'

  surs. G* 1.G* 1.G* surs.G*e u i R  = + ×

  V mAV  Riue

  V mAV  Riue

  VT  sursVT  2VT  2VT  surs

  VT  sursVT  2VT  2VT  surs

  3.>,5>>*)5:>3.>

  ,:3,5>5*).>3

  *.*min.*min.*.min.

  *.*ma(.*ma(.*.ma(.

  =Ω⋅+=⋅+==Ω⋅+=⋅+=

  unde'

  Ω=  

    

   Ω

  +Ω

  +Ω

  =   

    

   ++=

  −−

  ,5>*

  *

  *)5./

  *

  /5:>

  ****  **

  )*

  *." " "  R R R

   R surs

  VT  surs

    e surs+VT'('!);+!4+6

 • 8/17/2019 Amplificator de 20W

  31/46

   Coala

   Mod Coala N Document Semnat. Data

  *>.Calculăm coeficientul de armonici a etajului prefinal'

  $)/B.)$*>>BB.B

  )).>>33.>$*>>

  ))))

  *.

  )

  4.

  )

  ,.

  )

  ).

  .   =⋅+

  =⋅++

  =mA

   A A

    

         3 

   pref  m

   pref  m pref  m pref  m

   pref  a

  **.Coeficientul de armonici a etajelor prefinale şi finale va fi'$,))/B.),)   ))).

  )

  ..   =+=+=   pref   a  finare$ a   3  3  3 

  *).-flăm mărimea necesară +radului de reacţie ne+ativă'3).*>59Y>*):>,):>8*>*X

  >*):>

  ,):>9Y8*>*X ..

  .

  ..   =−+=−+≈   dat are$ a

  dat a

  re$ a 3a .en   3  3 

   3 

   3 β 

  ,))T* +,T T-&10!

 • 8/17/2019 Amplificator de 20W

  32/46

   Coala

   Mod Coala N Document Semnat. Data

  &alculul ditoriunilor de recenţă a 7P+8 cuprincu reţea de reacţie ne/atiă /lo>ală

  După cum se ştie: distorsiunile de frecvenţă înaltă sînt cauzate de inerţiatranzistoarelor şi de influenţa capacităţilor de montaj. ;n majoritatea cazurilor: dincauza numărului mic a capacităţilor de montaj: de valori mici 8mai ales înscemele inte+rate9 influenţa lor se ne+lijează. Zinînd cont de acest fapt: în

  determinarea distorsiunilor de frecvenţă la frecvenţa ma(imă de lucru se va ţinecont numai de influenţa tranzistoarelor etajelor final şi prefinal.

  *. ;n determinarea distorsiunilor de frecvenţă: la frecvenţă ma(imă se va ţinecont numai de influenţa tranzistoarelor etajelor final şi prefinal'

  . . . . . s .en s EC pref s CC fin , , , = ×

  unde' ,  s!EC!pref  # coeficientul distorsiunilor de frecvenţă a tranzistorului G*din etajul prefinal conectat în scemă cu %C'

  >>>>4B:*,

  ,>**

  ))

  *)*

  ..   = 

   

   

   

   +=  

   

   

   

   +≈

   ,#$ 

  "#$ 

   f  

   f   , 

   E %

   s pref   EC  s

  iar' ,  s!CC!fin  # coeficientul distorsiunilor de frecvenţă a tranzistorului unui "raţ: a etajului final: în contratimp: în conectarea lor CC'

  9*8 ......   −⋅−≈   fin EC  s  fin  fin EC  s  finCC  s   ,  3  ,  , 

  ori , 

   ,  ,  , 

  ori , 

   ,#$ 

  "#$ 

   ,#$ 

  "#$  , 

    f  

    f  

    f  

    f   ,  ,  , 

   .en s

    finCC  s pref   EC  s .en s

    finCC  s

    fin EC  s

   E %

   s

   E %

   sVT  EC  sVT  EC  s  fin EC  s

  >>>*)/.*>>>>)5.*>>>>B5.*

  >>>>)5.*9*>>>>B5.*86*.>>>>>B5.*

  >>>>B5.*,

  ,>*

  ,

  ,>*

  **

  .

  .....

  ..

  ))

  ..

  )

  4)*

  )

  ))*

  4..)....

  =⋅=⋅=

  =−⋅−≈

  =   

    +⋅ 

    

    +=

     

    

   +⋅  

   

    

   +=⋅=

  ). a +radul RN& necesar: coeficientul distorsiunilor de frecvenţă la frecvenţasuperioară de lucru sf   va fi'

  d2 , d2 , 

   ,  , 

  dat  s R?@ .en s

   3a .en

   .en s

   R?@ .en s

  ,>

  >>>>>6.*65:),

  *>>>*)/.**

  **

  ...

  J

  .

  .

  ..

  =≤≈

  =−

  +=−

  +=β 

  ,. Coeficientul +lo"al al distorsiunilor în su"+ama de frecvenţe joase estecauzată: în principal: de C d!int : C d!ies şi C  E : care la frecvenţa minimă de lucru

  determină coeficienţii respectivi ,  -!Cd!int : ,  -!Cd!ies: ,  -!CE': în ori: şi vor fi'

  ori , 

   ,  , 

  d2 ,  , 

   ,  ,  ,  , 

   R?  .en  -

   3a .en

  CE   -

   R? CE   -

  iesCd   -inCd   -

   R? CE   -iesCd   -inCd   - R?  .en  -

  *,.*>>B).*>3B.*>3B.*

  >>B).*3).*>5

  *)*

  **

  3.>

  ..

  J

  .

  *.

  .*.

  ....

  .*.......

  =⋅⋅=

  =−

  +=−

  +=

  ==

  ⋅⋅=

  β 

  Comparînd  ,  -!.en  cu distorsiunile de frecvenţă înaltă date în sarcina de proiectare  ,  -!dat : vedem că distorsiunile în scemă sunt mai mici ca celeaccepta"ile: deci RN& nu tre"uie recalculată.

  ,,)T* +,T T-&10!

 • 8/17/2019 Amplificator de 20W

  33/46

   Coala

   Mod Coala N Document Semnat. Data

  &alculul reţelelor de ,.E n 7P+8 >ieta3

  !ormula de calcul pentru +radul RN&: ce se asi+ură cu ajutorul circuituluiR *R ) şi care curpinde etajele prefinal şi final se o"ţine din formula de "ază pentrudeterminarea +radului de RN de trecere'

  J J

  +en +en +en*

  * * @R R β β = + = + +

  Determinăm rezistenţa rezultantă în curent alternativ între "aza G* şi punctul comun al scemei'

  Ω=   

    

  Ω+

  Ω+

  Ω=  

   

    

   ++=

  −−

  */63>>

  *

  46>

  *

  3)5

  ****  **

  )*.int   sursVT    R R R R

  şi'

  :),4):*

  ,,>>

  */*

  *

  J

  J

  UV

  **

  *

  .

 • 8/17/2019 Amplificator de 20W

  34/46

   Coala

   Mod Coala N Document Semnat. Data

  &alcularea ampliicării neceare 4i a numărului de eta3e ampliicatoarepreliminare de recenţă 3oaă ără tranormator

  Mai întîi se determină parametrii principali a -P!7: ca valorile necesare atensiunii şi curentului alternativ: avînd în vedere: că în raport cu intrarea: ea este

   paralelă. -ceste date sînt iniţiale pentru calculul canalului de semnal o"ţinut: care

  stau înaintea -P!7.Mai departe se apreciază tensiunea şi curentul de semnal: care le poate

  asi+ura sursa de semnal: fiind aplicată la intrarea acestor sceme.-poi: comparăm tensiunile şi curenţii ce pot fi asi+uraţi de sursă cu cei

  necesari: pentru e(citarea destulă a -P!7 şi conform rezultatelor o"ţinute:apreciem dacă avem nevoie de etaje preliminare sau nu.

  *. ensiunea necesară la intrarea etajelor prefinale şi finale în acest caz va fidată de relaţia'

  V V V uu

  U U    2 2 Rmnecm   *)

  ,3

  )

  minma(*..int.   =

  −=

  −==

  ). Curentul de intrare necesar va fi mai mare decît cel fără RN cu valoareacurentului ce cur+e prin reţeaua de reacţie'

  =Ω

  +

  =

  =Ω

  =

  =Ω

  =

  +=

  =

  =

  mA" 

  V V 

    

  mAV 

    

  mAV 

    

   R

  U U 

    

   R

  U   

   R

  U   

   R?Rm

   Rm

   Rm

  m Rm

   R?Rm

   Rm

   Rm

  VT 

   Rm

   Rm

  B>B:>,:,

  )*

  *).)46>

  *

  5:*3)5

  *

  *.

  ).

  *.

  *

  int*.*.

  *.

  )

  *.

  ).

  *int

  *.

  *.

  din relaţiile de mai sus vom scrie'mAmAmAmA          R?Rm Rm Rmnecm   5):4B>B:>*):)5:**.).*..int.   =++=++=

  ,. mpedanţa de intrare: din cauza RN paralele la intrare va fi mai mică cacea fără reacţie şi se calculează din formula'

  Ω===   )>55):4

  *

  .int.

  .int.*int

  mA

    

  U  R

  necm

  necm

  4. Capacitatea de intrare cu RN& paralelă la intrare va fi mai mare ca fără

  reacţie'9*8

  9*8

  **.V*.*..int

  *.*..int*.int

  VT VT C  2VT  2E din

   .en Rtrecdin

   3 C C C 

   3 C C C 

  +⋅+=

  +⋅+=

  Gom calcula capacitatea dinamică de intrare a G*

  n  ,#$ 

   f  %r  f  r C 

  VT  E  2

   E % E  E  E % E  2

  VT  E  2

  3:)6,B,:**4:,)

  *

  9*8)

  *

  )

  *

  *.V

  )*)*)*V

  *.V

  =⋅Ω⋅⋅

  =

  ⋅+⋅⋅⋅=

  ⋅⋅⋅=

  π π 

  unde' Ω===   B,:*>*,3:>

  >)/:>>)/:>

  *>C 

   E i

  3. Se dă' f lim  frecvenţa de +raniţă de , M[z'

  ,3)T* +,T T-&10!

 • 8/17/2019 Amplificator de 20W

  35/46

   Coala

   Mod Coala N Document Semnat. Data

  n n n C 

  n n n C 

  U  3 

   p C 

  U  3 

   p C C 

  din

   2m

  iesm .en

   R2trec

  m

  mVT 

  VT C VT C  2

  4:)6*956:5*8>>*:>3:)6

  3:)6*>956:5*8>/:>3:)6

  56:5)

  36:*6

  *

  )5:*))

  36:)4

  />

  *int

  ,

  *.int

  *.

  .

  *.

  *int.

  )int.*

  *.*.V

  =+⋅+==⋅+⋅+=

  ===

  ===

  =≈

  /. -mplitudinea curentului de semnal   m!int'  şi a tensiunii de semnalasi+urate la intrarea acestei sceme vor fi'

  mV  A R  U 

   AmV 

   R R

   E   

  mm

   surs

   sursmm

  B3:))>5*):*4

  *):*4)>53>>

  *>

  *int*int.*int.

  *int

  .*int.

  =Ω⋅=⋅=

  =Ω+Ω

  =+

  =

   µ 

   µ 

  Deoarece nu se îndeplinesc condiţiile'

  V mV 

  U U 

  mA A

      

  necmm

  necmm

  *B3.)

  5):4*):*4

  .int.*int.

  .int.*int.

  <≥<

  ≥ µ 

  în scemă se introduc etaje preliminare cu cuplare RC sau +alvanică:numărul cărora tre"uie să fie destul pentru a o"ţine mărimile U m!int!nec  şi

    m!int!nec.

  6. Coeficienţii de amplificare în curent şi tensiune necesari ai etajelor  preliminare: corespunzător va fi'

  mV "  AU 

   R  U 

  mA

  U  3 

   A" " 

  mV 

   R R

   E   

   A

  mA

    

     3 

  "  R

   prel m

   prel  prel m prel m

   prel m

  necm .en prel U 

   prel  surs

   sursm prel m

   prel m

  necm .en prel i

   prel 

  3*3

  ,>>3

  *3:*3:*

  3**

  *>

  *)543

  )5:43:*3:*

  *

  .*int.*

  .int.int.*.*int.*

  .*int.*

  .int...

  .int

  ..*int.

  .int.

  .int...

  .int

  =Ω⋅=

  ⋅=

  =⋅=⋅=

  =Ω+Ω

  =+

  =

  =⋅=⋅=

  Ω=

   µ 

   µ 

   µ 

  ;n calculul ulterior a etajelor preliminare: tipurile tranzistorelor de putere

   joasă aleşi se determină la fel din îndeplinirea condiţiilor'a.   V  E U  al admC    ,/:/*).*.   ==

   ".   mAmAi   C admC    *)>:>*:B/)3:*)3.* *ma(.   =⋅⋅≥

  ,/)T* +,T T-&10!

 • 8/17/2019 Amplificator de 20W

  36/46

   Coala

   Mod Coala N Document Semnat. Data

  c.   W  P  P  C admC    ),:**ma(..   =≥d.   "#$ "#$  f   ,#$  f    s E %   *)>,>44,)*   =⋅=⋅≥=e.   *>>,>)*   −= E %

  -stfel: după datele considerate: s#a ales ca tranzistor pentru etajele prefinale:tranzistorul de tip FG6067.

  f.   V U  admC    /3.   =

  +.   mA   admC    4:>.   =.   W  P  P  C admC    3:)*ma(..   =≥i.   ,#$   f    E %   ,3>)*   =

  *>>,>)*   −= E %*)B5)*/59*>>,>53:>8953:>8   ))ma(.)*min.)*   >=⋅⋅=⋅⋅=   eei   %% 3 

  De aici rezultă că avem nevoie de două etaje preliminare.

  &alculul capacităţilor condenatoarelor decuplatoare &d int 4i condenatorul

  &1 utilizate n 7P+8

     #$ 

   ,  R R  f  C 

  m  #$ 

   ,  R R  f  C 

   E 

   E   -VT  surs  -

   E 

  Cd   - prel ies  -

   µ 

  π 

  π 

  /4:4*>B/:*93)5*>>>83>*4:,)

  *

  *98)

  *

  ),:**>3B):*93)5)>583>*4:,)

  *

  *98)

  *

  )*

  )

  *.*int

  V*

  )int.

  )

  int..*int.

  int.

  =−⋅Ω+Ω⋅⋅⋅

  =

  −⋅+⋅⋅⋅≥

  =−⋅Ω+Ω⋅⋅⋅

  =

  −⋅+⋅⋅⋅≥

  &apitolul !

   7le/erea ampliicatorului operaţional

  Din concluziile de mai sus urmează că pentru e(citarea etajului prefinal secere un semnal de valoarea volţilor şi un curent de ordinul microamperilor.Pentru aasi+ura această valore de semnal: cînd semnalul de intere în amplificator : dat desarcină este de ordinul milivolţilor se cere un număr de etaje amplificatoare

   preliminare cu amplificare în tensiune sumară de ori.

  ,6)T* +,T T-&10!

 • 8/17/2019 Amplificator de 20W

  37/46

   Coala

   Mod Coala N Document Semnat. Data

  Prezenţa condesatoarelor dacuplate în curent continuu şi cuplarea în curentalternativ :şi condesatoarele de "locare influenţiază ne+ativ asupra caracteristiceide frecvenţă a între+ului amplificator şi majorează distorsiunile lui.

  Zinînd cont de aceasta etajele preliminare pot fi înlocuite cu un amplificator operaţional 8-L9: ce va asi+ura la intrarea etajului prefinal semnalul şi curentulcerut în +ama de frcvenţă impusă în sarcina de proectere . Atilizarea -L în loc de

  etaje preliminare de tip RC e(clude distorsiunile de fre+venţă.

  Modul de calclul este'

  Pentru a su"stitui etajele preliminare cu un -L în cazul cercetat deja: se cer asi+uraţi următorii parametri'

  # A\,>>8pentru a avea la intrare Aint.necE*V 9@#ieş\8pentru a avea la intrare int.necE4:5)mA9@#f s\,> 3#$B

  Pentru a asi+ura amplificarea necesară şi majorarea parametrilor ceruţi: seale+e amplificatorul operaţional I7;02  sau analo+ul 1(0J@1: cu parametrii şiscema electrică arătată în 8fi.*9.

    AE,>>E)>lo+,>>E3>d1

    !i+.5 Parametrii electrici ale -L

   

  ,5)T* +,T T-&10!

 • 8/17/2019 Amplificator de 20W

  38/46

   Coala

   Mod Coala N Document Semnat. Data

    !i+.B Scema electrica a -L de tipul I7;02

  +i/$10 Dependenţa coeficientului de amplificare în tensiune a -L I7;02 de frecvenţă

  Pentru 7K ale acem următoarele calcule:1$&alculăm ampliicarea 7K n curent alternati ără reacţie ne/atiă:

  ( )   *56,>/5>:*

  )>>>

  5>

  ,>*

  )>>>

  *

  ))

  >

  ==

     

    +

  =

     

    

   +

  =

   ,#D 

   ,#$ 

   f  

   f  

   Acc A

   s

  ω 

   ,#$  f     ,>*4*46>6.>J)>>>>   ===2$ &alculăm rezitenţa de reacţie β  R :

  ,B)T* +,T T-&10!

 • 8/17/2019 Amplificator de 20W

  39/46

   Coala

   Mod Coala N Document Semnat. Data

  ( ) ( )   **

  J R A R R

   R A   ω ω    β 

  β  =⇒= @ ( )   @*3.>*   Ω−≈   3  R

  @*56,>>>*>>>J*56,   Ω=Ω=β  R

  !$ &alculăm coeicientul de reacţie:

  @*>,,:3*56,>>>

  *>>>   4*   −

  ⋅==   

   

   

   

  =β 

  β   R

   R ? 

  ($&alculăm tipul de conectare a 7K:

  *>>>3,:*>>>*56,

  *56,>>>*>>>@

  * ≥=Ω+Ω

  ≥+

   surs R A

   R R β    #conectarea este neinversoare.

  5$&alculăm ampliicarea rezultantă a unui 7K n conectare neineroare 4i cu,,.:

  ( )  ( )

  ( )  B/5

  *56,J*>3*

  *56,

  *   4  =

  ⋅+=

  +=

  −ω β 

  ω ω 

   A

   A , 

   ? 

   ?   

  Din cîte vedem amplificarea B/5 rezultantă este aproape e+ală cu amplificareanoastră cerută de ,>>.

  6$ &alculăm curentul de intrare:

  @,:,

  *56,

  *56,>>>*>>>*>>>

  *>

  *

   AmV 

   A

   R R R

   E i

  @

   . 

  in   µ β 

  =Ω

  +Ω+Ω=

  ++=

  Sta>ilitatea circuitului ampliicator cu reacţie:

   Deoarece acest amplificator conţine , etaje: dependenţa  Aβ Mm  în funcţie de

   Aβ Re  va arăta în felul următor 8fi+.**9 '

  4>)T* +,T T-&10!

 • 8/17/2019 Amplificator de 20W

  40/46

   Coala

   Mod Coala N Document Semnat. Data

   

  !i+.**.dia+rama N]^=ist

  !actorul de transfer X,Y va fi '

  ( )

     

    

   +  

   

    

   +  

   

    

   +

  =

  ,)*

  *** f  

   f   -

   f  

   f   -

   f  

   f   -

   A A   ccω 

  Deoarece Dia+rama N]^=ist cuprinde punctul 8#*@j>9: vor"eşte despre faptul

  că amplificatorul nu va funcţiona sta"il la anumite condiţii în +ama de frecvenţe

  8>@K ∞ 9. Pentru funcţionare sta"ilă în +ama de frecvenţe 8   +∞∞−   @ 9: o"ţinem X,Y '

  ( )

     

    

   +  

   

    

   +  

   

    

   +

  =

  ,)*

  *** f  

   f   -

   f  

   f   -

   f  

   f   -

   A A   cc

  β ω β 

  Divizînd partea reală de cea ima+inară: o"ţinem X,Y '

  ( )

     

    

   −+++  

   

    

   −−−

  =

  ,)*

  ,

  ,)*,)

  )

  ,*

  )

  )*

  )

  * f   f   f  

   f  

   f  

   f  

   f  

   f  

   f  

   f   -

   f   f  

   f  

   f   f  

   f  

   f   f  

   f   A A   ccβ ω β 

  Partea reală va fi o mărime reală în cazul c

 • 8/17/2019 Amplificator de 20W

  41/46

   Coala

   Mod Coala N Document Semnat. Data

  ( )

     

    

   +  

   

    

   +  

   

    

   +

  =

  ,)*

  *** f  

   f   -

   f  

   f   -

   f  

   f   -

   A A   ccω 

   

     

    

   +  

   

    

   +  

   

    

   +  

   

    

   +

     

    

   +

  =

  ,)*>

  *

  ****

  *

   f  

   f   -

   f  

   f   -

   f  

   f   -

   f  

   f   -

   f  

   f   - A

   A

  cc ? 

  comp ? 

  β β 

   Condiţia de funcţionare sta"ilă în acest caz este '

  ,

  )

  )

  ,

  >

  ,)

   f  

   f  

   f  

   f  

   f  

   f   f   Acc ?    ++

  +=  

  După cum urmează din +rafic: acest -L are următoarele frecvenţe de

  fr)4:*44>*4>44*   ⋅±=⋅+⋅+⋅±=++±=

  Gerificăm condiţiile de sta"ilitate'

  )6:3,B>

  4>

  *4

  4

  4>*

  *

  4>4)>45:>*56,

  ),

  *)

  )

  ,*

  *

  ,)

    ++

  ++

  ++≤⋅

    ++

  ++

  ++≤⋅

   ,#$ 

   ,#$  ,#$ 

   ,#$ 

   ,#$  ,#$ 

   ,#$ 

   ,#$  ,#$ 

   f  

   f   f  

   f  

   f   f  

   f  

   f   f   A  ? cc   β 

  Deci după cum se vede nu este asi+urata sta"ilitatea:in caest caz folosim

  compensarea prin utilizarea retelei de intirziere modificata a fazei.

  &ompenare prin utilizarea de ntrziere a azei

  4))T* +,T T-&10!

 • 8/17/2019 Amplificator de 20W

  42/46

   Coala

   Mod Coala N Document Semnat. Data

  Gerificăm condiţia de funcţionare sta"ilă'

  3/:*5B>

  4>

  4

  4

  4>

  *):3

  4>4B>

  ,

  )

  )

  ,

  >

  ,)

  <

  ++

  +≤

  ++

  +≤⋅

   f  

   f  

   f  

   f  

   f  

   f   f   A

  cc ? β 

  Ande frecvenţa de frîn+ere este f >'

   #$  ,#$ 

   f  

   f  

   f  

   f  

   f   A

   f   f   f  

  ,

  >

  ,

  )

  )

  ,

  ,)>

  *>,3:4>B>:*>*>>

  44

  4>

  4

  4

  4>B>

  4>4

  J

  ⋅⋅==

  ++

  +=

  ++

  +≤

  β 

  Respectiv "anda va fi'

   3#$  #$  A f   2 cc   4,3*>53>*>>*>,3:4  ,,

  >   =⋅=⋅⋅=⋅⋅=   β 

  4,)T* +,T T-&10!

 • 8/17/2019 Amplificator de 20W

  43/46

   Coala

   Mod Coala N Document Semnat. Data

   &oncluzie:

  ;n proiectul de curs efectuat: s#au cercetat proprietăţile etajelor amplificatoare fără transformator. S#au evidenţiat particularităţile constructive aleacestora şi posi"ilitatea alcătuirii scemelor electrice principiale. Deoarece putereanecesară e destul de mare: s#au folosit în etajul de ieşire cu tranzistoricomplementari 8pentru asi+urarea puterii necesare9 care au randament mai mare:ajun+înd pînă la 65$. -cest fapt se e(plică prin faptul că aceşti tranzistorifuncţionează în re+im clasa 012. S#au analizat mai multe sceme posi"ile deconstrucţie ale etajelor amplificatoare de putere şi particularităţile de funcţionare afiecărei sceme propuse în parte. -mplificarea în tensiune fiind unitară la intrareatranzistorilor de putere s#au folosit etaje de amplificare în tesiune: care: însă:lucrează în re+im clasa 0-2:cu randament de ma( 3>$: dar astfel se micşorează+radul de distorsiuni nelineare: iar în cazul precedent cresc distorsiunile neliniareintroduse de elementele active 8tranzistorii9.

  S#au evidenţiat modalitaţi de termosta"ilizare a PS! a etajelor finale atît pentru montarea discretă a elementelor: cît şi la confecţionarea circuitelor întenolo+ie inte+rată.

  S#a determinat că pentru confecţionarea circuitelor conform tenolo+ieiinte+rate: este mai comod de utilizat diode. Pe cînd în montarea discretă acircuitului: este suficient de ales termorezistorele necesare. Pentru a face maiuşoară +ăsirea termorezistorului necesar: acesta se uneşte în paralel cu un rezistor de valoare constantă.

  S#a folosit scema cu ) surse de alimentare care cu toate că e mai complicat

  de realizat: duce la micşorarea distorsiunilor. ;n etajele de putere mică estesuficientă şi o sin+ură sursă de alimentare: însă în cele de putere sporită: pentru aamplifica semiperioada ne+ativă: se va cere o sursă mai sta"ilă decît condensatorulutilizat în scemele de aplificatoare cu o sin+ură sursă de alimentare. Distorsiunileintroduse în semnalul util sînt ne+lija"ile: în cazul scemelor aplificatoare de

   putere mică:.S#au calculat doua etaje preliminare şi unul prefinal: pentru a asi+ura la

  intrarea amplificatoarelor de putere curentul şi tensiunea necesară. S#au calculatelementele etajelor finale: prefinale: cît şi tranzistorul de intrare ale acestora.

  S#au determinat distorsiunile neliniare şi liniare introduse de elementelecircuitului. S#a efectuat calculul etajelor preliminare: şi a numărului acestora. S#a propus înlocuirea etajelor preliminare cu un amplificator operaţional. S#a cercetatsta"ilitatea acestuia cu şi fără circuit de compensare. S#a introdus ca circuit decompensare un circuit de întîrziere modificată a fazei.

  S#a efectuat calculul reacţiei ne+ative necesare pentru ca -L să asi+ure cusemnalul necesar intrarea tranzistorului G*. S#a determinat "anda de frecvenţelucrătoare ale -L cuprins cu reţea de reacţie şi compensat cu reţea de întirzieremodificată a fazei.

  44)T* +,T T-&10!

 • 8/17/2019 Amplificator de 20W

  44/46

   Coala

   Mod Coala N Document Semnat. Data

  "i>lio/raie:

  *. ;ndrumar metodic privind îndeplinirea lucrării de curs la disciplinaRadioelectronica .). _.̀ b: .gh' khq q

  hq wxqy: {| }| k}hy: *B6B.,. g.~.•|' khq y: }|:

  €hx{: *B5,.4. ‚.ƒ.' k„q h|y: }| k_{ |…y:

  *B5B.3. †.‡hh' k•hx hqw qw

  ˆƒy: }| k}hy: *B53./. ‰.Š.‹b{|: Š.ˆ.‚h{|' kŒ|q h|{|q

  h‡hq w h‡q y: }| k_{ |…y: *BB>.6. ˆ. g khq y: }| k}hy: *B5).5. ‰.†. ŽwqŒ|: ‚ k ‰|q hq wxq y: }|

  kŽhy: *BB4B. ‰.‚. ‰| k hq w hxy: }|

  k_{ |…y: *B5B.*>.Š.Š. }| k Žqh{| hq y:

  }| k_{ |…y: *B5B.

  43)T* +,T T-&10!

 • 8/17/2019 Amplificator de 20W

  45/46

   Coala

   Mod Coala N Document Semnat. Data

  7neMă:

  Poziţia Denumirea .um$ .otă

  CondensatoareC*: C,: ƒ3: C*> •})#*>G#*>‘!’)>$‚ƒ“*>65,#6* 4C): ƒB •})#3>G#)>>‘!’)>$‚ƒ“*>65,#6* )C4: ƒ/ •})#3>G#*>>>‘!’)>$‚ƒ“*>65,#6* )C6: ƒ5 •})#3>G#3>>‘!’)>$‚ƒ“*>65,#6* )

  ,ezitoare

  R *: R 3 }†“#>:)3#5)”’3$ )R ): R / }†“#>:)3#6:3”’3$ )

  R ,: R 6 }†“#>:)3#).)”’3$ )R 4: R 5 }†“#>:)3#,>>’3$ )R B }†“#>:)3#*:3”’3$ *R *> }†“#>:)3#*>>’3$ *R ** }†“#>:)3#4)>’3$ *R *) }†“#>:3#,”’3$ *R *, }†“#>:3#*>>’3$ *R *4 }†“#>:3#)>>’3$ *R *3 }†“#>:3#*>’3$ *

  R */ }†“#>:3#,/’3$ *R *6 M}“#*, R )>–CE*>...):)” Ω *R *5: R *B }†“#>:3#))>’3$ )

  Tranzitoare

  G*: G) `“5>6Ž )G, `“5>*‚ *G4: G/: G6 `“5*/‚ ,

  G3 `“5*6‚ *DiodeGD*:GD) 2GD,: GD4 2GD3  C *B*- Azener EB:*G *

  4/)T* +,T T-&10!

 • 8/17/2019 Amplificator de 20W

  46/46