Amenajare teritoriu modificat

 • View
  220

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Amenajare teritoriu modificat

 • 8/18/2019 Amenajare teritoriu modificat

  1/36

  LEGE Nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

    Text în vigoare începând cu data de 21 iulie 2013

    REALIZATOR: O!"A#IA $E I#%OR!ATI& #EA!' 

    Text actuali(at prin produ)ul in*or+atic legi)lativ LE, E,"ERT în -a(aactelor nor+ative +odi*icatoare. pu-licate în !onitorul O*icial al Ro+âniei.

   "artea I. pân/ la 1 iulie 2013

    Act de bază

  #B: Legea nr 302001

    Acte modificatoare

  #M1: Ordonan4a 5uvernului nr 672008#M2: Legea nr 272006 #M3: Ordonan4a 5uvernului nr 12009 #M4: Legea nr 162009 #M5: Ordonan4a 5uvernului nr 29200#M6: Ordonan4a de urgen4/ a 5uvernului nr 102007#M7: Legea nr 132007#M8: Legea nr 2822007#M9: Legea nr 382007#M10: Ordonan4a de urgen4/ a 5uvernului nr 92011#M11: Legea nr 1622011#M12: Legea nr 2212011#M13: Legea nr 2172012#M14: Ordonan4a de urgen4/ a 5uvernului nr 2012#M15: Ordonan4a 5uvernului nr 72013#M16: Legea nr 1702013#M17: Legea nr 2272013

    !odi*ic/rile i co+plet/rile e*ectuate prin actele nor+ative enu+erate +ai )u) )unt )cri)e cu *ont italic ;n *a4a *iec/rei +odi*ic/ri )au co+plet/ri e)teindicat actul nor+ativ care a e*ectuat +odi*icarea )au co+pletarea re)pectiv/.în *or+a #M1 . #M2 etc

  #B

    Parlamentul om!niei adopt" pre#enta le$e.

    %&P. 1

    'ispo#i(ii $enerale

 • 8/18/2019 Amenajare teritoriu modificat

  2/36

  #M10

    &). 1  are a teritoriului. ur-ani)+ )au de de(voltare ur-an/dura-il/ ale autorit/4ilor pu-lice centrale i locale 

 • 8/18/2019 Amenajare teritoriu modificat

  3/36

  #B

    &). 13  Prin*ipalele obie*tive ale a*tivit"(ii de urbanism sunt urm"toarele:  a ,mbun"t"(irea *ondi(iilor de via(" prin eliminarea dis/un*(ionalit"(ilor+

  asi$urarea a**esului la in/rastru*turi+ servi*ii publi*e şi lo*uin(e *onvenabile pentru to(i lo*uitorii  b *rearea *ondi(iilor pentru satis/a*erea *erin(elor spe*iale ale *opiilor+v!rstni*ilor şi ale persoanelor *u -andi*ap  * utili#area e/i*ient" a terenurilor+ ,n a*ord *u /un*(iunile urbanisti*eade*vate etinderea *ontrolat" a #onelor *onstruite  d protejarea şi punerea ,n valoare a patrimoniului *ultural *onstruit şi natural  e asi$urarea *alit"(ii *adrului *onstruit+ amenajat şi plantat din toatelo*alit"(ile urbane şi rurale  / protejarea lo*alit"(ilor ,mpotriva de#astrelor naturale.

  #M5

    E%4NE& a 3a  @trategia de de(voltare teritorial/. activit/4i de a+ena>are a teritoriului i deur-ani)+

  #M5

    &). 17  are a teritoriului i de ur-ani)+ con)tau

  în tran)punerea la nivelul întregului teritoriu na4ional a )trategiilor. politicilor  i progra+elor de de(voltare dura-il/ în pro*il teritorial. precu+ i ur+/rireaaplic/rii ace)tora în con*or+itate cu docu+enta4iile de )pecialitate legal apro-ate 

 • 8/18/2019 Amenajare teritoriu modificat

  4/36

    -= +etodologia de prioriti(are a proiectelor. a)t*el încât inve)ti4iile pu-licecare decurg din @trategia de de(voltare teritorial/ a Ro+âniei )/ *ie con)iderateinve)ti4ii pu-lice de intere) na4ionalB  c= )i)te+ul na4ional de o-)ervare a dina+icii teritoriale. ela-orare a

   )cenariilor de de(voltare teritorial/. evaluare a i+pactului teritorial al  politicilor i pe )i)te+e de *unda+entare te?nic/ a deci(iilor în de(voltareateritorial/B  d= crearea de parteneriate interin)titu4ionale. inter)ectoriale i teritoriale

   pentru pro+ovarea i i+ple+entarea proiectelor )trategice vi(ând coe(iuneateritorial/  are a teritoriului >ude4ean i a planurilor 

   (onale de a+ena>are a teritoriului care )unt de intere) >ude4eanB

 • 8/18/2019 Amenajare teritoriu modificat

  5/36

    c= avi(area docu+enta4iilor de ur-ani)+ i a+ena>are a teritoriuluiapar4inând unit/4ilor ad+ini)trativDteritoriale din co+ponen4a >ude4ului.con*or+ anexei nr 1#B

    93 n a*tivitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism *onsiliile jude(enesunt sprijinite de ;inisterul 'e#volt"rii e$ionale şi Lo*uin(ei+ pre*um şi dealte ministere şi or$ane ale administra(iei publi*e *entrale.  &). 23  %onsiliul jude(ean poate soli*ita *onsiliilor lo*ale s" elabore#e sau s"a*tuali#e#e o do*umenta(ie de amenajare a teritoriului sau de urbanism+ ,nvederea asi$ur"rii apli*"rii unor prevederi *uprinse ,n pro$ramele de de#voltarea jude(ului soli*itarea se transmite *onsiliului lo*al+ ,nso(it" de epunereamotivelor *are au stat la ba#a -ot"r!rii *onsiliului jude(ean şi de termenul /iat

   pentru elaborarea sau modi/i*area do*umenta(iei.  &). 27  91 n ,ndeplinirea atribu(iilor sale ,n domeniul amenaj"rii teritoriului şi alurbanismului *onsiliul jude(ean utili#ea#" in/orma(ii de sinte#" la nivelul

   jude(ului din toate domeniile de a*tivitate e*onomi*oso*ial".  92 ;inisterele şi *elelalte or$ane ale administra(iei publi*e *entrale suntobli$ate s" /urni#e#e *u titlu $ratuit autorit"(ilor publi*e jude(ene şi lo*alein/orma(ii din domeniile lor de a*tivitate pentru teritoriul jude(ului respe*tiv+ iar *onsiliile lo*ale sunt obli$ate s" /urni#e#e in/orma(ii re/eritoare la de#voltareae*onomi*oso*ial" şi urbanisti*" a lo*alit"(ilor.#M10

    &). 2781  "reedintele con)iliului >ude4ean. prin )tructura din cadrul aparatului de

   )pecialitate a on)iliului >ude4ean condu)/ de ar?itectulDe*. are ur+/toareleatri-u4ii în do+eniul a+ena>/rii teritoriului i ur-ani)+ului:  a= a)igur/ ela-orarea de proiecte de )trategii de de(voltare teritorial/ i le

   )upune apro-/rii con)iliului >ude4eanB  -= a)igur/ ela-orarea planurilor de a+ena>are a teritoriului >ude4eanB  c= propune a)ocierea. în condi4iile legii. a >ude4ului cu co+unele i oraele

  intere)ate i coordonea(/ ela-orarea planurilor de a+ena>are a teritoriului (onaleB  d= )upune apro-/rii con)iliului >ude4ean. în -a(a re*eratului te?nic al ar?itectuluiDe*. docu+enta4iile de a+ena>are a teritoriuluiB  e= ac4ionea(/ pentru re)pectarea i punerea în practic/ a prevederilor docu+enta4iilor de a+ena>are a teritoriului apro-ate

  #M10

    E%4NE& a 3a

    Atri-u4iile autorit/4ilor ad+ini)tra4iei pu-lice locale

 • 8/18/2019 Amenajare teritoriu modificat

  6/36

  #B

    &). 25  91 %onsiliul lo*al *oordonea#" şi r"spunde de ,ntrea$a a*tivitate de urbanismdes/"şurat" pe teritoriul unit"(ii administrativteritoriale şi asi$ur" respe*tarea

   prevederilor *uprinse ,n do*umenta(iile de amenajare a teritoriului şi deurbanism aprobate+ pentru reali#area pro$ramului de de#voltare urbanisti*" alo*alit"(ilor *omponente ale *omunei sau oraşului.  92 %onsiliul lo*al *ooperea#" *u *onsiliul jude(ean şi este sprijinit de a*esta,n a*tivitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism.  &). 26  %onsiliul lo*al *ooperea#" ,n pro*esul de ,nto*mire a pro$ramului dede#voltare urbanisti*" a lo*alit"(ilor şi *u institu(ii+ a$en(i e*onomi*i+ or$anismeşi or$ani#a(ii ne$uvernamentale de interes na(ional+ jude(ean sau lo*al.  &). 2<  91 n ,ndeplinirea atribu(iilor sale ,n domeniul amenaj"rii teritoriului şi alurbanismului *onsiliul lo*al utili#ea#" in/orma(ii din toate domeniile dea*tivitate e*onomi*oso*ial".  92 ervi*iile publi*e des*entrali#ate ale ministerelor şi ale *elorlalte or$ane*entrale+ a$en(ii e*onomi*i+ or$anismele şi or$ani#a(iile ne$uvernamentale *are,şi des/"şoar" a*tivitatea la nivel lo*al au obli$a(ia s" /urni#e#e *u titlu $ratuitin/orma(iile ne*esare ,n vederea des/"şur"rii a*tivit"(ii de amenajare ateritoriului şi de urbanism la nivel lo*al.#M10

    &). 2

 • 8/18/2019 Amenajare teritoriu modificat

  7/36

    &pli*area do*umenta(iilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobatese asi$ur" prin eliberarea *erti/i*atului de urbanism.  &). 2>  91 %erti/i*atul de urbanism este a*tul de in/ormare *u *ara*ter obli$atoriu

   prin *are autoritatea administra(iei publi*e jude(ene sau lo*ale /a*e *unos*utere$imul juridi*+ e*onomi* şi te-ni* al imobilelor şi *ondi(iile ne*esare ,n vedereareali#"rii unor investi(ii+ tran#a*(ii imobiliare ori a altor opera(iuni imobiliare+

   potrivit le$ii.#M12

    udecarea prin licita4ie alucr/rilor de proiectare i de execu4ie a lucr/rilor pu-lice. precu+ i pentruîntoc+irea docu+enta4iilor cada)trale de co+a)are. re)pectiv de(+e+-rare aterenurilor în cel pu4in 3 parcele. atunci când opera4iunile re)pective au cao-iect î+p/r4eli ori co+a)/ri de parcele )olicitate în )copul reali(/rii de lucr/ride con)truc4ii i de in*ra)tructur/. precu+ i con)tituirea unei )ervitu4i detrecere cu privire la un i+o-il ;n ca(ul vân(/rii )au cu+p/r/rii de i+o-ile.certi*icatul de ur-ani)+ cuprinde in*or+a4iile privind con)ecin4ele ur-ani)ticeale opera4iunii >uridice. )olicitarea certi*icatului de ur-ani)+ atunci când opera4iunile de î+p/r4eli ori co+a)/ri de parcele *ac o-iectul ieirii dinindivi(iune e)te *acultativ/. cu excep4ia )itua4iei în care )olicitarea e)te */cut/în )copul reali(/rii de lucr/ri de con)truc4ii i)au de lucr/ri de in*ra)tructur/#B

    93 %erti/i*atul de urbanism se eliberea#" la *ererea ori*"rui soli*itant+

   persoan" /i#i*" sau juridi*"+ *are poate /i interesat ,n *unoaşterea datelor şi are$lement"rilor *"rora ,i este supus respe*tivul bun imobil.  97 %erti/i*atul de urbanism nu *on/er" dreptul de ee*utare a lu*r"rilor de*onstruire+ amenajare sau plantare.  95 n *erti/i*atul de urbanism se va men(iona ,n mod obli$atoriu s*opuleliber"rii a*estuia.  96 %erti/i*atul de urbanism pentru destina(ii spe*iale se eliberea#" ,n temeiulşi *u respe*tarea do*umenta(iilor a/erente obie*tivelor *u *ara*ter militar+elaborate şi aprobate de ;inisterul &p"r"rii+ ;inisterul 4nternelor şi e/ormei

  &dministrative+ ervi*iul om!n de 4n/orma(ii+ ervi*iul de 4n/orma(ii Eterne+ervi*iul de )ele*omuni*a(ii pe*iale şi ervi*iul de Prote*(ie şi Pa#"+ dup" *a#+

   pe ba#a avi#ului ;inisterului 'e#volt"rii e$ionale şi Lo*uin(ei.  &). 30  Pentru a*eeaşi par*el" se pot elibera mai multe *erti/i*ate de urbanism+ dar *on(inutul a*estora+ ba#at pe do*umenta(iile de amenajare a teritoriului şi deurbanism+ şi *elelalte re$lement"ri ,n domeniu trebuie s" /ie a*eleaşi pentru to(isoli*itan(ii. n a*est s*op nu este ne*esar" soli*itarea a*tului de proprietateasupra imobilului+ ,n vederea emiterii *erti/i*atului de urbanism.

  #M16  &). 31

 • 8/18/2019 Amenajare teritoriu modificat

  8/36

    erti*icatul de ur-ani)+ cuprinde ur+/toarele ele+ente privind:  a= regi+ul >uridic al i+o-ilului D dreptul de proprietate a)upra i+o-ilului i

   )ervitu4ile de utilitate pu-lic/ care grevea(/ a)upra ace)tuiaB )ituareai+o-ilului D teren i)au con)truc4iile a*erente D în intravilan )au extravilanB

   prevederi ale docu+enta4iilor de ur-ani)+ care in)tituie un regi+ )pecial a)upra i+o-ilului D (one prote>ate. interdic4ii de*initive )au te+porare decon)truire D. dac/ ace)ta e)te în)cri) în Li)ta cuprin(ând +onu+entele i)toricedin Ro+ânia i a)upra c/ruia. în ca(ul vân(/rii. e)te nece)ar/ exercitareadreptului de pree+p4iune a )tatului potrivit legii. precu+ i altele prev/(ute delege In*or+a4iile privind dreptul de proprietate i de(+e+-r/rile ace)tuia vor *i

   preluate din cartea *unciar/. con*or+ extra)ului de carte *unciar/ pentruin*or+areB  -= regi+ul econo+ic al i+o-ilului D *olo)in4a actual/. extra)ul dinregula+entul local de ur-ani)+ a*erent planului ur-ani)tic în vigoare la datae+iterii. privind *unc4iuni per+i)e )au inter(i)e. regle+ent/ri *i)cale )peci*icelocalit/4ii )au (oneiB  c= regi+ul te?nic al i+o-ilului D extra) din regula+entul local a*erent docu+enta4iei de ur-ani)+ apro-ate în vigoare. cu preci(area docu+enta4iei deur-ani)+ în vigoare la data e+iterii. a nu+/rului ?ot/rârii de apro-are i. dup/ca(. perioada de vala-ilitate. procentul de ocupare a terenului. coe*icientul deutili(are a terenului. di+en)iunile +ini+e i +axi+e ale parcelelor. ec?ipareacu utilit/4i. edi*ica-il ad+i) pe parcel/. circula4ii i acce)uri pietonale i auto.

   parca>e nece)are. alinierea terenului i a con)truc4iilor *a4/ de )tr/(ile

  adiacente terenului. în/l4i+ea +ini+/ i +axi+/ ad+i)/B  d= regi+ul de actuali(are+odi*icare a docu+enta4iilor de ur-ani)+ i aregula+entelor locale a*erent D în ca(ul în care inten4ia )a nu )e încadrea(/ în

   prevederile docu+enta4iilor de ur-ani)+ apro-ate. in*or+area )olicitantului cu privire la:  1 i+po)i-ilitatea +odi*ic/rii prevederilor docu+enta4iilor apro-ateB  2 nece)itatea o-4inerii unui avi( de oportunitate în condi4iile pre(entei legiB  3 po)i-ilitatea ela-or/rii unei docu+enta4ii de ur-ani)+ +odi*icatoare. */r/avi( de oportunitate con*or+ pre(entei legi

  #M5  &). 3181  uridic. econo+ic )au te?nic al terenului.

 • 8/18/2019 Amenajare teritoriu modificat

  9/36

   potrivit legii. poate *i condi4ionat/ de +odi*icarea li+itelor parcelelor re)pective. cu acordul proprietarilor. prin recon*igurarea ace)tora pe -a(a unui

   plan ur-ani)tic (onal. apro-at potrivit legii. cu actuali(area ulterioar/ a planului cada)tral al O*iciului de ada)tru i "u-licitate I+o-iliar/. re)pectiv a

  eviden4elor de carte *unciar/  e valoroa)e D recuno)cute i prote>ate potrivit legiiB  e= exi)ten4a ri)curilor naturale de inunda4ii )au alunec/ri de terenB  *= eviden4ierea unor ri)curi naturale i)au antropice care nu au *o)t luate încon)iderare cu prile>ul ela-or/rii docu+enta4iilor de ur-ani)+ apro-ateanterior pentru teritoriul re)pectiv#M8

   

 • 8/18/2019 Amenajare teritoriu modificat

  10/36

  natura o-iectivelor de inve)ti4ii o i+pun. autoritatea pu-lic/ local/ are dreptul ca. dup/ ca(. prin certi*icatul de ur-ani)+:  a= )/ re)ping/ în +od >u)ti*icat cererea de +odi*icare a prevederilor docu+enta4iilor de ur-ani)+ apro-ateB

    -= )/ condi4ione(e autori(area inve)ti4iei de ela-orarea i apro-area de c/treautoritatea pu-lic/ local/ co+petent/ a unui plan ur-ani)tic (onalB  c= )/ condi4ione(e autori(area inve)ti4iei de apro-area de c/tre autoritatea

   pu-lic/ co+petent/ a unui plan ur-ani)tic (onal. ela-orat i *inan4at prin gri>a per)oanelor *i(ice i)au >uridice intere)ate. nu+ai în -a(a unui avi( preala-il de oportunitate întoc+it de )tructura )peciali(at/ condu)/ de ar?itectulDe* iapro-at. dup/ ca(. con*or+ co+peten4ei:  D de pri+arul localit/4iiB  D de pri+arul general al +unicipiului ucuretiB  D de preedintele con)iliului >ude4ean. cu avi(ul preala-il al pri+aruluilocalit/4ilor intere)ate. doar în ca(ul în care teritoriul regle+entat i+plic/ cel 

   pu4in dou/ unit/4i ad+ini)trativDteritorialeB  d= )/ )olicite ela-orarea unui plan ur-ani)tic de detaliuB  e= )/ per+it/ întoc+irea docu+enta4iei te?nice pentru autori(a4ia decon)truire. */r/ ela-orarea unei docu+enta4ii de ur-ani)+. în )itua4iacon)truirii pe o parcel/ în cadrul unui *ront preexi)tent. în care cl/dirile de pe

   parcelele adiacente au acelai regi+ de în/l4i+e cu cel )olicitat  ude4ene i apro-at de preedintele con)iliului >ude4ean 

 • 8/18/2019 Amenajare teritoriu modificat

  11/36

   

 • 8/18/2019 Amenajare teritoriu modificat

  12/36

    Emiterea de *erti/i*ate de urbanism in*omplete+ *u date eronate sau *unerespe*tarea prevederilor *uprinse ,n do*umenta(iile de urbanism aprobateatra$e r"spunderea dis*iplinar"+ administrativ"+ *ontraven(ional"+ *ivil" sau

   penal"+ dup" *a#+ potrivit le$ii.

    E%4NE& a 5a  tru*tura institu(ional"

  #M10

    &). 35  are a teritoriului i de ur-ani)+ la nivel na4ional e)te coordonat/ de !ini)terul $e(volt/rii Regionale i Turi)+ului#M16

    are a teritoriului i de ur-ani)+. avi(ate i apro-atecon*or+ legii. e)te a)igurat de In)pectoratul de @tat în on)truc4ii. precu+ i dein)titu4ia ar?itectuluiDe*#M10

    ude4elor cola-orea(/ per+anent în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor alin uridic/. *or+at/din *unc4ionari pu-lici i )pecialiti ate)ta4i în do+eniu  are a

  teritoriului i ur-ani)+. potrivit legiiB  -= )u)4ine ela-orarea de progra+e de preg/tire a )pecialitilor. precu+ i de

   planuri de înv/4/+ânt i )peciali(are în do+eniile conexe 

 • 8/18/2019 Amenajare teritoriu modificat

  13/36

  +unicipiului ucureti )e organi(ea(/ i *unc4ionea(/. potrivit legii. )tructuri de )pecialitate în do+eniul a+ena>/rii teritoriului i ur-ani)+ului ;n ca(ul  >ude4elor i +unicipiilor )tructura re)pon)a-il/ )e organi(ea(/ ca direc4ie general/ )au direc4ie. în ca(ul oraelor )tructura re)pon)a-il/ )e organi(ea(/

  ca direc4ie )au )erviciu. în ca(ul co+unelor )tructura re)pon)a-il/ )eorgani(ea(/ la nivel de co+parti+ent  ude4ene )au pri+/riilor are )tatutul de ar?itectDe* i repre(int/ autoritateate?nic/ în do+eniul a+ena>/rii teritoriului i ur-ani)+ului din cadrul ad+ini)tra4iei pu-lice >ude4ene i locale  area teritoriului i ur-ani)+. prote>area valorilor de patri+oniu i a calit/4ii ar?itecturale la nivelul unit/4ii ad+ini)trativDteritoriale  ude4ean )au al 

   pri+arului. indi*erent de tipul )tructurii pe care o conduce. direc4ie general/.direc4ie )au )erviciu  ini4i de o+i)ia te?nic/ dea+ena>are a teritoriului i ur-ani)+. co+i)ie cu rol con)ultativ care a)igur/

   *unda+entarea te?nic/ de )pecialitate în vederea lu/rii deci(iilor 

 • 8/18/2019 Amenajare teritoriu modificat

  14/36

  interco+unitar/. con)tituite în condi4iile legii. î+preun/ cu alte co+une )au cuorae. în vederea a)igur/rii *urni(/rii în co+un a )erviciilor pu-lice privind 

   plani*icarea ur-an/ i teritorial/. eli-erarea certi*icatelor de ur-ani)+ i aautori(a4iilor de con)truire#M16

   

 • 8/18/2019 Amenajare teritoriu modificat

  15/36

   >uridic/. cu atri-u4ii în do+eniul a+ena>/rii teritoriului i ur-ani)+ului. *inan4at/ integral din venituri proprii. con)tituite din tari*ele de ate)tare )au deexa+inare în vederea do-ândirii dreptului de )e+n/tur/. de în)criere în

   Regi)trul r-anitilor din Ro+ânia i de exercitare a dreptului de )e+n/tur/.

  din tari*e a*erente celorlalte activit/4i de)*/urate în exercitarea co+peten4elor legale. precu+ i din alte )ur)e legale 

 • 8/18/2019 Amenajare teritoriu modificat

  16/36

    %&P. 7  'o*umenta(ii de amenajare a teritoriului şi de urbanism

    E%4NE& 1

    'e/ini(ii şi s*op

    &). 3>  91 n sensul pre#entei le$i+ prin do*umenta(ii de amenajare a teritoriului şi deurbanism se ,n(ele$e planurile de amenajare a teritoriului+ planurile de urbanism+e$ulamentul $eneral de urbanism şi re$ulamentele lo*ale de urbanism+ avi#ateşi aprobate *on/orm pre#entei le$i.  92 'o*umenta(iile de amenajare a teritoriului *uprind propuneri *u *ara*ter dire*tor+ iar do*umenta(iile de urbanism *uprind re$lement"ri opera(ionale.  93 Propunerile *u *ara*ter dire*tor stabiles* strate$iile şi dire*(iile prin*ipalede evolu(ie a unui teritoriu la diverse niveluri de *ompleitate. Ele sunt detaliate

   prin re$lement"ri spe*i/i*e ,n limitele teritoriilor administrative ale oraşelor şi*omunelor.  97 Prevederile *u *ara*ter dire*tor *uprinse ,n do*umenta(iile de amenajare ateritoriului aprobate sunt obli$atorii pentru toate autorit"(ile administra(iei

   publi*e+ iar *ele *u *ara*ter de re$lementare+ pentru toate persoanele /i#i*e şi juridi*e.

    E%4NE& a 2a

    'o*umenta(ii de amenajare a teritoriului

    &). 70  'o*umenta(iile de amenajare a teritoriului sunt urm"toarele:  a Planul de amenajare a teritoriului na(ional  b Planul de amenajare a teritoriului #onal  * Planul de amenajare a teritoriului jude(ean.  &). 71  91 Planul de amenajare a teritoriului na(ional are *ara*ter dire*tor şi

  repre#int" sinte#a pro$ramelor strate$i*e se*toriale pe termen mediu şi lun$ pentru ,ntre$ul teritoriu al ("rii.  92 Planul de amenajare a teritoriului na(ional este *ompus din se*(iunispe*iali#ate.  93 Prevederile Planului de amenajare a teritoriului na(ional şi ale se*(iunilor sale devin obli$atorii pentru *elelalte planuri de amenajare a teritoriului *are ledetalia#".  97 e*(iunile Planului de amenajare a teritoriului na(ional sunt: %"i de*omuni*a(ie+ &pe+ ?one protejate+ e(eaua de lo*alit"(i+ ?one de ris* natural+

  )urismul+ 'e#voltarea rural". Prin le$e se pot aproba şi alte se*(iuni.  &). 72

 • 8/18/2019 Amenajare teritoriu modificat

  17/36

    91 Planul de amenajare a teritoriului jude(ean are *ara*ter dire*tor şirepre#int" epresia spa(ial" a pro$ramului de de#voltare so*ioe*onomi*" a

   jude(ului. Planul de amenajare a teritoriului jude(ean se *orelea#" *u Planul deamenajare a teritoriului na(ional+ *u Planul de amenajare a teritoriului #onal+ *u

   pro$ramele $uvernamentale se*toriale+ pre*um şi *u alte pro$rame dede#voltare.  92 Prevederile Planului de amenajare a teritoriului jude(ean devin obli$atorii

   pentru *elelalte planuri de amenajare a teritoriului şi de urbanism *are ledetalia#".  93 @ie*are jude( trebuie s" de(in" Planul de amenajare a teritoriului jude(eanşi s" ,l rea*tuali#e#e periodi*+ la 5 10 ani+ ,n /un*(ie de politi*ile şi de

   pro$ramele de de#voltare ale jude(ului.  &). 73  91 Planul de amenajare a teritoriului #onal are rol dire*tor şi se reali#ea#" ,nvederea solu(ion"rii unor probleme spe*i/i*e ale unor teritorii. &*este teritorii

   pot /i:  a inter*omunale sau interor"şeneşti+ *ompuse din unit"(i administrativteritoriale de ba#"+ *omune şi oraşe  b interjude(ene+ ,n$lob!nd p"r(i din jude(e sau jude(e ,ntre$i  * re$ionale+ *ompuse din mai multe jude(e.#M10

   

 • 8/18/2019 Amenajare teritoriu modificat

  18/36

   (onal periur-an+etropolitan )e ini4ia(/ de c/tre con)iliul >ude4ean )au de c/treoraulDcentru polari(ator 

 • 8/18/2019 Amenajare teritoriu modificat

  19/36

    ate i de protec4ie a +onu+entelor i)torice i a )iturilor ar?eologice reperateB#M5

    *C1= (onele care au in)tituite un regi+ )pecial de protec4ie prev/(ut înlegi)la4ia în vigoareB#B

    $ /ormele de proprietate şi *ir*ula(ia juridi*" a terenurilor  - pre*i#area *ondi(iilor de amplasare şi *on/ormare a volumelor *onstruite+amenajate şi plantate#M2

    i= (onele de ri)c natural deli+itate i declarate a)t*el. con*or+ legii. precu+ i la +/)urile )peci*ice privind prevenirea i atenuarea ri)curilor. utili(areaterenurilor i reali(area con)truc4iilor în ace)te (oneB#M5

    >= (one de ri)c datorate unor depo(it/ri i)torice de deeuri#B

    93 Planul urbanisti* $eneral *uprinde prevederi pe termen mediu şi lun$ *u privire la:  a evolu(ia ,n perspe*tiv" a lo*alit"(ii  b dire*(iile de de#voltare /un*(ional" ,n teritoriu  * traseele *oridoarelor de *ir*ula(ie şi de e*-ipare prev"#ute ,n planurile deamenajare a teritoriului na(ional+ #onal şi jude(ean#M2

 • 8/18/2019 Amenajare teritoriu modificat

  20/36

    d= (onele de ri)c natural deli+itate i declarate a)t*el. con*or+ legii. precu+ i la +/)urile )peci*ice privind prevenirea i atenuarea ri)curilor. utili(areaterenurilor i reali(area con)truc4iilor în ace)te (oneB#M5

    e= li)ta principalelor proiecte de de(voltare i re)tructurareB  *= )ta-ilirea i deli+itarea (onelor cu interdic4ie te+porar/ i de*initiv/ decon)truireB  g= deli+itarea (onelor în care )e preconi(ea(/ opera4iuni ur-ani)tice deregenerare ur-an/ 

 • 8/18/2019 Amenajare teritoriu modificat

  21/36

   !unicipiului ucureti pân/ la data apro-/rii. în condi4iile legii. a noiidocu+enta4ii de ur-ani)+. dar nu +ai târ(iu de 30 dece+-rie 201H 

  #M16

   

 • 8/18/2019 Amenajare teritoriu modificat

  22/36

   

 • 8/18/2019 Amenajare teritoriu modificat

  23/36

    d= ela-orarea Regula+entului general de ur-ani)+B  e= ela-orarea docu+enta4iilor de a+ena>area teritoriului i ur-ani)+ pentru

   (onele cu +onu+ente i)torice în)cri)e în Li)ta patri+oniului +ondialB  *= ela-orarea docu+enta4iilor de a+ena>area teritoriului i ur-ani)+. ?/r4i

  de ?a(ardri)c în vederea prevenirii de(a)trelor naturale )au indu)trialeB  g= progra+e de )u)4inere a de(volt/rii locale în vederea a)igur/rii *onduluide docu+enta4ii în do+eniile: a+ena>area teritoriului. ur-ani)+. i+o-iliarDedilitar i al proiectelor de de(voltare ur-an/ integrat/  ate înintegralitatea lor i (one de protec4ie a +onu+entelor. precu+ i planurileur-ani)tice (onale i de detaliu privind reali(area unor o-iective de intere)

   pu-lic )e *inan4ea(/ din -ugetul de )tat ori din -ugetele locale  ate. )e pot *inan4a de c/tre per)oane *i(ice )au >uridice intere)ate

  #M2  &). 55

 • 8/18/2019 Amenajare teritoriu modificat

  24/36

    are a teritoriului i de ur-ani)+ cucaracter deo)e-it. pentru (one i localit/4i care nece)it/ cercet/ri i )tudiico+plexe. )e *ace i din *onduri de)tinate cercet/rii. de(volt/rii regionale ialtele. în condi4iile )ta-ilite de +ini)tere i de al4i *actori i+plica4i#M16

    are a teritoriului ide ur-ani)+ )e )ta-ilete de c/tre autoritatea ad+ini)tra4iei pu-lice localea-ilitat/ )/ apro-e docu+enta4ia. în con*or+itate cu gradul de co+plexitate icu prevederile ace)teia  area teritoriului iur-ani)+ )e extinde de drept pentru acele inve)ti4ii care au început în ti+pul 

   perioadei de vala-ilitate. pân/ la *inali(area ace)tora#M16

    are a teritoriului )au de ur-ani)+. ela-orate

  con*or+ legi)la4iei în vigoare. care au avi(ele i acordurile prev/(ute de lege i )olicitate prin certi*icatul de ur-ani)+. precu+ i tari*ele de exercitare a

 • 8/18/2019 Amenajare teritoriu modificat

  25/36

  dreptului de )e+n/tur/ ac?itate pentru )pecialitii care au ela-orat docu+enta4iile. )e pro+ovea(/ de c/tre pri+ar. în vederea apro-/rii prin?ot/râre a con)iliului localon)iliului 5eneral al !unicipiului ucureti. pe-a(a re*eratului de )pecialitate al ar?itectuluiDe*. în ter+en de +axi+u+ 30 de

   (ile de la data înregi)tr/rii docu+enta4iei co+plete la regi)tratura pri+/riei  ude4ean i a raportului de )pecialitate ela-orat de c/tre ar?itectulDe*. con)iliul  >ude4ean )au local are o-liga4ia )/ e+it/ o ?ot/râre prin care apro-/ )aure)pinge docu+enta4ia de a+ena>are a teritoriului )au ur-ani)+#M17

    are a teritoriului i ur-ani)+. a*late în vigoare la datadeclar/rii utilit/4ii pu-lice. )unt repu)e de drept în vigoare pentru o perioad/egal/ cu cea pentru care au *o)t e+i)e ini4ial. începând cu data la care utilitatea

   pu-lic/ încetea(/ din orice cau(/#M10

    &). 5681  #u pot *i ini4iate i apro-ate docu+enta4ii de ur-ani)+ care au ca )copintrarea în legalitate a unor con)truc4ii edi*icate */r/ autori(a4ie de con)truire

   )au care nu re)pect/ prevederile autori(a4iei de con)truire#M16

     ART 6C2 GGG A-rogat 

  #M5

    E%4NE& a 6a  "articiparea pu-licului la activit/4ile de a+ena>are a teritoriului i deur-ani)+

  #M5

    &). 5<  u)ti4ie. re*eritor la activit/4ile de a+ena>are a teritoriului i deur-ani)+. potrivit legii. pe tot parcur)ul ela-or/rii )trategiilor idocu+enta4iilor de ur-ani)+ i a+ena>are a teritoriului. con*or+ +etodologiei

   )ta-ilite de !ini)terul $e(volt/rii Regionale i Locuin4ei i în corelare cu

   procedurile )peci*ice ce decurg din legi)la4ia de +ediu#M5

 • 8/18/2019 Amenajare teritoriu modificat

  26/36

    &). 5=  Autorit/4ile ad+ini)tra4iei pu-lice centrale i locale au re)pon)a-ilitateaorgani(/rii. de)*/ur/rii i *inan4/rii proce)ului de participare a pu-licului încadrul activit/4ilor de a+ena>are a teritoriului i de ur-ani)+#M5

    &). 5>  In*or+area pu-licului e)te activitatea prin care autorit/4ile ad+ini)tra4iei

   pu-lice *ac pu-lice:  a= o-iectivele de(volt/rii econo+icoD)ociale privind a+ena>area teritoriului

   i de(voltarea ur-ani)tic/ a localit/4ilorB  -= con4inutul )trategiilor de de(voltare teritorial/ i a docu+enta4iilor deur-ani)+ care ur+ea(/ a *i )upu)e apro-/rii. precu+ i al docu+enta4iilor apro-ate. potrivit legiiB  c= re(ultatele con)ult/rii pu-liculuiB  d= deci(iile adoptateB  e= +odul de i+ple+entare a deci(iilor#M5

    &). 60  on)ultarea pu-licului e)te proce)ul prin care autorit/4ile ad+ini)tra4iei

   pu-lice centrale i locale colectea(/ i iau în con)iderare op4iunile i opiniile pu-licului privind o-iectivele de(volt/rii econo+icoD)ociale privind a+ena>areateritoriului i de(voltarea ur-ani)tic/ a localit/4ilor. prevederile )trategiilor dede(voltare teritorial/ i ale progra+elor de a+ena>are a teritoriului i de

  de(voltare ur-ani)tic/ a localit/4ilor#M5

    &). 61  In*or+area i con)ultarea pu-licului )e de)*/oar/ di*eren4iat. în *unc4ie dea+ploarea i de i+portan4a docu+enta4iei de a+ena>are a teritoriului )au deur-ani)+. potrivit +etodologiei )ta-ilite de !ini)terul $e(volt/rii Regionale i

   Locuin4ei

  #B

    E%4NE& a

 • 8/18/2019 Amenajare teritoriu modificat

  27/36

    are a teritoriului i de ur-ani)+B  e= neluarea +/)urilor prev/(ute de lege în ca(ul nere)pect/rii prevederilor din docu+enta4iile de a+ena>are a teritoriului i de ur-ani)+B#M5

    *= apro-area unui plan ur-ani)tic de detaliu cu derog/ri de la "lanul ur-ani)tic general neprev/(ute la art 32 alin

 • 8/18/2019 Amenajare teritoriu modificat

  28/36

    ontraven4iile prev/(ute la art 63 alin ude4ene ilocale. de repre(entan4i ai in)titu4iilor pu-lice de )pecialitate ale autorit/4ilor centrale i+plicate în avi(are. precu+ i de In)pectoratul de @tat în on)truc4ii  are a teritoriului i de ur-ani)+ apro-ate */r/avi(ele prev/(ute de regle+ent/rile în vigoare )unt nule

  #B

    %&P. 6  'ispo#i(ii /inale

  #M5

    &). 65 

 • 8/18/2019 Amenajare teritoriu modificat

  29/36

  ,n termen de 12 luni s" le /inali#e#e şi s" le aprobe *a do*umenta(ii de urbanismde/initive.  &). 6<  'ispo#i(iile re/eritoare la *ate$oriile de do*umenta(ii de amenajare a

  teritoriului şi de urbanism+ *ompeten(ele de avi#are şi de aprobare a a*estora+*uprinse ,n Le$ea nr. 50B1>>1  privind autori#area ee*ut"rii lu*r"rilor de*onstru*(ii şi unele m"suri pentru reali#area lo*uin(elor+ republi*at"+ *umodi/i*"rile ulterioare+ pre*um şi ori*e alte prevederi *ontrare pre#entei le$i seabro$".  &). 6=  &nea nr. 1 *uprin#!nd *ate$oriile de do*umenta(ii ,n domeniul amenaj"riiteritoriului şi urbanismului+ *ompeten(ele de avi#are şi de aprobare a a*estora+

   pre*um şi anea nr. 2 *uprin#!nd termenii de spe*ialitate utili#a(i ,n *uprinsulle$ii /a* parte inte$rant" din pre#enta le$e.

  #CIN

     NOTE:  1. Reproduce+ +ai >o) prevederile art II  D din Ordonan4a 5uvernului nr29200

 • 8/18/2019 Amenajare teritoriu modificat

  30/36

    HART    $i)po(i4iile art I  pct 28 )unt aplica-ile la 1 (ile de la data intr/rii învigoare a pre(entei ordonan4eH 

  #CIN

    2. Reproduce+ +ai >o) prevederile art II  . art IC1 i art II  din Ordonan4ade urgen4/ a 5uvernului nr 92011

 • 8/18/2019 Amenajare teritoriu modificat

  31/36

    '[email protected]& )E;EN4LD )4L4?&4 N LEGE  9,n ordine al/abeti*"

    &probare op(iunea /orului deliberativ al autorit"(ilor *ompetente de

  ,n*uviin(are a propunerilor *uprinse ,n do*umenta(iile pre#entate şi sus(inute deavi#ele te-ni*e /avorabile+ emise ,n prealabil. Prin a*tul de aprobare 9le$e+-ot"r!re a Guvernului+ -ot"r!re a *onsiliilor jude(ene sau lo*ale+ dup" *a# se*on/er" do*umenta(iilor putere de apli*are+ *onstituinduse ast/el *a temei

   juridi* ,n vederea reali#"rii pro$ramelor de amenajare teritorial" şi de#voltareurbanisti*"+ pre*um şi a autori#"rii lu*r"rilor de ee*u(ie a obie*tivelor deinvesti(ii.  &vi#are pro*edura de anali#" şi eprimare a pun*tului de vedere al unei*omisii te-ni*e din stru*tura ministerelor+ administra(iei publi*e lo*ale ori a altor or$anisme *entrale sau teritoriale interesate+ av!nd *a obie*t anali#a solu(iilor /un*(ionale+ a indi*atorilor te-ni*oe*onomi*i şi so*iali ori a altor elemente

   pre#entate prin do*umenta(iile de amenajare a teritoriului şi de urbanism.&vi#area se *on*reti#ea#" printrun a*t 9avi# /avorabil sau ne/avorabil *u*ara*ter te-ni* şi obli$atoriu.  %ara*ter dire*tor ,nsuşirea unei do*umenta(ii aprobate de a stabili *adrul$eneral de amenajare a teritoriului şi de de#voltare urbanisti*" a lo*alit"(ilor+

   prin *oordonarea a*(iunilor spe*i/i*e. %ara*terul dire*tor este spe*i/i*do*umenta(iilor de amenajare a teritoriului.  %ara*ter de re$lementare ,nsuşirea unei do*umenta(ii aprobate de a impune

  anumi(i parametri solu(iilor promovate. %ara*terul de re$lementare este spe*i/i*do*umenta(iilor de urbanism.  %ir*ula(ia terenurilor s*-imbarea titularilor dreptului de proprietate sau deeploatare asupra terenurilor prin a*te de v!n#are*ump"rare+ dona(ie+*on*esiune+ arendare et*.  %ompeten(a de avi#areBaprobare abilitarea le$al" a unei institu(ii publi*e şi*apa*itatea te-ni*" de a emite avi#eBaprob"ri.  'e#voltare durabil" satis/a*erea ne*esit"(ilor pre#entului+ /"r" a se*ompromite dreptul $enera(iilor viitoare la eisten(" şi de#voltare.

    'e#voltare re$ional" ansamblul politi*ilor autorit"(ilor administra(iei publi*e *entrale şi lo*ale+ elaborate ,n s*opul armoni#"rii strate$iilor+ politi*ilor şi pro$ramelor de de#voltare se*torial" pe arii $eo$ra/i*e+ *onstituite ,n re$iunide de#voltare+ şi *are bene/i*ia#" de sprijinul Guvernului+ al niunii Europeneşi al altor institu(ii şi autorit"(i na(ionale şi interna(ionale interesate.  'o*umenta(ie de amenajare a teritoriului şi de urbanism ansamblu de pieses*rise şi desenate+ re/eritoare la un teritoriu determinat+ prin *are se anali#ea#"situa(ia eistent" şi se stabiles* obie*tivele+ a*(iunile şi m"surile de amenajare ateritoriului şi de de#voltare urbanisti*" a lo*alit"(ilor pe o perioad" determinat".

  #M11

 • 8/18/2019 Amenajare teritoriu modificat

  32/36

    D Li+itele unit/4ii ad+ini)trativDteritoriale D linii reale )au i+aginare. )ta-ilite prin lege. prin care )e deli+itea(/ teritoriul unei unit/4i ad+ini)trativede teritoriul altor unit/4i ad+ini)trative#B

    Par*elare a*(iunea urban" prin *are o supra/a(" de teren este divi#at" ,nloturi mai mi*i+ destinate *onstruirii sau altor tipuri de utili#are. 'e re$ul" estele$at" de reali#area unor lo*uin(e individuale+ de mi*" ,n"l(ime.#M10

    "ei)a> D de)e+nea(/ o parte de teritoriu. perceput ca atare de c/tre popula4ie.cu valoare re+arca-il/ prin caracterul )/u de unicitate i coeren4/. re(ultat al ac4iunii i interac4iunii *actorilor naturali i)au u+ani. cuprin(ând (onenaturale )aui con)truite având valoare particular/ în +aterie de ar?itectur/ i

   patri+oniu ori *iind +/rturii ale +odurilor de via4/. de locuire. de activitate )auale tradi4iilor. agricole ori *ore)tiere. arti(anale )au indu)triale#M16

    "lan de +o-ilitate ur-an/ D in)tru+entul de plani*icare )trategic/ teritorial/ prin care )unt corelate de(voltarea teritorial/ a localit/4ilor din (ona periur-an/+etropolitan/ cu nevoile de +o-ilitate i tran)port al per)oanelor.-unurilor i +/r*urilor#B

    Politi*i de de#voltare mijloa*ele politi*oadministrative+ or$ani#atori*e şi/inan*iare+ utili#ate ,n s*opul reali#"rii unei strate$ii.  Pro$rame de de#voltare ansamblu de obie*tive *on*rete propuse pentru

  reali#area politi*ilor de de#voltare.  Prote*(ia mediului ansamblu de a*(iuni şi m"suri privind protejarea/ondului natural şi *onstruit ,n lo*alit"(i şi ,n teritoriul ,n*onjur"tor.  e$imul juridi* al terenurilor totalitatea prevederilor le$ale prin *are sede/ines* drepturile şi obli$a(iile le$ate de de(inerea sau eploatarea terenurilor.  e$iune /rontalier" re$iune *are in*lude arii situate la /rontier"+ delimitat",n s*opul apli*"rii unei strate$ii *omune de de#voltare de o parte şi de alta a/rontierelor şi al reali#"rii unor pro$rame+ proie*te şi a*(iuni de *ooperare.  e(ea de lo*alit"(i totalitatea lo*alit"(ilor de pe un teritoriu 9na(ional+

   jude(ean+ #on" /un*(ional" ale *"ror eisten(" şi de#voltare sunt *ara*teri#ate printrun ansamblu de rela(ii des/"şurate pe multiple planuri 9e*onomi*e+demo$ra/i*e+ de servi*ii+ politi*oadministrative et*.. e(eaua de lo*alit"(i este*onstituit" din lo*alit"(i urbane şi rurale.  istem urban sistem de lo*alit"(i ,nve*inate ,ntre *are se stabiles* rela(ii de*ooperare e*onomi*"+ so*ial" şi *ultural"+ de amenajare a teritoriului şi prote*(iea mediului+ e*-ipare te-ni*oedilitar"+ /ie*are p"str!nduşi autonomiaadministrativ".  tru*tur" urban" totalitatea rela(iilor ,n plan /un*(ional şi /i#i*+ pe ba#a

  *"rora se *onstituie or$ani#area unei lo*alit"(i sau a unei #one din a*easta şi din*are re#ult" *on/i$ura(ia lor spa(ial".

 • 8/18/2019 Amenajare teritoriu modificat

  33/36

    ervitute de utilitate publi*" sar*in" impus" asupra unui imobil pentru u#ulşi utilitatea unui imobil av!nd un alt proprietar. ;"sura de prote*(ie a bunurilor imobile publi*e nu poate /i opus" *ererilor de autori#are de*!t da*" este *ontinu",n do*umenta(iile de urbanism aprobate 9av!nd drept *onse*in(" o limitare

  administrativ" a dreptului de proprietate.  trate$ie de de#voltare dire*(ionarea $lobal" sau pe domenii de a*tivitate+ pe termen s*urt+ mediu şi lun$+ a a*(iunilor menite s" determine de#voltareaurban".  tru*tur" urban" modul de al*"tuire+ de $rupare sau de or$ani#are a uneilo*alit"(i ori a unei #one din a*easta+ *onstituit" istori*+ /un*(ional şi /i#i*.  )eritoriu administrativ supra/a(a delimitat" de le$e+ pe trepte de or$ani#areadministrativ" a teritoriului: na(ional+ jude(ean şi al unit"(ilor administrativteritoriale 9muni*ipiu+ oraş+ *omun".#M11

    D Teritoriul ad+ini)trativ al localit/4ii D )upra*a4a con)tituit/ din )upra*a4aagricol/ /ri de in*ra)tructur/

 • 8/18/2019 Amenajare teritoriu modificat

  34/36

    ?on" de/avori#at" arii $eo$ra/i*e stri*t delimitate teritorial+ *are,ndeplines* *el pu(in una dintre urm"toarele *ondi(ii:  a au stru*turi produ*tive monoindustriale *are ,n a*tivitatea #oneimobili#ea#" mai mult de 50F din popula(ia salariat"

    b sunt #one miniere ,n *are personalul a /ost disponibili#at prin *on*edieri*ole*tive ,n urma apli*"rii pro$ramelor de restru*turare  * ,n urma li*-id"rii+ restru*tur"rii sau privati#"rii unor a$en(i e*onomi*i apar *on*edieri *ole*tive *are a/e*tea#" mai mult de 25F din num"rul an$aja(ilor *are au domi*iliul stabil ,n #ona respe*tiv"  d rata şomajului dep"şeşte *u 25F rata şomajului la nivel na(ional  e sunt lipsite de mijloa*e de *omuni*a(ie şi in/rastru*tura este slabde#voltat".  ?on" /un*(ional" parte din teritoriul unei lo*alit"(i ,n *are+ prindo*umenta(iile de amenajare a teritoriului şi de urbanism+ se determin"/un*(iunea dominant" eistent" şi viitoare. ?ona /un*(ional" poate re#ulta dinmai multe p"r(i *u a*eeaşi /un*(iune dominant" 9#ona de lo*uit+ #ona a*tivit"(ilor industriale+ #ona spa(iilor ver#i et*.. ?oni/i*area /un*(ional" este a*(iunea,mp"r(irii teritoriului ,n #one /un*(ionale.#M10

    Zon/ de protec4ie D )upra*a4a deli+itat/ în >urul unor -unuri de patri+oniucon)truit )au natural. al unor re)ur)e ale )u-)olului. în >urul )au în lungul unor oglin(i de ap/ etc i în care )e in)tituie )ervitu4i de utilitate pu-lic/ i decon)truire pentru p/)trarea i valori*icarea ace)tor re)ur)e i -unuri de

   patri+oniu i a cadrului natural a*erent Zonele de protec4ie )unt )ta-ilite prinacte nor+ative )peci*ice. precu+ i prin docu+enta4ii de a+ena>are ateritoriului )au ur-ani)+. în -a(a unor )tudii de )pecialitate#M2

    D Zon/ de ri)c natural D areal deli+itat geogra*ic. în interiorul c/ruia exi)t/un poten4ial de producere a unor *eno+ene naturale di)tructive care pot a*ecta

   popula4ia. activit/4ile u+ane. +ediul natural i cel con)truit i pot produce pagu-e i victi+e u+ane#M10

    D KZon/ prote>at/ GGG A-rogat/#M8

    D Indicatori ur-ani)tici D in)tru+ente ur-ani)tice )peci*ice de lucru pentrucontrolul proiect/rii i al de(volt/rii dura-ile a (onelor ur-ane. care )e de*ine)c

   i )e calculea(/ dup/ cu+ ur+ea(/:  D coe*icient de utili(are a terenului

 • 8/18/2019 Amenajare teritoriu modificat

  35/36

  -alcoanelor. logiilor. tera)elor de)c?i)e i neacoperite. tera)elor i copertinelor necircula-ile. precu+ i a podurilor nea+ena>a-ile. aleile de acce)

   pietonalcaro)a-il din incint/. )c/rile exterioare. trotuarele de protec4ieB  D procent de ocupare a terenului at i a logiilor înc?i)e ale eta>elor )e include în )upra*a4a con)truit/  Excep4ii de calcul al indicatorilor ur-ani)tici "OT i T:  D dac/ o con)truc4ie nou/ e)te edi*icat/ pe un teren care con4ine o cl/direcare nu e)te de)tinat/ de+ol/rii. indicatorii ur-ani)tici

 • 8/18/2019 Amenajare teritoriu modificat

  36/36

    Zon/ prote>at/ D (on/ natural/ ori con)truit/. deli+itat/ geogra*ic i)autopogra*ic. deter+inat/ de exi)ten4a unor valori de patri+oniu natural i)aucultural a c/ror prote>are pre(int/ un intere) pu-lic i declarat/ ca atare pentruatingerea o-iectivelor )peci*ice de con)ervare i rea-ilitare a valorilor de

   patri+oniu @tatutul de (on/ prote>at/ creea(/ a)upra i+o-ilelor din interiorul  (onei )ervitu4i de interven4ie legate de de)*iin4are. +odi*icare. *unc4ionalitate.di)tan4e. în/l4i+e. volu+etrie. expre)ie ar?itectural/. +ateriale. *ini)a>e.î+pre>+uiri. +o-ilier ur-an. a+ena>/ri i planta4ii i e)te )ta-ilit prindocu+enta4ii de ur-ani)+ )peci*ice apro-ate

  #B