1
.. da , M' engikut rekod Ke- , menterian Pemba- ngunan Wanita, Keluarga dan Ma-:_, syarakat, sebanyak 4,652 kes penderaan kanak-kanak di- rekodkan sepaniang 2015 hingga tahun lalu, ~Daripada jumlah itu, penderaan fizikal mencatatkan kes paling tinggi iaitu 2,470 kes manakala 2,012 kes penderaan seksual selain penderaan emosi 170 kes. :-Antara faktor utama yang dikenal pasti perbalahan keluarga serta pengabaian dan.kecuaian ibu bapa atau penjaga sepertikejaelian kanak- kanak ditinggalkan tanpa pengawasan, , elitinggalkan dalam kereta, , terjatuh dari eskalator,- terjatuh dari bangunan dan , membiarkan kanak-kanak keluar ke kedat untuk ' + membell barang keperluan bersendirian, '. Secara jujurnyapenulis. ' cukup keliru dan risau - . dengan masalah sosial ini yang dilihat begitu kuat ., mencengkam masyarakat kita. Keliru kerana tidak pasti 'apa punca sebenar masalah . ini dan risau kerana kes . penderaan semakin meningkat. Temyata rata-rata semua pihak hanya mampu menggeleng kepala apabila elidedahkan dengan kes penderaan terbaru . kerana kita jelas tidak .mampu menanganinya ,dengan berkesan. Apa yang kita mampu buat saling menuding jari menyalahkan orang lain. Masyarakat menyalahkan pihak berkuasa kononnya tindakan pihak berkuasa kurang berkesan. Masyar*at juga' menyalahkan si pelaku atau pendera terbabit dengan pelbagai tuduhan tanpa menyedari betapa pendera itu sebahagian daripada masyarakat. Pihak berkuasa pula menyalahkan masyarakat kerana dikatakan kurang bertanggungjawab , dan tidak memainkan peranan sekurang- kurangnya sebagai pelaporjika terdapat .kes penderaan elisekitar mereka. Masing-masing ada alasan yang kukuh untuk - menyalahkan pihak yang -,laiR Namun, realitinya kenapa kita bellJm sedar betapa empat lagi jari masih jelas terarah kepada kita? Sempa pihak perlu sedar tanggungjawab untuk menangani masalah sosial ini perlu elipikul secara bersama oleh semua kumpulan yang terlibat. Kita percaya baik inelividu, masyarakat, agensi -kerataan rnahupun badan. bukan kerajaan semuanya mempunyaimat dan azam yangsama iaitu ingin .- mencegah kes penderaan daripada terus berlaku dan seterusnya meniaga dan . . melindungi keselarnatan dan kebaiikan anak-anak kita. Anak adalah anugerah Tuhan yang tidak ternilai harganya. Masih ramai pasangan yang , berumahtangga belurn dikurniakari anak dan sangat berharap dapat menimang 'cahaya mata. Ibn bapapula diamanahkan untuk mencorak masa depan anak mereka yang urnpama kain yang putih, Dalam situasi ini kenapa anak terus eliperlakukan seperti binatang? Tak kisahlah walaupun kita ini bukan darah daging ilia sekalipun elimana hilangnya nilai kernanusiaan yang ada dalam diri kita sehingga kita ' tergamak mendera anak kecil yang tidak berdosa. Apakah - semakin kita maiu ke hadapan aspek nilai dan kemanusiaan semakin terhakis dalam dirt kita? Dan apakah masyarakat juga sudah tidak peduli dengan apa yang berlaku elisekitar mereka? Masing-masing dilihat terlalu sibuk mengeiar kemewahan - sehingga sudah tidak ' mempunyai masa untuk bersosial dengan .jiran tetangga, - Akibatnya ada jiran yang langsurig tidak tabu anak jiran mereka elidera sehinggalah kes tersebufelibongkar oleh j:Jihakberkuasa. lnilah realiti yang berlaku dalam ' masyarakat kita. Maka ada dua aspek yang perlu kita beri perhatian dalain hal ini. Pertama ialah bueli pekerti- masyarakat kita yang sanggup melakukan penderaan dan kedua lalah sikapmasyarakat kita yang' sudah tidak peduli dengan apa yang berlaku elisekitar mereka. ' Maka elisinilah kita menunruf peranan masyarakat agar lebih .'proaktif dan bersikapambil peduli dengan masalah yang , berlaku elisekeliling kita, 'Ambil peduli dengan kes penderaart dan bertindak segera sebelurn rerlambat. lni ~,- .. i"'-- r-- o (""'J I. (Y) o I N, N Ambil. peduli kes penderaan kanak-kanak: , ~ , tanggungjawab sosial dan juga moral setiap inelividu. Kebanyakkan ke~ penderaan membilbitkan keluarga bermasalah seperti ibubapa bercerai, dadah, mengalarni desakan hidup dan kesempitan kewangan yang serius. Sebagai langkah, awal mungkin semua agensi terbabit dalam hal itii perlu , bekerj,!sama dan daripada' _' peringkat awallagi memantau keluatga, bermasalah seperti irii dalam rekod masing-masing. Memang beM tidak semua direkodkan ataupun mana mungkin kita mampn memantau eliseluruh pelosok negara, tetapi ' janganlah jadikan itu sebagai alasan,sehingga kita langsung tidak ada inisiatif dan usaha ' walaupun sedikit. Dalam pada'itu penulis juga percaya banyak lagi idea boleh difikirkanandai semua, . agensf penguatkuasaan , termasuk jabatan agama meningkatkeranaia bukanlah suatu rekod yang perlu elibanggakan. Marilah kita mernasang azam dan tekad untuk menangani kes penderaan secara lebih serius derni memastikan : keselamatan dan kebajikan generasi pewaris negara ini - terus elipelihara. dapat duduk bersama dan berbincang secara serius kes penderaan Ini, Pada masa sama, aspek " penguatkuasaan juga perlu ' eliteliti semula, Kita sememangnya memuji pihak berkuasa yang sering bertindak dengan begitu pantas dan efisien dalam 'menangkap dan membawa pendera kanak-kanak ke muka pengadilan. Tetapi adakah itu saja yang kita mampu lakukan? Jelas ini ,; tindakan pemberulan iaitu tinaal5anselepas sesuatu kes penderaan itu sudahpun berlaku atau dalam erti kata lain nasi sudah menjaeli bubur. Justeru apa yang 19ta harapkan sebbleh-bolehnya kita hendak menghalang atau mencegah daripada berlakunya kes penderaan ini , Maka apa caranya untuk kita . menghalang atau mencegah? ltu yang perlu eliberi perhatian dan difikirkan oleh semua agensi penguatkuasaan yang terlibat. CUkup-cukuplah dengan Kes penderaan yang berlak\! selama ini, Kita tidak mahu statistik terse but terus .Penu.is Ketua Bahagian Ha' EJrwa • .Pelajar IJPM SIDANGPENGARANG----------------------------------------------~--------------------~----~------------------~--------~----------- ·1(/ Gr:.j Datuk Mustapa Omar PengarangKumpulanI Ahmad@SaIimBachok TimbalanPengarangKumpulanI OthmanMamatPengarangEksekutif(Pengeluaran/BPI) Shariffudin Mohamed PengarangEksekutif(BeritadanHalEhwalSemasaJ Yuan Asri Yuan Hussein PenulisKhasKanan Noor Sham Md Salleh pengarangBersekut.u' (BeritadanIntegrasiMedia) +

Ambil.peduli kes penderaan kanak-kanakpsasir.upm.edu.my/52215/1/Ambil peduli kes penderaan...penderaan kanak-kanak di-rekodkan sepaniang 2015 hingga tahun lalu, ~Daripadajumlah itu,

 • Upload
  others

 • View
  17

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • .. da

  , M' engikut rekod Ke-, menterian Pemba-

  ngunan Wanita,Keluarga dan Ma-:_,

  syarakat, sebanyak 4,652 kespenderaan kanak-kanak di-rekodkan sepaniang 2015hingga tahun lalu,~Daripada jumlah itu,

  penderaan fizikalmencatatkan kes paling tinggiiaitu 2,470 kes manakala2,012 kes penderaan seksualselain penderaan emosi 170kes.:-Antara faktor utama yangdikenal pasti perbalahankeluarga serta pengabaiandan.kecuaian ibu bapa ataupenjaga sepertikejaeliankanak- kanak ditinggalkantanpa pengawasan, ,elitinggalkan dalam kereta,

  , terjatuh dari eskalator,-terjatuh dari bangunan dan

  , membiarkan kanak-kanakkeluar ke kedat untuk '

  +membell barang keperluanbersendirian,'. Secara jujurnyapenulis. 'cukup keliru dan risau - .dengan masalah sosial iniyang dilihat begitu kuat . ,mencengkam masyarakatkita. Keliru kerana tidak pasti'apa punca sebenar masalah .ini dan risau kerana kes .penderaan semakinmeningkat. Temyatarata-rata semua pihak hanyamampu menggeleng kepalaapabila elidedahkan dengankes penderaan terbaru .kerana kita jelas tidak.mampu menanganinya, dengan berkesan. Apa yangkita mampu buat salingmenuding jari menyalahkanorang lain. Masyarakatmenyalahkan pihak berkuasakononnya tindakan pihakberkuasa kurang berkesan.Masyar*at juga'menyalahkan si pelaku ataupendera terbabit denganpelbagai tuduhan tanpamenyedari betapa penderaitu sebahagian daripadamasyarakat. Pihak berkuasapula menyalahkanmasyarakat kerana dikatakankurang bertanggungjawab

  , dan tidak memainkanperanan sekurang- kurangnyasebagai pelaporjika terdapat.kes penderaan eli sekitarmereka. Masing-masing adaalas an yang kukuh untuk

  - menyalahkan pihak yang-,laiR Namun, realitinyakenapa kita bellJm sedar

  betapa empat lagi jari masihjelas terarah kepada kita?Sempa pihak perlu sedar

  tanggungjawab untukmenangani masalah sosial iniperlu elipikul secara bersamaoleh semua kumpulan yangterlibat. Kita percaya baikinelividu, masyarakat, agensi-kerataan rnahupun badan.bukan kerajaan semuanyamempunyaimat dan azamyangsama iaitu ingin .-mencegah kes penderaandaripada terus berlaku danseterusnya meniaga dan .

  . melindungi keselarnatan dankebaiikan anak-anak kita.Anak adalah anugerah

  Tuhan yang tidak ternilaiharganya. Masih ramaipasangan yang ,berumahtangga belurndikurniakari anak dan sangatberharap dapatmenimang'cahaya mata. Ibn bapapuladiamanahkan untukmencorak masa depan anakmereka yang urnpama kainyang putih, Dalam situasi inikenapa anak teruseliperlakukan sepertibinatang? Tak kisahlahwalaupun kita ini bukandarah daging ilia sekalipunelimana hilangnya nilaikernanusiaan yang ada dalamdiri kita sehingga kita 'tergamak mendera anak kecilyang tidak berdosa. Apakah -semakin kita maiuke hadapan aspek nilai dankemanusiaan semakinterhakis dalam dirt kita? Danapakah masyarakat jugasudah tidak peduli denganapa yang berlaku eli sekitarmereka? Masing-masingdilihat terlalu sibukmengeiar kemewahan -sehingga sudah tidak 'mempunyai masauntuk bersosial dengan. jiran tetangga,- Akibatnya ada jiranyang langsurig tidaktabu anak jiran merekaelidera sehinggalah kestersebufelibongkar olehj:Jihak berkuasa. lnilah realitiyang berlaku dalam 'masyarakat kita. Maka adadua aspek yang perlu kitaberi perhatian dalain hal ini.Pertama ialah bueli pekerti-masyarakat kita yangsanggup melakukanpenderaan dan kedua lalahsikapmasyarakat kita yang'sudah tidak peduli denganapa yang berlaku eli sekitarmereka. 'Maka eli sinilah kita

  menunruf perananmasyarakat agar lebih.'proaktif dan bersikapambilpeduli dengan masalah yang

  , berlaku eli sekeliling kita,'Ambil peduli dengan kes

  penderaart dan bertindaksegera sebelurn rerlambat. lni

  ~,- ..

  i"'--r--o(""'JI .

  (Y)oIN,N

  Ambil. peduli kespenderaan kanak-kanak:

  , ~ ,

  tanggungjawab sosial danjuga moral setiap inelividu.Kebanyakkan ke~

  penderaan membilbitkankeluarga bermasalah sepertiibubapa bercerai, dadah,mengalarni desakan hidupdan kesempitan kewanganyang serius. Sebagai langkah,awal mungkin semua agensi

  terbabit dalam hal itii perlu ,bekerj,!sama dan daripada' _'peringkat awallagimemantau keluatga,bermasalah seperti irii dalamrekod masing-masing.Memang beM tidak semuadirekodkan ataupun manamungkin kita mampnmemantau eli seluruh

  pelosok negara, tetapi 'janganlah jadikan itu sebagaialasan,sehingga kita langsungtidak ada inisiatif dan usaha 'walaupun sedikit. Dalampada'itu penulis juga percayabanyak lagi idea bolehdifikirkanandai semua, .agensf penguatkuasaan

  , termasuk jabatan agama

  meningkatkeranaiabukanlah suatu rekod yangperlu elibanggakan. Marilahkita mernasang azam dantekad untuk menangani kespenderaan secara lebih seriusderni memastikan :keselamatan dan kebajikangenerasi pewaris negara ini -terus elipelihara.

  dapat duduk bersama danberbincang secara serius kespenderaan Ini,Pada masa sama, aspek "

  penguatkuasaan juga perlu 'eliteliti semula, Kitasememangnya memuji pihakberkuasa yang seringbertindak dengan begitupantas dan efisien dalam'menangkap dan membawapendera kanak-kanakke muka pengadilan. Tetapiadakah itu saja yang kitamampu lakukan? Jelas ini

  ,; tindakan pemberulan iaitutinaal5anselepas sesuatu kespenderaan itu sudahpunberlaku atau dalam erti katalain nasi sudah menjaelibubur. Justeru apa yang 19taharapkan sebbleh-bolehnyakita hendak menghalang ataumencegah daripadaberlakunya kes penderaan ini, Maka apa caranya untuk kita .menghalang atau mencegah?ltu yang perlu eliberiperhatian dan difikirkan olehsemua agensi penguatkuasaanyang terlibat.CUkup-cukuplah dengan

  Kes penderaan yang berlak\!selama ini, Kita tidak mahustatistik terse but terus

  .Penu.is Ketua BahagianHa' EJrwa • .Pelajar IJPM

  SIDANGPENGARANG----------------------------------------------~--------------------~----~------------------~--------~-----------

  ·1(/Gr:.j Datuk Mustapa Omar PengarangKumpulan I Ahmad@SaIimBachok TimbalanPengarangKumpulan I OthmanMamat PengarangEksekutif(Pengeluaran/BPI)Shariffudin Mohamed PengarangEksekutif(BeritadanHalEhwalSemasaJ Yuan Asri Yuan Hussein PenulisKhasKanan Noor Sham Md Salleh pengarangBersekut.u'(Berita danIntegrasiMedia)+