AMARA BERRI SISTEMA - .zun eta ulertu ondoren, bakoitzak bere ulermen fitxak eta “bookletâ€‌-a

 • View
  219

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of AMARA BERRI SISTEMA - .zun eta ulertu ondoren, bakoitzak bere ulermen fitxak eta...

 • 2. zikl a

  BERRIAMARA SISTEMA

  G

  LOBALIZAZIOA SISTEMA IREKI BATEN BARRUKO BIZI BILAKABIDE GISA A GLOBALIZACIÓN COMO PROCESO VITAL DENTRO DE UN SISTEMA ABIERTO

  L

  1

 • okumentu honen bidez eskolako ezaugarri nagusiak jakitera eman nahi ditugu,

  .H.P. gure oinarrizko dokumentoa da eta bertan gure hezkuntz asmoa, lortu nahi

  uk dugun ikaslearen kontzepzio da gure I.H.P. ko ardatza:

  Ikasle bakoitza izaki globala da, beraz bere garapenaren esparru guztiak in-

  • oitza norberaren kontzeptu eskema eta emozio-egoeratik abiatzen

  honetarako oinarrizko bi dokumentu aipatuko ditugu: Ikastetxeko Hezkunt- za Proiektua (I.H.P.) eta Ikastetxeko Curriculum Proiektua (I.C.P.).

  D

  I duguna, jasota dago. G •

  teresatzen zaizkigu: nortasuna, harreman sozialak eta arloekin lotutako ikas- ketak. GURE XEDEA UMEAREN GARAPEN ARMONIKO ETA GLOBALA DA. Beraz, eskolako helburu orokorrak biziki lotuta daude garapen hiru esparru hauekin. Izaki bak da eta bere ahalmena du. Badago berezitasun bat haur guztiak batzen dituena: jolaserako interesa. Jolasaren bidez helduen mundua imitatzen dute eta imitazioz ikasten dute.

  Prinzipio metodologikoak ikaslearen konzeptzioarekin guztiz lotuta daude eta hauek gure eguneroko eginbeharra bideratzen dute: • INDIBIDUALIZAZIOA: Eskolak, ikasle bakoitzak dituen ahalmena eta egoe-

  ra kontuan harturik, bere mailan eta erritmoan lan egiteko aukera emango dion programa ahalbideratu behar du.

  • SOZIALIZAZIOA: Elkarreraginak aurrera jotzen eta gure eskemak aldatzen laguntzen digu; honengatik, guk proposatzen ditugun aktibitate guztiak kon- testu sozialak dira.

  • AKTIBITATEA: “Ikasleak bere kasa egin dezakeena, ez dezala irakasleak egin”. Gure helburua ikasle gogotsuak, aurrea hartzen dutenak, jakinmina du- tenak lortzea da.

  • SORMENA: gizaki orok duen gaitasuna da. Eremu guztietan sustatzen dugu, pertsona bakoitzak barruan daramana kanporatu eta bere berezitasunaz ja- betzeko aukera izan dezan.

  • ASKATASUNA: Besteen eskubidea errespetatuz, bakoitzak pentsatzeko, adierazteko, eta aukeratzeko duen eskubidea da. Muga bakarra besteen es- kubidea da, honi “ muga soziala” deitzen diogu.

  2

 • Ikastetxeko Curriculum Proiektua (I.C.P.) dokumentuaren bitartez aurreko ideiak eguneroko praktikan gauzatzen dira. Ikasleari buruz dugun ikuskerak, dena antolatzeko, programatzeko, eskuhartzeko eta jarraipena egiteko era zehatz ba- tera eramaten gaitu. Ondoren datozen metodologia ezaugarriek, ikuskera eta hez- kuntza-praktikaren arteko koherentzia adierazten dute.

  ego

  rrea

  • ahal izateko, lan metodoan adierazten diren urratsak jarraitu behar dituzte.

  • Antolamoldea bera es- kuharmenera-

  ko oinarrizako estrategia da.

  • Osagarri eta

  nkorrak di- ren kontestu sozialen bidez programatzen

  dugu, hau da, ikuspuntu mul-

  tidisziplina- n arloak

  elkar batzen diren bizi ekintzen bidez. Aktibitate hauei Kontestu Sozial, Egonkor eta Osagarriak deitzen diegu. Sozialak, umeen arteko harremanak sustatzen di- tuztelako; egonkorrak, ziklo osoan mantentzen direlako; osagarriak, aktibita- teen baturak curriculuma osatzen duelako.

  • Aktibitate guztiek beraien baitan edo ematen zaien irteeretan zertarakoa

  edo helburua dute. Lanak irteera desberdinak izan ditzake, gela barruan bes- teen aurrean aurkeztu,... edo eskola irrati eta telebistaren bitartez emititu edo eskola prentsan argitaratu. Baliabide hauen bitartez ikasleek Informazio eta Komunikaziorako Teknologia Berrietan jarduten dute, testu prozesado- reak, Interneta, skanerra, argazki kamera digitala, bideo kamera, bideoen editaia,... erabili eta ikasiz.

  • Ziklo programen bitartez eta adin nahasketarekin lana egiten dugu. • Irakasle desberdinek lan egiten dute ikasle talde bakoitzarekin.

  Aktibitate bakoitzak bere lan metodo idatzia du. Ikasleek lana burutu

  3

 • • Mediateka edo baliabide gunea lanak burutzeko oinarrizko informazio-iturria da.

  • Kritika eraikitzaileak aurreratzeko baliabidetzat jotzen dugu. • Aniztasunaren aldekoak gara. Daukagun programari ikasle bakoitzak bere

  erritmo eta mailaren arabera heldu diezaioke. Ikasketa prozesua ez da adi- narengatik geldiarazten.

  • Ezberdintasuna aberasgarria da eta ez diskriminatzeko arrazoia. Denok ez-

  berdinak gara. Ikastetxeak badu Arreta Bereziko Zerbitzua. Honek ikasketetan behar bereziak dituzten ikasleei, gaitasun ezagatik zein gaitasun apartagatik, erantzuna ematen ie. d

  . zikloko beste zenbait ezaugarri: 2

  • Irakur-idazketa bigarren hizkuntzan. • Eskola ordutegi barruan kanporako FMko emanaldiak etengabe egiten dira. • Ziklo honetako ikasleek, lan teknikoa burutuz, komunikabide honetako funtzio-

  namentua bermatzen dute. • Plastikarako departamentua. • Ingurunea ikertzeko departamentua. Hirugarren hizkuntzaren ikasketa hasten da (Ingelesa). •

  4

 • izkuntza arloan, lau gune edo kontextu dituen bi departamentu osagarritan lan egi- ten da (Hitz Jario eta Hitz eta Pitz). D

  EUSKARA

  epartamentuko oinarrizko helburua hau da: gure ikasleriak testu desberdinen (narratiboak, expositiboak, deskriptiboak, poetikoak,...) ulermena eta ekoizpena ahoz zein idatziz hobetzea.

  H Nahi duguna da beraien hizkuntzan sakontzen joatea eta, honek ematen dien aukera ezagu- tuta, gaitasun komunikatiboa handiagotzea. Hitzaldiak: Gune honetan gizarte eta naturari dagozkion testu expositiboak lantzen dira. Iharduera honetako helburua ideiak erlazionatzen eta oinarrizkoak ez hain oinarrizkoak

  direnengandik bereizten ikastea da. Iharduera- ren garapena heldutasunaren arabera dago. Bi maila bereizten ditugu. Lehenengoan beraien hitzekin testuan agertzen diren ideia ezberdinak adierazten dituzte. Bigarrenean parrafoa az- tertzen dute, ideia komunak erlazionatu, oina- rrizkoak direnak ez hain oinarrizkoengandik be- reiztu eta sintesi lanean hasi. Hitzaldia buruz ikasteko, baliogarria egiten zaien gidoia burutzen dute, ondoren gelakideen aurrean hitzaldia aur- keztu dezaten, dagokien balorazioa jasoz.

  Denborapasak. Gune honetako helburua jokuen bidez hiztegia aberastea, barneratzea eta menperatzeaz gain, arau ortografikoak ikastea eta erabiltzea da. Helburu bezala nahi duguna da ikasleak jokuen bidez (gurutzegramak, hizki zopak, hierogli- fikoak, hitzen kiniela,...) hizkuntzaren aspektu hauek barneratuz joatea: hitzen definizioak, arlo semantikoak, hizkuntza sinbolikoa, sinonimia-antonimia, hitz eratorriak eta familiakoak eta arau ortografikoak. Dramatizazioa. Kontextu honetan lana taldean egiten da eta ipuin bat antzerki bihurt- zean datza; hau da, testu narratibotik antzerki estruktura batera pasatu. Horretarako gaiaren koherentzia mantenduz, narratutako zatia laburtu eta elkarrizketak gehitzen di- tuzte. Lortutako antzerki testua entsaiatzen dute , ahots erregistro egokia aukeratuz, adierazkortasuna eman arte. Ondoren emititu, beraien kideen balorapena jasoz. Iharduera honetako helburuak hau lortzeko bideratuak daude:

  • Bi testu hauek (ipuina-antzerkia) bereizten ikasi.

  5

 • • Irakur adierazpen ona lortu. • Taldean lan egiten ikasi, harreman sozialerako jarrerak sustatuz (lankidetza, in-

  plikazioa, tolerantzia, kritika eraikitzailea, ...). Sail literarioa. Kontextu hau bi departamentuetan dago, baina ikuspuntu ezberdin eta osagarriarekin: ANALISIA eta SORMENA.

  1. ANALISIA gunean ipuin, olerki edo asmakizunen egitura aztertu, liburuen txostenak egin, laburpen teknika eta deskribapenaren aspektu aipagarrienak bereizten ikasten dute.

  2. SORMENA kontestuan, aldiz, errefe- rentzi hauez baliatuz, eskutitzak, taje- ta postalak, kontakizunak, tokien eta pertsonen deskribapenak eta olerkia burutzen dituzte.

  Iharduera guzti hauen helburua:

  • Literatur sentsibilitatea, irakurtzeko zaletasuna eta egileak kontatzen dutenaren jakinahia piztu.

  • Beraien barne mundua trasmititzen eta sormena garatzen lagunduko dien hizkuntza aberatsago batez hornitu.

  • Idatzizko adierazpenen kalitatea, argitasun eta koherentzian aurrera egin dezaten hiztegi eta sintesiaren errekurtsoak barneratzen ahalbideratu.

  Gustorago idatzi eta komunikatzen dela ohartaraztean datza. Gramatikagunea. Kontestu hau ere bi departamentuetan dago, eduki eta diseinu osaga- rriekin. Bertan idatzizko eta ahozko testuak erabiliz eta ordenagailu edo kaseta errekurtso bezala, eduki ezberdinak lantzen dira: ulermena, ipuinak ahoz birlaboratu, ortografia, hiztegia eta orokorrean zikloari dagozkion eduki gramatikal guztiak. Helburu bezala nahi duguna da beraien ahozko eta idatzizko adierazpena pixkanaka pixka- naka kalitatez hobetzen joatea beraiei hausnarketa linguistiko eremu bat helbideratuz. Gainera autonomia indartzeko, hausnarketa gaitasunerako, atentzioa zentratzeko eta lana berrikusteko iharduerak diseinatuak daude.

  6

 • GAZTELANIA

  Departamentu honen helburu nagusia Gaztelania lantzea da. Ulermena eta adierazpe- na aho hizkuntzan zein idat- zian garatu nahi ditugu. De- partamentua lau kontestutan egituratua dago: Cuentos, De todo un poco, teatro- radionovela eta Sabías qué.

  Ipuinak. Kontestu honetan ipuinak irakurri, entzun eta sortzen dituzte.

  - Ipuin irakurriak: Irakurketa bukatu ondoren lan bat osatz