of 21/21
1 PRIEDAS ALYTAUS APSKRITIES GYVENTOJŲ APKLAUSOS METODIKA

ALYTAUS APSKRITIES GYVENTOJŲ APKLAUSOS METODIKA RPP/1 priedas201053114059.pdf · 7 TOLIAU KLAUSTI VISŲ KORTELĖ K3 K4 K5 K6 K7 K20 K27 5 BALŲ SKALĖ K3. Įvertinkite Jūsų gyvenamojoje

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ALYTAUS APSKRITIES GYVENTOJŲ APKLAUSOS METODIKA RPP/1 priedas201053114059.pdf · 7 TOLIAU KLAUSTI...

 • 1 PRIEDAS

  ALYTAUS APSKRITIES GYVENTOJ APKLAUSOS METODIKA

 • 2

  TURINYS

  I. TYRIMO PRISTATYMAS ................................................................................................................... 3

  I.1 Tiriamoji visuma ............................................................................................................................ 3

  I.2 Tyrimo metodas.............................................................................................................................. 3

  I.3 Atranka .............................................................................................................................................. 3

  I.3.1 Imties dydis .................................................................................................................................. 3

  I.3.2 Atrankos metodas ..................................................................................................................... 3

  I.3.3 Kokybs kontrol ....................................................................................................................... 3

  I.3.4 Statistin duomen paklaida ............................................................................................. 3

  I.4 Apklausos atlikimo data ........................................................................................................... 4

  I.5 Lauko darb suvestin................................................................................................................ 4

  II. KLAUSIMYNAS .................................................................................................................................. 5

 • 3

  I. TYRIMO PRISTATYMAS

  I.1 Tiriamoji visuma

  18 m. ir vyresni Alytaus apskrities gyventojai.

  I.2 Tyrimo metodas

  Reprezentatyvi anketin Alytaus apskrities gyventoj apklausa tiesioginio interviu bdu, naudojant i anksto parengtus klausimynus, kuriuose interviuotojai fiksuoja respondent atsakymus. Visi Alytaus apskrities gyventojai turi lygias galimybes patekti atrank. Rezultatai atspindi visos Alytaus apskrities gyventoj nuomones bei pasiskirstym pagal ami, lyt, gyvenamj viet, isimokslinim, perkamj gali.

  Apklausos rezultat paklaida nevirija 5 %. I.3 Atranka

  I.3.1 Imties dydis 409 18 74 m. nuolatini Lietuvos gyventoj.

  I.3.2 Atrankos metodas

  Respondentams atrinkti buvo naudojama reprezentatyvi tikimybin atranka, vertinant 18 m. ir vyresni Alytaus apskrities gyventoj pasiskirstym pagal gyvenamj viet, ami, lyt, isimokslinim.

  I.3.3 Kokybs kontrol

  Tikrinant interviuotoj darbo kokyb su 20 proc. respondent umezgamas pakartotinis kontaktas telefonu. Tikrinami respondent atrankos principai, klausimyno reikalavim laikymasis.

  Interviuotoj skyrius patikrina anket upildymo logik ir teisingum.

  Duomen suvedimo skyrius tikrina 10% anket suvedimo kokyb.

  UAB RAIT tyrimai atliekami, laikantis ESOMAR reikalavim. I.3.4 Statistin duomen paklaida

  Vertinant rezultatus, btina kreipti dmes statistin paklaid. Ji atsiranda dl to, kad yra daroma respondent atranka, o ne vykdoma itisin apklausa. i paklaida yra apskaiiuojama matematikai.

  Tolesnje lentelje yra pateikiamos paklaidos, esant vairiam respondent skaiiui bei atsakym pasiskirstymui.

  Atsakym

  pasiskirstymas

  50

  45/55

  40/60

  35/65

  30/70

  25/75

  20/80

  15/85

  10/90

  5/95

  Atrankos dydis

  10 31 30.8 30.4 29.6 28.4 26.8 24.8 22.1 18.6 13.5

  30 17.9 17.8 17.5 17.1 16.4 15.5 14.3 12.8 10.7 7.8

  50 13.9 13.8 13.6 13.2 12.7 12 11.1 9.9 8.3 6

  75 11.3 11.3 11.1 10.8 10.4 9.8 9.1 8.1 6.8 4.9

  100 9.8 9.8 9.6 9.3 9 8.5 7.8 7 5.9 4.3

  150 8 8 7.8 7.6 7.3 6.9 6.4 5.7 4.8 3.5

  200 6.9 6.9 6.8 6.6 6.4 6 5.5 4.9 4.2 3

  300 5.7 5.6 5.5 5.4 5.2 4.9 4.5 4 3.4 2.5

  400 4.9 4.9 4.8 4.7 4.5 4.2 3.9 3.5 2.9 2.1

  500 4.4 4.4 4.3 4.2 4 3.8 3.5 3.1 2.6 1.9

 • 4

  Pavyzdys Tarkime, kad 400 respondent buvo paklausta, ar jie vertina reikin X. Tarkime, kad 25% j pasak, kad palankiai vertina reikin X. Tai reikia, kad su 95 % tikimybe galime teigti, jog

  tikroji reikm yra intervale 25 % 4,2%.

  I.4 Apklausos atlikimo data Apklausa atlikta 2009 m. lapkriio mn. 2 d. 10 d. I.5 Lauko darb suvestin

  Aplankyta nam ki 714

  Apklausta 409

  Nebuvo namuose, nerasta 52

  Atsisak dalyvauti apklausoje 191

  Neatitiko atrankos kriterij 62

 • 5

  II. KLAUSIMYNAS

  Alytaus apskrities gyventoj apklausa

  2009 m. spalis-lapkritis

  Sveiki, a esu ______(vardas) i rinkos tyrim kompanijos RAIT. iuo metu yra rengiamas Alytaus regiono 2010-2020 met pltros planas. Plane numatytos priemons

  pads gerinti gyvenamosios aplinkos kokyb, pltoti vietimo, sveikatos prieiros ir socialin infrastruktr ir kt.

  Rengiant Alytaus regiono 2010-2020 met pltros plan mums yra labai svarbi Js nuomon, tad rinkos

  analizs ir tyrim grup RAIT iuo metu atlieka Alytaus apskrities gyventoj apklaus. Taip pat mums labai svarbu, kad btent Js atsakytumte iuos klausimus, nes parenkant respondentus pagal atsitiktins atrankos

  metod Js patekote tarp apklausiamj Alytaus apskrities gyventoj. i apklausa yra anonimika ir visi Js pateikti atsakymai bus panaudoti tik statistinei analizei.

  Ai, kad dalyvaujate ioje apklausoje! Interviu pradia _______val.________min.

  A1. Kiek iuo metu namuose yra Js eimos nari 18 met ir vyresni ir nuolat gyvenani Alytaus apskrityje? RAYKITE SKAII: _______________________________________________________________ A2. Praom pasakyti vis j, skaitant ir Js, gimimo datas. Pradkite nuo jauniausio vyro:

  GIMIMO DATA (RAYKITE)

  A2 LYTIS (APIBRAUKITE)

  Metai Mnuo Diena Vyras Moteris 1 eimos narys 1 2

  2 eimos narys 1 2

  3 eimos narys 1 2

  4 eimos narys 1 2

  5 eimos narys 1 2

  6 eimos narys 1 2

  7 eimos narys 1 2

  8 eimos narys 1 2

  Apklausai atrinkite Jums reikiamos lyties mog, pagal jauniausio vyro taisykl i iuo metu esani namuose. Varnele stulpelyje A2 paymkite, kur pasirinkote apklausti.

  A3. ioje eimoje apklausiamas (-a) ( APIBRAUKITE RESPONDENTO, KURIS BUS APKLAUSIAMAS, LYT)

  1. Vyras 2. Moteris

  Keletas klausim apie tai, kaip Js vertinate ikimokyklinio, bendrojo lavinimo, profesinio mokymo,

  auktojo mokslo, kvalifikacijos tobulinimo bkl Alytaus apskrityje

  TOLIAU KLAUSTI VIS K1. Ar Js turite ikimokyklinio amiaus vaik?

  1. Taip -> PEREIKITE PRIE K2 2. Ne -> PEREIKITE PRIE K3 99. NN (NESKAITYTI) -> PEREIKITE PRIE K3 K2. Kur Js paliekate ikimokyklinio amiaus vaikus darbo dienomis? GALIMI KELI ATSAKYMAI, JEI VIENAS VAIKAS EINA DAREL, O KITAS DAR NE, BNA NAMUOSE. 1. Ikimokyklinje staigoje (darelyje, lopelyje) 2. Namuose

  3. Kitur(RAYKITE)__________________________

 • 6

  99. NN (NESKAITYTI)

 • 7

  TOLIAU KLAUSTI VIS KORTEL K3 K4 K5 K6 K7 K20 K27 5 BAL SKAL

  K3. vertinkite Js gyvenamojoje vietovje - mieste, miestelyje, kaime - esanias IKIMOKYKLINIO

  UGDYMO staigas (darelius, lopelius) pagal kriterijus, kuriuos perskaitysiu. Savo vertinim kiek Js esate patenkinti, ar nepatenkinti - pateikite 5 bal skalje, kur 5 reikia, kad tuo aspektu esate

  labai patenkinti, 1- labai nepatenkinti. JEI TOJE VIETOVJE TOKIOS STAIGOS NRA, KLAUSKITE APIE ARTIMIAUSI, KURI JIS INO. SAKYKITE KIEK ESATE PATENKINTI AR NEPATENKINTI .... SKAITYKITE PO VIEN TEIGINIUS. KIEKVIENOJE EILUTJE PO VIEN ATSAKYM. TEIGINI ROTACIJA: VIENAM RESPONDENTUI PRADKITE SRA SKAITYTI NUO PABAIGOS, KITAM NUO PRADIOS, TREIAM NUO VIDURIO.

  Labai nepatenkintas

  Nepatenkintas Nei patenkintas, nei

  nepatenkintas

  Patenkintas Labai patenkintas

  NN (NESKAITYTI)

  1 Mokymo kabinetais, j ranga ir mokymo priemonmis

  1 2 3 4 5 99

  2 Valgykla 1 2 3 4 5 99 3 Rbine 1 2 3 4 5 99 4 Aplinka aplink staigos

  pastatus 1 2 3 4 5 99

  5 Aukltoj kvalifikacija 1 2 3 4 5 99 6 Mokymo veiklos

  organizavimu 1 2 3 4 5 99

  7 Mokymo metodais 1 2 3 4 5 99 8 Aukltoj bendravimu su

  vaikais 1 2 3 4 5 99

  9 Aukltoj bendravimu su

  tvais 1 2 3 4 5 99

  10 vara staigoje 1 2 3 4 5 99 11 Maitinimu 1 2 3 4 5 99 12 Vaik skaiiumi grupje 1 2 3 4 5 99 13 Atstumu iki darelio ar

  lopelio-darelio 1 2 3 4 5 99

  14 Lopeli, dareli skaiiumi Js gyvenamojoje vietovje

  1 2 3 4 5 99

  15 Kita. Kas?: ................................

  1 2 3 4 5 99

 • 8

  KORTEL K3 K4 K5 K6 K7 K20 K27 5 BAL SKAL

  K4. vertinkite Js gyvenamojoje vietovje - mieste, miestelyje, kaime - esanias BENDROJO LAVINIMO staigas pagal kriterijus, kuriuos perskaitysiu. Savo vertinim kiek Js esate patenkinti,

  ar nepatenkinti - pateikite 5 bal skalje, kur 5 reikia, kad tuo aspektu esate labai patenkinti, 1-

  labai nepatenkinti. JEI TOJE VIETOVJE TOKIOS STAIGOS NRA, KLAUSKITE APIE ARTIMIAUSI, KURI JIS INO. SAKYKITE KIEK ESATE PATENKINTI AR NEPATENKINTI .... SKAITYKITE PO VIEN TEIGINIUS. KIEKVIENOJE EILUTJE PO VIEN ATSAKYM. TEIGINI ROTACIJA: VIENAM RESPONDENTUI PRADKITE SRA SKAITYTI NUO PABAIGOS, KITAM NUO PRADIOS, TREIAM NUO VIDURIO.

  Labai nepatenkintas

  Nepatenkintas Nei patenkintas, nei nepatenkintas

  Patenkintas Labai patenkintas

  NN (NESKAITYTI)

  1 Mokymo kabinetais, j ranga ir mokymo priemonmis

  1 2 3 4 5 99

  2 Sporto salmis 1 2 3 4 5 99 3 Valgykla 1 2 3 4 5 99 4 Rbine 1 2 3 4 5 99 5 Aplinka aplink staigos

  pastatus 1 2 3 4 5 99

  6 Mokytoj kvalifikacija 1 2 3 4 5 99 7 Mokymo veiklos

  organizavimu 1 2 3 4 5 99

  8 Mokymo metodais 1 2 3 4 5 99 9 Mokytoj ir mokini

  bendravimo kultra 1 2 3 4 5 99

  10 Uklasine veikla 1 2 3 4 5 99 11 Mokini tarpusavio

  bendravimo kultra

  (draugikumas, patyios ir t.t.)

  1 2 3 4 5 99

  12 Mokyklos saugumu nuo narkotik platinimo, vartojimo, apiplim

  1 2 3 4 5 99

  13 vara mokykloje 1 2 3 4 5 99 14 Maitinimu 1 2 3 4 5 99 15 gytomis iniomis 1 2 3 4 5 99 16 Mokini skaiiumi klasje 1 2 3 4 5 99 17 Atstumu iki mokyklos 1 2 3 4 5 99 18 Vaik saugumu vykstant

  mokykl 1 2 3 4 5 99

  19 Kita. Kas?: ................................

  1 2 3 4 5 99

 • 9

  KORTEL K3 K4 K5 K6 K7 K20 K27 5 BAL SKAL

  K5. vertinkite Js gyvenamojoje vietovje - mieste, miestelyje, kaime - esanias PROFESINIO MOKYMO (auktesniosios, profesins mokyklos) staigas pagal kriterijus, kuriuos perskaitysiu. Savo

  vertinim kiek Js esate patenkinti, ar nepatenkinti - pateikite 5 bal skalje, kur 5 reikia, kad tuo

  aspektu esate labai patenkinti, 1- labai nepatenkinti. JEI TOJE VIETOVJE TOKIOS STAIGOS NRA, KLAUSKITE APIE ARTIMIAUSI, KURI JIS INO. SAKYKITE KIEK ESATE PATENKINTI AR NEPATENKINTI .... SKAITYKITE PO VIEN TEIGINIUS. KIEKVIENOJE EILUTJE PO VIEN ATSAKYM. TEIGINI ROTACIJA: VIENAM RESPONDENTUI PRADKITE SRA SKAITYTI NUO PABAIGOS, KITAM NUO PRADIOS, TREIAM NUO VIDURIO.

  Labai nepatenkintas

  Nepatenkintas Nei patenkintas, nei nepatenkintas

  Patenkintas Labai patenkintas

  NN (NESKAITYTI)

  1 Mokymo kabinetais, j ranga ir mokymo priemonmis

  1 2 3 4 5 99

  2 Sporto salmis 1 2 3 4 5 99 3 Valgykla 1 2 3 4 5 99 4 Rbine 1 2 3 4 5 99 5 Dstytoj kvalifikacija 1 2 3 4 5 99 6 Mokymo veiklos

  organizavimu 1 2 3 4 5 99

  7 Mokymo metodais 1 2 3 4 5 99 8 Mokymo programomis 1 2 3 4 5 99 9 Profesiniu student

  parengimu 1 2 3 4 5 99

  10 Suteikiam specialybi reikalingumu

  1 2 3 4 5 99

  11 Mokytoj ir mokini bendravimo kultra

  1 2 3 4 5 99

  12 staigos organizuojama papildoma student laisvalaikio veikla

  1 2 3 4 5 99

  13 Student tarpusavio bendravimo kultra (draugikumas, patyios ir t.t.)

  1 2 3 4 5 99

  14 Mokyklos saugumu nuo narkotik platinimo, vartojimo, apiplim

  1 2 3 4 5 99

  15 vara mokykloje 1 2 3 4 5 99 16 Atstumu iki mokyklos 1 2 3 4 5 99 17 Kita. Kas?:

  ................................ 1 2 3 4 5 99

 • 10

  KORTEL K3 K4 K5 K6 K7 K20 K27 5 BAL SKAL K6. vertinkite AUKTJ MOKSL, kuris prieinamas Alytaus apskrities gyventojams pagal kriterijus,

  kuriuos perskaitysiu. Auktj moksl Alytaus regione teikia: vietoje Alytaus kolegija, ilyginamj studij bdu Kauno technologijos universitetas ir kiti. Savo vertinim kiek Js esate patenkinti,

  ar nepatenkinti - pateikite 5 bal skalje, kur 5 reikia, kad tuo aspektu esate labai patenkinti, 1-

  labai nepatenkinti.

  SAKYKITE KIEK ESATE PATENKINTI AR NEPATENKINTI .... SKAITYKITE PO VIEN TEIGINIUS. KIEKVIENOJE EILUTJE PO VIEN ATSAKYM. TEIGINI ROTACIJA: VIENAM RESPONDENTUI PRADKITE SRA SKAITYTI NUO PABAIGOS, KITAM NUO PRADIOS, TREIAM NUO VIDURIO.

  Labai nepatenkintas

  Nepatenkintas Nei patenkintas, nei nepatenkintas

  Patenkintas Labai patenkintas

  NN (NESKAITYTI)

  1 Studij programomis 1 2 3 4 5 99 2 Dstytoj kvalifikacija 1 2 3 4 5 99 3 Studij infrastruktra

  (kabinetais, ranga ir mokymo priemonmis)

  1 2 3 4 5 99

  4 Rbine 1 2 3 4 5 99 5 Valgykla 1 2 3 4 5 99 6 Studij organizavimu

  (laikas, vieta ir pan.) 1 2 3 4 5 99

  7 Mokymo metodais 1 2 3 4 5 99 8 Suteikiam specialybi

  reikalingumu 1 2 3 4 5 99

  9 gytomis profesinmis specialybs iniomis

  1 2 3 4 5 99

  10 Dstytoj ir student bendravimo kultra

  1 2 3 4 5 99

  11 Saugumu nuo narkotik platinimo, vartojimo, apiplim

  1 2 3 4 5 99

  12 Student visuomenine, kultrine veikla

  1 2 3 4 5 99

  13 Student renginiais 1 2 3 4 5 99 14 Kita. Kas?:

  ................................ 1 2 3 4 5 99

  KORTEL K3 K4 K5 K6 K7 K20 K27 5 BAL SKAL K7. vertinkite PERKVALIFIKAVIMO, KVALIFIKACIJOS KLIMO paslaugas teikianias staigas pagal

  kriterijus, kuriuos perskaitysiu. Kvalifikacijos klimo ir perkvalifikavimo paslaugas teikia Alytaus darbo rinkos mokymo centras, auktesniosios mokyklos, Alytaus kolegija ir kiti. Savo vertinim

  kiek Js esate patenkinti, ar nepatenkinti - pateikite 5 bal skalje, kur 5 reikia, kad tuo aspektu esate labai patenkinti, 1- labai nepatenkinti.

  SAKYKITE KIEK ESATE PATENKINTI AR NEPATENKINTI .... SKAITYKITE PO VIEN TEIGINIUS. KIEKVIENOJE EILUTJE PO VIEN ATSAKYM. TEIGINI ROTACIJA: VIENAM RESPONDENTUI PRADKITE SRA SKAITYTI NUO PABAIGOS, KITAM NUO PRADIOS, TREIAM NUO VIDURIO.

  Labai nepatenkintas

  Nepatenkintas Nei patenkintas, nei nepatenkintas

  Patenkintas Labai patenkintas

  NN (NESKAITYTI)

  1 Mokymo programomis 1 2 3 4 5 99 2 Dstytoj kvalifikacija 1 2 3 4 5 99 3 Mokymo infrastruktra

  (kabinetais, ranga ir mokymo priemonmis)

  1 2 3 4 5 99

  4 Mokymo organizavimu (laikas, vieta ir pan.)

  1 2 3 4 5 99

  5 Mokymo metodais 1 2 3 4 5 99 6 gytomis iniomis bei

  praktiniais gdiais 1 2 3 4 5 99

  7 Kita. Kas?: ................................

  1 2 3 4 5 99

 • 11

  Klausimai apie tai, kaip Js vertinate uimtumo ir darbo rinkos bkl Alytaus apskrityje

  TOLIAU KLAUSTI VIS KORTEL K8 VERTINIMAS K8. Kaip vertinate uimtumo ir darbo rinkos bkl Js gyvenamojoje vietovje mieste, miestelyje,

  kaime? Vertinim pateikite skalje, kur 1 reikia Labai neigiamai, 5 Labai teigiamai. KIEKVIENOJE EILUTJE PO VIEN ATSAKYM. Labai

  neigiamai Neigiamai Nei teigiamai,

  nei neigiamai Teigiamai Labai

  teigiamai NN (NESKAITYTI)

  1 Galimybes sidarbinti 1 2 3 4 5 99 2 Galimybes pradti versl 1 2 3 4 5 99

  KORTEL K9 K9. Dabar papraysiu vertinti, kurie i i veiksni labiausiai trukdo GYVENTOJAMS Js mieste,

  miestelyje, ar kaime SIDARBINTI. GALIMI KELI ATSAKYMAI 1 Nepakankamas mones galini darbinti moni skaiius ms mieste, miestelyje kaime ar netoliese

  2 Nepaklausios, nereikalingos gyventoj gytos specialybs

  3 Gyventoj nenoras dirbti

  4 Silomi per mai atlyginimai

  5 Silomos labai prastos darbo slygos (laikas, aplinka, darbo krviai ir t.t. neskaitant atlyginimo)

  6 eimynins aplinkybs (mai vaikai, ligoniai namuose)

  7 Prasta pai gyventoj sveikata

  8 Per emas, per prastas gyventoj isilavinimas

  9 Dideli atstumai iki darboviets

  10 Nepatogus susisiekimas, sunku nuvaiuoti

  11 Kita. Kas?: ................................

  12 Kita. Kas?: ................................

  13 Kita. Kas?: ................................

  99. NN (NESKAITYTI) KORTEL K10 K10. Dabar papraysiu vertinti kurie i i veiksni labiausiai trukdo Js mieste, miestelyje, ar

  kaime PRADTI VERSL. GALIMI KELI ATSAKYMAI 1 Prastos gyventoj inios apie verslo organizavim

  2 Sunkios pradins verslo slygos (mokesi politika, kreditavimas ir pan..)

  3 Biurokratiniai trukdiai pradti versl

  4 Nra tinkam patalp verslo organizavimui

  5 Prasta keli ir gatvi bkl

  6 Gyventojai neturi l pradinms investicijoms

  7 Bankas neskolina l pradinms investicijoms

  8 Kita. Kas?: ................................

  9 Kita. Kas?: ................................

  10 Kita. Kas?: ................................

  99. NN (NESKAITYTI) K11. Kokius verslus kurti ir pltoti, Js nuomone, yra palankiausia ir perspektyviausia Js gyvenamojoje vietovje mieste, miestelyje, kaime?

  RAYKITE: 1. _____________________________________________________________________________

  2. _____________________________________________________________________________

  3. _____________________________________________________________________________ 4. _____________________________________________________________________________

  5. _____________________________________________________________________________ 99. NN (NESKAITYTI) K12. Koki paslaug, Js nuomone, labiausiai trksta Js gyvenamojoje vietovje mieste,

  miestelyje, kaime?

  RAYKITE: 1. _____________________________________________________________________________

  2. _____________________________________________________________________________ 3. _____________________________________________________________________________

  4. _____________________________________________________________________________

  5. _____________________________________________________________________________ 99. NN (NESKAITYTI)

 • 12

  K13. Ivardinkite veiklos sritis, kuriose Js labiausiai nortumte dirbti: RAYKITE: 1. _____________________________________________________________________________ 2. _____________________________________________________________________________

  3. _____________________________________________________________________________

  4. _____________________________________________________________________________ 5. _____________________________________________________________________________

  0. Jokioje -> KLAUSTI K15 98. Jokioje, nes esu pensininkas -> KLAUSTI K15 99. NN (NESKAITYTI) K14. Kodl nortumte dirbti btent ioje srityje?

  RAYKITE: _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________ 99. NN (NESKAITYTI) TOLIAU KLAUSTI VIS K15. Sakykite ar Js nam kyje (nam kiu mes laikome mones, kurie kartu gyvena ir veda bendr k, turi bendrus finansus) yra bedarbi, t.y. moni, kurie iuo metu neturi jokio darbo ir jo

  ieko?

  1. Taip -> K15.1. Kiek asmen ieko darbo? Jei pats/pati esate bedarbis, skaiiuokite ir save. RAYKITE: ________ 2. Ne -> KLAUSTI K20 TOLIAU KLAUSTI, JEI K15 =1, KIT KLAUSTI K20 Dabar papraysiu trumpai papasakoti apie kiekvien Js nam kio bedarb:

  K16. Pagalvokite apie vien i Js eimos iekani darbo nari. Tai vyras ar moteris?

  K17. Kokio amiaus tai mogus? KORTEL D3 K18. Koks aukiausias gytas io mogaus isilavinimas?

  K19. Kuo jis/ji dirbo paskutinje darbovietje?

  KLAUSIAME APIE PIRMUS 2, JEI YRA DAUGIAU, TEGU KALBA APIE PIRMUS 2 KURI GIMTADIENIAI GREIIAUSIAI. JEI YRA 2 IR MAIAU BEDARBI K16-K19 KLAUSIMUOSE TURI BTI ATSAKYTA APIE TIEK BEDARBI, KIEK PAYMTA K15 KAUSIME. K16-K19 APIE KIEKVIEN BEDARB TURI BTI PAYMTI ATSAKYMAI KIEKVIENAME LANGELYJE K16. LYTIS K17. AMIUS

  K18. Koks aukiausias

  gytas isilavinimas? KORTEL D3

  K19. kuo dirbo

  paskutinje darbovietje?

  RAYKITE:

  1. 1-as bedarbis 1) vyras 2) moteris

  _________ 99. Neino / neatsak (NESKAITYTI)

  1. Pradinis 2. Pagrindinis

  3. Vidurinis 4. Povidurinis, spec. v.

  5. Auktesnysis

  6. Auktasis 99. NN (NESKAITYTI)

  _________

  99. Neino / neatsak (NESKAITYTI)

  2. 2-as bedarbis 1) vyras 2) moteris

  _________ 99. Neino / neatsak (NESKAITYTI)

  1. Pradinis 2. Pagrindinis

  3. Vidurinis

  4. Povidurinis, spec. v. 5. Auktesnysis

  6. Auktasis 99. NN (NESKAITYTI)

  _________

  99. Neino / neatsak (NESKAITYTI)

 • 13

  Klausimai apie kultros ir sporto paslaug bkl Alytaus apskrityje

  TOLIAU KLAUSTI VIS KORTEL K3 K4 K5 K6 K7 K20 K27 5 BAL SKAL

  K20. Ar Js esate patenkinti ar nepatenkinti veikiani kultros ir sporto staig tinklu Js gyvenamojoje vietovje - mieste, miestelyje, kaime? Savo vertinim kiek Js esate patenkinti, ar

  nepatenkinti - pateikite 5 bal skalje, kur 5 reikia, kad tuo aspektu esate labai patenkinti, 1- labai nepatenkinti.

  SAKYKITE KIEK ESATE PATENKINTI AR NEPATENKINTI .... SKAITYKITE PO VIEN TEIGINIUS. KIEKVIENOJE EILUTJE PO VIEN ATSAKYM.

  Labai nepatenkintas

  Nepatenkintas Nei patenkintas, nei nepatenkintas

  Patenkintas Labai patenkintas

  NN (NESKAITYTI)

  1 Kultros staig (kultros nam) skaiiumi

  1 2 3 4 5 99

  2 Atstumu iki kultros staig 1 2 3 4 5 99 3 Sporto staig (sporto

  klub, sporto mokykl) skaiiumi

  1 2 3 4 5 99

  4 Atstumu iki sporto staig 1 2 3 4 5 99

  KORTEL K21 K23 K25 DANIS

  K21. Kaip danai lankots kultros renginiuose, dalyvaujate kultrinje ir sporto veikloje? SKAITYKITE PO VIEN TEIGINIUS. KIEKVIENOJE EILUTJE PO VIEN ATSAKYM. TEIGINI ROTACIJA: VIENAM RESPONDENTUI PRADKITE SRA SKAITYTI NUO PABAIGOS, KITAM NUO PRADIOS, TREIAM NUO VIDURIO.

  Veikla 12

  kartus per savait ir

  daniau

  2-3

  kartus per

  mn.

  1 kart

  per mnes

  1 - 2 kartus

  per 3 mnesius

  Bent

  kart per pus

  met

  Reiau Nieka

  da

  NN (NESKAITYTI)

  1 Parodose 1 2 3 4 5 6 7 99

  2 Temins literatros, muzikos, dails ir pan.

  ventse (vakaruose, sskrydiuose ir pan.)

  1 2 3 4 5 6 7 99

  3 Valstybini veni

  renginiuose 1 2 3 4 5 6 7 99

  4 Kalendorini ir

  religini veni

  renginiuose

  1 2 3 4 5 6 7 99

  5 Mokamuose Lietuvos ir

  usienio atlikj koncertuose

  1 2 3 4 5 6 7 99

  6 Sportiniuose

  renginiuose (dalyvaujate kaip

  dalyvis)

  1 2 3 4 5 6 7 99

  7 Sportiniuose renginiuose

  (dalyvaujate kaip irovas)

  1 2 3 4 5 6 7 99

 • 14

  KORTEL K22 K22. Kas trukdo jums daniau lankytis kultros renginiuose, dalyvauti kultrinje ir sporto veikloje?

  GALIMI KELI ATSAKYMAI 1 Didelis atstumas - toli

  2 Nedomi renginio tema

  3 Renginio organizavimo laikas

  4 Prasta keli ir gatvi bkl

  5 Nra tam laiko

  6 Nenoras lankytis renginiuose

  7 Nepatogus susisiekimas, sunku nuvaiuoti

  8 Kita. Kas?: ................................ 9 Kita. Kas?: ................................ 10 Kita. Kas?: ................................ 99. NN (NESKAITYTI) KORTEL K21 K23 K25 DANIS K23. Sakykite, o kaip danai lankots kultros ir sporto staigose, kurias ivardinsiu? SKAITYKITE PO VIEN TEIGINIUS. KIEKVIENOJE EILUTJE PO VIEN ATSAKYM. TEIGINI ROTACIJA: VIENAM RESPONDENTUI PRADKITE SRA SKAITYTI NUO PABAIGOS, KITAM NUO PRADIOS, TREIAM NUO VIDURIO.

  staiga, veikla 12 kartus per

  savait ir daniau

  2-3 kartus

  per mn.

  1 kart per

  mnes

  1 - 2 kartus per 3

  mnesius

  Bent kart per

  pus met

  Reiau Niekada

  NN (NESKAITYTI)

  1 Kultros namuose 1 2 3 4 5 6 7 99 2 Kultros centre 1 2 3 4 5 6 7 99 3 Teatre 1 2 3 4 5 6 7 99 4 Bibliotekoje 1 2 3 4 5 6 7 99 5 Galerijoje 1 2 3 4 5 6 7 99 6 Muziejuje 1 2 3 4 5 6 7 99 7 Mugje 1 2 3 4 5 6 7 99 8 Kino teatre 1 2 3 4 5 6 7 99 9 Stadione 1 2 3 4 5 6 7 99 10 Sporto salje 1 2 3 4 5 6 7 99

  11 Baseine 1 2 3 4 5 6 7 99 12 Kita. Kur?: .................... 1 2 3 4 5 6 7 99

  K24. Kuo Js gyvenamojoje vietovje mokyklinio amiaus vaikai usiima laisvu nuo mokyklos ir

  pamok ruoimo laiku? GALIMI KELI ATSAKYMAI 1. iri TV 2. Lanko brelius, usimimus? -> K24.1. Kokius? RAYKITE: __________________________________ 3. Lanko papildomas pamokas 4. Padeda tvams kyje, namuose

  5. Sportuoja

  6. Naro internete 7. Skaito knygas, spaud

  8. Renkasi bendramini grupeles usiima kultrine veikla 9. Renkasi bendramini grupeles ir bna lauke gatvje nieko neveikdami

  10. Kita. K? RAYKITE:_______________ 11. Nieko neveikia

  99. NN (NESKAITYTI)

 • 15

  Klausimai apie sveikatos prieiros paslaugas Alytaus apskrityje

  TOLIAU KLAUSTI VIS KORTEL K21 K23 K25 DANIS K25. Kaip danai Jums tenka lankytis sveikatos prieiros staigose? SKAITYKITE PO VIEN TEIGINIUS. KIEKVIENOJE EILUTJE PO VIEN ATSAKYM.

  Veikla 12

  kartus per savait ir

  daniau

  2-3

  kartus per

  mn.

  1 kart

  per mnes

  1 - 2 kartus

  per 3 mnesius

  Bent

  kart per pus

  met

  Reiau Nieka

  da

  NN (NESKAITYTI)

  1 Pas eimos gydytoj valstybinje gydymo staigoje

  1 2 3 4 5 6 7 99

  2 Pas kitus gydytojus (su

  eimos gydytojo siuntimu) valstybinje gydymo staigoje

  1 2 3 4 5 6 7 99

  3 Privaiose sveikatos prieiros

  staigose 1 2 3 4 5 6 7 99

  KORTEL K26 K26. Kaip danai gydytojas Jus priima vliau nei Jums paskirtas laikas? SKAITYKITE PO VIEN TEIGINIUS. KIEKVIENOJE EILUTJE PO VIEN ATSAKYM. JEI RESPONDENTAS TEIGIA, KAD GYDYTOJAS J VISADA PRIIMA LAIKU, APIBRAUKITE NULIUS VISOSE 4 EILUTSE.

  Niekada

  visada

  priima laiku

  Labai

  retai

  Retai Kartais Danai Labai danai,

  nuolatos

  NN (NESKAITYTI)

  1 Iki 10 minui vliau 0 1 2 3 4 5 99

  2 Nuo 10 iki 20 minui vliau 0 1 2 3 4 5 99

  3 Nuo 20 iki 30 minui vliau 0 1 2 3 4 5 99

  4 Vluoja priimti 30 minui ir daugiau 0 1 2 3 4 5 99

  KORTEL K3 K4 K5 K6 K7 K20 K27 5 BAL SKAL K27. Papraysiu vertinti viesias sveikatos prieiros staigas pagal kriterijus, kuriuos perskaitysiu.

  Savo vertinim kiek Js esate patenkinti, ar nepatenkinti - pateikite 5 bal skalje, kur 5 reikia, kad tuo aspektu esate labai patenkinti, 1- labai nepatenkinti.

  SAKYKITE KIEK ESATE PATENKINTI AR NEPATENKINTI .... SKAITYKITE PO VIEN TEIGINIUS. KIEKVIENOJE EILUTJE PO VIEN ATSAKYM. TEIGINI ROTACIJA: VIENAM RESPONDENTUI PRADKITE SRA SKAITYTI NUO PABAIGOS, KITAM NUO PRADIOS, TREIAM NUO VIDURIO.

  Labai nepatenkintas

  Nepatenkintas Nei patenkintas, nei nepatenkintas

  Patenkintas Labai patenkintas

  NN (NESKAITYTI)

  1 Registratros darbu 1 2 3 4 5 99

  2 Rbins darbu 1 2 3 4 5 99

  3 Eili prie gydytojo kabineto organizavimu

  1 2 3 4 5 99

  4 Gydytojo kompetencija 1 2 3 4 5 99

  5 Paskirto gydymo efektyvumu

  1 2 3 4 5 99

  6 Galimybe patekti pas kitus gydytojus specialistus su eimos gydytojo siuntimu

  1 2 3 4 5 99

  7 Medicinos staig skaiiumi

  1 2 3 4 5 99

  8 Atstumu iki medicinos staig

  1 2 3 4 5 99

  9 Teikiam paslaug kokybe 1 2 3 4 5 99 10 Teikiam paslaug

  vairove 1 2 3 4 5 99

  11 Kita. Kas?: ................................ 1 2 3 4 5 99

 • 16

  Klausimai apie vieojo saugumo situacij Alytaus apskrityje

  TOLIAU KLAUSTI VIS K28. Ar Js esate nukentjs per pastaruosius metus nuo: GALIMI KELI ATSAKYMAI YMTI K28 STULPELYJE K29. Jei taip, tai kur? (KLAUSTI APIE KIEKVIEN,KUR PAYMJOTE K28 STULPELYJE, EILUTJE VIENAS ATSAKYMAS, ATSAKYMUS YMTI K29 STULPELYJE)

  K28. Nuken

  tjo:

  K29

  Prie nam

  Savame rajone

  Prie darboviets

  Miesto, miestelio centre

  Kitur

  Vagysts i buto (namo) 1 1 2 3 4 5

  Vagysts i automobilio 2 1 2 3 4 5

  Apiplimo gatvje 3 1 2 3 4 5

  Fizinio, seksualinio smurto 4 1 2 3 4 5

  Psichologinio smurto (priekabiavimo, ivadinimo necenzriniais odiais ir pan.)

  5 1 2 3 4 5

  Kita 6 1 2 3 4 5

  Nesu nukentjs per pastaruosius metus 0 -> TOLIAU KLAUSKITE K30

  KORTEL K30 SAUGUMAS K30. Sakykite, kiek saugus ar nesaugus jauiats kiekvienoje i viet, kurias ivardinsiu. Savo

  vertinim kiek Js jauiats saugs ar nesaugs pateikite 5 bal skalje, kur 5 reikia, kad toje vietoje esate jauiats labai saugs, 1 labai nesaugs.

  SAKYKITE KIEK JAUIATS SAUGS AR NESAUGS.... SKAITYKITE PO VIEN TEIGINIUS. KIEKVIENOJE EILUTJE PO VIEN ATSAKYM. TEIGINI ROTACIJA: VIENAM RESPONDENTUI PRADKITE SRA SKAITYTI NUO PABAIGOS, KITAM NUO PRADIOS, TREIAM NUO VIDURIO.

  Labai

  nesaugus

  Nesaugus Nei saugus,

  nei nesaugus

  Saugus Labai

  saugus

  NN (NESKAITYTI)

  1 Savo namuose 1 2 3 4 5 99 2 Savo gyvenamojoje

  vietovje dienos metu 1 2 3 4 5 99

  3 Savo gyvenamojoje vietovje vakare ir nakties metu

  1 2 3 4 5 99

  4 Savo darbovietje 1 2 3 4 5 99 5 Savo mokymosi staigoje 1 2 3 4 5 99 6 Vieuose renginiuose 1 2 3 4 5 99 7 Kita. Kas?:

  ................................ 1 2 3 4 5 99

  K31. Sakykite ar: SKAITYKITE PO VIEN TEIGINIUS. KIEKVIENOJE EILUTJE PO VIEN ATSAKYM.

  Taip Ne NN (NESKAITYTI)

  1 Esate apsidrauds turt nuo nelaiming atsitikim ir/ar vagysi? 1 2 99 2 Ar Js gyvenamojoje vietovje yra pavojing viet, kuriose nepatartina bti? 1 2 99 3 Esate mat, kaip vykdomas smulkus nusikaltimas (vagyst, vagyst i

  automobilio, turto gadinimas) 1 2 99

  4 Esate mat gaisr? 1 2 99 5 Esate mat, kaip upuola, mua, priekabiauja prie kito mogaus? 1 2 99 6 Esate susidr su vieosios tvarkos ir tylos paeidjais (triukmautojais,

  iuklintojais)? 1 2 99

  7 Vengiate pavojing miesto, miestelio, kaimo rajon, gatvi? 1 2 99 8 Vengiate bti neapviestose ar menkai apviestose vietovse? 1 2 99

 • 17

  K32 KLAUSTI T, KURIE MAT PAEIDIMUS (K31.3=1 ar K31.4=1 ar K31.5=1 ar K31.6=1) KIT KLAUSTI K33

  K32. Minjote, kad esate mat, smulki nusikaltim, chuliganizmo atvej, vieos tvarkos paeidimo atvej ar kilus gaisr. Sakykite, k tada darte? GALIMI KELI ATSAKYMAI

  1. Nieko, k ia padarysi

  2. Sudrausminau 3. Praneiau atitinkamoms instancijoms

  4. Pakvieiau kitus mones (ne pareignus) pagalb, atkreipiau kit moni dmes 5. Kita. K? RAYKITE: ____________

  99. NN (NESKAITYTI)

  Dabar nortume pateikti kelet klausim apie naudojimsi kompiuteriu, Internetu

  TOLIAU KLAUSTI VIS K33. Ar Js (Js eima) turite namuose kompiuter?

  1. Taip 2. Ne 99. NN (NESKAITYTI) K34. Kaip danai naudojats Internetu namuose? VIENAS ATSAKYMASKiekvien dien

  1. Kelet kart per savait 2. Vien kart per savait

  3. Kelet kart per mnes 4. Vien kart per mnes

  5. Reiau nei vien kart per mnes 98. Turiu, bet nesinaudoju

  0. Neturiu Interneto

  99. NN (NESKAITYTI) K35. Ar Jums yra tek naudotis nemokamu internetu bibliotekoje?

  1. Taip 2. Ne 99. NN (NESKAITYTI)

  Dabar nortume pateikti kelet klausim apie atliek tvarkymo paslaugas Js gyvenamojoje

  vietovje

  TOLIAU KLAUSTI VIS K36. Kaip danai riuojate panaudotas antrines aliavas, t.y. popieriaus, metalo, plastmass, stiklo

  ir kt. atliekas tam skirtus konteinerius? VIENAS ATSAKYMAS 1. Visada

  2. Danai 3. Kartais metu koki atliek jai skirt konteiner

  4. Niekada neriuoju

  99. NN (NESKAITYTI)

  K37. Ar kas nors Jums trukdo riuoti antrines aliavas Js gyvenamojoje vietovje? Jeigu trukdo, tai kas?

  GALIMI KELI ATSAKYMAI 1 Didelis atstumas iki antrini aliav konteineri

  2 Neinau, k galima riuoti ir perdirbti, o ko ne

  3 Neinau kokias atliekas kokius konteinerius mesti, nes jos labai vairios, sunku suprasti i ko pagaminta

  4 Namie nra vietos tokioms atliekoms laikyti

  5 Mieste, miestelyje, kaime nra antrini aliav konteineri

  6 Kita (.......................................)

  7 Kita (.......................................)

  8 Kita (.......................................)

  0 Niekas netrukdo

  99. NN (NESKAITYTI)

 • 18

  Dar nortume pateikti klausim apie savivaldybs centr

  TOLIAU KLAUSTI VIS KORTEL K38 BRUOAI K38. Kuo ir kiek Jums patrauklus: PRIKLAUSOMAI NUO TO, KURIOJE SAVIVALDYBJE ATLIEKATE APKLAUS, SKAITYKITE: Alytus, Druskininkai, Varna, Lazdijai. ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBJE SKAITYKITE: Alytus. Pasirinkite ir paymkite patrauklumo balus, kur 0 labai nepatrauklus, 5 labai patrauklus: KIEKVIENOJE EILUTJE PO VIEN ATSAKYM

  Labai nepatrauklus Labai patrauklus NN 1 Graus miestas ir apylinks 0 1 2 3 4 5 99 2 ia gyvena gimins, draugai 0 1 2 3 4 5 99 3 Yra kur praleisti laisvalaik 0 1 2 3 4 5 99 4 Galima rasti ger darb 0 1 2 3 4 5 99 5 Daug ger paslaug 0 1 2 3 4 5 99 6 Turtingas kultrinis gyvenimas 0 1 2 3 4 5 99 7 Karjeros galimyb 0 1 2 3 4 5 99 8 Geras susisiekimas su Lietuvos vietovmis 0 1 2 3 4 5 99 9 Didels asmeninio, eimos verslo galimybs 0 1 2 3 4 5 99

  Dabar nortume pateikti kelet klausim vairiomis temomis

  TOLIAU KLAUSTI VIS K39. Kur Js labiausiai mgstate praleisti savo laisvalaik? VIENAS ATSAKYMAS

  1. Nam aplinkoje 2. Savo gyvenamosios vietovs (miesto, miestelio, kaimo) ribose

  3. U gyvenamosios vietovs (miesto, miestelio, kaimo) rib 99. NN (NESKAITYTI)

  K40. Sakykite, pakanka, trksta ar nra Js gyvenamojoje vietovje mieste, miestelyje, kaime i element: KLAUSTI APIE KIEKVIEN, YMTI PO VIEN ATSAKYM KIEKVIENOJE EILUTJE Pakanka Trksta Nra NN (NESKAITYTI) 1 eldyn 2 1 0 99 2 Vaik aidimo ir sporto aikteli 2 1 0 99 3 Tak ir aligatvi 2 1 0 99 4 Dvirai tak 2 1 0 99 5 Apvietimo 2 1 0 99

  K41. Kokius matote Js savivaldybs pranaumus, lyginant su kitomis Lietuvos savivaldybmis?

  RAYKITE: 1. _____________________________________________________________________________

  2. _____________________________________________________________________________

  3. _____________________________________________________________________________ 99. NN (NESKAITYTI) K42. Kokius matote Js savivaldybs pagrindinius trkumus, lyginant su kitomis Lietuvos

  savivaldybmis?

  RAYKITE: 1. _____________________________________________________________________________

  2. _____________________________________________________________________________ 3. _____________________________________________________________________________

  99. NN (NESKAITYTI)

 • 19

  KORTEL K43 ITEKLIAI K43. Kokie Js nuomone savivaldybs itekliai iuo metu yra neinaudojami Js miesto, miestelio,

  kaimo ar rajono gyventoj gyvenimo kokybei gerinti? GALIMI KELI ATSAKYMAI

  1. Kratovaizdio estetiniai itekliai (iskirtinio groio Js aplinkos vietos) -> K43.1. Nurodykite, kokios

  vietos turt bti geriau inaudotos: __________________________ 2. Mikai

  3. Saugomos teritorijos (parkai, draustiniai) 4. Vandens telkiniai

  5. Nenaudojami ar i dalies naudojami pastatai 6. Nenaudojami ems sklypai

  7. Miesto ar miestelio parkai, skverai, vandens telkini pakrants ir kt.

  8. Nekilnojami kultros paveldo objektai (istoriniai, architektriniai, inineriniai paminklai) 9. Kita. Kas? RAYKITE:____________

  99. NN (NESKAITYTI)

  K44. Pasilykite, k pirmiausia reikt daryti, norint pagerinti Js miesto, miestelio, kaimo ar

  rajono gyventoj gyvenimo kokyb? KLAUSKITE APIE KIEKVIEN SRIT. PASILYMUS URAYKITE. JEIGU TAI SRIIAI PASILYM NETURI, APIBRAUKITE 99 IR KLAUSKITE APIE SEKANI SRIT. TEIGINI ROTACIJA: VIENAM RESPONDENTUI PRADKITE SRA SKAITYTI NUO PABAIGOS, KITAM NUO PRADIOS, TREIAM NUO VIDURIO. RAYKITE APIE KIEKVIEN: NN

  1 Ikimokyklinio ugdymo srityje (vaik

  darelyje):

  99

  2 Bendrojo lavinimo srityje (mokykloje):

  99

  3 Profesinio mokymo, kvalifikacijos klimo ir

  perkvalifikavimo srityje:

  99

  4 Kultros ir sporto srityje (kultros ir sporto renginiai):

  99

  5 Sveikatos apsaugos srityje (poliklinika, ligonin):

  99

  6 Socialins apsaugos srityje (dienos centras, socialin globa ir rpyba):

  99

  7 Vieojo saugumo srityje (policija):

  99

  8 Vieojo transporto srityje:

  99

  9 Keli, gatvi infrastruktros srityje:

  99

  10 Elektros energijos tiekimo, ilumos tiekimo srityje:

  99

  11 vandentiekis ir vandenvalos srityje:

  99

  12 Atliek tvarkymo srityje:

  99

  13 Kultros paveldo (muziejai, piliakalniai ir

  kt.) apsaugos srityje:

  99

  K45. kokius dalykus / klausimus Js nortumte, kad bt atsivelgta ir gyvendinta rengiant Alytaus regiono 2010-2020 met pltros plan. Kokie Js pageidavimai plano rengjams? RAYKITE: 1. _____________________________________________________________________________ 2. _____________________________________________________________________________

  3. _____________________________________________________________________________ 99. NN (NESKAITYTI)

 • 20

  Pabaigai keletas klausim apie Jus

  TOLIAU KLAUSTI VIS

  D1. NEKLAUSKITE, PAYMKITE: Respondento lytis: 1. Vyras 2. Moteris

  D2. Kiek met Jums sujo per paskutin gimtadien? (RAYKITE) met KORTEL D3. D3. Koks Js aukiausias gytas isimokslinimas (t.y. baigtas, turite diplom, paymjim)? (YMTI VIEN ATSAKYMO VARIANT)

  1. Pradinis (1-4kl.) 3. Bendras vidurinis (9-10 kl. su profesija; 11-12 kl.; 11-12 kl. baigta kartu su profesija)

  5. Auktesnysis (baigta auktesnioji mokykla nuo 1991 m. iki 2006 met)

  2. Pagrindinis (9-10 kl. arba

  pradinis su profesija)

  4. Povidurinis (pabaigus 11-12 kl.

  papildomai/atskirai gyta profesija), Spec. vidurinis, technikumas (baigtas iki 1991 met)

  6. Auktasis (universitetas, kolegija)

  D4. Ar Js dirbate?

  1. Taip 2. Ne

  99. NN (NESKAITYTI) D5. Koks Js pagrindinis usimimas iuo metu?

  1. Pats sau darbdavys

  2. Samdomas darbuotojas 3. Bedarbis

  4. Pensininkas

  5. Nam eiminink, vaiko prieiros atostogos 6. Moksleivis, studentas

  7. Kita (RAYKITE)_____________________________________

  D6. Js bsto bendrasis plotas kv. m.

  D7. Kiek moni, skaitant ir Jus, gyvena iame bste? mons

  D8. Kokio amiaus vaik, kurie gyvena kartu su Jumis, turite?

  1. Neturiu vaik

  2. Iki 7 met

  3. Nuo 7 iki 14 met 4. Nuo 14 iki 18 met

  5. 18 met ir vyresni

 • 21

  D9. Kokio dydio vidutins vieno Js eimos nario pajamos per mnes?(SUDKITE VISAS JS EIMOS NARI GAUTAS PAJAMAS IR SUM PADALINKITE I NARI SKAIIAUS, RODYKITE KORTEL D9 PAJAMOS)

  1 0 - 100 Lt 16 1501 - 1600 Lt 30 2901 - 3000 Lt

  2 101 - 200 Lt 17 1601 - 1700 Lt 31 3001 - 3100 Lt

  3 201 - 300 Lt 18 1701 - 1800 Lt 32 3101 - 3200 Lt

  4 301 - 400 Lt 19 1801 - 1900 Lt 33 3201 - 3300 Lt

  5 401 - 500 Lt 20 1901 - 2000 Lt 34 3301 - 3400 Lt

  6 501 - 600 Lt 21 2001 - 2100 Lt 35 3401 - 3500 Lt

  7 601 - 700 Lt 22 2101 - 2200 Lt 36 3501 - 3600 Lt

  8 701 - 800 Lt 23 2201 - 2300 Lt 37 3601 - 3700 Lt

  9 801 - 900 Lt 24 2301 - 2400 Lt 38 3701 - 3800 Lt

  10 901 - 1000 Lt 25 2401 - 2500 Lt 39 3801 - 3900 Lt

  11 1001 - 1100 Lt 26 2501 - 2600 Lt 40 3901 - 4000 Lt

  12 1101 - 1200 Lt 27 2601 - 2700 Lt 41 4001 ir daugiau Lt

  13 1201 - 1300 Lt 28 2701 - 2800 Lt 98 Atsisakau nurodyti

  14 1301 - 1400 Lt 29 2801 - 2900 Lt 99 Neinau

  15 1401 - 1500 Lt

  KORTEL D10 ILAID PASISKIRSTYMAS D10. Kaip Js nam kio ilaidos pasiskirto procentais per mnes:

  JEI TOKI ILAID NETURI, RAYKITE 0 NUL.

  Vartojimo ilaidos Procentais

  Maisto produktai ir nealkoholiniai grimai

  Drabuiai ir avalyn

  Bstas, vanduo, elektra, dujos, kitas kuras

  Bsto apstatymas, nam apyvokos ranga

  Sveikatos prieira

  Poilsis ir kultra

  Kitos vairios preks ir paslaugos (transportas, vaik studijos)

  Viso: 100%

  INTERVIUOTOJAU, PASAKYKITE RESPONDENTUI, KAD TAI VISI KLAUSIMAI, KURIUOS NORJOME PAKLAUSTI, PADKOKITE.

  D11. Vietov (miestas, miestelis, kaimas), kurioje vyko apklausa ___________________

  D12. Savivaldyb 1. Alytaus miesto

  2. Alytaus rajono

  3. Druskinink 4. Lazdij rajono

  5. Varnos rajono

  Interviu pabaiga _______val.________min.

  INTERVIUOTOJO VARDAS, PAVARD, KODAS___________________________________

  Patvirtinu, kad apklausa atlikta laikantis instrukcij asmeninio interviu bdu, apklausiant tinkam respondent

  Interviuotojo paraas______________________________Interviu data_____________

  Anketos Nr. ________