of 10 /10
Delovni zvezek za nemščino v 1. letniku gimnazije ter v 1. in 2. letniku srednjih strokovnih šol ALLES STIMMT! 1

ALLES Stimmt! · 2016-03-11 · ALLES Stimmt! 1 Delovni zvezek za nemščino v 1. letniku gimnazije ter v 1. in 2. letniku srednjih strokovnih šol Učbeniško gradivo DaF kompakt

 • Author
  others

 • View
  20

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of ALLES Stimmt! · 2016-03-11 · ALLES Stimmt! 1 Delovni zvezek za nemščino v 1. letniku gimnazije...

 • Delovni zvezek za nemščino v 1. letniku gimnazije ter v 1. in 2. letniku srednjih strokovnih šol

  ALLES Stimmt!

  1

  NEM 1 DZ notranjost.indd 1 10.2.12 14:59

  knjigarna.com swis721CMYK

  10/100/90/0

 • ALLES Stimmt! 1 Delovni zvezek za nemščino v 1. letniku gimnazije ter v 1. in 2. letniku srednjih strokovnih šol

  Učbeniško gradivo DaF kompakt A1–B1. Deutsch als Fremdsprache für Erwachsene, ki je izšlo pri založbi Ernst Klett Sprachen GmbH, smo predelali, spremenili in prilagodili slovenskemu učnemu načrtu.

  Urednica: Nataša ČebularRecenzentke: doc. dr. Brigita Kosevski Puljić, Nadja Gliha, mag. Andreja Zver DobajStrokovno-didaktičen pregled: dr. Mojca Peternel, Marjeta SrešSoavtorstvo in predelava: Marinka Krenker, Špela Novljan Potočnik, Andreja Retelj Priredba pisnih in slušnih besedil: Dagmar GlückPrevod v slovenščino: Nataša Kopač Lektoriranje besedil v nemškem jeziku: Dagmar GlückLektoriranje besedil v slovenskem jeziku: Tjaša ŠkrinjarIlustracije: Andraž KršlinFotografije: profimedia, shutterstock, iStockphoto (glej vire na zadnji strani)Evalvatorji: mag. Nataša Bauman – Srednja ekonomska šola Maribor, Darja Črv-Štepec – Gimnazija Jesenice, Aleksandra Čurin – Gimnazija Ptuj, Zorka Gergar – Dvojezična srednja šola Lendava, Simona Granfol – Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana, Manica Medved – Gimnazija Antona M. Slomška, Maša Novakovič – Gimnazija Vič, Jelka Oder – Šolski center Velenje, Veronika Prijol – Gimnazija F. Miklošiča, Nuša Rustja – Gimnazija Novo mesto, Nataša Sever – Škofijska gimnazija Vipava, Alenka Smole Legat – Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana, Vilma Šabec – Šolski center Ljubljana, Silvija Tintor – Poslovno komercialna šola Celje, Jožica Vatovec – Šolski center Ljubljana, Bernarda Vrečko – Šolski center Ravne na Koroškem, Eva Žabot – Gimnazija Bežigrad, Ljubljana

  Urednici: Iris Korte-Klimach, Angela Fitz-LauterbachAvtorji originalne izdaje: Ilse Sander, Birgit Braun, Margit Doubek, Nadja Fügert, Rosanna Vitale; Sibylle Behnes, Andrea Frater-Vogel, Ondrej Kotas, Martina Marquardt-Langermann Strokovni pregled: Renate Köhl-Kuhn, Goethe-Institut Zentrale MünchenStrokovni pregled (Avstrija/Österreich): Margit Doubek, Dunaj/WienStrokovni pregled (Švica/Schweiz): Andrea Frater-Vogel, Schaffhausen

  Založba Rokus Klett, d. o. o.Stegne 9 b, 1000 Ljubljanatelefon: 01 513 46 00telefaks: 01 513 46 99e-naslov: [email protected]

  © originalna izdaja: DaF kompakt A1–B1. Deutsch als Fremdsprache für Erwachsene Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart (2011). Alle Rechte vorbehalten.

  © slovenska izdaja: Založba Rokus Klett, d. o. o., Ljubljana (2012). Vse pravice pridržane.

  Brez pisnega dovoljenja založnika so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu in postopku, kot tudi fotokopiranje, tiskanje ali shranitev v elek tronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice.

  Vse knjige in dodatna gradiva Založbe Rokus Klett dobite tudi na naslovu www.knjigarna.com.

  CIP - Kataložni zapis o publikacijiNarodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

  811.112.2(075.3)(076)(086.034.4)

  ALLES stimmt! 1 [Dva medija]. Delovni zvezek za nemščino v 1. letniku gimnazije ter v 1. in 2. letniku srednjih strokovnih šol / [uredniciAngela Fitz-Lauterbach, Iris Korte-Klimach ; avtorji originalne izdaje Ilse Sander ... [et al.] ; soavtorstvo in predelava Marinka Krenker, Špela Novljan Potočnik, Andreja Retej ; priredba pisnih inslušnih besedil Dagmar Glück ; prevod v slovenščino Nataša Kopač ; ilustracije Andraž Kršlin ; fotografije Profimedia, iStockphoto, Shutterstock]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2012

  Prevod in priredba: DaF kompakt A1-B1, Deutsch als fremdsprache fürErwachsene

  ISBN 978-961-271-207-5

  1. Sander, Ilse

  260180736

  NEM 1 DZ notranjost.indd 2 10.2.12 14:59

  knjigarna.com swis721CMYK

  10/100/90/0

 • 1 ich und die anderen 4 Phonetik

  Das kann ich jetzt …

  Mein Glossar

  2 termine, termine 25 Phonetik

  Das kann ich jetzt …

  Mein Glossar

  3 Unternehmen Familie 49 Phonetik

  Das kann ich jetzt …

  Mein Glossar

  4 Sport und Spaß 73 Phonetik

  Das kann ich jetzt …

  Mein Glossar

  5 Wo wohnen wir? 100 Phonetik

  Das kann ich jetzt …

  Mein Glossar

  6 Hmmm, das schmeckt! 121 Phonetik

  Das kann ich jetzt …

  Mein Glossar

  Grammatik auf einen Blick 146

  Alles stimmt! 1, Audio-CD 1 151

  Inhalt

  NEM 1 DZ notranjost.indd 3 10.2.12 14:59

  knjigarna.com swis721CMYK

  10/100/90/0

 • 1A | Guten Tag!

  1 Ich und die anderen

  1A Guten Tag!

  Der neue Schüler

  1 Schreibe das Gespräch. Napiši pogovor.

  Freutmich.IchbinFrauSchneider,dieLehrerin.•IchheißeMarkusEderson.•GutenTag.Wieheißtdu,bitte?•IchkommeausSchweden.•Undwoherkommstdu?•Guten Tag. Ich bin der neue Schüler.

  Guten Tag. Ich bin der neue Schüler.

  2 Schreibe die Sätze. Napiši povedi.

  1. bin – Ich – der – neue – Schüler → Ich bin der neue Schüler.

  2. heißt–du–Wie→ ?

  3. bin – Ich – Frau Schneider → .

  4. kommst–du–Woher→ ?

  5. aus – Portugal – Ich – komme → .

  6. die – Lehrerin – Sie – Sind → ?

  3 Ergänze die Personalpronomen. Dopolni osebne zaimke.

  1. Tina ist Schülerin. Sie kommt aus Slowenien. 2. Ist Stefan auch hier? Nein, ist nicht hier.

  3. Sind die Lehrerin?

  4. Bist auch in diesem Kurs?

  5. (ich, Stefan und Tina) sind Schüler.

  6. (meine Mutter) ist auch Lehrerin.

  4

  NEM 1 DZ notranjost.indd 4 10.2.12 14:59

  knjigarna.com swis721CMYK

  10/100/90/0

 • Guten Tag! | 1A

  Kennst du die Verben?

  4 Was ist richtig: a oder b? Kreuze an. Kaj je pravilno: a ali b? Označi.

  1. Hallo. Ich a heiße b heißen CarlaMartinez. 2. Und wie a heiße b heißen Sie? 3. GrüßGott,ich a bin b sind Maria. 4. Ich a komme b kommen ausWien. 5. Sie a komme b kommen aus Österreich. 6. Und Sie a sind b bin die neue Schülerin. Herzlich willkommen!

  5 Ergänze die richtige Person. Es gibt mehrere möglichkeiten. Dopolni pravilno osebo. Obstaja več možnosti.

  wir, sie/Sie heißen studiert wohne hören studierst sprichst

  macht heiße lese

  antworten kommt kommst

  mache fragt sind

  sprechen bin ergänzt

  wohnst machst notierst

  6 Ergänze die Sätze. Dopolni povedi.

  Grüezi. Ich (sein) bin der neue Schüler. GutenTag.Wie(heißen) du, bitte?

  Ich(heißen) Urs Steiner.

  Freut mich. Ich (sein) Frau Schneider, die Lehrerin.

  Und woher (kommen) du?

  Ich (kommen) aus der Schweiz.

  Herzlich willkommen, Urs.

  GrAmmAtiK AUF EiNEN BLiCK

  Verben•GlagoliPri dopolnjevalnih vprašanjih in pripovednih povedih stoji glagol na 2. mestu.

  5

  NEM 1 DZ notranjost.indd 5 10.2.12 14:59

  knjigarna.com swis721CMYK

  10/100/90/0

 • 1A | Guten Tag!

  7 Fragen und Antworten. Schreibe die Sätze 1–6 aus Übung A 6 in die tabelle. Vprašanja in odgovori. Povedi 1–6 iz naloge A 6 napiši v razpredelnico.

  Fragen Antworten

  Grüezi. Ich bin der neue Schüler.

  Europa von nah und fern

  8 Spiel: Wettbewerb. Spielen wir ein Geografiespiel auf Deutsch! Wie heißt …? Schreibe in die tabelle. igra: tekmovanje. igrajmo se geografsko igro v nemščini! Kako se reče …? Napiši v razpredelnico.

  Das Land heißt ... Hier spricht man ...Der Einwohner von

  … heißt …Die Einwohnerin von

  … heißt …

  Beispiel Ungarn Ungarisch Ungar Ungarin1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  2

  1

  5

  4

  3

  6

  NEM 1 DZ notranjost.indd 6 10.2.12 14:59

  knjigarna.com swis721CMYK

  10/100/90/0

 • Guten Tag! | 1A

  9 Woher kommst du? Woher kommen Sie? Schreibe die Sätze. Od kod prihajaš? Od kod prihajate? Napiši povedi.

  aus•ausder•ausdem•ausden

  Italien•Ungarn•Schweiz•Frankreich•Kroatien•USA•Türkei •Niederlanden•Deutschland•Russland•China•Liechtenstein

  Ich komme aus der Türkei. Ich komme aus …

  10 Nationalitäten. Lies den text und markiere die Nationalitäten. Narodnosti. Preberi besedilo in označi narodnosti.

  Bei „Techno Design“ sind die Praktikanten international: Georg ist aus Graz. Er ist Österreicher. Er arbeitet zusammen mit Paolo, Béatrice, Jean, John, Michiko, Pedro, Samuel und Jana. Paolo kommt aus Rom. Er ist Italiener. Béatrice ist Französin und Jean ist Franzose. Sie kommen aus Paris. John kommt aus Leeds. Er ist Engländer. Michiko ist Japanerin. Sie kommt aus Tokio. Pedro ist Spanier. Er kommt aus Granada. Samuel ist Portugiese. Er kommt aus Porto. Jana ist Polin. Sie kommt aus Krakau. Und das ist Silvia. Sie ist Schweizerin. Sie kommt aus Bern. Das ist das „Team International”!

  11 Notiere die Nationalitäten wie im Beispiel. Zapiši narodnosti, kot kaže primer.

  1. Österreich: Österreicher – Österreicherin

  2. Italien: Italiener – …

  TIPP

  Pogosto: narodnost: moški končnica -e/-er narodnost: ženske končnica -e/-in npr. Österreich der Österreicher/ die Österreicherin Liechtenstein der Liechtensteiner/ die Liechtensteinerin Schweiz der Schweizer/ die SchweizerinToda: der Franzose – die Französin der Portugiese – die der Deutsche – die Deutsche (Toda: Er ist Deutscher./Sie ist Deutsche.)

  LS

  Oblike napiši na karton

  čke,

  npr.

  der Deutsche die Deu

  tsche

  7

  NEM 1 DZ notranjost.indd 7 10.2.12 14:59

  knjigarna.com swis721CMYK

  10/100/90/0

 • 1B | Freut mich!

  12 Die Verben fehlen. Was passt am besten? Ergänze! manjkajo glagoli. Kaj najbolje ustreza? Dopiši.

  Ich heiße Anne Jonsdottir und bin 14 Jahre alt. Ich aus Island. Da es sehr schön, aber auch kalt. Ich Deutsch. Ich bin Anfängerin. Deutsch nicht schwer.

  Ich auch Schwedisch und Dänisch. Ich Reisen und Sprachen. Die Sprachschule

  ist toll!

  13 im Deutschkurs. Woher kommen die teilnehmer/teilnehmerinnen? Björn, tatjana, John, François, miha, Yoko. Schreibe einen text wie in Übung A 10. Na tečaju nemščine. Od kod prihajajo udeleženci/udeleženke? Björn, tatjana, John, François, miha, Yoko. Napiši podobno besedilo, kot je v nalogi A 10.

  Im Deutschkurs sind die Teilnehmer/Teilnehmerinnen international: Sie kommen aus …

  1B Freut mich!

  Willkommen

  1 Was ist richtig: a oder b? Kreuze an. Kaj je pravilno: a ali b? Označi.

  1. Wiegeht’s? a Gut, und dir? b Freut mich. 2. Kommst du aus Kanada? a Auch gut. b Nein, aus den USA. 3. Mein Name ist Reimann. a Freut mich! b Das ist Carlos. 4. Arbeiten wir zusammen? a Ich bin Schweizerin. b Ja, wir sind ein Team. 5. Woherkommstdu? a Ich komme aus dem Iran. b Nein, ich komme aus Österreich. 6. WiegehtesIhnen? a Freut mich. b Danke, gut. Und Ihnen?

  TIPP

  Neformalni nag

  ovor: du

  Formalni nago

  vor: Sie

  8

  NEM 1 DZ notranjost.indd 8 10.2.12 14:59

  knjigarna.com swis721CMYK

  10/100/90/0

 • Freut mich! | 1B

  Begrüßen und verabschieden

  3 CD1 1–4: Höre die Gespräche. Welches Gespräch passt zu welchem Foto in Übung B 2? Poslušaj pogovore. Kateri pogovor spada h kateri fotografiji v nalogi B 2?

  Gespräch 1 Gespräch 2 Gespräch 3 Gespräch 4

  Foto 3

  4 Höre die Gespräche in Übung B 3 noch einmal. Woher kommen die Sprecher: A (Österreich), CH (Schweiz) oder D (Deutschland)? Še enkrat poslušaj pogovore v nalogi B 3. Od kod prihajajo govorci: A (Avstrija), CH (Švica) ali D (Nemčija)?

  1. UfWiederluege.( CH ) 4. Grüezi. ( ) 7. Guten Tag. ( ) 10. Hallo. ( ) 2. AufWiederschau‘n.( ) 5. AufWiedersehen.( ) 8. Tschüss. ( ) 11. Tschau. ( )

  3. Servus. ( ) 6. GrüßGott.( ) 9. Hoi. ( ) 12. Baba. ( )

  Formell oder informell?

  2 Welche Situation ist in Deutschland formell, welche informell? Was sagen diese Personen? markiere. Katera situacija je v Nemčiji formalna, katera neformalna? Kaj pravijo spodnje osebe? Označi.

  1. a formell 2. a formell 3. a formell 4. a formell b informell b informell b informell b informell

  Nr. Arbeiten Sie auch hier?

  Nr. Es freut mich.

  Nr. Das ist meine Freundin Petra.

  Nr. Du spielst aber gut.

  1

  2

  3

  4

  9

  NEM 1 DZ notranjost.indd 9 10.2.12 15:00

  knjigarna.com swis721CMYK

  10/100/90/0

 • 1B | Freut mich!

  5 Formell oder informell? Schreibe die redemittel aus Übung B 4 in die tabelle. Formalno ali neformalno? Fraze iz naloge B 4 razporedi v razpredelnico.

  begrüßen verabschieden

  formell

  Uf Wiederluege (CH)

  informell

  Ein team

  6 Ergänze die Endungen von kommen, heißen und arbeiten. Napiši končnice glagolov kommen, heißen in arbeiten.

  Georg: Servus,ichheiß e Georg.Wieheiß du? Carlos: Ich bin Carlos. Ich komm aus Argentinien. Komm du aus Deutschland?

  Georg: Nein, ich komm aus Österreich.

  Carlos: Arbeit du in einem Team?

  Georg: Ja, du und ich, wir arbeit zusammen.

  Georg: DasistdieSekretärin.Sieheiß Frau Lange. Sie komm aus München.

  GrAmmAtiK AUF EiNEN BLiCK

  Verben•Glagolikommen heißen arbeiten sein sprechen

  ich komm- e heiß- e arbeit- e bin spreche

  du komm- st heiß- st arbeit- est bist sprichst

  er/sie/es/man

  komm- t heiß- t arbeit- et ist spricht

  wir komm- en heiß- en arbeit- en sind sprechen

  ihr komm- t heiß- t arbeit- et seid sprecht

  sie/Sie komm- en heiß- en arbeit- en sind sprechen

  10

  NEM 1 DZ notranjost.indd 10 10.2.12 15:00

  knjigarna.com swis721CMYK

  10/100/90/0