Alimentarea motoarelor

 • Upload
  herklul

 • View
  320

 • Download
  1

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/17/2019 Alimentarea motoarelor

  1/18

  Pompa de injec]ie prime[te motorina trimis\ de c\trepompa de alimentare [i o trimite c\tre injector. Ea are rolulde a ridica presiunea combustibilului la valoarea presiuniide injec]ie [i de a doza precis cantitatea trimis\, `n func]ie

  de `nc\rcarea motorului.Pompa de injec]ie  cu piston [i curs\ constant\ [i

   Pompa de injec]ie [i distribuitor rotativ. 

 • 8/17/2019 Alimentarea motoarelor

  2/18

  Pompa de injec]ie cu elemente de pompă cu piston secaracterizeaz\ prin aceea c\ pistonul este prev\zut cu un canal axial

  (sau lateral) care comunic\ cu o degajare elicoidal\ practicat\ pesuprafa]a pistonului. ilindrul pompei are dou\ ori!cii diametral opuse

  prin care se fac admisia [i sc\parea combustibilului.

 • 8/17/2019 Alimentarea motoarelor

  3/18

  Pompa injectie cu elemente de pompare in linie(cu piston)

 • 8/17/2019 Alimentarea motoarelor

  4/18

    ori!cii [i cilindrul se umple cu combustibil. "a cursa pistonului `nsens invers, curs\ determinat\ de arborele cu came, motorina esterefulat\ c\tre injector, din momentul `n care e acoperit ori!ciul prin

  care s%a f\cut admisia. &efularea se face p#n\ c#nd degajareaelicoidal\ a pistonului ajunge `n dreptul ori!ciului de sc\pare.

  antitatea de motorin\ trimis\ c\tre injector va ! cu at#t mai mare cuc#t suprapunerea ar\tat\ se face mai t#rziu [i invers.

 • 8/17/2019 Alimentarea motoarelor

  5/18

  ompa e n ec e cu p s oane s r u or ro a v es ealc\tuit\ din corpul pompei , `n interiorul c\reia se g\se[te distribuitorulrotativ, de form\ cilindric\. 'cest distribuitor este prev\zut cu un canalaxial , ce se termin\ la partea inferioar\ cu un spa]iu cilindric, `n care

  se g\sesc dou\ pistona[e.

 • 8/17/2019 Alimentarea motoarelor

  6/18

 • 8/17/2019 Alimentarea motoarelor

  7/18

  n ec oru  pu ver zeaz mo or na, n camera eardere a motorului . entru !ecare cilindru seprevede c#te un injector, pus `n leg\tur\ cupompa de injec]ie printr%o conduct\ de o]el

  rezistent\ la presiuni ridicate.

 • 8/17/2019 Alimentarea motoarelor

  8/18

  &egulatorul de turatie

 • 8/17/2019 Alimentarea motoarelor

  9/18

  Sistemul de injectie tip «Common-rail»

  "a sistemul ommon%&ail, generarea presiunii i injec*iacombustibilului sunt dou+ procese separate din punct de vedere

  constructiv. pomp+ distinct+ produce -n mod continuu opresiune constant+ a motorinei. 'cesta este stocat+ -ntr%o bar+

  de distribu*ie comun+ pentru !ecare cilindru, aa%numitul

  ommon &ail (engl. conduct+ principal+%comun+/). rinintermediul unor conducte scurte de alimentare este realizat+conectarea duzelor de injec*ie paralel cu bara de distribu*ie,

  !ind asigurat+ -n acest mod alimentarea cilindrilorcorespunz+tori cu combustibil.

 • 8/17/2019 Alimentarea motoarelor

  10/18

  Sistemul de injectie pompa-injector0n cadrul sistemului pomp+%injector, pompa de -nalt+ presiune,

  supapa de injec*ie i duza de injec*ie formeaz+ o unitate constructiv+ 

 • 8/17/2019 Alimentarea motoarelor

  11/18

   Avantajele oferite de tehnica de injecţie cu pompă-injector sunt reprezentatede volumul mai redus de emisii de noxe, precum şi de consumul mai scăzut de

  carburant, cu un randament superior.Prin intermediul unei came suplimentare dispuse la nivelul arborelui cu came

  este acţionat un mic piston, aşa-numitul „Pluner!, prin intermediul p"rhiei de

   basculator cu role şi al tachetului. #ama este realizată astfel $nc"t acest proces

  să se realizeze cu viteză ridicată pentru a dezvolta rapid $nalta presiune dorită.

 • 8/17/2019 Alimentarea motoarelor

  12/18

  iltrele sistemului de alimentare

  't#t sistemul de alimentare al 1'2, c#t [i cel al 1' suntprev\zute cu !ltre pentru aer [i pentru combustibil, care s\ asigurepuri!carea aerului [i respectiv a combustibilului.iltrele de aer  

  3n condi]iile grele, la care sunt supuse motoarele de

  tractoare, acestea absorb aprox. 455 metri cubi de aer pe or\. 3nc#mp aerul con]ine aprox. 455 miligrame de impurit\]i pe metru cub.iltrele simple realizeaz\ cur\]irea aerului prin iner]ie,centri!u"al, sau prin trecerea sa printr%un element #ltrant 

  ilt l bi t ` t ` t ]i l d \ $i t i

 • 8/17/2019 Alimentarea motoarelor

  13/18

  iltrele combinate `ntru%nesc `n construc]ia lor dou\ sau c$iar trei!ltre simple astfel `nc#t aerul este supus unui proces dublu sau triplude cur\]ire. 'cest tip de !ltru se `nt#lne[te `ndeosebi la tractoarele,

  care lucreaz\ `n condi]ii grele.

  6  

 • 8/17/2019 Alimentarea motoarelor

  14/18

  MOTORUL CU APRINDERE PRIN SCÂNTEIE 

  $sem\n\ri%

  6 $mbele tipuri de motoare (&tto [i 'iesel) se ncadrea\ n cate"oriamotoarelor cu ardere intern\* deci* trans!orm\ ener"ia termic\ n ener"iemecanic\ prin arderea unui combustibil n interiorul unor camere de ardere+

  6 ,a ambele tipuri se ntlne[te aceia[i diversitate constructiv\ n ceea ceprive[te a[earea [i num\rul cilindrilor+

  6 Constructiv* vom "\si acelea[i piese la ambele motoare (arbore cotit* biele*cilindrii* pistoane* bloc motor* c.iulas\* etc/) [i dispuse n aceea[i poi]ie [iordine+

  6 Sistemele de r\cire [i de un"ere sunt identice pentru ambele tipuri demotoare [i pot preenta aceia[i diversitate constructiv\+

  6 0ecanismul de distribu]ie este identic pentru ambele tipuri de motoare+6 $mbele tipuri pot # dotate cu elemente pentru supraalimentare (turbine de

  aer* r\citoare de aer)+6 Pn\ la un anumit punct [i sistemele de alimentare sunt !oarte asem\n\toare

  (reervor* #ltre de combustibil* #ltre de aer* pompe de alimentare)+

  Ideile de ba\ ce trebuiesc re]inute n caul acestor motoare sunt

  urm\toarele 1 la aceste motoare amestecul carburant se aprinde datorit\scnteii produs\ de c\tre bujie iar la timpul de admisie* n interiorulcilindrului este aspirat amestec carburant (aer 2 benin\) care se !ormea\ lanivelul carburatorului/

 • 8/17/2019 Alimentarea motoarelor

  15/18

  $345, 2 PIC6754I '3839:I96($03S73CC$4854$97)

  3S73 $SPI4$7 ;9I9734I&45,CI,I9'45,5I

  $03S73C5, C$4854$973S73 C&0P4I0$7 ;9I9734I&45, CI,I9'45,5I

  $083,3 S5P$P3 S597;9C

 • 8/17/2019 Alimentarea motoarelor

  16/18

  %etenta

  7I0P5, 0&7&4E7E&89' :E&19;E2:E :&'72

 • 8/17/2019 Alimentarea motoarelor

  17/18

  Sistemul de alimentare =in acest sistem de alimentare fac parte> rezervorul, pompa de alimentare,

  carburatorul, regulatorul de tura]ie, !ltrul pentru aer [i !ltrele pentrucombustibil.

  2c$ema carburatorului>?%camera de nivel constant@A%camera de amestec@B%plutitorul@

  C%cuiul obturator@4%admisia carburantului@ D%canalde leg\tur\@%jiclor@F%admisia aerului@G%galeria de admisie@?5%clapeta de aer@??%clapeta de accelera]ie@?A%p#rg$ia regulatorului detura]ie@ ?B%difuzor@ ?C%supap\ deadmisie@ ?4%c$iulas\@?D%cilindru@?%piston.

 • 8/17/2019 Alimentarea motoarelor

  18/18

  unc]ionarea carburatorului  ?iclorul de mers n "ol alimenteaz\ motorul cu o cantitate mic\ de

  benzin\, c#nd acesta func]ioneaz\ la tura]ie sc\zut\. El debiteaz\ benzina numaic#nd clapeta de accelera]ie este `nc$is\, iar aerul necesar form\rii amesteculuicarburant intr\ `n carburator printr%un ori!ciu (sau conduct\) prev\zut cu [urub dereglaj.

   ?iclorul principal intr\ `n func]iune atunci c#nd se desc$ide clapeta deaccelera]ie [i debiteaz\ benzin\ pentru mersul motorului la tura]ie normal\.

   ?iclorul compensator debiteaz\ combustibil numai `n intervalul de

  trecere de la mersul cu tura]ie sc\zut\, la mersul cu tura]ie normal\ c#nd, datorit\iner]iei benzinei, jiclorul principal nu poate asigura cantitatea de combustibilnecesar\.

  entru a porni u[or, `ndeosebi pe timp rece, motorul trebuie alimentatcu amestec carburant bo"at n benin\/ 3n acest scop, carburatoarele seprev\d cu o clapet\ pentru aer (obturator pentru aer), numit\ [i [oc de aer,montat\ la cap\tul exterior al camerei de amestec,`nspre !ltrul de aer. rin

  aducerea acesteia `n pozi]ie de `nc$idere se mic[oreaz\ cantitatea de aer ce intr\`n amestec [i astfel se ob]ine un amestec carburant bogat `n benzin\. bi[nuit,[ocul de aer se ac]ioneaz\ manual [i trebuie desc$is complet imediat ce motorul aintrat `n tura]ie normal\. 3n caz contrar, surplusul de benzin\, ce nu arde din lips\de aer, se prelinge pe pere]ii cilindrului, spal\ uleiul [i, astfel va avea loc o ungerenecorespunz\toare a motorului, fapt care poate duce la griparea motorului.