of 249/249

Alice Hoffman-Plavi Dnevnik

  • View
    278

  • Download
    10

Embed Size (px)

Text of Alice Hoffman-Plavi Dnevnik

A I EH F N LC OF MA

Plavi dnevnikBlue D y iar

Nebo je nebo Jahvino, a zemlju dade sinovima ovjejim. Psalam 115PO L D JEPO D L KUMJE E U S R V S JE NJI NE JE JA S C , U O OPR K A NOjuER S t pep r r lavljeno p o lavet nilom i op ojnim mir isom kozje kr o vi t neobuzdano r e u iza Font t a, kad se Ehan F d ast umi r Sr eet t or ne p ojavi na p oslu. T a divnog dana blist nebo pekr og a avo r ivaju g omile nep ominih bijelih oblaka, r unast p ut ih op ovaca, a t kr kih i lijenih da im ne t ako ot r ni p ir ni ogade. L eba ast a r ip je neusp edivo najljepi mjesec u Novoj E leskoj, s duanj or ng g danima bljeave suneve svjet i i r a u cvat T je im t lost u u. o ono g nje doba kad i najr odi e avnodu zast i i zamijet i niji at it sve ped njima izlo no;u obijeli cvijet t a sljeza i r eq kast vr nog eng leskih t inica, nebeske r r at ojeve p ela o p ut t op an eoskogp jeva amor u e ivicama oblije i nad ur u edno p oko enim zelenim t r avnjacima, t se ini kao da se r sveg e uka a onog o je bo a t ansko nag nula kako bi st ila savren kola vor zelenog nad zelenim, savrenst nad savrenst va vom. Bilo kojegdr ogdana Ehan F d bi ve ljivo r ug t or mar adio, bududa se u gadi Monr i r u oeu, u dravi Massachuset nije t s, mog nap lo i ouzdanijegod njeg Na lancu koji nosi ima kljua. eve mnog ku u mjest ukljuujui ku H ar ih a u, i u ow dovih u S henvood Sr u i obit Sar ondje na E geenu. V i t eet elji t k, verr e dio mjeseca Ehan peur uje obje ku obnavlja kuhinju H t r e e; ow dovih i p avlja dr u kup ar ost ug aonicu kod Sar t kovih, obit elji ije su t k i p r er oznat p kosi dug do st i e o oj r uka, za o im t t r eba p sat da nanesu on, t da je nepest g va u ola a amp ako r ana u hodniku, jer uvijek neka od Sar t kovih djevojaka eka svoj r ed za t ir u anje. A Ehan obe p ko t a osao zavritna vr i ijeme, svi znaju da e on t i uinit jer je ovjek od r o i, on ijei, p ouzdan koliko i ljubazan, t ipovjeka koji nikada ne nest ost ane avivza sobom dei set p inu osla nedovrenu, p loice nezalijep ljene ili, pimjer r ice, vr a or i nepivr at mar a r ena. O je izvr an st , izvr an n st olar st

ovjek u svakom p ledu, cijenjeni lan D ovoljnog r og obr vat og asnog uva dobr p dr t o oznat o svojoj neust ivost uva p r a i, eni t r ener koji nekoj djeci u mjest pu vi ohr enja od njihou r a e abr vih r elja. V ina onih koji g p odit e a oznaju ne bi nia lo mit ije slila o njemu kad bi znala da Ehana t t ogjut nema na p r a oslu zat o je u kr u sa svojom supug koju oajniki voli, o t evet r om ak i nakon t r inaest odina br i da je jo g aka uvijek smat najr a ljepom enom u C ommonvvealt hu. Jor je st ie ajala za sudop om, pala su od dor er r e uka, zag ledana kr pozors onim sanjar oz r , skim izr azom lica, kad je Ehan t u p kljueve. K at ju je p ledao i odluio ost i, ne maao o r ko og at r i o mu t p emet i r or i o mor i du e t e o or it asp ed t e at e ost i na p ajat oslu ost dane u t ale jednu. U alom, ak i najost p ouzdaniji kat p ne. S ot kad osr p aknut e se o svoje vlast e ci it p zadratzbogzast u pomet ili zbog ele, i oja r u okolnostna koi je nije r aunao, odbacit e okove opeza i zdr r avog azuma. r Se je njihov sin, uenik og azr r om est r eda, na p u za ut kolu ovog onedjeljka zadnjeg jedna nast jer p t ave, nije bilo nieg a o bi Ehana mog odvojitod Jor t a dana, ne kad je osjet t lo i ie og t o osje Pr ao joj je s le i, gleje, t o ao o t a. i a r i apao t e joj sve r i kad je odvede nat u kr , a Jor se smijala adit r ag evet ie onim svojim dr esnim smijehom koji je okup vr ce sa st a io ap abala, t su jedan za dr im slijet na pozor dasku samo e ug ali r sku da bi slu samo da bi bili blizu. ali, Ne bismo t t o r ebali r i, r je Jor Poela je nizatr adit ekla ie. i azlog zbog e kojih bi se t r ebali suzdrat t i, olike ih obveze jo ekaju ovognap nogr or adnog dana, ali dok je g ovor g ju je ila, las izdao. V je bila dovuena u kr , vo svojom e evet ena udnjom, i nasmijala se kad je njezin supug r zakljuao vr a. at L u gadi ne bi bili iznena da su znali kako se Ejudi r u eni t han sag i p nuo oljubio svoju supug a ona uzvr ila iskr r u, at eno, ba kao one nokad su joj bile dvadeset ri kad je bila uvjei t i r da se nikada ne zaljubit ne zapavo, ne na nain na ena e i, r koji se zaljubila, do u ludo i nepomi iju, r ljeno, na sve ili nia. t T su se osje ak i sada, pemda su imali ku i hip eku ako ali r u ot

i t om i an kalendar ojnim obit int ar br eljskim obvezama, svim onim veer ama iznena enja i ut akmicama Male lig 1 i svim zae vr zlamama br anog a. Njihov je sp bilo svojevr ua ivot oj sno do; zaljubili su se i ost t ali ako. Tinaest g r je odina po ot r lo kad su se sr a inilo se da je samo sat eli, -dva pot r eklo kako je Jor ie ug ledala Ehana u bar S ehousea jedne mag t u af lovit veeru e i st udenom, samo nekoliko t r aka nakon o su se ona i najenut t bolja joj pijat r eljica C lot K e okladile u deset har t it e dolar koji a pip i onoj koja t veerpona dr og e r ast e i r e ag a. Asada, ovog vr eg lip a u a anjskog r dok je nebo t blijut a, ako st p avo lavo i g alinke u vr kr u kao da pizivaju pice, at t eke u r t Jor oajniki Ehana, ba ie eli t kao one pve veerkad g je r i a ug ledala. O avila je pijat st r eljicu C lot i ne p har t u ozdr avivse s i njom, o bi bio r a t nije bilo njoj svojst t ed, o veno. Jor je bila ie ist t o oliko r azbor a koliko i dobr sr t je t vi njezina it a ca, e o e st ija sest A im je st la u S ehouse i vidjela svoju sear r nn, a ig af st naivku kako odlazi s nep r u oznat p r za kamionom im, ot ala dajuim znak da usp e; oni nisu obr ili ni najmanju p i or no at ozor , nitsu slu dok je za njima vikala da p na zalenost i ali aze cest enu u. Jor je Ehanu r ie t ekla kuda da vozi do njezina st ana, t amo na H h Sr , g g je odvela u kr ig t eet dje a evet r no o mu je znala pije t p ime. Nedvojbeno, nikad u u nije bila t neouno ivot ako pezna. O je uvijek r r na adila sve kako t r eba, i A bi se nn spemno p alila svakome t ju je ht saslu i da je Jor r o ko io at ie oduvijek bila majina ljubimica. Jor je bila p ie osljednja od koje se mog oekivatda nepomi lo i e r ljeno p up i, p ip ju je ost it a ak p aknulo neo st nalikovalo goznici. Mo t obja ot t oje r da o njava zao je odst ila od svog t up uobiajenog p , ouzdanog ona p anja i ot kljuala vr a st at r ancu t hladne nou st e i udenom. Et han F d bio je najpivlaniji mu ac kojeg je ikad vidjela, or r kar a ali t nije bio r o azlog zbog kojeg se t ludo zaljubila. Bilo je a ako t zbognaina na koji ju je g o ledao, kao da na svijet ne p oji u ost1 Lt L it eag " le ue Mala lig bejzbolskih momadi, u kojoj igaju djeca od a" r osam do dvanaest odina. g

nit dr i, zbogt a o je bio t uvjer kako su st eni ko ug og t ako en vor da budu zajedno, t ju je pidobio p p e r otuno, i bez t r uda. Jo uvijek osje njeg kad je p leda, i svaki p kad t a ovu elju og ut o uini, ona je ist ona kao gomom p o zaljubljena djea r og ena vojka kakva je bila kad su se sr Nia se nije pomijenila od eli. t r one nokad ju je pvi p p i r ut oljubio i kad se zaklinjao da je oduvijek t io samo nju. r a D anas je Jor jo ie jedanp ost ut avila sir u C lot na cjeot har t u dilu, da je eka bez obja njenja i ispike. U r mjest da se na s o la njom i p r opiala o zadnjim t jednima C lot br s Javom har t ina aka S hom, koji je, blag mit oslovljeno bilo, nap okon okonan, Jor ie t ljubi svogsupug U u r a. mjest da joj puut o r i jehu i savjetevo , je t s Ehanom, pivlai g bli dok bi vanjski svijet cijela u t r a e, i Map Sr , cijeli Massachuset mog nest i, a svaka le t eet t s li at ulina svjet iljka i st ablo jabuke isp itu vr em, nep ar i u omu enom zr aku. Neki ljudi su sr nici, a Jor je uvijek bila me et ie u njima, sa svojim blist avim osmijehom i t p om lavom kosom koja p odsje na sunevu svjet , ak i najhladnijeg a lost zimskog dana, dok vani zavija vjet , a s neba p ar adaju g oleme snje ne gude. r K g se Jor i Ehan dre za r ad od ie t uke, ljudi u gadu okr u r e se i p t dobr izg ilje:ako o ledaju kad su zajedno, et kako su o st eni jedno za dr o. O dana kad Jor u sumr do vor ug nih ie ak e na igalie za bejzbol i donese t mosice limunade i hladne r t er vode, Ehan joj uvijek pi i p t r e oljubi je, ne mar i za p lede e og cijelog svijet D bonih linija ljudi pekidaju p a a. u r osao majke og anja kod t ovar r ibina, oevi na p kir t r r ar aliu aspavljanja o t ici koja bi mog dovestdo p akt la i objede na anijskom2pup r venst i ne mog skinutp leda s Jor i Ehana koji su, za vu u i og ie t r azliku od ve p ova koji su za u neug ine ar li odno i t ko r e azdoblje br aka, jo uvijek beskr ajno odani i pedani jedno dr r ug ak i sada. om, Ne iznena st a o ih ovog anjskog r zat uje og t lip jut a ekosmo2C ount gof y r ovija,

vat aniji. skoj up

upavna jedinica u SA -u koja otr odg a hr r D pilike ovar -

jedno dr om u nar ug uju, u doba kad du cest i uliica cvat a u pvi nar r anastljiljani. V i ode ljubav p olako i ne mar za p e odig nut zast e. S e or uneva svjet o se pobija kr ot eni lost t r oz vor pozor limunkast a, blag i ost r je o ut a avlja blist mr u na avu e bijelim p ama i kr aljku sjena na njihovim t laht i ijelima. Pr va susjeda, Bet G e, koja se bliosamdeset t je g t ag y i oj, ako luha da vi ne r e azaznaje p p jev ali koji se g a nijezde u njezinoj t nji, ni cvr anje g alinki, ali ip uje st r e kut at ak enjanje ljubavnika. Br se p zo ovlai u ku t u r i se da hoda o r unaude t ust ije, t bolovima u koljenu, i ost o avlja iza sebe p lamence i t inir at ce koje je p oela skup i u neur ljat ednoj hri lat na t p ica r avnjaku. Z anjena silinom t ap akvog ar jednogobinog r a jut a, g o G e p osp a ag ojaa r adio na najg lasnije, ali ak ni t ne zao g i one st lu r asne uzvike, i ubr se Bet pisjetsvog dr og zo t r i y a ag supug koji nije me r a, u ivima ve ot et g ovo r deset odina, ali g koji je jo uvijek mladi njezinim snovima. u Poslije se Jor zap atnije li zazvala t u t e ie it i ug og bo venogdana. Tebala je bitopeznija. Bila je p anst r i r ohlep na, odbacila sve obzir zabor e, avila na sve dr e osim na ovjeka ug kojeg je voljela. o li si je umi a t ljala, t je ona da mo za ko e sebe zadratt jut i nje sat povestkako se njoj poi o r o ne e r i r ht Bila je zaist nepomi ije? a r ljena, ali inilo se kao da im p ele, r i se u vr p oje t jevaju ser u, enadu, dok je suneva svjet lost bila p ut op blijedog ost p ojanog a. K bi samo tpolazni zlat ad i r t r enuci mog beskr li ajno t r i. D su samo t ajat a oliko lukavi da zar vr obe ijeme i omog e da se ovaj dan nikada ne pomijeni i u r da se zauvijek t ulijeva st u alna suneva svjet i samo njih lost dvoje, sami na svijet u. Jor obino nije umi ie ljena, ali ne mo a da se ne vidi sue pug r ovim oima. Z ami dr lja evno petovijesno cvije dok joj rp e on r ukom pelazi peko t r r r buha, le i r a amena. I njezinih za vje p a ojavljuju se cvjet jedan p jedan: veni ljiljan, ovi, o cr umski ljiljan, osme ljiljan, ljiljan boje p r svaki na svoj ut i ast ve, nain pekr r asan. O oslu na kuje p ele koje se r vani,u oje ivici. D bilo koji mu ac u gadu, koji je mislio da je p aje kar r oznaje, ili

oni koje je znala od sr ednje kole, ili pimjer oni s kojima se r ice svaki dan susr ala u p nici, ljekar ili u banci, mog p et ekar ni, ao og ledatkr pozor ug i oz r i ledatje, vidio bi sasvim dr i ukiju enu od one s kojom izmijeni p okoju r na ug ulice ili do nje sjeije lu di na t r ibinama t ijekom bejzbolskih ut akmica. V idjeli bi Jor ie peko koje se r r azlijeva suneva svjet i vr inu koja isijava s lost u njezina t ijela. S vjedoili bi o t ome o pava ljubav mo uinit r e t i eni. T si mi sve, r joj Ehan t i ee t ogjut i mo je t izljev r a, da aj osje bio pedr i sebian. Nedvojbeno su mislili samo na aja r zak sebe, a ne na svogsina koji je bio na p u do ut kole, ni na zast e koje se nisu p r or ot udili navu a ni na susjedu na pozor i, r u koja pislu r kuje uzdahe njihove p ude. Nisu ni najmanje mao r za pijat koje su p ili da ih ekaju: har t K e, koili r elje ust C lot it e ja je ve i iz p nice na dog ot la ekar ovor sast eni anak s lijenikom, ili Mar D r vodoinst er jednog Ehanovih ka er vja, alat a, od t bliskih pijat r elja, koji eka isped ku Sar r e t kovih, bez kljua, p ne mo zap i s p a e oet oslom bez Ehana koji g t t a r p it eba ust i unut T on zvoni, sve du i g r elef a. e lasnije, no Ehan ka Jor t e ie da se ne javlja ma t je sig no C lot a Jor s njom o ur har t e, ie mo r ovar i bilo kada. I je njezina sest A a Jor je e azg at li r nn, a ie pesr na kad g je mo izbje r et od e i. K oliko nam se est pu ovakva mog nost up a Ehan. o r a u ? it t L Jor u vr i r jubi ie at amena, a ona mu se ne pot iako je ve r ivi, skor deset i. K o sat ako mu t mo uskr it p i sebi, ako o e at i, a emo pavo. O r vakvu ljubav nije lako na Na kr kr i. aju ajeva, kat kad se Jor up a kako t daje ba ie it o ona bila sr nica koja g et aje one noup i oznala. Sudeni je u Massachuset odvr an i sut t su at mor t je C lot t an e har t r e ebala nag atJor da iza na p ovar i ie u i C e. ijeli mo t sjeditsama, ako ba o , uvjeivot e ako i t eli r avala ju je C lot a Jor je nevoljko p la za njom. Nije se har t e, ie o ak p r ot udila p ljat ni st i r na usne. Bila je ondje u oe i, avit u bar ve u, nest ljiva ped odlazak, kad je osjet val enerije, r p r ila g onako kako neki ljudi znaju r i da zr p e ak oinje p ucket i pije at r no o se pomijeni vr t r ijeme ili kad se zvijezda spema p i s r ast

neba. Z ledala se ulijevo, ug ag ledala njeg i t je znala da ju a, ad je sudbina nat ala da se dovue za C lot t vla majer har t e om ne, g lovit veer S e i. udbina ju je t dovela. u Prp i omisli na ovo njihovo ukr adeno jut ona zat i oi; r o vor i dok p t t on da zvoni, op p ua elef et omisli na ljiljane kako svjet lucaju na zelenim st kama. Pomisli na obe ap anja koja su dali jedno dr om i na odanostO o ona za njeg osje je ug . no t a a t iskr ako eno, do boli. Pr p avlja daje t ono na o ljudi mietost o t sle kad sp ominju ljubavnu bol. K da t unut nja r ao voja ar adost ne mo a da tne pouzr i p nju. Bolno je kad je nap t e i r oi at ua t da bi ot ao u kuhinju g im pipavlja hladnu kavu i ek i dje rr zdjelice p jag uni odama iz vr D uak im st t or a. avlja na sr ni ebr p oslu avnik koji su kao vjenani dar dobili od C lot i donohar t e si t u kr o evet kako bi u ivali. Jor jo ie uvijek nije vidjela pir vlanijeg mu ca od Ehana. O ima t kar t n amnu kosu i jo amnit je oi. Nije odvjet zat en u ur p ut ney Sar nik vor edu op Bar ja t ka, ija se supug da se udebljao ili p ija p ut ka r a ali ivop op Mar D rja koji ve veerpovodi izvaljen u udobnom nasloer y inu i r njau. Ehan kor i svoje t t ist ijelo i t je oig o ledno. K skine koad na bejzbolskom igaliu, bulje u njeg a onda p ulju r t ene a, og ledavaju jedna dr u kao da r i, T je ono o sam ug ele e o t eljela, ali ne i o sam dobila. t S vejedno, Ehan je od onih ljudi koji, ini se, nisu svjesni t svog dobr izg og leda. Njeg odlasci u t et nisu p aknut ovi er anu ot i tt ainom, ve p r su ot ebni zbog osla koji obavlja kao lan D p obr ovoljnog r asnog uva u Monr vat og dr t oeu. Pot r ebne su mu snag i izdrljivosto se p a , t okazalo po jeseni kad se p eo r le op na kr ku McC ov e onnellovih p pije no o je ve njeg uno r t ina ovih koleg usp izaiz vat asnog a jela i r og vozila. Ba a vat izbit r a la je u t avici sa ekom, ali dok su pvi dobr p r ovoljci st li, g jeig or lo je u cijeloj ku Bio je t jedan od onih p i. o odmuklih, p aklenih p ar koji se i neoekivanom br o a ir zinom. Bilo je t oliko dima t ogdana da su bijele kr izant eme isped r H annina kaf a p i osivjele i t akve ost do kr jeseni, a ale aja abe su se u p aku jezer p li a oele ukop i u blat spemne za avat o, r

zimski san, jer od p ela koji je p su ep adao p omislile da p ada r snijeg ani . K je p alo jasno da obine ljest ne doseg i poad ost ve e nut r zor er McC k kice onnellovih, Ehan je uzeo st u svoje r t var uke. Sup ia na kr nast je dalje, povukao se peko e or t ovu avio r r indr i pebacio peko vr a onda u kr pozorV je g r r ha, ao oz r . ani omila pomat kao zaar r r ala ana. R se nije ula nakon o je Ehan ije t t nest kr pozorp ao oz r , osebno nakon o g je liznuo p t a lamen, a njeg se u eni kr ovi uzdizali u zg ovi ar ug usnut sivo nebo. Eo t han je pona djevojicu skr r ao ivenu u or u, i sva sr a o mar e t je bio t okr an pi sp t ako et r uanju s kr jer se samo nekoova, bi liko t r aka p enut oslije djevojica p oela g it u i. K ju je Ehan iznio iz ku okup se ve ola gada na ad t e, ilo p r t r avnjaku ped ku zadravajudah, udi i dim i p r om, i u oku avajut t i r anjem uklonita iz oiju. ep i u Ne udi st a o ljudi u Monr obo og t oeu avaju Ehana F da. t or Eo zao se ak i Jor t t iena sest A koja ug r nn, a lavnom nema lijep r ni za kog pist e ijei a, r ojno p ona u njeg a ovoj nazonost i. Z a je r kostkad Ehan F d po e niz Font t , a aist ijet , t or r e r Sr eet da neko dijet koje je nekad t e, r ao, ne povirkr pozor enir r i oz r aut omobila kako bi g zazvalo i mahnulo mu. R eljima je a odit p odjednako dr o vidjetg t ag i a;r i daju znak svjet ube lima kako bi p okazali koliko g cijene. War Peck, p niar S ehoua r en ip u af seu, i sam odva vat asac, ne da Ehanu p itp e, a an r og t lat i i kako mu i ne bi bio zahvalan? t je bio pvi na mjest Ehan r u dog aja kad se C vsler e Bar War a hr L on r enova ne K lea, aka y zap na p kir t L er L alio ar aliu ant n akea i blag dobr udni K le i, o y bio bi pesp r avao na pednjem sjediu i nedvojbeno izg io r t iv or da Ehan nije int venir Udomu za st ije, g Ehan svat er ao. ar dje t 3pije no ke g odine p oslu r uje uak za D zahvalnost r an i t o do kublag povestsa svojom obit jo e i dan r i elji, uvijek se u

3T hanksg iving D zahvalnostdr an i, paznik koji se u S D obilje et t avni r A -u ava vr o-

g et t u st a vr ka udenom. Z r se obino objeduje p ica s umakom od br a uak ur usnica ( kev w h cr t ur it anber sauce) r y .

dr t uvenim post ijama nalazi st na kojemu p e Tip r or ijeg i r ut hur za Ehana. So se njeg t on bi ve a t t a ie, uniio t st da t aj ijeg sama p omisao na t ne ledi kr u o v ilama nekih osoba, jer u oni domu bolje sp avaju kad znaju da Ehan bdije nad njima. t U inu je zbogsvojih vr iznimna osoba, ak i u oima ist lina svoje supug Jor F d zadivljeno g r e. ie or leda svogsupug kako r a, bi se neka dr a divila izlasku sunca, s jednakom dozom ug ena bliskosti st i r ahop t oovanja. eljela je da njihov sin nalikuje na Ehana, ali C t ollie F d je svijet i lijep cr lica, na majku, s or ao ih t a p lavim oima, p lavom kosom, i blag opeznom nar C om, r avi. ollie je st en a njeg ot vat bezbr an i s dvanaest alo ov ac r en, i g odina pevisok za svoju dob. Pa ip je sr r ak ame unat ljuljiv, o bavi i p p i koju mu pu r elji, i sklon dop itdr otor r aju odit ust i ug djeacima da budu bolji od njeg u i na igaliu, im a, koli r t iako je p amet od njih, i s vi dar ost No, bez obzir na niji e ovit i. a t o je vei jai, on je zadovoljan kad ost p st o t i ane o r O ani. dlian je uenik koji je sr an kad dobije et ku, vanjski obr et vor ambeni iga u bejzbolu koji bi t r r ebao bitbaca, pedobarkako i r , se kat ini, za obmane i smut onih koji se ist u svijekad nje iu t u. Z u emu je njeg poblem? ee Ehan dok le u kr na ov r r t e evet t jut kad su zast i p nutna pozor u og r a or odig i r ima, a p ele oblije nad pocvalim r ama i p u r u lamencima. Jor jede jag ie odu i ust su joj od nje cr a vena. R azmazila si g a. D molim t nasmija se ona. S aj, e, amo si ljubomor H e an. o da mazim t ebe? T je ist Ehanova r sklizne me njezine nog i ona o ina. t uka u e osjetkako bolovi p i oinju. Mazi me, r joj, pimaknuvse ee r i blizu da svaka r i. D mi t o ije ar aj o t elim. Jor p ie omisli na zumbule, bet urice, lehemsku zvijezdu. Pomisli na no kad je zaet ollie, na onu zvjezdanu veer C u kolovozu u vikendici C lot obit u S uam L har t ine elji q akeu. Jor ie je uvjer da je njezin sin ba ena ondje zaetjer veliki bijeli , se mjesec p nuo na nebo, lu u t t odig oj mini, a ona je p lakala dok su vodili ljubav. Nakon t a je, dok je Ehan sp og t avao, st ajala na

t r ijemu i t ala za pvom ljet r ag r nom zvijezdom. Z eljela je da a se t me njima nikad ne pomijeni. o u r Mor i r Jor odg nuvg O a se p p neam i, ee ie, ur i a. sje otuno odg ovor nom zat o je u ovo doba jo kr u. o t u evet K asnim, C lot me ubit har t e e i. Jor ust i uspavi se pema svjet dok joj se dug kosa ie ane r r lu a pesijava iz zlat u p inast Nikada nije r ne lat u. ivjela dr dje ug osim u Monr oeu, a ne bi ni ht jela, iako u ovom gadu ima vi r e st abala jabuka neg ku Nekad je vjer o a. ovala da t ono mo e pedvidjetu o se njezin pet it a onda je sr r i t e ivot r vor i, ela Ehana. Bilo je nekoliko mjeana kojima se svi i zami t t ala ljala je da jednogdana p ust i i udatse za jednog od njih. e op it i a Jo uvijek joj je neug odno kad naletna R i icka Moor s kojim ea je izlazila t ijekom st udija. A o je bilo bilo je, a i R je sad li t ick o enjen i ima dva sina, pedaje u sr r ednjoj biolog i koli iju zdr venu njeg Eo, C avst u. t ollie najvjer nije bitnjeg e ojat i ov uenik idu g e odine. Nema vr anja, i kad se sluajno sr nu ije et na Font t u ili kod r t na kr bejzbolske sezone, r Sr eet oilja aju R i Jor su uvijek ljubazni, zagle se i pet aju da se ni ick ie r r var jedno od njih ne sje kako je R p a ick lakao kad je Jor r ie askinula s njim. V ijeme je lijeno odmaknulo i Jor se iznenadi shvat i kor ie iv liko kasni. Ne se ba uno t a napavitdanas kod Sar e p og r i t kovih, ne se p avitcijevi, a ni uzetmjer za novu kadu. D e ost i i a o t se Mar D r ve ada k er y umor od ekanja i odluio ost i Eio avit t hanu p uku na st njim vr ima. H p or r a at ej, izdek, g si dovr dje ag p uka je koju dvanaest odi S hie Sar ponaa? or e og nja op tk r pibijenu kad se vr i kuiz i r at i kole. Z r Ehan se odijeapavo, t va ba t u r ku kad Mar D r zabija svoju p uku avlom enut k er y or koji je pona u pa ost r ao r ini, avljenim ondje kako bi t dodao lu eljezo i p aknuo hor ot t enzije da p anu indig lave. Ehan ost op t F d nije od onih koji se e, ak ni onda kad kasni. Ne i se or ur ur i zna o ho V uje da mu je du t e. jer nost ivjetna pavi nain i i r nikad ne g a kad ni p un ur ozivi st u u hladne, snje veer i ne i. Mo je i st omodan, ali t da ar akav je. S r da neo dug mat a t uje

susjedima. Nije nijedanp odbio pijat kad g je p ao za ut r elja a it p ozajmicu. O bojica, Mar D r i War Peck, iz osobnog k er y r en iskust znaju da Ehan isp e ek i ne p ajuza o im t va t i it i t r eba p osu novac. D ug je st t o se oni t eni r a var o t r zahvalitmu ude i za sve dobr koje ini. O je g ko odbio javnu sveanost o n lat nakon o je sp t asio djevojicu McC onnellovih, o bi uvelike r t adovalo gadonaelnika E H r da illa, koji je uvijek t io pig r a r odu pomovir i svoj najdr i sluaj, t i mandat ur r at a r e u edu. Ehan t je p oznat o uvjer p enju koje jedino blag oslovljen ovjek mo e imat Ao bi on mog p eljetkad mu nia ne manjka? i. t ao o i t Z t bi se io kr kad je p p sr an i ima sve o ao ur oz ivot otuno et t mu t r eba? n povue r kr cr kosu, sad dok se spema, O r uku oz nu r i ne t se p ledatu zr r udi og i calo. U alom, zna on t je. Seost ko r t kako samo ovjek mo bit et t je Ehan. Potuno sr an, e i, o o t p et an. K oz pozor vidi kako u zr lep p r r se aku raju osljednje bjeliast lat s t nje g o G e, t e ice r e osp e ag kaju kr p oz lavu svjet i lost smir se na kr uju ovovima i t r avnjacima. Jor je ot la u kuhinju ie i nap i t mosicu limunadom, da bi se Ehan p unit er t oslije imao neim hladnim osvje i, kad se sunce p ne visoko i vr ina p it op u ost g ovo nep ane ot odno ljiva, dok bude iznosio st e or i iz ar mar e kuhinje H ar ow dovih. O se nasmijeonome o je ve ost na i t p alo sje anje na t kako su neobuzdani bili jut Jor je od o r os. ie onih koje nemaju p r piato svojoj int ak ni s ena ot ebu r i imi najboljom pijat r eljicom. Nikad nije do u ku da C lot la nju har t i pizna kako uvijek misli na ljiljane kad je s Ehanom u kr u. r t evet K kad, na vr at huncu st i, ona ot i oi i zaudi se kad vidi r ast vor bijele p e i zidove umjest slikovit p koje zami p laht o ih olja lja, olja koja blijee u nar t anast i im t im ut onovima, kao da je sama suneva svjet zar lost obljena iza njezinih vje a. Jednom je net r ko ekao Jor da su biljke za koje t najmanje ie o oekuje obit ljiljana, pimjer ar e i cr luk koji iz elji r ice p og veni ona namjer p ava osaditu svom vr na velikoj p celi, ot a i t u ar r ag u dvor t Jor se ne voli hvalit ali njezin je vr mo najiu. ie i, t da bolji u gadu, r a obiljem gaha svake g r a r odine, p lamenocr ve-

nim r ajicama i p ove koliinama bor im ovnice koju Jor ie obino daje susjedima da slobodno ber koliko ho za p u e ekmez, d ili p u. em it Jor r ie azmi o svom vr kako lijep izg lja t u, e o ledatar e i p og uz ogadu, kako zahvalan bitluk kad se jednom pimi; r e i r odjednom zauje nekog na ulaznim vr ima. O a at dmah p omisli kako je neo udno. V ojat je neki st t jer no r anac navr io, jer at svi znaju da F dovi uvijek ulaze na kuhinjska vr a koja g or at ledaju na pilaz i vr Bili S r t . hannon, p t , uvijek na t vr a donooar a at si p t p ak i K Williams, C ou, a at olliejeva pijat r eljica iz ulice, zna da se ne ulazi na pednja vr a. r at Ja du r Ehan. O u u kuhinju i zgabi svoj snop u, o, ee t n e r kljueva, zast samo da p ane oseg u p ne osudicu za ajne kolai g dri sit koji mu t e dje ni e r i da p ebat oslije kod H anne kup i neo za jelo. I leda sr no dok kr e pema hodniku. Jor t zg et e r ie g uje kako ot a vr a, a onda vi ne uje nia. Z a var at e t avlada nepir r odan muk. Z Jor je t kao da je nag a ie o lavce baena u hladni zagljaj mor a voda joj p u Pr la r a, uni i. ep ena, isp i ust alicu kave koju se spemala p r onovno nat i, ne uvkako se oit i r azbila na t dom, dr vr venom p odu. O avi je ondje, u kr ist hot nama, i p urniz hodnik. K e se kr vodu, t u zelenim o i re oz one valovima. I ljudi koji t de da se, svaki p kad se jedna vr ma vr ut at zat e, ot e dr a, no t nije ba a vor vor ug o uvijek t ako. Post oje vr a koja su pedodr ena da ost zat ena, ona koja voat r e anu vor de do soba isp unjenih zmijama, odajama alost soba od kojih i, oslijep i ako se samo usudi odig i p led do kljuae jet p nut og nice, onako nevino, t da vidi t ima unut ek o r a. Jor g ug ie a leda kako st na vr ima svog r a, Eoji at supug t hana, kojeg ona voli najvi na svijet U a e u. koen je, i svat bi ko p omislio da je ust r ijeljen. O baci p led na dr e ljude koji na og ug su se okup na t ili r ijemu i pep r oznaje ih, mjeane, sve do jedt nog Po da se zaust vr . eli avi ijeme, t i t ad amo. Pr i se jedisjet nog ug dr ogljet nogdana kad joj nije bilo vi od osam g e odina; bilo je mag liast p odne, a ona se p o op enjala na jabuku u vo njaku koji se nalazio iza ku njezine majke, u kojemu su bili e

kilomet jabuka Baldw Mclnt i slasne sor E ir p r i in, osh t mp es, oe znat p svojim nje e o nim, r iast cvjet u im ovima. Pog ledala je u nebo, hip izir g im, lijenim, bijelim oblacima, i na t not ana ust r enut ist ak inski p ovjer ovala da bi mog ispu i r i obuhvala r it uke ti r it ukama sve t st ug o oje ledala. Po eljela je nebo za sebe i bila ist odobno p ohlep i p nade, uvjer da bi mog imat na una ena la i sve o joj sr samo kad bi p t ce eli, oseg nula za t im. K je p ad adala, pu je r pema oblacima, ali izme r ala uke r u nje i zemlje nije bilo nieg osim blijedog nemilog aka. S a, , zr lomila je nog na dva mjest i jo u a, uvijek se sje p p a otunog oka dok je p adala na zemlju, onog odvr nogokusa kr u ust at vi ima kad je pogizla usnicu. Bilo je t doba kad se nar r r o anastljii ljani javljaju u Monr oeu, divlje, nasumce, u svakom jar p ku, osvuda, ba kao i sada. S ove g ve odine nakon t p og ada, Jor jo ie uvijek osje kr kad ljiljani cvat i t u dovr ku svoje a v u, u at dnevne sobe, ovog lijep i kr og asnog dana ona shva zao nia t kada nije odluila uzg i neke od t ljiljana uz svoja vr a, ajat ih at bez obzir na njihovu ljep u. O t jedan jedini dan, a a ot ni r aju onda ma o ovjek uinio da ih sauva, jer akvu sudbinu im t t je odr edio Bog okolnost ili sama pir uvenu. , i, r oda

ITNIO SI TPR AS V RK JUS M Z PA IABIAJED V TA O A A ZL L AJEMO A G OPR p O I okr zr aj cala, a da u njemu ne ost odr Baka mi je uvijek ane az. g ovor da zr mo odr i neije nep t ila calo e azit oenje, ali o znat i kad ovjek uope nema odr aza? t lo Ut sam bila Neo e. o uvjer ena. Neo eg se ljudi t t a r ebaju klonit T sam sp i. u oznaju nosila u sebi, sve dok je nisam p oela osje i p ut panje u at op r pst koja doist boli, a t r u, a oliko je sit da je jedva zamijet . na i S vaki p kad sam u u njihovu ku izbjeg ut la u avala sam dnevnu sobu g se nalazilo veliko zr u zlat dje calo nom okvir Ba u. ondje

sam g vidjela kako se okr e i g a e leda u sebe. inilo se da nije iznena o ondje ne vidi nia osim paznogst en t t r akla boje pr ljava suda. Nije ak ni t nuo. r ep R ekla sam C ollieju da je dnevna soba, s onim njihovim lijep namjeajem, pevi luksuzna za moj ukus i da me sve o im t r e t je pelijep ini ner r o voznom, zat o se bojim da neo r o t u t azbit C i. ollie mi je vjer ovao jer znao da sam nespet nije ni je r na; petost r p avljao da iza le drim pst pekr ene. L ala sam a r e r i ag najboljem pijat mom jedinom pijat r elju r elju, u lice; je t bio o t p ak moje zablude. Meni se, zapavo, svi lijep ek oet r aju e st i. o ljepe t bolje, t ja na t g var t o ako o ledam. elim odr i i ast bitbog a, t da nit ne smat i daje bolji od mene, a i at ako ko e r at t sada svi u misle. Pa ip imala sam neki udan osjeako koli ak, svaki p kad bih u u t ku iako smo se drali p aj ut la u u, odalje od dnevne sobe u kojoj se nalazilo zr calo. C olliejeva je majka pema meni uvijek bila ljubazna, ak bi odst ila od svog or up p na anja g ovor i mi neo o je oevidno bila lakako jede t t , u nog dana bitlijep kad su svi mog vidjeti znatda se t nia i a, li i i o kada ne dog i. e odit Nar avno, nast ojala sam ne bitondje kad je C i olliejev ot ac bio u blizini. T ono sam znala kad st i, ba e i kao o neki ljut di mog pedosjet i ki Bila sam p ut sa koji zna kad mu u r it u. op p se g odar r ava ku samo o je ovaj p t bilo obosp pibli i, t ut o r no. U at mjest da sjedim kr vr a i daem, inila sam suo aj at pot i br bje s t mjest O r no, zo ala og a. bino bih iza na bona la vr a i kr at enula peko t r r avnjaka g ode G e, koji r osp ag azdvaja moju ku od C u olliejeve, i odbr p aj t nje i vr K zala okr r e ba. at kad bih, za t na neba ili kad je zavijao vjet , p r mur ar ot ala. D a me C ollie p oku zaust i, da ka D K , ost r ava avit e aj, at ani, ekla bih mu da me boli g lava. Nit ne mo p icatg ko e or i lavobolju. T o p ouzdano znam zat o moja sest R o t r osar koja je upavo a ie, r navrila sedamnaest odina, ima g g lavobolje i t s njom uope ad ne mo r ovar i. O t u zamr e azg at na ad aenoj sobi lena kr i evet drehladan oblog r ela, a mi se mor u i peko amo kr at et i na vr hovima pst kao da je ona kr r iju, aljica od S abe. Moja maj-

ka joj donosi sok od nar ane i E cedr t x in ablet a kad je zaist e, a jako boli, neku vr u lijeka koji moja sest ubr a u r st r a izg uku, od kojeg ava omlit p ut p lut t sp i deset i it avi op krene ke;ad ava sat u komadu, st ako ba elit znatist veliko olak oje, e i inu, anje za sve nas. D t lena kr u u mr i dok joj je cr kosa zaok ako i evet aku na mrena na jast uku, moja sest doist izg r a a leda p ut aljice. op kr U vijek sam ljubomor dok ondje st na ojim i pomat je, iako r r am sam svjesna da mi je ona sest i da bih joj t r a r ebala i sve eljet najbolje. H jela bih t osje i, ali ne osje T dolazim t ako at am. ada u nap da joj odje p ast u olijem oct ili nju p kr im zasla om o op enom vodicom, t da joj, kad se pobudi, u zamrenoj kosi ako r budu mr a ona da zaudar na g inu. Sr no je osje i avi, a or t a at se t ako. Moja ljubomor mor zaep i moje vene i jo e me a a it vi p u i, o je, kako moja baka ka nesr na, ali zaslu or nit t e, et ena sudbina svih zavidnih ljudi. K se t dog onda se t mo ad o odi, o e vidjetna neijem licu ako sa bolje zag i ledat blijedo, ot e; r ovno zelenilo koje pobija kr ko T je zavistka mi baka. Bur oz u. o , e di sig na u t T je cijena koju mor p it ur o. o aju lat i. Z ovem se K y i ime sam dobila p baki, ali oduvijek me ata, o zovu K i oduvijek sam znat eljna; da i vi neg o je at i mo e o t dobr R o. osar ka da ne bih t ie e r ebala t oliko zap kivat Jo it i. mi ka da djevojica koja ne r svoj p e e adi osao na kr zavrit aju i okr ena samo s nepijat u r eljima, ali ja ne mar za t Moja je im o. sest od mene p g r a et odina st ija i za t je vr ar o ijeme nauila sve o t t r da bi dobila sve o So je zloest t p aje eba t eli. t ija, o ost sve ljepa. Nije p t oeno, ali je upavo t r ako. S sja kad lup nova i g ama i zaht ijeva da bude sve p njezinu. Blist kad me vue za o a kosu ili g lasno p suje. K le na p i g ad im odu ledam je kako se p kom naveer et spema za izlazak, mor piznatda sam osup a njezinom r am r i nut ljep om. U ot hvat sebe kako p im oslu r no adim sve o od mene t zaht ijeva t r joj p ma u, p im o kar osu ujem svoje ukosnice, t im p kuhinji izvor vodu da se, p ut ost r a o sku op nas alih, ne bi mor umivatvodom iz vodovoda. Njezin sam r a zapavo ala i ob, r

je ne volim. Mog samo petost i o p u r p avit t omisli net t je ko ko ne zna kad je pvi p ug r ut leda; je jasno kako t br savreno aj zo p p otadne p njezin ut od jecaj i kako g lako mo zavar i ono a e at o je p ko i polazno. t lit r R osar se samo pet a daje dobr kad t njoj odg a. ie r var a o ovar D olazi kuu p i ono o je njezin r st sat oljubi mat edar veni p mu i baku za laku no odlazi na katkao da je zadnja osoba i , na svijet koja bi uope p u omislila na t da pekri pavila. A o r r li im svi zasp ona se iskr kr pozor sp i p ut e, ade oz r i ust op kosa, konano se oslobodi svih nas, i odlep niz Map Sr , dok ra le t eet njezina dug kosa vijorza njom. O odlazi sa svojim dea i na kima, jednako u ivajuu slamanju njihovih sr koliko i u i ca osvajanju. S znaju da se ona bez odje kup u L er L vi e a ant n akeu, i da kr r e iz dug odi lijeha g ode G e i r ade u og njih osp ag u iz ljekar Z eve ne. adaje muku ost alim djevojkama u gadu jer r uope ne marza ono o one misle o njoj. A ba et je i t ko ho e, dino mi ljenje koje njoj neo znai je njezino vlast o. t it U r kad se R jut o, osar konano izvue iz kr a, e svoie evet lja ju kosu. D zijeva, ona i ne zap a o joj sve isp iz kose: ok a t ada kr ijesnice, lat bijeli no lepiri ljubavna bol. K neki ice, ni ti ad novi deko dopatR r i osar ku na g baka nikada ne p i ie i, a a ust da pekor ku pag O ot met na t nesr no zar ai ni r . na r ese lu e et ljubljene u dvor t i ka im da su pemladi da bi venuli za neiu e r kim, a p osebno ako je t net na sebina R aj ko a osar So se t ie. t ie moje bake, za nju su svi tdeki obini moljci uhva u i eni p aukovu mr u, ali ja suosje s njima. D e am onosim im C ocaC s ledom i slu njihove t ne pie. Pr am im ut olu am u r u jehu, uz ajne kolai i ip Jednog me se dana r sjet i, e s. a e ado it one r ne mla sest koja je kr njih sjedila na t u e r e aj r ili me avi; se uope ne sje i, mo se samo pisje i slat a g e at da e r at kog azir anog p a koje su p g a i ili ledajuu R i osar pozoru nadi ien r , da bar na t e em r ak ug enut ledatnjezino pelijep lice. Mog i r o li bist p e omislitda se ono o se dog a na neki nain odr i e t a azitna mojoj sest da joj t p u i ili da joj cr oi i r i, e en or njet e ne ot jet ili da njezine cr up i, e vene usne izblijedjeti pet itse i r vor i

u r ni bijeli nabor u ali nia od t a se ne dog a. S t t og a ve o mo e vidjetna mome licu, i zat se ljudi dre p et i o odalje od mene. O koji su pep eni onim o vide, r aju mi se iza ni r la t ug le i ja ih ne kr a, ivim. C bi i najve budala mog bacitp ak a la i og na moj jadni t i na t om shr led en ug vane cr lica i zakljuit t e i da me t r izbjeg i. i t eba avat ak akav net mo vidjetnesr ko e i e isp u isanu na mojemu licu. Neki bi mog p li omislitda mi je C i olliejev ot p ao odboac ost jan samo zat kako bih se mog osvet i svom ocu koji nas je o la it onako nap io, i da samo t im nekog kog p ijedit ust r a a a u ovr i ali t nije ist Moj ot je t uinio zat st bio bolest o ina. ac o o oje an. Bilo je gozno t o g ba r o t aje moja sest pona dok smo r r la, a baka i ja bile na t avanu i peg r ledavale neke njezine st i koje var je donijela kad se doselila k nama. D sam ja bila t koja je ot a a vor g a vr a, sve bi bilo p lak Z ila ar na at uno e. nala bih da nas je on volio i t i zauvijek, ali moja sest t nije shvat a r ad r o a ila, eakcija moje majke bila je jo or t g a. est jedana nakon oeve smr tnije ni s kim r ovar ak ni kad je R i azg ala, osar sp ie alila njeg ovu odje na st njem ulazu ku R u r a e. osar je p svemu p ie o olila zap aljivu t inu i nalo t veliku vat daje zahvat eku ila ako r u ila lie na st ablima mimoza, t je C e olliejev ot koji je vat aac r og sac dobr ovoljac jednu od onih p lavih kug pivr io je na kr li r st ov aut omobila, o mu p t oma da br dojurdo mjest p ar e zo i a o a peskoio ogadu g o G e i dot r r osp e ag r kako bi sp ao asio ku u da ne izg i do t or emelja. O se g ve odine lie mimoza op p et ojavilo cr i cr je p no, no er je visjelo s gana p r adajuna cr i ijepi na na bose nog ba e e, kao da jat kosova iznad nas. C o ivi ollie i ja svaku veer sjedimo na ulazu i pomat r r amo mimoze. Ne mor amo r ovar i o azg at t ome kako je umr moj ot ne mor o ac; amo r ovar i uope. azg at Ne bojimo se t ine. Mo i emo samo g ledatjedno u dr og i ug i shvat i da p oji bol na svijet ak i onih najljepih veer it ost u, i dok se sumr sp t u na st nja dvor t pobijajuse ak ua a r a ia r i kr t oz r i avu ivicu. I znesemo van deke i g ledamo kr cr mioz ne moze; izvikujemo nazive zvijea koja znamo, sve dok se ne

umor i dok nam se ne zavr u g od g imo t lavi i ledanja uvis. Ja bih t veervjer no bila na ulazu zag e i ojat ledana u zvijezde da C ollie nije obolio od vr ice. A on je bio kod ku u kr u li e evet i nije ba u bilo zabavno bitondje sam u mr i aku. Z r apavo, bilo je jezivo s onim kiselim cr liem, s onoliko zvijezda nim da se nisi mog ni p ao onadatda ih mopebr i, ak ni i e i r ojit da ih br t u g oji isu odina. Moja je sest imala novog deka, r a a Br endana D r koji je, ini se, smat da R er vja, r ao osar pip ie r ada samo njemu i je s njom povoditsvaki svoj slobodni t elio r i r enut S ot Br ak. ir om endanu nije bilo ni nakr p aj ametda vr i e lo br nest i: jedna mr u r zo at jo lja omant inoj p ovijestmoje sei st Pa ip R r e. ak, osar se voljela dobr povodit ak i kad je ie o r i, nekome slamala sr i znala sam da se ne vr itsat ce, e at i ima. S lobodno sam mog ot i u njezinu sobu i ukljuitt la i i elevizor koji je za Bo dobila od jednog od svojih deki, samo dan i a pije neg o g je nog ala. Nit od nas mu se vi i ne sje r o t a ir ko e a imena, ali t elevizor r je adio sjajno. Bacila sam se na njezin nep r ospemljeni kr , ne mar i evet e o nisam izula cip R t ele. osar je bila lijena sest ona je bila ie r a, guba sest ali je bila sest koja je imala sve, a ja sam bila r r a, r a t koja je T ledala sama. S sobom sam u njezinu sobu donia Vg a jela zdjelicu kokica, pemda sam znala da bi me R r osar ubila ie da nade samo jednu ljuskicu u kr u. I eno, uope nisam evet skr mar ho li se ljuskice nakup i na p ama. Na kr kr ila e it laht aju ajeva, i ja sam mog bitzloest Mog sam bitsebina i lakola i a. la i mislena kad sam ht jela, ili su bar ljudi oko mene t g em ako ovor Mo st a o su na oevu p r p ili. da og t ogebu lakali svi osim mene. K t neo uinit kad st e t ad ako t e, ojit amo i iskljuit svie jest dok ne zaujet samo zujanje p sve e ela, ljudi misle da nemat nimalo osje Misle daje ono o oni vide ono o vi e aja. t t osje e duboko u sebi. at K sam se t izvalila u kr , nemajunia dr o r ad ako evet i t ug aditneg jestkokice i zavidjetsvojoj sest u je mama i o i i r la i, p eljetmi laku noJo o i . uvijek je bila lijep i nije bila st a, a ar ali nije vi bila onakva kao nekad. Jedva daje i r ovar e azg ala.

S amo ono najnu nije. S amo D odaj mi ga ili I dog r ak, ma ovor kod zubar ili Nemoj zabor i zat itulazna vr a kad iza, avit vor i at lazi . K kad bih je znala zat i da bulji peko dvor t pomat at e r ia r r ajuC i olliejeve r elje kako se smiju i zabavljaju dok r u odit ade svom vr Z t nala sam o emu r u. azmi Bila je pevar lja. r ena, zbog mogoca i sveg t a. I a og mala je et r deset est odina i g ivjela je sa svojom majkom i s dvije nezahvalne k i, i kako er se t mog dog i? o lo odit Jednom, kad shvat vjer no moo i, ojat e i t ome r ovar i, ali za sada je t t azg at o ako. O sjedne na r R na ub osar iena kr a i r evet ukom mi po kr kosu, iako joj se pstu r e oz ri mojoj kosi zap o uz sami vr . T zap aji bole, ali po let e at i let r lo je jako dug ot me je net dot o kad ko aknuo, i nisam se alila. Ja imam goznu kosu, koja st i ba dje ne t r r g r i t me ini jo eba o r nijom. K vidim pekr u ad r asnu R osar ienu kosu, p elim je o i at i svaki p kad osjet t ljubomor sp up i, ut im u u, oznam svoje pavo ja. U o svemu o R r nat t osar ini i koliko je sebina, niie kad ne bitg a od one kakva sam ja. e i or Nakon o je majka ot la sp i, ost sam u R t i avat ala osar ienoj sobi jedukokice i pavener Mog sam osjet i kako se i r i ed. la it zgu r njavam. Bila sam kiseli p uding pema r t od zavisti , r ecepu i pezir p r a, ozelenio na r ubovima. K osjet t vr u zloest ad im u st o u sebi, spemna sam na sve. D a jesam. O vor sam poe r oist t ila r zorpemda je ki Namjer sam t uinila, samo da vidim , r ilo. no o kako je neo od onog o pip mojoj sest unieno. Put a t r ada r i t st sam da ki kap p ila ne i adaju na R osar jast i bijeli p iien uk okr va, na njezin no or i dje je drala kut s nakit ni mar g iju om, onu koju joj je moj ot dar ac ovao za esnaestr endan, dar i o za koji ona sad ka da je obino sme e e. T elevizor bio ukljuen, a ja sam bila zauzet peg je a r ledavanjem sest nakit zap ljanih zlat oglica koje su joj zar ina a: et nih r ljubljeni djeaci p oklonili, nau nica na kojima su nedost ajala st akalca i kug lice, sr nog r enja koje je nosila na svim pebr pst r st ima. K se njeg slika p ad ova ojavila, zapavo nisam ni slu r ala. S amo sam p nula p led, i on je bio ondje, kao da se onaj odig og

odr koji se t az r ebao p ojavitu zr i calu na neki nain p ojavio na ekr t anu elevizor koji je pip a r adao mojoj sest Pr la sam i p r i i. ojaala t Bila je t jedna od emisija o zloinima iz st nog on. o var a a, i pemda sam pop ila ve onog o su o njemu ivot r r ust inu a t g ovor ula sam njeg ime, ali o je bilo najudnije, t niili, ovo t o je bilo Ehan F d, bilo je t p t or o osve dr ukije ime, ali lice je nedvojbeno bilo njeg ono bez odr t sam zap ovo aza, e isala br i oj odluila nazvat i. Neko vr ijeme sam t sjedila na R ako osar ienu kr u, a zaevet t sam se kr pozor ust van. A t je ki pest im oz r sp ila li ada a r ala p adati ulice su bile sjajne i mokr kao da su se zvijezde p i e, omije s asf om. Moj ot je uinio t o je uinio, zat o ale alt ac o t o t nas nije uvuu jo u p nju, ali ini mi se da sam ja elio i ve at jedina koja shva da je on t uinio iz ljubavi, za r a o azliku od na a obit eg eljskoglijenika dokt a A or bbot koji je r a ekao da se hr ost a na r abr izr ava azliit naine, kakvi se uope ne mog e u ni zamislit Sajali smo na kolnom pilazu nakon oeva p r i. t r ogeba kad je dokt A or bbot o r t ekao, ali mislim da g nit dr i a ko ug nije uo. Bili su p ieni i zapep t svi u svojoj nevjer ot t r aeni ici, svi osim mene. Ja sam uvijek oekivala najg e. T or akva sam r o ena, i kad se t dog o odilo s C olliejevim ocem, mor piznat am r i da nisam bila iznena onako kako bi mo bio net dr ena da ko ug kad bi saznao da Ehan F d nije onaj za kojeg se pedst i t or a r avlja. O i sam do H t la annina kaf a na ug Font t a i L i lu r Sr eet incoln A venue. U r sam ug nut a ledala R osar kako se, kao i ie obino, sjajno zabavlja s pijat r eljima. Br endan D r je navalio er y na nju i izg ledao je t p ako onosan i zadovoljan samim sobom, ali t ne p r i. D sljede t o e ot ajat o eg e jedna ve i blijed p bit op kr i p atse o li je t zabog uinio lo R ut ede it i t o a e. azmi ljala sam o t ome da o svemu p azg am s R or ovar osar i p ie ovjer joj im ono o sam vidjela na T -u, ali ona me uvijek nat a da se t V jer osje g o, t sam nakon kr eg r am lup e a a azmi ljanja odluila t o uinitsama. O i sam do javne g i t la ovor na p kir t i nice ar aliu nazvala. K sam se vr ila ku ekala me je baka. S ad at i, jedila je

u kuhinji s cr svije nim ama koje je pona u mojoj sobi i ost r la alim st icama koje sam nar var uila, i nije joj bilo dr o. ag "t bi ovo t o r ebalo znait " it me, pemda je znala. i? up ala r Pr oizvo se u og a lasu zaklinjao da bi tar i t ako se ikli, ispavno kor e, mog r op i onu zavjesu koja ovaj svijet r ist li ast it r azdvaja od onog ali ja ba a, nisam bila u t sig na. Poku o ur avala sam s ocem st itu kont g ovo g up i akt ot odinu dana, i do sada u t ome nisam usp jela. " t , odg Nia" ovor sam, o je zapavo bilo pilino t ila t r r ono. " mo pomijenitono o mor bit , r Ne e r i t a i" ekla mi je baka. Baka je obino bila u pavu kad se r r adilo o t akvim st ima. var S sam i p ila s njom aj, r jela op azmi ljajuo njezinu savjet i u. R uke su mi se t r ot sam se vr ila iz t onske g esle kad at elef ovor nice isped kaf a, ali ini mi se da baka t nije pimijet Sr r i o r ila. t ahovala sam da sam onim t onskim p elef ozivom pomijenila ner o o je t mor bit ili je mo t o sam vidjela C t t ako alo i, da o t olliejeva oca na T -u i nazvala bilo dio onog o je mor bit V a t alo i pije sveg t t ja nikada ne saznato je od t a ono r a, e ako u i t og pavo. Nikada ne bitsig na. Jednost r u i ur avno mor i i u at ivjet s t sumnjom koja se nadvila nada mnom. om "t pimjer tsi"nast Eo, r ice, i , avila je baka, "r t ebala bitlijei p Nasmijala sam se. " t ne mislim." a." Ja ako S hvat sam da ako p ne oekujene se ni jako r ila uno , e azoar i. V ojat mi se zat i svi C at jer no o ao ollie; je bio moja ion st supot . Usvima je g a r nost ledao onu ljepu st r anu. K sam ad gp a oku navestna t da u nekog zamr on bi samo ala i o koli a zi, odmahnuo r ukom i nasmijao se, t nije bilo t a o bih mog e og t la uinitda g nat am da se r i a jer azljuti bude zloban onako kakva i sam kat bila ja. kad " ko o nekome sazna t lo jesi li g du pijavit " A neo e, a an r i? up ala sam baku dok je pilazila da sjedne kr mene za st it r aj ol. " at K kad." je t odg Bio o ovor kakav je moja baka uvijek davala, koji tost i avlja dost post a da se u njemu kr eali tne a r or e , i nudi sp okoj;aj todg t i ovor zada vi r e azmi ljanja, neg o t o t i je u p ku zadavalo samo p anje. Z oet it nala je da p oje st i ost var

koje se nikako ne mog objasniti da svi ljudi na ovome svijet u i u imaju svoje obveze. K se moj ot r ad ac azbolio, baka se k nama doselila iz H t da, iz drave C ar or f onnect , g je mor icut dje ala ost i svoju maku koju je jako voljela, zat o je R avit o t osar biie la alerina na maju dlaku. O avila je g ovo sve da bi se br g st ot inula o nama, i p ala sam se koliko bi jo it ljudi bilo voljno t akvo o uinit t i. A i imam ijednu dobr osobinu, petost ko u r p avljam da je t o odanostUt . ome sam slina baki. Nikada nisam pijavila ser st bez obzir na t koliko je bilo lo neo o bi ona uinir u, a o e t t la. Nalazila sam mnog dokaza u njezinoj sobi dok sam nju o kala naokolo i ispobavala njezinu odje O kr bih mar r u. t ila ihuanu i pezer ive. Pr ledala bih njezine kont r vat eg r cijske p acep ilule i sve njeve ljubavnih p isama koja bi bila p p una odat koje niaka sam r azumjela, ali t nisam r o ekla nikome ivom. T nosam e i ost u R ala osar ienoj sobi samo da bih r azmislila o svemu. O i t la sam t amo jer se moja soba inila odve injast za ono mi djet om o emu sam t r ebala r azmislit Pr p avljam da sam bila bii. etost jesna na sest i ht sam joj se nekako osvet i o sjedi t r u jela it t amo u H anninu kaf u i dijeli t i anjur omf a s dekom koji je u p r it nju zaljubljen, i o se zabavlja dok ja mor donositodluku t am i koja mo uniitneije e. V ojat sam bila jako ljut e ti ivot jer no a jer sam, pije neg o sam ot la sp i, zakljuala pozor r o t i avat r kad sam izlazila iz njezine sobe, t se ona kr njeg nije moe oz a g u i u ku la uljat u. K asnije, kad se vr ila, R at osar se mor p eti ukr ie ala op i i oz pozor kup r na aonici, i p enjuse okliznula se u t kadi i r i u azbila boicu svoje omiljene kup U ala je br kor ke. marir zim akom u moju sobu, mir una vaniliju i kipeod bijesa. Povukla me i i ti za kosu i nazvala izdajicom, ali menije bilo svejedno. o se t mene t mog mi je svu kosu p ie, la oup i s g at lave, a da ja ne bih nia lo izg t ije ledala. V ojat bih bolje izg jer no ledala elava neg ovakva. o " it e za ovo"r Plat mi , ekla je R osar a ja sam se up ila ie, la da je u pavu. r

S ljede sam t eg jedna imala gozan osje i nisam i do r aj la C olliejeve ku U or sam g e. p no ovor kako me boli g ila lava, onako kako je g ovor moja sest i drala sam hladan oblog ila r a na elu kad g bi on do g od ao ledatT . U i V mjest da se usr o edot oim na neki od pogama koji bismo izabr ja sam ug r r ali, lavnom pomat C r r ala ollieja, r azmi ljajuo njeg i ovoj dobr i i o ot t ome kako on nikada nikog ne bi p ijedio, i kako nikada ne a ovr misli nia lo o dr ima. Nakon nekog vr t e ug a emena osje ala sam da je slika njeg oca koju sam vidjela na T -u samo san, ova V kao i ono sp t uanje kr pozor r sobe pije no o sam oz r sest ine r t nazvala i pijavila g kao da se t dog r a, o odilo nekome dr ome. ug S sam t p ve o oela zabor avljat i. udno je kako sve mo izbr e isat samo kad t uist p i, o inu oku . I neke st i ost bez a ako var aju, obzir na sve, i ut na ono o iniPr a jeu t . imjer moja mama ice, vi nije p kir aut u g a Ne bi ak ni vr a ot ila. e ar ala o ar u. at vor Mog su se vjever t le ice amo g nijezditi kr ur avat a da ona i ov u i, ni t ne bi pi blizu. Neke st i nosi sebi kao da su dio ada r la var u t kr i mesa, i kad se t dog ne mo uinitnia da voje vi o odi, e i t zabor . avi Jednog smo dana si sa a li kolskog aut a obusa na kr anju i Map i S vvood Sr a i znala sam da se neo st no dole her t eet t r a g odilo, ovaj p C ut ollieju. Bilo je vr e, t smo C u e ollie i ja p isali zada u aut u obusu da bismo p oslije bili slobodni. Bio je zadnji t jedan nast i bila je p ave aklena vr ina, p ut u op one u kolovozu kad je nebo blist p avo lavo, a lie p r pa opima r njavosivu boju, onako kako je t na velikoj vr ini, mnog r jevanih pica, o u o asp t t si od njihove p e jesme jedva mog utsebe kako r ao i azmi . lja Z nala sam da se dog odilo neo lo jer ulazna vr a F t e, su at or dovih bila ot ena, a oni nikada ne ulaze na t vr a. Net vor a at ko je u t akvoj bi ot ao da se ak nije ni p r ur i ot udio zat itp vor i omina vr a. at K smo u unut njost e je izg ad li, r a ku ledala kao jedna od onih koje vidi f u ilmovima st r i u g je sve ost ave asa, dje avljeno ba onako kao kad ih je nesr a zadesila. Z e djelica s jag odama nalazila se na p u, a kr ine ult hot alice za kavu ost avljene

na p odu. I znad sudop a je ot er kucavao satinilo se pesp o , r or da bi p okazivao t ono vr ijeme. K oz pozor r r sam vidjela t nju r e g ode G e, po anu p osp ag r ar osljednjim snje nobijelim cvjet i ima. C ollie je polazio iz sobe u sobu zazivajumajku, ali dar i lo se zakljuitda kod ku nema nikog i e a. " udno"r , ekao je C ollie kad se vr io u kuhinju. I ledao je at zg t dobr udno da me je izr njeg lica t ao na p ako o az ova jer la. " na uvijek ost p uku kad nekamo ide." ko dr i bi O avi or Net ug mo C da ollie ja nazvao maminom mazom, ali ja nisam donosila t akve sudove. K ako bih i mog kad sam ja bila pava t ina la r at djevojica. Ja ne bih bila niija ljubimica da nije bilo mojeg oca koji je mar za pavo ja u ljudima, a ne kako su oni izg io r ledali nitkoliko su se zlima doimali. i " m! ig no se jako ila." r mi je udar kao ludo, i H S ur ur Sce alo p omislila sam da sig no t mor t i sr zloinca svaki ur ako a u ce p kad izg ut ovorla kad se p i ili ona da nije odg a ovor za o an t sam dobr zna da je uinio. o Pr edlo sam da odemo do moje ku g baka vjer no ila e dje ojat g leda svoju omiljenu sap unicu. K g smo s njom g ad od ledali, baka bi nam uvijek ispiala o se zbiva u ser koju g r t iji leda ve vi od dvadeset et odina, i njezino bi pip e p g r ovijedanje uvijek bilo p zanimljivije od onog o se u ser dog alo. Z uno a t iji a abavljali smo se p oku avajup odito se dog i pije neg i og i t e odit r o o t ot ijemo:ko s kim p t o kr t e obje t izg i p ei, ko e ubit am nje, t ponaiskr i vjenu ljubav ali t sam se ko e r i enu og dana osje bolesnom ve rsamom p ledu na t ala pi og elevizor . Po eljela sam da g nisam g a ledala ni one nokad se na njemu i p ojavila slika Ehana F da. Z eljela sam da t or a ivim u nekom dr om gadu, na nekom mjest g me nit ne p ug r u dje ko oznaje i g ne osje nikakvu du dje am nost ost itispavno. p up i r C olliejeva majka je do p njeg kad je ve ot bio p la o a g ovo ao mr S no je p ak. na okucala na vr a, onako kako kucaju ljudi at kad su u bi, ili kad su pest eni, ili kad im se svijet r ur r r a upavo sr io. K je baka ust da je p u ad ala ozove unut p ledala je r og a, C olliejevu majku i r ekla:Jor o se dog " ie, t odilo? "

Jor F d je st ie or ajala na na dovr ku, i pema izr njeem at r azu zina lica mog se vidjetda se dog lo i odilo neo vr r no. K t lo u osa joj je bila zamrena, a odje zg vana, i kad ju je baka blag a u o piglila, g o F d je zap rr osp a or lakala, ba ondje, jednom nog om u ku a dr om vani. T se zbilo u t i, ug o r enu, a onda se ona jednako t br pibr Jo ako zo r ala. uvijek je bila uzr ujana, ali nije dala suzama da t eku. Ne ped C r olliejem. "t je bilo? up ala je baka. o " it C ollie i ja smo sjedili na p u g inskoj sobi i iz ist vr odu ost e e jeli ip za koji nas je baka up ice s ozor da nam samo p ila e okvar i r it uak. C ollie se okr enuo pema meni i mi neo r r ele t e lice mu je bilo ozar i inilo se kao da mi je namjer i, eno avao r i neo smije uvijek je imao na deset viceva ali nie t no, ke kad nije izg ovor t o se spemao r i. io o t r e K je vidio da mu je majka st la, C ad ig ollie je ust i pi ao r ao joj. g je zaglila, Jor F d se op r lakala. Mog se im a r ie or et asp lo vidjetda t nije i o eljela, p oku avala se svim silama suzdrat i, ali t je p o onekad nemog e, ja t dobr znam iz osobnog u o o iskust Mo se pet itu hladan led da bi se zaust va. e r vor i avio, a onda, ako tneo i isp i t adne iz oiju, bit e t samo p smr o lavi znutkr ali, t di i neslomljivi p ut i ist vr op kamena. Z nala sam p nainu na koji je baka pomat C o r r ala ollieja i njeg majku da je r ovu azmi ljala o t ome kako se st i br movar zo g peokr i iz dobr a u lo K u r enut og e. ladila bih se daje samu sebe p odsje na t kako je dr ocjen svaki sp ala o ag okojni t r ak, enut a t mi je i r o ekla nakon oeve smr R t ekla je da mor i. amo u i u ono malo vr ivat emena o imamo na ovome svijet i vjet u r i da it ovat avim svijet u osnovi vlada svekoliko dobr ali om o, ja nikada nisam bila neki vjer A sam u neo i vjer nik. ko t ovala, onda sam vjer ovala u t da st i najpije p anu lo a t o var r ost ije, ek onda bolje. V ovala sam da sam izg jer ubila oca i uist nisam inu mnog mar za dobr u na svijet u kojemu nema njeg Nio ila ot u a. kada nia od t a nisam r t og ekla baki. Nikada t ne bih uinila. o L koji vjer su sr ni, t da im ne t sr u p judi uju et ako eli u e omut i. Ne sijatsumnju t it eli i amo g je nema. Mor si se dje ao

pema t r akvim p ojedincima odnositnje i nadatse da se i no, i e neo od onog o oni osje ot i i od t t a t aju r ljat ebe. Baka je up ala mo li ona o p it e t omo U i. zevu obzir o da i t nam je Jor donosila r ie uak p dva t una jedna po ljet sad r log a, je bilo vr ijeme da i mi njoj vr imo uslug jer at u, ovaj je p ona ut bila t kojoj je t a r ebalo p omo A Jor je samo odmahnula i. li ie g lavom; t ne r eba nia. D t je nebo p alo mut a modr se posip t o ada ost no, ina r ala uz r ubove. Mog se, jo t ao i ada, osjet i mir vr ine i p it is u oko t ene r S r je ot anje gadskog ave. ut a var r bazena t smo C e ollie i ja p lanir t ali amo ot i r i ano, ali znala sam da ne emo i Bit e i. ondje ut i nat r ka jecanja u r onjenju, onako kako uvijek bude na ot anju, ali ne bitva Ne nama. var e i no. " slu o tdr i g Ne aj t i ug ovor , r e" ekla je Jor C ie ollieju. Z vuala je or dok mu se obr ala. " li me uo? t o a Jesi " " Jesam, majko!odg " ovor je C io ollie. Neki bije dr i djeak ug p oeo zap kivat ali C it i, ollie nije bio t akav. Bio je ozbiljan, i p o izr njeg lica mog se vidjetda p up i upavo azu ova lo i e ost it r onako kako je majka od njeg zaht a ijevala. "ve bitu r , uvjer S e i edu" avala g je Jor A p onome a ie. li, o kako je st ajala ondje, u dovr ku, dok se sp t mr bilo je at uao ak, jasno da ni ona sama u t nije bila sig na; o ur samo je p oku avala zvuatkao da u t vjer i o uje. " e bar na veer , p U it em u" oku avala je baka uvuC i olliejevu majku u ku ali Jor je ust u, ie uknula. Nije eljela da je it ko dot akne i nije eljela niiju ljubaznostPunila je sebe hladno. a kad net p om, ko one t init onda svaki ljudski kont ako i, akt mo bitop e i asan. " t bismo bitsami." ien je g zvuao gubo, a usne H jeli i Jor las r su joj izg ledale kiselo. O je obino pema svakome bila ljuna r bazna. D onosila je baki p iz svog vr nar ovre a t a, amke zelene salat i mahuna bez konaca, t svje da smo se R e ako ih osar i ie ja uvijek pep ale koja dobitve p ciju. je izg r ir e i u or im ovor ila t gube r e r ijei, vidjelo se na njoj daje p alila. K aknula je o or napijed i zaglila baku. " r r Nisam t mislila. Nisam ona paako r

va"obr ila se objema, a mi smo kimnule kao da smo je shva, at t a onda smo g ile, ledale za njima sve dok su ona i C ollie pelar zili peko t r r avnjaka g o G e do svoje ku u kojoj su sva osp e ag e, svjet bila p a la og ena, i svi pozorot eni. r i vor Baka i ja smo izi na t le r ijem i ondje st ajale u mr aku. Mog la bih t ditda smo obje vr i eljele zap lakat ali svaka iz svog azloi, r g Jedno p jedno, up a. o alila su se svjet u C la olliejevoj ku ali i, ja sam ve znala: ova oca ondje nema. D li su p njeg njeg o o a dok smo mi bili u koli, i mo je t bilo i najbolje. Mo da ako da je bolje ne bitkod ku kad se dog aju t i e a akve st i. S i var klop oi i izbr do deset oji kad g t t a svlada, savjet moja baod e ug uje ka, pemda je p mom mi r o ljenju br i i do deset isu malo. ojit t a A veer baka nije dala ni jedan savjetS li as . amo me je objema r ukama zaglila, ak mi nije r r ekla da se ne t r ebam bojat i mr aka, o obino ka Mog smo utkako t erlie na t e. li i r i ep st ablima mimoza. Mog smo uti g li i usjenice koje se ubr e zo pet itu bijele lepir e. U r vor i t i skor bitg o e i odinu dana ot kako je umr moj ot O no pije no o se t dog o ac. ne i, r t o odilo, st ajao je p ist ovim nebom i r od im ekao mi kako me uvijek voljet e i, bez obzir na sve. R a ekao je da , ako t net zaist voli, e e ko a uvijek neg u svojoj g utnjeg g dje lavi i ov las. "ir a S ot ena"r , ekla je baka, mislepit na Jor V e ih i r om ie. i nismo mog vidjet Njihova su vr a bila zat ena i inilo se le i. at vor kao da nikada i nisu st ajali t s nama, i kao da smo cijelo t u o vr ijeme bile same. T je t kad vas ljudi nap e. Pit se jeako o ust a su li t ikada i bili. Pa ip bila je t lijep no baka je izi u ak, o a i la na t r avnjak koji je od po a ljet bio zap t i zar ao u r log a uen ast kor U ala je mahunu mljeike i p ov. br uhala u nju sve dok sjemenke nisu p jele u zr U olet ak. vijek mi je g ovor da p ila uhanjem mo odag i nesr u, i dok sam g e nat e ledala mljeiku no enu pema nebu, p eljela sam da jo r o uvijek vjer ujem u t akve pir e. Po eljela sam da i ja mog otuhatna nevolje. u p i e

MA I R ONI Ajom najboljom pijat r eljicom i uskor biv supug o im r om, p amet je na ena, ona koja je p p svjesna da u u p otuno ivot ost neki g ci koje ovjek jednost oje ubit avno mor pihvat i. V a r it jer da je nesr a p uje e oziv na ot njenje i da bi ve ljudi kor r e ini ist dratoi ot ene. O koji su bili sanjarest su zavr ilo i vor ni i o avali kao mjesear a C lot ne p atjedan od njih. i, har t e eli ost i O je pakt koja ne samo daje nauila obuzdatsvona r ina ena i ja r azoar anja, ve usp i pilag i svoja nadanja o se je jela r odit t t budu i. Pr ie nost imjer danas, t ice ijekom peg r leda, nije bila iznena kad je lijenik pedlo biop za kvricu koju je ena r io siju nap ala. Nia se ne odvija pema njezinim oekivanjima, p ip t r a zao bi onda i s njezinim t t ijelom bilo dr ukije? Mislila je da e u ovim g odinama imatve est o djece, a et zapavo i er o, r ivi p p sama u svojoj kuna H op Svr otuno i illt u. emenom je shvat ila da ne smije ni p omislitkako je sve zlo o ju je t i t r ebalo zadesitiza nje, iako je izg i ubila r elje odmah nakon zavret odit ka sr ednje kole, jednogza dr im, u r ug azmaku od samo nekoliko mjeseci, a u p osljednje vr ijeme polazi kr dug r i komr oz ot ajni p ani r licir askid s Javom. Z C lot p nja nije ganica na a har t at u r vanjskim r ubovima neijeg ivot ve a, samo t kanje, eleg no ant pivr sjedne, t gubo i lo za r eno e r e iveno s dr e st ug r ane. A t se sad mo pep it li ko e r ust i alosnim mislima? ig no ne S ur C lot K e. Pr asna je veerr ko kad ovako lijep a har t it ekr e , ijet a da bi ona g ubila vr ijeme sa alijevajusamu sebe. K p leda i ad og kr pozor oz r svoje ku visoko g e na H op ped sobom vie, or illt u, r di cijeli gad, mr u t r e amnop lavih sjena i bljeavih svjet t ala; kao da su dijamantbaeni niz br uljke iza st i e abala. V eer as se C lot kup u hladnoj vodi da isp e mir okolade i har t e a er is r uma koji je od p eenja kolaa patcijeli dan. Navikla je sama ri povoditveer ali, mo je ba r i i, da njezina osamljenost azlog r zbog kojeg t odano r u p nici, pemda je sada jedna a ako adi ekar rC A L T EKT MIHK JAS O A H R O T IES T O ET GD NANI JENA L AS O AS V -

od mnog u br ih ojnom lancu i vjer no bi p nicu mog voojat ekar le ditr i aunovo i p i koji znaju r t i p e ekar ecepe osao p bolje uno od same C lot Pa ip ona ne svoje dane i nopohar t e. ak, eli i r voditsama. V i elika je t ku u kojoj ona izga na o a ivi, r ena pijelazu st a kao vjenani dar lli Monr iji je ot ut r olje E oe ac emeljio gad i ost veliki kr st r avio ug abala jabuka, otr pilike dva kilomet ok, oko st e nap t ku g je nekad r ir a ar uene e dje ivio, r avno onuda do kr K G g s R aja ing eore' oada, mjest koje je u t a o vr ijeme ganiilo s divljinom, kad nije bilo nimalo neobino da r se medvjedi dosit najedu u vo a njacima i da r isovi p and ama g kor s mladica. ule u C lot ku je t velika da ima soba u koje ona nije har t ina a ako za mjesecima, g ovo cijeli t i kat la ot r e koji je bio savren za djeju sobu bio je zat en, i ak se ni ist vor aice ne usu i uju i g e. Puno p or aukova, se. S ale labo osvijet ljeno. Mnog djevoo jaka s kojima je C lot odr bilo je ljubomor na nju har t e asla no kad se s devet naest odina udala za Java S ha, g g mit odinu dana nakon o su joj r elji umr ali t su djevojke sada odr t odit li, e asle koje sebe smat sr nicama koje je Jay ene r aju et zaobi ao. ini se da je on jedan od onih koji p svom kar er ne mog o akt u u ost i vjer a C lot je, u cilju mir a r at ni, har t e nog askida, odluila da u njeg sluaju na peljub ne t ovu r r g eba ledatkao na nedoi st ak kar er ve at akt a, kao na nasljedni def , t oevidan ekt ako na pimjer Javova oca koji u sedamdeset r u osmoj g odini jo uvijek pog r anja dame, o enivse et tp , samo nekoliko t i vr ut i jedana pije neg o je ot ao u st aki dom. r o t i ar Na Jay se ak ne mo r a e aunatda doi p i e i okup i peoit r st st i p koje je t ale var o r ebao doveer C lot se nadala i as. har t e kako bi nap okon mog veer i zajedno i poslavitkr njiholi at r i aj va nep lodnogzajedniva. I ina je da se kat zap a ne bi li t st kad it se njeg st pema njoj mog p ova r ast r la onovno r lamsat ali asp i, vjer nost bila ist t ojat je o olika kolika i da medo zakucatna e i njezina ulazna vr a i p atje kako mo dodo H at it i e i amilt ona. Bududa se Jay i nije p ojavio, C lot se okup a zat t har t e a, im elef onski nar p ui izzu iz Pizza Bar S vi ne t na. ad e r ni r i eba e

g st dje anuje. Pr odava je ve r oznaje, ak je p a ho li joj pep it e st i vi sir kao i obino. K je st ao r avit e a ad ig aznosa, Br endan D r, C lot mu dade nap er har t y e ojnicu od dvadeset dolar U a. inila je t ne iz pkosa Jay koji je besr o r u amno tve bi vidjekr , da la osmijeh na Br endanovu licu. K ako je divno kad se net ko mo obr e adovatt i akvoj sit nici. K ako je lijep znatda na ovoo i me svijet jo u ima ljudi koji usp ijevaju bitsr ni. i et C lot jede p har t e izzu iz kut na p svoje sp ije odu ava sobe. e Z bog oleme ku ine voli se zaahur i u jednoj sobi u kojoj g er it se najudobnije osje i eno je ondje, a; vae hr skavu kor i icu sr uje neke p ir kad p ne p led na vijestu jedanae ap e odig og i est i i sazna da su supug njezine najbolje pijat sat r a r eljice t og ist ogjut uhit nz pag njeg ku C lot t r a ili r u ove e. har t r ina enut ana r eakcija na vijestp p i otomog a je svim onim kr kama nut i p izze koje je pog ala, a kojih je bilo doist pevi ist kao i r ut a r e, o sat doist pekasno za nekog t se budi u p ujut A i, a r a ko et r li o. ono od eg je C lot doist p a har t i a ozlilo, bila je sama p omisao da se, jedne sasvim obine veerdok se hr t zalije u i uevi u pozor okna i dok cijeli svijet i na kozju kr ne mo r ska mir e v, e zait i od nesr e. t it e o g da je r t od azlog C lot ode u kup , har t e aonicu, pidri r ot a svoju cr r ag venu kosu i p at a onda se umije hladnom ovr i, vodom. V at i se iz kup r iv aonice, pet i or i bi li porr a mar ne r na zg vanu kut cig et koju uva za t la u iju ar a akve pig r ode. Br zo zap a p om zgabi t on i nazove Jor iji br zna ali, ot r elef ie, oj t dobr da bi g nap ako o a amet mog izr ir i u dubokom la ecit at snu. T Vjo adi i p sobi baca t er svjet . U r o r avu ep lost kljuen je i u svim ost alim ku ama p cijelome gadu, osvjet o r ljavaju i dnevne bor avke i sp ava sobe u st ome dijelu gada i t g e e ar r u or na H est i oni st illcr u. ak anovnici koji obino idu r sp i ano avat ost e budni t neobine, jedinst ado e vene no bude svoje i; br ane p t e g ar ner ovor i Pog e ledaj ovo, ug lavnom zat o ne o t vjer sami sebi ni onome o vide, a o je zamag uju t t ljeno p lavicast slikama na njihovu t im elevizor p ajuse, ne izdaje li ih u, it i t mo vid. o da

A ono o vide na ekr je st no i ne mo se p e T li t anu var e or i. o je p t Ehana F da na jednoj st oj f ogaf kad je bio or et t r or ar ot r iji p naest g et ak odina mla slinost i, koja klizi kr zr kr i p oz ak, u okr st aj abala jabuka i t onskih no kr gad p ut elef ica, ena oz r op sit ki koja sip p kr ne e i o ovovima. T zg aj odni, p oznatovjek i djejeg leda, ali ip pep izg ak r oznat p i ljude dok odlaze u ljiv, la kup aonice opatzube, i zbog ri njeg zabor a avljaju obavitnaji jednost avnije p oslove. Nisu veer iznijeli make nitsu do as i li povjer i sp r it avaju li djeca, supu nisu jedan dr og p r nici ug a oljubili za laku no . Sanovnici Monr osup i su injenicom da je neo mot oea nut t g kr i p zlu. T je sig no mjest daleko od zloina u lo enut o o ur o, Bost onu, no ip mnog veer zakljuatsvoja vr a, neki ak, i e as i at i pvi p u u. K ist zasun koji su r r ut ivot or it e anije smat ner ali p r ot ebnim i povjer jesu li zat ili sve pozor unat lijer it e vor r e o p vr om emenu. Nit u gadu ne vjer onome o vidi na vijeko r uje t st ima. O ac War t r Pecka, R ena avmond, koji p emeno ovr isp oma sinu u S ehouseu, za iju je supug Marar e af r u g et sr udar ani mog bitkoban da Ehan nije t no st ao ao i t ako ur ig na mjest dog aja, zap o a ljeskao je kad je War bacio vr na r en t elevizorp avljen visoko iznad , ost anka t ijekom emit anja viir jest t su bili bijesni na ono o su oit bile ist la Ni i;ako t o e i. st i R ar avmond ni War nisu uzeli u obzir se ekr r r en, da e an aspsnutna komadi ost r i e, avljajug ima da sljede t i ost ih jedana kr ine ponalaze u svakoj zdjelici kikir hot r ikija i indijskih or ia p avljenima za vr a, ost ijeme hap y p hour a. C lot p t da t on zvoni, ak i kad joj je p alo har t ua e elef ost jasno da Jor ne odg ie e ovor i. O sjedi na p t uz kr it na odu ik evet i p i jednu cig et za dr om, r u ar u ug azmi ljajuo onome kad su i zadnji p oba p a iza zajedno u r or D or u H ut ar la est an iG ina, amilt onu. inilo se da se Ehan i Jor nisu mog odvojitjedan t ie li i od dr og t veer Njihovo p ug a e i. ona anje nije bilo nimalo neobino za zaljubljene, nekoliko p oljubaca, r na koljenu onouka g dr og t izg a ug a, apom ovor koje nisu bile za t e u ene ale u i, a zbog injenice da je ondje sjedila s Javom, C lot nije bilo har t i

nia lak g t e ledatih. S a se da je r i je azmi ljala kako je nepar vedno da Jor na kr dobije sve. O su se nadale, zar ie aju bje ne? O su zaslu sr u, p ip im sudbine nisu jednako odbje ile e a ak mjer ene. C lot se jasno sje kako je mo bila zavist har t e a na koju je t noosjet t silni svi oni ubodi koji su joj pouzr e i ila, ako r okovan' sna bol. K joj je t on zazvonio, ona g zgabi nu ad elef a r nadajuse da je s dr e st i ug r Jor Na njezino iznena ane ie. enje, zove Jay I r . spiava se o nije do ali on je uvijek dobar t ao, kad je r o ispikama. ije r " Nauo sam vijestu S ehouseu"r joj Jay i af , ee . " sr Ba anje." " t je sig no p r ka." Ma o ur oge " hit su p r nogovjeka." U ili oge Jedanp se u neemu slo e. Z njih je t pilian i ut i a o r ok, oboje se nasmija e. "t a o nismo mog r ovar i dok smo bili u br , et t li azg at aku" r Jay ee . C lot uje g vu u S ehouseu. Mo sklop i oi i zahar t e u af e it mislitJay kako st p aj t ona iza i a oji okr elef anka, p nut g og e lave kako bi mog bolje ut ao i. " Nikad nisi bio blizu kad smo bili u br , p aku" odsjetg C i a har lot t e. "o i je bio poblem"pizna Jay " ako je Jor " Ne di T r , r . K ie? " e slu alicu." "ir a mala"Jay je Jor oduvijek bila simp ina. Nikad S ot , u ie at je ne ujem da se r ali, ekao bi on C lot vi p a i ona se har t e ut i uvijek suzdravala da mu bijesno ne uzvr i: at Jasno da ne uje . O se nema na o p alit C lot zap jo na t o i. har t e ali jednu cig ear t i duboko uvue dim. u " i tt " it Jay Pu li i o?up a . "t da se ne br mo " elika p r ka. Nikad ne p o, ine da? V oge ost avljaj p anje na koje ne utodg it eli i ovorI . nikada ne piop r avaj lo vijestonome t t je ve ust S omenula je e i ko e nap io. p odlazak lijeniku zadnji p kad je Jay ao uzetkoveg ut do i e p odje ali on se sig no ne sje a i zao bi ona t od une e, ur a, t o

njeg oekivala? e e vr a V du ijeme oni su samo neo vi od t e onih koji dijele sobu. " je moj poblem, je 1'i jasno? r C lot Moj ivot r t " ee har t e. " ko mi se p i, p it u koliko ho A u u u." " edu, du , r Jay i za t Ur o" ee , r ak C lot nije jasno enut har t i g ovorli on t nekoj dr oj djevojci u S ehouseu, mo nei o ug af da koj ljubavnici koja ezne za ljubavlju i ne r nia dr o ve adi t ug t it r akve mu ce p ut a. C lot se nasmija samoj a kar op Jay har t e sebi, a i svakome t je t ko oliko g lupda nasjedne na Jay m. ov ar "alim svaku koja se zaljubi u t ebe." " ja"veselo r Jay r neg o sp i slu I , ee pije o t ust alicu. C lot navue t er i majicu kr kih r har t e r ice ap at ukava p uzme a cig et iz no or i S ustse st ar e nog mar a. p i ubama kr mr oz aan hodnik u kuhinju koju je Ehan obnovio pije dvije g t r odine. S jajno je obavio p osao, p avio ganit r ost r ne adne p lohe i or imar od t njeva dr a koji se be e r e vet umno ot aju, i p movar od der ukr en t akot p no a er a loicama. I ina je zapavo da su t st r o bili dani kad se C lot no odijevala, t har t ur e r niza st u ala ube r jut i p s Ehanom kavu pije odlaska na p ano r ila t o r osao. D je ok slu piice koje su se budile u st ala t ablima i st ajala t blizu ako njeg bojala se da bi on mog utkako joj sr lup T a, ao i ce a. ijekom dana misli su joj se vr ale njemu i nije se mog osloboa la ditonog osje koji je imala kad bi p i a aja omislila na njeg a osje koji je bio mje aja avina neop isivog zadovoljst i kr va ivnje. So se Ehana t izg t t ie, ledalo je kao da on nikada nije ni pir mijet koliko je pivlai. Pona se pema njoj kao pema io r ao r r najboljoj pijat r eljici svoje supug o je ona uist i bila. Na r e, t inu neki nain je osjet olak ila anje kad je on zavrio p osao i nije se p r ot udila p onovno g p a ozvatkad se isp avilo daje sudop i ost er p r no p avljen, ve odmah t onir Mar D r oge ost je elef ala ku er vju, vodoinst er i p ala g mo li navr itp r i kvarNialat u, it a e at i opavit . je eljela u svojoj kuhinji p onovno vidjetEhana ni osjet i i t it ubr p u njeg zani uls ovoj blizini, i od t g je izbjeg ada a avala. Mo se bojala da r i ili uinitneo neopost nemada e e i t r ivo, jup i ouzdanja u svoje sir st i koje su bile p ut a divove r ast op jat

ljih pica p t t uenih na slobodu, onih koje nikada vi ne mo e e uhvat i kad ih jednom p iak i da ih slijedi najudaljeit ust , do nijih dijelova C ommonvvealt ha. V eer dok zakljuava ku pije no o kr i do Joas, u, r t e enut r C lot r ie, har t azmi o blag t e lja om r aku g ine koji je osjet or ila kad se Jor nije p ie ojavila u p nici. Namjer ekar avala joj je ispir atsve o kvrici koju je nap ala, jer je t i ip joj r ebao zagljaj opir t mist osobe, a Jor je u svakoj sit ine ie uaciji usp ijevala vidjet i onu ljepu st r anu. S je C lot jasno zao se Jor nije p ad har t i t ie ojavila. Bila je u dravnom ur u K G g s R edu ing eore' oadu, up let u g ulu neeg o je kr ena ung a t enulo naop ako, onako kako nit u Monr nije mog ni zamislitda njen dan p i i ko ou ao i e oet kako zavrit e i. K oment or vijest je r at na ima ekao da su Ehana zadrali t zbog jednogubojst koje se dog va odilo pije p naest odina i r et g da Ehan F d nije njeg pavo ime. T je bio samo ident et t or ovo r o it koji je on kup za dvjest dolar Pr Ehan F d, ijim se jeio o a. avi t or dinst venim mat inim br ojem t ovjek kor io od kada je st aj ist ig u Novu E lesku, umr je u kr cu pije dvadeset ao ng o evet r devet g odina, jedne ljet nou Marlandu, i nije ni doekao svoj ne i y pvi r endan. Iu, dok veer ost sve hladnija, C lot r o t p aje har t e odlazi iz ku peko t e r r avnjaka p okr od iljem zvjezdanog svoda i ope p omut A vjer u ono o je na vijest ula, nje. ko uje t ima onda je doist sve mog e. O mo skr i u Font t i a u na e enut r Sr eet p i nag ast lavce u et . Mo uinitsamo jedan jedini kor i er e i ak shvat i da se zvijezde kovit p njezinim nog it laju od ama, ba kao i iznad nje, na mr anom beskr ajnom nebu. O bino u ve ku u t doba ne g e svjet ali veer ini a o or la, as su ljudi u Monr ost dokasno, ak i oni koji vjer u onu oeu ali uju izr eku:t r o anije ode avat r sp i, anije se ust i, p kavu e at iju nast i r ije i enig U oje azr it mu. hva su u neo za o oduvieni t t jek smat da se ne mo dog i u njihovoj blizini, ne u r aju e odit Monr oeu, g u p dje oliciji r samo osmer ljudi i nit ne piadi o ko r jetdjeci kad se nakon sumr igaju vani. O koji Ehana i aka r ni t najbolje p oznaju pimjer njeg pijat Mar D r, ili r ice ov r elj k er y

odvjet Bar Sar koji je s njim t nik ney t k r ao u Maloj lig p enir i osljednjih g est odina, ili odva lanovi dobr ni ovoljnog r vat og asnog uva koji su mu bezbr p a p dr t oj ut ovjer avali svoje e osje se kao da ih je net sna udar u t ivot aju ko no io r buh t ne mog udahnuta da ne osjet bol. e u i e Bar Sar misli da se i on umije i i pijavitkao Eney t k e at r i t hanov odvjet o je uinio i pije dvije g nik, t r odine kad su Jef f r iesovi iz S w her ood Sr a t ili Ehana kad im je izg jela t eet u t or ku T a. ono je t da je Ehan obnavljao njihov p um i st a o t odr og su Jef iesovi br okr Ehana za p ar inst f r zo ivili t o na alacijama koje je p avio. T o je on p ost o t omog Jef iesovima ug i ao f r asit p ar st svoj na kocku, R er Jef iesu i njeg o i avio ivot og u f r ovoj supuzi D n nije znailo nia. O alo je samo nekoliko dana r aw t st do r t kad je osig avaju t t pona da je p ar laoia ur a vr ka r la o p nuo u sobi njihova sina, t inejd a. S er luaj je okonan kad je sam djeak, nespet samo r an, iv esnaest odi og njak, konano piznao da je zasp p eu kr u. r ao u i evet Pop svih koji su bili dobrs F dovima, ni Bar nije ut i or ney imao sr e st itu kont s Jor L e up i akt ie. inija je bila zauzet ot a kad su objavljene vijest jer Jor i, je iena sest A t on nar nn elef a mjest na p ila onovno aut omat bir sko anje, ali je nakon nekog vr emena ak i nep okolebljiva i samo A shvat da je Joiva nn ila r odluila ne odg at i p ie ovar i, omislila kako je najbolje piekar tdo jut No ip Bar se nije t lako pedavao. O je i r a. ak, ney ako r n bor dobar t ac, i emeljit kar koji r mu ac, e adije sjestu svoj aui t i odvestse do F dovih kako bi se uvjer da g doist ne o i or io a a t r ebaju. S la u kusu up vjet i aljena, ali zast i su navueni, i or nit ne odg a dok Bar kuca na vr a. O a neki miko ovar ney at sje r ali ne r oznaje o emu se r Mo kozja kr O ojna, is, asp adi. da v. p blag ljet noPr a na . ema onome o je on usp shvat i iz vijet io it st p oji neki dokaz koji Ehana t etza ubojst u Mari, ost t er i vo y landu on je bio u t gadu kad se t dog om r o odilo i ost onavio dje svoj kamion, i t su vozilo, ali t je dokaz na t o o emelju indicija, neka vr a p st oluist zbog ine koje nedu ljude osude za zlone in koji oni nisu u st anju ni zamislita kamoli p i oinit i.

" ej"zavikne Bar ped ku na kojoj su sp t r H , ney r om uene olet " li kog doma? e. I ma a " S amo jedno dvor t dalje, jedna od sest a Williams sjedi ie ar na t r ijemu, ni p met a udaljenom od mjest g se njezin et ar a dje ot ubio po a srnja. K " V ac r log p at V illiams st isnut oiju poih r mat Bar ja Sar r r a ney t ka;ukama je obglila svoja kvrava kor g ljena. " na ima li kog kod ku " ney mahne kako bi Z li a e? Bar joj bio sig an da g vidi, jer s K Williams nikad ne zna. O ur a se at na je jedno od one djece koja Bar ja ine ner ney voznim, kao divljaku za koju nikad ne zna e li p up i kao dijet kat a ho ost it e: kad se p ona kao da je p st ija, a kat p mla H a uno ar kad uno a. vala bog Bar jeve su k i mir pekr u, ney er ne, r asne djevojice, iako on ba nije odu evljen t o mu je najst ija kK , pijat ime t ar i elly r eljica s K inom sest at r koja je p om, oznat p svom osor a o nom p ona anju koliko i p svojoj ljep i. mu je o t mor r i, o ot ao t ako a e ali on pedosje samo nevolje kad je r o R r a ije osar Williams. ie " ko ne odg a na moje kucanje"vie Bar djevojici Nit ovar , ney koja g pomat a r r a. "o je zat o vas ne vidjet , odvr a K peko t T o t ele i" a at r r avnjaka g o G e. K hvat kr osp e ag at a ijesnice i p aj njezinih nookr g nalazi se st u aklenka za d koja blijei od svjet i. V em t lost eer ima t as oliko kr ijesnica koje lep nad t raju r avnjacima i me u liem u ivici da ih K ne t at r nitlovitonako kako su eba i i obino ona i C ollie znali, t i za njima. S r e amo je r ir dlaa ila nove i one su joj ulijet r ale avno u r uke. " Bolje idit e." " ao misli me ne vidjet " ney osje Z t da ele i? Bar se ao onako kako se osje nekad davno u kad bi zadnji doao koli znao da g net ismijava. a ko " a su vas D eljeli vidjet ot ili bi vam vr a"r r i, vor at , ee azumno K Williams. " ar at Z nije t ako? bi vas ig ir Ne nor ali." K ima f er na obje nog i pst pka p njima; at last e e r ima r o ona nije lijep ni sp t t , i ima mr a, or ski ip zovoljan izr lica, ali ne giaz r jep i uno; u ovom sluaju je p p u pavu. Pr a otuno r ema Bar ney

jevoj pocjeni K bi bila izvr odvjet r at sna nica. Pamet njakovi ka je ona, t je oevidno. Bar je p o ney onosan na sebe o zna pot r cijenitljude. A it mo posuditt je iskr onda je t i ko ko e r i ko en, o Bar kojeg njeg k i zovu det or la Sar ney a ove er ekt om i. t kove djevojke znaju da ne mog zat i ni najmanju la ku ak u ajit u i, ni one najbezazlenije, nedu la pimjer t je ost ne i, r ice ko avio pljavo p r osu u sudop u ili t je odg e er ko ovor za nepomi an r ljene me r ugadske p ozive. Na sudu Bar odmah r ney azlikuje t g ko ovorist a t i inu, ko la O o ljudi g e. no t ovor da t la e e ljivac ne g leda u oi, nije t ono. L ljivac se zag a e ledatu t i r i daje p ni medi ebe e olar vjed ili f r ancuski kr i zaklet e se najdr om majkom da je alj, a nedu Ne, Bar zna pocijenitkad se zat ist jer an. ney r i aji ina, ako p ozor g no leda op da se oi la azit e ljivca p e naokr u pijed-nat , kao da za vr r r ag ijeme dok tg i ovorve r i p koi t a ut jim p e obje S la i. vi ljivci spemni su ot nutse i p r r i g obje i. O ne sjede na t ni r ijemovima buljeu t i ebe, s kug lama kr ijesnica p aj svojih st ala. okr op " da si i u pavu"p Mo r , ovie Bar K Williams. ney at " Nema t mo , K ine usne su st u da" at isnut a r e, amena p ogbljena. Njezina samouvjer r enost og Bar ja. O p p odi ney n omisli na svoje k i, slat djevojice koje ni dana u u nisu poer ke ivot r p ile. K V illiams i t kako zna o je t a. Nema t at at V e t ug ome t dug kad je Bar t g ako o ney u ledao A ona Williamsa s njeg ar ovom kosilicom, koji je est znao p o okositi t i r avnjak Bet G t ay g kad je kosio svoj, ba e, kao i svaki dobar susjed. Bar pet ney r p avlja da g o G e sada mor nekog unajmitza t ost osp a ag a a i o, najvjer nije jednog onih djeaka koji se nast pibli i ojat od oje r it R osar pemda se ini da nit u p ie, r ko osljednje vr ijeme ne kosi ni t r avnjak Williamsovih t je kola kor i cr kup o od ova nih ina. V inova loza p oela je r i nad ukr ast asnim gmljem, up u r li i nje list dunje i r ne ove ododendr ona. R ine t su cr i g u r ske ne ole, iako se ka daje ove g e odine sezona bila vr usp na. lo je D Bar pocjenjuje zap t dvor t baka koja je ok ney r ueno ie, pvi p do i s njima kad se A on Williams r r ut la ivjet ar azbolio

p ozove K Williams u ku G at u. ledajukr pozorK y i oz r , ata ug leda st r anca kako vr na p eba loniku i ona p u Bar ja ilji ney onim blijedim, hladnim p ledom. og " ee"p V , ozdr je Bar . avi ney A K y g ne pep li ata a r oznaje, iako je est navr ao t o a ijekom zadnjih t jedana A onove bolest T su dani bili kao u mag i ar i. i li najbolje ih je bilo o pije zabor i, t je sve o K y sad t r avit e t ata vidi samo jedan ovjek koji st isped ku F dovih. O oji r e or dmah g je zamijenila za onu vr u nju a st kala koji se uzbu pi p uje r og ledu na ljudsku kr I v. sami su t iskusili po a ljet L o r log a. judi su se zaust avljali na p loniku i p iljili u g a vozili bi p ar u, olako pomat r r i ku onako kako bi dr i ljudi pouavali piaju u, ug r r r odne nep ode, or og kan, pimjer ili iznenadnu p lavu. r ice, op D uboko u no bilo je i onih koji su bacali kamenje i pijet r ili, a onda kukavice kakve su ve t bili r skr i se u gmlje ali it r im bi se up alilo svjet na t lo r ijemu. Ne udi st a o K y odmahuje r og t ata ukama pema Bar ju r ney kao da r jer muhe, bez p ast uje ozdr ava. " dlazit , r mu. " O e" ee Nauit se dobr ljude ost i na mie e avit r K Williams se namrtna odvjet u." at i nika pije neg o u u r o t e ku i Bar t u, ney ono zna o ona misli. t o sam vam r t ekla? ko od nas vas ne u blizini. Nit eli Nakon o se vr a Williamsovih zalup Bar osjetnat at e, ney i g da p e za njima i objasni im da je samo p on o elio omo O i. n je dobr an ovjek koji ne voli kad se njeg p up p odu ovi ost ci oge pot r no r umae, o mu se peest dog a kod ku sa sut r o a e pug D r om anom. o bi on sve dao da ima s kim r ovar i, da t azg at ima nekog kome bi uist mog r i kako se u dubini du a inu ao e e osje O u kus br a. n ivi i bljavim djevojkama g nema ni t dje r enut mir dok svi ne zasp S ka a e. amo u t t im r enucima, dok njeg ove k i i supug sp er r a avaju, on est shvatda cijeli dan nije o i pog r ovor ni r io ijei. G ledajuniz Map Sr , s onog mjest isped ku F i le t eet a a r e or dovih, Bar uoi dvije make na cestkako ljenar na mjeney i e seini, kao da je sav t no svijet aj ni njihov, dva maja kr alja

koji mijauu jedan na dr og dok vr ug a ebaju na pija g t nijezda u t nji g o G e. Nema pomet ali i pazna ulica mo r e osp e ag r a, r e zavar i. Jo at nema novinar ali oni uskor st i. Net se a, e o i ko pibli u mr i Bar pep r ava aku ney r ozna C lot K e. C lot har t it har u t mo uvijek uoitzbog u e i njezine cr vene kose, i ona sada r asvijet t mr koliko namjer t li aj ak no, oliko i iz nu Pucig de. i ar u, iako se Bar ne sje da ju je pije vidio da p i. o et ney a r u est je vi u p nici kad se ondje zaust na p u do svog a ekar avi ut ur eda. G ovo je ovisnik o D ot anishesu4od cimet pemda zna a, r da mu ne bi bilo lo izg i bar dvadeset kila. e ubit em ak I je nekoliko g ako odina st iji od C lot i Jor dobr ih ar har t e ie, o se sje jo sr a iz ednje kole. L ot kod kojih nikada nije jep ice imao anse, ak i da su mog pedvidjetbudu le r i nost vidjet i i g na Pr a avnom f akult u na H et anvar i znatda i u du i e ivjet jednoj od onih velikih ku u susjedst C lot K e iza a vu har t it e H set H or ail illa. Ne bi g dvap p ledale ni daje imao milijun a ut og dolar u d u, ili daje kleknuo ped njih na koljena, moleih a ep r i da na njeg skr p a enu ozor . Anjemu se p nost osebno svi ala C lot i t neug har t u e, odnu injenicu nikad nikome nije sp omenuo. D a, on se nikada ne bi usudio izr i t svoju p eoist azit u at t inu elju, ni p omislitda bi mu ona jednog dana na t ak i a o mog odg la ovor i. Mo je i bio u it da kolskim danima g nik, ubit ali nit za njeg ne mo r i da je g , ni onda a ni sad. ko a e e lup " ej tt H i amo"p , ovika C lot pilazemu. C lot je har t r e, i har t in p led mut kad g ug og an a leda; ne zna se je li t od dima cig i o ar e ili zbognejasne sumnje. et " ney t k"p Bar Sar , odsjetje on. i " ha," ee C lot g A r har t ledajuu njeg i oekujudaljnje e i a i p njenje. oja "u sam slu T beno. S amo povjer r avam." "eli eda im t ri e r i odvjet , C lot se piebat nik" har t e r makne bli pemda u blizini nije bilo nikog t bi ih mog e, r a ko ao ut i. " nevinima t I r ebaju odvjet , ot nici" kloni joj sumnju Bar . ney4D anishes

vr a slat a s vo ili lje st ki em njacima.

C lot se smir I har t e i. sama je nedavno p r ila pavo malo boot o r g st na dravne pist at vo r ojbe, a jedini zloin koji je p oinila bila je udaja za Java. Nar avno da im t e r i odvjet C ebat nik. har lot nikada nije obr ala p t e a ozor nost Bar ja Sar ali t na ney t ka, ogt a r ka, u mr enut aku, st i na p oje loniku koji g leda na Jor ienu ku ona osje da je njihov r ovor u, a azg neobino pisan. r " p si u pavu. Mor se br i pot svih t suluPotuno r at e anit r iv ih dih opu t bi." O Williamsova djevojica ost na avila je svoju st aklenku s kr ijesnicama na st ubama t r ijema. e kug svjet i kovit ut le lost laju se uz st aklo. " aj g D ledaj ovo"r Bar . Pr pevi i zna da p , ee ney ia r e uno pia, ali mo vi ne imatpiliku da g C lot K e r da e e i r a har t it e slu Mor iskor itt t a. a ist i aj r ak koji se sig no vi nikada enut ur e ne p e onovit i. " idi se t da bi se mog it i uz svjet t buba." V ako lo at lost ih " m, ug H inut e do jut r a." C lot se okr i p ledom peletpeko Bar ja. O har t e ene og r i r ney n dvije ulice dalje od nje, u jednoj od onih novih novcat ivi ih zgada u p r seudovikt ijanskom st na E geen D iveu, izor ilu verr r ga r enoj pije st injak g r ot odina nakon st obit Monr oje elj oe bankr ir i r r ot ala aspodala p cele zemljia, ali, iskr r ar t eno eeno, ona ba ne zna mnog o njemu. Pa ip zamijet je njeg i o ak, ila ov L us. Z a iznena i odabir jednogt kr nog jedex aist uju za ako up , nost avnogovjeka kakav je Bar , ali mo mu t ney da akvo o t t r da se p eba ohvali onim o je p ig t ost ao. C lot se p har t e olako pisje sveg on je bio jedan od one r a a; djece kojoj su se r ali u sr ug ednjoj koli. Bio je debeljko, nije bio nadar ali je bio up an deko i jako sr en, or ame a da bi ljiv bilo koju od djevojaka p ozvao da iza van. S je bog i ima u ad at t pelijep k i, a C lot nema nia. r r i e er har t e t " ladim se da si jedan od onih skup odvjet K ih nika." Pa do" br jesam," r o, pizna Bar , " sam i dobar ney ali ." "r na sam o mog odvojitneo novca za Ehana i JoSet t u i t t r A do t a do ie. ko og e."

C lot baci cig et na p har t e ar u lonik i cr vene se iskr vinu u e e zr O mo zvui malo gubo, ali uope nije t ak. na da r akva, i Bar ney ni najmanje ne iznenadi njezina p ja onuda. "ig an sam da bitzahvalni zbog og S ur e i t a." Bar p ney omisli na svoje t k i, sp r er okojne u kr ima, i i evet zna da on veer ne mozasp i. Na neki nain p i od neas e i at at sanice i est nopovodi u naslonjau koji pivue do pozoo i r r r r u dnevnom bor a avku. Svisine, g je njeg ku na E dje ova a ver geen D iveu, iza br uljaka g nekada nije bilo nieg osim r r e dje a vo njaka, s ist t mjest g se neko og og a dje davno udala E lla Monr on se uvijek iznova iznenadi kad ug oe, leda nekoliko svjet o t er u Monr iza p ala t r e ep oeu ono Usvakoj ulici ima nei. sr nih ljudi koji, ba et kao i on, ne mog zasp i, zar u at obljeni u svojim ku ama p ut ijesnica. op kr " ini mi se da vidim Jor , Bar op sjenu na g njem ie" ney azi or pozor Z or mie na p r u. ast se ovjet cu. Nekoliko bjeliast ar ih cvjet s t nje lep kr op ova r e ra oz ojni, mr ani, medeni zr i ak, Bar duboko udahne. ney Pomisli na t r ak kad je pvi p ug enut r ut ledao C lot K e, har t it u kad nije imala vi od et e r naest odina. Pomisli na t kako joj g o cr vena kosa sjaji na suncu ujut dok st iza p a u p r o oji ult ekar nici. O shvatda C lot mir e lijep mir n i har t e i o, isom jo ojniop jim od mir kozje kr u no kao da nikada ne mo spat isa vi i, e ri mir okolade i zr er sa svoje ko is nca e a e. O kako bi d