Alfred Adler - Bireysel

 • View
  262

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Alfred Adler - Bireysel

 • 8/13/2019 Alfred Adler - Bireysel Psikoloji.pdf

  1/56

  SOSYAL DUYGUNUNGELMNDE BREYSEL

  PSKOLOJ

  Dr. Alfred Adler

  Trkesi Dr. Halis zgHayat Yaynlar: 85 Psikoloji Dizisi: 10

  Dizi Eit!r "a#i$e De$ir

  Trkesi Dr. Halis zgYazar Dr. %l&re %ler

  '() kita*+ a#a !n,e ayn $ter,i$in e-irisi ile Hayatn /anasis$iyle yaynlan$tr.

  2 1333+ Hayat Yayn,lk 4letii$ Eiti$ Hiz$etleri -e Ti,. 6t. 7ti.T$ yayn #aklar anla$al olarak Hayat Yaynlarna aittir. 9aynak

  g!sterilerek alnt ya*lailir; izinsiz oaltla$az+ asla$az.: [email protected]@[email protected]

  (ask Tari#i : 4stan)l+ 9as$ A00AYayna Hazrlayan : %yen)r /eneke

  4 Dzen : 7en,an enDzelt$e : Ha,er (ayrak9a*ak Tasar$ : =ali# 9o,a

  9a*ak (ask : E$irler /ataa,lk4 (ask: Fal G&set

  ilt : I-en /,ellit

  H%Y%T Y%Y

 • 8/13/2019 Alfred Adler - Bireysel Psikoloji.pdf

  2/56

  iinekiler

  ns!z............................................................................?%lerin Hayat+ Dn,eleri -e Eserleri ................3Iiri............................................................................15

  (irin,i (!l$9eni$iz -e Dnya Hakknaki I!r$z .. 13

  4kin,i (!l$Hayat =tilinin Psikolojik %ratr$a Yollar........A?

  Rn, (!l$

  Hayat Prole$leri................................................CC

  D!rn, (!l$L,)t -e ")# Prole$leri....................................B5

  (ein,i (!l$/or&oloji+ Dina$iz$a -e 9arakter....................5C

  %ltn, (!l$%alk 9o$*leksi..............................................53

  Yein,i (!l$Rstnlk 9o$*leksi............................................O?

  =ekizin,i (!l$(aarszlk Ti*leri ..............................................?1

  Dok)z)n,) (!l$7$artl$ Fo,))n Hayal Dnyas..................?3

  Gn)n,) (!l$Ierekten (ir =inir Hastal >eirS..................8C

  Gnirin,i (!l$insel =a*$alar....................................................83

  Gnikin,i (!l$4lk Fo,)kl)k Hatralar........................................33

  Gnn, (!l$Fo,)kla =osyal D)yg)n)n Ieli$esini

  Korlatran 7artlar..............................................105

  Gn!rn, (!l$Inz -e Ie,e "yalar..................................115

  Gnein,i (!l$Hayatn /anas ..................................................1A5

  EklerDan$anla Danan %rasnaki /naseetler .... 1C1=or) 6istesi..........................................................1C8

 • 8/13/2019 Alfred Adler - Bireysel Psikoloji.pdf

  3/56

  >=K() kita* %lerin en son -e en !ne$li eseriir. Gn)n iin ilk e&a )eseri ili$ize e-ir$eyi )yg)n )l)k.Yalnz ) ii ya*arken o) za$an serest e-iri yol)n) se$ek -e

  !l$lerin az ks$larn kar$ak zor)na kalk.%ler+ aa y)kar tn eserlerine n,elerini+ ol)ka ka*al+eitli $analara gele,ek ekile -e ok )z)n ,$lelerle i&aeet$ekteir. %yn g!rleri eiik ekillerle elirt$eye al$aktar.(tn )nlara ra$en+ %ler insan en iyi tanyan -e insan ol))gii g!reilen *sikologlaran iriir. Gn)n *sikoloji nyasnaeeile$esinin+ n,elerinin e-rensellik kazan$asnn neeni))r.%ler+ re) -e )ng ile eraer+ gerek insan -e insan+gerekliklerini #areket noktas #aline getirerek soy)t insan anlayte$eline ayanan klasik+ akae$ik *sikolojinin o)r)) sae,eistekleri$izle izen olan ir ya*y !n *lana kar. %slna ize

  yaan, -arlklarn yerine gerekten izen+ izi$ nya$zayaayan+ izi$ gii olan+ a#a or)s)+ ir aka iz olan insankar$aya+ on)n -arlna izi anlat$aya alt.4nsan tn alar oy)n,a kenisini ai$a ol$a gii tan$akistei. 9enisini eksik yanlaryla g!r$ekten kan. 9eni$alat$ann yollarn ara. 4nsann kenini il$esinin sert te*kileriylekarlaan %ler+ insann kenisini ka)l eeil$esi iin -arl$+ks$en e olsa inkar et$ek zor)nl))n) )y). Dn,esinin iri&aesi olan oktrininin sala$ln !ylelikle akla. Halis GKIU%lerin Hayat+ Dn,eleri -e Eserleri%l&re %ler+ ? 7)at 18?0e Liyanaa nyaya geli. Ti,aretle)raan ir ailenin ikin,i ol) ii. A8 /ays 13C?e 4skoyaakon&erans -erirken !l. >e Yorktaki 6ong

 • 8/13/2019 Alfred Adler - Bireysel Psikoloji.pdf

  4/56

  130?e %ler+ Grganik Yetersizlikler al eserini yaynla. Ierekre)+ gerekse re))n g!rlerini *aylaanlar tara&nan #i e iyikarlan$ayan eser+ %lerin #azrla+ insann ili$seltan$$asnn iyolojik -e &izyolojik [email protected] erini ol)t)r)yor).%ler+ klasik kal*la$ #astalk ka-ra$n ir yana rakt.Hastaln organik ir yetersizlikten -e tan gelen ir etkien

  $eyana gelii g!rn ortaya att. %lere g!re ir ks$n -eyata$a$n+ gerektii gii [email protected]$eyen organ yetersizir. Grganikyetersizlikler irsiirler. Grganik yetersizlikler r)# nyasna aalk)yg)s) ol)t)r)rlar. () )yg) ireyi stnle or) iter. (ireyikor)n$aya+ !$leyi,i ir g-enlie zorlar.1308e =alzo)rga ya*lan *sikanaliz kongresine %ler ile re)arasnaki *rensi* anla$azlklar ak ir ekil al. 1311 >)renergkongresine %ler+ re))n r)# #ayatnn ,insel nazariyesinintenkii al ir kon)$a ya*t. re) ) kon)$aya ,e-a* -er$ei.%ler e Liyana *sikanaliz erneinen ta$a$yla ekili.re)e g!re insan iglerinin+ arz)larnn+ isteklerinin -eeili$lerinin ir oy)n,ar. 4nsan+ kenisine etki een igsel

  glerle y!netil$ekteir.%lere g!re ise insan eerli klan ey ir a$atr. () a$a insannn,eleri+ )yg)lar -e a-ranlar zerine etki ya*ar. Da#aor)s)+ insann n,eleri+ )yg)lar+ a-ranlar ) a$a,a g!reekillenerek+ ierik kazanr.re) ile %lerin anlaa$a$alarna rol oynayan en !ne$li see*+re))n insan #ayatna #az *rensiinin en !ne$li rol oynan+%lerin ise ) iin ereklik arz)s) tara&nan ya*ln ka)l et$iol$asr.%lere g!re insan enen -arlk+ tn ile ir a$a,n etkisialtnar. () a$a+ stnl+ ereklilii sala$aya alr. (akalarnge$ek ekline kenini elli eer. 4nsan yaa sre,e+ tnalarna -e yalarna ai$a #erkesten a#a stn ol$ak+ gl+erekli g!rn$ek arz)s)n) )yar. insiyet; insan #ayatna #er za$anrastlanan ) !z-arl eerlenir$e arz)s)+ #er an a#a yeterli -e$ke$$el -arlk #aline -e kenini a$aa sae,e ereklilik a$a,nnir !esiir. insiyet insan #ayatn eerleniren tek te$el kaynakeilir. insiyet olsa olsa+ ege$enlik arz)s)n)n gerekle$elineyar$ een ir gtr. 4nsan ,insiyet eili$ini gerekletirirken

  erekliliini g!ster$ek arz)s)n) )yar. 9enisini eenir$ek ister.(az ki$selerin ,insiyet ak$nan -aktinen !n,e geli$elerinin+se-$ek+ se-il$ek i#tiya,n &azla )y$alarnn neeni+ akalarnanstn+ akalarna ege$en ol$a eili$iir. Haz )yg)s) ege$enlik)yg)s)nan $eyana gelir. /e$n)niyetsizlik )yg)s) ise+ ereksizlik)yg)s)n)n ir eseriir.

  re)e g!re sinir #astalklar o) za$an+ or)an eil ola$alyollarla gerekle$eye alan ,insiyet igsnen oar. %ler )#astalklarn aalk )yg)s)nan $eyana geliini s!yle$ekteir.4nsann kaer karsnaki )r)$)n)n ana *role$e al)l)n))n) ka)l et$ekteir: =osyal #ayat+ $eslek+ ak *role$i...(ireysel Psikoloji Derneinin k)r)l)) 131Aen itiaren %lerok)l) geli$eye e-a$ etti. re))n g!rlerini anlatt LiyanaRni-ersitesi %lere g!rlerini akla$a i$kan -er$ei. 9olay kolayyl$ayan %ler e-ine n,elerini yay$aya alarak g!rlerinin#erkes tara&nan anlal$asna )rat. %ler,iliin &azla ilgito*la$asnn neenlerinen iri e+ eiti$e kolaylkla)yg)lanail$esiyi.

  %lerin en !ne$li eserleri+ Grganik Yetersizlikler+ =inirli /iza+Tea-i Et$ek -eya %ynlat$ak+ Pratik -e >azari (ireyselPsikoloji+ 4nsann Tann$as+ (ireysel Psikoloji Teknii+ Hayatn/anas alarn ta$aktar.Grganik Yetersizlikler al eser+ tn %ler nazariyesinin anakon)larn ile$ekteir. %ler )raa eitli organlarn anato$ik -e&onksiyonel eerinin a$t zerine )r$aktar. Grganlarakiyetersizliklerin !$le$e yollarn araklarn elirt$ekteir.=inirli /iza+ aalk )yg)s)n)n kaynan+ geli$esini -e sosyal!$len$esini in,ele$ekteir.4nsann Tann$as; %ler *sikolojisinin te$ellerini yanst$aktar.4nsanlar arasnaki ilikileri iyiletiril$e yollarn g!ster$ekte+ insan#ayatnn nasl zenlen$esi gerektiini anlat$aktar.Hayatn /anas+ organik $aenin esneklii+ )yg)nl)) -esa-)n$a $ekaniz$alar #akknaki n,eleri !zetle$ekteir.4nsana ) i$kanlar arasna organik $aenin en y,e &onksiyon)olan r)#sal &onksiyon)n yer aln akla$aktar. %ler ) eseriner)# #ayatn y!neten kan)nlar zerine )r$aktar. %alk)yg)s)n)n !$len$esini ina$iz$as$a izle$ekteir. 4nsann

 • 8/13/2019 Alfred Adler - Bireysel Psikoloji.pdf

  5/56

  keni -arl -e nya #akknaki g!r+ #ayat stilini aratr$ayael-erili *sikolojik yollar+ #ayat *role$leri+ -,)t -e r)# *role$i+$or&oloji+ ina$iz$a -e karakter+ aalk ko$*leksi+ stnlkko$*leksi+ aarszlk ti*leri+ sinir #astal+ ,insel sa*$alar+ #ayatn$anas gii ok !ne$li kon)lar ye*yeni ir g!rle ele al$aktar.Halis KIR.

  IiriGk)l -e e-eki *sikiyatr+ *sikolojik eiti$ #ayat$ ana geni irinsan $ateryalini g!zle$e i$kan -eri. 9iisel eneyi$i$le is*atee$eii$+ or)laya$a$ #iir eyi ortaya at$a$ay keni$e

  a$az ir g!re- eini$. () kon)a insan #ayatn a#a azerinletiren ier yazarlarn *ein yarglaryla azen elikiye$e$e al$a$alr. (eni$kilere )y$ayan yerine elilleri esk)netle in,ele$eye )rat$. ()+ #iir ei$ez k)rala alol$a$ -e #iir tara& t)t$a$ iin ok kolay ol). =onra+ )g!r g!nlen ka)l eiyor)$: Herey eiik ir ekile i&aeeileilir. (ireyin !zellii ksa ir s!zle anlala$az. Grtaya att$ireysel *sikolojinin anlatt+ genel k)rallarr. Yoksa ireyi iine alan-eya na rakan+ g!r alann gei,i olarak aynlat$ak iina-)r)lan ir aratan aka eyler eilir. %yrntlara ait a#a glir )yarlk -e in,elie y!nelik !yle ir k)ral anlay+ ireyin ilko,)kl))n)n ya*, g, #akknaki inan,$ ai$a sala$latr.

  Fo,)k+ #ayat iin ei$ez ina$ik ir kan)n) eni$seikten sonra+on)n gele,ekteki #ayatnn serest ya*, g, ilk o,)kl))n)nserest ya*, g,ne al kalr. () anlay o,)a+ $ke$$elik+ta$lk+ stnlk gii eili$lerine ak ka* rakr. Yaratln -eyainsann eitirii yetenekleri+ e-renin -e eiti$in etkisini+ o,))nya*, sanatyla $eyana getirii #ayat stilinin !eleri giin$ek gerekir.(ene aka ir inan a#a ol)t): Fo,)kl)kta ortaya kan #ayatstili+ sarsnt geir$een+ an,ak iyi ir ekile -ar ol)) takire#ayatla oy !leilir. Hayat stili srekli olarak sonraan kazanl$re&leksler 'artl re&leksler -e yaratltan gelen r)# yetenekleri ileg!rle$eyen *role$lerle karlar. 7artl re&lekslere -e yaratltangelen yeteneklere sa#i* ir o,))+ )r$aan yeni *role$ler ortayaatan ir nyann glkleriyle kar kary