of 225 /225
COLE(;TIUNE DE ·POESII VECHI OUllteee ve�ll ale oporuiui UOUlIl , Uit, PsalmU lUI Dosithelii J il rOllollt 111 . eu]�gere din Ilocsiile Vrărescilor, J. Bnrac, K. KOllkl , P,nis �IOUlnlenu �i neldllllnn. B U CUSCI fll'OGltAF\4 LAUR.\'rOltILOR Il'IANI lfl 1 no ACAlH:lUPI, H). 1878-

Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

  • Upload
    skaper

  • View
    72

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

Text of Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din...

Page 1: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

COLE(;TIUNE

DE

·POESII VECHI

OUllteee ve�ll ale l'oporuiui UOUlIl ,

Uit, PsalmU lUI Dosithelii lIJ il rOllollt 111 i\.

eu]�gerel\ din Ilocsiile Viirărescilor, J. Bnrac, K. KOllllkl ,

P,nis �IOUlnlenu �i neldllllnn.

B U CU:EJ,.ESCI fll'OGltAF\4 LAU,iR.\'rOltILOR Il'Ib!ANI

lfl1 'Jirl'n.a.oo\. ACAlH:lUP.I, H).

1878-

Page 2: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

13113UUTECA POPORTILUI ROMAN

Page 3: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

PRECUViNTARE.

Daca acum dd aprope optvreclece sutimi depoporul rontan.ose 1,0 prt,strezh hnch flinta

sa nestrAmutata,, prmtre atht6 nemuri stritineinimice, ce '1 IncunjOrh, it ImpresOra §1 '1 stri-

vesch de tote prtrtile, nu mat remane indoialaca el acesth thrie o datorescemai cu semi,Linzb ei sale.

Romani!, pe cari abia cu an semi dupii Cri-stos, Traian 'i'a strkmutatt pe vhile de la IA-lele Carpatilor §i pe §esurile de-a-stinga Dunarii,aceia, on cat de mult 'I au cople§it sea 'T at a-dimenit straini!, ef to au phstrat din graiul foreel phrintese, atit incht nimenuf sa nu'i poth fiiertat a spune, cu buna credinth, ca Romanic de

an!,

si

.

Page 4: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

VI

astqi nu sunt drepti mo§tenitorl al coloniloradu0 aici de presto Alpi.

Dar at venit timpuri grele, cand ef s'ati v6clutsiliti sa, facrt, loc pe campiile lor, nevalirilor pu-stietore a tot felul de nemuri pagane si selbatice.El atunci, s'at strins la o lalta §i s'aiA pitulat invaile muntilor, iar cand vre unil maiindrazneti §i mai nesocotiti incercall fara despor si5 se repep, i sa respinga, pe cotropitori,

mai milo§i, mai intelepti §i mai prevep-tori, le strigati pe a for limber, ore cum schim-bath, de ce fusese mai nainte, dar remasr tot la-tinesca in sunetele §i in cuvintele el: < Torna!Torna ! Fratre !

Mai apoi, strainii uniblara sa nimicesca peRomani, prin alte mijlece,, mai putin grosolane.El se incercara sa le stingy Angelo for latinesc§i firea for nationals, citindu-le meret Ceslovulslavonesc in biserica §i dandu-le Urice si Zapiseslavonesci la mana pentru stapanirea on caretsforicele de rno§ia, on carui drept cetatenesc.

Astfel socoteati pote ca poporul Roman se va,arnagi a crede ca; limber, a celor santede folds i de omenirt, nu 'Dote fi decat ostrainer ; bune-Ora cea slavonesca dincOce deCarpati i cea, unguresca dincolo. Dar pe cand

dintr'in§iI,

altii,

limbalimba

gi

Page 5: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

VII

Vladica In biserica, iar Domnul Boierif in di-van, bolboroseati graiurf straine, poporul de randstaruia a vorbi in caminul sea. tot romanesce, ase inchina lui Dumnqeu tot romanesce, a cantatot romanesce doina de jale §i de vitejia a tre-cutului.

A§a incat, de cute on se internpla ca, dintre6menii cu sciinta de carte straina de la nol, sase ivesa vre-unul cu minte mai deschisA cu ini-ma mai gener6sh, el pe data, folosindu-sede sciinta sa, cerceta coliba, teranului, a celuicare, mune densul, pe atunei mai cuteza a senumi Rumein, Si recunoscend din grain' lui, cadensul e vita de Roman, qicea el indata cumirare §i cu mandrie, despre poporul acestelteri :

«CAA au adus inteinsa rumaasca limb,«De bun nal §i ferita de calea strimba,«Se trage din sange rude. imp6ratesca.«Dumnecleu l'au sporitu'l nainte cresca!»

§lintr'adever ca sa sporescd acest popor debun, nein, care se trage de rudo bnp'erdtescd, §ica sa crescd ferit de calea strimbd, 'i a trebuitsal§1 pastreze §i trebuie anc6, sa '§i cultiveromdnesca lui Umbel.

De vre o doue trei sute de ani in coce, not

§i

si

sd

Page 6: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

VIII

putem urmari pas cu pas mersul treptat al na-tiunel romane. Ea sta langeda gi truditrt, semigca faro spor, atuncl cand anca nu cute-zase a vorbi, in tote ramurile vietel el sociale,limba sa propria, limba sa originara.

Dar din minutul cand pedicile limbelor stra--ine n 'o m af incurcara nici in biserica, nici in viatapublica, nici in productiunile literatures, dinminutul acela aventul el fu nemesurat. De a-tuner in coce ea sporesce intr'un an mai mullde cat odiniora, in lece,iar in 4ece animal multdecat intr'o suta din seculii trecuti.

§i 'ntr'adever nu este nici un secol deplin decand tote Romanic s'ati decis a scrie numal

for, in tota a for viata publica; gi in acestesate -va 4ecimi de ant, putem slice ea resunetelelimber romanesel, rostita Para sfiela, ati dcgtep-tat to-La natiunea din adormirea el, gi s'au auditcu tarie de catre tote cele-l-alte popOre aleEuroper.

Limbei dtir, Umbel nostre, mar mult de catori carui alt dar mogtenese al poporulur nostru,suntem datori acesta minunata reinviere.

Deci, tot de la starnitorea cultivare a lim-bei nostre trebuie sa, agteptam gi inaintareagi intarirea nationalitatii nostre pe viitor.

lim-ba

Page 7: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

IS

Cu limba nOstra vom invinge pent 'ntru sf'ar§ittote limbile dupaane, din jurul nostru!

Dintr' o asemenea con vingere a nascut in sinulunei Societati iubitore a progresulul Romania,ideea de a gasi un mijloc pentru ca tots Roma-nil sa pOta p6trunde cu inlesnire in cunoscintacultures limbei romanesci. Acea Societate a de-cis dar a consacra mult putinul capital de careea dispune, spre a tipari o Bibliotheca a poporuluiroman, prin care, en costul eel mai redus, sa pota,capata tots Romania, in manele lor, scrierilecele mai bune ale limbei romanesci, de cand eaa inceput a fi scrisa §i tiparita, One in 4iva deastacli.

A inceput prin a tipari acest mic volum, incare s'au adunatti cele mai frumose dintre Can-tecele lAtratiesci ale poporului roman , dintreacele compuneri poetice ale poporului, care s'aupastrat pe la cantatorii din sate, far& de numede autos, dar pe care ilustrul nostru poet D-1 Va-sile Alexandri a sciut ma de frumos a le adunaSi a le reconstitui, dupe adeverata for fire popo-Tana.

Apoi iar, tot in cercul compunerilor poetice,slat adunat aci scrieri de ale celor mai vechi

Page 8: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

x

poeti romani, de ale acelor omens de merit earl,pe cand. mai nimeni nu scria, romanesce, au a-vut patrioticapornire spry cultivarea limbei na-tionale, i, -- precum a putut fia-care, atilndrugat, cu mai mult set mai putin talent ,

stihuri sh viersuri romanesci.In fruntea for std, vestitul mitropolit al Mol-

dovei, Dosotheiu, carele de la atilt 1668 pene la1690, cant& In versuri romanescl lauda Orel, idin care am transcris mai sus patru stihuri,§i lauda lui Dumnepti., in Psaltirea lui David,tradusa tots, de densul In versurl romanesel.

Apol s'ag ales cate-va din cele mai placutepoesii ale acelor boieri din Tera Romanesca *i.din Moldova, cars, intre anil 1770 i 1830, seincumetara a dovecli dascalilor greci, ce dom-niad atunci In cercurile literaril din torile no-stre, cum ca se 'Dote scrie, §i dulce si frumos ,chiar *i in despretuitul grain al Vlahilor.

Aces boieri sunt, pentru Vra Romanesca, fa-milia Tileitreseilor, cu Banul litnAchitA in capulel, avend elh dol feciori, amandoul poeti, adicaClucerul Aleca §i Logofaul Niculao, i in fine cuvestitul poet Joan -Maresca, fift alg ClucerulniAlecu.

Toy a cesti trel din urma au Indeplinit cu

Page 9: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

XI

skntenik indatorirea ce le lksase, cu limb& demorte, tatkl mopl lor, Banul Iknkchitk, printestamentul set literar, unde el dice :

cUrma§ilor mei VIcIresci(Las vo6 mo§tenire(Creseerea limbel romanescieva patriei cinstire

Au mai fost, pe acelea§1 timpurl, i altimans cu iubire de Lora §i de limbs lor; iar prin-tre aceTtia vom num6ra mai cu landk pe ParisMomuleann, carele a scris numerdse versurl inBucuresci, pink pe la anil 1828.

Din Moldova avem de asemeni a pune alkturicu boieril Vackresci eel din Ora Romanesca, , peLogontul Constantin Conaki i pe Yornicul Alen.Beldimanu, can §i unul i altul, pe la inceputulsecolului nostru, ill aveat de onore de a scrieinyersurl romanescr, cugetkrile Ion §1 fapte din is-toria torif.

In fine, pentru ca din culegerea coprinsk inacest mic volum sk nu remand, cu totul Instrai-nata, o bunk jumetate a Romknimei, §i anume a-cela care trkiesce dincolo de Carp*, s'a pus totaci §i istoria in versurl a lui Arghir, compusk s-cum yre o 50 de ani, de un betran poet poporanal Ardelului, de loan Barac.

1i

Ho-

Page 10: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

XII

S'ar fi putut face i mai multt! Dar, ca uninceput, fik bine priimit de cktre publicul ro-mknesct, acest mic volum de vechi poesii natio-nale i Societatea, care '*1-a pus in gind sa, ur-mkresck farce pregetu publicarea Bibliotecei po-porului roman, va scdte treptat din intunericuluititrit sea din ingradirile grele de rksbktut alescumpetef, tote acele scrieri romknesci in versuri§i in prosk care, dintr'o privintk ore care, potsplace la citire, i care, arktknd treptat propl-*irea limbei nostre, vor inclenina negre§it pemulti a adaoge literatura nationalk cu alte o-pere, anca, §i mai perfecte.

Adkpostiti sub modestul umbrar al anoni-mului, editoril acestor articele vor fi respratiticu prisos, cad vor vede ca tipkririle lox aduepoporului roman folosul ce ei mtdptk de ladensele.

Page 11: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

BIBLIOTECA NATIONALA

POESIA

Page 12: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

PART EA ANTEIA

CA.NTECE YECIII ALE POPORULUI ROMAN

I

ERCULEIN

(Ceintec din Mehadia, unde erau vechile bai inchinateocului Hercule).

Plecat-at in OioriTrei surori la foal,Sora cea mai mareS'a dus fn spre mare,Sora cea media.Pe mal, in gradina,Sora cea mai mica

mai selbaticaS'a dus, magi, dusPe Cerna in sus.Ear in urma forMulti voinici cu dorS'au luat cantand

venit plangbd.Eata-un CapitanCapitan Rim lean,Ca mi se ivescePe mal se opresce,-Cu Cerna graesce:cNera, limpeqieStai de'mi spune mieDespre fret' surori

Plecate din cliorl.Sora cea mai mare

S'a dus catra marePe Dunarea 'n josLa un plain frumosSora cea meclinaS'a dus din grading.Peste nod munti,in codri carunti.Sora cea mai-mica

mai selbaticaPlange colo 'n stincaLa umbra adinca.Ercul Erculean,Capitan Rimlean,

rapede calulDe resuna malul,

eagiunge 'ntr'un sborLa stinca cu dor.(E0, fats, din peatraife to ved odata!Cum g es din peatra

i

'ari

:

i

hi

Page 13: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

4

Ca sunt g011 totsSi me tem de s6re...Nu m'a s6rbe Ere

Se n'ai nici oFata selbaticaCa to -oiu lua 'n brataSe mai prind la vleata,Si te-o-iu coperiSi mi to -oiu feriDe vint §i de sore,De-a for sarutare.

, badita ,Deli stint di-41114A;Sotie do vreiDe vrei se me id,Me scOte din stinca,Din umbra adincrt,Sell es la luminACu inima plina.Ercul Erculean,Capitan RimleanCalca, peste peatraSi eata. ca 'n data

Lumel se arata0 dalba de fartAlba, g611 tag,Vie §i frumOsa,Dulce, recorosa,Cu per aurit,Pe umeri leit.Cat o §i zaresceS6rele s'opresceSi s'aprindeSi ra(ja-1 se 'ntinde,Ca tin sarutatLung si infocat ;Ear cel ErculeanCapitan Rinilean

o apnea 'n brataDe prinde la vleata,Mi -o stringe la ppt,S'o 16gana 'ncetSi -i face 'n rec6reDeparte de soreCuib de floriceleIvite la stele.

II

MONASTIREA ARGEFLUT

(Cake de la Curtea de Arge0

IPe Arge§ in gios,Pe un mai frumos,Negru von, treceCu tovara§1 tlece:NoA me§teri marl

Calfe §i zidariSi Manoli .aceCare-i Si intrece.Mergil cu tog pe caleSe alega 'n valeLoc de manastire

?fried,

13,:dita

fa9la-i

MI

Page 14: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

5

Si de pomenire.Bath cum mergeaCa 'n drum agiungeaPe-un Viet ciobana§Din fluer doina§,Si cum it velleaDomnul 11 Slices:c Mindre ciobana§Din fluer doina§!Pe Arge§ in susCu turma to -al dus,Pe Irge§ in giosCu thrum ai fost.Nu cnmva -i veSlutPe uncle-al trecutUn zid pWsitSi neisprilvitLa loc de grindi§La verde-aluni§?

Ba, DOmne,-am vefttPe unde-am trecutUn zid parasitSi neispravit.Cana cum it vedtla el se rapedilSi latraa pustitiSi urla-a mortit.)Cat il audiaDomnu 'nveseliaSi curand pleca,Sore zid apucaCu flog. zidarl,No me§feri marlSi Manoli (leceCare-1 §1 intrece.cEatl zidul meg !

Aid aleg eitLoc de manastireSi de pomenire.Deci voi, me§terl marl,Calfe §i zidarl,Curand ve silitiLucrul de'l porniti,Ca se'mi redicatiAici s'e'mi duratiManastireCum n'a mai fost alts,Ca v'oiu da averi,V'oiu face boeri,Ear de nu, apoiV'oiu zidi pe volV'oiu zidi de viiChiar in temelii!

II

Me§terii grab%Sferile 'ntindea,Local mesuraSanturi largi sapaSi mereli lucra,Zidul rillica,Dar on ce JuraMO-ea se surpa!Adoa Oi ear,Atreia cji ear,Apatra Sli ear :Lucra in zadar!Domnul se miraS'apoi II musfra,S'apoI se 'ncruntaSi-i ameninta

petit

)

Page 15: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

6

pue de viiChian in temelii!Mesterii ceiCalfe de zidari,Trenmra lucrand,Lucra trenmrandpi lunga de varaDiva pan' in sera;Ear Manoli sta,Niel ce, mai lucra,Ci mi se culcaSi un vis visa,Apoi se scula

cuvinta(Nol rne§teri marl,Calfe §i zidari!titi ce am visat

De cand m'am culcatppte, de sus

Aevea spus,a on ce-am lucraN6ptea s'ar surpaPan' om hotariIn zid de-a zidiCea 'ntei sotieraCea 'ntei sorieraCare s'a iviMani in giori de 41Aducand bucateLa sot on la irate.Deci daca vroitiCa se ispravitiSfinta manestirePentru pomenire.Noi se ne-apucamCu toti se giuram

i se ne legamTaina s'o pastram;

ce sotioraOff ce sori6raMani in giori de giIntel s'a ivi,Pe ea s'o jertfim,In zid s'o zidim!

III

Eata 'n giori de diManea trezi,S'apoi se sniPe gard de nuele

mai sus, pe scheleSi'n camp se uita,Drumul cerceta.Cand, vai! ce zariaCine ca mita P...Sotiora lui,Florea campului!Ea s'apropieaSi ii aduceaPrancl de mancature,Vin de VenturaCat el o AriaInima-I AriaIn genuchi citdea.Si plangend gicea:<KM. Domne, pe him&0 ploe cu spume.Se fad. pirae,, .

Se curga eroe,Apele se cresca,Mindra se-mi opresca,

,Fast -fel

S'ori

Si

SC1

marl,

se

0mi -a

Page 16: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

7

S'o opr6scI 'n valeS'o intOrca din tale!)Domnul se 'ndura,Ruga-I asculta,Norif aduna,Celtu 'ntuneca.Si curgea de-odat5P16e spumegatICe face piraeSi amfla §ir6e.Dar on cat &lea,Mindra n'o opria,Ci ea tot yenta,Si s'apropia.Manea ml-o vedea,Inima-I plangea,Si ear se 'nchina,

ear se rugs:(StifIA, DOmne-un vintSuf lq-1 pe pImint,Bradii se-t desp6e,Paltini se ind6e,Muntii se restorne,Mindra se-mt IntOrne,Se mi-o 'ntorne 'n tale,S'o duca de vale!)Domnul se 'ndura,Ruga-I ascultaSi sufla un viaUn vint pre parnIntPaltini ca 'ndota,Bradt ca, despoiaMuntii resturnaEars pe AnaNici c'o Inturnal...Ea mereh yenta,

Pe drum §ovMaSi s'apropiaSi amar de ea,Eats c'agfungea!

IV

Me§terit eel' martCalfe si zidari,Mult inveseliaDaca o vedea,Ear Manea turba,Mindra-§I gruta,In brate-o lua,Pe schele-o urea,Pe zid o puneaSi, glumind, qicea:cStai, mindrutaernea,Nu te sparieaCA vrem se glumimSi se te zidim!)Ana se 'ncredeaSi vesel ridea ;Ear Manea oftaSi se apucaZidul de zidit,Visul de 'mplinit.Zidul se sub,Si o cuprindeaPan' la glezni§ore,Pan' la pulpi,s6re.Ear ea, vat de ea!Nici ea mat rideaCi mereh dim:«Manoli, Manoli,MeOere Manoli 1

Si

Page 17: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

8

Agiungl-ti de §agg, Zidul mil me stingeCa nu-i bung, dragg. Viata mi se stinge !Manoli, Manoli,Me§tere Manoli ! IT

Zidul reil me strangeTrupu§oru-nii fringe!» Pe Arge§ In gios,Ear Manea tgcea Pe un mal frumosSi mereli zidea. Negru Vodg vineZidul se sub. C4 se se %chineSi o coprindea La cm mguastire,Pan' la glezni§Ore, Falnicg zidire,Pan' la pulpi§6re Mgngstire naltgPan' la costi§6re Cum n'a mai fost altg.Pan' la titi§ore. Domnul o priviaDar ea, vai de ea Si se 'nveseliaTot meren plangea Si ast-fel grgla :Si meret. clicea: «Voi, me§teri zidari.4Manoli, Manoli -12ece me§teri marl!Me§tere Manoli! Spuneti-mi cu dreptZidul reti me strange, Cu mana la peptTiti§bra-mi plange De -avetl me§terieCopila§u-mi fringe! » Ca se'ml faced mieManoli turba Altg, monastireSi mereli lucra. Pentru pomenireZidul se suia Mult mai lumin6s1Si o cuprindea Si mult mai frum6sI ?»Pan' la costi§Ore Ear cel me§teri marlPan' la titi§ore, Calfe §i. zidariPan' la buzi§ore Cum sta pe grindi§,Pan' la ochi§ori, Sus pe coperi§In cat, vai de ea ! Vesel se mmndriaNu se mai videa, S'apoi respundea:Ci se audia cCa noi, me§teri marlDin zid ca dicea : Calfe §i zidari4 Manoli, Manoli, f Altil Did el suntMe§tere Manoli ! I Pe acest pamint !

Page 18: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

9

AEI ea not §tim and se incercar1 Cand se zidim De-a se aruncaAlta manastire Eata c'auliaPentru pomenire Din zid ca e§laMu lt mat luminesa Un glas nadu§it,Si mult mai frumesa!) Un glas mult Tuba,Domu-T asculta Care gret gemeaSi pe gandurT sta, Si mere] qicea:Apoi poruncia (Manoli, Mano li,Schelde se strice Me§tere Mano liSall se le ridice, Zidul reit me stringeEar pe cei zidarT Titi§ora'mi plange,pece me§teri mart Copila§u'mi fringe-Se mi-T parasesca Viata mi se stinge !,Ca se putreqesca Cum o aulgaColo pe grindi§ Manea se perdeaSus pe coperi§. Ochi-1 se'nvelia;Me§teriT gandea Lumea se'utorcea,Si el' 1§1 facea Norii se'nvirtea,Aripi sburatore Si de pe grindi§,De §indrili u§ere. De pe coperi§,Apol le 'ntindea Mort bietul (idea!Si 'n vesdub saria Ear unde cadeaDar pe loc cadea, Ce se niai facea ?Si unde pica 0 fontana lid.Trupu-§T despica. Cu apa putinaEar bietul Manoli Cu apa serataMe§terul Manoli Cu lacrimi udata !

Page 19: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

10

III

CANTECELE In STEFAN VODA

(Cantec din _Bucovina).

Stefan, Stefan Domn eel ma-Seman pe lume nu are [reDe cat numal mindrul Ore!

Din Suceva cand el sare,Pune peptul la hotareCa un zid de aparare!

Bratul lui fara 'ncetareBate Orde le Ware,Bate cetele Maghiare,

Bate Leg din fuga mare, .

Bate Turd pe zmei Warei'i scutesce de 'ngropare.

IV

Lumea 'ntrega, sta 'n mirareTera-I mica, tdra-1 tarei duplanul sporin nu are!

ALTUL

Stefan, Stefan Domn eel ma-Sucdva cuibu are, [re

Ca un Ofm voinic §i tare.Din Sucdva cand el sarepi §i nopte, tie calare,Se bate 'n patru hotare.Pe Mari fi casapesce,Pe Unguri ii pfrjolesce,i pe Turd ii rasipesce.

Ear pe Leg cu chica tareSi avinta 'n spandurare,

ingiuga ca se are!

MOVILA LUT BURCEL

(Ceintec din Vas luin)

Inter) di tie serbat6re,Trite() di en mindrul sareCare lumea 'nvesella

cu our oEata maid se ivia,Ca alt sore strelucia

Domnul Stefan eel vestit,Domnul eel nebiruit!El pe cal incaleca

cu multi voinici plecaDe la scara curtel luiLa biserica 'n Vas ltd.

In '§1

'nvelia,Si

aSiT

Si

Page 20: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

11

Clopotele resuna,Stegurile-i se 'nchina.Armasarii spumega,Friele §i-le mu§ca,Ear poporul tot striga :(Se traesci Maria ta!)Cand aprOpe de intrareCe s'aude 'n departare?Glas de om chiuind tare :(Hai, ho, ta, ho, BoureanTrage brazda pe taman.»Stefan Vocla se opria§i din gurii-aka gala :(Audit-ati, auditGlas de Roman necajit ?...tntr'o clipa se'lgasiti,

cu el aid se fiti.x.Cinci pantiri se alegea,Pe Vasluiu in sus mergeaPan' zaria intr'o movilatin Roman arand in silli movila brazduind

§i din gull chiuind :(Hai, ho, ta, ho, Bourean,Trage brazda pe tap§anCel pantiri descalecaPe Roman 11 fereca,La Vasil-au it aducea

la Domani mi'l ducea :(Mai Romane, se n'ai Wing,Spline noa cum to cheml ?Tema n'am ca sunt Roman!Tema n'arn ca-miqti stapan!Tu e§ti Stefan Domn cel mareCare 'n lume seman n'are,

sint oiman Burcel

Pui§or de voinicel!traesci dad, n'ai terra !

Da-ne nol bung, semaCum de to -ai pacatnitSe te-apuci de plugarit,Toccoa 'n di de serbatereTocma 'n timp de inchinare?Demne, pun mana la pept

me giur se-ti spun cu drept.Pan' a nu-agiunge plugarAvem falnic harmasarSi o ghlega nestrugitaCu pirene tintuita,Care cand o invirtiamPreril prin dqmani faciam.Cate opt pe loc turtiam!Alelell pe cand eraniOm intreg de me luptamMulti pagani am mai stricatMulte capete-am farmatDe Mari si de Lifteni

i de falnici Ungureni!Ear in foc la ReiboeniMi-a &Jut giOga din 'lianaDe o sabie 'Agana :Dar n'a ca(Jut numai ea,A caclut §i mana meaCu paganu-alatureal...De-atunci: n'am ce se me faC'am agiuns un biet sarac.Nici n'am case, nicin'am plugNici giuncani ca se-i ingiug!Teta vara m'am rugatDe bogatil eel din satSe-mi dea plugul ca se ar...1111-a fost ruga in zadar.

Si

Se

!a

Si.

Si en

Si

I

Page 21: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

12

Atunci, D6mne, me'ntorselu,La Marl' ca me duselu,Un plug mare ca prinseiuSi cu-un bou 11 ingiugaiu,Si de lucru m'apucaiu,Ca saracul n'are sore,Nici qile de serbatoreCi tot (Jile lucret6re !»Domnul Stefan PascultaSi din gura cuvinta :(Mai Burcele, fetul mee !Bate ce hotaresc ee :1641 un plug cu so.ese boiSi bogat mergi de la not

T641 movila rezesieCa s'o a21 de plugarie,Dar in virfu'i se to -a§eziCa stejar se priveghezi,Si Mara de -i videa

intrat In tera mea,Tu se strigl cat ce -i putea :Sal Stefane, la hotardCa intrat sable 'taleret!Atunci ee te-oiuCa un zmeti m'oiu rape1iSi nici urrna-a remameaDe Tatari in ten, mea!»

V.

STEF A.N IT A V OD A

(Cdntec din Para

Frun g verde men cretesciin ora§ in Bucuresci,L'ale case marl domnesciDe se Yea in Stoenesci,Mindra masa e lutingSi de marl boeri cuprinsaTot boeri de-a ostilorPuterea domniilori gr6za du§manilor.

Ear in capet cine §ede ?Stefanita Domu se vede,Dar nici bea, nici veselesce,Ci cu ochii lung privesceLa copila Dihului,

SoriOra MihululMihultif voiniculuiDin valea Cobiului.Ca e nnandra ca o fl6re,Si de ochi farmecilt6reSi de suflet iubitOre,Unde-o vede Domnul more !geopilita, dragulita,Cu sin alb de porumbitaimple cupa mea de vinTie, draga, s'o inchin,S'apoI canta-rn1 viers de dorCu glas dulce, rapitor.Ca uta -ti, draga, canteculCa mi-e drag ca sufletul !*

C'an

Oltului).

audi,

Page 22: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

13

Copilita se fuelingCa o flOre de gradingSi-i intinde-o cupg. piing;Apoi dice incetisorUn viers dulce, plin de dor :«Frundg verde stejgrel,Am 11}1 Irate voinicelSi me tern ama de el!Fruny verde mer domuesc,Am un Domn care-1 lubescSi de dinsul me 'ngrijesc.Vai de mine! cum se facPe-amindol se mi -i impac,Se-mi fie traiul pe plat !)Copilita nu sfirsiaSi Domnul ast-fel grgia :CopiliO, mindrulitg,

Cu sin alb de pormnbitg,Nu mal plange curindimplini-voiu al Oil gaud.Vol boerl cc os1gtatiStag §i numai inchinati,Cuvintul se-ml ascultati.Mani in qiori se ve aflatiToti calari si Inarmati,Cu sggetl, cu buzdugane,Si la brie cu arcane,Ca se mergem despre s6reSe facem o venetoreDupe ursi capriore,Dupe paseri galbiOreCe sunt bune de mancareSi placute la cantare!)

II

CandBoerii

de Ti se luminase aduna

Si pe cal incglecaSi cu Domnul toff pleca,Inspre munti, la venet6rPDupe ursi si caviareDupe paseri galbibre.Si mergea, Irate, mergeaPan' in munti 0 agiungea,Ear cand sorele-apuneaEat ca se intilniaC'un cioban cu fluerasSi cu port de Oltenas.Domnu 'n tale -i se opriaSi din gura-asa grgIa:«Ciobgnas cu fiuerasPuisor de OltenasCunosci calea codruluiDe pin muntil Crisulul ?Cunosci fagul MihuluiDin codrul Cobiului?Cunosc calea codruluiPang 'n fundul fundului.Scig fagul MihuluiDin codrul Cobiului.De scii locurile bine,Nu me-I duce In pe mine?Ba, to -oiu duce et pe tineDe-I lAsa to ostileSe-mi raz6scg oile,Ca de -oiu perde-o mieluseaOiu slugi un an pe ea,Si de-oiu perde un0in slugi doi ani peDomnul ostile lgsaCu ciobauul se lua,Singur, singur, singurelPe o zare de muncel.Ear clobanul se 'ndrepta

ca'n

gi

mielugel,

si

Page 23: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

14

Care munti §i mi'l purtaPe carari §i pe poticiCe's calcate de voinici,Pin hati§, pin cgrpini§Uncle nu-1 loc de carni§.El mergea, frate, mergeaPan' ce 'n codru agiungeaDrept la fagul Mihului,Loca§ul voinicului.Cand de fag s'apropieaClobana§til se opriaSi din gura-a§a graia :«Eata. fagul Mihului,Mihului voinicului !Ear pe Mihul daca '1 vrei,

-Cata drept in ochii mei N.

III

Domnul drept la el cataOchil lui se incrunta.Ear ciobanul se schimba,Gluga lui i§i aruncaSi-de-odata se-arataCu zelar, cu buzduganCu haine de capitan.Apoi drept la Domn cataSi 'n glas mare cuvinta :

! Winne din Domnie !Eri ai fost dat la betie;Ast4i veni§i la trezie,Dar n'ai pries la cumintie.Ce pleats to -ate impinsPalo§ul de ti-ai incins?Fostu-ti-at sill de mine.

nu to -ai saturatPe-a mea c'ai furat

facut cu ea pleat

Fax-a to fi cununat ?Dar gandit-ai ea pacatul

urna6za vinovatulSi ca 'n lame on ce faptgAre plata §i resplata ?»Si cum sta §i cum tliceaO frump de fag smuncia

i 'ntre buze o pumaSi suna hoti§ din ea.Frumja patru cl plesnia,Codrul negru clocotia,De-un lung chiot chiotia,De-un grey tropot tropotia,S'impregiuru-le de-odat/Se ivia o mandra edta,O e6ta de voinicei,Lotri, pui§ori de mei,Cu elciule stogo§ate,Cu ghiebe ro§ii pe spate,Si musteti de varvaric,Cum sta bine la voinic.Langa el cat ii zariaMihul ast-fel be grala :(Fratil mei, neferil mei,Lotri, pui§ori de zmel!Yl vedeti voi pe ist orn?El e mare, cad e Domn,Dar cat e de Domn §i mareMinte *La and n'are !Hai, copil de mi'l luatiPrin sabii se'l fluturatiDar nimic se nu'i stricati,Cale bursa se-I lasatiCa de-I Domnul priceputE destul eate-aa veq.utCa se afle, ca se scie;Cu Mihul nu-I de glumie!)

«Adel

Ori casora

S'ai

i§i

Page 24: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

Doom] pe grOnduri crideaS'apoi ast-fel respundea

lutjorule,Fraie..EU In mOna ti-am pleatIn de Indite scripat.Gaud la mitua mi-i picaEd de morte te-olu scapo.Vinit mina tu la Denmie

15

q.

Ca srj very o cununie,Canuitic DonmulaiCu sora gmGKS'o fac rine sotiOrOS'o fac tie Donutis(VO !),As el Donmul cuvinta,Si din codra se 'lama,Lard codrul resuna :cSO tie

CONSTANTIN B1ZANCOVANEL

firancovanul Constantin,Boer vechiu Domn crestin,Be averi ce at stringrea

ttattul sei ngrijloSide indite 'I. IlotdriaGael viziru '1-4-tio.

Intr'o gioi de dim5 6tO,pi scurtarei bl de vietOtmnwSmJ« scula,rata blindd el a75,Barba and' peptena,Liide« 'nellina,Po firtistra-apoi cdta

am» se spaininta!<Wragil mei, coconi.Lisati somnul, trezitt,Armele vi » grttiti,Ca pe noi ne-a 'ncongiltrotrasa eel neimpacat.Ca-Eniceri, cu. tunuti marl,

spargri ziduri cat de tari!

Blue vorba sfirsio,casrt Inrusia,

Pe tuspatru prindeaSi '1 ducea inchidea,La Stamina, in tumid mareCe se 'nalta lAng,O. mare,Undo roc:it fete DonmesciSi soli mmi imparrttesci.

acolo nu zacea,CO Sultana '1 oduceaLanga foisorul RIPe aloha Bostortani.cBrancovene Constantin,Boer veelriu, ghiour haatAdev'er e c'ai chititPOn' a nu ft mazilit

desparti, a to DomnieDe a nostril 'mperOtie?CO do nmlt co esti' avutBani do cur al habitFar' ati 11 de mine tjtna,

:

fratiorule!

m'ai

traesei, Maria

si_

.

Ti;

Cc

nuTung 'n

nil -I

Mu lt

1

...W.

Page 25: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

16

Far' a vre ca se-mi dai shoe!De-am fostbun,ret la Dom-Dumnec,let singur o scie ; [nieDe-am fost mare pre pemint,Cata-arum de Ye4i ce sint !Constantine Bra ncovene !Nu-mi grei vorbe viclene.De ti-e mile de copilSi de vrei ca se ma! fii,Lase legea erestinesceSi to de 'n legea turcesca.Face Dumne(tet ce-a vreaEar pe toll de ne-ti taiaNu me las de legea mea !2.Sultanul din foi:orDete semn hi! Inibrohor.Doi gelati yen% curandSabiile fluturaud,Si spre robi dace mergea,Din coconl alegeaPe cel mare §i frumos,

punea pe scaun gios,i cat pala repf4ia,

Capul lute reteclia !Brancovanul gret oftaSi din gull cuvinta:4D6mne ! fie 'n voea fa! r,Cei gelati mergeaSi din doi i§1 alegFaPe cel ginga§ mijlociuCu per neted si galbieSi pc scaun it puneaSi capul ii repunea !Brancovanul greil oftaSi din suflet cuvmta4D6mne! fie 'n voea to !

F'iltanul se n3inunaSi cu mila se 'ngena« Bra ncovene Constantin,Boer vechin si Domn cretinTrel coconi tu a! avut,Din trei dol ti I-ai perdut;Numal unul ti-a renias!Cu pe de vrei se'l las,Lase legea cre§tinesceSi t' da 'n legca turcesce !Mare'iDomnulDumneqeti .Cretin bun m'a m nascutCrestin bun a muriTaci, dregute, an mai plange-

pept inima-mi se fringe.Taci §i mori in legea toCa tu ceriu-i-capataImbrohorul se 'nerunta,Gealati! se 'naintaSi pe blindul copila§Dragul Wit fecioraq,La pemint it aruncaSi qilele-1 redica.Brancovanul greti oftaSi cu lacrimi cuyintaeD6mne! fie 'n voea tai>Apoi el se 'ntuneca,Inima-I se despica,Pe copil se aruncaIi bocia, II saruta,Si turband apol stirga ;gAlelei ! telhari pagan!!Ale!! voi feciori de can!!Tie! coconi ce am avutPe tustrei mil-at! perdut !

Dare-ar Domnul Dumneclett

ki

earki

t

noel...

ern

Sit

et,

Page 26: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

17

Se fie pe &dui met :Se ve stergey pre pitmIntCum se stergt noriI la vint,Se n'avei loc de 'ngropat,Niel copil de grutat is,Turcii crunt se oteriaSi pe dinsul tabnia,Thine mindre-i le rupea,Trupu-I de pele jupea,Pelea en pae-o Amplea,Prin noroit o tgviilea,

§i de-unii paltin o legaSi ridend a§a striga:(Brancovene ConstantinGhiaur vechiu, ghiaur hair !Casch' ()chi a to vitaDe' y cuno§ci to pelea ta?[rea!Mill' turbay ! Turd, MIDell manca §i carnea mea,Se sciy c'ail murit crestinBrancovanul Constantin ! z,

VI.

3.IIIIU COPILUL(Cantee de la Bica).

La dealul Barbat,Pe drumul AptMerge haulindMerge chiuindMibu copila§Mandru pAtina§,Mina§ de frunte,Copila§ de munte.Merge el cantand,Din cobuz sun'andCodrii desmlerdand,Din cobuz de osCe suns frumos.Merge eel voinicPe-un murgu§or micPin medul noptii,Pin codrul Hap.Mult e frunc,la deas4,

Noptea 'ntimechsa,Si calea petr&I !Dar dnd se ureai murgul calca

Peatra scApAra,NOptea luminaN6ptea ca dioa.Merge, mari, merge,S'urma li se stergePrintre frundi didutePe clrilrY pierdute.Merge tot mereiiVoInicelul metDin frunte pocnind,Codiii vechi trezindSi merett graind :«Hai, murgule, hai,Pe costa pe plaI.

2

Page 27: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

18

Ce 141 to drumulS'apnci colnicul?Ori z6oa te-apasa,

§aila te'ndeasa,00 friul en flutufi00 scumpeleOri armele meleCe latest Pa stele,De duel gretiTrupurrul mea?Zeoa nu me'ndeaslSato, nu m'apasa,Friul nu me stringeChinga nu me fringe,Dar ce nre apasASi'n drum nu me lasA,CA s'atintPatru-cleei §i cinci,Cinci-cleci ftra cinciDe haiduci LAvintiDui de la paringDe cand eraii miciLa codru 'n potici.S'acum se gAsescuDe benchetuescilLa valea adincl,La muchie de stinclLa des pAltini§,/GruntLa masa de peatra,In patru crApata,Cu sirml legatI,Cu slove sApata,Cu slove de carteCu our suflate.Ear la mass, §ade

Gata se te pradeTaunt; UngureanVechiul hotoman,Cu barba sburlitg,De rele 'nvechitkPang 'n briA lungita,Cu briuEl are, mei fratp,SAW lungi §i lateDurda ghintuitg,

Si mai are andPe'mpregiur de stinclVoinicei LevintiCu armele 'n dinti,Feciori haul de maul,CAW, tari de yang.Flecai gro§i in ceaVoinici far' de WA!Cu chivere nalteCu cope lateMate pe spate.El te-ar aucliSi s'or rApePSi amar de tineSi amar de mine!Hai, murgule, hai,Pe cOstA de platLasA colniculS'apucl drumulCA e§ti cu Mihul !Lasa 'n urmA-ti temlCA te ieA pe semaIstor brate gr6se,G6se §i ven6se,Istul pept lat,

Ori

rafturT,

at

pe-aici

stun*

'nvelita.

Inima-otelita.

Page 28: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

19

Lat §'infe.§urat,Istui palo§elCu buza de-otel.Unguru'i %losNu'i primejdios,Gura lui e mareDar nu mu§ca tare,cati stint el? cincI-(jecI,

opt-cleci,0 seta §'o mie?Ease 'n cale'mi, vieDacg vreti sA scieCine e MihulMihul CopilulMurgul ca gandulLasA colniculS'apucg drumul.Hal murgule,

Pe costa, de plaiLa poem grasg,Dumbrava trumesgCu &be, 'nve4tA,Cu flori infloritg

II

Eatti 'n codru, eats,CA Ianu§ de-o-datgCum benchetuesce

se veselesce,Stg, increminesce,Pe ganduri pornescea din cand in candAude sung,ndCodrii resbatendUn mindru cantle,Cantle de voinic

S'un glas de cobuzDulce la auz,De cobuz de osCe sung dulos.i eats, §i eats

CA Ianu§ de-o-datgTresare §i sareySi dice 'n glas mare.(Vol vitejilorHaraminilor !Ean stay s'ascultatiS'armele-apucati,CA ell cam auzUn glas de cobuzPintre frump.' sun'andCodril desmierdand.Deal voI ve grabiti,Curand ve poringSe-I Op in talePe deal §i pe vale,La pod, la hirtope,La lunca de plopil,La potica strimtg,La cararea frintg,La fontana ling.Cu apg puting.De-a fi vr'uu viteazCu flori pe obrazSe nu mi'l stricatlCi se mi'l legati.Ear vre-un fIrmecal,De mueri stricat,0 palmg se-I dati,Drumul se-i lAsatl!)Unguril pornescei calea-I opresce.

ese-decl,

!x

hal,

a

sSi

Page 29: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

20

Ear cat IT zaresee incepe pe locMihu be graesce : A dice cu foc,(Vol, Voinicilor, incepe NorHaraminilor, A. dice cu dorCine v'ail manat Un cantic dubsCapul v'aa mancat.) Atit de frumos,Si ilia ca sfIrgesce, Muntib a resunti,La harta pornesce SoirniT se adunaSi se invirtesce, Codrib se trezesca,Top if rasipesce. Frundile goptesca,Apol ear purcede Stele le clipescaPin eel codru verde. Si 'n tale s'opresca!Murgul se urea, Ear Ungurii multSi cand el calca, Cu drag 11 ascult,Peatra scapara. Si Ianug IndataNOptea lumina Ca nealta dataNOptea ca clioa. Glasu'gi imblinqesce,Ianug cum fl vede Mihului graesce,Din be se repede : La masa '1 poftesce.(VoI, Vitejilor, a Vin' tu, Mihule,Haraminilor ! Vin' voInicule,Day cu lancele, Se benchetuimDap' cu flintele. Si se veselim,Lasati flintele S'apoi amindoIMay lancele Ne-om lupta nob doi.)Vol, Vobnicilor, Ei cu toy s'adunaHaraminilor ! La masa se puntiCA ea Mihu sunt, Si benchetuescaSi vrea se ve cant Si se veselesctiUn mandru cantic Ploscele clocnescaCantic de voinic Vesel chiaescii.Cum n'atl audit Dar cand au 8fir§itCat veac ati trait.) De benchetuit,

III Masa de-ospatat,Eata, mari, eata Vinul de gustat,CA Mihu de-o-data Ianug Ungurean,

Page 30: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

21

Mihul MoldoveanDe-o parte se duce,La lupta s'apucti.Crunta-e lupta forCA e pe omor.Cine c'a picaNu s'a mai sculaEar Unguril totsLui Ianu§ nepotiStall de mi-I privesctiCum nil se 'nvirtescti,Cum mi se suncesceCum mi se trintesceCa dol zmei, ca lei,Ca lei paralei.Eata, mAri, eatsCA Mihu de-o-datAIn loc se opresce,Pe Ianu§ sucesce,Sus II opintesceGios ancAl isbesceSi in genunchl it pune

i capu -i repune.Ear Unguril totsLui Ianu§ nepoti,Stall incremenitiDe mOrte 'ngroziti.Mihu mi-I trezesceS'ast-fel Ie grlesce :

copiilor,Haraminilor !Care s'a aflaDe va redicaBuzduganul meuCat este de greti,Durdulita mea

Cat este de greaSi zealele meleCAt imi sunt de grele,Acela se vieCu mine 'n frAtieCa se vitejeasca,Numele se-I cresca.)Ungurii se 'ntrectiLa pAmint se pieceSi 'n zadar se 'ncerc !Nici unul nu p6teSe redice 'n spateArmele culcateCu-aur imbricateCu fer ferecate.

Voi, mi§eilor,Haraminilor !Codrul mi'l 'Lay,Giugul apacatiCA nu sunteti voi,Nu sunteti ca nos,Omeni de niindrieBuni de vitejie,Ci 6meni de g16t1Buni de sapa

cum lice 'ndataMihul cel voinicCu degitul micArmele '§i redid,Pled pe poticaCu murgul voiosPrin codrul frunclos.Si 'n urmg-i vuesceCodrul clocotesceDe-un mindru canticCantic de voinic,

1

«Vol,

lata. )Si

Page 31: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

22

De-un glas de cobuzDuke la auz,

De cobuz de osCe suns frumos!

VII

TOMA ALIMOS

(Ceintec din BugiacuZ Basarabiey

Departe, frate, dcparte,Departe §i nici pre forteSus, pe §esul NistruluiPe pImintul Turcului ;Colo'n zarea celor culmi,La grOpa cu cinci uhniCe resare dinteo tulpinli,Ca cinci frati de in o mums,Sedea Toma Alimo§,Boer din Ora de jos ;Sedea Toma cel vestitLang, murgu-i priponit,Cu tempi de argintMut in negru pamint,Si pe drbl cum §edeaMindra mash' '§i intindeaSi tot bea §i veseliaSi din gurl-a§a clicea :cincbinare-a§ §i rf am cul lincbinare-a§ murguluiDar mi-e murgul cam nebunSi de fuga numaI bun,inchinare-a§ armelorDar §1 ele's lemne seciLemne seci, otele reel!Inchina-volu ulmilorU rie§iI culmilor

CS sunt gata se'ml rebpungCu fremet VOlOS de frun4e,Si 'n vezduh s'or clAtinaSi mie s'or inchina?EatS, mail, cum galaCa'n dcparte aucliaUn nechez ce necheliaSi se tot apropieaToma 'ncet mi se scula,Peste climpuri se vitaSi zarea un hotonianPe-un cal negru Dobrogen,.Tin cal sprinter voinicesc...PlAtia Cat un cal Domnesc.Hotomanul nalt, pletosCum e un §tejear frunysEra Mane cel spiltogCu cojoc mare mitos,Cu cojoc intors pe dos,Si cu Oita nestrujita,Numal din topor cIoplitii..El la Toms, 'ncet veniaSi din gurl-a§ea-1 grAla:.Mel! Toma Alimo§Boer din tera de jos,Ce ne calci motieleSi ne stria fenetile?%.

a

'

Page 32: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

23

Boer Toma Alimo§it da plosca cu vin ro§:

traesci, Mane fartate!Day mania dupe spate,Ca se bem in giumatate.)Ma.nea cu stinga lua,Cu drepta se inarma,Pa lo§ul din sin scoteaS'a9, bine '1invirteaS'asa bine mi'l chitiaLa pe Toma mi'l taiaPe la furca peptului,La incinsul briuluiDeasupra buriculuiUnde'i gret voinicului.Tama crud se oteria...Manea 'n scari se intepeniaDos la fuga §i punea.4Ale lei ! fecior de lele!Caci rapi§1 mele!De to -as prinde 'n manabile tu n'ai mai avea!,Si cum sta de cuvintaMate le Si le-adnna,

co§uri §1 le baga,Pe deasupra se 'ncingea

i la murgu -i se duceaSi cu murgii-a§a gala :

! murgulet mic,Alei dragul meg voinicDe-ai putea la batrineteCum puteai la tinerete !»Murgul ochi '§i aprindea,Nechezia §i respundea:Bata coma sal pe mine,Si de-acum to tine bine

Se 'ti arat la batrineteCe-am platit la tinereteToma Tate 'ncaleca,Dupe Manea se luaSi rnereii, merea striga :

Alelei ! murgulet mic,Alei ! murgul meu voinic,A§ternete drumuluiCa §i drba campuluiLa suflarea vintului.Murgul mic se asternia,Manea 'n laturi se Aria,Toma turba si racnia:cTaiatu-m'ai talharesce,Fugitu-mi-ai mi§ele§ce.De to -a§ prinde 'n mana meapile tu n'ai mai avea.Staff pe loc se ne 'ntilnimDoll vorbe se graim,Doe vorbe oteliteCu palo§ile graite!»Mane 'n Muff tot fugiaEar/ Toma '1 agiungeaS'a§a bine mi'l chitia,a din fuga mi-I taiaGiamatate-a trupuluiCu trei c6ste a negrului !Mane 'n don, jos cadea,Toma murgului ducea:cAlelei ! murgulet mic,Alei ! dragul mea voinic!Ochi'mi se painginesca,Norii sus se Invirtesce.Te grabesce-al6rga, fugiSi ca gandul se me duelColo'n zarea celor culmi

qilele

in

cAlelei

Se

mea,

!

Page 33: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

24

La gropana on cinci ulmi,a el murgule-oiu miniPe tine n'oiu mai sari!Ear cand sufletul mi-olu da,Chd nu to -oin mai desmier-Din copita F6-ti faci sard[da

Langa ulmi se-mifacI o gr6pacu dintii se me-apuci,

In tainita se m'arunci.Ulmii eä s'or clatina,Fru* ea s'a scutura,Trupul el mi-a astupa! »

viii

MOGO VORNICUL

(Ciiiitec din Mogo§dia)

In ora§, la BucuresclTot se staff §i se" privesciPe cei Opte voinicei,Mindri pui§ori de zmei,epte frati ca §epte brag

Toti de-a 10 Mogo§ cumnati,El in capul poduluiIn fruntea noroduluiA§tepta pe sora for

pe mindru-1 sotior,Mogo§ vornicul bogatCo glumesce ne'neetat.El la umbra se culca,Bea voios §i ospata,Cu ploscuta inchinaDe cinci vedre §'o otaVadra Tarigradului,Mesura 'mperatului.Ear fratele eel mai mare,(Ca-i mai mare minte n'are)Pe drum ochi'§i alerga

glas dogit striga :Zariti voi Ce zarese

Eata vine ea un zmetir.Vine Mogo§ vornicul,Mare pe galbinui.»limp toff mi se scula,Peste campuri se Oa,i videa. marl, videa

Cum yen% Mogo§ venia:«Bud, 4ioa §epte frati,epte frati ea Atte bracTi!

Bun sosit, frate cumnate,Ai venit pe ne-asteptate.Dar uncle ti-e sotiora?Ce ne-al Mut soriara?Ori p6te c'aI §i uitatCatre not el to -al legatCana pe Stanca ne-al ltmtS'a aduci la fratioriPe earna de noa onCa's mai multe serbltori ;Pe vara de patru ori,Ca's mai multe lucratori?Ba, mei frati n'am uitatCatre voi ca m'am legat,

$i

Si

ea?Si cn

Page 34: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

25

Sketica am plecatS'o aduc la desfetat,Dar in drum]. OrbitTurd, Mari ne-au§i pe Stauca rapit.Pe StIncuta rgpiti tu, Mogo§, al fugit ?

Cu cei furl' nu to -al luptat,Dupe el' nu to -al luat,Nog anT se-I tot alungi§i cu mortea se-I agiungi?Mori dar, cane blestemata tie nu fort dat !Ca se fiT vrednic cumuatCu-a Stencutei septa frati,epte frati ca §epte brat !Di cu totii crunt turba

Palosile redica.Ear fratele cal mai mare(C1-1 mai mare minte n'are)Palosul mi'l iuvirtea,In Mogo§ it asvirliaDay nici ca mi'l nimeria.Palosul 'n vint vijiia,De-un zid mare se lovia,

i 'nderept se intorcea,Langa Mogo§ de didea,

pgmint se ingropai pang in menunchi intra.

'Ear fratele cal mai mic(Cg-I mai mic, e mai voinic)Palosul mi'l InvirtPa,

Moge§ it asvIrlea

prin inima '1 giunghla?Gaud de-odate ce videa,Ce videa si nu credea?Otelegg zugravitl,Pe din untru. poleitlCu doi-spre-ce telegariTelegari cu clime

'n telega sora lor,Inflorind ca un bajor?aung 1ioa, fratil mei,epte pui§ori de zmei !

Dar uncle ve'T cnmnatul ?Ce mi-ati facut barbatul ?L'am trimis in Tad da-a-Cu §dpte palo§e 'n pept, [dreptCI nu-I vrednic se traiasca

cu nol se se ruddscg,Cine 'n 6rda IgandsceNu scie se vitejesce

i nevasta se-§i pezdsca ?VaT de mine ! ce-ati %cut ?VaT de vol! n'ati priceputCum ca Mogo§ a glumitCand de mine v'a greitBine vorba nu sfirsia,Lacrimi din ochi ii e§ia,Langa Mogo§ ea cedeaCu bratele '1 cop rindeaYl bocea, it desmierdaApoi sufletul §i'l daIn capetul podululIn ochil norodulul!

lnit,

Si'n

i

marl,

Si an

ne-al

ti-al

Si

!.

Page 35: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

26

Ix

CANTICUL LITT MIHATU VITZITL(Cantec pastrat de Stoian Jo idea arincifelul)

Audit ati de-un Olten,De-un Oltdn de-un CralovenCe nu'i pass, de Sultan ?

Audit -ay de-un vitezCare vecinic §dde trdzCat e Ora la necaz

Audit -ati de-un MichalCe sare pe §epte calDe striga Stambulul vai?

El e Doranul eel vestitCare 'n lume a venitPe luptat §i biruit.

Spue riul eel Olten,Spue valid Dunaren

Sicodrul Calugardn.

Cate lupte ati privit,Cate o§tI ail mistuitCate Ose-au inalbit

Multi ca frun,dele de brad.Ca nisipul de pe vad,Ca gemetele din lad !

Spue codrii muntilorSi fiarele codrilorCare-a fost nutretul for

Fost -ati lepri tataresci,Si Turcesci §i UnguresciDate-n sabil romanesel!

AleleI! Michai, MichaT !Cad de not mita nu al'Se ne scapi de-amar tii vai

X.

SALGA(Cdntec din pcilite Dundrel)

. Sus pe malul DunardLa perddoa cu canI reiA SalgiI a vadaDelEste-o turma de carlani

Pascuta, de opt ciobanI,Turma Salghii cea fruni6,4Ca §oimul de inimOsa.La perdea in miequl noptel

?

I

Page 36: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

27

Nemerit-au haiducei,Nernerit-au, navalit-au,Pa loselePe .ciobani legatu-mi-afi,Dulai 'mpu§catu-i-Ear pe baciul eel mai mareYl fereca §i mai tareCu c6tele la spinareDe striga ca rein fl doaro :«Ca'pitan CaracatuciVat4e1 peste fraud!Peste chid sute §i cinciTot haiduci de eel voinici.De-ai fi gent vr'o data bine,

o mila ki eu mineSi' nil deslega, bratele,Ree me dor sermanele!»Capitanul se 'mblinclia,Bratele -i le sloboq1a.Eara bacilli cum scapa,111'6.na 'n o bagaBuclum de our eata,Si de trei on bucluma,Valle se resuna,Fruqele se clatina,Salga 'n somnu-iDin somn Salga se treclia,La socrarsa se ducea

din guru clicea :.%Malca, maiculita meaN'aurli0 to buciumandSi raile resunand?Nu sciu, maid, ciobaniiRetileit-ae carlanii,Orl drumul au retacit,Ori haiduci i -au navalit I))

Baba s6cra respundea :to mica fata mea,

De ciobani nu to 'ngrijiaC'a§a buciume ei en dorCand le '1 dor de casa lor.)&era bine nu sfir§ia,Salga ear ca aurliaGlas de bucium remand,Pan' fn suflet resbatend.«Heil copii, copii argati!Somnul duke voiS'un cal iute'miPuneti §arta barbatesee,Se incalec voinicesce.vEa pe cal se aruncaSi spre Dtmare-alergaHaulind §i chiuind,Buzduganul invertind.Cat haiducil o zariaLoc de fur,76 nu gasia,Earl Sa1ga-1 urmariaSi din guru -a§a racnia :(Earl ast6pe ast6pe ast4ptaSe luptam la lupta drepta,Capitan Caracatuci,Vata§el peste haiduciPeste cinci sute §i cinciTot haiduci de eel voinici!Stai pe loc se ne'ntilnirnDol vorbe se graimSi'n acme se ne lovim,Ca me Our pe Dunmerolefi!Se to 'nvat efi, fetul met,Cum se 16ga, eiobanii,Cum se prada carlanii.)Capitan Caracatuci

zinghenit-at,

sine - §i

Pampa,

Sin na-T

Mergi

inguati,

Pi -1,1

!

Page 37: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

28

Ceta§ more de haiduciSe ducea, ducea, ducea,Nici capul intorcea.Salga-1 ici, Salga-i colea,Capul din fug6-1 tela!Capu 'n urma remanea,Trupu 'nainte fugia,Sangele pirat curgea,Drumul ro§ ca se facea!

I

Ci-ca, mad, de pe-atunci,Cand vine cete de haiduci,Drumul for nici ca gre§esce,..Nici ca 4ee mai nimerescil,La perdeoa cu caul relA alghil" a vadanel,De pe malul DunIrel.

gI

RA.DU CALOMFIRES CU

(Ccintec din .Romanail)

In ora§ la Bucuresci,In curti nalte Si DomnesciMindra mash e intins6Si de marl' boon coprinsa.Dar in mijloc tine §6de ?Mircea Voda 'n mijloc Ode,Si la drepta NI se vedeDoi Caplesci §i trei BuzesciZmeii terii Rornanesci,PurtItorii o§tilorSi fruntea boerilor.El toti bea se veseliaSi pe Domn fl fericea,Dar card fu despre betie,Desire dalba veselie,Eata. nene, ca sosiaSi la Domn IngenuchiaRadul din Calomfiresci,

Zmeul terii Romanesci,Cu sluga lui, cu NedeaCe de mic tot dedeaAgiutor bun de putereSi cuvint de rningaere.«Domnule Maria ta!Fie cum oiu cuvinta :Iti aduc tie 'nchinareCa unui frate mai mare,Si 1.1 doresc meree se filCu isbIncji §i veselii.Dar soil, DOnme, on nu soilCa Tatarii m'a lovitSi Mail' mi-a robit

Copila§iiDragalaliiMaiculitaDragulita.

Ree me d6re inimi6raDe copii, de sotiOra

null

IT

Page 38: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

29

Dar Me dóre tnal tareDe maicuta ,ce me areCa-i cresting, batrinaS'a se agivnga-a fi ceding,De risul idpcanilorPin casa paginilor.Rogu-te, Mgria-ta,De croesci a m'agiuta,Da-mi agiutor pe BuzesciSi pe eel tustrel Cap len):Purtatorii ostilorSi fruntea boerilor !2Mihnea Voda, '1 ascultaSi din gura cuvinta :«Mei! Radule misel!Mai astepta tu nitel,Paul ce vom ospataPaul ce ne vom culca,Paul ce ne vom sculaSe ved ce vis om visa,

agiutor ti-om da!,Radu buzele muscaSi la facia se schimba.«Se traesci, Maria toEar dad, to -oin asteptaPang ce ii ospata,Si pang ce te-i culcaSi pang ce sculaS. vecli ce vis ii visa,Tataril s'or &parte,Pagubas el m'or lasa!2.

II

Radul lute 'negleca,Dupe dusmanl se luaCu sluga lair cu, Nedea.

Ce de mic ii tot dedeaAgiutor bun de putereSi cuvint de mingaerr,Gonia el, merea gonia,Gonia, nu mai °sterile,Nebeut nemancat,De dor mare framantat.,and a fost a treiaPe Marl el ii zari,Atunci Nedea ce grai :«Eel! stapine Radule,Ascultg-mi povetileC'acum e pe vitejiePe vinceall sari robie.Tae tu marginele,Eti se tali mij16cele;Care-a scapa de la mineSe nu scape de la tine !2.in 'Mari el se isbia,Virtej de mOrte faciaSi tgia, nene, taia

Pe Mari ii risipiaSi pe eel robiti scoteaSi pe-a casa-i trimitea.Dar pe rnaka-sa baring,N'o gaga 'n ceta paging.Radu 'n scarf se redicaCa vulturul se uitaPeste campii Lapusnii,Peste carnpi merei pustii,Si cum sta si cum °die,Eatg, nene, to zariaUn cort mare Si rotat,Cat un tort de imperat;Si '13 cort zaria pe-un MirzaeUn mirzac de la Bugeac

it

§i

§i

§'apol'11

te-I

ti,

Page 39: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

30

Care 'n bratele-i stringea0 crestina ce plangea.Fulger Radu se faceaCa un fulger se ducea,Si la tort se rape pa,Pe Mirzac '1 retezia,Si in lance 0'1 lua,Mort in camp Sl arunca.Apoi vesel purcedeaCu masa Si en Nedea,Ce de mic ii tot dedeaAgiutor bun de putereSi cuvint de mingaere !

Eata la mijloe de cale,La fontana dintr'o vale,Eata bung 'mpreunareCu cinci voinicei ealare,Cu Buzesci cu CaplesciZrneil terii Romanesci!eNoroc bun, §i cale buna!Ce vint d ilce ve aduna

cu mine ye 'mpreuna?No! in calo ti -am e§it

C'avem dor de haratit.Si la harta vitejescaSi la gloca resboiasca.PET la harp se Ina,Pe giurtmint s'apucaStapinii se harateseai slugile se-1 privesca!

incepea dar de calareHarta cea din fuga marePalo§ile zinghinind,Sulitele invirtind,

Buzduganele ciocnindSi din gull, chiuind.Cand de-odata cei BuzesciSi cu eel tustrei CaplesciPeste Radu navalia,Cu cinci land it strepungea;Apoi capul ii ttea,Pe-o tipsie 11 puneaSi la Domnul i1 duceaSi ea tog aka grab, [ce !«Mei! DOmne, D6mne Mir-Ale!! DOmne mult voinice !Radul dear fi mai traitScaunul ti-ar fi rapit !Eat/ capu-I, clail la corbi,Si copiii lui fa-1 robi!s,Bine vorba nu sfir§la,Eata, nene, ca venia;Sluga vechie, mo§ NedeaCu maicuta RadululLa scaunul Domnului,S'amendol ingenunchia,

plangend, maica licea :(Ala Winne, DOmne MirceAlel! DOmne mult voinice !Ft-mi dreptate, frig dreptateRadu 0 ti-a fost bun frate,CA et, Domne, din pacate,M'am iubit cu taica teaDe-am Mut pe Radul mail,Domnul Mircea greil oftaPe batrina o sculaMana dr6pta.-1 sarataSi pe ke dreptAe-1 da,El boeril adunaSi de mOrte -i giudeca.

in

Si

Page 40: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

31

Gadele ii apuca,Sus, la scars. -i aducea,Un covor le asterneaIn genunchi II tot punea,Si manica sufleca

Si pala §i-o redicai capetele sbu1.a,

Sbura pe sail de-a duraCAnd BuzPsci peste CaplesciCand Caplesci peste Buze3ci.

XII

KIRA(Canto din judqu- Braila)

La Braila 'n vale Sub verde frumjarSepte bolozale De crengi de stejar.Si §epte sandale Eata-o copilita,Descarca la zambOle Cu alba cofita;Si 'ncarct la stambOle, «Kiro, Kiro ling,Descardi bacalii Fiore din gradina!Si 'ncarcti dimerlii Ghele to cu mineTot de grill marunt Ca to -oiu purta bine;Si de arnaut. Bine to -oiti purtaDar cine desearca Si ti-olu cumparaSi cine incarca? Rochita en zaleUn arap bogat Lasata pe sale,Negru §i buzat Rochita in bolduriCu solzi marl pe cap, La.satg pe §olduri.Cu solzii de crap; Si r aftale marlSi cu buze late De margaritari,Rqii si umflate Si paftale midiSi cu ochi holbati Tot de irmilici.Si en ding smaltati. Kira tot rideaDar pan' descarca Si il respundea :Si pan' incarca, qAlei ! arapila,El ce mai facea ? Alei ! mei Buzill I'Tot pe mal tl,edea Uncle s'ail aflatSi manta §i bea Ca s'a 'mpreunat

's1

Page 41: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

32

Corbi cu turturele, Ca apa curatISerpi cu floricele. Ah! dragutii mei.URI Cu chpri6re Nu'mi flti du§miinei,Si nourii cu s6re ?» Nu ye 'ntunecati,Ear/ eel arap Nu Ye incruntati,Cu solzi marl. pe cap CWs o blata fatA,cat o audia peill nevinovata !»Se §i rIpeOia, Ear fratil Kirei,In brate-o Ina Ilotii Brgilei,In caic intra Serpii Dunlrei,Si se depIrta A casg-o ducea.Ogre Sulina. Apoi ce facea ?Ear fratii Kirei 0 lega de-un parHop BrAilei, De-un par de stejarSerpii Dunarei, Si pe MO eaLa mal alerga, Vrescuri aducea.Pe Kira striga Si ce mai &ea?i '11 not mi se da, Trupu-i catrIniai se cufunda, Dui)/ ce '1 golia,i cand sP ivia Apoi foc ii da

In ( aic &lila, S'ast-fel o mustra :$i pe eel arap, <Soil tical6s5.!Il da peste cap. Sorg. *Rosa !Apoi se 'ntorcea Unde s'a aflatSi Kirei clicea : De s'a smpreuwat,cSora tical6s5.! Corbi cu turturele,Sorg. pacilt6s1 Serpi cu floricele,Spune la tustrei Uri cu chpri6re,Care mOrte vrei P Si noun cu s6re ?Mite luminatl Ar0 in foc nestins,On intunecata P De not trei aprins.FrAtiorii mei! Si to ca tacluneYe giur la tustrei, Si to O. chrbunefilar pe Dumnecleh Ch-arapi de vroesciPe sufletul mai ! Ca se to lube,sci I»Cl's nevinovata Focul eqprinclea

Page 42: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

33

Vrdscurile-ardea, amar striga;Para se suia, Apol lin ofta,Kira vai de ea ! Capul ig plecaGemea §i pllngea Sufletul i§1 da!Trupul ii fringea, Ear trupu-I ardea,

amar dicea : Trupu-I se ro§l'a«FrAtiorii mei, Trupu-1 se 'negria,Me rog la tustrei, Carnea sfiriia,Faceti-ve mill Osele trasniaDe-o biatri copill. Para pilplia,Ah ! me d6re f6rte ! Fumul se 'nvirtia,Ab ! me tem de m6rte, Ear cand trupul arsFie luminat6, Cenu§1.-a remas,Fie 'ntunecatI! Fratil elle treiVal §'amar de mine erpii Dunlrei,Eata m6rtea vine, Osele stringea,Vine, se rapede Cenu0-alegea

i nimeni nu 'mi credo I i 'n vint o svirleaMAIculita mea, Si ast-fel grIla :Ce pedepd grea! «6se padt6se,Focul me cuprinde, Pulbere de 6se !Carnea mi-o aprinde; Ranca-v'ar pImintulMaid undo e§tI i v'ar duce vintulDe me parlse§tY 9 Peste nol, mile'',Maid mom, ah ! mor Peste nol terii la tine sbor !I. in pustiTh golit

Kira tremura, i nemlrginit !pIn foc se lupta,

XIII

VIDRA(Canto de la Mircesci)

IFrundl verde pelinita,Pe eel deal pe cea colnitL

cltInit5,Cu doi bani in pungulita.

dol in buzunari,

3

Primbll-mi-se-o

en

Si

Ei

I

aSi

Page 43: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

34

Cu dol-spre-ce lautari,Si cu doi, trei calupiincarcati de galbinei.Ear cu dinsa se afla,Tot pe lima se primblaStodn ySoimnl, popa vechi,Cu poteapul pe urechi,Ce s'ati lasat de popieSi de sfinta leturghieDe s'at dat in haiducie.El de mijloc o tinea,Lana peptu-i o stringeaSi meret o desmierdaSi meret o saruta,Si lautarii canta,Caropil de se resuna.Cand fu catre dimindta,Popa se spala pe facia,Barba negra peptina,La baltagu-1 se 'nchinaSi ne Vidra mi-o treziaSi din gura-a§a-I graia :«SO tu Vidro ce-ain gandit,

tu ce m'am socotit ?&fled manice largISi 'mpletesce la colaci.Fa colaci marl de doi saciPentru cumnatei burlaci,S'un covrig de un merticPentru cumnatel mai mic.Apoi haideti amindoiCu cotiga cu doi boiPeste codri peste munti,La cei socri cam carting.),

Amindoi la drum pleca,Sus, la munte, se urea

Si meret boi 'ndemna :Plevan, hai Bourean,

Giuncanqi de-a lui Stoean.,Opintia §i suflaSi cotiga seal-ViaSi calea se'ngreuia.Ear pe cand sarele-i sus,Pe cand §oimul sta. ascuns,Pe cand umbra e scadutaSi se face neveOuta,Stoen popa se oprIaSi de prang el poposiaIn rnijlocul codruluiUnde-1 larg voinicului,In poena infloritaCu frunq.ari acoperitaUnde drba se 'mpletesceSi 'n virf se gaitiinesce.Vidra masa ea 'ntindea,Si la masa ca §edeaCu Stogn alaturea.El praneyfa §i vesellaDe nime grije n'avea,Dar pacatul mi-i pascea,Pe Stodn i1 zadariaSi Stoen a§a graia«Oliolio ! m indruta mea !De child eti mi te-am luatNici un cantic n'ai cantat.Cants, -ti, mindro, cantecul,Ca mi-e drag ca sufletul.

.Alei! Irate, dragul met tNu mai pofti sa cant etSarti cant cantic haiducescCu viers dulce femeesc,Et dad, ti l'oiu canta,Apele s'or tulbura,

Stir

«Hai

gret,

Page 44: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

35

mi s'or scutura,Muntii mi s'or clatina,Valle or resuna

i pe not ne-a 'ntimpinaPatinasul codrilor,Voinicul voinicilor,Iubitul nevestelor,Drag .la§ul fetelor.Las' se vie ca nu'mi pasa,Et ca l'oiu pofti la masa

de-a mai vrd al to hranaI-oiu datrei baltagi pomana)

III

Puse Vidra a canta,Codril a se detepta,Ape le-a se tulbura,Bra(jii a se scutura,Muntii a se clatinaValle-a se resuna,i de-o data s'arata

Pluna§ul codrilor,Voinicul voinicilor :Hei! Stoene, barbarie

Ce to -ai lasat de popiei de sfinta leturghie

De to -ai dat in haiducie !Ce ne calci poenele ?

ne pasci finetele ?Ce poene, mei Panne ?

Ce fluate, mei nebune ?Doar pamintul nu'i al tet,Niel aL tet nu -Y, nici al met,.Ci-i tot a lui Dumne(jet.

Stoene, barbaric,Vorba multa saracie!

giuncanii tei dreptcata-apol de sema. [ma

Ba, giuncanii nu-ti dat euCa mi i -au datSe me seep, de la gret.Da-mi pe Vidra to de van:a

iti cata-apoi de sema.Ba, pe Vidra nu daPan' ce capul sus mi-a sta,Ca mi -au dat'o sacra meaCa se tin casa cu ea. [maDarni baltagul teu de va-

i iti cata-apol de sema.Et sell* dat baltagul, ?Vin' de'l id tu, fetul met,De ti-e sullen 'ndrasnetCat ti-e glasul de sumet !)

IvET de brie s'apucarai la lupta sP luara

pi de vara pan' in sera.Cand in loc mi se 'nvirtia,and la vale s'aducea,Nici unul nu dov. dia!Dar Stoen meretBriul lui se descingea.eVidro, puiculita meal.Vin' de-mi stringe briul medAparate -ar Dumneclet,Ca-mi slabesc puterile,Mi se duc averilo!)Earl Vidra mi-i privfa

strelucia,Inimiera-i se batea

i gurita-I respundea :(Ba, nu, nu badita, frate,

Braqii

Si

Si

va-Si iti

Dumneq. et

Si

u

slabia,

Da-mi

'ti-oiu

Oehisori-i

Page 45: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

36

lupta pe dreptate,Si ori care-a biruiEu cu dinsul m'oiu lubi.»Stan popa s'aprindeaSi facea el ce faceaPe Pam ca'l aducea,Si 'n primint ca mi'l isbia,cat pamintul despica,Pan' in brit ca mi'l baga.Baltagil-apoi redicaCapul lui Paun sbura;Trupul pe branci se plecaLui Stoen se inchina.Ear Steen se intorcea,La Vidra 'neet se ducea,Se ducea posomorit,De ganduri negre muncit,Ca un §erpe otravit.Vidra nici ca, se clintia,Ochii 'n ochil lui tintia,Ochil cata barbatesceSi patrundea femeesce.Steen popa mi-i clicea :

Vidro fa, nevasta rea!cand de morte me luptamSi pe tine te rugamSe vii *lute Tanga mine [ne,Ca se'mi stringi briul mai bi-De barbat nu ti-a fost milkDe pleat nu ti-a fost silaSi cu glas duke fratesc

cuvint du§manesc :Ct ori care a biruiTu cu dinsul te-Z lubi.Ada este Vidro fa?

Stoene, a§a!

Am qis'o §Incl-o mai clicGa mi-e drag tine -1 voinicDe se lupta far' a cereAgiutor de 1a muiere. [dit ?

Scil tu, Vidro, ce-am gan-Soil tu ce m'am socotit ?Asta vara, am cositVr' o clad dal de le-am dada,.Patru mi le-am virfnit,Ear unei virf a lipsit.Si mi-am pus in &dill mei:Se 'I fac virf cn capul ten.--Ea ta capul de mi'l taeCa se'l pul to yirf in ekeSi te 'nvata de la mine,Ca se mori cum se curiae !),-Grunt Stoen se repepaSi capul ii retezia.Si titele-i le Clio.Si pe camp le 'mpra§tiea :Apoi singur purcedm,La socrii lui se ducea.cHei Stoene, popg, vealCu potcapul pe urechl,Unde-i Vidra era framosaFula 'Astra c(a voiOsa ?Ett pe Vidra mi-am lasatIntr'un codru departatRotarind mo§ieleS'a§ecland momieleCu capul i titele.)Bine vorba nu sfir§la,Pe be ceriul s'aprindeaSi tree fulgeri repe4ia,Pe Steen popa '1 lovia,In cenu§a '1 prefarea I

Cl ve'i

Page 46: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

37

XIV

ROMAN GRIM GROZOVANUL

(Ceintec din Basarabia)

ISus, pe campul NistruluiSub p6lele ceriului,La c6da TalpeuluiUncle fat zme6iceleSi s'adun zernOiceleSi s'adapuMu lte's frate, §1 mai multeCorturi marl, corturi marun-Ear in chiar mijlocul for [te?Nalt5.-se-un cort de covorUu cort mare §i rotatPoleit §i narlmzat,Cu terq d'argint legat,Par'ca I cort de imperat !Dar inuntru tine §ede ?Dar in el tine se vede ?Ghirai Hanul celCu hamger bogat la sin.Multi 'Mari stab imprejiurCu ochi mid ca ochi de ciur,Si stab top ingenuchietiPe covor en peril (Teti.Ear la u§a cortuluiSub stejarul mortuluiEste-un biet Roman legatLegat strius §i ferecatCa un mare vinovat.Roman Grue Grozovanul

Roman Grue MoldovanulCare-a sarlcit pe Hanul.Doi Tatari teara-i gAtescb,Doi amar mi'l chinuescti,Dar el canto, 'n nepasarePar'ca-ar fi la masa mare,Si O. sewn de veseliePar'ca-ar fi la cununie !...Eat MirzlciteleSi cu TatLiteleCa la hanul n6valegctiSi cu tote -aka -i grgescti :(cAlei! D6mne han batrinCu hamger bogat la sin !Fa cu Grue ce vei faceSufletult se ni se 'mpace,CI de dud redicat

i 'u bugeac Grue-ab intratMulti Tgari el ti- ail stricatSi Tatarce-at veduvit,Fete marl au bgtrinit,Bugeacul Pa pustiitBugeacul pe giumAtateSi Crimul a trtia parte.Ghirai Hanul cel MUMTrage pala de la sinSi cu glas crunt de paganvice lui Grue Roman :cAlei ! Grue viteaz mare!

le6icele.

batrin,s'aii

Page 47: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

38

Dela mine n'ai ertare,Spune 'n calte-adeveratMulti 'Mari to mi-al stricat?Alei! DOmne Han !AkinLag eel hamger la sina en sunt puin de RomanSi nu'mi pass, de-un paganDe-I ertare sail de nu-iTot on dreptul vrea se' ti spui,Ca de cand m'am redicatSi 'n Bugeac en am intratMulti Tatari, clea ti-am stri-Si Tatarce-am veduvit, [catFete marl am b ttrinitSi Bugeac am pustiitDe bahmeti l'am saracitBugeacul e giumatateSi Crimul a treia parte,Ear Nistral cand l'am trecutPod pe densu am facutCa se due se car la notAverile de la voi.Se due care inocanesciCu copile MirzacesciSi cu robe Tataresci.Alei ! Domne Han batrin,Lag cel hamger la sinSrmi (la morte de Roman,Nn' mi da morte de pagan.Las' se me marturiseseSi de suflet grijescLa un popa creitinescCare (lice din psaltireIn cea sfinta monastire,Ca m tit sunt eil vinovat,De pacate incarcat;

C'am curvit cu sora taS'am rapit pe flea ta,S'am ucis p() frate ten,Vit6z mare cat un lea,Care-a fost du§manul metaGhirai Hanu1 eel batrinUlta hamgerul la Sill,Si cu glasul oteritPe loc au §i poruncitLa Mirzaci de cel mai marlSi la cinci -leci de TatariPe Grue dud 'ndataLa cea Monastire nalta!

II

Tatarimea purcedeaSi pe Grue mi'l duceaLa eel popa cre§tinesc,Sfint cu chipul omenesc,Care dice din psaltireIn cea sfinta monastire;Dug videa §i videaGrue vreme nu perdea,Dol cruel numai lama,cD6mne agiuta!p el IiceaBuda, 'n mad. apneaSi'n Mari se aruncaOa un vint inviforatIntr'un Ian de grit uscat.Awn! el cu toti racniaSi din fata-1 toti peria!Dad, videa §i videaEl in graba se duceaChiar la grajdiul HanuluiHanului Tatarului.

l

se'mi

sal

Page 48: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

39

Cand la grajdiu el ce zgria?Un bahmet ce to saria,Un calut cam paitrarel,Ejia 'n vary cincarel.Grue mi'l apropiea,Alba 'n coma ca-i puneaSi 'n podele asvirliaAja cal nu-b trebuia!Dar colo, cat colo in fundEata-un negru cam rotundCare Ore n'ag vequt,De cand masa rag Mut.La el Grue se ducea,.Nlana 'n coma c1-1 puneaDin loc nici ca clintia!Aja cal ii trebuia.El afara mi'l scotea,Frumuse] injataSi pe ochi it sgruta

i pe dinsul s'arunca.Trei desbinuri ca mi-i da,Scatel verdi din ochi ii da,

i de-o data s'argtaChiar la uja cortuluiSub stejarul mortului.Ghirai Han cat it videaOfta greg mi -i clicea :

Alei! Grue, viteaz mare!De la mine al ertare,De vrei numai se toNegrul meg se nu mi'l vinO,Se nu'l vied' la Ungurean,Nici la Turc Tarigradean.Se nu'l vindb nici la LiteanCI Liteanu -i om viclean.Ci vindi la un Roman

Ca-i om drept Si bun stapan,Si de mama ma' dgnosSi de suflet mai dubs.El pe negrul de-a aveaTot de nunti mi l'a tinea.Eli la dinsul l'oiu videaOn la nunti orb la resboitiCand ne-om lupta nob cuEl el mi l'a daruiSag el i cumpgniDe trei orb cu venetici.Venetici de cate chid.)Roman Grue cam rideaSi din gura respundea:c Ali ! marl Han Batrin !Orb nu scii ea sunt Roman?De's Roman, sunt frate bun0'011 ce cal viteaz nebun!Ear de al bahinql fugariSi de al voinici Mari,Bahmeti 'fug se me gonescaTatar' crunti se indrasn6sca.Da-le voe, da-le scireDupe mine se se ittireSi s'alerge se m'agiungaPe campia asta lunga.

Ghirai Hanul semn dedea,Tatarimea purcedeaPe cel camp nemarginitCu negarg invelitSi on troscot coperit.TItarimea se 'njiraSi fugend se resfira

'1

mi'l

§i4

prin4i

se'l

vol.

l'oiu

111

mi'l

a

Page 49: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

40

Cate until, unul, untilDui)/ negrusor nebunul,Negrisor fugia, fugia,Cum se fuge nu fugia,Ci saris, tot epuresce

'alerga tot ogIresce'Nechezend tot voinicesce.Alei! vol Marl tigani,Vi stinA dioa de maul!EatI Grue dI 'mpg

s'arunc/ pintre volCa tin vint inviforatilInteun lan de griii uscat;

cu negrusor nebunulVe 16 until cite unul

din fugI ve cosescetale chip snopesee

ySi de -averi ye curItesce

ide WI ve scutescP

§i ye las/ 'n urma luiCa momii de-a campultif !

J I ANUL(Od Wee

N'ati audit de-un JianDe-un Jian, de un Olt&De un hot de cIpitanCare ambll pin plduffCu dol-spre-dece panduri,Cu ghiebe si cu poturi?End miei de la ciobani,ArmIsarl de la mocani,Fire platl, fare bani!

Apdi Grue se pornescei'n Moldova se ivesce

Ca un/ s6re ce 'nclIdesceIncIldesce si rodesce,Ca multil bine 'n lume faceSufletul impace.

CrestineazIboteaza

DI de finCate-un tretin

de find0 tretinl.

Si cununl fete marl'Flrl grip, de 'Mari,Si redid, monastiriPentru timp de nIvIliff,Ear pe negrul sprintenelIl face frate cu el,C6 Romanu-I frate bunCori ce cal viteaz nebun !

XV

de peste Olt)

i pandesce la stramtorIDe desp6e negustori,Si tot prinde la boeriDe-i cur/t1 de averI !Toff de densul cg, fugia,Top de el se PluiaLa Domnul, la Caragea.Domnul potira-aduna,Dup/ hot el o mama

1

s'aq

i

i Ye

se §i'l

i

i

Si

Page 50: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

41

Tar Jianu 'ntelegendCele ce-i treceat pin gandSe'ndrumia sore Olt fugend.Cand la Olt, Oltu-i umfiat,CA la munte l'a ploflat :din Romane, me! poclar;Trage podica de carSe me tree! la cela malCu vitezul ist de cal.Trage podul mai d'a dreptPlenu'ti pun un glonte' n pept,Nu' m! flu du§mait ci'ml fi frateDe nu vrei un glonte 'n spate. 3.Dar podarul se gandiaSi cu lene se 'ntindea.Dad, videa gi videaJian rostul nu'§i perdea.El se arunca in notCu suflet, cu cal, cu tot.Calu 'n apa se lup`aEar Jianul cuvinta :aDe cat se me rag de prostCa se dee podu 'n rostMai bine cu murgu 'n not

a §i el e pulu de Olt.De cat se me cAciulescMai bine se haiducpsc,Hai voinice murguletNu mai face perul cret,Hai la Slatina 'n judet,Uncle gazda ne-om aflaS'amindoi ne-om resuflab>Cand la gazda, el sosla,Ce videa §i ce auclia ?Potira gazda legaDe Jian o intreba.(Hai ear, murgule, ha!,Hai la munte sus, pe plal,Se scapam de chiA de vai !Fugea murgul cat fugeaDar potira '1 agiungeaPe Jianu mi'l prindeaSi'l ducea in Caragea.Vai ! sermanul voinicel !SArAcut, amar de el!Cad pe loc mi'l judecarACu lanturl mi'l incArcargSi 'n ocna mi'l

x VI

TUNSUL(Cdntec haiducesc)

Vestea 'n tern a aglunsDe un hot cu nume Tuns,a pe 'n codri a e§itDe sese 'ntovarAlit,Tot! voinici ales! pandurl,

Ospeti ageri de paduri,Ce se port din crOng in el.-6'1g,

it ved, de el se plang.a nici uncle nu gandesciCu dinsul to intilnesci

arm-ware.

Cati

Page 51: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

42

auqi clicend cu bine :(De unde vii, mei cre§tine ?Din ce sat, din ce cragIuat-al la drum reva§Se nu pAtimesel ceva§?Te giur cu pistolu 'n pept,Spune mie tot cu dreptDe al bani mai muffled'Da-mi giumiltate din el,CA-ti dal la mad. reva

Se nu remAi pAguba§,Si cu vreme de-oiu traiPan' intr'unul ti -oia plati,Dar cumva de-oiu muri diTi -i va plati Dumne(jetVai! sermanul voinicel !SArAcut, amar de el !Cad pacatul l'a gonitCu mOrte l'a pedepsit !

XVII

CODREANUL(Ccintec din Bolintin)

Frunftlita de dudeA!S'ad aflat la MovilenDe Codreanul cela feu,Ca se plimba pin pon6re,Pin potice fara sore,Cu sarica bocsanescaSi caciula turcandsca,Nime se nu mil crin6sca.Mult e mindru sprintenelCel voinic, cel voinicel!Si tot cat( -un calu§elRoibulet, en Orin cretDe-a lui Codrean dragulet.Molt alerg5 s'ostenesce,Cal pe ganduri nu gasesce;Cati fugari i s'arata,El de coma '1 apnea,Peste tufe '1 arunca..Data videa §i videa

1

Ca norocul nu'l slujia,in baltag se rezema,Cole'n vale se lasa,Cole'n vale, la strimtoreUncle tree mocani cu sare.Ear in drum cat se punea,C'un mocan se intilnea,Si din grara-a§a-1 grab.:(Cale buna, mei Muntene!

Multumim, frate Codrene,Mei, Mocane fratiore,

Nu-ti e roibul de schimbare ?Se-t1 dal gheba din spinareS'un car mare phn de sare,Un car mare cu opt bolSe mergi bogat de la nol? [re,

N u' m1 e roibul de schimba-Nici 'mi e roibul de venqare,CA cu mama roIbului

!,

Page 52: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

43

PlAtesc valea Oltu lui,i de-as vinde pe roibul

AS plati Movileul,Ale lei ! Mocana..s dragg,De mine dorul se leg/.FA §i to pe dorul megCA bun e eel Dumnetleg!Da-mi pe roibul dragulet,Ca se cerc del goimulet.De-i mi-a placea anibletulEil ti-oiu da gi sufletul.)Mocana§ul se Peca,Codrena§ inclleca....Trei rugini el ii tragea,Ast-fel roibul meg fugia..,Wile se limpeclia!Se ducea hotul riljend,Fugea roibul nechezindEar Mocanul sta plangendi din gurg tot licend :

eAlelei ! mei Codrenele !Te vecif de pe sprincenelea e§ti facetor de rele.Vin' Codrene inapoiDA-mi incalte eel opt boi,Cati-va bani de cheltuelai gheba do priminelg.

Bali fA truce, mei mocan,pi c'ai cinstit pe CodreanCA de-oiu veni inapoiIn be de car cu opt boiTi-oiu da niscepumni sgireitiDe ti-or Area bani gasiti.,i s'ag dus, s'ag dus, s'ag dus

Pan' ce sorele-au apus.

II

Fru* verde de altu A ;Codrenas cu voe bungSe urea in deal la stana,Se urea §i chiuia...Toti ciobanii ca fugiaNumal unul remanea,Langa foc se intindea,BolnIvIor ca, se facea :Codrena§ it pricepea

i din gurti-a§a-I clicea :«Mancate-ar lupil &ban!La ce to mai faci viclean,a ti-oi trage-un eartaganDe-I sari ca un goldan !Scoa'l de'mi alege-un carlan,Carlanag dela IspasTinerel, rotund §i gras.)El carlanul si-1 lua,La ciochine §i-1 lega

cu roibul ear plecacu roibul se lasa

Colo'n vale la Santa,La anta, la cri§mAr6sA,Cu ochi marl de puica-alesa.Bea Codrean, se veselesce,Cu Santa se dragostesce;i de plata nici gandesce.

Bea Codrean §i poruncesce,Ear cri§mariu 'ngAlbinesce

i porunca -i implinesce.«Mei, badita, mei cri§mar!'Ada -o plosca de Cotnar

una de OdobesciData vrei se mai traescill>

i

Page 53: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

44

Ploscele Codrean lua,La oblinc le anina,,Cri§marita saruta,Si cu roibul ear plecaSi cu roibul se lasaDea-supra Copoulni,Cold 'n rediul Br6zuluiLoca§ul yitezului.El la umbra se punea,Car lanu 'ntreg §i-1 frigea,Masa mindra '§i intindeaSi manta, bea, veselia,De potira nici gall& !Dar potira'l urmaria,Potira arnautesca,Cu erba venatoresel,Uude -a da se nu gre§6sea!Codrena§ cat o videaPlosca la gura-aducea,Ear potira-i tot qicea :(Date, Codrene, legatS6 nu to ducem stricat.Codrena§ le respudea :eMielu'igras, ploseuta'i greaDe sunteti niscaiva fray,Eata masa §i mancati!Arnautil se isbea,Armele de foc scoteaSi 'n Codrean le sloboclia...Peptul lui Codrean sada!Ear el ranile ,§1 stringea,Plurnbii din came '§i scotea,Cu el durda ineareaSi din gura-a§a striga :cAlelel!talhari pagani!Cum o se Ye dal la cani,

Ca de-atita sunteti buni !Apol durda '§i intindeaSi 'n plin durda lui pocnia.Potira§ii gios cadea,in sange se yireolia.Ear Leonti-Arnautul,inghiti-l'ar pamintul!Nasturi de-argint ca scoteaDe'neara o §u§aneaSi 'a Codrean o slobozia,Pe Codrena§ mi'l mania!Voinicelul meit turba,in durda se rezema,Baltagul §i'l redica,Yn Leonti rape 0aSi capul Ii mtezia,.Capul de-a dura saria,Sangele bolborosia,Trupul inetanil fa.cea.Dar Codreanul tot slabia,Pe genuchi bietul cadea,In palme se sprijinia,Si potira prindea,Lega-s'ar mOrtea de ea!

III

Fru* verde de macie§,Pe Codreanu '1 duct la E§I,

Domnul la ilie§.Si mi'l duct intr'un divanUncle Domnul cu caftanSi pe cap cu gugiumanSta culcat pe-un buzduganLang'un grec tarigradean.(Mai Codrene, voinicele,Spune to Domniel male,

a

'§T

'1

a

La

Page 54: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

45

Multi cregtini ai omoritcat in tera ai hotit ?Domnule, Maria ta!Giur pe maica precista,Eu cregtini dam omoritCat in tell-am voinicit,Vre-un cregtin de'l intilthamAverile -i impartiam.Cu doi cal de'l apucamUnu-i dam, nnu -i luam.Mana punga de-i bagam,GiumNtate-o degertam.Uncle vedeam saracul,Imi ascundeam baltagul,Si-I dam bani de cheltuiallSi ha1ne de priminela.Ear uncle zariam greculMult imi ardea sufletulPan' ce-i retezam capul!In cap mana ca-i puneamLa paanint it aduceam,Capatina i-o talamSi la corbi o gIuruIaniNCel grec mindru, corolat,Ce gedea cu Domnu 'n sfat,Pe Codrean cat '1 auzia,La fats se 'ngalbinia,Pe covor ingenuchlaSi din gura-aga graia :((De-a mai fi Codrean vr'o va-Iml scote grecil din tell) LA,Domnule, Maria ta!Pe Codreanul nu'l ertaCa el capul ti-a mantaSi foc tirgulul ti-a daSi pe Dolma ti-a furs.,

Domnul ca se spariea,Semn calaului facea.Ear Codreanu priceputul,Priceputul gi patitul,Semnul Domnului zariaSi din gura-aga graia :«Domnule, Maria ta!Tu pe greci nu asculta,Ca ei vieta ti-or scurtaGrecu -i tiara dugman6saGrecu -i limba veninosa,Grecu -i b61a lipici6s5Ce patrunde pan' la 6sa!Ear de vrei to se mor et,Mai lungesce eacul meilSe me 'mpac cu DumnecletLas' se me marturisesc,De morte se me gatesc,Si s'ascult slujba cea mareDin gura popil MacareDomnul pe gauduriSemn Armagului facea,Portile se deschidea,Ear Codreanu 'n gandul setpicea : bun e Dumnekl!

IV

Frunp verde de bujor;La biserica 'n pridvorSta Codreanul fratiorCu butucul de picior.Popa slujbele-i cetia,De merte mi-1 pregatia.Codrenag se umiliaSi popil, gemend, Oicea :aPlrinte, sfintia ta!

'n

&idea,

a

Page 55: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

16

Mal deslegA-ml pe dreptaSe'mi fac cruce cu dinsa,Semi fac cruce, se me 'nchinCa se mor ca un cre§tin.z,Popa drepta-I deslega,El in sin man-0 bAgaDa lb de palo§ cA scoteaDe butuc ca '1 §i trintia,Si butucul deschidea ;(Aida! tAlhari pAganiCum o se ye daA la ailCA de-atita sunteti buni!z.Cum clicea a§a facea,Potira mAcelareaSi la curte se 'ntorceaSi 'n glas mare na(Domnule, MAria to IEan deschidetl ferdstra,Se ne videm feteleSe ne auclim vorbele.Se self, Winne, se scil bine

nu-i vrednic pentru tineSe omori voinici ca mine !z.Domnul facia §1-aprindeaGreen 'n beciuri s'ascundea,Curtenil cu toti gria,POrta curtel inchidea.Codrena§ dug videaPalo§ul §i'l zingheniaSi de-odatA chiuia(Meld! cal roibulet,De-a Jul Codrean dragulet !Uncle e§ti, voinicule,

Se'mi mai scapi tu 4ilelerate roibu '1 auOia,'ate roibul nechezia,

De la esle se smuncia,La glas de stapin venia,Venia vesel ne'n§atatNe'ngOat §i ne'nfrinat,Sbura vesel pe pamintNarea 'n vint §i coma 'n vint;Codrena§ se 'nveselia,Pe el lute se-asvirleaPintre glonOrl viu trecea,Zid de peatrA nalt griaSi, grind, a§a clicea(Remal, D6rnne, pe Domnie,EA me duc in haiducie !Remai, Domne, sAnAtosCe tu vrednic nu mT -al fost.Rie§, remai cu bineCe nici tu nu e§ti de mineSi nici a nu sunt de tine !z.

ScApatu-mi-au voinicul !Eti me 'nchinti cu canticul,Ca codrul cu freametulCa roibul cu ambletul,Roibul sare zid in locScOte voinicul din foc.Codrul frumila'§i indcsescePe voinic it mistuesce.RemAneti in veselie,Ca Codreanu 'n haiducieSi 'ml faceti parte §i mie.

Ca

diem:

. . . . . .

Page 56: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

MERE DINTE NUL

(Ccintec din Mehedinti).

Frung verde Maghiran,Voinicel Mehedinten,Sunt Basalt pe frin4ide fagCa se fit la lume drag.

scaldat de mic in Olt,Se me fac vitez de tot,

frecat cu busuiocSe am Pe cu noroc.Dupe ce am mai crescutDin ()chi maica m'a perdut,C'am fugit de la parintiTot in munti, la Mehedinti,Apoi m'am lasat in valeCu trei rinduri de pist6leS'am agiuns un voinicelCu inima de otel.Aoleo! ce foc de dor !Veni-va badea Tudor

Se mai stringa din 'MarlCete inindre de panduriCa s'alunge de la notSi pe Greci pe ciocoi.Fruncla verde paducelCine-a merge dupe el?Un soiman MehedintelCare scie se chitesca,Rindurica s'o lovesca,Si mai scie de climeSe se lupte 'n fuga mare,Si mai scie se indteVislind Dunerea din c6te.Aoleo! me arde foculCa seimi cerc §i ea norocul,&oleo! de mil, de bineTipa sufletul in mine !

XIX

OLTENUL

Asta va/ra am varatColo 'n muntele eel nalt,Cu luna, en sdreleSi cu capriareld,ea din nascere 's muntenEar din botez sunt oltdn.CapriOre soriOre

Sculati in do'. picidre,Meg p6la codruluiSe ved matca Oltului.Oltule ! pe malul teaCresca-ar drbl §i dude,.Ca se pasca murgul met.Oltule! cane spurcat,

xVIII.

Fs

Fs

§i

Page 57: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

48

Ce vii mare tulburatSi cu singe-amestecat ?Mud pldghil Si butuclSi capestre de cal murgiSi char trupuri de halducI!Oltule! rid blestemat !N'avu§1 grip, de pdcatSe'nghitI trupuri de voiniciCare-ail haIducit pe-aicl?Secati-ar isv6releSi t6te piraele

remae petrele,St le calce fetele,Ct to n'asi tinut cu no'Si to -a' vindut la clocol !Pe-unde-a trecut luntrea,inaltd-se pulberea,C'a' fost red de Oltena§IS'aI fost bun de poterwilOltena§I inghitit,Potera!,4 aI rPeorit !

Xx

YISUL LTA TUDOR VLADIMIRESCU

(Cdntec de peste Olt)

Tudor, Tudor, Tudorel,Dragul mamii voinicel 1De cant mama ti -a' ldsatSi Olteni ti -a' adunatPe &col' -' primpse in ghiaraSi s'alungi grecil din tend,Mult la NA to -a' schimbat

mi intunecat !Spune, maid, ce te (loreCA in'au face viijit6reDe alen se te iiscantSe Wei vesel pe pdmint.Ale' maid! ale' dragd.!°wand visul deslegaCt scii, maid? am visatBuzduganu-mi arimat!Sabia-mi cea bunt, nod'Am visat-o ruptt 'n cloud;

Pupa mea ceaAm visat-o ruginitd !Maid ! pistolele meleLe-am visat fur' de otele,Apo' ancd-am ma' veldSet-1)e galbin prefdcutCe purta c6rne de tapSi er6std: ro§ie 'n cap,El avea ()chin vincletor,Avea grain lingu§itorSi me tot ruga 'DaredSe me due la cuibul ser.Ba, ferescA DumnecleiSe nu te duel, fetul nicil,C'acel §erpe veniuostiE vr'un du§man ticdlosVre un hot volintira§Si la inimd, vriljma§.

Se'ti

ai

te-al

mi'l

ghintuit:'

yi

Page 58: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

49

Ma Ica, malculita mea,Cum sa scap de cursa rea ?Cad un glas prevestitorImi tot spune c'am se mor.D'aisemori,dragutul inea,Faca ce a vrea Dumne0ea!

Dar se ssii to de la mineCa-un Roman voinic ca tinePan' ce cade, pan' ce more,Well gerpri in pieiOre,Cad de-un gerpe 'nveninatI se Orta un pleat!

xXI

HORA I CLOACA

(Cdntec Ardelenese)

Hora, Clogca 's la un loc'ai'i aprins un mare foci data yobs in gibe :

cPe cel camp pustiti gi'ntinsArde-un foc de not aprins.Las' se arda gi se crescaCa-I tera Unguresca!Tragei hora ca se giocLa lumina celui foc!

Unguren, mustqa, lunga!pis-am mortei se te-agiunga,pis-am paral se te arcla,pis-am crucei se te per 1aTrageti hora ca se giocLa lumina celui foc.

Unguren cane turbat!Malta 'n lume VI-am rabdat, 1Dar venit-a timpul met 1

Ca se me resbun gi ett!Tragy hora ca se giocLa lumina celui foc.

Cum rgcnesc jivinele!Cum s'a prindii slaninele!Cum arda tote sateleDeli curate pgcatele!Trageti hora ca se giocLa lumina celui foc.

M'am suit la munte 'n Foil?am prins fulgerul din non

i de sus din inaltimeL'am isbit in Uugurime!Trageti hora ca se giocLa lumina celui foe !)

Hora, Clogca la un locParasiti de-a for norocArd cantand voios in foe!

4

Page 59: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

50

XXII

STEJARUL F CORNn

(Ccintec din Moldova)

c Frate, frate de stejar !Lag-me se tam un par,Willi fac osie la car.

FrAti6re RomAna§VoTos parul dati-l'a§Dac'aT face to din elBusdugan de voinicel,Ghidgl mare nestrugitl,Cu pir6ne tintuitaSi cu densa de-al luptaSe aperi mo§ia ta.

Cornule, ce nu te'ndoi,De-o crdnga g te despoi

Se'mT fact prAjing la boi PFrAtiore Romlna§,

Crdnga lungg dati-o-a§,Ca s'o fad' arc de resbolS'alungi Le§iT de la nol.Lag boil frAtiore,Si te du la venAt6re,a nu-I timp de plugArie,Ci e timp de vitejie.

Codri, codri, me Our etSA ucid cu brain' metDe tot cornul un du§man,De stejar un *Ran.)

=ITINELTJL g NAFRAMA.

(Cantec din Ardel)

Cu chip dulce luminos,Cu trup ginga§ mlAdios,Cam e 116rea cA,mpuluTin lumina s6relul.Iata, luT cl 'I at sositCarte mare de pornitLa tabara de e§it.El In millet s'a mIhnitSi din gura a grAit :cDraga mea, sufletul met,

I

Fosteat, fost un CrAi§orTinerel, mb,ndru feciorCum e bradul codrilorSus, pe virful muntilor.De sotie §1-at luat0 copill din eel sat,Copilita RomIncull,TotT vecinilor drAgutl;

Page 60: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

51

tine to inelulPune'l in degitul tat.Cand ruginiSe scii drags c'olt muri !De me lag,i plangend acasa,Na'ti naframa de matasa,Pe margini cu our trasa.A urul candid s'a topiqe scii, frate, c'olu muri !

II

El pe cal a 'ncalecatSi pe drum at apucat,Mers'at el pan' la un beS'atz aprins un mare foc.fn mijlocul codrului,La fontana corbului,Mana 'n sin el gi-o bagaLa naframa se ulita...Inima-i se despica!cDragii mei, ostagil mei,Puigori, viteji de smei !Stay pe loc de ospatatiSi la urral ye culcati.Ell sunt gata de plecat,A. casa ca mi-am uitatPalogul eel rotilat,Pe-o masa verde-aruncat.,Inderept el a pornit,C'un voinic s'at intelnit,C'un voinic cu calul mic :

Noroc bun, tiller voinic !Ce veste, de uncle viiData vrei, Demne, s'o scii,De altulu p6te-ar fi bine,Dar e reu §'amar de tine !

Tatal tell ca s'a sculat,Tera 'ntrega ne-a calcatPan' ce mindra ti-a aflat,Si pe dins'a aruncattntr'un tau adinc i lat !Na, voinice, calul metSe duci la tatalDe-a 'ntreba uncle suntTu sari spui ca ell m'am dnsPe malul apei, in susSi ca 'n apa m'am svarlit,La copila ce-am iubit.)

III

Tatal sell ter' a sculat,Tau 'ntreg de l'ati secatSi copiii §i -aii aflatAmindoi imbratigati,Amindoi senini la facia,De para. ca sunt in vleata ;Atunci Craiul s'a cait,In matasa i-a 'nvelit,Si 'n biserica dusSi 'n dog racle i-at pus,Raele mindre 'mparatesciPurtand semne latinesci.Si pe dinsul l'a ziditIn altar, la resarit.Pe ea 'n tinda l'asfintit !Ear din el, frate-a egitUn brad verde, eativat,Pe biserica plecat.

din ea o viigeraInflorita, mladiera,Ce din flog pans 'n sera.Pe biserica s'a 'ntins

meth

mi'l met.ea,

i-at

Si

§i

inele-n

Page 61: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

52

Si en bradul coprins !

Tuna, D6mne §i trasnesce

Tuna tine despartesceDulcea dragoste 'nfocataDe-un fecior Si de o fats.

XXIv

DOLCA(Ceintec de la Celthili)

Pe campul Tinekiei,Pe zarele campieiResarit-ail tiorileOdata cuN'ati re'Arit fiorileS'au dus Costea oileDe-aU as,eclat stineloPe tote movilele.Ali e luni Si maul e marti,Pldea Costea la Galati.

Se 10 sareLa mike,Si bolovaniLa cftrlani,Si OHOLa oite,Si glugi marlLa eel zarari,Si opinciLa eel voinici.

Eara Costea cum mergeaCu Fulga se intelnea,Fulga eel en barba ntraSi cu mintea neintr0ga,Necajit §i obosit,De trel Mile flaminlit.(Mei ! Fulgo, dragul

Sa fad' cum ti -oIti lice eu :Mergi la stina mea en bineSe-ti lei un dar de in mine,Tref miore de frigart?S'Inca una de caldareea se-ti fie de prO.ndare.vFulga eel en barba negraDar cu mintea neintrega,Sus la sting se &ma,'oile cat le vedea,

Carduri, carduri, le rupea,Cu botaul le mamaIn codru la Pandina.Ear Costea cftnd se'ntorceaMare pagnba vedeaCa lui, marl, nu-i venea,Nici laptele la mulsore,Nici owl la inchiegatOre,Nici urda la 'nvelitOreCostea mult nu se 'ngaima,El dulail tots chiema,IIn ca§ dulce desvilia,Opt-cleci de Mil Ufa,Patru,pci la pul de dini,Patru-cleci la cans batrani.Toti in grabs le mantaDar sama nici ca §l.o da.

s'afi 'n

tlIorile.

'§i

Page 62: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

53

Cand la 'Irma tuturorEan cg, venia 'ncetisor,&Mop Mild, schelglgind,Laturile cam tiind,Do lca, haIta cea baringCe sciea rindul la sting.Ea venia, nu prea venia,cDolca fa, Costea 'I (lima,Untie -mi e averea mea?,Dolca 'ncet schelalgIa ,

La $mint se intindea,(Dolca fa, tu esti blaringTu seil rindul de la sting.En pe time te-am grijit,Tot cu lapte to -am hrgnit.Bold, fa, cum de-al lgsat,Furil stina de-01 prgdat?)Gemea Dolca, se culca,Laba ruptg 's1 argta :4 Dolca mea, Dolcutg fa!Furii laba tiau runitand la dinsil al skit?Dacl-mi 01 tu priceputg,Si nu to -argy prefgcutg,tnainte sg, apuciSi la furl drept se me duel,Pe urmele oilorPrin pajistea florilonsDolca vesel se sculaCdmpul de-alung apuca,Botul prin erbg virind,Urmele tot mirosind.Urma-1 id, urma -i colea,Dolca nice c'o prApIdea,)t3ioa 'ntregg ea mergea

Si 'ndeserg agiungeafu codru la PandivaCe de foc se lum;na.°and in codru se'ndesiaMaul Costea ce zgrIa ?Fulga mast ca -si gala,Miel de pele ca -i jupia.Care prin friggrI frigea.Care prin cgldgrI ferbea!cMasg bung veselie !»Striga Costea en rank.Si Dolca se rapeiliaLa Fulga meren bAtea,Ear Fwga cum o zgrl iCrunt de spainil tresaria.(A.lei Fulgo, barn negra.Dar en mintea nelntregg,Cand la arum te-am intelnitEn, mgri, ti -am dtruitTref miore di frigareS'ancg nna de Mare,Ca se-ti fie de pr inSi tu 'n lee (le multumitg,Ca o feel flgminilitg,Teta stina mi.-al ranitSi pe Dolca mi -al runit!Staff mgI Fulgo,barbg negrg,Se to fac cn mintea 'ntregg.)Si cum sta si'l giudecaInima i-o despica,Si Doleal o armies.,East, Dolca nil o mat N:Inima de vingtorE venin otrgvitor!

Page 63: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

54

XXV

BOGATUL ISARACUL

(Cantec din Ardel)

Frump lite de audeil,La umbra, la fagadee,Bee saracul §i bogatul,Bee stapinul §i argatul.Ear bogatul se mind&

glas mare poruncia :«M521 cri§mar,iii fagadar!

Ada-mi mie yin de-ut banCa se bee cu ist serman.7)Ear saracul ca ridea

din gull poi-m.16'a :(Mai cri§mar,

fagadar!Ada-mi mie yin de-un zlotSe'l be cu bogatul tot!

sarace, saracila,De ce vrei se'mi fad in sila ?Null' pane punga cu mineCa, n'ai eamag pe tine,Nici nu ai turme de oi,Niel' &Or cu pa.pu§ol,Niel. car mare'n patru bol,Ca sa poti cinsti on noT.Mai bogate, bogateleDad ai averi de-acele,N1131131 seete ochii en de.Ca averile de frunteSunt ca un isvor de munte,Asti curge §i Mead,

maul scade §'apoi sead!

De ai turme marl de ofAT §i turme de nevoi,Ca pe uncle's turme blindiSunt §i lupT mereeMai sarace, saracill!Face-mi-a§i de tine mila,De n'ai fi tu om pisma§

la inima vrajmas.bogate, bogatele!

Nu fil du§man gurii melea nu-ti vree aid ret, nici bi-N'am ce imparti cu tine. [ne,Tu ai care en opt boi,Al corer cu pepu§oi,Ell lin cal bun de nevoilTu ai bani de vinturat,Galbini multi de semanat,Et am numai un toporCare'mi-e-un bun fratior,Dar ce-aduni tu intro veil,Eu adun numa 'ntr'o seraCa toporul vrajit,Cu taiu§ul otelit,i dud el se 'nteree 'n vint

Cad bogatii la pamint.cri§mar,fegadar!

Ada -o vadra de Cotnari de plata n'ai habar ,

saracul caid cinstosce,Varsa sange §i platesre

!

Mai

MdT

Mai

a

Si'n

i

lSi

flgrain;11_

ji

mil

Page 64: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

55

XXVI

MIORIT A

(Grantee din Vrancea).

Pe-un picior de plait, On erba mill place,Pe-o guru de rain, On e§ti bolnavi6raEat vine in cale, Draguta Mi6ra?Se coborg la vale Dragutule bate !Trei turme de miei Day oile 'ncoaceCu trei ciobaneL La negru Zevoi,Unu-i Moldovan Ca-i &ha, de notUnu-i Ungurean Si umbra de voi.Si unu-i Vrancean. St/pane, stapane,Ear cel Ungurean Iti &lama 'un cane

cu eel Vrancean, Cel mai barbatescMari, se vorbira, i eel mai fratesc,El se sfatuira Ca l'apus de s6rePe l'apus de s6re Vreg sa mi to -om6reCa se mi'l om6re Baciul UngureanPe cel Moldovan i cu eel Vrancean!Ca-I mai ortoman, Oita b1rsana,Fare of mai multe, De WI nasdravaaMindre §i cornute, $i de-a fi se mor

i ca,i Invatati In camp de mohor,i cani mai barbati!... Se spui lui Vrancean

Dar cea Miorita Si lul Ungureanland plavita Ca se me IngrOpe

De trei Oile 'ncoace Aice pe- aprOpeGura nu-i mai tace, In strunga de ol,Erba nu -I mai place, Se fig tot cu voi;g Miorita lae. In dosul stInilLae, bucalae, Se'mi and canii.De trei 4ile 'ncoace Aste sa le spui,Gura null mai tace! Ear la cap se'ml pul

Si

Cu

Page 65: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

66

Fluerav de fag, Pe campi alergand,Malt clice cu drag! Pe to intrebandFluera§ de os, i la toy Oicand :Mult dice dulos ! Cine-afi cunoscutFluerq de soc, Cine 'ni-ari veclutMult vice cu foc ! Mindru ciobanelVIntul cam] a bate Tras printr'un fuel?Prin ele-a resbate Feti§Ora luiVoile s'or stringe Spuma laptelui;Pe mine m'or plftnge '1Iusteci6ra hiCu lacrimi de sange! Spicul grftuluI;Iar to de omor Peri§orul luiSA nu le spuI lor. Pena corbului;Se, le spul curat Ochisoril luiCA m'am Insurat Mura cftmpului !....Cti-o mindra CrAesl, Tu, Mi6ra mea,A lumei mir6sA; Se to 'nduri de eaCA la nunta mea i.-i spune caratAil ciclut o stea; CA m'am InsuratS6rele si luna Cif -o fate, de CraigMI-a tinut cununa. Pe-o gurA de rain.Bra0 §i pAltina$ Ear la cea mlIcutl/-am avut nunta§1, SA nu aye, drIgutArPreoti, muntil marl, CA la nunta meaPaseri, lAutaff, A ceclut o stea,PAserele mil, C'am avut nuntaii

i stele fAclill Bra4.1 qi pAltina§I,Iar dace, -1 zAri Preoti, muntii marI,Dace, -i intalni Paseri lAutarI,MftIcuta baring, Paserele milCu briul de lank i stele %chi!Din ochi lAcrimftnd,

Page 66: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

57

XXVII

PLUGUL(Colindci)

Aho, aho, copii argati,'Stay putin Si nu manati,Lana, boi v'alaturatii cuventul mi-ascultati :S'a sculat mai anMica Troian

'a incalecatPe-un cal invatat,Cn nume de GraurCu §aoa de aur,Ca freft de matasftCat vita de grasa.'n saki el s'a redicat,

Peste cftmpuri s'a uitatCa s'alega-un be curatDe arat §i semftnat.iii cura,nd s'a apucatCampul noted de arat

In lungi§i 'n curmezi§,

S'a apucat inteo gaolCan plug cu doisprece boi

Bol bouerei.In c&1 cudalbelIn frunte tintatei;

Mftnati, copii, hei, hey !

pica WI a luerat,Brazda negra-a resturnat,

pin brazde-a semanat

Grill marunt §i grit" de vary.Dee Domnul se resara!Manati, mai, hai, hfti !

i cat lucrul a sfir§itEata, mftri, s'a stirnitUn vint mare pre pftment

i ploi mite dupa, vint,Pamentul de-a recorit

i seminta-aManati, copii, hai, hE!

La luny., la septemana,hi amplea cu apa mina,

se duse ca se vadaDel -a dat Dumne4eri Oda.

i de-I griul resarit.de -1 spicul aurit.

Era 'n spic cd vrabia,Era 'n pain ca trestia!Manati, mai, hal, hay !

Troian Yute s'a tutorsdin grajd pe loc a scos

Un alt cal mai nftsdravanCum ii place lul Troian.

Negru ea corbullute ca focul

De nu'l prinde locul.Ca potcove do argint,

Incoltit.

It

Si

Fi

Si

Si

Page 67: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

Ce sunt spornici la fugit,Manati, copii, hal, hai !

El voios a inellecat,La Teghina-a apucat,Si otel a cumperat,Ca se faca, saceri marl,Pentru saceratori tad,Si se fad, saceri miciPentru copilag voinici.S'altele mai marunteleCu marunchi de floricelePentru fete tinereleSi neveste ochisele.Manati, mai, MI, hal !

S'a strins fineSi vecineSi toti fluffSi vecinil

Si vr'o trei babe batrine,Care §tit rindul la pane,

Si pa camp, i-a dus,Si pe toti I a pus,

La lucrul pamentului,In ree6rea vintului.Manati, copii, hai, ha,i!

Ei cu stinga apneaSi cu drepta sacera.Si pin lan inainta,De parea ca inota.Altii 'n urma for lega,Snopuri nalte aduna,Si dal' mindre redica

58

Ce la sore se usca.Manati, mai, hal, ha,i r

Apol carele 'ncarca,Si pe t6te lo caraSi djirecli nalta dura,n capul pam'entului

In steritaApol aria '§i faceaSi din grajditi mai aducea

pece epeTot sirepe.

Si de par ca, le lega,Si pe t6te be manaimpregiurul paruluiDe-asupra fatiarului,Manati, mai, hal, MI!

Epele mereti fugea,Funia se tot stringeaDe par lute aglungea!Si griul se triera,Si &di ii vintura,Dimerha scutura,Harabale incareaSi la m6ra le pleca,Manati, copii, hai, hal!

Ears h6ta cea de moraCand vecju atite carIncarcate eu povor',Puse coda pe spinareSi pled in fuga mareLa cea lung de scapare

Lunca mare,Frunda. n'are;

sintulul.

Page 68: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

Lunca micaFrunla-i pica.

Ear morariul, meterZaria mora pin catun,§i lua cojoc mitos§i mill imbrlca, pe dos.

lua docanu 'n bria,i mai lua gi un fria.

Apoi lute alergaM6ra cu frfii-o legaS'o apuca de calcalaDe-o punea pe capateiu

da cu ciocanu 'n geleDe-o age 1a pe rnasele.Manati, mai, hai, bra!

El o lua de laptocda ear in vad, la loc.

i turna deasupra 'n cogGifu maruntel de cel rog.Griul s'ageja pe vatra,i din cog &lea sub 'Ara.

De sub Ora in covatlCurgea faina curata,Manati, copii, hai, hal!

Troian mult se bucuraPeciuiall morii da,Pe moraria it daruia,Apoi clime suia

i voios se InturnaCu &tail ce mana.Ear boil se opintia

rotile scirtila,Manati, mai, hai, MT!

Eafa mindra glupaneig,Dochlana cea frum6s6Va,upa tocmai din casaChiotul fiecailorScirtiitul carelor;

i 'n camarl ca, mergeai din cui igi alegea

Sitl mare gi cam d6saTot cu pinza de matasa.Sufleca ea manici albe,

'arata bratele dalbe,§i cernia, marl, cernia.Nins6rea se asternia.Pe sus tobele bateaNegurile gios cldea,Manati, mai, hal, hal!

Apoi mama plamadif§'o lasa pang, dospia;Apoi colaci Invirtia,Pe lopata mil culca

'n coptor IT arunca!Apoi earl cu lopataRumeni iT scotea gi gata.Atunci ea 'mpartia vr'o cinciLa &WI cei voinici.i 'mpartIa trel coiled

La copiii mititei,Earl mindrului barbatIT dedea un slrutat !Manati, mai, hal, hal!

Cum a dat Dumnecieti, an,Holde niindre lui Troian,Ast-fel se dea gi la voi,Ca s'avem parte gi noT.

'§i

i '§i

,$li 'I

S's

Si

Page 69: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

60

Se ve fie casa, casaSe ve fie masa, masa!Tot cu mesele intinse

cu fetele aprinse,Tot cu cosele grijite,Cu bunt 6speti locuite.

i la anul se traiti,Se ve gasim Snfloriti

Ca meriiCa peril'

In mijlocul veril.Manati, mai, hai,

De urat, am mai uraDar ne '1 ca TOM insera,Pe la curtea dumnevOstraDeparte de casa n6stra,Dumnevostra aveti parteDe curti mite, luminate,

Varuite, §indrilite,i cu feresti stccluite.

Noi avem bordee miciBane de plugari voinici,Veltucite §i lipite

cu stuh acoperite.Dar ate pae 's in notAtiti bani fie la voiDe urat am mai uraDar ne 'I ca vom lusera

avem a trece 'n cale0 dumbrava rea din vale,Unde sunta fete nebuneCe asvirla cu alune

se lega de WortCa albinele de flori,

le 'ncurca cararileTot cu dismierdarile I ...

XXVIII

CANTECE D'ALE PANDURILOR

A. dat bunul DumnedeaSe umble plugul met!Se trag brasda DraculuiLa usa bogatului :Ua brasduta d'ale sfinte,Se tie ciocoiul minte;RI a -uric un semanatCu sange negru udat,Semanat de PoterailSe resaie Roroanatii.

'Mi am vendut Si camkieraCa se-mi cumper sabi6ra.Pluguletul met nebun,Cum to prefacue In tun !VeIT a§a mai poti arra,Se me scapi de augara!

Nu mai plange, Mariuta,Vep de Ton §i de casuta,

i de bietele cppile,O'am ajuns In buns

Si

MI!

Si

Si

Si

Si

Mile.

t

Page 70: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

61

Se nu plangeti mortea mea,Cli-I Ia, Oa piacili rea.Ulte, mergein se argin,Telina se despiciim;NoI avem se semIntim,Vol aveti se ne urmati,Insutit se secerati.Nu plangeti, nu ye 'ntristatI,Domnul Tudor e Cu nol,Dunmeclee fie en vol.

Day, pandurilor voinlel,

Nu fits la suflete mid;Daft cu ilintele, 'mpu§cati,Din robie ve scltpatilDay cu puscile 'n clocoi,C6, ei y'aA mancat pe vol;Si v'4 adus inteo stare,De sunteti lumil de jale.

Frung verde de Molotru,CAM sosi Tudor la Motru,Ciocoil trecur6 Oltu,Si se ineear6 Cu totu.

Page 71: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

DOSITEIUMitropolitul Moldavia', (1668-1674 de la 1676-1690)

DIN PSALTIRIA IN VIERSURI (TIPiRITA. LA 1673.)

Psalmul 96.

Limbele se salte,Cu cIntece nalte,Se strige'n tarieGlas de bucurie,Maud pre DomnulSe elate tot omul ,

Domnul este tare,Este 'mperat marePreste tot pIm'entul,

tine cuventul.Supusma.ne-ati glete,i limbele tete,

De ni-e sub piciereLimbi de pre sub sorelilesu -$T au sieParte de mosie,Tara cea doritlCarea-i giuruitILai Iacob Iubitul,Ce-I tine cuventul

Mila arate,Cea de bunItateSpre noTPre cum ne spun mosil.Pre virfuri de munte.S'aud glasurI multeDe bucine mareCu nalta shigare :Ca s'ail suit Domnul,

van, tot oroul.CAntati in laute,In zicAturi multe,Cantati pre 'mOratul,CI nu-I ca d'ansu, altul,Se domneasca 'n lumeCu shntul s611 nume.Cantatl se 'ntele.g1Preste lumea largl,Ca Dumneq.ell pdtePre limbi preste tete,De le inblftnzeste,

le 'mperateste.

§i:

sell

ticalosjI,

Se'l

i

i-§1

Page 72: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

Scaunul de pazaUnde va sa §6zeDomnul de'n dir6pta,Se 'mpert6scI plata,Pre boiari, pre glotePre limbele t6te.Si tine se 'nalte,Din fire sernetg,I-a vedea tot omul,Cum l-a certa Domnul.

Psa Imul 52.

Domne ! me spase§teCu santul tee nume,Fe-ml judete pe lume,Si 'ntreg me fere§te,Cu a to putere.Grijg cand am multa,Tu dOmnemI asculte.Ruga de'n tecere,a se ridicareAsupra-mi peganilSi cu totI strginiI,De me 'mpresurarl.Si null scie de frice,Cand santul tee nume,Ce-I vestit in lume.'L iati intr'o nemicg.Ce mie mi-I vantgDomnul, suflete§teDe sunt §1 trupe§teIntreg fern sminta.Cine mi-s cu scarbeLe va veni 1.6111,De'n tot de-adevArulSi le-a ced6'n garba.

63

Neste preste lumeDOmne iti vol face,Cu Artfe de paceSantului tee nume;Ca mi-I cu ferice,Cand to me vel stateDe'n scarbele t6te,Sg n'aiba se'ral strice.Pisma0I se-ml cate,Si 'ntr'a for Mere,Stand Rill scIdere,SO-I rep de departe.

realmul 48.

Ascultati acestea t6teNorede, neamuri, §i gloteSe -mi intel6ge curentulOmul de pre tot pgmentul :Bogeta§il de'mpreungCu mi§eil cand s'adune.;SO nu spuie de 'ntelepciuneCu 'nteles de 'nvaturi bune.Si aqui se re tindeti,Pildele se le deprindeti,S'ascultati fern de price,SO 'ntelegetI, ce voiSe to tem' de cumplitl,SO nu'ti dea de celclie smantl;Cella ce ai bogetie,SO nu staff in sumetie,Niel s'aibl ntidejde 'n frate,Sail in om la greutate.Si cu ce schimb va da omnl,SO se schimbe de la Domnul.Cu prep de rescumperareSufletului de pierzare ?

dice:

Page 73: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

64

Fi-va truda ne'neetatA,Cl la Tad nu va fi platl,Acolo n'a vedea morte.Se genddscI, ca-1 va sc6te.Cl mlestrul Inca m6re,Ca tot omul de sub sore;Si nebunul cu buiaculVor peri de pre tot veaculSi-averea de den§i rImine,De o ial rude straine.Cat se vor scate de'n casa,Numele li s'a uita-se ;Li s'a uita §i ruormentul.Cat i-a'mpresura plmentul...Ceia ce nu-si fac pre lumeDe bunritati s'aibl. numeCe folos este de ciusteOmului fArl de minteCe-mi dl firea omeneselPre fire dobitocescA ?De merge Mr/ sfieallPre calea cea de smintell?Nu cun6sce, ca -1 va duce,Desmerdlciunea cea dulceDe va da ca oaoa 'n raps,Si mortea-1 va sorbi 'n pripl?Earl direptii, and pazA,Vor privi, cum due se perzaPre pAcltos §i buiacul,Se-§I petrdca 'n lad tot vdcul.De la slavl se se razeSi cinstea toil sell' pearzl.Ce me rog Dumnezet santeSe-mi TaT sufletul aminte,-.Si se me cuprinzi cu mill,Se nu-mi facl reul sill ;

Earl to oame mi§ele,Se nu dai de &dud rele,Mid vezi pre pagan cA cre§teSi casa lul se llte§te ;Cl ddca m6re, el piere,Cu slava lul cu avere ;Cu dans' nemicl nu duceDe'ntr'averea hi cea dulce.CI 'ntr' acdsta lame 'n vidtlI-I sufletul in dulceatl,Si tine i se'mbuneazI,I-I drag pre-acella se-1 vazaCiue-i spline 'n direptate,De-acela fuge departe.CA-I deprins pre cab larglMkt perire de-aleargl.Si se trage pre movieLa 'ntunerec de vecie,Ce folos este de cinstoOmulul flrl de minte,Ce-iji da firea omenaesclPe fire dobitoceasca?

Psalmul 136.

La apa VavilonuluiBlind de tera Domnulul;Acolo Alum §i plansem,La vordvii, ce ne strinsem,Si en inima amarIPrin Sion §i pentru tarnAduclndu-ne aminte,PlIngem en lacrlmi ferbinte,Si bucine ferecateLIslin pre'n salci aninate ;CI acolo ne intrebarlAceia ce ne prIdara,

Page 74: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

65

Se le zicem viers de carteIntr' acea strainAtateCain sant muntele Sionul,Cantari,cecantAm la Do mnulCe nu ni se da 'ndenalnAA dub, 'n tere strAina.De to -a0 uita terA santA,Atuncea se-mi vil smantl,Si direapta mea se uiteA schimba viers in Mute,Si se mi se prima limbaDe gingini,j1lindu-mi scirba,De to -mit mai putd uita-teIerusalime, cetate!INainte de nu to -mid pune

In pomene 'n zile bune,Se nu uiti tu Domne santeDe Edom, ce-at cuvinteSante-I cetAti Impotrid,Cu red de'n gura sglobivA:Beisdpip zidurY inalteDegertali de buntitate !Tu fata VavilondscA,Reul va se to plAndscl,Va fi §i- acella ferice,

va veni, se to strice;CA ti-se va 'nterce darul,Cum ne 'nchini tu cu paharul,cand coconii tel do ziduri,Vor sdrobi ca ni§te harburi.

Psalm' 54.

Asculta-mi ruga, Dumnezed sante,nu me trece, ce-mi is aminte!

CA -mi feel rea voe pentru grea urdDe sunt cu spaimA. 'n cugetAturA.

i me is grijA pentru strigare,Ce -mi fac pismasii cu suparare.Cu pecato0, ce se 'nvitarA,Pentru se-mi fag vestea rea 'n tarA,

cu urgie de me'ntAritA,Cat mi-i de densi. inima 'n smanta,De me aduce cAtre grea 6re.Spre frica mortii, de me 'mpresorl,Gr6z1 entremur de me 'ntuneedzA,Firea-mi nu pete se stea, se vazA.pis'am in mine de-ar fi putintl,De-mid avea aripi de porumbitA,C'mid sbura lesne, m'a§id depArta-ml,La paduri dese, uncle nu-i tdml.

5

clis

Si

Si

Page 75: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

66

Dumnzet sante to -a§ia a§tepta-te,La be de grija ca se-mi tani parte.Neca-le Demne, §i le 'mparti limba ,

Se se scurteze de'n ora§a scirba,Se nu mai imble se le§iuesca,Pe subt zabrele se cepuesce ;Intingend laturi in drum cu Dade,Fara ce §1 scornesc sada.Ca de pisma§ul nu mi-ar fi jele,Ce -ar ocara -ne cu odd grele,Ca m'a§i ascunde de la trasura,A om nNprasnic, ce mi -i cu ureCe mi-i mai jale §i mai grea trade,Cand imi pismesce om, ce mi-i rude,Carele-mi scie voea §i gandul,La masa lade cu mine 'n rindul,§i 'n serbetere merge 'mpreunaLa casa sante 'n sotie bun&Unii c'acestia de -ar veni martea,Se-1 concenesca cu tote sartea,De vii cu total iadul se-1 sarbe,Se nu mai fie cu lumea 'n harba.

i a for case pustii se OACe -au fapt in lame, reul se-§i va(.1e.Eli care Domnul strig, cant am teme.,Domnul m'asculta dud sunt pre s6the,Sera §i-amecle-di §i demineteGraesc la Domnul fare de greteCa me aude, §i me va sate,§i void fi 'n pace de toy, de glete.Ca ei cu multii yin, cu grea gene,Si ce 'nviteze se me is 'n tone.Aucle-i Domnul, §i se-i smerescil ;Cela ce -i vecinic, se le pletesce!i ei se n'aiba cu ce se scate,

Se se platesce de catra made.

;

'nsdld

Page 76: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

67

Cace n'avura spre Domnul tome :Le-a da certare fare sem/.Domnul §i-a'ntinde mina se-I p&p,Cece nu vrure cuventul se-I crecle;Ce se spurcare cu juramentul,

Omni Intreg cuventul.Se despertire de dens' cu grete,Ca se nu-i cate in santa fate.Inima 'ntr'unii nu se potele,Greesc de'n gore cuvinte g6le,De-ti par ca untul de unsurese ;Ele-s ca lancea de samcelose.Earn tu 6me nu i fi cu lipse,De-1 fi spre Domnul cu mintea time.Ca -ti va da brana §i to -a griji-te,i de galceva 'n veci to -a feri-te.

Ears pisma§ii vor da 'n genune,Urniti de Domnul in putrejune.Omenii eel crunti vor petrecepilele vietii, ce 'n serg s'or trece.Earl et Donane to am nedejde,

stance, tare fern primejde.

Psalmul 8.

Demne, Domnul nostru, cum ti-al fecut name,De se minuneze 'n tete perti de lame,Ca pre'n tote ceriuri tu dal cuviinte,Sugaril de'n brate -ti cants cu credinte,Cand vii se cerci iadul, se legi pre vre§mapl,Se-I culegi dobanda, se-I restorni

facut ceriul de manele tale,Cu tote pod6ba, §i -i pornit cu cale.Al tocmit §i luna se cresol se scaza,Se-§I is de la sore lucere cu raze.Stele luminate, ce lucesc pre nopte,De del cuviinta, tu le-ai uNit tote.

'i null

null

i

salmiul.V601.1, ca-1

Page 77: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

68

Ce p6te fi omul de -1 aduci aminte,De cerci pentru denstil folosul nainte.Seil fiiul seu darn, ce ti-i cu credintI.Putin nu-de-a tocma cu angeri 'n slava.,1-a 'ntrece cn cinstea fall de gbava.Mare cuviinta, i-al dat si cunuul,Se dea 'ftveVturl cu toemell buil.L'ai pusu-1 mai mare : tote se -1 asculte,Cate sunt pe Mine, cuvint se nu-I mute.Si i-ai supus tote sub a fill' picioreOile §i boil §i tot de subt sore :Dobitoc salbatec de camo fji de lunelJiganil sirepe, ce strict i-apuca ;PaserilP tote, ce stint sburatore,De vent kli de aid. ce-s Inotatore ;Pre chitii eel prea marl, pe tot fel de pe§teSi tot ce-i in mare, el oblridue§te.Winne. Domnul noitru, cum grai flint flume,.De se minuneza 'n tote parti de lume !

Psalmul 5S.

De'ntr'a to mare 'ndurare, me rog Winne sante !Se -ml fil mie cu priinta, se me iai aminte !Si se nu lail tOta clitia om, ce mi-i cu scarbA,Se me lupte, se strop§esca, se se puia 'n garbs.Sunt cu mulyi stran§i asupra-rni se me dea de rapt,Si se bat, de la naltime se me surpe 'n pripg,Ce tu D6mne-mi e§ti nIdejde §i clitta n'ain thil :De Dumnefileq mi-I vor6va, §1 m'oit lauda-me.Pre Dumnqien mi-i nedejdea, §i nu me is hid,De MI ce mi-ar face omul, nu gandesc nemid.Mi-se strambl tots cliva, §i stab de nie'ngana,Ca li-I gandul, rel 81 fad §i veste strains.Se pun le§iti, 12i-§i fntind arma, §i stab de vaneza,Abia-mi rabda bietul suflet, fncureat ca se mi-1 marCi tu DOnme 'ntr'o nemica-1 vei lasa s'alerge,

Page 78: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

69

Cu urgie impro§ca-l-vel' pre eel' far' de lege,tra et Dumnezet sante I viata volCa mi-ai §ters lacrami de'n fate, §i mi-al. dat ve§ti bone..Si de-a to fagaduinta pare bine,e se 'ntorca toy. pisma§ii, se fuga de mine,i 'n ce to voitt chema -te, voit pricepe

Ca to e§ti, Dumnezrt sante, cu mile, bogata.Cu Dumnezet m'oit fali-me in grait, ce voit dice,Cu Domnul oit lauda-me 'n cuvint de ferice.Pre Dumnezeil mi-I nadejdea, si nu me is frica,De s'ar porni t6te lumea se-mi strice nimica.Pe'nteaceea, Winne sante, et ti-am de fagada,Ce volt da laudei tale fara de tagada.Ce mi-ai scos mi§elul suflet de mOrte cu jale,Si mi-ai §ters ochil de lacrauff ertandu-mi gre§ale.Si de lunecu§it datu-nf se merg fere gr6ta,.Slujinduil precum se cade 'n luc6re de viata.

mea-ti

mie -nil

'ndata,

Page 79: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

BANUL IENACHITA VACA.RESOU

1740 1799

§0IMUL

Intr'un copacig zarifior,Un §oim, pins in lgnti§or,Strigg amar, ciripind,Norocul sell blestemand :(Multe paseri am venat,(Si'mi gieeag §loim minunat!cIar aid lat find intins,.Cum am dat, pe loc m'ame De inimg.. nu de cap, [grins,eN'am nIdejde se mai scap!;.

CANARIIL

Tu e§tI pui§or canar !Nu to hranesci cu zahar,Nici mgcar cu canepiorg,Ci hrlperi o inimiarl,Ce al flcut-o jertfl. tie.Ce-al cu ea de gelid, nu scie.

FLOAREA

Intr'o gradingLang'o tulping

Zaril o fore, ca o lumiug.S'o tail'', se stricg ;S'o las; mi-e fricl,

CI vine altul §i mi-o ridicg.

TURTURICA

Amgrita turtureaMad remIne singurea,Oki sotia §i-a repus,Jalea ei nu e de spus !

cat trgesce, tot jelesce,Si nu se mai insotesceTrece prin flori, prin livede,Nu se WM, nici nu vede,

Page 80: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

Si cand §ade cate-o dataTot pe ramura uscata.Umb la prin dumbrava, adanca,Nici nu bea, nici nu mananca.

Unde vede apa, rece,Ea o tulbura §i trece ;Unde e apa mai rea,0 mai tulbura, Si bea.

Trece prin padurea verdeSi se duce de se pierde,SbOra pad, de tot cade,Dar pe lemn verde nu §ade.

Unde vede venatorulAcolo o duce dorul,Ca s'o vac% s'o lovescaSe nu se mai pedeps6sca.

Cand o bieta pasarica,Atat inima iii strica,In cat doresce se moilPentru a sa sotiora,

Dar et, om de naltafire,De cat ea mai cu simtire.Cum pote se'ml fie bine ?...Oh ! amar §i vai de mine!

71

INTRISTAREA

La o intristare,Amara forte,In cat cel ce o are,

r6ge mOrte,N'ai ce se fad !

Nu'i mangaere,Nici e putinta,A.cel ce pere

dea credinta;Trebul se tad!

BO ALA. INIMIOARE1

Spune, inimiOra, spuneCe durere te repune ?Arata ce te munce0e,Ce b61a te chinuete ?Fa-o cunoscuta mieCa sell cant doctorie,Te rog fa-me a pricepeB6la din ce ti se Incepe.Arata, spune, n'ascundeDa-miuncuvent§i-mirespunSpune, inirni6ra, spune [de;Ce durere te repune ? !

STILIURI DESPRE YIIP RATII OTOMANI

Moamet state 'n lume, om forte minunat ,Uzi s'areta din sluga, prooroc §i imperat,ii datatoria d'o lege, ce dupe ce-o 'ntocmi,n trei parti ale lumii, de multi se primi.

56-0

SS'ti

Page 81: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

72

Dreptatea lui Ortugluli 'i-aduse stgpanire,aci Aladin se 'ndatori se's fad multgraire,D'aceea §i '1 face vechil pe ale sale tote,

cu deadins ne areta, dreptatea ce mult pote.

D'a se numi EYOrl in lume cineva,Osman trebue sg, fig, dar nu dor alt-ceva.Facu 'nteig stgpanirea, apol s'a aretat,FAA resboiii grabg chalif §i Imperat,Ti-adlogg devletul Cu ter1, §i se Pam'Ncepere §i pgrinte 'mperatilor

Coprinsul stIngniril acesti otomanesci,E 'mpartit de lege ca faptel'omenescl,Pravila se intrebg, apoi se del porunci,

i a§b, resboiti, sari pace, tote se fac atunci.and nu slobode legea nimic nu e urrnat,Fetfh, cg,nd nu se scrie, tot lucru '1 nelucrat.

'N Evropa gnteiae data'Mpgrat, Orhan s'aratg,

Din eel othomgnesel.Tracii in Romania

i in MacedoniaPrimesc aceste vests.

*

Murat peri la pace,Iar nu cand se bltea,

§i 'n

d'aca.

Page 82: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

73

Ci dar Minerva tace,Iar Marte cat putea

Strigh la totI sl creddCa i -acu e sldvit.cum peri, top vagCd-1 de vrdjma§iii lovit.

Slavd. §i dobandire, la iniperatI e firestint Indatorati

Pururea se le cerd, pad mdcar se pi6ra,i atunci sunt ldudati.

i fulgerul se trece, uescine ce se cerceNu -i lucru necreclut,

i Baiazid de piece, cinstea hII asa cere,De fatd, e vequt.

*

Uni fmperdtia Mehmed cea desghinata,Pentru nu ca a RomeI, se patid ret veodatd;Valachia se 'nchina, la elt, de bund voie,Ca nu cu vreme 'n urma se -i vie vr'o nevoie.Dreptatea, 'ntelepciunea, si de cuvent tinerea,Unite 'n bundtate, fu tOta averea.

*

Marto ni se fdlesce,i dice cl'l cinstesce

Murat cat el voiesce ;Iar nu el po Murat.Minerva '1 dojenesce

spune ca-1 slIvescePe ea, cacl o iubesce,

D'aceea-i laudat.

*

Si

'1

i.-.1

Si

Page 83: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

74

Marte ve4end p'acest Mehmed, in extasis remase,Acesta-1 Marte ne 4icea, agik se'nfricogase.

cu Saturn resboieD'o face '1 desp6ie,Striga ne 'nruginat.Unde a remas plmentulA nu-I face cuventul

a sta nevetemat,agia clicend WA de tot, gi ne las/ a crede

Ca cel mal mare intro sultani el fu, precum se vede.

In3preung cu Minerva gi maim to pornesce,Un sfItuit de densa, asia ne sfatuesce ;Dar Baiazid acesta, pe semne n'o aflase,Deci dete 'mper/tia, cAcT Marte nu rebdase.

*

Imperetia gi de-I fu scurf,/ din vietuireDar forte lung/ s'aretl din multa dobendire,Arabia gi Persia gi ode din Asia,

i Egipetul din Africa 'I tremurft vitejia,Iar fires IntristAndu-se de frat1 gi de parinte,'I desfaimft faptele la toti, cu jalnice cuvinte.

i Suleiman impodobi numele 'mperItieii armelor tarie and, Inca gi vitejiet

Africa gi PersiaEvropa gi AsiaCu slav/-1 primesc ;

Si

Si

Page 84: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

75

Si 'n ele cat'odata,Ca 'n tote tot-d'odata,Pururea-1 gazduesc.

Efratul, Tigrul, Dunarra cu Nihil V fac certare,Din ele care mai ades sa-i fad adapare.

*

'N palaturi de 'ndrasniseOdihna, qi venise,Nu este aria ciudat,Ca'ci Chipru §i LiviaArata vredniciaSi-acestui imperat.

*

Maur ca Venera avu cinste intr'acea vreme,Dar him) $i Per Si Nemti, Murat far' d'a se tome.

*

Toti pentru Egre-1 lauds, dar firea '1 desfaima,Caci cu omor d'atatia frati, §i el 1-aduse spaima.

*

Toti Dumnepil elinesci cu ale for nevesteVrura gemia a vede, dad. luara veste,Veclend tacura, netlicend nici vorba, nici poveste.

*

'N cea dupe urma Venera cu Bachus impreuna,Si pe 'mperati 'I fac lipsici, pang, §i de cununa.Fiera cu stapanirea Osman §i vietuirea,

Far' de a nu gancli.

Page 85: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

76

Pete ca n'avn tine, se '1 sfatuesca bine,Ci dar se os'andi.

Si patimile 'nq'tnuri, dud nu potse se facl,Verl -cine p6te tot a§a, ei titer -can tag.La eel ce prisosesce virtutea nu se terraCa §i yip do are, nu-I pre bagat in sema.Azachul §i Hanea, pe lang'acestea tote,'I araM imperatia, ea ce voesce pote

Cara-ti fuse Si numele, Cara-ti fuse si trdba,prApgdi§i atatea tea intru'imadar §i geba:

Eratostrate to o pmnenireSi-o ye! aye cat §i-a lul, MIA de nemurire.

*

Mare 'mpe'rat sultan Mehmed, si mic tot inteo vreme,MI nude tots '1 tremura, ajunse d'a se temeInnorocit, ne'nnorocit, §i acestea tot-odatA,C'a§ia pat eel ce trebile singuri nu'§i le cats,St1 la slue adeve'rat. o cinste stIpanese6,Ins/ 'ntre slue sunt osebiri, stapanii dar grigesekC5,-s §i Panaioti, §i Cara Mustafa le,Si-acei d'antaiti aduc folos, eel du0, ur jale.

Si Suleiman silintl, flea dupa putintaD'a fi biruitor,

Dar nu fu en putintl, sä fad. vr'o silin isD'a fi nemuritor.

*

*

Cadinveta, se -ti lmI

,i

Chipru 111,

Page 86: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

77

tin lucru necuviincios card se va da odata,Lirm 6za 'n urnia multe mii, inteleptil to' ne-aratg.'N cea dupe iirmg de 'lltristgri, cand nu avem scgpare,Scapam de viet1 cu 'ntristari, cu bucurie mare.

liesboiele prietenesci, pururea stint rele,De cat acele vrgjrng§esti, ce fug toti de ele,Cu pagube de multe tier', cu se' vilmag se'mpacaSupu0i prietenii, ce alt au sal mai fad.Cu mijlocul et.1 aretat, pierdn §i-o 'mpergtie,Si vi6ta 'n urmg, Mustafa, pentru melancolie.

Achmed cu intelepciunea, ce forte mult iubi,Si cu luari de locuri, devletu 'mpodobi.Griji mai mult de tote, a fi inlinescit,Dar, 0 el la acesta, remase amggit.

Mahmut apoi la t6te, remase laudat,Cgc'toti'1 socotirg, de vrednic imperat.Aduse §i isbande, flcu §i dobandiri.

veseli supu§ii cu multe fericiri.Si a0a traind cu slavg. devletifkii desfetg,Icoperatind cu pace, pang se strImutg.

*

Pucina vietuire, nu dete pgsuireAcestui imperat,

S'arate vr'o mgrire, ca en deosebireSa fie laudat.

mai

aisi

*

Page 87: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

78

0 picciturA de noroc, nu un borcan de minte,Un om cad, voesc se aib, §i nu mill cu ce mintePe semne el proorocea, ce va se fie'n vreme.Dar inteleptul Mustafa (,,licea §i 'n asta, vreme,De minte o stropitura voiti, de cat de norocire0 adancime a dobandi, fiii cu nenorocire.

TESTAMENTUL.

Urma§ilor mei VadresciLas voile mo§tenire :Crescerea limbei Romfinesci

i-a patriei cinstire I

Page 88: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

CLUCERUL ALECU VA.CARESCU,

fiul Banului Teneichitei.

POESII COMPOSE IMRE 1795 sr 1798.

I

OGLINDA

Oglinda cand ar arataIntreget frunzuselea fa,

Atunci §i tu cu mineTe -al fnchina 1a tine.

N'ar fi mijloc 0 te privesclAssemene dupe cum esti

i idololatrieSe nu ly aduci tu tie !

Ochil in ea cand 'ti '1 arunciDe tot se 'ntunece atunci,

i de te aratii,Iar nu adeverata.

D'aceia nu da crepmentce cu scAclement

t face litielAciunei tot mincluni fy spun.

CI care esti 0 sell, de veT,DI crePment ochilor mei,

Fiini-c6 nu tein§all,Nici fac vre-o

In el te cats, se te veziIntocma pa cat lurninecli,

i intr'a for vedereVecli eatA ai putere.

Crede'i, sgracii,cAnd ty spunCA mime tie se supun,

i ca be e§ti din fireA for Dumnecleire.Oglin4e1,

grevall.

pi

Page 89: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

80

II

N'AI PROTIVNICA. SUB SORE

Cht e cliva de frumOsaLing'o n6pte 'ntunecOse,Atht e§ti to intro tote,Hoterht §i fore p6te.Singure e§ti nurnal una,Care al luat cununaDarurilor de la fire,Mai pe sus de omenire !

potrivnica sub sore!i me jar §i pail prins6re

III

Ce e§ti mai deoseEtaSi cu tote 'mpodobite.Frumusete, 'ntelepciune,Vorbe, duh §i isteciune,Le y'41 tote adunateSi la tine 'mpreunate.Ah ! dar cat e§ti de frumose,De al fi §i credinci6se,Ee §i sufletul din mine,L'a§ da jertfe pentru tine !

INTELNIREA

Ochilor! ajung' atat !Nu mai plangeti amarft ;Vremea este se uscatiPiraele ce versati.

i to /imba Ice tacuilCa o mute pen'acu§i,Desloge -te ca se spui,Focul unde to supui.

Peptule! ce One adiNu sciu§1 decat se all,Maud acum uncle mergi,Bate-te cesuri fntregi.

Mcinilor ! nu ye 'nlemniti,Ci yedeti se piplitiSi se stringeti bini§orAcel minunat trup§or.

PidOrclor ! alergati,Sariti nu mai tremurati !Duceti-me se 'ntilnescStephna care-o slevesc !

Iar voi buze, ce 'mi tinedSufletul, acnm yedetiFare, satin seruthnd,Se'l faced teslim(*) r4end.

(*) Pre3are. A face teslim se slice fn loe de : a da in priimire.

Na 'f

.

Page 90: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

81

Iv

MOSTENITOREA AFRODITEI

Afrodita intristatl,Cad uu s'afla pe pAment

Fritmusete indestulatASi de duh iii de cuvent,

Te zari d'abia pe tineSi te hotArt de om

CAruia i se cuvineCa se'l fie chlironom ;

Si zimbiud iti lAs5, tie,Dupe cum s'a cuvenit,

Skiptrul sea de 'mperAtieSi puternicul magnit ;

DAruinduT §i putereCa se poi se stApenescl

Si se true la a to vrereInimi le omenesci.

Dar cand te-a fAcut stapen1Pe tot nemul omenesc

Ti-a §i 1is se fii blajinaCAtre eel ce te slIvesc ;

Iar se nu te-arati tiranASi judecAtor nedrept,

CAtre unul ce-are railSi atita foc in pept.

Dar se vede amagitgL'acel dupe urma end

Si stApena AfroditA,Cad tu, dud me veg plAngend,

Nu ca numai milostivANu' mi e§ti nici de cum atunci,

Ci te-arly §1 impotrivlL'ale ei sfinte porunci!

6

Page 91: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

82

V

FLUTURELE

In fiacara care me ail,In Joe de chinuri §i necaz,

Gaiesc tot mangaere,Dulceta §i placere !

Ca pervaneao a* am ajuns,(Nu e vr'un lucru de ascuns)

Singer alerg de voeIn foc, cara uevoe !

Candnute v.eq, it,ghet de frig,Yoh" se to veil §i se me frig!

A ochilor tei radaIm place se me arqa ;

In focuri cand n.e prigorescAtunci imi pare di traesc !

Atunci me tin cu vieta !Altminteri sent de ghiata.

VI

Acesta parte 'ml am ales,Din flacarall se nu mai es !

Nu voiti se am scapare,De foc ce raiu imi pare !

sernor arclend/'al tea obra(.1 numai veclend,

Se 'mi para focal vieta!i mortea o duleeta !

Aga in'am hotarit se fieCat voiti trai, cat voiti fi

In pept purtanduli focul,Se'mi fericesc norocul !

Iar cand pe urma volt' muri,Nici intremorti me voiti feri,

D'a spline la ori-cine,C'a§a ti se cuvine !

RESPLATIREA

Cum nu socotesci vr'o dataCum el e §i judecata,Care 'ntreba pe on tineD'a flout sell re'a sea bine ;

* Fluturele. picere turceseg.

i g,andind la resplatire,vii singura'n simtire

i se Iasi atate releCare faci inimei mele.

sit,

Sell

Page 92: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

De gandesci cg n'or sell' vieCute mi le fact to mie,Vei ved6 vr'o dini6r1Cat de mult o se to darg

Ale mele t6te qiseDe le numeri tot drept viseSi drept basne asa numa,Al gre§ele ; lassg gluma.

Si'ntelege. to dilt4pta,Judecata ca te-ast6ptaUnde n'or se fie jocuriCate %III dal* dureri di focuri;

83

VI

Ci o se dai respuns la tOte,Cate una, cand 1 sap,Arnaud din c4 pricingM'ai casnit, ne avend viag.

De aceia, de 'ti P tempDe dreptate, bail sgmci,Nu versa 'n zadar tin singe,Ce atuncl se p6te plange !

Ci itl vino in simtireSi cumisce ca din fireNu poti face strambrttate,Unde Ney numal dreptate.

OCTITSORI FRUMOSI

Ochipri frum41,mangalo§T!

Co sunteti manio§i ?

Vol ve bucuratiCand me'ntimpinati,

Tar nu ve turburati.

VC sciam pornigSe me miluiti,

Nu se me. chinuiti ;

Dar acum pricepCI stint la gazep, *nu seal cum seincep,

* Pecleysci. picere Turcescit

Ca se ye 'mblandPseCa me tot sfiesc

Se nu ye necajesc.

Vinovat nu stint !Ve fac jurament.

Apol en ce cuvent,

Se ye necajitiSi se nrgisiti

Fun rob ce stapeniti?

De stint vinovatSpuneti'mi curat

Se sciti adeverat

Dulci gi

Page 93: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

Ce fel se urmezSe ve 'ncredintez,

Si cum se me 'ndreptez.

84

Ochi§ori cu haz !Nu 'ml faceti necaz,

Ajunge'mi cat me arcl!

VIII

INSELACIUNEIn

Cu laturile ce'ntindiDin ochii tel eel frumo§1Sciii bine ca pui nu prindi,Ci inimi de ticalo§i.

Si 'ncai dupe ce le prindiDe ce nu le §i omorl ?Ci numal vel se le aprindiPe cesuri de mil' de ori.

Le ardi pins le deprindiCu flacara de o fac haz,

IX

Apol d'aci le desprindiPentru mai mare necaz.

Inca te fad ca 'ti desprindiSi mrejile, §i ca 11 uitlCum ca, insa§i aprindiCa ochii 'ncotro te uiti.

Dar aste, de ni le vindiD rept marghiolii, te-amagesciCa, mintile sunt oglindi,Si ved curat ce gandesci.

TIT ESTI AMORITL MEtT

Cine are pept se porteFocuri §i durerl de mOrte

Si se fie odihnit,Suferind cu multumitaAga patima cumplita

Far'd'a s'arata mihnit ?

Numal et me ved in stareSe me and Ora 'ntristare

Si ridend se me topesc,

Numerand drept datorieA muri cu bucurie

Pentru ceea ce iubesc !

Multi gandesc ca despartireN'am din eel fail simtire;

Petra ' mi dic ca sunt §ifer !Ve'dend ast-fel de rabdare,Far' d'ave asemanare,

Si se mill cult nu per !

Page 94: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

85

Si reacar ca au dreptate,De urmari a§a ciudate

Toti de ob§te-a se mira,Se am mOrte drept placer°Si s'e' sufer cu Were,

Far' d'a nu me supara.

Dar gre§esc, cad' n'art sciinta,Ca cu pohta Si vointa

A. rabda este datorCine-o §ti se te 'ntelega,Si o mucenie intrega,

Nu ca un nesirntitor.

De acea cu. 'ntregimeDe simtiri, nu cu prostime,

Cats e§ti intelegend,

De nu me credi pe mineintreba pe on -tineSi vedi cat patimesceTin suflet ce iubesce !

intreba 'ncai pe lame,Se vedi ca nu sunt glumeNecauzrile mele,Care petrec cu ele !

De lacrami Niers paraeCu greznice vapae,Si sufletul imi eseDe obtatuff adese!

S'al met suflet te iubesce,Si de voe se trudesce

Si se bucura ardend.

Dar me rog, §i to 'ntelegeCa la peptul meri e lege

Pentra tine a obta,S'a rabda dared §i chinuri,Patimi, focuri §i suspinuri

Si a nu se vaeta !

Si ramai incredintataCI Si muri vr'o data,

Tot acela fiindSi in iad §i fie undeVoiti striga far'a ascu nde,

C6 tit c§t/ amorul meu !

X

MILA

Ern ces nu ved odihna, !Nu dorm veodata 'n tibna,!Durerile 'ml sunt bransSi mangaeri la 'Ana!

Me aril peste mesura!Slabesc fara calduraSunt bolnav in picere,Si mor facend Were !

Mud nu te veil am chinuri,Si dud te ved, le§inuri ;Tin ees nu 'ml prisosesce,s6 spuit ce n*tria4a :

I t1,11` f

de-oitien;

'ill', Nit 1

Page 95: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

86

i to 'n be de repaos,Mai mult 'ml fad' adaisDe chinuri, cu vointA,Ne vrend se 'ml dal crediniX

XI

Nu cre41 cum cg. firesceSe desnAajdnesce0 inimi 'mpetritti,Child nu e miluitri!

LAO GE \ ILEA.

Cum se'ntorce dupe sorePururea ac6s0i flore :A§a inima din mineIn veci umblit dupe tine.

XII

TRANDAFIRUL. **

Traudafira§ inflorit,Care to -ai invrednicitSe impodobesel acel sinT_Tnde pururea me'nchin !

R60-te §i pentru mine,Se me OA la mai bine !

Gasesce vre-un mijlocSe m'a§e4e 'ntr'al tea roe,

Acdstd opigrafg s'ag cubut la o gerrea, (lice Kota lur Nicolas Vdcdrescu.tievreaoa, precuin se scia; este un bull re : se vede ca bores. mould peden-sa era FlOrea Soselui

" lar aceste versurt cu tote cd. su t Mite pa bcurt ti nu en mull intoles ti in-ca pi din tot mettetugul poeticesc, dar priciva le este ciudatd, ad laMaid la anul 1791, intamplandu-se tit:atonal poet numal cu scamps pricing aplitcerilor sale. ti te4end amendoul plirtile, poste dong cesurl cafundatT introtIcere forte adancd, ti sorbin lu-se unul cu alto! ca cdutiiturile, mat Is urrod ailobit scent trandafirat dinteacel sin coresc i adicit cam cu nob [gore de remits'aii pus pe perul ca cam ar 9 font lopddat, In care intinliendus,e ticAlosul, eiluanda'1, tromurindu'T ti sufletul i mann, anteid ad fost dojenit de ce sa '1lea apoT, iertandu-i-se gretola, ail test intrebat cut se pot face verburl asupratraudallrulul ti el cu multg armrests respuniend ca focal acestul trandafir arpates iusalleti ti petrilo a face versurT, cu maltg blandete. Ina piing de mari-me de putere, ad font poruncit sd Leg. Dect el, no portend vreme nicT an mi-nut, Villa trandatiratul in mina, nu ochil plinT de lacrdmi, ad incoput a to Bicedin gurd ti de nu so intdmpla asnpra acestel fericirl o pfirdalnied de venire ....vui fdgiiduesc cg ar 11 tin on milion de versurT fart condnit. Dar aces venire iIail that pnterea ti atat numaT HA apucat do all aalit cut forte fruit-lose eflnt, tiall se aerie, undo le all ti scris indatd ti le all inchinat fgr'd'a aye copie, ionacum dobandindu-le s'ad Hats aid% lar ace! trandafirat norocit ti asap se afliIs scumpl pdstrare, ti se YZ afla pita Is sfartitul vietil pootulul.

!fold de Nicolas Wicdreecu.

*

vii1

scalute

qi

Page 96: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

87

Si'i spine cu am durereNu dragoste cu *ere;

Poti gi fAgaduesciCe tu, de te vestejesci,Ed firea nu 'mi o prefac,

D'oiU aye noroc plat.Aratl'i cu umilinta [dintl ;C'n loc de ghimpi, am cre-

Fl-me s'ajung la devletSi iea'mi §i vista rugfet.*

RABDA. INIMA CAT POTI.

Rabd1 inimA cat potl,Nu 'ti da taina pe la tog ;Patimile viand se 'ti spui,Nu te 'ncrede fie cul ;

Caci anevoe gUse§ti0 inima precum e§tiSe aibI prietegugCurat farl viclegug ;

Si asWi veil forte rarTitre 6meni acest dar,Cat pocit se c,Iic c'a§a firiMai nu gUsesc nicIiri.

Nu le cgta a 'ti zimbescCi iti rid dud iti vorbesc,'acelea sunt fdtgrii

Si te mu§cA cand nu scii ;

S'aratl bine de lot,Dar inteascuns igi bat jot,Si cautl vreme dudse to strice mai curend.

D'aceea a§ vre se veilSe nu to pre 'ncredintecli,Se faci ast-fel de migdiri,FUr'd'a face cercetUri.

Ci valid se to pluesciSi se spill ce pltimesci,Cerd pe cine-vaSi vecji de pots §i

SO dea vre un ajutor,S'atunci spune'ti al tea dor ;Iar alt-fel f6rte te rogSO fii al ob§tei zglog.

* Devlet insemnezii marire, tuaestate. Ruffetul era darn' midploconta en care eel mid i§1 aritatl reennoscinta mare col mart. Aceete don6qicerT, Cu origina for turenisa, Cu tot caractern1 for strain, fat aci rima.ndan ofect pllent ti gratios ; ele par a fi o &ea punt de spirit a poetnlut.

sal

sal

xliz

'va,

VAX

'nteib

Page 97: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

88

XIV

LA AMOR. *

Orl tine ei,,t1, stapenul tell TON ! §i rob to scrie ;Ca on II a fost, on 11 este aclI, sal mane o se ti fie !

* T raducere dupe inseriptiunea push de Voltaire pe o statue aamorului in gildinile de la Maisons:

Qui quo to sois, voici ton maitre ;11 l'est, to fist, on le d it etre.

Page 98: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

LOGOFETUL NICOLAE VACARESCU

Al doilea Ail al Banului, Ieneichitci

17,..-1828.

I

In rait fart, tine, e mOrte, e ghiata !i 'n Tad langt tine, e bine, e vieta !

'n 16rna cu tine sunt t6te inflorite !'n vert, fart tine sunt tote perite !

Tu e§ti sufletire de duhuri istete !fi mangtere d'ai fi en blandete !

La inimT trufav, in trezt plaeere,Cu ori ce mi§care ai dar cu Were.

II

In noian de Tutristare, child s'o afla cine-va,Cum se '§i mai afle scapare, cand chiar dragostea nu va.Dragoste, fiT milostivt la amart starea mea,Last, 'ti tart 'mpotrivirea, §i iea Tar blandetea ta.

III

Amtritul al met trait !Iad imi pare, iar nu rain,

i

'ti

Page 99: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

90

IV

Ca un pom ce dg de plaieSi pe IMO el se'nmaie

Uscgciunea ce'l strica,

Tocm'ap fgrg 'ndoialgCu firescg eanduialg

Acura §i inima mea,

Din a cerului rostire'Si a mai venit lar in fire

A 'nceput a se'ndrepta.

V

Un pic de ngdejde d'a§ sci c'o se 'mi vieSi traiul mai dulce ca p6te se 'mi fie;Atunca §i vieta 'ml ar fi der mai scumpgSi slaba el atg, n'a§ urea se se rmnpg.

Dar cand de nadejde de loc nu se simteSi nici cum se 'mi vie, nu 'mi trece prin minte ;De trait .... nu e vorba! precum nici de vietg!S'ail save,r§it tate !... ah ! rumpe-te atg !

Si pate atunce, d'o fi nesinatire,SO fit in odihng, se am fericire 9

VI

A trai, faVa iubi :MO mir ce trait o mai fi !A iubi, far'a simti :Me mir ce dragoste-o fi !

....

Page 100: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

91

A sirnti, f5r'a don :

NM mir ce simire -o fi !

A clod, flea jertfi :Me mir ce dor o mai fi

Page 101: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

VORNICUL IOAN VACA.USCU

lulu Cluceruldi Alecu 1786-1863

OCUPATIUNEA LA TARA.'

Din poenia intitulatei: .0 cli qi o nopte de prinuivarii*.

N'am se scap, In piept port dorul,Peste ape, peste munti ;

Vecl el peste mgrI amorul,Cand o urea Ti face puny.

La Carpatl mi-am adus jalea,Lor am vrut s'o hargzesc ;

Resunetul, frunqa, valea,Apele 'mi o imultesc !

Ma de pedici, mil de cursePeste firea tot' a 'ntins ;

Lacrami in zadar sunt curse :Unde-eig merge eg sunt prins.

Se intinde o campieDe sub pole de carpatICamp deschis de vitejieLa Romanii laudati.

:

Page 102: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

93

Surpatufl sunt de o parte,De-un °rag', ce a domnit ;0 girlitg 'n coaci desparteUn cring f6rte 'nveselit.

Acolo am ee casciaraPe un yid de deli§or,Curge 'n vale-i o ap§6ra,MurmurAnd inceti§or.

tmpotriva smaltuiteDealuri altele se ved,Si 'n valcele inflorite

past, alerg §i §ed.

Lasand ale lumil mareCinsti, nadejdI §i fuma.:I seci,Ama girl cu 'ncredintare,Vravna§I calcli, prietenI red,

Acolo cu siinatateaCu odihna insotit,T6t' a fietil bunatateDobindeam eu immultit;

CAnd la vie, la grading,Cand la camp de multe orl,Cu o munca prea patine.Pilda dam la lucratort

Camd cu mreji amagit6reVii prindeam paseri d' in sbor;and prin tevi fulgeratOreCu plumb le- asvirliam omor.

and cu cainii prin padureVulpe, epure fricos,

Page 103: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

94

Lupul nArtivit se lure,Ii rAniam mai en prisos.

Tr Agern multi din locuintg,Ce-ati adinc l'al apei fund;cap &Ind la 'nselAri credintA,

lesne ii patrund.

lupta, cAlArie,Jocuri, imblete pc jos,Me 'lariat"! cu veselie

da 'nvederat foths.

CurAtia mesuraMasa mea impodobia,Mu ltrimia stomac, ochi, gura,Dar me sAtura d'abia.

Muse le, ce -nil stint dragi forte,Aver' mind hotArit,CAM cu eel carii n'ail m6rte,MC 'ntalniaC numai deal.

Cu nPspusa for dulcdtrtmi be 'nmultiah ;

ManA, duh, ()chi, limbs, vista,Tote mi le 'nstifletiati.

Atunci en incredintareDeslusiam tin vdc mai bun;Cu a crtrui a.,:teptareBeni, Otnenii supun.

De-arnArunt privind natura,Planeti, rAsArit, apus,

gAndind : aia Mpturatine -ar fi 'nt'irtind de sus ?

tnditi,

Munea,

Mintile

Stain

Si -mi

Qi

Page 104: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

95

Catl slava se cuvineLa unul ca el, 1-o dam !S'insti-mi multamit at mineMe duceam de me culcam.

BASARITUL SOARELIA.

aurora se cobara,Din bratele lui Titon,Vesela §i rumebra,Fara tdma de vertu. soon.

P'a ei tale semanataDe trandafiri vii la fete,Vine porti deschide 'ndataZimbitOrel diminete.

Focurile-§I respandesceNoptea for se supuind,Nora toti Iii auresce,Vieta firii Innoind.

Be§icutele de roux,Ce pe erba strallicesc,Campului del smalturi none,Florile le 'nveselesc.

De 'Arose inmultiteBalsam viii din ele dand,Zefiri dulci suflari trimite,Ici §1 colo se jucand.

Aratorul se silesceBoil sel. eel greI la pas,Cantand, spune, ce doresce,Tare rasuna-al lul glas.

Placute sbierati de turn°Aerul it implu tot :Tauri grei Vale foripasate mugiri scot.

Calti§eaoa d'altri, parteLor raspunde nanchecland ;Eco prelungind in parteAl ei glas tot In Iltand.

Ochin s'arat gratnada,Turnuri, case, vii, gradini,Munti verg munti de o ra-Lucitbre hind plinl. [pada.

Ducend apa, cant fetite,Mai incole lingo ol,Spun, §i ele, ciebanite,CI stint binP, call suit doni.

Eco prey en ingrijireAl for canter rescantand,Drag it duce la simtire,Si desmerda on ce gand.

Rindurdoa 'n sbor se 'ntrece,Cu-o aripl racluesce.Unda ce-§1 is pe trop rem,Recorita se 'ntilresce.

nrme,

lui

Page 105: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

96

Face fluter: mii se sb6re,Cum va zefira§i u§or ;Albini fac, din flare in flare,Furti§ag nestricator.

Se inalta Cu mindrieS6rele pre Agra:Tate lui cu bucuriePe loc inchinari trimit.

SFATUIRE BSI RUGACIUNE

(Facute in anzail 1821)

Fray uniti, nu ca talhari,Ci ca Romani, amen:Veniti se ne sfatuim,Ce ar trebui, cum se firn!Nascuti din fire Romani,Fil de ai hunii stapani,Pe strain: ca not ereclendZavistia 'n no: creseend,Trufia ne amagind,Ru§inarea nesimtind,Neinarmati, ne'nvecati,Chiar de lege departay,in§elay, prea rataciti,Am ajuns sa fim robiy !

tiranl,Ne supun de-atatia an:;Ne 'njunghia, ne tund pe noi,Fiii leilor sunt ol!Dar lata ne-a de§teptatDumne,dett desminiat ;Prin el suntem impacayCati ne scim Romani §i fray;Mana lui pe no: vedern !Veniti toy se 'ngenuchiem,

Lui laude se 'naltAm,Si fierbinte se '1 mainFie, fie departat,Tot dub. ret §i necurat !Tu, ce pretutindeni e§ti,Ce carmuesel,Care 'nalti imparatii

i cilfunc,11 cand to mini:,Din top santii cel ma: sant,Te cob6ra pe pament !Lumineza-ne pre no: !Spune-ne-ale tale voi,Ce, juram toy: a peri,In teas ce nu le-om pazi ;N6mul nostru '1 harazim,Tie singur is santirn !Tu ce-al ales din pescariPP al legi sfetnici marl,Si -a: inaltat din ciobanlPe-al no§tri strabrmi Romani,

D Omne ! Tu poy, to scii,S'arati c'ai for suntemLa tine no: nazuim,Voind Se ne desrobim!

marl,

Patimi, jiganii

zidirea'ti

fii I

Page 106: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

97

CANTEC ROMANESC

(Din 1821)

Aidi Romane! aidi voinice !Lag ripe, val, colnice!Aidi mosnen de vitejie!Lenea nu e clat/ tie.Pe uscat, ca §i pe mare,

i pe jos to esti calare.Cir de v6curi spunea nascut esti a supune,cu fapte tot marete

Lumi 'ntregi a da povete.

Aidi &mane! cad e vreme,De cand tara ta tot geme,Suferind rusini i grozeSub cumplirea multorAidi voinice ! to arataCa tot esti ce-ai fost °data!Cu unite Si cu minte,Cu de arme drepturi sfinte,Cerul slava ta voesce :Aidi voinice, biruesce !

ADUCERT AMINTE

(Sonet)

Puternici, prea scumpe aduceri aminte,Prin vol al mei millet voesce;Trecuti ani ved inainte,Prin vol mie pomul nadejdi 'nvenjesce.

Ear pricini de jale se-mi fiti de-am cuvinte,Cand voiiz, linga mine sl'n ceruri traesce,Prietenul, ruda, maritul parinte.Prea dulci voile lacrimi simtirea-mi jfrtf esce.

Spre cea din piimejdii fenice-mi scapareGandind, o nespusa gasesc multamire;Dar vrednic am numal de pus la uitare,

CA om, ticalosa-1 acea pDsmuire,Ce fuge, cand faptali in ochi ii resare,Poftind : on -ce apa, s'aib' a Letei fire.

tie-ti

life.

fiinta-sifericiti-mi

0

7

Page 107: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

98

PACEA(Bonet)

Cresci in sin pe Plutu, pace mult bogatil,Ramurti mrtslinu-ti dil veselitere,

erpe la piciOre ai nevinovatd,De-ori ce mdestrie sberd, iubitere !

Cornu 'mbelpgariI indatd IDe-armdturi, de paver.11, vino arcletere,Grasul, roditorul, albul piept ne-aratrt,Puid Caduceu-ti, er' negotu 'n flere.

Scump insdrcinatd de flori, spice, 011ie,Ddruesce noul taceri mil. de bine!Isgonesce role, bele, china, fettle!

Prea intemeiatP, f t s'avem cu tine&bible de nemuri pravill econerne!Fericirea nostra nesmintitd tine !

CUNUNA LUI CA1ILOVA

De uncle aduci zefireSuspinuri, mangai6ie ?De-a lui Apolon lirePar sunete-argintese !...

Nu sent pilreri deerte...Nescine-1 mo,tenesceFebul a nostrrt parte,Pe cand o pardsesce,

Tu! Eliade-mlCe flu e§ti? cum to -aratd

Cu numele, ce -ti spune,Elios al ted tatd ?

Plecand el se se culce,Spume -nf mai ai veun frate,Crtrui pe arpa-ti duke,S'atingd-I dil dreptate

Stapan de-a vestii gurd!Tu fad de afluCe simtu preste mdsurd.Carloave, fit s'asculte.

ade-ni-1

spune,matte...

Page 108: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

Fg-i deslusire vie ;Cum on ce nem incepeAnteiu prinFiinta pricepe.

i cat spre saversireS'apropria poetii,Cum yin cu gramadireMijlacele vietii.

Pier presto viclesuguri,Se 'nalta 'nvatatura,

99

&flute, mestesuguri,Nascend Literatura.

asta inverqitgDe laure cununa,De mine impletitaCu obstea d'impreuna!

4i-I spre nemurireCu cat pasesce trepte,De lauri inflorireCa are se asupte.

SORTA IN VIATA

Suflet altul n'areChin astfelii de mare,

Foc astfel de grew :Traesc melte vieFara se me scie

Altul de cat O.

piva nu am pace,NOptea n'am ce-ml face,

Rea mi-i inteascuns :Uncle cer dreptate,&Ira reutate,

Nu-mi da nici respuns !

Me 'ntind in putere.Cu glas, Cu vedere,

in sus si in jos :Nu e nici o fireSe albs pornire

A-mi fi spre toles.

Ce e sus, s'ascuude,Gine scie uncle

Sub acea perdea,Care n'o ridicapicend ca ni-I &leg,

Nu-1 putem vedea.

Ale lui slugi santeMii de seci cuvinte

Tot fagaduesc,La cati nu-i cunesceDe vulpi, serpi, sari brosce

Ce 'ndesert traesc.

Vii la omenire,Mal rea nesimtire :

De viatrg sunt toti ;Alai de-aprOpe rude,Mai fell nu to aude,

De-i striga cat poti.

poesii,Da-i

ii

Page 109: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

Nu gasesci fiinta,Se alba credinta,

Nici intr'acel ces,Cand paharul mortiiSta in pragul portii:

Alt n'a mai remas.

Cad nu am putere,Se tree printre sfere!

Dar va fi an loc,

100

Uncle rime faceAltu-I, ce nu-i place;

N'am stapin noroc

Un loc prea departeDe vecinica morte,

Ce-acum patimesc :Numal pentr'un nameCg, me aflu lume,

§i-adeca treesc.

GLASUL LUI MICHAItT-VITEZUL

lionianco, fitT mitrite voi in bitrbatir vostriVol, bine cuventate, in Hll vo§tri AT I

Din virful stancei fliul lui Romul,Michait, nepotul lui Martin, ye el-Jima,Ce fel virtuteali reprise omulFemei romance, va se-i day soma!

Te dice ! 'n robul, ce it cun6sceti,May saminta cat o scantee !Gasiti-o 'n pruncul, care it nesceti!Pastrati-o strinsa cu dragi curmee!

Bobul virtutil curend se prinde,Raciacini saga prea uriae;Ramuri incorda prea nalt le 'ntinde,Nu le dobora puteri trufge.

Ear' to Catinco! ca Egeria,Chiamg Romanii ! da-le de scire !

(Uniti ca 'ndata aC ei taria ;CA 'n tot fel d'arme gata o§tire !

'n

:

Page 110: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

101

Suflete cere, inimi asceptl ;Bunii vitejii nu piary, vreme !Se treca stanca to ii desceptl,Se'ncep5, fapta, §i-a nu se teme !>>

TIPOGRAFII*

Anteit; Chine Iif, e vreme mita,De-cand fiintg dat ;Gutenberg, Sefer! laude-ascultd,CM de isprava fiintat.

Cand omenirea isvodit6reIncrede mie scrise ngscend,Cu immultirea for pkiitore,Impartslumine mintii curend.

La cate nemurI sunt priimita :Sense perdute le inviezti;invetatura del inmultitg. :IIn veac la altul apropiezii.

Si Romania eA cunoscutgDe la o vreme inc6ce-am fost,Si mintii n'am fost putin plAcuta,Niel omenirei de &los prost.

Acum isv6re de isvodire,Romanil none as dobendit,Prin iubitorii de omenirePatrioti multe intocmit.

* Ca din partea ei, esand s'a aqedat in anul 1818 Aprilie 19, la.Isvoral tamalduireY, in Cilinneua 1u1 Mavrogheni, in 4ioa acestel ser-bawl a bisericei de acolo.

slabs mi -au

s'aa

m'at

Page 111: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

102

invet6tura se 'nsufletesce,Pravili, spitaluri s'ati temeiat.40111 spre bine se inmultesee,in cat e luau prea minunat!

Si eti acuma de trebuintilNu aim° bine anca se fiti ;Cand ptirintesea a for silinta,Eta 'ngrijesce in grab se viii.

Local temeinie inai clan apropeDe minunatul acel isvor,Mal en 'nlesnire vren I st s'adape,Duhuri, lumina de care vor;

L'asta serbare, adi a mea mutt&Si to 'neeputul inca-ti serbezi,Temeiti vietei dupe porunctiPravila 'ncepe sit "'

to viitorea de-acuma _vremeLupta prea demna not vom area,Cand bueurose sub tease vor gctreLitere niandre, latide se dea.

Celor ce obstea este dat6reCa pe a'l laudaNatinnea, Intregtt cunoseet6reStalptiri nerqtecli le va 'ntilta.

La densii asta-di fara sfiala,In haine pr6ste me infatisez,Podebe bane en ferbintelaSe cer acuma, m'apropiez.

* Lucrarea s'a 'nceput cu tipgrirca pravilei te'rii.

parinti-si

Page 112: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

103

Vol! dar' spre lailda vostra mai mareDap ajut6re patriotesd,Prin datoria, ce scOla arePod6be 'ngraba s'am romilnescI.

Atuncia vestea eu guff frum6se,Ce e u§6re forte la sbor.Prin mine 'n lumea tot' o se laseNumele vostru nemuritor !

PIEDA REA

De pieze bone, de pieze rele,Multe-au(lisein povet3tI, momele.Le credem §i eh, care spun Bull,Zimbiam in gandu-mI, nebunil ;Cum e putinta no am sa cr6qA,CA ce se 'ntampla, vine din piaza,Ca basna, piap, despretuisem,De -ori ce 'ntemplare cuvent gasisem.

nand o data calatorieChemat la cina la oMAna§Itt-mi, nu Kill pe drum ce vede!Ved ca opresce, perit se crede!To bate pleptul! fruntca ici bate!In grab trasura din tale- abate,Meret, crestinul facendu-0 truce,Ca fulger lute pe-alt lot me duce.

«Spune ce este? ce e AL-trine?Ce e Cucone! nu este bine !

Ne intalniram c'o vrajitOre,Ferrneca lima, ferineca sore :La morment urIA, cu sarpirI plAnge,

;lic6m

mosie.

Page 113: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

104

De morti cand seul, PIK 6se stringe,Aci Melia neadormitd,Dospesce,-aprinde, cade dImitd;Apoi se scold, fuge nebuna,In vas de none fray sange-aduna.De betrdn dine culcuOu Ia 'n ghlard

resfrImantd 'n turtd de cell.De stinger bete, de-alun nudeFrige §i fierbe pe trei ulcele;Tara gstimpuri Wed din gurd,Descantec, hrand si beutura.De lup la mini gut aratase,Cuco§el negru 'n sinu-I bdgase;Se despoiase, se despletise,De trei on easa ii ocolise;De trei -den po§tii in departarePornindu-1 fuga, pe bet glare.In trei minute s'ajungd-'1 face,Cu nepricuta-I se se impace.Ucig'o t6ca! bat'o pustia!De-ale el termed mi -i rea sotia.)

cJupan Marine! cate TA-al spuneDe vrajitOrea-y, le crer.1 de bune.Dar' sell! c'am treld? Ian, to de§t6ptd !Catd s'ajungem ! caci me a§teptd.x.

Meter inanasju, gandu-I la piagIn ratacire it depart6g.Mult ne abatem PAr'a pricepe,.GlodurI, fdgOurl, un eying incepe,Intrdm in desul unel pgdure,Blestemd omu 'ncepe 'njure !Nu avem mijloc de ndintare ;Urea g §i loc nu are.Adie vintul, urld, mugesce,

'ntOrca,

fl

se

Page 114: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

105

Vijia, suers, tune, recnesce.Vecl o scintde, o flecarue,Cat se latesce ea, si se sue.in clip' o mare de-aur s'arate,Me padurea e 'u vapaiatei.Uncle de flacari imple tot locul,Alb, verde, galben, rosin e focul.Glasuri multime s'aud departe,Padurari, sate sar de-ori ce parte;Muncesc mic, mare, cu berbatie,Ca elementul in fail 0-1 tie.Epure eta, ne sta in cale!Ne ese-un pope. mai de la vale!Marin in senu-si scuipa cat pete,Mena nainte, (la peste tote !

eStal! mei nebune! staff ! stai!opresceiDesham' Arapul! friu-I getesce !Drept sea incingl-I perna de piele !Lase. -le naibei piezele rele,Ce-o vre se, face., lase pe sorta!Cum scii, trasura cu trei cal perte!Strigati pe 6meni, tu, si fedora',Cu !mai rugati-I, cu binisIorul!La drum intorce, ca om de trebe !Eit sbor, ca &Ida', cad mi-I degraba.z-

Niel' tlece urme nu trepadasem,De-unde trasura in foc lesasena ;Cand resvratire de neori cu ventulNeguri revarsa pe tot panaentul.Urleri detune, rostogolesceSgomot de grog, reil sforaesce.Schinteea'sI uflgerul des intinde,Vesduhul repede se aprinde.Se torn' sirde, riuri de pl6e,

Page 115: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

106

Rasbesc, din crescet in WO me m6e.Se 'ngr6§5. valul §i de 'userare;Las freu 'n traphd, in fuga mare.Urnfarez drumul cu ingrijire,Fara nadejde de-adapostire.De-o data calul se incordeza!S'arunca 'n laturi, se spalmenteza!Se svircolesce! De fric'a multhNiel bold, Ind glasul nu-mi mai asculth.Ager descalec, vecl jos turtith,Albind o trimba invaluita!Vintul state e, pldea 'ncetase,O ray a lm:ei se aratase.Cea cat o mince stircita, micaO blesna mare 'n sus se ridica :P'obraz lasate chrunte plete,Ca §erpi atirna incovoete;Ndgra la fata, din ochi sclipesce,Nu se aude ce morma'esce.O 'ntreb : zAprOpe de-aici al' cash?Satin departe P jupanesa ?Ear' mai nainte de astea tote,Ia! spune-mi, drumul nude me seas?Sell fie mild! sd'y fad pot-nal:1h !Cu o seraca cu o sermana,(Aril nadejdea §i tot avutul,O ajutorul, ce-i da cer§utul.Strut o streing prea oropsita,Unde-ajong, m'aflu crud isgonith ;CacI adeverul cunosc din stele :Spuiti ce-o se vie, bane sed rele.»Nu pocid descrie, ce 'ntiparireFace asupra-ini asta 'ntalnire!Ii intind u3ana cu darnicie;Spre sarutare vrea se mi-o tie.O 'nfiorare, un tremor rece,Ca o sagea to me respetrece

Page 116: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

107

Inn* retrag maw, cum pot mai bine :Aseund cu grijd ce sirnt in mine.Me rog, reApuncle-mi la intrebare !VoW so scit drumul, am grabd mare.Unde-y e g5ndnl, e mult departe tDe ce dorintd aveai, n'ai parte.

acesta IledobindireDe rea te scapd nenorocire.piva de astil-di fost fatald,Ce-ti sOrta, n'ai

insu-ti omul care-1 cdisesi.D'acea vedere sand teE pe mosie-ti arsa pdaure !Dar ca norocul se ti-se 'ndure,Sterge din minte-ti on ce 'ntristare,In lapta viptei al en. rd.,due.Rdbdarea este marea sciintd,Ce da 'nteleptuluf biruintil.Onaul, ce sufere rani si tace,Silesce striscea as i se 'mpace.De vrei &a-ti fie bun viitorul,Nu ldsa Muse, niei Amorul !Tine-te liber, nu te supune,L'ale mdririi luciri nebune!Inchipuirea-ti, ce-ai de-astii tard,Ineae-o 'n tine, fd-o sr-3 piard!L'adsta ghnduil n'o se m'asculte,Valuri §1 patimi vei avea multe!Acorn aprOpe-ti este locasul,Si en trdsurail vine. minasinl.Mergi astir nOpte, te odihnesee!Maine cu diva edletoresce !SO fit de vreme in capital4 !La miedul noptil de bal in said.Incepe-omega iubiri-ti, care,Mare ca putere are!)

ti-ataco

uTmiscif.

Iwt

btnnialtE;ti

Page 117: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

108

Forte ciudat a piezei minuneE, cg : Sibila minciuni nu spune.

PIAZA BUNA

Cum Sibila imi propse,Cate imi erati prescrise,Reu 'n drum se despreung,§i remane plaza bung.Ast-fel se intampla mie,In altg cgletorie.Un lup imi ese in cale,Der semenii dumisaleYeti unde pot se se yap;Eiz nu-i am de bung piacia.Vas pe drum sec nu gasirgm,Cu buti Aline ne 'ntalnirgm,Mocan ne treat' nainte,Opri calul, om en minte,Stan, luandu-si mesurg,Cam s'abgtu de trgsurg;§i pare c'avea vr'o vingUmil ping jos se 'nching.eCale bung ! mei voinice!Multi ani se trgesci!) imi§i bietul mocan, sermanul,Are piazg, ca, tiganul.

omul, crep,Bung, amendol c'ail piazg.Ca§tig bun on fericire,Cu noroc s'aibi Intalnire !)§i eu ti -ureci astea tote,§i mai mull decg se p6te,Na! se aibi de cheltuialg !Ia, ce-ti der, n'avea sfialg!D4Multi ani Dumnecleti to tie!

dice.

intalnindu-I

Page 118: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

109

Ce doresci, din cer Ali vie !)Rapede 'neurinduli calul,Cob 6ra §i suie dealul,

i din via' Inca o data,Multumirea '1--o arata.Tali drcura 'n sange-o via,0 sglobiva veselia.tAidi b) strig, avend presimtireDe ferice dobandire.(Aidi! inealeeati! aidi! Ghita!Tu e§ti surugia de vita ;Na ! bac§i§t ! it bat pe spete,Jute! se to ve(J Mete !Manati s'ajungem ca vintul !Nici sa atingey pamentul !)

Lulelele seuturara,In clips inealecara,Ca lei amanduoi raenira,Bicele 'ntreit plesnira.Sburaram in fuga mare,Ca prin de aburi mipare.Cand ajungdm, sere not vineUn olac; in drum ne tine.De praf negru ca arapul,Sare, da se-§i sparga capulCostache, c'un sewn mi-arata,C'are taina insemnata,Se apropia-mi vorbesce,Din buze abia §optesee.

(Amnia mergeti drept la vie?NAT se dati pe la mo§ie?Fiind ca posta-i vecina,Acolea v'am gatit cina :Am se v'arat o minune.'

Page 119: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

.116

Ce este minunea? spune !«Ve rob n'o luati dreptTrei aricei fArrt niumA,Lam inchis cu ingrijire,Se n'aibA loc de e§ire ;Numai prin. 11-.1 se p6te,El de-acolo a se scate.LacAtul nu se deschuieNiel cn cheiA, nici cu cuie.Arie6sa maniatA

fi6relor iarbtl catA;in tot chipul se muncesce,Dina 'ff urnill, o gAsesce.Buruiana e mics6r5,Ca rubinul ro;i6rA.Deschide, cum o aduce,

is puff gi se duce.LangA, utA vrend se iasa,Din hot erbulita lasA,Carea no ne remain.Apoi, bine scii, stapane,Cum j6cA la vie focal,Cunosci al cornoril local.Nu mai creel si astA datlS'o lAsAm nedesgropatA.Necrutfind nici nit silintA,Cred, ca ne-a fi cu putintATu al voe, fOrte bine,Mergi, desgrop'o Mil mine !Plec'acum, degrabl!EA la posta drept am trebA.)Cain remfine vesced pomul;Asia trist remase omul.Strig! «bAieti ! mai dati o gods!Cum venirgru inc'o t6na!Ca Erete, many Ghita,

glurnd!

A.

hi

pled

Page 120: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

111

In gOng de porunibita'.SOrele voios apune,Raft le-i pre nuori supune,Focarl reversand mgrete,Serei dg de Ali albete.Purees, chipu-i se resfataPe a lunei ling fa tg.Tot vezdubl s'alinezg. :E §i 'nser6zg.In bolta de cer seningCu mil globuri de lumi piing,Privesc tainica miscare,Ca cum n'ar fi 'n di.partare.

Thiel. nu p6teSe biruesclRelele tate,Ce se 'ntalnesctiAre 'ntr'al vIetelDrum stramtorat.

TINERUL

SORTA REA

Alunc6scg-se cat va vrea,Cel ngscut sub sten rea,In desert se va siliCe-a clod a dobandiClci al lui noroc cumplitL'are ast-fel osandit.De ce-a fi apropiatSe fie mai depgrtat,

Old Santa ariaTarea rabdare,Carea desarnagReis cat de mare,Nici betraneteiDeplin s'a dat.

i tocmal UV, folosSe fig mai ticglog.Numai el se simtg mullSi nime din cati l'ascultSe n'asculte al lui dor,Cand cu foe cere-ajutor.Nu pote schimba,Nici pOte murind

Oug,

sorea-tziscapa.

Page 121: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

112

CELE PATRU VIRTUTI

tnfranarea calea vietei stralucit impodobesee.Pe credinta intelepciunea, ca o pavaza pazesce.Singura dreptatea tese adeverul fericiril,Vitejia 'n grab produce dulce rodul isbandirii :Omul aste virtuti harnic cultivandu-le in sine,Lui Si patriei 0 lnmii stump e facetor de bine.

LA PAHAR

Te bine-cuvint pahar,Se dobandesci acest dar;Cu tine ceoiii inchina,T6te a le 'ntimpina.

Saver0rea voifi deplin,De acum la cate 'nchin :Toti s'avem pre Mini multi ani !Yin, amor, prieteni, bani.

Ear to tot se to 'ntaresci,Si darul se-ti immultesci,In veci implut de nectar,Slant, nemuritor pahar.

SO faci fericiti se poti,Pe not §i pe stranepoti,Lang/ tine adunatiToti se ne cun6scem frati !

Si cand n'om fi sinceri toti,Tu din tire glas se scoti !SO strigi : deplin fericitiCti sunt numai cei uniti p !

Page 122: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

113

FLOAREA LA TNCHISORE

La rea 'nchis6reS'afla o flore,Ce pismuitaE de-ori ce sOrta;CM call se 'nchinaL'a for lumina,Pe lang'a florilO ved putina.

i -eri ce-a urea poteO nedreptate,Ce e 'n veci galaLa reutate !Viia cu mineAcum ori-cine,De e vre unulCe simte bine ?!

Dati ajut6re,Vedeti ce flOre !Ce patimesce

in ce stare!La fapta bunaPutini s'ad.una,Mult pot putiniBuni impreuna!

A.h! him mareE-a ei scapare!Fapturit scumpaDa inaltare.Face pe fireTot se se mire,Vrend drepta floriiSe dea marire.

CANTEC ROMANESC

Annl 1821

Aidi Romane ! aidi voinice !Lasa, rape, Ili, colnice !Aidi ! mo§nean de vitejie !Lenea nu e data tie.Pe uscat, ca §i pe mare,

i pe jos, to e§ti Ware.§lir de veacuri tie'ti spune0 nascut e§ti a supune,

cu fapte tot mareteLumii 'ntregi a da povete.

8

I

i

aSi

Page 123: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

114

kith Romane! caci e vreme,De tend tara ta tot geme,Suferind ru,int §i gr6zeSupt cumplirea multor laze.Aid voinice! to arata,Ca tot e§ti, ce-at fost o data,Cu unire §i cu minte,Cu de arme drepturf sfinte,Cerul slava ta voesceMAT ! voinice biruesce!

CEASORNICUL INDREPTAT.

'Tu! care vremea ne spui ca trece,Ne aduci aminte des, mortea rece,Vino acuma, is 'nvetatura,Schimba nedrepta a ta mama!Scii ticalosul om ce putineP6te s6 alba c6suri de bine.

Cand dar asupal reul se sada,Cand stapanesce resboit, sett bola,Ve4I saracie, necaz, durere,Cand veg primejdia in putere ;Atunci fa anul d'un sfert se fie,

sfert s6 tread, s'e' nu mat vie!

Iar cand to vrajba vep lepadata,De sot sotia apropiata,Parintl, fit, fratiI arat iubire,Cum for povata da s fanta fire,and a on caruia cuget spuneMultumirI scumpe de fapte bune,Cand chiar vrajmaplui meg fac binecat 4ioa, sfertul atunced tine !

'§i

;

Page 124: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

115

Yeg a mAndriei la om peke,Nemilostiva neomenireNelegiuire, ca. uneltesce,Prieteug ca se racesce,Veql patriotil cu neunire,Siliti, iubitii, spre despartire,Vecli tu un cuget fail de lege,Ca sfinte noduri va se deslege,De simtiri inimA cand vecli seta :FA ca minutul, anu se treca!

Cand vecli dreptatea el biruesce,Cand despartitri finger unesce,CAnd toti RomAnii au cinste mare,A simpatiei dud vetli lucrare,Cand ob§tea nastra e fericita,Cind vetli in bratem p'a mea iubita,Veqi ca sunt mintile mele duse

iubirei placeri nespuse;Atunci secunda fa s'intArzie,D'un bun an visect, fa-o O. fie ! ! !

A§a, placu tu d'anduimi pace,prieten al tea m'oia face ;

Iar cum bag ceasuri de vei mac bate,Neamull darapAn, dupe dreptate !Cad far/ nici o milostivireSuperi aqui §'ori ce simtire,Cand farl vreme; spul ca e vreme:De reu, de morte, tot a ne teme.

p'ale

eaSi

Page 125: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

lle

IELELE

Umbre se plimba,Venturi se schimba,Neguri s'aduna,Maluri resuna,

ChioteTipete !Chicote !Urlete !

Hurur bruin ! brumb (bis)

Trec sgomot6seScar§niri dint6se,

FlueraRelele,DanteraIelele !

Hurur brumb! brumb (bis)

Cu mac pe frunte,Parse spre munteIn pelea gala ;Inghit din 616Prea nodor6seGalusci vartOse ;De§ert pahareAcre, amare.

Capul 41Cleatana,Trupul 41L6gana.Hurur brumb !

Una e chiOra,C'un ochia de ci6r5;Alta spetitaMult obosita;Alta gu§ataTot arta cata;Alta barfescePrea neghiobesce;Una gangavaSO, pe galceva;Alta bogata,Schi6pa 'nganfata;Alta calica,Gheb6s6 mica ;Cea mal snov6s5E ofticOsa ;Si cea mai bungE cea nebula;T6te pisma§eDe om vrajnia§e,Neru§inate,Inver§unate ;Cat shut reareDail din piciOre ;Toti dracii strigaCa se le friga :Iei for placereFac cum le-o cere,Cu draci voi6seSbor peste case ;Infrico§ate

1

Page 126: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

117

Tree peste sate,Mu lt mai trufageMerg la orate.

Hirie,Mirie,Dudue,Sgudue.

Hurur brumb! hurur brumb !

Tot miorlaire !Tot chiuire !Tot de turbareRis vaetare !

Hurur brumb !Carduri glOteSe car pe rote

Hurur brumb ! brumb (bis)

Iar cand franc" card ;Osand' amare!Foe! peire IPe omenire !

Hurur brumb I (trjs).

De om on careIau madulare,Lipsa dreaga!Cu singe o 'nchiaga

And gi usuca01.1 ce apuca.

II

Chiote !Tipete !Chicote !Urlete !

FlueraRelele,DanteraIelele.

Capul iiiCleatana,Trupul isiLeagAna.

Harie,Marie,Dudue,Sgudue,

Hurur brumb ! brumb !

Tar miorlaire !Iar !

Iar de turbareRis, vaetare I

Hurur brumb !

Baba Mega, mog CraciunAga povestesc gi spun :Act= cu e, ca lasatNu mai yin Ielele 'n sat,

§i

§i

chiuire

s'ail

slit

Page 127: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

118

De cand un unchia§ batranA Inv6tat pe roman,Se" nu pue for prinosCate-o rota de prison,Precum iei obicinueattPe stresina de puneall :Acum earn '1 pun introgDe lemn ce 'ntr'adins aleg.De atunci nu bantueseDe cat locasul popesc,Casa de proprietar,Unde n'ati pe stresini car ;S'acasa pe la zapciti,Des s'aude vai! si chid !Tele prin erase facNaravul for dupe plac.Maini piciore nu rapescNici alt madular trupesc :Aeum pe unde se dueNumai creerii usuc.Cand isi frang carol §i'l dregDe minti de Omeni s'aleg.Alesi preoti, dregatori,PrEsidenti, judecatori,Cocon41 mai insemnatiPe drum roman fermecati.i matrone vor, nu vor

Se fac ast-fel jertfa lor,La as imprejurariN'audi de cat vaetari!Norodul se plauge mult.Stapanii vrajiti n'ascult,Stall tepeni, grel ca de plumb,Prea rar respond : humur brumb.

Page 128: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

119

III

Ast'a betranilor povestireDe pricini multe talmazire.Cunosc acuma a ail e viva,De ce! zanatica.'ini e vecina,Ce rochi tot cumpera, rochi n'are ;Viea, mosia spre ven4re.De ce ! nemul is naravireRecunoscinta ail fi peire.De ce! la Doctori nu gasim vineCand ne om6ra, cu Iod, sail china,De ce! mos popa citind pe carteAllele spune, basnirl desarte.De ce, la poste cal nu aflaram :Ci cu birjarii pe drum plecaram.De ce, gasiram in carmuireLoc de ispravnic, om in uimire,Avend intocmai asemanareCu sfrejit epure 'n lesinare !Crquiti d'o data anebunise,CACI boer mare '1 coconise :Cocoa numindu'l, mintea 'I sburaseIelele 'Areal gola lasase.Pe din afara iele o parlira,De per cu totul it jefuira.Dar nu e 'n stare nimini se'nsireA. inIeliril lui insusire.Cul nu e mild, vrend se se'ncrecla,Cand jocA bietul, vie se '1 vkla!

jalea ! spline doru :De copii boala '1-a dat amore.Vedend, nu vede; urechi de are,Tot le lungesce spre inganfare.

'ml da

's1 da

Aut) isi

si

Page 129: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

120

Nu mai reii, Domne, mill se 'ti fieDe'nviforat, asa Samesie IIelele, Ielele stint de villaC'a remas mintea asa putina !D'asta Rornariu remase mole ;Ca eel ce zace de mii de boleSe zmreduira de cusuraseSi orasalele ca si orase,Si asta bola iea drum firesce,Precum iea drumu bola in pesce,Far' a fi unu macar se p6taSe iea caciula, se dea in glOta,De loc nadejde nu mai remase,Cael cad ca muste, betrani, betrane;S'intrec pe tineri la nebunie.Tot me mir doctor, cube o se fie ?

VI

LITERATIT.

Vol ! carii sunteti imbolditiSpre a artelor cultura,Si asudati, si ve truditiIluncind literatura !Tot spini saditi, tot stand sApati;Rod voa, nu se c6ee !Ore de tine v'insufiati,D'un sfert de vac in coce ?Acele care dantu 'ntind,Pe langa voi, cuc6ne,Sunt cuconitele din Pind :Dar s'ail nuntat, s'ati tone.Iele d'Apolon bat joc :Carpatii si CaucazilLe dati de locuinta loc.

'3i

'd

Page 130: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

121

i dafini le sunt Bra p.Bucegiul rail de Elicon :De cand se pripaOrri,De racnet glasul for iea ton,Urite imbetranira.Mosnegi cum mi-au imparta§itAscuusa for sciinta,Din numer al am UnlitA. Ielelor fiinta.Buna nebuna'mi cunoscut,optindu'mi la ureche :

c.Musele a§a ne-am prefacutctu ameni bagam streche !cclii6pa le arata mincinos«Isvor de bogatie :Multi limbi, 'n loc al da f)los,«Dail ,cliI61-4 Romanie.v

Page 131: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

IOAN BAR AO

ISTORIA PREA FRUMOSULUI ARGHIR I APREA FRUMOSEI ELENA

INAINTE CIIVENTABE.

Multi citesc istoria lui Arghir, cea in limba unguresci seri*fArA de a socoti alt-ceva lucru inteinsa, de cat o proastit poveste;tu' alt' mai adencii intelegere se tilcuesce, supt aceastl poveste. Invremea de demult, stg.pinea Ardealul un neam puternic, annme Neff.Ace§tia aveaii in veacul al doilea, un Craiu anume Decebal, care bi-ruind pe Dometian Chesarul silit, ca Rimlenii cel puter-nici, 0 plAtescA Pacilor dajde pre tot anul. tug schimbat no-rocul in Oilele lui Traian, Chesarul Rimului, care in doug rinduri ye-nid asupra Ardealului, in urma luat, qi l'aii supus puterii Rim-lenilor. Acesta este intelesulii lucrului. Inca mai adaogA §i acesta,cum ca viatalui Traian, cu acestii prilej, era in mare primejdie, pen-trn c5 la marginea tdrii Mesiei (acum Bulgaria qi Serbia) il cAutanisce asasini (adeell uciglitori intrrascnns) ca piarcIA pre el, precarii afiandu'i omorit.

InteacestA poveste se intelege subt Arghir : Traian; iar supt fe-cioara maeastra cea cu pgrul de aur, se intelege Ardealul pentrubaffle lui cele de aur, care de mult au fostii vestite. Numai intru aldoilea rind pOte Arghir, ca .i Traian, Ardealul dobendescrt preElena, care cu morte pedepsesce pre sluga sa, care '1 a impiedicat,ca §i Traian pre impiedecAtoriT sei. loan Barae.

l'aii&ad

Bel

Page 132: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

123

PARTEA ANTEIU

Te visaiii mi§cand din buza,prea dragalaa Muza!

Ver;,i glas angeresc din gura,Care inirnele

Fill a §i le amagesceDaph c, le indulcesce,

Te rog, Muza mingiiosa!Care cad* cautari frumosa,

Pied m putintica miereDin maiastra to putere,

Sh pot canta cu simtireA. lui Arghir pribegire.

Arghir a fort Crai§orulCel mai pedepsit cu dorul.

Fiul eel mai mic se scie,(In chronica firil scrie)

A lui Acleton anume,Craiul cel bogat din lume.

Ca Inca n'am dat in caleDe numele chili sale.

Se dice dintru aflateA. fi avut o cetate

Tare §i me§te§ugitaSi cu §anturi intarita,

intru o tard tiastraDin lumea cea mai maiastra.

Maica sa, blinda Craiasa,Medena, cea prea

Trei fray cu el se nascuraDin parint4sca caldurd;

insa nici unul nu areCu densulh asemenare

intru vestea §i marirea,Cat s'ah pedepsit cu firea.

0

fora,

aleA.

Page 133: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

124

In cetatea pArint6scASe afla o prea fir4sei

GrAdinl impodobitd,PArea ca e 'nsufletitA.

Era plink, de frumseteDe ale florilorti fete,

Aici rill, coleyCurge langi florieic5;

DincOce subt pomi verdet5Se 1e destAtezi de fatA.

Intr'o di aicea, Crain'Desfatandu-se en ti aiul,

La tin porn cindat sosesce,Si'l vede cum inverde§te,

Alb la flOre ca argintulMirosind in tot pAmentul,

Pre care mcunoseendulSe indupledi en gandul,

Ascepta rode se'i crescii,Ca felul se"1 nemer6seA :

Cu lute° di 'muguresceSi de trei on infloresce,

Si pre grAdinaral chiamaCa se dea de denstd

Ce maul a sAdit ponrul?CA mutt se miry tot omul,

Cum el dioa infloresce,.N6ptea c6ce §i rodesce;

Ins dioa nu le- apucitPing pier ca o nAluca.

Tar Craiul se intrist6zA.Crici nu pote se le vela.

Vedend cum ininuguresee,CA claim: vedend infloresce,

AU pus preste nOpte paza

Trei pAzitori ea se yap,

vilcic 1,

seine,

Page 134: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

125

Care pilzea cu privireA merelor rumenire.

Craiul dimineta vineCu ghnd s6 le v4i1 bine;

irat (ce nici nu ggndesce)Pre toti dormind if ggsesce

intrebat; «ce vequrg?ce dorm preste mesual?

«El reffninde de :

«Minune inspitimentatg!«Cg sutlaml }Area

«A citdut jos OM il6rea;nisce meriOre,

datil si mai milri*e.«Dar sufland o b6re lino

«Ca de soma dulc6tg piing,«Numal decat ne apnea

«Cu neve'cluta ngludt,«De se pgrea pre dreptate

«Cit suntem morti jumiltate.)Craiul trist in casg plecg,

nu putea se'i mai trkg.Ci numai decat poftesce

Un proroc poruncesceSe"I spue §i prorocesdi :

Cine putu sild6scaLui acel pom in gilding,

facg vre-o pricing ?§i'l Oggdui indatg

Del va spune, bung platii.Proroc Filaret anume,

Mare vrtijitor pe lumeTrot (Me se socotesce,

Si apol ii prorocesce :viand : «Craiule 1 pre omul.

«Ce sgdit tie pomul

o-datA

o-datA

(Tata

Se'l

ti-ail

qi

Si

1i'i

stil

Page 135: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

126

L'am aflat, putintlcNu este de cunoscint/ :

(CA e lucru preste fireSi rnnestrie suptire,

(Si mains cea slclitore(Este §i stapanitore,

(Singura le sOpanesce,(Le culege, §i rIpesce,prin altul nu se p6te

(La lumina a se scOte,(Far' de fiul tert cel dulce

(Care subt porn se se culce;(C5, pentru el suet sadite

(Acele t6te rapite,(Ca se'l yap, iubesce,

.5i de fata lui doresce,(Dintre care va se iasd

<Mare scarba la crAiasA :el va se pribegescA

ctn lame se retitc6scI.)Pentru acea prorocie

L'ari cinstit cu bogitie.Deci Craiul iar a§t6pta

De la pow acee4 fapt5.,Cand ii vede inilorirea

Prea albind cu strillucireaa§ternut pre verdet5.

Subt a pomului dulc6tICov6re cu fir cusute.

Pretuite multe sute :Puindse is sema tare

Pre fiul seu eel mai mare,Care phitor se face.

Si pre qternut cand dace,Vede mugurul cum cresce

Si mai apoi cum plesnesce,

Insa

(Si

cal

(Ca

Ail

Page 136: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

127

Incep fruncle inverOite,Acu§i, acu§i, flori albite.

Florea cade §i rodesce,Si r6da se rumenesce.

Dar venea o bore lin5,Cu de somnil dulc45. plink,

Si'l ad6rme farg veste,Nu mai vede ce mai este.

Craiul dimineta iat5La gilding se arat5.,

Si pre fiul gasesceCa dOrme §i gret ramesee.

Se intorce a§tepta,Se mai cerce cu o faptA.

Si pre viit6rea seraPre al doilea firs iar5.

L'aii pus iar se streju6sca,Si mai bine se pazesc5,

Dupe cum a spas prorocul,Ca se mai cerce norocul :

rasa a adormit eraCa si acel de aser5i.

lark Craiul cu manicStriga : (Prorocul s. vie!)

Care venind inainte,I-a aratat lui ca minte,

Nici mai mult ca tiu'l intreba,taie capul degraba.

Apoi catre palat plec5.De tot cu inima sea.;

Iar Medina cea al6sa,Prea euvi6sa Crliasl

A intrat cu vorba bungCu fiul seu impreuna,

Ca se mangfte pre CraiulA§a ridicandu'§i graiul :

zi

CPI

si'l

Page 137: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

128

(0 Craiule inaltate!(Iubitul meti sot §i frate,

(Null mai face superare«Penteunti porn, ce mic se pare;

Iar Arghir find de 1'45,Pre care firea '1 restatil,

Cu faptura voinic6sc6Preste firea omenesca,

impodobit cu frumseteCare plat la tinerete;

Ajungend a verstel fibreE cel mai ales subt s6re;

Fiind invetat Area bineAvea bun narav la sine.

Catre tatM sel graesceSi ala se jeluesce :

«0 Taica, prea inaltate!«Am o jalea cu dreptate.

«in mine s'a aprins focul«Child al omorat Prorocul.

«Un vis mi-a aratat mie«A. lui drepta Prorocie,

«Ci me rog ingaduesce«Se cerc §i ea vitejesce,

«De voiti adormi ce strica?«Mir ea nu'ni va fi nimic1.3,

Craiul nimica ascunde;Ci mai vertos ii respunde

picend : «Fiule iubite!(Nu'mi face &dud cumplite,

«Nu'rni pricinui mai multrt«Sup'erare, ci ascultil,

eS6 nu mi se implin6sca«Prorocirea cea fir6sca.,

«Nu to bucura de calea«Care se'mi aduca jalea,

Page 138: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

129

«Am eti mere aurite,«Scumpe si nepretuite,

«Si de acel porn cu veste«Niei de lips1 nu ne este,

«Mai bine in foc se ard5«Si de aid se se piarp,

«De cat to cu al tea flume«Se fil pribegit in lume.)

Iare Arghir vitejesceRespundend asa grAesce :

«MC rog, Taica, de null' place :«De acolo n'am ce face

«Cif pre mine me silesce«Firea, si imi poruncesce,

«Ca se intru in gradinli«no, de Ind o pricing, :

«Ca aceeasi prorocire«S'a inteles numai mie

«A. se implini norocul,«Care a grMt ProrocuLD

Asa plecA sa pornesc6,Presto voea Orintesea,

Si a intrat in grgdinA,De dor en inima plinA.

in pom sabia agatA,Si se culd pre verdetA,

0 minune en mirare!Ce trupior voinicesc are.

Umb15, si calca domnesce,Si se unit vitejesce

La trap de mijloc suptireSi malt In a sa lire,

Oches, negru pe in gene,impodobit la sprincene,

Stat de erin, Ala faptura,RivnitA duttiturA,

9

's1

Page 139: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

130

Fatal' vane rumen*,La trAsuri in tot bland*.

Fl Orea virstei scum cresceSi frumos Inmuguresce.

Pre a§ternut se as,eze,A§teptend vremea se vacle._

In sus cetre porn privesce,Si vede cum tnfloresce,

Subt ramuri Inmugurite,Acum tote inelbite,

Si nisi nu prinde de veste,Ca nisi o flore mai este;

Mere le 6.t oAcusT cat o nuce bune;

A cu0 marl Ci impietrite,Acu§i n6ptea inro§ite.

Atunci auclea ca sunaCa dud sufl' o bore bunk

es' Omni ve(ju ce sboraSi pre i6rba se pog6re,

Al §eptelea, o minim !Lange capul set so pune

Speimentat intinde,Si de un picior it prinde,

Se smecesce, ca se sbOre,Si remane in prins6re;

Iar eel §ese toti sburare,Si pre el prins it lesare,

Minune nemuritore!Paserea cea sburetore

Cu grait omenesc grAesce,Si pre Arghir imblerujesce :-

«0 CocOne, mult iubite!cCu mule creiesc numite,

«Nu grabi semi lei viata,c CA ne vom pierde dulceta

aluna,

mana'§i

:-

Page 140: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

131

(Ca nu vil WO fac stricare,cCi de o dragoste mare,'

i s'a scuturat o-data,Cat s'a mutat lute° fats.

Atunci Argbir inlemneseeIar ea a§a'l Imblinclesee :

(Fil-craesc nu'ri fie frica!4 Nu te teme de nimica!

(Dragostea mea cea iubitaantra tine e sadita,

c TR e§ti a mea mangaiere,(VietiI mele putere.

qi eti rasadit'am pomul,4 Ca se mgnance tot omul.

c Cine draga cu manie(ImI sta impotriva mie ?

cSloboda sent et a face(Cu a mea munca ce'mi place.

(Ebi ram sada numai tie,cDragosteI o marturie,

qi e slobod numai nog,cA culege roade non,

qi poti socoti prea binecCe va se fie cu mine.

aCa maiastra to craiasaePrecum vqi vine d'acasa,

cDe voe§t1, ea te inbesce.qi tie se daruesce.,

0 frumsetea neurmataFeciOrel aceia data :

Ca nici limba omenescaNu p6te se o graiasea,

Niel nu se pito scrie,Cum 'II §edea a fi vie.

-Juno, Venus §i cu Luna,Ca acesta, nu'i nici una.

Page 141: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

122

Nici Dido a Ened,Si nici fata Aledeel;

Ba Mei a Nimfelor ceataCe prin bgreurI se aratg,

Niel dinfaretelo Muze,Ce scot eantece din bum,

Nu stint asa dragilstOse.Ca Elena cea fruingsg,

Per de our striiluceseePre pgment se tiriesce,

Precum Luna cea ivitaE noun si neclinitg,

Asa'i fnintea cea sun'Cu sprincene cercuitil.

0611 privesc cu jindire,Ca a stelelor selipire.

Trandafirul infloresce,Si doi trandatirI rosesee

In fata cea albenqgce ciudatil roseta!

Pre buzele el cum saltyGratiile la, olaldi.

Se rumenese la pelitilSi stall ca dolt foitg.

A. albastrulul ei fataSe cede in sin la bratg,

Uncle dog, MerisgreStall ascunse rotunjore,

La piept aid cu libov mare,Idolestile oltare.

Ca ednul, eel Area suptire,Si inalt is a sa fire,

Asel oabla ei fgpturg,Si mandrel eautatua.

Vestmintele aid ca focalCan 'mpodobesc mijlocul;

0

Page 142: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

132

A lei Cupidon sIgetASe vetli cum sta agItatli

Cam pe lying suptiOrrt,De uncle in Arghir

Se infige auritain inimA

Atunci drepta isi intindeSi pre dupe cap o prinde

Cu drag o imbratieraCa fiactira se'l mai scarf ,

Nici ea nu se feresce,CI Area tare it iubesce,

Ci se leagLinI pre bratI,Din buze culeg dulceatil.

De v'ati ivi 11011i1 maze !Se priviti aceste buze.

Dupe cuvintele moleVag mica §i voi de ele.

CI se face clioaSi tot nu se mai arata,

A'§i face indestulareD'a lorti dragoste prea mare,

Care arde cunoscutilCu flacili neveptil

Care tot mai mare cresce,Cat Arghir as grIesce :

0 Porumbitl aleasa!KIncoronatI CrAiasI

«Oh ! ce feat de vrednicie !«Ce bine mi-al fIcut mie?

«DacI ai venit la mine«Cum to voiii lIsa pre tine?

(Se nu me 1a.si cu *ate«trite° grea singurItate.

«Ci se'mi fit mie sotie«TrAind cu dragoste

slAra.

nimerile.

into,

vie.,

Page 143: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

134

far ea respundea ferbinte,Cu dulci §i blande cuvinte :

«0 Cr Ii§or cu blandete!'«Prea iubit de tinercte.

Trandafir fate, placuta,«Care buzele'mi strutL

0 trup§or plin de dulceata!«Care me stringe in brats,cuvinte mingaiose!

(Care me fac dragAstoase.«Cum a§ face et din fire

«Dragostel. impotrivire?«Pentru ca et, val de mine!

«Nu pocit trM fare, tine,to sunt, dart man dreptg,

«Fie §i cuvent §i fapta.,Precum magnetul la sine

Trage pre fierul, §i'l tineA§a'§i lipesc trupurile

Arttandu'§I dragostile.Iar Venus aflandn'§i local

Ada bobotesce focul,Cat oltariul mai s'aprinde,

Pine. caul de veste prinde,§i dupe multa vorbire

coprius o adormire,Cat at dormit cu dulceta

Tocma pine, dimineta.Craiul cat se lmnineg

Abia a;tepta, se v6cJI,Pry ferdstra tot privesce,

Tot la fiul set ganilesce,Presto coperite

Vedea mere aurite,De care cu veselie

Salta scarbita

(0

Tat

ziduff

Craie,

4A

Page 144: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

135

De abia a0epta vesteDe Fiul seU ce fel este.

Crtiiasa ce socotesce,Un dar bun flg5duesce

Cui ar duce veste bung.Cu un me'r de impreunl

Dintru cele nevecl.uteSi Ind necunoscute.

Atunei veni eu degrabA0 prea mult sf5t6sa babk

Si hand cheia al6rg5.La grAdina ca se merga;

Deschide u§a privesceCe vede ce se sfiesce

Vede Fedora eulcata,'De Arghir imbrati§atA

peitI a fi gandesce,A'i scula nu indrgsnesce,

Si pentru se nu se scale,Cad, mai incet §i mole

Tot in verful degetrlorCare robil dragostelor

Se apropie, papsee,Si cand tanga ei sosesce

Sc6te cutitul din t6c1,Ca credinta sa fug,

Au tnat cite -va fireDin perul ei cel suptire,

Si f/cendu'O' calea larglCu el in palat alergg,

0stenit, spglmentatkCu vorbg ruptal arat

picend : «Val! ce Coconita(peti -7 dOrd e o

aC'5, om nu Vote se fieCu ii§a fapturg vie,

se'§i

ma.

Page 145: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

136

«Mai vertos cg pe spinare«Un per lung de our are.,

Cu mirare §1 minune,Precum at vedut tot spune.

Medena ce va se fa.ca?Numai decal se imbraca,

La grading se ggtesceCare Area de mult doresce.

Iutr'aceia se de§t6ptgElena, inimg drepta,

Se uitg, ce i se pareAsa au strigat de tare,

Cat Arghir dormind cum esteSe sphimantg f r veste,

Si cu a sa de§teptareOblu in pici6re sare

Iar Elena lAcrgni6zg,Dupe perul set oft6zg.

Cu mare amar jelesce,De necaz a§a grgesce :

40 Area White A.rghire !«De'ml ar fi venit in fire

«Ca se afll hog sere jale,«La palaturile tale

«De mult me ducem mai bine,«De cat se patesc ru§ine.

«Me duc a sunt in§elata,«Nu mai remai ru§inata :

4Pentru ca perul met are«Lipsg §i pagubg mare.,

Atuncea Arghir ro§esceSi clznit a§a grgesce :

«0 suriarg iubitg!«Ail pre mine e§ti scgrbitg ?

«Dar at et sunt de ving ?«An eli sunt acea pricing?

Page 146: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

137

(Dad tote le sal bine«CA numai eu fui cu tinevedi el nici nu am uncle'

«Pend tea a trl ascunde«Marturie'mi este merul,

«Cum ti-as reteza eu perul,(Cand cu totul voil pre tine

«A te tinea MAO mine?«Acum darn de n'am

fost mans, streinl,«Iarta pentru mine tote :

«CA la lumina void sc6te«Cine a fost si prin tine

«S'a facut ac(a. rusine,«Pre care dacii'l voiti prinde,

«Ped6psa ii voie 1ntinde,voia Malta MArirea

«Mai presus de cat airea.»Tar ea dice : «0 iubite !

«Mariri cat de pretuite(De inAlta, nu'mi p6te

(Inima se erte tote;ctnsa cugetand la mine

«Tot te iubesc ea pre tine»Atunci Arghir se framinta,

Cu necaz se infierbinta,Cu inima se topesce,

plangend asa graesce :«Te rog dar spune'mi salasul,

undeli este orasul?«Sail dragostea nu te lass,

(Sail te cant si acasa,«Sail a treia (vai de mine !)

Mor amlrat pentru tine.»Pre ea o inghimpa, spinul,

Neputend tinea suspinul

qi

villa,qi ail

ci'tY

ni-af

i

qi

Page 147: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

138

vice : c Iubite si bune!cCe folos deli void si spun

c CA om nu p6te se fie,(Care acolo se vie;

(LA de Negra-cetate(Ce spre miazA-nopte bate

(Zadarnica IntrebarecPoti face de IA se pare :

cLa local cel ce se schimbA(In necontenitA limbs;

cinsA sciA aceia bine(Ca nu poti veni la mine.,

inteacelea fecioritaAude miseand portita,

Nu putea se mai grliasekNiel plansul se contengscl,

Ci in sus in vAzduh sb6rACa o pasere userA.

Se duce nu se mai vede,Ce amar tine nu crede?

Robul arnorului eade,De lesin inima'i scade :

Jar Acleton, miles Wel,Cu a lui iubita MaicA,

Cand all intrat in grAdingVed a fiul for suspinA,

i fedora nicAirea,Se indupleel eu firea.

Vepnd asa o urmareCare de la porn resare.

Oh, ce plansuri necurmate !Oh, cote lacrAmi versate !

De la pgment it scularlcu glas mare strigarl :

c0 cuvinte prorocite!(0 prorocil inainte,

i

Page 148: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

139

«Spunea Filaret Prorocul,«CI a§a'i va fi norocul:

«Cat merele se vor c6ce(Scftrba va veni inc6ce.*sta toff cu mangaiereIn jurul celui ce piere,

picend «Fiule nu genie,(Ci sc616 §i nu te teme.

Oh ! sc615, Fiule, sc615,«Sc615, se vedem ce b616,

«Ce b61g. te impres6ra,«De §i pre noi, ne oniora.}

Mai tartl,iii in fire'§i vine.De maim Maicii se tine,

picend : «Dati'mi mie pace,«CA voi nu aveti ce'mi face,

«CA dintru acestea t6t,«Nimenea nu me mai mote,

aveti viva«Ikea Wend pricing..

(cg, ati trimis hoti la mine.«De despoiat de bine,

«Si v'ati fost a§a de graba«Cu nadejdea intr'o BabOi.

(Mi-a furat t6t5 dulceta«MI-a stricat t6t5. viata,

«Oh! amar, amar §i jale!qi pre obraz curge vale,voit se'rni bung.

«De la SOre, de la Luna,«Aid* Dior, srtpay morrnentul,

«Se me Inghitg, pamentul,(Subt umbra cea recor6sA

«A merilor dragast6s5..,Tar Craiul ca un Parinte

Mangaindu'l cu cuvinte

itia

Si

:

cli imive

ui au

<Si iab

Page 149: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

140

Abia l'a plecat in casaUnde l'a pus Tanga masa,

Cand de Elena graesce,Si frumusetea povestesee

Ochil in lacrami scaldaNeavend inima calda.

Cum ail petrecut nu p6te,Se le mai iqire tote,

Ci ca un turbat racnescecu graba poruncesce

StrigOia a o aduce.o ristigni pe truce.

Patrintilor striga tareCu de mans, sartitare :

«Dati'ml parte din averecCa nu am alibi putere.»

lar parintil cu blancleteDin dragoste fara fete,

picea : cFiu le iubite !«Nu ne da ganduri cumplite,

«Si ca se ne dam pre mOrte,cO intempinata sOrte !»

imprejurul lui tot chinuri,Multe plansuri suspinuri,

Si nimic nu folosesce,Ca ca un turbat racnesce :

cO! inima nu me lagcSe mai §e l cu voi acasa;

cCa acasa n'am ce face,cN'am odihna, §i nick pace,

cke se'mi fac mai mare nume,c Art me prapadesc in lume,

«Me duc, nu mai §ecl acasa,cge'mi cant a mea miresa.)

Maica-sa Inca graesce,cSi a§a it imblanipsce:

§i

A.

pi

Page 150: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

141

cO fiule cu duleeqg !cCat to -am purtat eri in brate,

«T1 -am fost maid grijit6re,«Mi-ai supt tita hrgnitore :

cSinul meg a to duleeatg;aL6grin ale mele bratg.

eTe apgram de tot vintul,«Te invetam cu euventul.vat ! o vai! nu to duce !

«0 fiul meg eel prea duke)Dac' acestia veclurg

C'a'l int6ree nu puturg,Aur din indestulare

dat, bi s'a pus cglare.0 vaete suspinuffl

in casg vat cite chinuri !Dail, el nici nu ascultg

Acea lgeramare multi,Ci inealed Si pled,

0 maid rarnii dyad!Iarg Craiul pound taie

i'1 arund in vgpaie,Care arde cu luming,

tog l'angg el suspingMai adueendu41 aminte

D'a lui Filaret cuvinte :aland Filaret cum ghicesce

«Tote die prorocescel'am ucis fgrg

(Amin vet a mea pricing.,Totglumea lgerameaza,

Tag inima ofteng.Yl petrece en plins6re

T6t1 rata muritore,Ca noptile dupg Sore.

(0

ki

(Di vitt,

'I-at

Page 151: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

142

A DOUA PARTE

Tinerul dad. pornesceDeparte caletoresce,

Singur numai cu o slugs,Merge and Domnului rugs.

0 Arghire ! hmga, caleLungi necazurile tale

Ia de-a lungul dealurilei numara, sgheaburile.

Tot prin locuri necalcateSi prin paduri neumblate.

Tot prin vai necunoscute,Prin locuri nepricepnte,

No detlat cu cale lungsCate vor se '1 mai ajunga t

Cate birturi, rate sate,Tot intrdba de cetate,

La top le Area rninuneNecum ca WI scie spune.

Cal& cate locuri totePing, nici cum nu mai pete.

Deci in partea pustnicescaCand era sa nemeresca

Dintru o peter MareVede fum cd iasa tare,

i intr'acolo grabesce,In care data privesce

Vede un om mare f6rteCat 3'01 spaimentat de mode.

A se 'ntarce nu cutkaGandind fricos se nu'l crud.

Ci %cut indrasnireGandind : sat train, sat perire,..si-a

Page 152: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

143

i in pestera intraraDandu'i anteiti buns sera.

Iara omul eel prea mareDa o greznica strigare :

'fine este? cine vine ?Cine ce cauta la mine?

.Si cand sloboclea cuventul,Se cutremura pamentul,

Numai cu un ochia in frunteSi parea cat un munte

.Arghir tremura de frica,Si nu ascundea nimica,

Ci se ruga de ertare,Numarandu'l tot ce are,

i'1 intreba de Cetate,Nu scie incotro bate?

I-ail raspuns omul indataCu vorba ma! a§eclata :

(Nu am audit de veste,(Necum sa sciii unde este,

Dar pins dimineta(Ca yin tot! satiril fats,

4Sciu ca trebue se fie«Vre unul care se scie,

4Si care va sci mai binetrimite cu tine.,

Atunci Arghir multamesceSi frica '§i mai potolesce

Acest uriaA indataCu o cina se arata,

In frigare vrend sa traga0 capribra intrega,

Face cina boerescaCa pre Arghir se cinstesca,

Masa linga foe o puneLa lumina de taciune,

cA'i

.;,4e4i

«11 void

Page 153: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

144

Si §'e'cl toy pe linga -vatritPre cate un zghiab de piatra,

Arghir pins se imbuce0 plosca de yin aduce

Dintr'ale sale merinde,Care forte bine prinde,

Uria§ul (led '1 gustsCu stomac ca de lacusta

I-ar fi placut ca se tragaPre gilt o bute intrega :

Dar tot se indestulOza(Nefiind mai malt, sa crOcla)

Ma pins, fed la masaIn salbateca sa ma,

Pre Arghir it mai MAI :«Ce umbla? §i cu ce trOba

«Cauta, acea Cetate4 Prin teri a§a. departate?)

Spre care Arghir respunde,Tot spune, nimic ascunde.

Se duc apoi se se culce,(Cat e lui Arghir de dulce! )

Din:data se scularaSatirii se adunara.

Se intrecea care? careAduce cinste mai mare ?

Omul incepe se fad,Ca toti satirii se tad,

picend : «Scie cum mi se pare,«Ca wag multa umblare :

4 Nu scitI de Negra-cetatetUnde, incotro abate ?

«Nu ye intreb spre stricare,«Niel spre vre o superare.,

Nu scia cum se respunp,Macar cat iarba si fruncla,

Page 154: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

145

Iar un scbiop satir sosescenumai de cat graesce :ea de Ndgra-cetate,)

Dar ei : «Pre uncle abate !«M'a purtat pre mine dorul,

Uncle mi-am frint eti piciornl.)Atunci omul poruncesee:

(Numal de cat to gi1tesce,«Craisorul de la mine

«Se'l povatuesei prea bine.,Iar schiopul se jeluesee,

Si 4icend a§a graesce :«Ea nu cutez a me duce,

RCa acolo se me apace.«Ca ea, me rog, me

«Am Mout paguba multa,«Eram fiara stricetOre,

«Piele de hip mancritOre,qi au gaud sa me belesca,

«Cine se me izbavesca?)Atuncea omul eel mare

Incepe a striga tare':«Mere! auiti tend o data,

«N'astepta vorba rugata.)Omul ajuta, de mils,

Iar schiopul Odd de sill.Arghir mai en bucurie

Seurta din caletorie,Barcuri, campuri, val §i Mari;

Preste ape multe valuri;pile multe, cale lunge,

Nu putea se mai ajunga.Dar o data mai pe urma

drumul li se mai eurma,Intr'un virf de deal sosira

§i putintel odihnira,10

iSciti

aseulta,

die

Si

Page 155: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

146

De unde li se arataCetatea de mult oftata.

Acura schiopul nu mai merge,Numai inapoi se §terge,

Carui Arghir multumesce.Apoi iara§i mai pornesce,

and in cetate intraraDe sala§ bun intrebara.

La o veduva sosiraUncle §i salasluira;

Veduva bogata f6rteNu scia cum se se p6rte,

Avend o flea frum6s1dat Alas bucurOsa,

Intreba : «De unde vine?«De la ce locuri streiue ?

«Si de ce fel de neam mare ?ce cautare are ?»

Arghir spre t6te respundeSi nimica nu ascunde;

rnse ghinnpul care '1 are,De ce ii era mai tare.

«Unde'l locul, ce se schimba«in necunoscuta limba ?,

Intr'acest fel o intrebapicend a avea o treba.

A. respuns veduva bineNu tine nimic la sine,

picend : «Nu este departe«Numai un camp ne desparte,

«E o gradina vestitaSi f6rte impodobita,

«In care o cuconita«0 maiastra, feciorita

«Petrecendu'§i se arata«In tota c,iva o data,

(Si

Le-an

Page 156: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

147

«Si se preumbla intr'insa«Cu §dse robe cu dinsa,

«Este maiastra Crliasg.4n lume cea mai aleasl.)

Atunci el nu are altaIniml precum ii salts,.

Veduva una nu uita,Ci tot la dinsul se ilia,

Si se mill forte tareCe trup§or voinicesc are!

Tot intrebd, ispitesceItre el se linggesce :

«Cum a rkbit se ajunga«Cale atftta de lungg,?0

El (ca a§a'i. intimplarea)Yi spunea tOtA umblarea :

«Am venit pentru Elena«De la maica mea Medena.»

Tar veduva ochi f§i face,Si la inimA II zace

0 nAdejde rotog611,Tragendu'§i jarul la °all,

Cum ar putea ca se facaCa pre fie-sa se plad

Acest Crai§or nPmernic,Bogat §i forte cucernic,

Gandind a.ja intru sine :«Se mi se lovesca bine -

«pRi nu mi-ar pkea de gluna«Se me vecl ca sunt o mums,

«Sari o ski% norocitlCraitt invrednicitti!D

Cu acest cugPt se puneCa se faca stricriciune

Unui Crai§or cu minteDandu'i piedici inainte.

Unui

Page 157: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

198

Peel la cilia se aleza,Beat, manful, ospeteza,

Precum este obiceiul,Mai daii in povqt1 cu Craiul;

Se scOla de la miucare,Fay a§teruut de culcare;

Pled Arghir se se culce,Ostenit. II parea duke.

reduva se socotescecu sluga lui graesce,

Apucandu'l inainteCu tainuite cuvinte,

1Jrzesc cu jurament tareLui Arghir impiedecare.

Cu fatarnice cuvinteAsa in§ala, §i minte

Pre sluga, care se tineDe fagaduell streine,

Cat at vendut ca §i paginulPre Domuul set, §i stapinul.

picend : cAsculta-me, frate !(Sell dau acesta cetate

(Cu flea mea impreune,aSe traesci viata bung;

age nu mai sluje§ti atita,cCi se umbli cu carita,

(Se fit dome intr'o cetate(Se aibi neamuri inaltate.

aSe albi aka o sotie«Cum iti don flea mea tie.

cIa saruta-o o data!aSe vecji viata curata

1sculte,-me dulce frate,(Se to lac cu bognate;

cIa acest folcut in maulci intrand voi in grading

i

Page 158: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

149

4Se'l sufli asupral f6rte,«Se adarina ca de mOrte;

.1Ca se nu se intilneasd«Cu Elena, se graiasea,

«Deca va e§i afara«Apoi 11 de§tept6 iara,

«Tine acest Ir la tine,«Unge'l pre la gene bine,

F 1 sc611 de mana drepta,«Ca el de Me se dest6pta.

Ascultg-mg, duke frate !to fac cu bogatate.,

Se in§eala cu prostieaNecunoseend fatariea;

Ca ginere nu'l priimesce,Ci pre Arghir socotesce.

Deci se se611 dimineataArghir §i iii spa% fata,

Se imbraca se gatescei la gradina pornesce,

carea intrand i§1 faceCugetului semn de pace,

Inchipuindu'§i in minteCe va fi mai inainte

Aga ciudate frumsete,Care plat la tinerete,

Cat a calcat cu piciorulN'a mai veclut Crai§orul,

Cate flori impodobite,Cate riuri limpeclite

Oh ! cati trandafiri mir6seCu foi rumene frum6se.

Rosmarinii au verddtai garOfele ro§eta,

Aid crinul se albesce,Colea nardul frumos cresce,

(Ca

In

Page 159: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

150

Cedrul ramurile'§i tinde,Care mutt yhduli coprinde,

Ciprul frunze inyerclesce,Si ylzduhul le cldtesce,

Isvoarele curg recite,Ca cristalul

Scaune yercli doe cuteTot din paji§te fAcute,

Cu lastre acoperiteTote crAesei gAtite.

Arghir se culca pre eleSe'si trecg, de ostenele.

A.,,tept'and a sa iubitlCu inima ostenird.

Iar sluga cea blestemallDe veduva in§elatl

Cu lecurile OdleSi de veduva veajite.

adormit tare EdeCu o *ere de ni 6rte.

Apoi §i Crnasa iatg.Vine frumos Imbracata

bite° vreme ctildures6Cu §ese robe frumose.

Precum se obicinuesceCatre local seri grilliesce..

Cand incetisor se ducePeru'l writ striiluce,

Si pre spate neteaziiDin sore fticendu'O raid,

Care la calde bateNetezit in jos pre spate..

Clatea haine frumu§ele,Si trAgea bore cu ele.

In trup Ob la §i suptir-,Draggla.,;.e la jiciiire.

limpepe.

L'an

Page 160: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

151

Pre cap dianianti straluce,Cu sOrele fi aduce;

Cu tote'i stralucitOreDe la cap pan' la piciore.

Din papuci piciore g6leAlbe se vedet prin pole,

Paji§tea verde cam udaDeasupra de rod, crude,,

Mergend i le cam stropesceCand cgtre Arghir grabesce

Velend, ca cineva zacein local ei, nu'i prea place,

Dare, ce nici nu gandescePre Arghirul ei privesce

LIDO dinsul se a§dcla(Cine va fi se nu creacla) ?

Ca avend sudori pre fataCu dinsele se rasfatt,

Ffind margele stropitePre fata lui risipite,

Le §tergea facendu'i b6reCu a sa aparattre.

Cu mahrama se rasfataAcoperindu'l pre fata;

insa nu putea al lase,Edina cea din Craiasa

Ca mai mult se odihn6sca,ea la el se privesca.

Ci'i descoperea obrazulDe§teptandu'l cu necazul.

Lua'ndu'i capul in pole,,vice : (Oh iubite ! Rola!

(Se'mi povestesci pribegirea,«Se'ti scit §i et ratacirea:,

hisa el nici grije n'areDe poftita de§teptare;

Page 161: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

152

Ca vrajita adormireL'a ingreoiat la fire;

i Elena nu pricepe,Ci numai asa iwpe :

«Sc615, dulce, si iubite!«Nu'mi vq1i bratele ggtite ?

4Sculati ostenite brate!«Se ye mingiin rit dulc6th.

«Oh rost! graiul null ascunde«Ci to sc6l5. si 'ml respunde

«Oh ochi! deschideti vederea,«May somnul eel ca mierea,

«Ridicati cgtre sprincene«Cele mai desupra gene.

«Oh deschideli luminele«De imi priviti lacrimele.

«Oh, iubite prietine !«Lasa somnul pentru mine,

«Daca al ajuns limanul«Precum 'ti-al Mut si planul,

«Fara preget de departe«Vii la o streina parte.

«Oh! putin mai ostenesce,«Cand limanul se ivesce.

«Oh scolg! Iubite, scald,«Sag, cg me bagi in b6Iii.)

F6rte mult lingl el plingeCat mai cu totul se stinge.

Cand atatea lacrImi st6rceCgtre sluga se intarce,

picend : (Oare ce minune ?«Aid nu sunt Mend bune.

«Efi pricep c6 nu e bine,«11 termed 6re tine,

qi eil cant a me duce«Ping sOrele straluce.

Page 162: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

153

cAcest somn puternic arecCu m6rtea asemAnare.

cStAT aicea, §i '1 phesce;cPina uncle odibnesce,

sculandu-se ii spune :cCA sent cu amgraciune

de done on sciecCA mai vin, §i se mai vie.

(Dar mai mult nu e putinte,:Care ye spuit cu credinta.,

i a§a s'a dus acasaPre Arghir dormind it lasA.

Iar sluga cea stricat6reSc6te vrajita uns6re,ungendu'l pre la geneL'a de§teptat Iftra lone.

Tar Arghir cat se de§tepta,vice : Oh ce fel de fapta!

cAm dormit de prisosinta(Fara nisi o trebninta,

cSi pre sluga 11 intrehl,cSel spue cat mai ingrabl :

4Venitu-i-aA in gradinacPrea iubita lul luminti?,

Respunde sluga, §i (Pee :c Cu cab va se te strice.

(Cat a plins ea Rugg tinecDe dor cu bratele pline,

cpicendu'tT cuvinte dreptecNu putea se te de§tepte.

cA. clis apoi : cd mai vine:Pin' de doe on la tine;

:Dar mai mult nu e putinta,4Se cumiscem in credinta;

cC1 legea el poruncesce,(Mai mult nu IngAduesce.

<Si

<S1 se

sSi

Page 163: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

154

Atunci de vei.dormi erg,< Ping a e§i afara,

(Mai mult Ind nu 'ti mai vine,(Val' de ea, §i val de tine!,

A doa di venea iaraSi in grading intrara.

Si tot aceia§i umblareCa cea de eff suparare.

Deci cu inima atuaraTar catra Ala§ plecara.

Vaduva vedend, carf faceSluga fOrte cum ii place,

Ii da daruri §i'l cinstesce,Caci atata ii slujesce :

Apoi §'a treia di plecaArghir cu inima seta.

De somnul eel greg se teme,Si se roga mai de vreme,

Qicend : «Damne indurate!(Cerescule imparate !

«Cela ce e§ti din vecie,«Audi-me, me rog tie,

(Zadarnica se nu 'ml fie(Ac6sta caletorie.

(Cu de paring parasire(Am cautat pribegire;

(Rogu-me dirmi mingiiere(Ca se o ved cu pla'cere,

C. de nu, me scarbesc forte,(Si cad in grosnica niorted>

Temendu-se de somn dulce,Nu voia se se mai mice :

Se preumbla prin gradingCu inima de dor piing;

Dar sluga se nellijesceCu inima se topesce;

Page 164: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

155

.Caci nu p6te plin6scgVoia, ca se'l ametescg;

ins/ face el ce face,Maur Arghir ca nu zace,

Ca.'1 atinge din piciOreDintr'a folcutului We,

Cand n'a pa§it nici §ase,Si cant/ se se lase

Pre un pat plin de vercl6taAdormitand cu dulc6tg

Elena frumsete piingA fost intrat in grading

Care mai de veste prinde,Ca Arghirul ei se vinde,

Si catre dinsul grgbesce,Cat adormit it privesce,

0 vai! nu se p6te splineCe plins, Si amgracitine.

Striga cu graiuri dui6seDin inima draggst6se :

dragoste necajitg!(Si f6rte batjocoritg,vai inima peritg !

«Si dulcet/ amaritg.40 dragoste! to vq. bine,

4Ca to iti bay joc de mine.40 Arghire, prea iubite!

aSi in zadar ostenite,4 Cu de pgrinti pgrasire,

cu a to pribegireA.fla§i dragoste amarg

Ca me pierdi din maul iara.a0 macar numai o data

aSe'ti auci vorbg curatg.Val inima mea cea prinsa!

(In cursa dorului strinsa,

«0

40

e i

say(

Page 165: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

156

cCum esci de foc trist aprinsg,cSi de tot jungbiul atinsa,

(Et de aid voih duce,cCine se 'mi dea vorbg dulce?

pasgre de subt s6re(Nu p6te a§a, se shore

(Care la mine se vie,«Oh! nu p6te ca se fie :

(Ca eh am putere tare,(Si veniig cu munca mare.

(Nu pot zabovi; lute(Me due o dureri simtite r.

(0 macar nuniai o data(Cu o privire curatg,

(De a mai privi la mine,cSe vecli ca plang ling), tine,

cSe gas cu placere(Sere a nostra mingiere.

cApoi mgcar, vai de mine !Aici se mor ling) tine!)

Si cu sgrutgri in fag,L'a ridicat sus pre brate,

Udandu'l din tot necazulCu lacramile obrazul,

Ping s6ra tot ofteza,Lingg densul lacrameaza_

and aka se necgjeseeCatre sluga lni grgesce :

Prea iubitului meg, spun,cCa sunt cu amaraciune,

(Neputend se me mingle,(Oh! sangtos se ramie.)

Atuncea vrend se se duelNu facea ca o nalucg,

Ca ea de dragoste mareNu prea grgbia la plecare,

me

aCt

au1.1

Page 166: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

157

Ci se intorcea indataCa se'l mai yap odatl.in brate 11 mai strInge,

cu grutare prangec0 de necaz incgrcate !

c§i tie e greutate,ca nu poti vorbi cu mine

(Se vetli ca stmt linga tine.cZadarnicI ostenni,

«Amara claivernis615,cOh ! gindesteli vencletorul,

c§i ii fiislugii U era mildTeclend ce amar

destepta se temeNeaflandu-si a sa vreme.

Elena la el privesceVede ca ingalbenesce,

Se prepune cu tot gindulCu ochii urit oruntindn -1,

trig. 6re ce qic5.?in fats fi este fricA,

Ca se nu tWiduiascti§i mai reit se'l pedeps4s(4.

Drept aceea cu ofrareYi striga si cu glas mare :

cPrea iubitului met spune,cee plins i amarilciune,

(We va vrea isbandescii;cAcest fapt se implinesert :

cSabia cea agittath(Din cuiul eel mic aflan

cSe o mute in eel mare,ci asa isbanda are;

(Care de mai inaintear fi avut minte :

'V

isilt,

(Facea,

SiSi

isbinditerul,

iSi al

se'§i

Page 167: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

158

'Era tote f6rte bine.(Ca putea vorbi cu mine,

aNu am avea nici durere,Ci not traiam cu plecere.

a§a acasa piece,De tot cu inima secs.

Sluga 'I scale cu uns6reaCum 'i -a fost spus vrejitorea.

Se sag Arghir, §i lice :cCu tale e se me strice,

c0 D6mne, putere mare !c Cum am asudat de tared,

Iar sluga ; cBa nu'i suderecCi lacrgmi jeluitere

eDe la a ta prea iubitg,Care te plingea scarbita.v

Argbir it certa de silo :cPentru ce nu fost mile ?

cSe me fi sculat pre mine,(At nu ai mile la tine ?

(Ce graesci ce, nu am mild ?cCe destul 11-am fecut site,

ci tot cu a ta iubitacEe amarit, ea scarbite,

c Ca se te scoff null dam pace(Dace n'ai vrut n'am ce face.>>

Atunci Arghir de durereLe§ing, plenge, mai piece;

De iubita sa doresceMortii a se da voesce

picend : cGrosnice sorte !cCe, eu scant vreduic de morte.

.Un somn ingreoiat tare'Face suparare mare.

e and era se fie binecram stricat singur pe mine.

11-a

aSi

Page 168: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

159

«Cat necaz, clta umblare!«Acum nozaz 0 -mai mare

ei am Mut minie,«Dar ince ce necaz mie !D

Atuncea sluga : (Stapine!«A dig asa catre mine :

«Ca de poftesci isbindire«Asa ti-a dat sfatuire :

«Sabia cea acetateDin culla cel mic aflata,

« Se o muti in cel mai mare,«Ca ei i se pare :

«De faceai mai inainte«Mai Inuit ai fi fost cu minte,

«Ca nu avea durere.«Ci voi traiati cu placere.*

Sluga gandr,a c nn'i bineUncle sabia 41 tine,

Ear Arghir inteleptesce,intealt chip se tilcuesce.

Ste putin se socotescaCa bine se nemeresca.

Sabia in mail tinei gandesce intru sine,

Cuiul cel mare gandesce,i pre sine tilcuesce;

Eara eel mic, stricatorulSluga fost vigetorul,

Pre acela i1 desc6s1Strigand cu sabia scosa :

«Amin pricep eu ce este«0h, acum prig et de veste

«Precum cuvintele sung«Tu esti sluga mea cea buns,

«Ea to -am adus se'mi prigi bine,(Tu ingropat pre mine,

«Ell

'i -a

m'ai

asa

ati

Page 169: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

160

(0 ce sluga cu credinta!(RI gandit'arn se me mints. ?

(Cand voiam a till bine,cAtuncl m'al stricat tu chine!

(Kai despoiat de dulcetti,(Ca se nu o am in brats

cal-ai Mout sfii.sitcOh vrajmase al dreptatiT!

(Me junghia! mor melte marl!(0 tu inking de flail!

cDar anteit to junghia pre tine,(Ca tu m'aT viudut pre mine."

Tar sluga de fries mareSe tot rOga de ertare,

Si plangend se jehiesce.Si tot lucrnl povestesce :

(Ca fagaduit mie(Ma eT, st avutio:

De m'a inselat pre mine(Numai se te wind pre tined)

Arghir striga cu manie :(AA nu 'mi -a fost grije mie,

(Ca se te fac un om mare ?(VA ludo inima tare !

(Vai! cum m'ai mancat dusmane!(Val ! la mine cate nine !

cSe'ti dal focul tunetului(Ping 'n casa sufletului.)

i cand asa ciivinteza.Capul Mica rotka.

Turburat si cu manicSpre veditva cu urgie

Pe la dinsa se abateInima in el se bate.

Din dinti strange, si injuryDandu'i tunete din gull;

vietii,

Page 170: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

161

Ce Mut ! tu strigOie;4Tu inima de ursbie;

cTu cu farmecele talecDeca stricat din tale,

cAduli fata cea al6s5«Se o fac pe ea mirdsil.

4Se'l dau semn de legaturacDoue palme peste gura.

«Spune'l se vie IncOce,cSe o iau peste mijlOce,

cSi ca se o logod6scacSabia mea cea crakisca

cDara. tu! sacra batrana !«A.du'y a to drdpta maul,

cSe o sarut tiranesce,cCu sabia, cum doresce,

<1i se ti-o infig in gu§e,cCa se crapi aci la use.

cA§a tu fataCum ai facut judecata;

«Se patesci §i tu ca minecCand va fi se -ti fie bine.)

Si a§a o napustescei catre campuri pornesce,

Ascultati acum ce chinuriRaba. Arghir, si suspinuff !

Intre sghiaburi ratacesce,Si prin pacing pribegesce.

Langa un isvor de apaChiar din gura mortil scapa!

11

nf-ai

'ini-a'i

se'ti mgriff

Page 171: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

162

A TREIA PARTE

A doua di cand se sailAmetit, casnit de bola.

Alta ce va se mai faca?Necajit in lume pl6ca,

i nadejde nu mai are0 lacrimi gi suspinare!

Acum in cotro va merge?Sta, gi de lacrimi se gterge.

Oh! amar vietil sale,Cl'i WO plina, de jale.

Prin munti grosnici pribegesce,Pre deuri caletoresce

insugi gi-a aruncat s6rte,Ca se [uble dupe morte.

Cand printr'un bare tidos trece,Tata isvor bun gi rece.

Descaleca, odihnesce,i setea igi potolesce;

Ins nisi a bea nu p6te,a acum a pierdut tote :

Aga incepu a plange.Plange en lacrami de sange :

«De cat intristatif fata,«De cat amara viata,

«Mai bine mg junghitt o data,«Se'mi veil viata scapata.

«Nu mai v64 a mea dulceta!«0 amarata, viata!

«0 morte ! vino ! grabesce !«De amar me mantuesce.

«0 prea dulci parinti cu mila.!«Mora v'am fault silii,

Page 172: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

163

V'am lasat amariti fOrteaSi ell aid' se ve,d mode.teri! amurile mele.Care v'am lasat cu jale,

«Te-am lasat maicA ! pre tine !taiga§ luai en mine :

«Co dulci dol frati cu dreptate«Riimaneti cu sanatate

«Di cu voi intr'o gradinl«MIA cercare streinA.

«0 fie t6te ertate,«Illmaneti cu stinAtate !

«Blestemat se fie loculallude mi s'a aprins focul.

«Focul dragostei in mine.«0 inima ! vai de tine!

(Oh ! Elena mea cea duke!«Ell din lume me voiii duce.

cli/mai de mine ertata«Cu inima 'n lant bagata.

«Pentru o scurtA iubire«Acestg, selbAtNeire,

«Acura, acum, me °moil.,«Arma dragostei me shall.,

«Oh, trup alb grijit de malca!«Si impodobit de Wick

«In sga.0 calesc gmislite!«Cu slavI impodobite !

«Oh! se mill §i pAmentul.«Val unde 'ti este mormentul,

«and te vel scAlda in sange,«0 val.! tine te va plange ?

«in loe de ingropIciune«Pre priment imputiciune.

allorte ascunsa, amara.«GrOpd pantece de flail,

<0

Page 173: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

164

epioa mea cea de pe urma.«Cand viata mi se curma.

«0 I ceasul cel de sfir§ire !«Numai voe va fi scire,

«Lkiga isvor farit nume«Eil me junghiti §i es din lume.)

(Oh, e groza a 0. spuneVirful sabiel 4I pane

Drept in inima la titaDe al vedea Elenita)

Manuchin 'n pament a0daNumal cat in ea se cap.

inteacelea ce aude?Cantece noa, Si crude.

Privesce §i vede iataVine o nimfa cura0.

Spaimantat la ea privesce,peita o socotesce.

tntreba : «Oh, coconita!DOra esci o Prorocitit !

Nimfa PA suparareRespunde la intrebare.

0 ruga WI prorocesca :Ce va se mai patinAsca?

A respuns acea PeciOra :a el se nu se °mark

picend : «Tinere Wepta,Ca bine se indrepta.2,

Iar el gandea intru sine :«Oh, mOrte me is mai bine.

cCa dorul ce me eNsnesce«Mai tare se intaresce.,

inteacelea un glas mareSe aude racnind tare,

Gandea : un leti un balaur.Sail vre un salbatec tam

Page 174: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

165

Se intilnesc, se lupta zbiarilCa nisce gresnice flare.

Atund aminte ii vineCine se junghie pe sine

in Raiii nu imperatesce;i atunci asa gandesce :

Ca la den§iI me voitt duceCa prin gull se me apuce,,,

i a§a la densi pledCu gand din lume se tree!.

In cotro suns si sbiaraVede pe§tera de fiara

Unde trei fil ai lul DimonAT WI Del Saicti Simon,

Se tot sfadesc, §i se MalCu o invoiro sparta.

intreba Arghir §i (*lice :«Pentru ce aveti voi price ?»

At respuns totI trei indata :«Suntem trei de la tin Tata,

aNe sfadim pentru mo§ie,«Pentru mica avutie :

«Smite trel scule de 'mpartela,«Judeca Milt gre§ela!

«Ce ce vei (*lice vom face«De ne vei face o pace.

«Pla§ca §i papuci de piele,«Cine se 'mbraca en ele,

«i cu biciul se trasnesca«De trei oil*, §i se graesel :

alliphop ! se flu fa'ra vesteUnde gandul mei lint este,

«Pang nisi nu socotesce«Acolo se pomenesce.

«Cum se nu ne sfadim der?«Pe avutie amara,

Page 175: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

166

(Ca intr'un loc de nu sunt tote(De fobs a fi nu 'Ate.

(Mr celui mijlocifi frate(Tail mai dat o bunatate,

(Ca el p6te §i pogora,(Pre cela ce pre sus sborg;

(Care pre not ne cgsnesce(Judea:0, se platesce.

Arghir socotesce bine.vice: (Ascultati de mine :

«In trei parti ye voi trimite(Care va sosi nainte,

eAceluia fie t6te :eCa intealt fel nu se p6t:,.3.

A§a trei d6luri aratg;Ca se piece de o data.

Art plecat fie0e careLa dOlul sea fugendil tare.

Dar Arghir ce va se faa?Ia pla§ca §i se imbracg,

Papuci lug in pici6re,Si se veli cum va se sbore,

Ca nand cu biciul trgsnescei cand de trei on graesce,

el-liphop la a mea iubita(SI flu la acea scarbita.,

Ca o sag6ta ce sborg,De la pgment it luara

Cand yin draciistati cu firea,Arghir nu e nicairea.

Osteniti sufia din gurg,i pre Arghir 11 injura.

Incep intru sine jugAlta sfadg mai amarg.

Caci au lasat in§aleInsusi cu mintile sale.

Page 176: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

167

Tar eel mijlocia grgesce :asa ve trebuesce;

ca, voi ati gandit a'mi facecNumai cum voe ve place;

(Vol' vreati ca se nu'mT day parte,cAcurn dute mai departe.1,

Ce1-1-a1y incepura-a'i Bice :cTuLesti multi eel de price,

cCa to ai un dar, ce Vote,(S6 strice acestea tote,

(Si tot vel si de aiceac mai ingrasa cerbicea.

cTu esti aicea de ving.cTu ai inceputil pricing :

«Ca not amindoi prea binetNe invoiam intru sine,

Tu esti! sana !!) ia'l de chid, !De'l trintesce si'l ridica;

linul de corn it apuctiAltul Oda ii imbucg;ghemuesc in teringPing rag muiat la villa,

Striga se vaeta, dracul,Si se ruga for saracul.

Se'l lase ca, le va scoteSi pre cele-l-alte tote

D' la Argbir, care sbOra,Ca o sageta us6r6;

Ynsa acest Drac cu gandulNumai de cat ajungandul

Din vazduh in jos il scade,Cat peste un munte cade,

Ii is sculele cu gandulPre el la tin sghiab lasandul.

Si era un sghiab de alludecat privindu'i sus la frunte,

(Yelp

Il

Page 177: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

168

Gandea ca la cer se sue,Si nici o carare nu e.

A§a a fost niers de tareCu a NI iute sburare,

Cat nu a veclut subt soreNici pasitre sburatOre.

Putintel mai odihnesce;In tOta partea, ptivesce

trig nu vede nimica,Singur it ajunge frica,

Veclend acel niunte mare,Gandul tot la mOrte are,

Ynsa numai in sus pl6cil,Maud tot pre piatra seta,

Si nici paine nit mai are,Cum flamanclesce de tare

Putintel fomea alinaCu cate o radacina

Care virf tare grabesceSi a treia di sosesce.

Yn virf vede o cetateCu rodobe neurmate,

Ce ziduri ciudat facute,Santuri cu pament umplute,

Ce palaturi inaltateCu turnuri infrumsetate,

F6rte frumos coperite,Tot cu tigle poleite.

Ale Elenei palaturiA. vedea nu to mai saturi!

Cand care ele grabesceCu o nimfa se 'ntalnesce,

Care fuge cu minuneinapoi Elenei spune :

data Arghirul tea vinea L' am cunoscut forte bine.)

:

'§i

Page 178: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

169

Iar Elena mani6s1,picea : cCe minti minciu6s/

Si 'i -a dat o palmg, bungpicand el a spas minciung.

Deci esi alit fecieraIntrand strigg : cDoninisorg !

cIubitul tot ArghirIar o palmuesce bine.

Mai ese alta afargCare intrand strigg iar1 :

cO ! iatg Arghir sosesce.Si pre is o pAlmuesce

picend fOrte mIni6sI :cNu fiti asa mincin6sg.

«Dort visati, as' mai crede,(Alt chip minciung se vede;

a Ail d6r' ati inebunitt tote?ca a crede nu se p6te,

cDe ar avea sburgtoreAripi cu care se sbtre,

Tot nu ar pute se vie :«Ce gT5iti vol nebunie ?

Iarg fetele strigarg :cl3a pa! jag stg afarg.,

Nici asa nu vrea se creacIA,Ci a exit ea se vap;

Apoi atunci dacg'l vedeYl cuntsce si le crede,

Si cu bratele &Heofta : o al met iubite !

PlIngend se imbratised.(Cine p6te se nu crezg ?)

CI intr'un ces de durere,De durere si plgcere

Nu putea ca se grgiascg.0 dragoste pustnicescg !

?",

vine.,

Page 179: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

170

Elenii inima'i crescei cltre Arghir grgesce :

(0 Arghire prea iubite !(0! cdletor ostenite!

(Pentru tine rabd §i m6rte,.zPentru ca to iubesc forte.»

Precum e la tineretei aceste doue fete

Povestesc, in§ira multe,T6te cine se le-asculte,

Lisa ffirg uriciuneAlai putintele voiil spune.

A PATRA PARTE

De many intrl in case,Un mire cu o miresk

Arghir tote patimilei tote necazurile

In§irk §i povestesceSi nimic le socotesce;

Ci incep la veselieLa jocuri, de bucurie,

i tot felul de muzicASta tot gata ca se click

Tag cetatea resunaFIcendu'§i iniroI bunk

Unde tumuli poleite,i palaturi stralucite

Vetreli de our frumoseSe invirtesc luminose.

Iar gradina cea crgiascAIn cetatea pustnic6scl

Page 180: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

171

In care curg riurile,Ce veselesc paji,tele

A lui Venus bisericaOltarele 11 ridica.

Dar eke floriceleincungiurata cu ele.

Ale lui Venus fecioreRupand flori mirositore

Lai Amon cants si saltyCu bucurie

0 ingeresca albdta,A facut no duldta,

§i parea ca nisi o dataN'a fost a..5a incarcata,

Gradina cand ii primesce,pod6ba zimbesce;

Dupe obiceiti urmeza,Ca mai bine se le OA

A. lul Arghir marl dreptaStanga Elenii ascOpta,

0-apuca de suptiore,§i pleca care isvore.

Mai §ed si jos pre verdeta,Se unesc brate cu brata.

§ed la umbra in gradina,§i tragea o bore lina

Care hainele clatPsce,§'i rniresma impa'rte:;ce

De flori frumos inflorite,§i de Pomona stropite.

Tar dulcOta cea amaraCum se Indulcesce iara

Fa to 'ntalnita en fatsbleep o nod, viata, :

Acum este laudataA lui Cupidon sagetg.

inalta.

Tata

Page 181: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

172

Deci dupg acestea iargEs din grading afarg,

Gftndind ca osplt se facl.Ca §i altora se placg.

F6rte multi 6speti achingl'Acendu §1 mum bung.

Stralucesc mesele 'ntiuseTot cu flori cu sirmg prinse.

Sclipesc vase argintiteSi plhare aurite.

Poslujnici aduc bucateCu gust bun amestecate.

Se a§Ozg toti la meseLa nunta unii craese

Bah, pahare implinesce,Care vinul indulcesce,

Beet, ingnancl, ospetezg,Tag firea inviazil.

Sung Mute voioase,Si flueri, cimpoi frumOse.

Cimbale resungtOre.Trimbite ajutgtore.

Una dupe alta sungfacg top voe bung.

Mu lte rinduri de bucate,Si benturi strecurate,

Poslujnici la done suteAduc toti pe intrecute :

Unil schimbg, talerele,Altil plinesc paharele,

Altii slujesc pre afarg,Altil duc altg povarg.

Oaspetil au voe bung,Pam ciocnite sung,

incbingciuni inchinate.Beuturi spre sgngtate,

Se'§i

Page 182: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

173

Cand se scold de la masa,Se mai due intealta casa,

Uncle toy in hore saltsCu bucurie inalta.

Ospatul§ese luni tineToy cu inimile pline.

Iar in clioa de pre urmaCand nunta mai li se curma.

Un mire cu o miresaUn craiu, §i cu o crliasa,

Dupe obicein urmezaIar la mese ii apaza,

Se ospata cu dulceataPentru o noun viatI;

Mire le, precum se cade,Tot linga miresa §ade:

intealt chip cum va se fie?Povestesc cu veselie;

Insa Arghir ce gandesce,Cugeta §i socotesce

Cum §edea to fruntea meseiA. dat o palma miresei.

Miresa atunci ro§esce,i nimica nu graesce,

Arghir cu fata plecataMai da cu palma o data.

Ea Si atunci numai tace,numai cu capul face,

Si a treia ce gandesce,Ca iara o palmuesce.

Atunci cum se ru§ineza.0 data tare oftdza,

Plecand capul multumescecu un glas gret graesce:

cOh! Arghire prea iubite!<<si de departe

!;ii

venite.

Si

Page 183: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

174

(Data al venit la mine(Pentru ce'mi fAcu§i ru§ine?

C Cum de mi -al dat palme grelecintre amicele mele?)

()chi fn lacrAmi invirtesceIar Arghir aka grAesce :

«Cat am calcat pentru tineciklulte m'ae ajuns pre mine.

«Rabdale multA suparare,(Cum m'am dapartat de tarecand eram maT la tine

«Nu me vreai primi pre minec1116 veprA tree feciore,

Fete nearse la sere,ti-a adus veste bung;Tu ai (Jis ca e minciunA.

qi dud ig spunea de mine(Atunci le -al pAlmuit bine,

Tu nu le-ai crept pre ele,(Pin' veclu§i bratele mele,

cA§a nici eu gAndesc dare,Sell facT mine amarA,

cCA dragostea §1 pre tinec Te cAsuesce ca pre mine.)

Atunci Elena grAesce,i nimica reit gandesce :

«Oh ! Arghire pre Whitecu mine logodite,

«yea cg n'ai gaud reil la tine,cNici manie e la mine :

'<Intre nol a§a se cade,«Ca cinstea mea tot nu scade;

c Mai virtose se imultesce«Dragostea Fi cinstea cresce.»

Oh ! cu ce dragoste mareTraesc fare, suparare,

ci

ci

Page 184: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

175

Dupe chin dulce viata,i dupe amar dulceta,

Dupe multa intristareBucuria cea mai mare.

Ce fu uscate InveNesce,Amarul se indulcesce!

Acum a lumea intregeCand le a viata drags.

,T are vesell vremeCand de nimenea se teme,

Ce cauta cu 'ntristare,Acum in brate o are,o vede cand poftesce

nu se mai chinuesce,Iar firea cea intristata,

Acum este mingilate.S'ail a§qat junghiurile,

i s'at sfir§it chinurile.Dorul acum nu mai vine,

Oaspetii s'ail cinstite bine,.i se sc611 de la masa

Ca se se duce acasa,Nunta ca se se sfir§esce,

i la multi ani se traiasce.

aSi

Page 185: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

LOGOFRTUL K. KONAKI.

CE ESTE NURUL ?

Ah! nurule imperate al podObclor firescl!Fiinta neeunoscuta priceperei omenesci,Tu, ce til iniperatia intr'un cuprins de obrazi stapanesci lumea tag numal prin plac Si prin haz,.

Cu duhul §i cu shntirea pururea intr'aripatDal fihata la fiinta in care e§t1 reversat.intocmai §1 mai molt Inca de cat fierul la magnitTragi pe inimi cu placere §i le supui la iubit :Frumusetea fail tine este un chip zugravitCe nu'nghimpa la siratire, nisi pornesce la'ndragit :.Ea podobelor supusa, tu podObe cove'rsesciEa oglindel se inching, tu oglinda o sfintesci ;Ochil ce to at pre tine, cu simtirile graind.Par'ca farmed cu libov, par'ca fulgera clipind,Gurita ce se deschide subt a tale zimbituriDa graiului o dulcdta prin care tu inimi furl.Ah ! Nurule imperate, tie numai me inchin . ..Pentru tine slavesc lumea, pentru tine et suspin t..

Page 186: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

177

DORITL

Amor ! la a mea durereNu fii ala de cumplit :

Adu'mi dulcea mangaiereCe din mang mi-al rgpit.

Vai rine ! cg din simtireIIn ces nu'mi lipsesce ea!

Ah ! pate-se fericireIn lume flirg de ea ?

Precum flOrea, zgeetarePh' de roug pre pgment,

Se vestejesce sub sere,se usucg de vent :

Asa intru despgrtireSe plange inima mea!

Ah! in lume frericirePate-se fgrg de ea ?

Intre mii de pgsgrele,Resung, cu vers plgcut,

Glasul bietei turtureleCe socia '§i-aii perdut...

met dor de despgrtireCu bocet a§a zicea :

Ah! pate-se fericireIn lume fail de ea ?

12

lji

Page 187: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

178

INTR'UN RADM DE DIMINETA.

Inteun ficliii, de dimindta,Pan'a nu Agri zori,

Amorul schimbat la fate.,Ca un copil, strangea fl off,

i clicea pe-ascuns in sine :Val de cine a primi

Aceste flori de la mine,a in suflet s'a rani!

Pe-acolo o feti§6re,Ce abea se ridica,Iii cauta o me6r1Perduta din turma sa.

Vede pe copil, se millAcesta ce p6te fi :Copil in loc de me6ra,Pe'n pustiiuri a'ntalni ?

a Copila§ drags, il dice,A§a dimineta 'n MoriCine te-a adus aloe,

i pentru ce aduni flori ?

Cine m'a adus lelica,Nu to pot incredinta.Tirana mi-i o floricicaCare'i 4ic : Nu me ufta.Ia-me me rog §i pe mineSi me du la casa ta,Ca mi-i fried de albinoC'or veni §i m'or muca !)

Page 188: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

179

Mila pe fat invata,0 invata, prin suspin,Se is pe copil in brati se'l lipesca de sin...

Val de densa! ca indataSufletul i s'a aprinsDe-o durere infocatgCe nu -i supffig la stins !

Alerga pe deuri, plange,Se vaeta, suspinand,Dar focal el nu se stingeCi s'adaoge a rclend.Merge la prin acasgSe le spuie ce-a AA:Parintil o blgstemasePentru el a zgbovit.

Necajitg blatg fataSe intOree inapoiStrigand : ah ! cand se se OM,La a ale mele nevoi,Mortea Mr/ prelungireSe vie 0 sa, me iea....Cacl alt chip de mantuireNu am la durerea mea !

AFRODITA. I AMORU1

AMORIJI,

«Nu scit maid mie'mi pare,Ori patimesdi de ceva ?Cgcl o mahnicIune mareS'a versat in faca ta!

Page 189: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

180

A. lipsit invilo§areDin dulci ochipiii tel,Si gurita, de 'ntristare,A. perdut toti nuril set !Nu fact arce din sprincene,Dupe obiceiul CH,Niel fulgeri acum din gene,Nici clipesci pe placul met !Unde'i din obraz rubinulCe dumnepi a robit,?Si faca to cea ca crinulPentru ce s'aii vestejit ?

AFRODITA

(Ah ! fiule prea iubite,Necazul met to nu'l soilCa se simti ca AfroditeMai II m6rta intre vii !...Scii ca viata cu placerePentru mine 'I se robescSi cea plina. de durereEste cand nu biruesc !inchinandu-se la mineAm privit pe dumnecleiSi lumea tota de sineS'a plecat la ochii mei.Ah I dar ce nenorocire !0 lume se stapanesc,Si a unui tenar fireSe nu pot s'o biruesc ?...lkanok, plin de mandrie,Sburand cu firea pe sus,Nici o data cu robie,Dragostelor mil supus :Cele mai marl frumsete

Page 190: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

181

In multime de femei,Pline de duh §i istete,

prins loc la °chit sei!de-ar fi fara simtire,

Al dice 0 nu datSe guste el fericireaUnui amor infocat ,

Dar el simte Si iubeesce,Fara se fie robit,

i adiaforisesceIn minutul ce-a iubit,In cat clic cu hotarirea acest teller cumplit,Pentru a mea osandire,Singur din Tad a e§it !Voiu da sterna 'rnperatescaOri §i careia femeiVa putea ca robescaLa mangaio§i ochii

AMORUL

(Afrodito rqineDe cate mi-al aretat...Caci la om se se inchineMaicei mele nu -i ertat.Ta lumei stapanit6re,Ceea ce insufletesci

fires, simtitbre,supui precum voesci,

Tu, se to -arati suparataPentru un prost nesciut ?...

de ce mai port sag6ta,de ce m'ai mai nascut ?

Arcul mea ascuns s'a-ntinde,Si sageti pornind de foe,

N' asi

i-i

se'lsei.

Tota'o

ii

Page 191: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

182

Sub peptul lui vor aprindeVepae in on -ce loc.Dar maica mai socotesceCa tot omul palm*La cele ce el poftesceDe-apururea ii urmas?.Nimeni n'ar fi, pre-a mea lege,Care n'ar iubi carat,Cand se scie c'a culegeCrcdinta ce-a semenat !

sciu ca iubesce,i ca se afla rohit

Chipuldi ce el slavesce...Dar se teme de-amagit I

AFRODITA

«Ce 'ml spui fiule iubite ?Si ce pote-aka a fi,land §i cele mai slaviteNu Tail putut birui ?Te in§eli, el nu iubesce,Ca asi fi simtit de-atunciFara numaY ca voesceSe pricinuiasca munci.

AMORUL

(Dar nu scii maid ca omul,Ce traesce pre pament,Cade une on ca pomulCe ii. rupe un mic ventNu scii gnstul ca supuneOri-ce suflet impetrit ?...

s6rele ca apune'aprOpe de rasarit ?

Ah ! ii slab omul malcutl,i supus pe cat it vrei:

Ikanck

?

aSi

Page 192: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

183

Cad curg intregi pirauta.De lacrimi din ochii sei !..

i dorit gustul ce'l areMai presus de on §i ce,In inima simtitOre,P6te face on eel vre.De mune on nu 'ndragesceLucru fnnadins facut,Dar se p16ca §i robesceLa un nusciiice placut...0 clipela, o zimbire,Un dar mic, nesocotit,Savar§esce o robireUncle Insu§i n'a ganditi!Zedar maid milostivaCa vei priimi a i-o da...

AFRODITA

«CI nu'T voi sta ImprotivaMe giur §i pe viata to !Dar spune'mi carel ursita ?Ca mor pentru Dumnecleti ?...

AMORUL

cAroirami slavitaL'a supus cu statul seq.

AFRODITA

cApoi tine se mai crepDe-acu 'nainte pre am ?i se n'aiba drept dovada

Ca viata lui este-un somn,In carele el visdza,De la ris §i pan' la plans,

Page 193: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

184

0 cale ce insemnezaLucruri none pentru dens ?Ah! gustule imperate,Cand se-mi fil §i tu supus...Ali lice ca peste teteAfrodita II mai sus.

TU NUMAI SUB CER ESTI UNA...

Tu lining sub cer e§ti unaCarea ai luat cununaDe duh, de grai, de blandete,De nuri §i de frumusete !La mana ta sta. legatilMortea mea viata tots :Pentru c'a ta sta,panireCovaqasce peste fire !Nu pot (lice ca's cu viata,Cand nu stint pe-a tale brataNici simt, nici ved... plans imi vine,Cand nu esti tu Mugu mine.

OCHIT TOT' AVEND GALCEVA...

Ochii toy avend galcevaDe protie §i de slava,

intre clang de-atateAmorului dete voieSe le-alega dupe voie,

Doi anteiti stapanitori.El cu o cautatura,De-acele ce inimi furs,

Dintre ei alese doi:

§i

orb,

Page 194: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

185

Dar cu-acestg hotgrire,Ca se.aibg stgpanire

Asupra for amendoi..Aleg cu plgcere

i la haz §i la durere,Ochii acei negri-muri:

Cad for li s'ag dat putereSe robeseg prin vedere,

Vii fiind plini de nullEi aprind cu cover ireA sufletelor sirntire.

i le supun la Tuba!EI dat viatg prin durere

necaz prin mangaiereInimelor ce -au rgOt !...

Lor li se cade se tieSchiptrul de impergtie

Asupra celora-lant' :le dal §i stgpanirea

Preste tot, omenireaCu-a robid mele lant' !

Atuncea, cuprin§1 de j6le,Cu lacrgmate clip6le.

Ochii ceia-l-alti vepndC5, amoral, cu protia,Au dat celor muri robia,

S'a 'nchinat lor, vrend ne vrend.

DE-AI PRIVI MARE/ VR'ODATA....

De-al privi marea veodatitIn vreme ce'i tulburatg

Cu cumplitg grozgvie,vedg-o cum se bate

§i

clis'at

!

Si

Si

Page 195: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

186

De malurile ei teteIsbindu-se cu rnanie...

Si prin ea o luntri§6raCe de valuri se'mpresera

Ivindu -se cate-odata,Si 'n midloc un om ce plangeCare mainile I i frange.

Cu un tipet plin de jale...MOrte vede, §1 nu fuge...

intinde §i n'ajunge...Ci invie 'n amagele :

Fire-ar Ore cu putintaSe nu gimp' vr'o umilinta,

La acea peire mare ?Si 'ndoind salbataciePrivire-al cu bucurie

A omului innecare ?Nenorocit veslitorul,Ce'l pedepsesce ainorul,

Rti sunt, inalta stapana,Si marea care nu scade...Este focul ce me aide,

De para ce nu s'alina!

EATACULTntr'acest sfant loc

Am avut norocSe me odihnesc;

Dar nu fost striaCa se flu coprins

La skull fratesc.Val' de tine, om !

'mi -a

lltaiui

Page 196: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

187

Ca si trez si 'n soma,Reu te chinuesci :

De nu dormi, oftezi;Iar de dormi, visezi

Cate petimesci!

DARUL UMBRELUTEI

Umbrelute norocite,Ia sema ce esti meniteSe umbresci un obrejelPlin do null si frumugel.Cate A mil pezesci tareSi de Venturi si de sore;

i child alti ochi i -or cata,Se te pui drept fata sea :Ca tu, umbrelute sciiCa ilu tem gi de stihii.

SLANICUL(Dupg 26 ani).

Apoi dar scris a fost inceSe te mai ved 'nalta stance!Se te mai ved, dar vai mie!Nu cu draga mea Zulnie,Ci singur ca vai de mine,Alb gi rece ca gi tine!

Dar unde'i copaciul mareCe lipit de a to stare.Cu aceste se cinstiseDe amor cuvinte scrise :

Page 197: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

188

4 Caletorule, nu trece : sta, citesce Si cunesce,<XI amorul cel mai strapic din priete§ug se nasce. I:,

inteleg, in terns, toteLe -au prefacut cruda m6rte!Dar incai Verna iubitaDe tine zace lipit6;Iar a mea, a mea departe,Pan' la cdsul eel de merte,Cand in gropa 'ntunecesaLipindu-me de-a ei OAVoiii striga : drags Zulnie!A01 §i mini si 'n vecinicie!

SARACELOR TINERETE...

(1846 Oct.)

Saracelor tinerete !Ca16t6re §i drumete

Pe minuta §i pe ces :Chiar ca nisce viorelo

i timpuril brandu§ele,Viata vi-i cat un popas !

Teri §i asta-di inflorirati,Mani §i poimani vietuirati,

i mai Omani v'ati trecut...Nelasand pe urma v6straDe cat uitarea cea pros%

Un biet trup zidit de lut !Tata starea Wetranotei

in calindariul vietelSpuneti-mi ce -ati insemnat?

De cat pofte §i dorintIAevea §i 'n nefiinta,

Si

Page 198: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

189

Ce minteev'a tulburat !§i ele trecura.,

Chiar ca o nalucituraCe ti s'arata, dar nu-i...

Lasand numai pomenire,intea omului simtire,

De necazurile luI!

PERU CApUT DE VENT1838, Iulie 15.

(in gradina de la Tiggnesei din jiri§tea caselor DOrnnei DafineIa lui Dabija Vv.).

Imperat gradinei mele, urie§ intre copaci,Ferule cu verfu 'n norl! pe pament astacti ce zaci ?

suflare, un vent numai de care laid' vreai se selfIntre morti fail de veste te-aruncara dintre viiAsta'i lumea! asta'i viata! inaltat, to -ai maritMai presus de-al 01 tovara§i, al dat umbra, al roditDabijel Voda §i mie, peste unul §i pol vacAcyf in terna cenu§a ale sale se prefac !

0

Page 199: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

PARIS MIJMULEANNUL

(POET ROMAN)

PLANGEREA SI TINGUIREA PATRIET

( Despre nedreptatea, ce i s'a facut de ceitre streiinii, pre carii 'i-apriimit in sinus sea, ca pre fZii sei.)

0! maica sfinta dreptate!Vin' din cer de unde esti!Veiji-mi a mea strimbatate :Celor rei se resplatesti!Cerurilor ! din 'naltimeRogu-ve se ye deschideti!

reutatii multime,Ce -I asupra-mi s'o vedeti!

Aratati milostivire,La al met cumplit suspin,Si, de este resplatire,Spelati-mi al met venin.Nu 'mi -a mai limas putere,N'am unde se nazuesc,M'a petruns a mea durereSi cunosc, ca me topesc!

Eft fru% fatarniciePe streini 'i-am priimit,Far' a sci ca's vrajmasie,Ca pe-al mei fii 'i-am iubit,Am vrut se flu hranitoreLa nemernicil barbari,Maid, btma 'ngrijitoreFar' a sci ca sunt tilhari.

Nu din pisma cu minie .

Barbari pe ei ii numesc,Ci de-a for neomenieStint silita se vorbesc.tin neam vechiti Si cu sciinta,Nu-i de cat un neam barbar;Silita-s vointaCa sa-i blestem cu amar.

Si-a

fang

Page 200: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

191

N'a§i urea se le der ast nume,Dar' al for reil m'a silitDe cat alti barbari din lame,El mai reil m'aii prapadit.La a for ticalo§iePururea ajutat;

'acum fara omenieEl pe mine m'a pradat.

Et 'I-am primit parintesce,Pe flamind, gel §i 'nsetat;Si el acum tilhaxesceDe tot m'at darapenat.'I-am ajutat cu mijloce,In tot chipul de-ajutor;Socotindu-i fib de pace,Ear nu hoti rasvratitori.

fugiti de sila,Dintr'al for loc strainati,Au aflat la mine milkCa mei cinstiti barbati;Si mai mult de cat se 'Ate'I -am imbrati§at pe toti;Le-am fost scapare la tote,Nesciindu-i ca stint hoti.

Le-am fost muma en dorire,Cestor barbari blastemati,Nu le-am dat deosebire,De-ai mei M. adeverati.N'am sciut ca vre o data,Mi s'or face vincletori,N'am sciut fi 'n§elata,

vor fi omoritori.

Toti in loc de multamita,Prin thing au uneltitSe me vacla prapadita,Dupe ce fost cinsti'6A. me rani pin' la morteAsupra-mi au cugetat;

slabit cu totul forte,cat nadejdi n'am de scapat.

Ca nisce lupi pre o turma,Pe -al mei fill-a impr4tiat,Gonindu-i din urma 'n urma,Din mine departat.Top navalnici cu urgieAsupra-mi ail fost porniti;Ai mei fib en vrajma§ieS'afla de ei rasipiti.

'Lail silit a se desparteMuma, tats, §i fecior,

instreinat departe,Si pe Irate de-a sa sor.Au batjocorit fecioare,Si femei intre barbati,Afi necinstit orb-ce stare,Lasandu-i gob desbracati.

Art pradat biserici sfinte,Si nimic s'ail spaimintat;Ate necinstit in cuvintePe cerescul imperat;Laca§ul c,elui prea mare,Barbarii desvalit,Fara frica de intrebareAce§ti aa nelegiuit !

§i-al

'I ail

'1 -au

'1-am

Isgoniti,

c'oig

'1.am

Nat

Page 201: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

192

BLESTEM PENTU NELEGIUIREt LOR

Dumneleule 'ndurateDreptule judecator !Veji-mI a mea strimbatateSi le fii resplatitor.Drept a for nemultamire,Da-le scarbe §i amar;Da-le drepta rasplatireCa m'atl pradat in zadar.

Mania ta se 'I urmezeOn §i unde or umbla,Osinda ta vineze,Verb pe ce locuri vor sta,Friel da-le se se tdmaSi fru* cand s'o mipa,Priveghiand se bage sendChiar de vent cand va sufla.

Da-le for calea pustieCa se amble rataciti;Arata-le-a ta manePe unde-or fi pribegiy,Drdpta ta le resplatescaCestor nemultamitori,Urgia se 'I osinddscaCa pe nisce barfitori!

Bratul tell via sa'l arclaCu focuri electricescI,Pomenirea for s'o piarpDin gurile omenescI!Curse 'n calea for le pune,Se ca 1a 'n pier4are toy,

Numai va0 chile buneNemultamitorii boy !

Gay vor pribegi in lumeFib, de nemuriUnde-or merge ca-allor numeSe fia batjocoritilOrb macar unde vor mergeDa-le for rea dupe rea;Ocara for nu o sterge,Ajunga'i blestemul tea!

Da-le spaima de '1 tamesceSe umble din loc in loc;Pururea '1 caletoresce,In drum far/ de noroc!Imble 'n pesceri far' de hrana,Fara ape, §1 'nsetay,Ougetul le fil hrana,In§i-s1 chiar find mustray !

Pasul for li-1 poticnesceSe n'aiba unde scapa;Adunarea le-o sdrobesceOn unde se vor afla.Se nu pal se gasdsca,Loc se fie odihniy,Pururea se ratacesca.Si se fla necajiy!

Nu-sj gasesc unde se §ecla,Mull de putintel loc,Ceriul eft nici cand se-1 vacla

huliti;

Page 202: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

193

i se plc% pe el foe;Pamentul de vii i inghititCa pre Viron si Man;Arcje, stinga-s'a for vita,Fia-le tote du§man !

Null gasesc' uncle se §eqa,La respintii §i prin munti,Dobore-1 a to manie,Preste poduri §i sub puntl !Frica, spline se-i gonesca,Ca se imble toti uimiti;Mug grozave se 'I gasescaUnde vor fi rataciti!

Trupurile for ramiieStarvuri gole pre pament,N'aiba parte de tamiie,Nici de mode cu morment.Da-le for s6rte cumplite,Se null pots, gasi loc;

Fa-le vieta sfir§itil,Moan c'un minut soroc.

Via poste ei putere,Gr6za de biruitori,

i peste a for avereAlti fie stapinitori!Casele for se be fiePururea in vec pustii,SI n'aiba clironomieNici ai for prea iubiti fii !

Ale for muieri rernaieVeduve far' ajutor,N'aiba cin' se le mangaie,La nevoi, necaz §i dor.DA a for episcopie,Altor a o stapani;Fie sub epitropieVecinic ping ce vor fi!

RUG/XI-UNE PENTRU A SA SCAPARE

Dumneqeule pre sfinte !Cel ce tote be privesci,Adu -ti de mine aminte,Nu 'n veci se me pedepsesci.Veql necazurile mele,Ca s'ail forte inmultit.Multe scarbe, nevoi grele,Cu totul m'ail covir§it.

Ve(J1 a mea darapanare,Cs-s aprope ca sa. pier :

Nu me lasa 'ntru piercjare,Ajutor la tine cer !Ceuta din cer la mine,

i -mi vecli focul cel aprins :Intorce-to -acum cu bine,Ca mai cu totul 'Wain sties.

Eram libera gradinaVeil tine ar fi venit :Cu tot felul de rod plinkFar' a fi nimic poprit.

Page 203: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

194

Si-acum am ajuns in stare,Mai de tot se me sfiriescPling, suspin 'ncetare,Din cli 'n cii mai reu shibesc.

Pink cand a ta manic ?Se petrec tot in oftat !IntOrce-tl a ta urgie !Vecli cl m'am dkrApknat !0 tilharOscil pornire.De-odatk m'a prididit,A mea t6t1 mo§tenireF6rte ret s'a ksipit !

Frick, spaimk de °dataPresto mine at venit,AI mei fii, popor, mult glOtaPribegind, napustit,Toti respandit departe,Pr6 ticklou mei fil,Sate O. orap sparteAt limas tote pustii!

Trimite-mi milostivire,i -mi ridick acest nuor;

Ai mei fii, a ta zidire,Vecli necazurile for !Nu mai pociii av6 rabdare,A-I vede instreinati,Arai,/ a ta 'ndurareCa sk-i ved Tar' adunati !

Pink cand se fit scarbitk,i jalnick de-al mei fii ?

Pink cand voit fi mahnitkSuferind ticklo§ii?

Eu eram cea rskfltataCu tot felul de-adunOrT,Efi eram cea desmierdatkIn primblarl §i desfatari.

Si-acum pod6ba mea tOtk,Mai s'a sting de pre pament ;Nu gandesc ck vre -o dataCe-am fost iar' se tic ca sunt,Casele cele frumOseA for mei pre iubiti fii,gaud se le ved luminose,De 'ntunerec sunt pustil!

Eli me bucuram odatk,De-al mei fii noptea imbland,Si -acum sunt forte 'ntristataN4tea de caul tot urland.Ale mele ujti tote,Sklta nopteu 'n veseliT.Si -acum plunge precut p6teVegendu-se cu-s pustil,

Ulitile acum plunge,De :.,angiuri ce versat,Nu mai pot inghiti sU,nge.Fie cbiar §i vinovat.Tinei, be trani, pruncl, feci6reBang, suspin faro soroc;Intorce a ta 'ndurare :Nu -mi pocik potoli ast foc!

Si pe voi, fii ye rog forte,De-acum nainte se fitiintr'un cuvent pun' la mOrte,La °lank §i uniti!

mailsail

s'at

fart

I

. . . . .

Page 204: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

195

Ve sfAtuiesc pgrintesceChipul care se'l urmati :Tr Aiti toti moralicesce,Nume bun ca se v6 dati !

Cea de-acum imprejur-stareSingurl vol o judecatii Phi nici o 'ndreptare,

Ve cun6sceti vinovati!N'ati ingrijit pentru mineNici de cum se me cinstiti,N'ati cunoscut al meg bineNumele se mi'l mgriti !

V'ati dat toti la lenevire,La moll/lel §i primblArINu ati avut ingrijireDe-ale mele mgdulari!Numa 'n parte fie-carePentru sine s'a silit,De cel mic acel mai mareNici decum n'a ingrijit !

Nu era intre voi tineEsemplu bun ca se dea ,Cel mai mare intru mineMoralul it rgsvrAtia.Se 'ngltase 'n vol mandriaPin' la puntul eel de susSe lAtise lgcomia,Cat nu e cuvent de spus !

Toti eking la desmierdareNu 'ngrijati d'al meg folos,Nu simtIatl ca stint in starePentru voi se port ponos.

De 'nvetati patina carteCrescere de loc n'aveati;De la voi era departeFolosul, cgci ye trudeati.

Supu§I toti la desmierdareNumal poftele vinati :De la mic ping la mareIn nelegiuiri imblati.Ve prih'Aniati fecioria.nit cuget ne 'mputat,Necinstiati cgsatoriaLucrul cel mai lgudat 1

Toti eliati din datorigUltaseti pre DumnecletiEat'acum mi -au vent miePentru vol acest foc greg.Uitaseti peal vostru frate,Cgruia erati datori,i cinstiati cat nu se pote

Pe strain lingu§itori !!!

Vedeti acum la ce stareNemernicil m'ati adus!La ce rea derapgnarePentru voi el m'ag supus !MA nici o judecatA,Vol en ei v'ati insotit,Vedeti acum cg de-odatlDial de tot m'ati pustiit.

Nu me socotiti de mumgSe-ml fiti fii, §i voi toti fray !Ve numiati fil drepti in glu mg,Tar nu drepti a leverati!

Page 205: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

196

Nici limba mea ce ve cresceVoi nici cum n'o invetati,Datoria ce firesce,Vi s'ar cgdea s'o urmati !Nu aveati in voi unireUnul pe-altul se iubiti :Erati plini de pismuireSi de patimi stapaniti !Pentru-a vOstra rea urmareCerc amare-astkli dureri,Astndi sunt l'acestil stareSlabg fart de puteri.

Darg cu acestea t6teEt pe voi tot ve doresc.

.3fluing Ye sunt, nu se 'Ate,.Trebuie se ve iubesc !Si voi sfaturile mele,Trebue se le urmati,Nu ye pug, dojeni grele,Ci ve rog se ve 'ndreptati

Cea deactn pildg ve fieOglinda ca se priviti,Sciti a vostra. datorieCum pe-o mum/ s'o iubi i_Vedeti alte maice 'n luineFiii lor cum le cinstesc,Si voi ca acele mumeSiliti ca se ve mgresc ! !!

IPOCRITUL

Ce vulpe, ce calve mut,Este omul prefacut !

Tot omul eel ipocritUmbla subt chip de smerit.

Umbla tot cu capu 'n jos,S'aratg prea ru§inos.

La om bine nu privesceSe strang la pept dud vorbesce

Umbll cautand ponci§i,Par' ca. 's caini ce muse furi§1,

Sat vulpi ce 1 atjocorescP'alte flare cum voesc.

Cauta tot In lament,Par' ca este cel mat dant.

Toti de grab cum it ved,Indat' ii poftesc de §ed.

Page 206: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

197

Se fac eä fug d'adunAri,i cg nu vor desfafti.

Se 'ncbing mult si postesc,Chle-un ces doue citesc.

oni si tine la ci yin,Spun slugile ra se 'nchin.

Cu Omenii cand vorbesc,D'abia din buze soptesc.

Las sprancenile 'n jos,St1 ca un lup jiindios.

Mueri frumese cand ved,Strinse la vr'un loc de

Se plecl, se Orbovesc,Pe sub gonl le privesc.

StA garbov §i cocoat,Crunt in fata lor be cat.

Scii ca lupii cand of fur,Nu mai cant inprejur.

Firea '0 prefac s'o silesc,Pre emeni de '1 aniggesc.

Cu nume ea suet smeriti,Toti ii au de buni, cinstiti,

Subt prefacut chip al lor,Amagese lumea cum vor.

Omenii ii socotescCu virtute, si 'I cinstesc,

Gratii cu respect le facNu'i cunosc a se prefac.

Uncle s'argt ru§ino0,Socotesc tit's cuvio0.

Alit in fata tit'sIar in iniml sent lei.

Cu fAtexnicia lor,Saversesc unde ce vor.

Crede tine ce le spun,Socotind cg e om bun.

.ed,

miel,

Page 207: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

19K

Unde'l ved a§a smeritY,De cat altb mai diferiti,

Vorba for e testament,Prinde loc de document.

Yob prefac firea nevrend,Supt s'aratil ca e

Unde-a mers §i ce-a vorbitCe-a vrut, i s'a saver§it.

Sarmani 6meni buni ce suntCe lesne del crepment.

Cum vede un ipocrit.IndatA luI s'aii jertfit.

Nu mill lup incaltat,i 'n piei de 6ie 'mbrAcat,

Orb cArbune 'n fatA stins,i 'n launtru foc aprins.

MENDI1UL

betrani, copila§I,Vedeti pe jupen trufa§I,

P'un domesnic dobitoc,Rapit de putin noroc.

Indata cum s'a 'ntemplat,Cu vr'un rang de s'a 'naltat,

Orb vr'un prilej d'ati pututPodObe de ' §i -au facut,

Pe loc cum s'a 'mpodobit,Ca Lucifer s'a trufit.

Yob es de tot din simtiri,Se prefac ale for firl.

De unde umbla smerig,Pileup la toy, suferiti,

Cum s'ail ve(Jut imbrAcati,De o dal' ii veqi schimbatb.

d'i

bland.

Tinsel.

Page 208: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

199

'n vdc bine gatitIPara 's cadre zugraviti,

Cand merg se schimonosesc,Picarile 'si tarsilesc.

Umbla pane 's ologiti,Sat copii nedurneriy,

Din cap se tot sovAesc,Ochii mai miesoresc.

strang parce's de ciurez,I6sma in ochi'ti pard

Apol pun ochelari,S'arate ca's Omen'. marl.

El dacg, se 'nsufletescOlogesce si orbersc.

Es din bunele mesuri,Umbla se face figuri.

Se tot taut 'mprejur,Li se par ca n'ait cusur.

Cu tine -vas chid vorbesc,D'abea din buze soptesc,

Li se pare el sunt elin oraclu dumneqe.i.

Chiar cu al for cunoscuti,Patrioy cu el crescuti,

Cand ii \Ted d'abea tusesc,De site cevas vorbesc.

La alti se fac ca, nu'iNu'l cunosc, minte nu'i tiii,

c'un cuvent,De unde si tine stint.

On de le vorbesc ceva,Tot en tu, nu dumneata.

Le pare cg pegubese,Cftnd pe eel mid if cinstesc.

Nu Me el's mai castigati,Gaud stint de toy leuday.

UmblA

§i''

'0

acid,

intrebti

vefiT.

Page 209: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

200

Cand ar fiCu onor termoniogi,

Toti le dart inchinaciuni.Supuneri §i plecaciuni.

Toti din suflet ii lubesc,La on -ce for se jertfesc;

Iar eel mandri §i trufa§1,I§1 face pe tog vrajmag,

Val seracul ingamfat,Cat de WI este 'n§elat.

Cat prilejul ii hrripescPrin niandrie de'l orbesc,

Le da sminteli de se stric,Si cu copilul eel

Toti pe densul s'amarasc,II cugeta, rea, §i '1 urasc,

Ca el cand a 'naintat,Pe nimeni 'ndatorat.

N'a vrut a'§i agonisi,Prieteni ce'l ar iubi.

Nimului bine-a Mut,Nici priete§ug a vrut,

Lucrul eel stump §1 mel sfantNepretuit pe pament

C'amicul adeverat,E un schiptru de 'mperat.

Astea ei nu le gandesc,Cand ceva§i insufletesc.

Nu ved globul WI rotund,Lumea haos fara fund,

Si sent t6te 'ntr'un noroc,nimic stare 'ntr'un loc.

Astacli este fericit,Si maine nimicnicit.

Astacii este inaltat,Si maine eel necrutat.

politicog,

mic,

n'a

:

Nail

Page 210: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

201

DEFAIMATORUL

Ce lucru suparatorE omul defriTmator !

De nimeni nu e Titbit,E la toy nesuferit.

Parc'ar 11 'ntr'adins nascuti,Numal pentru ris facutl.

Unde merg ponosluesc,itletalinT altora gasesc.

Parca sunt facup de mom,Ca se rip d'orl ce om.

Tr6ba for este umbland,Prin case vorbe purtand.

La o casa cand se due,D'eI de nu's fate s'apuc,

YT Tatra '1 ponosluesc,Rid de ei, si cliilniesc.

Apol cum fug d'acolo,se duce dincolo.

incep numai de birfit,Rid de casa ce-a fugit.

L'al treilea Tar cand merg,Pe ris gura 'n grab §'alerg.

Birfesc p'eT de i-a hIsat,Din casa care-a plecat.

Unde merg nicl cum nu spun.De vr'un om vr'un cuvent bun.

Ci la toy gasesc ceva,,Si 'ncepe a clef:Ana.

pic cutare ca'T writ,Cutare posomorit.

Cutare a maImutol,Barbatilor papu§oT.

§i

Page 211: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

202

Cutare e 'n§elgtor,Cutare asupritor.

Cutare e nat6rIti,Cutare barbar §i

Cutare e necinstit,Cutare este sgarcit.

i nimenea 'ntr'un cuvent,nr/ metahne nu sunt.

La marl, mid, betrhni. fem el,Si la pruncil mititei,

Mil de grepti le gasesc,Pe d'intreg if clefetesc.

Numai eI sunt toil frumo§1,Cinstiti §i politico§I.

Toti s'asemen cu AdonSi la duh cu Solomon.

N'ati nici metahne trupesci,Nici patime sufietescf.

Top spart oglinda lor,Sail se se va,d6 nu vor.

Numai p'altil ved, privesc.Latrl de el §i birfesc,

pioa n6ptea ne'ncetat,Ca cainfl la luna 'n sat.

El prin defalmare vor,arate duhul lor,

laude toil c5,Cunosc p'altil del descriti,

Si ca elocventilDefining la toti del.

Amar lor data &dem,cu duh se socotesc;

Astg, genie a lor,L'este reu vetAmator.

Fug de el toti ocolind,and ii ved la den§l viind;

reil.

g'ati

SeigIS'el scifi,

ail,

tSi

Page 212: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

203

Prieteni pe nimeniNici bunk, dioa le dat,

Nici in adunari nu'i vor,Tog fug de visita lor,

C toti ce oshndesc,Singuri stint cum ii bilrfesc.

Tar celor cinstiti nu plac,Se vap p'altil ce fac.

3'50,

p'altil

Page 213: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

ALEXANDRU BELDIMAN

FRAGMENTE DIN POEMA

JALNICA TRAGODIE A MOLDOVEI

SAO ISTORIA ETERIEi DE LA 1821

IIn norod asuprit forte, dar falnic, ne-astamparat,Ingamfat c'avea odata stgpanire §i 'mperat,MIIlt falnic ca in Grecia era ocarmuitor,

se ocrotea de sine§i, legiuit stapanitor.Dupe trecere de vreme de cati-va ani s'au turbat;Ravna intre ei s'aprinde, de slava cu totul bat,Se resvratese pe sub cumpet, intrigarisesc cat pot,Vrend .96 aduca Turciei, acel de istov potop.Alcatuesc Eterie, vrend s'apring.a a for foc,i otrava for se serve §i'n cel mai departat loc,

Smreduesc lumea mai WI, prin apostoli inadin§i,De rivna elefteriet vrend toti vecla prin§i;Scoposul se ispravesce, Grecii se radica tog,Cu atata turbaciune, incat a crede nu pop.;Planuri fac, dau hotarire, fara de veste-a lovi,Parti le Turciei tote, de odata-a resvrati;Tarigradul in surpare cer mai anteiii a'l vede,Socotind ca cele-l-alte de la sine vor cad6,Pun soroc, hotarasc qiva, intre ei s'alcatuese

o grabnica isprava cu totii nadejduesc.

fIe

Si

al

Si

Page 214: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

205

De-a for planuri n'am sciintA, nici pot a dice ceva,Dar lucrarea nici de frica, nu pate place cuiva.Praste,Si temeia nici unul, mai la urnia se vedeti,Mi§carile §i urmarea Grecilor celor istetiDin nenorocirea n6stra, hotarasc resboit a da,S'o imperatia veche de istov a resturna;

echia intru tate tare, averi marl ostql multi,rednici intru o clipela, se restorne groznici munti,

Vrednici anteatate randuri, resboie aii sprijiuit;La o§ti marl §i regulate, sciti cat s'a impotrivit.,rDin nisce ma.ni ca aceste, Elada se is voesc,Din turbaciunea cea mare, nici cum nu se induoiesc;Saracii, le plang de mild decd mana c?.a de susNu va face vr'o minune, decat se da mai presus;Pe principal Ypsilanti Archistratig it numesc,Yt smulg din sinul Rossiei, §i cu densul se unesc;Se unesc scia ca este cu sciinta §i istetliana dr6pta '1 arata in catu'i de indrasnet.Purcede cu rivna mare, de resplatire aprins,Si vine pfin de vapae, aice la Prut intins;Gatira puterea Vita, cat se pate §i cat vrei;Intru o aia lucrare, era numai doui la anal.Caci puterea Eteriei, ce putea a se fallPrin locuri deosebite, lasase a navali.Pre Domnul Michaia Voda, al terei stapanitor,S'at silit indat'al trage, se be fie ajutor.Isprava intru acesta, precum ve,d, n'a zabovit,Caci cu. mult mai inainte prin scrisori s'aa vorovit :Indata pun in lucrare; incep a scrie osta§1;Mai antaia toti arnautif din slujba for se ved tra§i,Nu numai eel din ogeacuri, dar §i eel de la boiari,Ca cand vede fericirea, §i cele mai marl averi.Acosta da o priCina de prepus intre boiari;Merga, intreba, stapanirea, de dosnicele urmari.Respuns iaa ca se trimita la Bucuresci ajutor,Ca'n Craiova se vestise un Toader resvratitor,

si

cal

Page 215: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

206

Cad §i 'n tdra romandsca, °sandl necaq., cat vrei;Dar aeesta ingrijire vor aye a scrie el.

'ap, la un cest de n6pte, dupe ce au inoptatFeld-marsalul Eteriei cu convoia s'at aratat,indata mersa la gascla, indata ce au sossit,Val mie! ce cruda fapta, ce lucru ati saver§it.Arnautilor da, voe pe toti Turcii a prada,De vortl sta cu 'mpotrivire. de m6rte a'l ataca.Barbarii, nelegiuitil, lupi de sange insetati,Cad c'o nemilostivire, peste-acesti nevinovati.La hanuri, in mezul noptii, acei mai multi navalesc,Altii a lovi Beilicul in cat pot se sirguesc,Jacuiescti, prada, om6ra,, marfurile impartesc,

cu cat privesc folosul, cu atata se iutesc;One se se 'mpotrivdsca, cad saracii ametitiFfind toti in gternuturi, Si intru somn adanciti,Sta zalug intr'o uimire; Alum?, ! cu totii striga;Dau averile for t6te, incep a se rugaArmele li se luasse, lacrimi intrebuintesc.Dar la nisce a. a feare, nimica, nu folosesc;Pe eel indrazneti °mark pe cei mai slabi lega,Fiind a for hotarire, la Belie a'i aduna :Ca nisce oi de giunghiere, a doua Ali duc pe toy.Cea de acolo cruclime a inchipui nu poti.Ii golesc pe tog de haine, si atunce navalesc,Se del cateva cutite s'apoi stat de il privesc.Unuia ii sbora mana, pe altul in capt lovesc,

pe altul uncle-apuea, mOrtea cat pot prelungese.Dupe ce cruclimi nespuse, osenditii au lucrat,Apoi dand loviri de mOrte, la un loc ati adunat.Priveli§te ce fac lumei, viteji vrend a s'arata,i spre o mai mare fall, hainele for le purta,

Acki ce din ban scapase, orb afara s'ati aflatUnii la boiari aldrga, iar altii la consultat,Acolo aflu limanul, acolo s'adapostesc.

ce-a0

§i

i

..... . . . . . . . . . .

Si

pi

'I

Page 216: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

207

Scapl de osenda WA, si de ferul dusmAnesc.Dar nelegiuitii afla ; cu top incep a strigaCer ca se le dea toti turcii, sett casele vor calca;AlergA toti ca turbatil, se fAlea, se lauda,CA vor resturna tot targul, decd pe Turd nu vor da.Mitropolitul, boiArii, consulii se unesc,La curte fac arAtare; si cu totii mijlocesc,Princepelui Alexandru, ii clic, ii arata totiCA este nelegiuire a face atate morti ;DP ce atata osendA la niste nevinovati,Cand ei nu rA.dica arme, §i cu totii sunt plecati ?Dupe ce averea tata, §i armele le-at luat,A s'atinge si de viatl, ii crt4ime, Ii pacat !De stint dusmani Eteriei, de sunt asa socotiti,Ca prisioneri de oste, pot ca se N. opriti :Apoi consulii la urma au vorbit descoperit,Ca 'n consulat, nu se pate case intre Eterist,Nici pot face vr'o cercare, sell cat de putin mina,Intro atm intemplare, consulatul a calca :Acesta 'i au smerit tare, 'i all fAcut a conteni,Si boierilor dl vreme pe cei mai multi a porni.La urml ceti-va dintr'insii, la Curte at adunat,Si WA intarcliere, la Galata '1 all mutat,Si de acolo cu paza, in carete el dus,Ifnde au scapat din grija, din °sena. prepus.

Mai la urml, pun la cale voind a se §i fAli,C'ail putut pune la cale, pe un Andrei Pavli,Negutetorit, om de cinste, cel mai bun capitalist.Ce din scumpete, sell minte, n'aii vrut a fi eterist,Ii apucA cu stransore, se dea un ajutor bun;Dar nici cum nu se primesce, cad el nu era nebun ;Intru acestasi Curtea, trage a s'amesteca,CAci ei nu'l silea s'agiute, ce voia a'l desbraca.Oranduesc spre acesta, pe un Duca exetoriii,Tin birbant de cei de frunte, si de teri venturAtoriti;

:

'1 au§i

1i

. . . . . . . . . . . . . .

pi

Page 217: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

208

Executie in casa ii pun, 11 branduesc,Bolta, ale see t6te, indata pecetluesc.Al Orga, merge la carte, pe la toy se jeluia.Ca se'ntelega ca n'are, din suflet se nevoia,Zapise de la datornici se primOsca le clicea,Din asa necaz se scape, ori cate putea, facea;Dar nu'i chip, cad toti stint una, se agiute 11 silesc,Cu cat el credea se scape, nici cum nu se multumesc.

supera Eteristii, eat se dea i ingrozesci en ei intr'o odae, luandu'l it necajesc ;

Suteri red varse de mOrte, se spue nu aveaCa se'l dea vr'o ascultare, din toy until macar nu'i.Hotarasce a da banil, cu eel mai mare necaz,Cand Duca, si Eteristil, nici cos nu'i dart de regaz ;

Atunci cade la 'nvoiala, cad chip nu'i, ii nevoit,Doug sute mil lei tocma, numerand mantuit.Hargealik destul facuse, casa sirmia avea,Caci de la cel Mr' de stare, pen' la galben priimea.Se tulbura mult domnia, puterea au scaqut.

nadajduft s'aucla, aceia ce au veclut.Un respuns asa de dosnic, mult ne nedajduit,Cu total restOrna planul ce '1 avea alcatuit;Alta intemplare anca, luau nenadajduit,Un plic in Mitropolie din Tarigrad primit,Intru el carti de blestemuri, cat to ingroza'i s'ascultiPatriarchil iscalise, si din sinod eel mai multi.Blastema pe Michai Voda, de un Mihale pominese,Pe Ypsilant si toti Grecil, eat! Eteristi se numesc.Blestemuri neamiite pe toti Eteristii Greci.

ra,cea partasi GheeneI, Si muncel celel de veci,Blastema pe toti aceia ce nu se vor radicaSal gonesca, sal ucida, si 'n pici6re calca,Argos pe Mitropolitul si pe Episcopi facea,Dec. e asa pricina, vor cerca a o tacea.Spune'mi ce putea se fug intru asa intemplari ?Ar fi putut din potriva; se fac4 alte urraari?

Il

cal,

s'ati

caci

B

'1

sail

a.'l

Page 218: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

269

Mean tiparil se pun copii, intocmai cum era scris,in to coprinsul Orel, la marl §i mid s'at

Se 'ngrijesce mult domnia, se gatesce de purees,Cadi taina cea dintre den§ii, vedea ca inteles.Din scrisori ce priimise, descoperit se vedea,Ca 'n Tarigrad pe toti Grecii, ii taia de 'I prapadea,Acei ce au prins de veste, prin corabii au intrat,my au apucat se fuga, de sable at scapat.Copiile impartite prin ina,din§i trami§i,Tulbura toti Eteri§tii din earl §i din Iasi.Ura, vrajba, gone mare, intre Moldoveni §1 Greet,Nu puteai nesimtind ura, pe langa, den§ii se trod.Eforii din Ia§i atunce, era o§til comandiri.Pen' at sosit .Penile -deca, cu capitanul Ispirt,De principul Ipsilanti, amenduol au Post trami§i,Ca se ia, se aduca Grecii, cati at mai remas in Ia§i,Ace§tia iat comanda, dar mult smereni §i supu§i,In pretentiI tta brand*, Eteri§tii Area ca nu's.Din scrisorile priimite boiaril at priceput,Ce urmare se pazdsca, §i indat' at inceput;CartI at scris pe la tinuturl, la ispravnici poruncesc,.Eteri§tilor tainuri a li se mai da 'I opresc,Dau porunci ca gondsca de pe uncle's adunatiLa Tergovi§te se merge, uncle sunt §iLa Braila se se scrie, §i la Tarigrad un arz,Se ne scape de (Nana, se ne scape din necaz,Se arate starea Orel, §'acele ce-at suferit,Chelerul imperatiel se nu'l lase de perit.Numai era ingrijire, ce vrea se fad, putea,Caci descoperit Domnia, 0 purdda se gate,a.Ce alta putea se face, de ce s'ar fi apucat,Ca 0 scape din °sancta, necaz §i cumplit pecat ?A. se uni cu el Ora, vre o data se putea?Ce minte prOsta la den§ii, a§a Mel socotea;Supunerea for se uite, ce Porta eras datori,Se se arate cu totii rei §i nemultumitori?

14

s'at

Si

se'l

Page 219: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

210

i de ce acesta jert%? pentru ca ne-at desbracat,Pentru crudimi, gi 'n batjocurl ce 'n Moldova at lucrat iSea pentru cregtinatate, cum cu totil se aka?Dar cregtini cu aga fapte, tine a'i numi putea ?Socotesc ca gi 'ntre dengii, intelepti cap s'or OA,Cumca am OM dreptatea, insugi vor marturisi.Domnia mult slabanta, din stapanire s'aii tras,iduna pe tog boierii din eel marl cap at remas,Adunt., le vorovesce cu lacramile in obraz :Vederat era in fata al sufletulul necaz.Le inoredinteza carma, gi le dice : Stepaniti,Moldova, patria nOstra, precum vreti o carmuiti.CUT stint silit a purcede, gi in Rusia 0 tree;manT purceg cu tOta Curtea, drept in carantina merg.Nu'l pass, n'are vr'o MA cad cu el avea pre multi;Cine putea 0'1 opr4sca en atatea Arnauti.lat diva buns boierii, die se mdrga sanetos.Toil fntr'o posomorire. unul nu vedeaT voios.0 politica acesta, nu ca mai erat mahniti,Caci era satui cu top, a fi aga stapaniti,C'acel din chivernisela, prea tare stump ii tinea,Cad nu se da boierie, pine nu o cumpanea.Postelnicul Iacovachi, aga bine le versa,In cat celul cu mansupul, numal fall IT lasa.Ba g'un an gi jumetate, iefri nime n'a vedut.Spunemi, o aga dreptate de pate fi de credut ?

Zvonii mare peste n6pte, care de care fugea,Cum egia din tfirg earl, drumul nu mai alegea.Se sparie tot poporul, chiot, vaet gi amar,Om peste om da de frica. ca se scape la hotar.Aice se stea condeiul, caci ii prea neputincios,Orl ce-agi dice, sunt prea slabe, tote vor remane jos..Tanguiri, tipete, racnet, to las a inchipui,Cad inscris nu'T cu putinta a putea alcatui.

. . . ....... . . . . .

Page 220: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

211

Gemeat ulitile tote, te'ncrancenal dud alai,N'auleal alta nimica, deal tipete §i vanUn popor vedeal desmetic, ce se face nu scia,(e lucru se lase in case, §i care cu el se ia.Lesa una, lua alta, seracul nu se'ridura;Ar fi vrut se le ia tote, dar tresurt nu era,Femel cu copii In brate, pa ce§ti din urine striga,Caril tremurand de spaime, dupe ele alerga.Grozevii vepud de-aceste, mai incape vr'un prepus ?Poti se clici cum el nu este, groznice palma de sus ?TOte-aceste Eteri§til, priivind se bucura,Uzi deoertandu-se targul, grija for se mic§ura.Pizma for §i tote ura, pe boieri tote era,Pe unii lase se merge, iar pe altii supera,Grigora§t §i Dimitrachi, duo! Sturzesci, Logofeti marl.

intorc cu deflimare, cu o§teni ca pe talhari,In TreI- sfetitele 'nlintru, pe amenduol ii opresc,

cu cuvinte urite, cat pot ii batjocoresc;Pe Grigora§ Logofetul, Domnita plangend cerea;Respect n'are blestematii, ce n'o ved li se perea.S'arate cu defeimare, nisi unul n'o asculta,

1icea se nierg'a case, §i de fume a'§i ceta :In urine grin mijlocire, le-at dat drumul, iertat,Dupe ce armele tote de pe la slug! ail lust.Fug cu totil car! cum 'Ate, inapoi nu mai ceta;Din cgs in ces vedeai grOznic a se de§erta,to forte putine clile, tergul fu fiire puteri,NumaI cu Mitropolitul, §i cinci §ese din boieri,Strajile lipsite tote, la culuce nime nu'i,Craii din Ia§i fil-care, era chiar de cheful lui,Spargeri de dugheni §1 case, §1 betitcate voesci,Ceci pe din§ii cu Simenil, nu puteal pedepsesci;Hatmanul scriind la plaiuri, au adus cati-va pleia§T,Ca se'i intrebuinteze, pentru paza cea din Iasi.Dar n'at isprevit nimice, ceci tilharii n'at ales,Pusce, pist6le stricate, cate au gasit le-at cules.

YT

IT

Iasul

se i

1-an

Page 221: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

212

Plxiasii le dais indath, nil a se impotrivi,Cu nisce 6meni selbatici, ce nu puteati isprIvi.Fug se'mpra§tie cu totil, care'n cotro apnea,Deprinsi a till la munte, si sub bracli a se culca;Nerntii se 'ngrijesc cu totii, rneeeri, dascAli, negustori,Din rivna for cer se fix, Ia§u lui aperatori,CO eel mai multi avea casa, dugheni, femel §1 copil,B5rbXtia for nu'i ierta a vedea tote pustii,Arata cantileriei, se imbXrbateza toti.i batmanul pe la strajI, se afla 'n amle nopti,

Numerul for fiind mare, Eteristii se 'ngrijesc,Chi era unul §i unul, 6meni ce nu se sfiesc,Barbatil indestulg, la arme f6rte deprinsi,i de rivna resplAtirel, pe toy ii vedeai apring.

Incep a apera tergul, incep a se'mpotrivi,Cu atata sirguintl, iticat nu not vorovi.

Domnia fiind in.scaun, tine ar fi inarasnit,Un caved ram se (j.icl ca s'ar fi primejduit.Toti gemea, intr'o Were, toil ofta intru ascuns,Caci reul era atata incat nu se da mai sus.Teta tera in calcare, in ce cumplit foc ardea,Oki cu prilejul Elladei, talbarii o prapadea.

In ce fel de carantina, vai mie nu'i de crept,Starearodibna for Ord, cu ochii mei am vept.Pe un term lipsit de tote, mult uscat §i neumbrit,Unde mascuri, of §1 vite, i1 pXscuse neoprit,Unde nu videai nirnica, decat nNsipis cat vrei,Si cate uu pile de ierbl, uncle si tin& vedeal.Pe acest5 usc6ciune, intr'acest lot mult urit,Vedeai nemti, crestini i jidovi, popor mare MALCad in del la carantinX, nu era de vorovit,Popor mult, case putine, num& pre nepotrivit,

Page 222: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

213

Cea de acolo odihna, ceia ce-ati snferit to',Socotesc c'or povesti-o, in gropa la eel morti,Necaz la ee' de pe-afara, 'n15,-intru rea cat vrei,Cad fara a da parale, s'aduci ce-va nu puteai.Din provisil a mandrel, parte do n'ai fi facut,Acel ce era dejurna, dice ca nu'i de trecut;Necaz, superari de m6rte 6meni neinduplecatiDe nu'i dal rubiaoa, nu'' mai vedeai impacati,Mani*. frunte sbircita. cat se da possomoriti;6rnenii li se par musce, la el cn tau]. uriti.Oficerii carantinei, in cele mai multeIt' dig cu o mania, incat te luoa foil,Un Triandafil dejurne, grec de curend muskicit.Pentru ca 'ti au 41is un zdraste, te socoteai fericit,Acesta pune la tale, acesta le facea rind;Val de .saracul acela ce n'ar fi amblat curend,Un bet gros de corn in mana, tiind in loc de baston,N'alegea de da in vi'd, seri de lovesce in om,Tot' infocati toti aprigi, si interesati cat vre',Dupe ce le dal parale apoi facea' ce voiai.Intru tag carantina, de era ceva ales.Inspectorul om de treba, prea cinstit Si de'nteles,Polcovnicul Safirivi, om dulce ki forte drept,Neinduplecat 1a minte, fOrte bland si intelept.Tate facea en ra,bdare, nu so tulbura nici pit,Nu facea deosebire intre mare §i'ntre mic.Lauda imperatiel facea ceia ce slujea,Cad neinteresat cu totul, pentru toti se ingrijea;Nu avea nici o sciinta, de cele ce se lucra,Cad 'Lod ofiterimea carantind tremura;Cine avea gura sä 4ica, ce va a se jalui,Cad apoi in carantina, nu puteai a mai trai,Subt un jug de tirania, eel din la-intru gemea;Numai eel cu rubiele dandu-le haladuia,Val Si amar de saracul. ce-apucase'a intra,Nu scia cum 0, o dee de avea vre o para,

Qi

§i

§i

Page 223: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

214

Gura for se'ndestuleze, set pre el a implca,C'apoT lua pe spinare,'cat nu mai putea rtbda.Acum le pArea carantina, la toy eel nenorociff,Li se parea cum ca. scapa §i's din temnita e§iti.Se pArtsim carantina in stare ce-am aretati la Iasi se ne intOrcem, se vedem ce-at mai lucrat.

cipetul, a for strigare, pen' la cerit s'at ridicat,Se cun6scl forte bine, cum gonea uu pecat.In tabie intra Tamil ca nisce lei infocati,Trup peste trup &lea Grecii, ingiungheti §i impu§cati.In capra poduluT, unit necontenit impu§ca,Sgomotul, tipet, strigarea, pen' la ceruri se urea :Cum sar brOscele in apa, inteacest chip great toti,Unii raniff, altii teferT, dar ceT mai multi era mortT,Se impingea unu pe altu, nu scia ce mai facea,Prea rar vedeai cite unul, peste Prat cum ca trecea,Aid serdaresa Carji at dat cumplitul sfersit,.Cu sort-sa si nepOta, la un loc s'ati s'e'varsit,Prutului s'aii facut jertfa, intru el s'at prapadit,T6te ae cgclut din caprt, dupe ce le-at gramtdit.Tufekciul Atanasie, canele nelegiuit,Om e§it din omenire, cu alti Eteri§ti venit,Le-at calcat la o mosie, prtdand tot le-at §1 robit,Pizma ce avea pe Carp, a'§i raspltti at grabit ;Lacrimele §i strigarea, tipetile ce faceat,and le-at ridicat din cast, §i legate be duceaii,N'ati induplecat nimica pe noel nelegiuit,Uniti toti rat rugat f6rte, vrend a le rescun3pAra

epte miT de lei privesce ca cum ar fi o para ;Trece de la Carantint, se duce Prutul in sus

on dinsul din preuna, One la Sculeni le-at dus,Spre pazt, sea spre nsandt, in tabie inchis,Pene cand s'ati stricat Grecii, si in apt. impins,Pescilor le-aa gout hrant, §i Prutul fost morment,

eel

Sile-ad

le-atle-ati

Page 224: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea

215

De prohod n'at avut parte, nici loc in pamnat.Dumne4eule inalte, Cerescule Imperat !Dreptatea to este mare, am veclut'o vederat,CA tot pe apa PrutuluI Ormurl, §i starvul for at remasSufletul lul cel mult scarnav, Gheenii va fi OAR ;N'at intarcliat osanda, resplatirea fu pe locCu toti al sti din preuna, cap la cel d'anteit foc.

Editiunes ti proprietstes L.. Heliopolis.

Page 225: Alexandru a. Beldiman - Colecțiune de Poesii Vechi - Cântece Vechǐ Ale Poporuluĭ Român ; Din Psalmiǐ Luǐ Dositheiǔ Mitropolitulǔ ; Culegerea