Alcatel-Lucent Business Communication Solutions pro nbsp; Alcatel-Lucent OmniSwitch 9000 Chassis LAN Switch Rodina p™ep­na¯ Alcatel-Lucent® OmniSwitchâ„¢ 9000

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Alcatel-Lucent Business Communication Solutions pro nbsp; Alcatel-Lucent OmniSwitch 9000 Chassis LAN...

 • Alcatel-Lucent Business Communication Solutions pro firmy do 1000 zamstnanc

 • strana 2

  Obsah

  Dynamick spolenost ..........................................................................................3

  1. Vae telekomunikan infrastruktura ..................................................................4

  IP infrastruktura ......................................................................................... 5 Komunikan architektura ............................................................................ 18

  2. Vy efektivita zamstnanc ......................................................................... 26

  Profily uivatel ....................................................................................... 26 Pklady : ..................................................................................................... 27 Pklady : ..................................................................................................... 30 Hlavn komunikan sluby pro firmy ............................................................... 32 Nabdka telefon ....................................................................................... 38 een jednotn komunikace......................................................................... 43 een podporujc spoluprci ........................................................................ 51 een pro mobilitu .................................................................................... 58

  3. Trval zvyovn spokojenosti zkaznk ........................................................... 65

  Firemn uvtn ......................................................................................... 65 Efektivn sluby zkaznkm ......................................................................... 67 zen vztah se zkaznky ........................................................................... 70 Przkum ................................................................................................. 70 Monitorovn a zen efektivity prodeje ........................................................... 71

  4. Optimalizace IT innost................................................................................ 72

  een pro sprvu a zen ............................................................................ 73 Vysok dostupnost slueb ............................................................................. 80 Zabezpeen ............................................................................................ 85

  5. Hotely a zdravotnick zazen ....................................................................... 89

  Vy efektivita zamstnanc ........................................................................ 90 Trval zvyovn spokojenosti zkaznk ........................................................... 91 Optimalizace provozu ................................................................................. 93

  6. Sluby ...................................................................................................... 94

  Shrnut .......................................................................................................... 98

  file:///E:/Dokumenty/Web%20novy/Alcatel-Lucent_OmniPCX_Enterprise/popis%20alcatel%20lucent%20omnipcx%20enterprise.doc%23_Toc382674225file:///E:/Dokumenty/Web%20novy/Alcatel-Lucent_OmniPCX_Enterprise/popis%20alcatel%20lucent%20omnipcx%20enterprise.doc%23_Toc382674226

 • strana 3

  Dynamick spolenost Vzvy novch standard, sofistikovanch nrok uivatel, rostoucho objemu informac, stle vt komplexnosti st a tvrd konkurenn prosted vyaduj u dnench firem mnohem vy dynamiku: pednost je agilita, mobilita, informovanost a rychlost.

  Alcatel-Lucent za dynamickou pokld firmu, kter propojuje lidi, st, procesy a informace se zmrem zvit vkon a produktivitu a souasn svm zamstnancm pro dosaen tohoto cle poskytuje lep nstroje. Dynamick komunikan struktura jako jdro tto strategie transformuje firemn komunikaci na vy rove a zrychluje firemn procesy. Struktura podporuje een, kter je trvale dostupn, flexibiln a zaloen na standardech a kter je podporovno snahou o inovace, partnerstv a vsledky.

  Alcatel-Lucent je pipraven takov firmy podporovat svm otevenm portfoliem bezpench produkt a celosvtov psobcmi poradenskmi slubami.

  een Alcatel-Lucent

  Datov st Pte komunikan struktury dynamick firmy pedstavuje datov s: robustn, inteligentn a zabezpeen infrastruktura. Pro een datovch st Alcatel-Lucent, kter firmm pomhaj doshnout centralizace a zjednoduen, jsou charakteristick odolnost, klovatelnost a flexibilita.

  Jednotn komunikace

  een jednotn komunikace Alcatel-Lucent pedstavuje klov prvek komunikan struktury dynamick firmy. Umouj efektivn spoluprci lid a sdlen informac v relnm ase, zjednoduuj komunikaci a zvyuj produktivitu zamstnanc, jejich uspokojen z dosaench vsledk a vkonnost cel firmy.

  IP telefonie Alcatel-Lucent dodv spolehliv, odoln, klovateln a zabezpeen IP struktury hlasov komunikace, podporujc nejnovj komunikan aplikace. Nae komplexn nabdka vestrannch een telefonie lidem umouje bezpen komunikovat takovm zpsobem a v takovm mst, kter si sami zvol.

  Kontaktn centra een kontaktnch center Alcatel-Lucent firmm pomh v relnm ase prun reagovat na mnc se poptvku a prosted trhu optimlnm pizpsobenm prostedk poadavkm zkaznk a obchodnm clm. Nae kontaktn centra firmm umouj chrnit jejich vlastnictv, rozit jejich zbr a pizpsobit se jazyku svch zkaznk a klient.

  Mobilita orientovan na uivatele

  Alcatel-Lucent firmm pomh plnovat a implementovat een pro mobilitu v rmci cel firmy, dit nklady a dosahovat obchodnch cl. Nae een firmm pomh koncentrovat se na ti zkladn pile efektivn strategie mobility: podpora uivatel, budovn st a ochrana vlastnictv. een pro mobilitu Alcatel-Lucent dvaj uivatelm flexibilitu komunikovat a tmov eit vzvy nezvisle na to, kde prv pracuj.

 • strana 4

  1. Vae telekomunikan infrastruktura Firemn een Alcatel-Lucent zahrnujc IP sovou infrastrukturu a komunikan een je zaloeno na vrstvov architektue popsan ne.

  een firemn architektury jsou zaloen IP infrastruktue a een komunikanho serveru OmniPCX Enterprise. Ty mohou bt distribuovny pes nkolik pracovi, v zvislosti na rozmstn firemnch objekt.

 • strana 5

  IP infrastruktura Alcatel-Lucent vm nabz monost vytvoit nebo upgradovat firemn datovou s pomoc bohat nabdky IP sovch een, kter vm pinesou dostupnost slueb, zabezpeen dat a nepatrn nroky na sprvu. S eenm Alcatel-Lucent zskte konvergovan IP prosted pro hlasovou i datovou komunikaci, co se projev ve snen nklad. Tato nabdka vm umon implementovat a vyuvat klovateln a flexibiln een podle svch poteb a monost.

  vod do datovch st

  Firemn st se stle vce orientuj na IP protokol a vyaduj infrastrukturu, kter podporuje konvergovan penos hlasu, dat a aplikac. Proto vm Alcatel-Lucent nabz komplexn portfolio een datovch st s nenronou sprvou, vysokou efektivitou a vbornm zabezpeenm. Alcatel-Lucent dodv bezpen a na sprvu nenron datov st, kter vm pomohou zachovat kontinuitu firemnch proces. Nae een

  OmniSwitch Family pro pstup v LAN, distribuci a pepnn jdra, podporujc klovatelnou a vysoce robustn architekturu pro hlas, data a video.

  OmniAccess WLAN pro bezdrtov pstup, podporujc klovatelnou a vysoce robustn architekturu pro hlas a data.

  OmniAccess WAN, een "office in a box" oznaovan jako Unified Services Gateway OmniVista 2500: zasteujc systm sprvy IP st pro konsolidovan management chyb a

  prohlen topologie s mnoha dalmi funkcemi Vhody Jednoduchost

  Snadn ovldn, zen a sprva s bnm operanm systmem Rozen stvajcho zen sovho pstupu bez dalch klient/server pln kompatibilita, podpora otevench standard

  Efektivita

  Vestrann, robustn a cenov pzniv portfolio LAN, WLAN, WAN produkt pro een vech vzev datovch st

  inn a spravovateln zabezpeen Optimalizace hardwaru pro snen spoteby elektrick energie jako soust ekologicky

  etrnho IT prosted Zabezpeen

  Integrovan zabezpeen pro pstup, sprvu a operan systmy Nativn odolnost pro zajitn kontinuity firemnch proces Vysok mra dostupnosti s robustnmi pepnai, linky a topologi pro zajitn kontinuity

  operac

 • strana 6

  een LAN

  KKLLOOVVAATTEELLNNOOSSTT OODD PPSSTTUUPPOOVVCCHH BBOODD AA PPOO JJDDRROO

 • strana 7

  Alcatel-Lucent OmniSwitch 9000 Chassis LAN Switch

  Rodina pepna Alcatel-Lucent OmniSwitch 9000 (OS9000) zahrnuje Layer-2 a Layer-3 10 Gigabit ethernetov pepnae s bohatmi funkcemi a pznivou cenou pro firemn st. Pehled S modely OS9800, OS9700 a OS9600, ada OS9000 series vychz vstc potebm souasnch firem a nabz vysokou kapacitu spnn, velk hustoty port 10GigE pro podporu migrace na budouc generaci ptench st * a podporu IPv6 pro splnn firemnch poteb i neustle vznikajcch legislativnch poadavk. Souasn rodina OmniSwitch 9000 zahrnuje ti asi a sadu bnch sovch rozhran. Je orientovan na podporu firemnch aplikac:

  vysok mra dostupnosti,

  vysok "wire-speed" rychlost,

  vysok kapacita rozhran s vyuitm 10GigE a GigE,

  mal zpodn. Uveden monosti sniuj nroky na upgrade nebo vybudovn nov ethernetov st. Velk poet port rodinu OS9000 peduruje pro dvourovov/trovov st. To je mon dky vysokmu vkonu a velk hustot port GigE a 10GigE. Rodina OS9000 dky nativn a pln podpoe IPv4/IPv6 st pipravuje pro budoucnost a vychz tak vstc poadavkm na migraci z protokolu IPv4 na IPv6 nebo novou implementaci IPv6. Nabz pokroil funkce zabezpeen a kvality slueb QoS pi atraktivn cen a je pln podporovan systmem OmniVista Network Management System. Nejdleitj informace

  Ochrana investic dky vysoce klovateln (velk hustota port), na standardech zaloen (IETF a IEEE) a pro budoucnost pipraven (IPv6) techno