Aktuelne informacije iz Srema M novinemedia1.m- ذ»ذ¸ر‚رƒر€ذ³ذ¸رکذ° ذ¸ ذ؟ذ°ر€ذ°رپر‚ذ¾رپ ذ¶ر€ر‚ذ²ذ°ذ¼ذ°

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Aktuelne informacije iz Srema M novinemedia1.m- ذ»ذ¸ر‚رƒر€ذ³ذ¸رکذ° ذ¸...

 • NOVINE SREMSKI INFORMATIVNI NEDEQNIK •GODINA XIX 11. SEPTEMBAR 2019. • BROJ 925 • CENA 50 DINARAM

  ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА “СРЕМ­ГАС“

  СРЕМСКА МИТРОВИЦА

  Трг­војвођанских­бригада­14/I 22000­Сремска­Митровица

  Телефони: 022/610-069,­624-657,­621-065 Факс: 022/610-070

  Дежурна­служба:­064/8894-580

  Бесплатна­телефонска­линија­за­потрошаче: 0800-100-122­(радним­даном­од­8­до­12­часова)

  www.sremgas.rsE-mail:­o� ce@sremgas.rs

  Aktuelne informacije iz Srema na portalu M novine

  www.m-novine.com

  NAGRA\ENI SPORTISTI: Uspesi se u In|iji isplate

  Prvaci Srbije

  PE]INA^KI BAZENI: Diplome za pliva~e

  [AHOVSKI KLUB „SLOVEN“ RUMA:

 • Јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију

  топлотне енергије „Топлификација“

  Сремска Митровица ул. Змај Јовина бр. 26

  Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272 Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022

  Besplatna telefonska linija 0800/108-022 novi E-mail: smtoplana@ptt.rs

  Web: www.smtoplana.rs

  ВАН­РЕД­НА­АКЦИ­ЈА­„ДАЈ­КРВ,­ПОКЛО­НИ­ЖИВОТ“­У­СРЕМСКОЈ­МИТРОВИЦИ

  Хума­ност­и­саве­сност­на­делу

  Због пове ћа них потре­ба за крвљу и крв ним дери ва ти ма, Инсти тут за тран сфу зи ју крви Вој во­ ди не и Црве ни крст Срем ске Митр о ви це, Град ска упра ва и Савет за здра вље Гра да Срем ска Митр о ви ца, орга ни­ зо ва ли су 4. сеп тем бра ван­ ред ну акци ју добро вољ ног дава ња крви. На Тргу Ћире Миле ки ћа поста вљен је тран­ сфу зи о мо бил, покрет на амбу­ лан та у којој су гра ђа ни могли добро вољ но да оба ве тај хуман чин.

  Пред сед ник Црве ног крста Срем ске Митро ви це, др Ненад Голу бо вић иста као је да је ово прва ван ред на акци­ ја добро вољ ног дава ња крви и крв них дери ва та на отво ре­ ном.

  – Тран сфу зи о мо бил је наба вљен сред стви ма Покра­ јин ске вла де, Црве ног крста Вој во ди не и Црве ног крста Срби је. Сти ца јем окол но сти, потре бе за крвљу су пове ћа­ не, тако да мимо редов них акци ја које се спро во де два пута месеч но, и које се оба­ вља ју у про сто ри ја ма Црве­ ног крста, ово је тре ћа акци ја овог месе ца. Број дава ла ца се кре ће од 80 до 90 по акци­ ји, што је на врло задо во ља­ ва ју ћем нивоу – изја вио је др Голу бо вић.

  О акци ји спро ве де ној на цен трал ном тргу Гра да, гово­ рио је и Воји слав Мир нић, начел ник Град ске упра ве за здрав стве ну и соци јал ну зашти ту.

  – На овај начин, данас

  спро во ди мо ван ред ну акци ју добро вољ ног дава ња крви, јер у овом пери о ду годи не при мет на је већа потра жња за зали ха ма крви. Град ће подр жа ти како редов не, тако и ван ред не акци је при ку пља „теч но сти живо та“ – рекао је начел ник Мир нић. Он је

  додао да су ова кве акци је врло посе ће не и иста као да гра ђа ни пока зу ју изу зет ну дозу саве сно сти и хума но сти.

  – Оно што тре ба још иста ћи код ова квих изу зет но важних акци ја, јесте мул ти сек то­ ри јал ност у орга ни за ци ји и спро во ђе њу истих, јер су раз­

  ли чи те уста но ве укљу че не на овом послу, са зајед нич ким циљем да се помог не људи­ ма, чији су здра вље и живот угро же ни – изја вио је Воји­ слав Мир нић.

  Један од слу чај них про ла­ зни ка, који се тог дана ода­ звао пози ву је и Жељ ко Јоко­ вић(55) месар из Лаћар ка.

  – Радио сам на „Митро­ су“, од 1985. годи не када сам први пут дао крв, ово ми је 77 пут како се при кљу чу јем акци ји. Имам А+ крв ну гру пу и био сам у икс ситу а ци ја да дајем крв, јер је и мом оцу јед ном затре ба ла, тако да кад год могу, уче ству јем у овом виду помо ћи људи ма – рекао је Жељ ко.

  Ова кве акци је су и даље у пла ну да се спро во де, сто­ га ћемо и ми овим путем да замо ли мо наше сугра ђа не да се и без пози ва, ако су здра ви и вољ ни, ода зо ву апе лу, јер „дај крв, покло ни живот“.

  Г.­Томац

  Жељ­ко­Јоко­вић Воји­слав­Мир­нић

  Волон­те­ри­Црве­ног­крста

  др­Ненад­Голу­бо­вић

 • 311. SEPTEMBAR 2019. M NOVINE

  CIP - Katalogizacija u publikaciji Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 32+659.3 (497.113) MITROVA^KE novine: sremski informativni nedeqnik / odgovorni urednik Svetlana Cucani}. - God. 1, br. 1 (2001) - . – Sremska Mitrovica : СРЕМ МЕДИА МЦВ, 2001-.-Ilustr.: 30 cm Nedeqno. ISSN 1451-8597 COBISS.SR-ID 165382407

  * Osni va~ i iz da va~ NIP “СРЕМ МЕДИА МЦВ” d.o.o Srem ska Mi tro vi ca, Kraqa Petra Prvog 5a. Od go vor ni ured nik Sve tla na Cu ca ni} * te le fon /

  faks 022/ 611-556 * e-mail: redakcija@m-novine.com * te ku }i ra ~un: 160-15283-11, Banka Inteza, fi li ja la Srem ska Mi tro vi ca * ce na pri mer ka 50 di na ra. Go di {wa pret pla ta 2.600 di na ra, po lu go di {wa 1.300 di na ra, tro me se~ na 650 * [tam pa: [tam pa ri ja Fo rum, Voj vo de Mi {i }a br. 1, No vi Sad * Ne na ru ~e ni tek sto vi i fo to gra fi je se ne vra }a ju.

  УВОДНИК

  Све је мање Римља на ...

  SADA & OVDE

  Pi{e: Svetlana Cucani}

  Баја га је 1986. годи не издао албум „Јаха чи магле“, на ком је обја­вље на и песма „Римља ни“. У сушти ни љубав на, али у њој је и стро­ фа која ова ко гла си: чува­ри­ дале­ких­ гра­ни­ца/јавља­ју­пре­ко­гла­сни­ка/јужна­ пле­ме­на­ рат­нич­ка/су­ сти­гла­ испод­ зиди­на/­и­све­је­више­вар­ва­ра/а­све­је­ мање­ Римља­на...­ Ина че, вар ва ри ма су се у антич ко доба нази ва ли они који не гово ре грч ки јези ка, или они који су нео бра зо ва ни, у сва ком слу ча ју то су били „они дру ги“. Исто ри ја нас учи да с вре ме на на вре ме дође вре ме баш тих „дру гих“. Ти „дру ги“ су сру ши ли Рим, не зато што су били бољи од Римља на, већ зато што је дошао њихов исто риј ски час, а можда их је и било више ...

  Број ста нов ник у јед ној земљи је вео ма важан чини лац који директ но ути че на ниво еко но ми је и могућ но сти раз во ја. Доду ше, има мно го људ них, а сиро ма шних зема ља, али и бога тих зема ља са малим бро јем ста нов ни ка, али то је дру га при ча и није тема. Тема су мере које наша земља у „сарад њи“ са Мађар ском, Сло вач ком, Чешком и чини ми се Пољ ском наме ра ва да пре­ ду зме како би ната ли тет порас тао. По мени, то је „пиши кући, про па ло“.

  Прво, не знам како бисмо могли у тој дели кат ној ства ри сара ђи ва ти са дру­ гим држа ва ма? Дру го, то

Recommended

View more >