Aktiviteter, budget og effekter af Danish Soil Partnership ... - Kurser i den ny udbudslov - Konference

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Aktiviteter, budget og effekter af Danish Soil Partnership ... - Kurser i den ny udbudslov -...

 • 1

  Aktiviteter, budget og effekter af Danish Soil Partnership

  1. Baggrund Initiativet til dannelsen af Danish Soil Partnership (DSP) blev taget på baggrund af et møde i december 2012

  mellem Miljøministeren og Danske Regioners formandskab. Ministeren og formandskabet blev enige om, at

  Miljøstyrelsen og Danske Regioner sammen skulle identificere mulige fyrtårnsprojekter for grøn vækst og

  omstilling. DSP blev etableret for en periode på to år og to måneder med en finansiering på 500.000 kr. fra

  Miljøstyrelsen og på 500.000 kr. fra regionerne. Formålet med DSP blev overordnet fastsat som at fremme

  teknologiudvikling inden for jordforureningsområdet med et markedspotentiale og synliggøre danske

  løsninger i udlandet. Rationalet var, at regionerne kunne understøtte en vækstdagsorden inden for dette

  specifikke område, fordi regionerne her – som på sundhedsområdet - er en væsentlig aftager. Særligt når

  der fokuseres på de mere højteknologiske metoder. Der blev efterfølgende udarbejdet en mere udførlig

  strategi, og sekretariatet for DSP blev lagt i Danske Regioner.

  Danske Regioners bestyrelse besluttede i november 2015 at fortsætte DSP i en tre-årig periode 2016 – 2018

  med en årlig finansiering på 600.000 kr. fra regionerne og 600.000 kr. fra Danske Regioner. Der blev

  samtidigt afsat 0,25 årsværk pr. år fra hver region i perioden. Bestyrelsen bad samtidig om en årlig status af

  resultater. Den 4. februar 2016 blev Danske Regioners bestyrelse orienteret om de hidtidige resultater.

  Efter 2018 er det hensigten, at DSP’s målsætninger skal indgå i regionernes og Danske Regioners

  almindelige arbejde med jordforureningsområdet.

  Hensigten med dette dokument er at opstille effektkæder for DSP’s aktiviteter, for dermed at kunne

  sandsynliggøre konkrete effekter af initiativet.

  2. Formål, strategi og handleplan I 2013 blev der i dialog med branchen udarbejdet en strategi for DSP, som skulle detaljere det overordnede

  formål. Strategien er udformet således:

  Vision Danmark skal være internationalt kendt som et sted i verden, man henvender sig, når man leder efter løsninger på jordforureningsområdet. Mission Det er partnerskabets opgave at mobilisere og samle aktørerne inden for jordforureningssektoren med henblik på at skabe synergi og fremme udvikling, ibrugtagning og eksport af miljøløsninger i verdensklasse. Formål og målsætninger Partnerskabet har via samarbejde med offentlige og private parter til formål at fremme teknologiudvikling og knowhow med et markedspotentiale og synliggøre danske løsninger i udlandet. Partnerskabets strategiske målsætninger er:

   at brande danske produkter og løsninger i udlandet

   at facilitere netværk og samarbejde blandt aktørerne på jordforureningsområdet

   at synliggøre finansieringsmuligheder til udvikling og eksport af produkter og løsninger

 • 2

   at fremme udvikling af danske produkter og løsninger til jordforureningsområdet

  Sekretariatet har vedligeholdt en rullende handleplan med et antal aktiviteter, der skal tjene til at opfylde

  strategiens målsætninger.

  3. Baseline Udgangspunktet for effektmålingen DSP initiativet fastsættes til november 2013, hvor den første bevilling

  til DSP blev givet. Samtidigt udkom en brancheanalyse for jordforureningssektoren (Miljøprojekt nr. 1500,

  2013), som blev til i et Samarbejde mellem Miljøstyrelsen, Danske Regioner, Foreningen af Rådgivende

  Ingeniører og Dansk Miljøteknologi. Denne brancheanalyse kan til en grad benyttes som baseline eller

  nulpunktsmåling, der kan benyttes som reference.

  Brancheanalysen anslog antallet af arbejdspladser på jordforureningsområdet til ca. 1.100 årsværk – heraf

  80 % privatansatte. Det vurderedes at omsætningen lå på mellem 1,28 og 1,38 milliarder. 13 ud af 57 af de

  adspurgte virksomheder eksporterede. Af disse 13 havde kun 3 en eksport der udgjorde mere en 20 % af

  deres samlede omsætning. Det kunne ikke vurderes, hvor stor en del af branchens samlede omsætning

  bestod af eksport, men det vurderedes, at det var en relativt lille andel.

  Hovedkonklusionerne fra brancheanalysen var som følger:

  - Der er mange små og få store aktører i DK

  - Teknologiudviklingen er primært drevet af offentlige projektmidler

  - Vækstpotentialerne i DK er små – nye skal findes i udlandet

  - Der er lille grad af samarbejde i branchen – virksomheder fokuserer på egen opgaveløsning

  - Få virksomheder eksporterer deres ydelser

  - Få virksomheder er gearet til eksport – hvilket kunne opnås ved indgåelse af flere strategiske

  samarbejder

  - Branchen mangler kendskab til hinandens styrker

  - Potentialet for et større samarbejde i regionerne kan udnyttes bedre

  Det var med disse udfordringer som grundlag, at Danish Soil Partnership blev etableret.

  4. Effekt Både fra politikere og ledelse har der været et ønske om at kunne anskueliggøre DSP’s resultater i form af

  egentlige effekter. Sekretariatet har på den baggrund taget kontakt til COWI, der bistår sekretariatet med at

  opstille og anvende en pålidelig metode.

  DSP har indtil opstillingen af effektkæder arbejde med et antal aktiviteter i en rullende handlingsplan. Disse

  aktiviteter er nu sammenfattet i en rækkeaktivitetsområder. For hver aktivitetsområdeopstilles en række

  outputs, resultater og effekter. Ved output forstås de leverancer, der kan garanteres ved god

  projektledelse. Ved resultater forstås de forventede kortsigtede ændringsmål, som aktiviteten har til

  hensigt at skabe. Med effekter forstås den langsigtede tilstand, som aktiviteterne har til hensigt at bidrage

  til. Hverken resultater eller effekter kan garanteres, eftersom mange andre faktorer gør sig gældende for,

  om den ønskede tilstand opnås. Ved at opstille en effektkæde, indikatorer og en række kritiske antagelser

 • 3

  for hvert trin, kan det derimod sandsynliggøres, at der er en sammenhæng mellem DSP’s leverancer, og

  den langsigtede effekt, der ønskes.

  Figur 1. Effektkæden skal klargøre, hvordan DSP bidrager til at indfri målene i strategien.

  Det forslås, at der fastlægges fire langsigtede effektmål for DSP:

  1. Økonomisk vækst i branchen

  2. Flere arbejdspladser i miljøvirksomheder

  3. Bedre og billigere opgaveløsning i regionerne

  4. Bedre uddannelse og forskning i jord- grundvandforurening

  Opnåelsen af en stor del af de langsigtede effektmål vil kunne måles gennem en gentagelse af

  Brancheanalysen fra 2013. Men det er et større arbejde og forbundet med en hvis usikkerhed, derfor

  forslås, at en sådan analyse først udarbejdes i 2018, samtidig med en vurdering af hvorledes DSP’s

  målsætninger og aktiviteter kan indgå i regionernes og Danske Regioners almindelige arbejde med

  jordforureningsområdet.

  5. Resultater For at opnå de ovennævnte effekter er følgende resultater en forudsætning:

   flere regionale indkøb som understøtter innovation

   øget regionalt indkøbssamarbejde

   der skabes samarbejdsplatforme for forskning og uddannelse

   regionerne deltager i flere tværgående udviklingsprojekter

   flere delegationer fra udlandet kommer til Danmark

   flere internationale begivenheder afholdes i Danmark

   danske firmaer får bedre internationalt netværk

  Input

  • 1,8 mill. kr. fra regionerne

  • 0,25 x 5 årsværk

  • 1,8 mill. kr. fra Danske Regioner (VMR)

  • Medfinansiering fra DSP partnere

  Aktivitsområder

  • Sekretariat (x medarbejdere)

  • Kinasamarbejde

  • International synlighed

  • Netværk af testgrunde

  • Indkøbspraksis

  • Markedsanalyse

  • Udviklingsprojekter

  Resultater

  • Danske produkter og løsninger udviklet ti l jordforureningsområdet (innovation)

  • Danske produkter og løsninger brandet i Danmark og i udlandet

  • Øget netværk og samarbejde blandt aktørerne på jordforureningsområdet

  • Synliggørelse af finansieringsmuligheder til udvikling og eksport af produkter og løsninger

  Effekt

  • Flere arbejdspladser

  • Vækst

  • Bedre og bil l igere opgaveløsning

  • Uddannelse og forskning

  Kritiske antagelser

  Kritiske antagelser

  Kritiske antagelser

  Output indikatorer

  Resultat indikatorer

  Effekt indikatorer

 • 4

   en større andel af virksomhedernes omsætning kommer fra internationale opgaver i form af

  eksport af vare- eller tjenesteydelser

   Danske firmaer får fodfæste på det kinesiske marked

  Ovenstående resultater forventes at være målbare ved udgangen af 2018.

  6. Outputs For at sikre resultatopnåelse skal følgende outputs nås:

   konferencer og møder om innovationsudbud

   Strategisk udvikling af regionernes indkøb

   Testgrunde etableres og drives

   Hjemmeside for netværk af testgrunde

   Opstart af et antal projekter på testgrundene

   Fremvisning af testgrundene til udenlandske delegationer

   S