of 24 /24
ČETVRTAK, 28. LIPNJA 2001. ČETVRTAK, 28. LIPNJA 2001. ČETVRTAK, 28. LIPNJA 2001. ČETVRTAK, 28. LIPNJA 2001. ČETVRTAK, 28. LIPNJA 2001. BROJ: 12 BROJ: 12 BROJ: 12 BROJ: 12 BROJ: 12 GODINA XLVII GODINA XLVII GODINA XLVII GODINA XLVII GODINA XLVII GRAD NOVSKA GRAD NOVSKA GRAD NOVSKA GRAD NOVSKA GRAD NOVSKA AKTI GRADSKOG VIJEĆA AKTI GRADSKOG VIJEĆA AKTI GRADSKOG VIJEĆA AKTI GRADSKOG VIJEĆA AKTI GRADSKOG VIJEĆA 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. SLUÆBENI VJESNIK 21. 21. 21. 21. 21. Na temelju članka 40. stavka 2. alineje 3. Statuta Grada Novske (»Službeni vjesnik« Grada Novske broj 7/94, 14/97, 1/99 i 1/01) Gradsko vijeće Grada Novske na sjednici održanoj 19. lipnja 2001. godine donijelo je O D L U K U O D L U K U O D L U K U O D L U K U O D L U K U o izboru Mandatnog povjerenstva o izboru Mandatnog povjerenstva o izboru Mandatnog povjerenstva o izboru Mandatnog povjerenstva o izboru Mandatnog povjerenstva Članak 1. U Mandatno povjerenstvo biraju se: - za predsjednika Petar Idžaković Petar Idžaković Petar Idžaković Petar Idžaković Petar Idžaković, - za članove Ivan Kuzlić Ivan Kuzlić Ivan Kuzlić Ivan Kuzlić Ivan Kuzlić, Darko Movrić Darko Movrić Darko Movrić Darko Movrić Darko Movrić. Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Novske. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA GRAD NOVSKA GRADSKO VIJEĆE Klasa: 013-03/01-01/17 Urbroj: 2176/04-01-01-1 Novska, 19. lipnja 2001. Predsjedatelj Stevo Baić, dipl. iur., v.r. Stevo Baić, dipl. iur., v.r. Stevo Baić, dipl. iur., v.r. Stevo Baić, dipl. iur., v.r. Stevo Baić, dipl. iur., v.r. 22. 22. 22. 22. 22. Na temelju članka 40. stavka 2. alineje 3. Statuta Grada Novske (»Službeni vjesnik« Grada Novske broj 7/94, 14/97, 1/99 i 1/01) Gradsko vijeće Grada Novske na sjednici održanoj 19. lipnja 2001. godine donijelo je O D L U K U O D L U K U O D L U K U O D L U K U O D L U K U o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanje o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanje o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanje o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanje o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanje Članak 1. U Povjerenstvo za izbor i imenovanje biraju se: - za predsjednika Martin Marenić Martin Marenić Martin Marenić Martin Marenić Martin Marenić, - za potpredsjednika Darko Movrić Darko Movrić Darko Movrić Darko Movrić Darko Movrić, - za članove Stipan Ćurić Stipan Ćurić Stipan Ćurić Stipan Ćurić Stipan Ćurić, Ivan Kuzlić Ivan Kuzlić Ivan Kuzlić Ivan Kuzlić Ivan Kuzlić, Tomislav Bogojević Tomislav Bogojević Tomislav Bogojević Tomislav Bogojević Tomislav Bogojević. Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Novske. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA GRAD NOVSKA GRADSKO VIJEĆE Klasa: 013-03/01-01/19 Urbroj: 2176/04-01-01-1 Novska, 19. lipnja 2001. Predsjedatelj Nikola Grgić, v.r. Nikola Grgić, v.r. Nikola Grgić, v.r. Nikola Grgić, v.r. Nikola Grgić, v.r. 23. 23. 23. 23. 23. Na temelju članka 40. stavka 2. alineje 3. Statuta Grada Novske (»Službeni vjesnik« Grada Novske broj 7/94, 14/97, 1/99 i 1/01) Gradsko vijeće Grada Novske na sjednici održanoj 19. lipnja 2001. godine donijelo je O D L U K U O D L U K U O D L U K U O D L U K U O D L U K U o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Novske Novske Novske Novske Novske Članak 1. Za predsjednika Gradskog vijeća Grada Novske bira se Zlatko Preksavec Zlatko Preksavec Zlatko Preksavec Zlatko Preksavec Zlatko Preksavec. Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Novske.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

  • Author
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of AKTI GRADSKOG VIJEĆA

»SLUBENI VJESNIK«etvrtak, 28. lipnja 2001. Broj 12 - Stranica 481
ETVRTAK, 28. LIPNJA 2001.ETVRTAK, 28. LIPNJA 2001.ETVRTAK, 28. LIPNJA 2001.ETVRTAK, 28. LIPNJA 2001.ETVRTAK, 28. LIPNJA 2001.BROJ: 12BROJ: 12BROJ: 12BROJ: 12BROJ: 12 GODINA XLVIIGODINA XLVIIGODINA XLVIIGODINA XLVIIGODINA XLVII
GRAD NOVSKAGRAD NOVSKAGRAD NOVSKAGRAD NOVSKAGRAD NOVSKA AKTI GRADSKOG VIJEAAKTI GRADSKOG VIJEAAKTI GRADSKOG VIJEAAKTI GRADSKOG VIJEAAKTI GRADSKOG VIJEA
2001.2001.2001.2001.2001.
21.21.21.21.21.
Na temelju lanka 40. stavka 2. alineje 3. Statuta Grada Novske (»Slubeni vjesnik« Grada Novske broj 7/94, 14/97, 1/99 i 1/01) Gradsko vijee Grada Novske na sjednici odranoj 19. lipnja 2001. godine donijelo je
O D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K U
o izboru Mandatnog povjerenstvao izboru Mandatnog povjerenstvao izboru Mandatnog povjerenstvao izboru Mandatnog povjerenstvao izboru Mandatnog povjerenstva
lanak 1.
- za predsjednika Petar IdakoviPetar IdakoviPetar IdakoviPetar IdakoviPetar Idakovi,
- za lanove Ivan KuzliIvan KuzliIvan KuzliIvan KuzliIvan Kuzli,
Darko MovriDarko MovriDarko MovriDarko MovriDarko Movri.
lanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit e se u »Slubenom vjesniku« Grada Novske.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA GRAD NOVSKA
Predsjedatelj Stevo Bai, dipl. iur., v.r.Stevo Bai, dipl. iur., v.r.Stevo Bai, dipl. iur., v.r.Stevo Bai, dipl. iur., v.r.Stevo Bai, dipl. iur., v.r.
22.22.22.22.22.
Na temelju lanka 40. stavka 2. alineje 3. Statuta Grada Novske (»Slubeni vjesnik« Grada Novske broj 7/94, 14/97, 1/99 i 1/01) Gradsko vijee Grada Novske na sjednici odranoj 19. lipnja 2001. godine donijelo je
O D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K U
o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanjeo izboru Povjerenstva za izbor i imenovanjeo izboru Povjerenstva za izbor i imenovanjeo izboru Povjerenstva za izbor i imenovanjeo izboru Povjerenstva za izbor i imenovanje
lanak 1.
- za predsjednika Martin MareniMartin MareniMartin MareniMartin MareniMartin Mareni,
- za potpredsjednika Darko MovriDarko MovriDarko MovriDarko MovriDarko Movri,
- za lanove Stipan uriStipan uriStipan uriStipan uriStipan uri,
Ivan KuzliIvan KuzliIvan KuzliIvan KuzliIvan Kuzli,
Tomislav BogojeviTomislav BogojeviTomislav BogojeviTomislav BogojeviTomislav Bogojevi.
lanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit e se u »Slubenom vjesniku« Grada Novske.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA GRAD NOVSKA
23.23.23.23.23.
Na temelju lanka 40. stavka 2. alineje 3. Statuta Grada Novske (»Slubeni vjesnik« Grada Novske broj 7/94, 14/97, 1/99 i 1/01) Gradsko vijee Grada Novske na sjednici odranoj 19. lipnja 2001. godine donijelo je
O D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K U
o izboru predsjednika Gradskog vijea Gradao izboru predsjednika Gradskog vijea Gradao izboru predsjednika Gradskog vijea Gradao izboru predsjednika Gradskog vijea Gradao izboru predsjednika Gradskog vijea Grada
NovskeNovskeNovskeNovskeNovske
Za predsjednika Gradskog vijea Grada Novske bira se Zlatko PreksavecZlatko PreksavecZlatko PreksavecZlatko PreksavecZlatko Preksavec.
lanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit e se u »Slubenom vjesniku« Grada Novske.
»SLUBENI VJESNIK« etvrtak, 28. lipnja 2001.Stranica 482 - Broj 12
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA GRAD NOVSKA
24.24.24.24.24.
Na temelju lanka 40. stavka 2. alineje 3. Statuta Grada Novske (»Slubeni vjesnik« Grada Novske broj 7/94, 14/97, 1/99 i 1/01) Gradsko vijee Grada Novske na sjednici odranoj 19. lipnja 2001. godine donijelo je
O D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K U
o izboru potpredsjednika Gradskog vijeao izboru potpredsjednika Gradskog vijeao izboru potpredsjednika Gradskog vijeao izboru potpredsjednika Gradskog vijeao izboru potpredsjednika Gradskog vijea
Grada NovskeGrada NovskeGrada NovskeGrada NovskeGrada Novske
lanak 1.
Za potpredsjednika Gradskog vijea Grada Novske bira se Damir KatušiDamir KatušiDamir KatušiDamir KatušiDamir Katuši.
lanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit e se u »Slubenom vjesniku« Grada Novske.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA GRAD NOVSKA
25.25.25.25.25.
Na temelju lanka 40. stavka 2. alineje 3. Statuta Grada Novske (»Slubeni vjesnik« Grada Novske broj 7/94, 14/97, 1/99 i 1/01) Gradsko vijee Grada Novske na sjednici odranoj 19. lipnja 2001. godine donijelo je
O D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K U
o izboru gradonaelnika Grada Novskeo izboru gradonaelnika Grada Novskeo izboru gradonaelnika Grada Novskeo izboru gradonaelnika Grada Novskeo izboru gradonaelnika Grada Novske
lanak 1.
VidakoviVidakoviVidakoviVidakoviVidakovi.
lanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit e se u »Slubenom vjesniku« Grada Novske.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA GRAD NOVSKA
26.26.26.26.26.
Na temelju lanka 40. stavka 2. alineje 3. Statuta Grada Novske (»Slubeni vjesnik« Grada Novske broj 7/94, 14/97, 1/99 i 1/01) Gradsko vijee Grada Novske na sjednici odranoj 19. lipnja 2001. godine donijelo je
O D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K U
o izboru zamjenika gradonaelnika Gradao izboru zamjenika gradonaelnika Gradao izboru zamjenika gradonaelnika Gradao izboru zamjenika gradonaelnika Gradao izboru zamjenika gradonaelnika Grada
NovskeNovskeNovskeNovskeNovske
lanak 1.
Za zamjenika gradonaelnika Grada Novske bira se mr. sc. Grga Ivezimr. sc. Grga Ivezimr. sc. Grga Ivezimr. sc. Grga Ivezimr. sc. Grga Ivezi.
lanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit e se u »Slubenom vjesniku« Grada Novske.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA GRAD NOVSKA
27.27.27.27.27.
Na temelju lanka 40. stavka 2. alineje 3. Statuta Grada Novske (»Slubeni vjesnik« Grada Novske broj 7/94, 14/97, 1/99 i 1/01) Gradsko vijee Grada Novske na sjednici odranoj 19. lipnja 2001. godine donijelo je
O D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K U
o izboru lanova Gradskog poglavarstva Gradao izboru lanova Gradskog poglavarstva Gradao izboru lanova Gradskog poglavarstva Gradao izboru lanova Gradskog poglavarstva Gradao izboru lanova Gradskog poglavarstva Grada
NovskeNovskeNovskeNovskeNovske
- Stipan uriStipan uriStipan uriStipan uriStipan uri,
- Vinko DebeljakVinko DebeljakVinko DebeljakVinko DebeljakVinko Debeljak,
»SLUBENI VJESNIK«etvrtak, 28. lipnja 2001. Broj 12 - Stranica 483
- Darko MovriDarko MovriDarko MovriDarko MovriDarko Movri,
- mr. sc. Boidar Pugelnikmr. sc. Boidar Pugelnikmr. sc. Boidar Pugelnikmr. sc. Boidar Pugelnikmr. sc. Boidar Pugelnik,
- Stipa VuliStipa VuliStipa VuliStipa VuliStipa Vuli.
lanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit e se u »Slubenom vjesniku« Grada Novske.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA GRAD NOVSKA
28.28.28.28.28.
Na temelju lanka 40. stavka 2. alineje 3. Statuta Grada Novske (»Slubeni vjesnik« Grada Novske broj 7/94, 14/97, 1/99 i 1/01) Gradsko vijee Grada Novske na sjednici odranoj 19. lipnja 2001. godine donijelo je
O D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K U
o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanjao izboru Odbora za statutarno-pravna pitanjao izboru Odbora za statutarno-pravna pitanjao izboru Odbora za statutarno-pravna pitanjao izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja
lanak 1.
- za predsjednika Zlatko PreksavecZlatko PreksavecZlatko PreksavecZlatko PreksavecZlatko Preksavec,
- za potpredsjednika Damir KatušiDamir KatušiDamir KatušiDamir KatušiDamir Katuši,
- za lanove Anka Vidmar-KlasanAnka Vidmar-KlasanAnka Vidmar-KlasanAnka Vidmar-KlasanAnka Vidmar-Klasan,
Mladen AugustinMladen AugustinMladen AugustinMladen AugustinMladen Augustin,
Sonja Marohni-HorvatSonja Marohni-HorvatSonja Marohni-HorvatSonja Marohni-HorvatSonja Marohni-Horvat.
lanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit e se u »Slubenom vjesniku« Grada Novske.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA GRAD NOVSKA
29.29.29.29.29.
Na temelju lanka 40. stavka 2. alineje 3. Statuta Grada Novske (»Slubeni vjesnik« Grada Novske
broj 7/94, 14/97, 1/99 i 1/01) Gradsko vijee Grada Novske na sjednici odranoj 19. lipnja 2001. godine donijelo je
O D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K U
o izboru Odbora za gospodarstvo, razvoj Gradao izboru Odbora za gospodarstvo, razvoj Gradao izboru Odbora za gospodarstvo, razvoj Gradao izboru Odbora za gospodarstvo, razvoj Gradao izboru Odbora za gospodarstvo, razvoj Grada
i zaštitu okolišai zaštitu okolišai zaštitu okolišai zaštitu okolišai zaštitu okoliša
lanak 1.
U Odbor za gospodarstvo, razvoj Grada i zaštitu okoliša biraju se:
- za predsjednika Tomislav BogojeviTomislav BogojeviTomislav BogojeviTomislav BogojeviTomislav Bogojevi,
- za potpredsjednika Marija BilmanMarija BilmanMarija BilmanMarija BilmanMarija Bilman,
- za lanove Mile TukeraMile TukeraMile TukeraMile TukeraMile Tukera,
Antun VidakoviAntun VidakoviAntun VidakoviAntun VidakoviAntun Vidakovi,
Damir PeriDamir PeriDamir PeriDamir PeriDamir Peri.
lanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit e se u »Slubenom vjesniku« Grada Novske.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA GRAD NOVSKA
30.30.30.30.30.
Na temelju lanka 40. stavka 2. alineje 3. Statuta Grada Novske (»Slubeni vjesnik« Grada Novske broj 7/94, 14/97, 1/99 i 1/01) Gradsko vijee Grada Novske na sjednici odranoj 19. lipnja 2001. godine donijelo je
O D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K U
o izboru Odbora za javne djelatnostio izboru Odbora za javne djelatnostio izboru Odbora za javne djelatnostio izboru Odbora za javne djelatnostio izboru Odbora za javne djelatnosti
lanak 1.
- za predsjednika Jaka JakubekJaka JakubekJaka JakubekJaka JakubekJaka Jakubek,
- za potpredsjednika Ante LjevarAnte LjevarAnte LjevarAnte LjevarAnte Ljevar,
- za lanove Drago StanivukoviDrago StanivukoviDrago StanivukoviDrago StanivukoviDrago Stanivukovi,
Ljerka VidakoviLjerka VidakoviLjerka VidakoviLjerka VidakoviLjerka Vidakovi,
Sonja Marohni-HorvatSonja Marohni-HorvatSonja Marohni-HorvatSonja Marohni-HorvatSonja Marohni-Horvat.
lanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit e se u »Slubenom vjesniku« Grada Novske.
»SLUBENI VJESNIK« etvrtak, 28. lipnja 2001.Stranica 484 - Broj 12
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA GRAD NOVSKA
31.31.31.31.31.
Na temelju lanka 40. stavka 2. alineje 3. Statuta Grada Novske (»Slubeni vjesnik« Grada Novske broj 7/94, 14/97, 1/99 i 1/01) Gradsko vijee Grada Novske na sjednici odranoj 19. lipnja 2001. godine donijelo je
O D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K U
o izboru Odbora za proraun i financijeo izboru Odbora za proraun i financijeo izboru Odbora za proraun i financijeo izboru Odbora za proraun i financijeo izboru Odbora za proraun i financije
lanak 1.
- za predsjednika Petar IdakoviPetar IdakoviPetar IdakoviPetar IdakoviPetar Idakovi,
- za potpredsjednika Tomislav BogojeviTomislav BogojeviTomislav BogojeviTomislav BogojeviTomislav Bogojevi,
- za lanove Ivan GrebenarIvan GrebenarIvan GrebenarIvan GrebenarIvan Grebenar,
Ljerka IveziLjerka IveziLjerka IveziLjerka IveziLjerka Ivezi,
mr. sc. Grga Ivezimr. sc. Grga Ivezimr. sc. Grga Ivezimr. sc. Grga Ivezimr. sc. Grga Ivezi.
lanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit e se u »Slubenom vjesniku« Grada Novske.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA GRAD NOVSKA
32.32.32.32.32.
Na temelju lanka 40. stavka 2. alineje 3. Statuta Grada Novske (»Slubeni vjesnik« Grada Novske broj 7/94, 14/97, 1/99 i 1/01) Gradsko vijee Grada Novske na sjednici odranoj 19. lipnja 2001. godine donijelo je
O D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K U
o izboru Odbora za meo izboru Odbora za meo izboru Odbora za meo izboru Odbora za meo izboru Odbora za meugradsku iugradsku iugradsku iugradsku iugradsku i
meunarodnu suradnjumeunarodnu suradnjumeunarodnu suradnjumeunarodnu suradnjumeunarodnu suradnju
- za predsjednika Ivan HeimoviIvan HeimoviIvan HeimoviIvan HeimoviIvan Heimovi,
- za potpredsjednika Damir KatušiDamir KatušiDamir KatušiDamir KatušiDamir Katuši,
- za lanove Mirko SajkoMirko SajkoMirko SajkoMirko SajkoMirko Sajko,
Martin MareniMartin MareniMartin MareniMartin MareniMartin Mareni,
Jaka JakubekJaka JakubekJaka JakubekJaka JakubekJaka Jakubek.
lanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit e se u »Slubenom vjesniku« Grada Novske.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA GRAD NOVSKA
33.33.33.33.33.
Na temelju lanka 40. stavka 2. alineje 3. Statuta Grada Novske (»Slubeni vjesnik« Grada Novske broj 7/94, 14/97, 1/99 i 1/01) Gradsko vijee Grada Novske na sjednici odranoj 19. lipnja 2001. godine donijelo je
O D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K U
o izboru Komisije za javna priznanjao izboru Komisije za javna priznanjao izboru Komisije za javna priznanjao izboru Komisije za javna priznanjao izboru Komisije za javna priznanja
lanak 1.
- za lanove Ante LjevarAnte LjevarAnte LjevarAnte LjevarAnte Ljevar,
Tomislav BogojeviTomislav BogojeviTomislav BogojeviTomislav BogojeviTomislav Bogojevi,
Marko RupiMarko RupiMarko RupiMarko RupiMarko Rupi.
lanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit e se u »Slubenom vjesniku« Grada Novske.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA GRAD NOVSKA
»SLUBENI VJESNIK«etvrtak, 28. lipnja 2001. Broj 12 - Stranica 485
34.34.34.34.34.
Na temelju lanka 40. stavka 1. alineje 12. Statuta Grada Novske (»Slubeni vjesnik« Grada Novske broj 7/94, 14/97, 1/99 i 1/01) Gradsko vijee Grada Novske na sjednici odranoj 19. lipnja 2001. godine donijelo je
Z A K L J U A KZ A K L J U A KZ A K L J U A KZ A K L J U A KZ A K L J U A K
o prihvaanju Izvješa Mandatnog povjerenstvao prihvaanju Izvješa Mandatnog povjerenstvao prihvaanju Izvješa Mandatnog povjerenstvao prihvaanju Izvješa Mandatnog povjerenstvao prihvaanju Izvješa Mandatnog povjerenstva
o provedenim izborima vijenika Gradskogo provedenim izborima vijenika Gradskogo provedenim izborima vijenika Gradskogo provedenim izborima vijenika Gradskogo provedenim izborima vijenika Gradskog
vijea Grada Novske 20. svibnja 2001. godine ivijea Grada Novske 20. svibnja 2001. godine ivijea Grada Novske 20. svibnja 2001. godine ivijea Grada Novske 20. svibnja 2001. godine ivijea Grada Novske 20. svibnja 2001. godine i
verifikaciji mandata vijenika Gradskog vijeaverifikaciji mandata vijenika Gradskog vijeaverifikaciji mandata vijenika Gradskog vijeaverifikaciji mandata vijenika Gradskog vijeaverifikaciji mandata vijenika Gradskog vijea
Grada NovskeGrada NovskeGrada NovskeGrada NovskeGrada Novske
I.
II.
1. Antun VidakoviAntun VidakoviAntun VidakoviAntun VidakoviAntun Vidakovi - Hrvatska demokratska zajednica,
2. Mr. sc. Grga IveziMr. sc. Grga IveziMr. sc. Grga IveziMr. sc. Grga IveziMr. sc. Grga Ivezi - Hrvatska demokratska zajednica,
3. Mr. sc. Boidar PugelnikMr. sc. Boidar PugelnikMr. sc. Boidar PugelnikMr. sc. Boidar PugelnikMr. sc. Boidar Pugelnik - Hrvatska demokratska zajednica,
4. Zlatko PreksavecZlatko PreksavecZlatko PreksavecZlatko PreksavecZlatko Preksavec - Hrvatska demokratska zajednica,
5. Stipa VuliStipa VuliStipa VuliStipa VuliStipa Vuli - Hrvatska demokratska zajednica,
6. Martin MareniMartin MareniMartin MareniMartin MareniMartin Mareni - Hrvatska demokratska zajednica,
7. Stipan uriStipan uriStipan uriStipan uriStipan uri - Hrvatska demokratska zajednica,
8. Petar IdakoviPetar IdakoviPetar IdakoviPetar IdakoviPetar Idakovi - Hrvatska demokratska zajednica,
9. Ivan KuzliIvan KuzliIvan KuzliIvan KuzliIvan Kuzli - Hrvatska demokratska zajednica,
10. Darko MovriDarko MovriDarko MovriDarko MovriDarko Movri - Hrvatska stranka prava,
11. Vinko DebeljakVinko DebeljakVinko DebeljakVinko DebeljakVinko Debeljak - Hrvatska stranka prava,
12. Marko RupiMarko RupiMarko RupiMarko RupiMarko Rupi - Socijaldemokratska partija Hrvatske,
13. Drago StanivukoviDrago StanivukoviDrago StanivukoviDrago StanivukoviDrago Stanivukovi - Socijaldemokratska partija Hrvatske,
14. Ivan HeimoviIvan HeimoviIvan HeimoviIvan HeimoviIvan Heimovi - Hrvatska narodna stranka,
15. Marija BilmanMarija BilmanMarija BilmanMarija BilmanMarija Bilman - Hrvatska narodna stranka,
16. Anka Vidmar-KlasanAnka Vidmar-KlasanAnka Vidmar-KlasanAnka Vidmar-KlasanAnka Vidmar-Klasan - Nezavisna gradska lista,
17. Ivan GrebenarIvan GrebenarIvan GrebenarIvan GrebenarIvan Grebenar - Hrvatska socijalnoliberalna stranka,
18. Nikola GrgiNikola GrgiNikola GrgiNikola GrgiNikola Grgi - Hrvatska seljaka stranka,
19. Tomislav BogojeviTomislav BogojeviTomislav BogojeviTomislav BogojeviTomislav Bogojevi - Demokratski centar.
III.
Ovaj Zakljuak objavit e se u »Slubenom vjesniku« Grada Novske.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA GRAD NOVSKA
Predsjedatelj Stevo Bai, dipl. iur., v.r.Stevo Bai, dipl. iur., v.r.Stevo Bai, dipl. iur., v.r.Stevo Bai, dipl. iur., v.r.Stevo Bai, dipl. iur., v.r.
35.35.35.35.35.
Na temelju lanka 40. stavka 1. alineje 12. Statuta Grada Novske (»Slubeni vjesnik« Grada Novske broj 7/94, 14/97, 1/99 i 1/01) Gradsko vijee Grada Novske na sjednici odranoj 19. lipnja 2001. godine donijelo je
Z A K L J U A KZ A K L J U A KZ A K L J U A KZ A K L J U A KZ A K L J U A K
o mirovanju mandata vijenika Gradskog vijeao mirovanju mandata vijenika Gradskog vijeao mirovanju mandata vijenika Gradskog vijeao mirovanju mandata vijenika Gradskog vijeao mirovanju mandata vijenika Gradskog vijea
Grada NovskeGrada NovskeGrada NovskeGrada NovskeGrada Novske
I.
Vijeniku Gradskog vijea Grada Novske Antunu Vidakoviu miruje mandat zbog izbora na dunost gradonaelnika.
II.
Vijeniku Gradskog vijea Grada Novske mr. sc. Grgi Iveziu miruje mandat zbog izbora na dunost zamjenika gradonaelnika.
III.
Vijenicima Gradskog vijea Grada Novske mr. sc. Boidaru Pugelniku, Stipanu uriu, Stipi Vuliu, Darku Movriu i Vinku Debeljaku miruje mandat zbog izbora na dunost lana Gradskog poglavarstva Grada Novske.
IV.
Ovaj Zakljuak objavit e se u »Slubenom vjesniku« Grada Novske.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA GRAD NOVSKA
36.36.36.36.36.
Na temelju lanka 40. stavka 1. alineje 12. Statuta Grada Novske (»Slubeni vjesnik« Grada Novske
»SLUBENI VJESNIK« etvrtak, 28. lipnja 2001.Stranica 486 - Broj 12
broj 7/94, 14/97, 1/99 i 1/01) Gradsko vijee Grada Novske na sjednici odranoj 19. lipnja 2001. godine donijelo je
Z A K L J U A KZ A K L J U A KZ A K L J U A KZ A K L J U A KZ A K L J U A K
o poetku mandata zamjenika vijenika uo poetku mandata zamjenika vijenika uo poetku mandata zamjenika vijenika uo poetku mandata zamjenika vijenika uo poetku mandata zamjenika vijenika u
Gradskom vijeu Grada NovskeGradskom vijeu Grada NovskeGradskom vijeu Grada NovskeGradskom vijeu Grada NovskeGradskom vijeu Grada Novske
I.
II.
Zamjeniku vijenika Mirku SajkuMirku SajkuMirku SajkuMirku SajkuMirku Sajku poinje mandat vijenika Gradskog vijea Grada Novske umjesto mr. sc. Grge Ivezia, vijenika Gradskog vijea Grada Novske, kojem je mandat stavljen u mirovanje.
III.
Zamjeniku vijenika Ani KaurinAni KaurinAni KaurinAni KaurinAni Kaurin poinje mandat vijenika Gradskog vijea Grada Novske umjesto mr. sc. Boidara Pugelnika, vijenika Gradskog vijea Grada Novske kojem je mandat stavljen u mirovanje.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Ovaj Zakljuak objavit e se u »Slubenom vjesniku« Grada Novske.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA GRAD NOVSKA
OPINA DONJI KUKURUZARIOPINA DONJI KUKURUZARIOPINA DONJI KUKURUZARIOPINA DONJI KUKURUZARIOPINA DONJI KUKURUZARI AKTI OPINSKOG VIJEAAKTI OPINSKOG VIJEAAKTI OPINSKOG VIJEAAKTI OPINSKOG VIJEAAKTI OPINSKOG VIJEA
4.4.4.4.4.
Na temelju lanka 15. Statuta Opine Donji Kukuruzari (»Slubeni vjesnik« broj 24/97) Opinsko vijee Opine Donji Kukuruzari na 1. sjednici odranoj 13. lipnja 2001. godine donijelo je
O D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K U
o izboru Mandatne komisijeo izboru Mandatne komisijeo izboru Mandatne komisijeo izboru Mandatne komisijeo izboru Mandatne komisije
lanak 1.
1. Mijo SamardiMijo SamardiMijo SamardiMijo SamardiMijo Samardi, za predsjednika,
2. Marica EviMarica EviMarica EviMarica EviMarica Evi, za lana,
3. Zdenko MariZdenko MariZdenko MariZdenko MariZdenko Mari, za lana.
lanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit e se u »Slubenom vjesniku« Opine Donji Kukuruzari.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA OPINA DONJI KUKURUZARI
OPINSKO VIJEE
5.5.5.5.5.
Na temelju lanka 15. Statuta Opine Donji Kukuruzari (»Slubeni vjesnik« broj 24/97) Opinsko vijee Opine Donji Kukuruzari na 1. sjednici odranoj 13. lipnja 2001. godine donijelo je
O D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K U
o izboru Odboro izboru Odboro izboru Odboro izboru Odboro izboru Odbora za izbor i imenovanjea za izbor i imenovanjea za izbor i imenovanjea za izbor i imenovanjea za izbor i imenovanje
»SLUBENI VJESNIK«etvrtak, 28. lipnja 2001. Broj 12 - Stranica 487
lanak 1.
U Odbor za izbor i imenovanje izabrani su i to:
1. Stipo ŠapinaStipo ŠapinaStipo ŠapinaStipo ŠapinaStipo Šapina, za predsjednika,
2. Alfonz MikiAlfonz MikiAlfonz MikiAlfonz MikiAlfonz Miki, za lana,
3. Luka MatuzoviLuka MatuzoviLuka MatuzoviLuka MatuzoviLuka Matuzovi, za lana.
lanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit e se u »Slubenom vjesniku« Opine Donji Kukuruzari.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA OPINA DONJI KUKURUZARI
OPINSKO VIJEE
6.6.6.6.6.
Na temelju lanka 15. Statuta Opine Donji Kukuruzari (»Slubeni vjesnik« broj 24/97) Opinsko vijee Opine Donji Kukuruzari na 1. sjednici odranoj 13. lipnja 2001. godine donijelo je
O D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K U
o izboru predsjednika i potpredsjednikao izboru predsjednika i potpredsjednikao izboru predsjednika i potpredsjednikao izboru predsjednika i potpredsjednikao izboru predsjednika i potpredsjednika
Opinskog vijea Opine Donji KukuruzariOpinskog vijea Opine Donji KukuruzariOpinskog vijea Opine Donji KukuruzariOpinskog vijea Opine Donji KukuruzariOpinskog vijea Opine Donji Kukuruzari
lanak 1.
SamardiSamardiSamardiSamardiSamardi.
JuriJuriJuriJuriJuri.
lanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit e se u »Slubenom vjesniku« Opine Donji Kukuruzari.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA OPINA DONJI KUKURUZARI
OPINSKO VIJEE
7.7.7.7.7.
Na temelju lanka 15. Statuta Opine Donji Kukuruzari (»Slubeni vjesnik« broj 24/97) Opinsko vijee Opine Donji Kukuruzari na 1. sjednici odranoj 13. lipnja 2001. godine donijelo je slijedeu
O D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K U
o izboru naelnika i zamjenika naelnika Opineo izboru naelnika i zamjenika naelnika Opineo izboru naelnika i zamjenika naelnika Opineo izboru naelnika i zamjenika naelnika Opineo izboru naelnika i zamjenika naelnika Opine
Donji KukuruzariDonji KukuruzariDonji KukuruzariDonji KukuruzariDonji Kukuruzari
lanak 1.
1. Za naelnika Opine Donji Kukuruzari bira se gosp. Stipo Šapina, oec.Stipo Šapina, oec.Stipo Šapina, oec.Stipo Šapina, oec.Stipo Šapina, oec. iz Gornjih Kukuruzara.
2. Za zamjenika naelnika Opine Donji Kukuruzari bira se gosp. Marinko BrandiMarinko BrandiMarinko BrandiMarinko BrandiMarinko Brandi iz Umetia.
3. Mandat traje 4 godine.
lanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit e se u »Slubenom vjesniku« Opine Donji Kukuruzari.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA OPINA DONJI KUKURUZARI
OPINSKO VIJEE
OPINA GVOZDOPINA GVOZDOPINA GVOZDOPINA GVOZDOPINA GVOZD AKTI OPINSKOG VIJEAAKTI OPINSKOG VIJEAAKTI OPINSKOG VIJEAAKTI OPINSKOG VIJEAAKTI OPINSKOG VIJEA
16.16.16.16.16.
Na temelju lanka 35. Zakona o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01) i lanka 29. i 30. Poslovnika Opinskog vijea Opine Gvozd (»Slubeni vjesnik« broj 14/97) Opinsko vijee Opine Gvozd na sjednici odranoj 18. lipnja 2001. godine donijelo je
O D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K U
o izboru Mandatne komisije Opinskog vijeao izboru Mandatne komisije Opinskog vijeao izboru Mandatne komisije Opinskog vijeao izboru Mandatne komisije Opinskog vijeao izboru Mandatne komisije Opinskog vijea
Opine GvozdOpine GvozdOpine GvozdOpine GvozdOpine Gvozd
lanak 1.
- Stevan BekiStevan BekiStevan BekiStevan BekiStevan Beki, za predsjednika,
- Marko RokniMarko RokniMarko RokniMarko RokniMarko Rokni, za lana,
- Stevo RusanStevo RusanStevo RusanStevo RusanStevo Rusan, za lana.
lanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit e se u »Slubenom vjesniku« Opine Gvozd.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA OPINA GVOZD
17.17.17.17.17.
Na temelju lanka 35. Zakona o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01) i lanka 29. i 38. Poslovnika Opinskog vijea Opine Gvozd (»Slubeni vjesnik« broj 14/97) Opinsko vijee Opine Gvozd na sjednici odranoj 18. lipnja 2001. godine donijelo je
O D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K U
o izboru Komisije za izbor, imenovanja io izboru Komisije za izbor, imenovanja io izboru Komisije za izbor, imenovanja io izboru Komisije za izbor, imenovanja io izboru Komisije za izbor, imenovanja i
administrativne poslove Opinskog vijeaadministrativne poslove Opinskog vijeaadministrativne poslove Opinskog vijeaadministrativne poslove Opinskog vijeaadministrativne poslove Opinskog vijea
Opine GvozdOpine GvozdOpine GvozdOpine GvozdOpine Gvozd
lanak 1.
U Komisiju za izbor, imenovanja i administrativne poslove Opinskog vijea Opine Gvozd biraju se:
- Nikola MiliNikola MiliNikola MiliNikola MiliNikola Mili, za predsjednika,
- ore Tepšiore Tepšiore Tepšiore Tepšiore Tepši, za lana,
- Vlasta BaaVlasta BaaVlasta BaaVlasta BaaVlasta Baa, za lana.
lanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit e se u »Slubenom vjesniku« Opine Gvozd.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA OPINA GVOZD
18.18.18.18.18.
Na temelju lanka 35. Zakona o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01) i lanka 8. Poslovnika Opinskog vijea Opine
Gvozd (»Slubeni vjesnik« broj 14/97) Opinsko vijee Opine Gvozd na sjednici odranoj 18. lipnja 2001. godine donijelo je
O D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K U
o izboru predsjednika Opinskog vijea Opineo izboru predsjednika Opinskog vijea Opineo izboru predsjednika Opinskog vijea Opineo izboru predsjednika Opinskog vijea Opineo izboru predsjednika Opinskog vijea Opine
GvozdGvozdGvozdGvozdGvozd
- Danijela DimiDanijela DimiDanijela DimiDanijela DimiDanijela Dimi.
lanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit e se u »Slubenom vjesniku« Opine Gvozd.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA OPINA GVOZD
19.19.19.19.19.
Na temelju lanka 35. Zakona o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01) i lanka 8. Poslovnika Opinskog vijea Opine Gvozd (»Slubeni vjesnik« broj 14/97) Opinsko vijee Opine Gvozd na sjednici odranoj 18. lipnja 2001. godine donijelo je
O D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K U
o izboru potpredsjednika Opinskog vijeao izboru potpredsjednika Opinskog vijeao izboru potpredsjednika Opinskog vijeao izboru potpredsjednika Opinskog vijeao izboru potpredsjednika Opinskog vijea
Opine GvozdOpine GvozdOpine GvozdOpine GvozdOpine Gvozd
lanak 1.
- Adam MariniAdam MariniAdam MariniAdam MariniAdam Marini.
lanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit e se u »Slubenom vjesniku« Opine Gvozd.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA OPINA GVOZD
»SLUBENI VJESNIK«etvrtak, 28. lipnja 2001. Broj 12 - Stranica 489
20.20.20.20.20.
Na temelju lanka 35. Zakona o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01) i lanka 9. Poslovnika Opinskog vijea Opine Gvozd (»Slubeni vjesnik« broj 14/97) Opinsko vijee Opine Gvozd na sjednici odranoj 18. lipnja 2001. godine donijelo je
O D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K U
o izboru opinskog naelnika za Opinu Gvozdo izboru opinskog naelnika za Opinu Gvozdo izboru opinskog naelnika za Opinu Gvozdo izboru opinskog naelnika za Opinu Gvozdo izboru opinskog naelnika za Opinu Gvozd
lanak 1.
- Mile JerosimiMile JerosimiMile JerosimiMile JerosimiMile Jerosimi, dipl. oec., dipl. oec., dipl. oec., dipl. oec., dipl. oec.
lanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit e se u »Slubenom vjesniku« Opine Gvozd.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA OPINA GVOZD
21.21.21.21.21.
Na temelju lanka 35. Zakona o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01) i lanka 9. Poslovnika Opinskog vijea Opine Gvozd (»Slubeni vjesnik« broj 14/97) Opinsko vijee Opine Gvozd na sjednici odranoj 18. lipnja 2001. godine donijelo je
O D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K U
o izboru zamjenika naelnika za Opinu Gvozdo izboru zamjenika naelnika za Opinu Gvozdo izboru zamjenika naelnika za Opinu Gvozdo izboru zamjenika naelnika za Opinu Gvozdo izboru zamjenika naelnika za Opinu Gvozd
lanak 1.
- Vlado GabriVlado GabriVlado GabriVlado GabriVlado Gabri.
lanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit e se u »Slubenom vjesniku« Opine Gvozd.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA OPINA GVOZD
22.22.22.22.22.
Na temelju lanka 90. stavka 1. Zakona o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), te lanka 12. i 21. Statuta Opine Gvozd (»Slubeni vjesnik« broj 14/97) Opinsko vijee Opine Gvozd na 3. sjednici odranoj 20. lipnja 2001. godine donijelo je
O D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K U
o profesionalnom obavljanju dunostio profesionalnom obavljanju dunostio profesionalnom obavljanju dunostio profesionalnom obavljanju dunostio profesionalnom obavljanju dunosti
zamjenika naelnikazamjenika naelnikazamjenika naelnikazamjenika naelnikazamjenika naelnika
Gabri,Gabri,Gabri,Gabri,Gabri, dunost zamjenika naelnika obavlja profesionalno.
lanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit e se u »Slubenom vjesniku« Opine Gvozd.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA OPINA GVOZD
23.23.23.23.23.
Na temelju lanka 46. stavka 1. Zakona o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i lanka 10. Poslovnika Opinskog vijea Opine Gvozd (»Slubeni vjesnik« broj 14/97) Opinsko vijee Opine Gvozd na 3. sjednici odranoj 20. lipnja 2001. godine donijelo je
O D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K U
o imenovanju Opinskog poglavarstva Opineo imenovanju Opinskog poglavarstva Opineo imenovanju Opinskog poglavarstva Opineo imenovanju Opinskog poglavarstva Opineo imenovanju Opinskog poglavarstva Opine
GvozdGvozdGvozdGvozdGvozd
2. Vlado GabriVlado GabriVlado GabriVlado GabriVlado Gabri, zamjenik,
3. Vesna JumaVesna JumaVesna JumaVesna JumaVesna Juma, lan,
»SLUBENI VJESNIK« etvrtak, 28. lipnja 2001.Stranica 490 - Broj 12
4. Dušan MiliDušan MiliDušan MiliDušan MiliDušan Mili, lan, 5. Bosiljka BulatBosiljka BulatBosiljka BulatBosiljka BulatBosiljka Bulat, lan.
lanak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit e se u »Slubenom vjesniku« Opine Gvozd.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA OPINA GVOZD
Predsjednik DanijelDanijelDanijelDanijelDanijela Dimi, v.r.a Dimi, v.r.a Dimi, v.r.a Dimi, v.r.a Dimi, v.r.
24.24.24.24.24.
Na temelju lanka 35. Zakona o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01) i lanka 36. i 39. Poslovnika Opinskog vijea Opine Gvozd (»Slubeni vjesnik« broj 14/97) Opinsko vijee Opine Gvozd na sjednici odranoj 20. lipnja 2001. godine donijelo je
O D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K U
o izboru Komisije za statut i poslovniko izboru Komisije za statut i poslovniko izboru Komisije za statut i poslovniko izboru Komisije za statut i poslovniko izboru Komisije za statut i poslovnik
lanak 1.
U Komisiju za statut i poslovnik Opinskog vijea Opine Gvozd biraju se:
1. Branko BarbirBranko BarbirBranko BarbirBranko BarbirBranko Barbir, za predsjednika,
2. Nikola TrkuljaNikola TrkuljaNikola TrkuljaNikola TrkuljaNikola Trkulja, za lana,
3. Marko RokniMarko RokniMarko RokniMarko RokniMarko Rokni, za lana.
lanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit e se u »Slubenom vjesniku« Opine Gvozd.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA OPINA GVOZD
25.25.25.25.25.
Na temelju lanka 35. Zakona o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01) i lanka 30. i 40. Poslovnika Opinskog vijea Opine Gvozd (»Slubeni vjesnik« broj 14/97) Opinsko vijee Opine Gvozd na sjednici odranoj 20. lipnja 2001. godine donijelo je
O D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K U
o izboru Komisije za financije i prorauno izboru Komisije za financije i prorauno izboru Komisije za financije i prorauno izboru Komisije za financije i prorauno izboru Komisije za financije i proraun
lanak 1.
1. ore Tepšiore Tepšiore Tepšiore Tepšiore Tepši, za predsjednika,
2. Ljuban KorkutLjuban KorkutLjuban KorkutLjuban KorkutLjuban Korkut, za lana,
3. Vlado GabriVlado GabriVlado GabriVlado GabriVlado Gabri, za lana.
lanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit e se u »Slubenom vjesniku« Opine Gvozd.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA OPINA GVOZD
26.26.26.26.26.
Na temelju lanka 35. Zakona o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01) i lanka 36. i 41. Poslovnika Opinskog vijea Opine Gvozd (»Slubeni vjesnik« broj 14/97) Opinsko vijee Opine Gvozd na sjednici odranoj 20. lipnja 2001. godine donijelo je
O D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K U
o imenovanju Stambene komisijeo imenovanju Stambene komisijeo imenovanju Stambene komisijeo imenovanju Stambene komisijeo imenovanju Stambene komisije
lanak 1.
1. Mile JerosimiMile JerosimiMile JerosimiMile JerosimiMile Jerosimi, za predsjednika,
2. Adam MariniAdam MariniAdam MariniAdam MariniAdam Marini, za zamjenika,
3. Danijela DimiDanijela DimiDanijela DimiDanijela DimiDanijela Dimi, za lana,
4. Petar MilieviPetar MilieviPetar MilieviPetar MilieviPetar Milievi, za lana,
5. Ljubomir avragLjubomir avragLjubomir avragLjubomir avragLjubomir avrag, za lana.
lanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit e se u »Slubenom vjesniku« Opine Gvozd.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA OPINA GVOZD
»SLUBENI VJESNIK«etvrtak, 28. lipnja 2001. Broj 12 - Stranica 491
OPINAOPINAOPINAOPINAOPINA JASENOV JASENOV JASENOV JASENOV JASENOVACACACACAC AKTI OPINSKOG VIJEAAKTI OPINSKOG VIJEAAKTI OPINSKOG VIJEAAKTI OPINSKOG VIJEAAKTI OPINSKOG VIJEA
14.14.14.14.14.
Na temelju lanka 47. Statuta Opine Jasenovac (»Slubeni vjesnik« broj 11/94) Opinsko vijee Opine Jasenovac na 1. sjednici odranoj 8. lipnja 2001. godine donijelo je
O D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K U
o izboru Mandatne komisijeo izboru Mandatne komisijeo izboru Mandatne komisijeo izboru Mandatne komisijeo izboru Mandatne komisije
lanak 1. U Mandatnu komisiju biraju se: 1. Slavko JuriSlavko JuriSlavko JuriSlavko JuriSlavko Juri, predsjednik,
2. Marijan ŠkledarMarijan ŠkledarMarijan ŠkledarMarijan ŠkledarMarijan Škledar, lan, 3. Ivan VidakoviIvan VidakoviIvan VidakoviIvan VidakoviIvan Vidakovi, lan.
lanak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit e se u »Slubenom vjesniku« Opine Jasenovac.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA OPINA JASENOVAC
Predsjedavajui Stevo Bai, v.r.Stevo Bai, v.r.Stevo Bai, v.r.Stevo Bai, v.r.Stevo Bai, v.r.
15.15.15.15.15.
Na temelju lanka 45. Statuta Opine Jasenovac (»Slubeni vjesnik« broj 11/94) Opinsko vijee Opine Jasenovac na 1. sjednici odranoj 8. lipnja 2001. godine donijelo je
O D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K U
o izboru Odbora za izbor i imenovanjao izboru Odbora za izbor i imenovanjao izboru Odbora za izbor i imenovanjao izboru Odbora za izbor i imenovanjao izboru Odbora za izbor i imenovanja
lanak 1. U Odbor za izbor i imenovanja biraju se:
1. Nikola VidakoviNikola VidakoviNikola VidakoviNikola VidakoviNikola Vidakovi, za predsjednika, 2. Luka ilasLuka ilasLuka ilasLuka ilasLuka ilas, za lana, 3. Melanija HercegMelanija HercegMelanija HercegMelanija HercegMelanija Herceg, za lana.
lanak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit e se u »Slubenom vjesniku« Opine Jasenovac.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA OPINA JASENOVAC
Predsjedavajui Luka ilas, v.r.Luka ilas, v.r.Luka ilas, v.r.Luka ilas, v.r.Luka ilas, v.r.
16.16.16.16.16.
Na temelju lanka 41. Statuta Opine Jasenovac (»Slubeni vjesnik« broj 11/94) Opinsko vijee Opine Jasenovac na 1. sjednici odranoj 8. lipnja 2001. godine donijelo je
O D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K U
o izboru predsjednika Opinskog vijea Opineo izboru predsjednika Opinskog vijea Opineo izboru predsjednika Opinskog vijea Opineo izboru predsjednika Opinskog vijea Opineo izboru predsjednika Opinskog vijea Opine
JasenovacJasenovacJasenovacJasenovacJasenovac
lanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit e se u »Slubenom vjesniku« Opine Jasenovac.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA OPINA JASENOVAC
Predsjedavajui Luka ilas, v.r.Luka ilas, v.r.Luka ilas, v.r.Luka ilas, v.r.Luka ilas, v.r.
17.17.17.17.17.
Na temelju lanka 41. Statuta Opine Jasenovac (»Slubeni vjesnik« broj 11/94) Opinsko vijee Opine Jasenovac na 1. sjednici odranoj 8. lipnja 2001. godine donijelo je
O D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K U
o izboru opinskog naelnika Opineo izboru opinskog naelnika Opineo izboru opinskog naelnika Opineo izboru opinskog naelnika Opineo izboru opinskog naelnika Opine
JasenovacJasenovacJasenovacJasenovacJasenovac
lanak 2.
»SLUBENI VJESNIK« etvrtak, 28. lipnja 2001.Stranica 492 - Broj 12
lanak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit e se u »Slubenom vjesniku« Opine Jasenovac.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA OPINA JASENOVAC
18.18.18.18.18.
Na temelju lanka 54. Statuta Opine Jasenovac (»Slubeni vjesnik« broj 11/94) Opinsko vijee Opine Jasenovac na 1. sjednici odranoj 8. lipnja 2001. godine donijelo je
O D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K U
o izboru zamjenika opinskog naelnika Opineo izboru zamjenika opinskog naelnika Opineo izboru zamjenika opinskog naelnika Opineo izboru zamjenika opinskog naelnika Opineo izboru zamjenika opinskog naelnika Opine
JasenovacJasenovacJasenovacJasenovacJasenovac
lanak 1.
Drago Kostelac Drago Kostelac Drago Kostelac Drago Kostelac Drago Kostelac bira se za zamjenika opinskog naelnika Opine Jasenovac.
lanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit e se u »Slubenom vjesniku« Opine Jasenovac.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA OPINA JASENOVAC
Predsjednik Slavko Juri, v.r.Slavko Juri, v.r.Slavko Juri, v.r.Slavko Juri, v.r.Slavko Juri, v.r.
19.19.19.19.19.
Na temelju lanka 41. Statuta Opine Jasenovac (»Slubeni vjesnik« broj 11/94) Opinsko vijee Opine Jasenovac na 1. sjednici odranoj 8. lipnja 2001. godine donijelo je
O D LO D LO D LO D LO D L U K U U K U U K U U K U U K U
o izboru potpredsjednika Opinskog vijeao izboru potpredsjednika Opinskog vijeao izboru potpredsjednika Opinskog vijeao izboru potpredsjednika Opinskog vijeao izboru potpredsjednika Opinskog vijea
Opine JasenovacOpine JasenovacOpine JasenovacOpine JasenovacOpine Jasenovac
lanak 1.
lanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit e se u »Slubenom vjesniku« Opine Jasenovac.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA OPINA JASENOVAC
Predsjednik Slavko Juri, v.r.Slavko Juri, v.r.Slavko Juri, v.r.Slavko Juri, v.r.Slavko Juri, v.r.
20.20.20.20.20.
Na temelju lanka 46. Statuta Opine Jasenovac (»Slubeni vjesnik« broj 11/94) Opinsko vijee Opine Jasenovac na 1. sjednici odranoj 8. lipnja 2001. godine donijelo je
O D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K U
o izboru Odbora za statut i poslovniko izboru Odbora za statut i poslovniko izboru Odbora za statut i poslovniko izboru Odbora za statut i poslovniko izboru Odbora za statut i poslovnik
lanak 1.
3. Melanija HercegMelanija HercegMelanija HercegMelanija HercegMelanija Herceg, lan.
lanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit e se u »Slubenom vjesniku« Opine Jasenovac.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA OPINA JASENOVAC
Predsjednik Slavko Juri, v.r.Slavko Juri, v.r.Slavko Juri, v.r.Slavko Juri, v.r.Slavko Juri, v.r.
21.21.21.21.21.
Na temelju lanka 58. Statuta Opine Jasenovac (»Slubeni vjesnik« broj 11/94) Opinsko vijee Opine Jasenovac na 1. sjednici odranoj 8. lipnja 2001. godine donijelo je
»SLUBENI VJESNIK«etvrtak, 28. lipnja 2001. Broj 12 - Stranica 493
O D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K U
o izboru lanova Opinskog poglavarstvao izboru lanova Opinskog poglavarstvao izboru lanova Opinskog poglavarstvao izboru lanova Opinskog poglavarstvao izboru lanova Opinskog poglavarstva
Opine JasenovacOpine JasenovacOpine JasenovacOpine JasenovacOpine Jasenovac
lanak 1.
1. Slavko JugoviSlavko JugoviSlavko JugoviSlavko JugoviSlavko Jugovi,
2. Stjepan KonakoviStjepan KonakoviStjepan KonakoviStjepan KonakoviStjepan Konakovi,
3. eljko urieljko urieljko urieljko urieljko uri.
lanak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit e se u »Slubenom vjesniku« Opine Jasenovac.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA OPINA JASENOVAC
OPINA LIPOVLJANIOPINA LIPOVLJANIOPINA LIPOVLJANIOPINA LIPOVLJANIOPINA LIPOVLJANI AKTI OPINSKOG VIJEAAKTI OPINSKOG VIJEAAKTI OPINSKOG VIJEAAKTI OPINSKOG VIJEAAKTI OPINSKOG VIJEA
17.17.17.17.17.
Na temelju lanka 39. Statuta Opine Lipovljani (»Slubeni vjesnik« broj 8/94, 11/97 i 5/01) Opinsko vijee Opine Lipovljani na konstituirajuoj sjednici odranoj 26. lipnja 2001. godine donijelo je
O D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K U
o izboru Mandatnog povjerenstvao izboru Mandatnog povjerenstvao izboru Mandatnog povjerenstvao izboru Mandatnog povjerenstvao izboru Mandatnog povjerenstva
lanak 1.
- za predsjednika Dragutin TošDragutin TošDragutin TošDragutin TošDragutin Toš,
- za lanove Mirko FedakMirko FedakMirko FedakMirko FedakMirko Fedak,
Anka DolealAnka DolealAnka DolealAnka DolealAnka Doleal.
lanak 2.
Ovom Odlukom stavlja se van snage odluka Klasa: 013-03/01-01/01, Urbroj: 2176/13-01-01-03 od 8. lipnja 2001. godine.
lanak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Slubenom vjesniku« Opine Lipovljani.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA OPINA LIPOVLJANI OPINSKO VIJEE
Klasa: 013-03/01-01/01 Urbroj: 2176/13-01-01-17 Lipovljani, 26. lipnja 2001.
Predsjednik Zlatko Dalenjak, v.r.Zlatko Dalenjak, v.r.Zlatko Dalenjak, v.r.Zlatko Dalenjak, v.r.Zlatko Dalenjak, v.r.
18.18.18.18.18.
Na temelju lanka 39. Statuta Opine Lipovljani (»Slubeni vjesnik« broj 8/94, 11/97 i 5/01) Opinsko vijee Opine Lipovljani na sjednici odranoj 26. lipnja 2001. godine donijelo je
O D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K U
o izboru Povjerenstva za statut i poslovniko izboru Povjerenstva za statut i poslovniko izboru Povjerenstva za statut i poslovniko izboru Povjerenstva za statut i poslovniko izboru Povjerenstva za statut i poslovnik
lanak 1.
- za predsjednika Jaromir VanjekJaromir VanjekJaromir VanjekJaromir VanjekJaromir Vanjek,
- za lanove Zdravko HanjilecZdravko HanjilecZdravko HanjilecZdravko HanjilecZdravko Hanjilec,
Vlado NeraliVlado NeraliVlado NeraliVlado NeraliVlado Nerali.
lanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Slubenom vjesniku« Opine Lipovljani.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA OPINA LIPOVLJANI OPINSKO VIJEE
Klasa: 013-03/01-01/01 Urbroj: 2176/13-01-01-20 Lipovljani, 26. lipnja 2001.
Predsjednik Zlatko Dalenjak, v.r.Zlatko Dalenjak, v.r.Zlatko Dalenjak, v.r.Zlatko Dalenjak, v.r.Zlatko Dalenjak, v.r.
19.19.19.19.19.
Na temelju lanka 51. Statuta Opine Lipovljani (»Slubeni vjesnik« broj 8/94, 11/97 i 5/01) Opinsko vijee Opine Lipovljani na sjednici odranoj 26. lipnja 2001. godine donijelo je
O D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K U
o izboru opinskog naelnika Opine Lipovljanio izboru opinskog naelnika Opine Lipovljanio izboru opinskog naelnika Opine Lipovljanio izboru opinskog naelnika Opine Lipovljanio izboru opinskog naelnika Opine Lipovljani
lanak 1.
»SLUBENI VJESNIK« etvrtak, 28. lipnja 2001.Stranica 494 - Broj 12
lanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Slubenom vjesniku« Opine Lipovljani.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA OPINA LIPOVLJANI OPINSKO VIJEE
Klasa: 013-03/01-01/01 Urbroj: 2176/13-01-01-19 Lipovljani, 26. lipnja 2001.
Predsjednik Zlatko Dalenjak, v.r.Zlatko Dalenjak, v.r.Zlatko Dalenjak, v.r.Zlatko Dalenjak, v.r.Zlatko Dalenjak, v.r.
20.20.20.20.20.
Na temelju lanka 54. Statuta Opine Lipovljani (»Slubeni vjesnik« broj 8/94, 11/97 i 5/01) Opinsko vijee Opine Lipovljani na sjednici odranoj 26. lipnja 2001. godine donijelo je
O D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K U
o izboru zamjenika opinskog naelnika Opineo izboru zamjenika opinskog naelnika Opineo izboru zamjenika opinskog naelnika Opineo izboru zamjenika opinskog naelnika Opineo izboru zamjenika opinskog naelnika Opine
LipovljaniLipovljaniLipovljaniLipovljaniLipovljani
lanak 1.
Ivan DudaIvan DudaIvan DudaIvan DudaIvan Duda bira se za zamjenika opinskog naelnika Opine Lipovljani.
lanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Slubenom vjesniku« Opine Lipovljani.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA OPINA LIPOVLJANI OPINSKO VIJEE
Klasa: 013-03/01-01/01 Urbroj: 2176/13-01-01-18 Lipovljani, 26. lipnja 2001.
Predsjednik ZlatkoZlatkoZlatkoZlatkoZlatko Dalenjak, v.r. Dalenjak, v.r. Dalenjak, v.r. Dalenjak, v.r. Dalenjak, v.r.
OPINA MAJUROPINA MAJUROPINA MAJUROPINA MAJUROPINA MAJUR AKTI OPINSKOG VIJEAAKTI OPINSKOG VIJEAAKTI OPINSKOG VIJEAAKTI OPINSKOG VIJEAAKTI OPINSKOG VIJEA
7.7.7.7.7.
Na temelju lanka 38. Zakona o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01), lanka 15. Statuta Opine Majur (»Slubeni vjesnik« Opine Majur broj 23/97 i 7/01) i lanka 5. Poslovnika o radu Opinskog vijea Opine Majur (»Slubeni vjesnik« Opine Majur broj 23/97) Opinsko vijee Opine Majur na konstituirajuoj sjednici odranoj 13. lipnja 2001. godine donijelo je
O D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K U
o osnivanju Mandatnog povjerenstvao osnivanju Mandatnog povjerenstvao osnivanju Mandatnog povjerenstvao osnivanju Mandatnog povjerenstvao osnivanju Mandatnog povjerenstva
lanak 1.
1. Ivana Švaga DeliIvana Švaga DeliIvana Švaga DeliIvana Švaga DeliIvana Švaga Deli, predsjednik,
2. Zlatko SlabinjacZlatko SlabinjacZlatko SlabinjacZlatko SlabinjacZlatko Slabinjac, lan,
3. Valentina BlaeviValentina BlaeviValentina BlaeviValentina BlaeviValentina Blaevi, lan.
lanak 2.
Mandatno povjerenstvo:
- na konstituirajuoj sjednici izvješuje Opinsko vijee o provedenim izborima i imenima izabranih lanova, kao i o podnesenim ostavkama na dunost lana, te o zamjenicima lanova, koji umjesto njih poinju obnašati dunost lana Opinskog vijea,
- predlae odluku o prestanku mandata lana, kada se ispune Zakonom propisani uvjeti, i izvješuje da su ispunjeni Zakonski uvjeti za poetak mandata zamjenika lana.
lanak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit e se u »Slubenom vjesniku« Opine Majur.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA OPINA MAJUR
Predsjednik Franjo Šari, v.r.Franjo Šari, v.r.Franjo Šari, v.r.Franjo Šari, v.r.Franjo Šari, v.r.
8.8.8.8.8.
Na temelju lanka 38. Zakona o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01), lanka 15. Statuta Opine Majur (»Slubeni vjesnik« Opine Majur broj 23/97 i 7/01) i lanka 9. i 24. Poslovnika o radu Opinskog vijea Opine Majur (»Slubeni vjesnik« Opine Majur broj 23/97) Opinsko vijee Opine Majur na 1. konstituirajuoj sjednici odranoj 13. lipnja 2001. godine donijelo je
O D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K U
o osnivanju Odbora za izbor i imenovanjao osnivanju Odbora za izbor i imenovanjao osnivanju Odbora za izbor i imenovanjao osnivanju Odbora za izbor i imenovanjao osnivanju Odbora za izbor i imenovanja
lanak 1.
»SLUBENI VJESNIK«etvrtak, 28. lipnja 2001. Broj 12 - Stranica 495
U Odbor za izbor i imenovanja imenuju se:
1. Darko GrubiDarko GrubiDarko GrubiDarko GrubiDarko Grubi, predsjednik,
2. Milan SolomunMilan SolomunMilan SolomunMilan SolomunMilan Solomun, lan,
3. Blaenko RamljakBlaenko RamljakBlaenko RamljakBlaenko RamljakBlaenko Ramljak, lan.
lanak 2.
Odbor raspravlja i predlae izbor predsjednika i potpredsjednika Opinskog vijea, izbor naelnika, zamjenika naelnika i lanova drugih radnih tijela Opinskog vijea.
lanak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit e se u »Slubenom vjesniku« Opine Majur.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA OPINA MAJUR
Predsjednik Franjo Šari, v.r.Franjo Šari, v.r.Franjo Šari, v.r.Franjo Šari, v.r.Franjo Šari, v.r.
9.9.9.9.9.
Na temelju lanka 34. Zakona o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01), lanka 15. Statuta Opine Majur (»Slubeni vjesnik« Opine Majur broj 23/97 i 7/01) i lanka 10. Poslovnika o radu Opinskog vijea Opine Majur (»Slubeni vjesnik« Opine Majur broj 23/97) Opinsko vijee Opine Majur na 1. konstituirajuoj sjednici odranoj 13. lipnja 2001. godine donijelo je
O D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K U
o izboru predsjednika Opinskog vijea io izboru predsjednika Opinskog vijea io izboru predsjednika Opinskog vijea io izboru predsjednika Opinskog vijea io izboru predsjednika Opinskog vijea i
obavljanju dunosti opinskog naelnikaobavljanju dunosti opinskog naelnikaobavljanju dunosti opinskog naelnikaobavljanju dunosti opinskog naelnikaobavljanju dunosti opinskog naelnika
Opine MajurOpine MajurOpine MajurOpine MajurOpine Majur
lanak 1.
lanak 2.
Predsjednik Opinskog vijea Opine Majur Franjo Šari iz Majura, temeljem odredbe lanka 40. stavka 1. Zakona o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) obavlja i dunost opinskog naelnika.
lanak 3.
Predsjednik Opinskog vijea dunost obnaša volonterski i ima pravo na naknadu, koju e odrediti Opinsko vijee posebnom odlukom.
lanak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit e se u »Slubenom vjesniku« Opine Majur.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA OPINA MAJUR
Predsjednik Franjo Šari, v.r.Franjo Šari, v.r.Franjo Šari, v.r.Franjo Šari, v.r.Franjo Šari, v.r.
AKTI MANDATNOG POVJERENSTVAAKTI MANDATNOG POVJERENSTVAAKTI MANDATNOG POVJERENSTVAAKTI MANDATNOG POVJERENSTVAAKTI MANDATNOG POVJERENSTVA
1.1.1.1.1.
Z A K L J U A KZ A K L J U A KZ A K L J U A KZ A K L J U A KZ A K L J U A K
o verifikaciji mandata lanova Opinskog vijeao verifikaciji mandata lanova Opinskog vijeao verifikaciji mandata lanova Opinskog vijeao verifikaciji mandata lanova Opinskog vijeao verifikaciji mandata lanova Opinskog vijea Opine MajurOpine MajurOpine MajurOpine MajurOpine Majur
I. Potvruju se (verificiraju) mandati lanova
Opinskog vijea Opine Majur, i to: 1. Franjo ŠariFranjo ŠariFranjo ŠariFranjo ŠariFranjo Šari, HDZ, 2. Darko GrubiDarko GrubiDarko GrubiDarko GrubiDarko Grubi, HDZ, 3. Milan SolomunMilan SolomunMilan SolomunMilan SolomunMilan Solomun, HDZ, 4. Mirjana VujiMirjana VujiMirjana VujiMirjana VujiMirjana Vuji, HDZ, 5. Ana ŠariAna ŠariAna ŠariAna ŠariAna Šari, HDZ, 6. Ivana Švaga DeliIvana Švaga DeliIvana Švaga DeliIvana Švaga DeliIvana Švaga Deli, HDZ, 7. Zlatko SlabinjacZlatko SlabinjacZlatko SlabinjacZlatko SlabinjacZlatko Slabinjac, HDZ, 8. Blaenko RamljakBlaenko RamljakBlaenko RamljakBlaenko RamljakBlaenko Ramljak, HSP, 9. Ivica OreškoviIvica OreškoviIvica OreškoviIvica OreškoviIvica Oreškovi, HSP,
10. Anto GrgiAnto GrgiAnto GrgiAnto GrgiAnto Grgi, HSP, 11. ValentiValentiValentiValentiValentina Blaevina Blaevina Blaevina Blaevina Blaevi, HSP.
II.
Mandat lanova Opinskog vijea iz toke I. ovog Zakljuka traje 4 godine, a tee od 13. lipnja 2001. godine.
III.
Ovaj Zakljuak stupa na snagu danom donošenja, a objavit e se u »Slubenom vjesniku« Opine Majur.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA OPINA MAJUR
Predsjednik Ivana ŠvaIvana ŠvaIvana ŠvaIvana ŠvaIvana Švaga Deli, v.r.ga Deli, v.r.ga Deli, v.r.ga Deli, v.r.ga Deli, v.r.
»SLUBENI VJESNIK« etvrtak, 28. lipnja 2001.Stranica 496 - Broj 12
6.6.6.6.6.
Na temelju lanka 28. i 47. Zakona o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i lanka 18. Statuta Opine Martinska Ves (»Slubeni glasnik« upanije Sisako-moslavake broj 8/94) Opinsko vijee Opine Martinska Ves na 2. sjednici odranoj 27. lipnja 2001. godine donosi
O D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K U
o izmjenama i dopunama Statuta Opineo izmjenama i dopunama Statuta Opineo izmjenama i dopunama Statuta Opineo izmjenama i dopunama Statuta Opineo izmjenama i dopunama Statuta Opine
Martinska VesMartinska VesMartinska VesMartinska VesMartinska Ves
lanak 1.
Opinsko vijee ima 13 vijenika izabranih na nain odreen zakonom.
lanak 2.
Komisija za izbor i imenovanja ima predsjednika i dva lana.
Komisija za izbor i imenovanja predlae izbor predsjednika i potpredsjednika Opinskog vijea, izbor opinskog naelnika, izbor zamjenika opinskog naelnika i izbor lanova radnih tijela Opine.
Komisija za izbor i imenovanja obavlja i druge poslove odreene Poslovnikom Opinskog vijea.
lanak 3.
Komisija za statut i poslovnik ima predsjednika i 2 lana.
lanak 4.
Odbor za proraun i financije ima predsjednika i 2 lana.
lanak 5.
Opinsko poglavarstvo sastoji se od predsjednika, zamjenika predsjednika i 3 lana.
lanak 6.
lanak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Slubenom vjesniku« Opine Martinska Ves.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA OPINA MARTINSKA VES
OPINSKO VIJEE
7.7.7.7.7.
Na temelju lanka 38. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (»Narodne novine« broj 33/01) i lanka 31. i 35. Statuta Opine Martinska Ves (»Slubeni glasnik« upanije Sisako-moslavake broj 8/94) Opinsko vijee Opine Martinska Ves na 1. sjednici odranoj 14. lipnja 2001. godine donosi
R J E Š E N J ER J E Š E N J ER J E Š E N J ER J E Š E N J ER J E Š E N J E
o izboru Mandatne komisije Opinskog vijeao izboru Mandatne komisije Opinskog vijeao izboru Mandatne komisije Opinskog vijeao izboru Mandatne komisije Opinskog vijeao izboru Mandatne komisije Opinskog vijea
Opine Martinska VesOpine Martinska VesOpine Martinska VesOpine Martinska VesOpine Martinska Ves
I.
U Mandatnu komisiju Opinskog vijea Opine Martinska Ves biraju se:
1. Janica FioliJanica FioliJanica FioliJanica FioliJanica Fioli, za predsjednika,
2. Ivan JakopinecIvan JakopinecIvan JakopinecIvan JakopinecIvan Jakopinec, za lana,
3. Drago MartinacDrago MartinacDrago MartinacDrago MartinacDrago Martinac, za lana.
II.
Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje vaiti Rješenje o izboru Mandatne komisije Opinskog vijea Opine Martinska Ves (»Slubeni vjesnik« broj 9/ 97).
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objavit e se u »Slubenom vjesniku« Opine Martinska Ves.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA OPINA MARTINSKA VES
OPINSKO VIJEE
OPINA MARTINSKA VESOPINA MARTINSKA VESOPINA MARTINSKA VESOPINA MARTINSKA VESOPINA MARTINSKA VES AKTI OPINSKOG VIJEAAKTI OPINSKOG VIJEAAKTI OPINSKOG VIJEAAKTI OPINSKOG VIJEAAKTI OPINSKOG VIJEA
»SLUBENI VJESNIK«etvrtak, 28. lipnja 2001. Broj 12 - Stranica 497
8.8.8.8.8.
Na temelju lanka 38. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (»Narodne novine« broj 33/01) i lanka 31. i 32. Statuta Opine Martinska Ves (»Slubeni glasnik« upanije Sisako-moslavake broj 8/94) Opinsko vijee Opine Martinska Ves na 1. sjednici odranoj 14. lipnja 2001. godine donosi
R J E Š E N J ER J E Š E N J ER J E Š E N J ER J E Š E N J ER J E Š E N J E
o izboru Komisije za izbor, imenovanja io izboru Komisije za izbor, imenovanja io izboru Komisije za izbor, imenovanja io izboru Komisije za izbor, imenovanja io izboru Komisije za izbor, imenovanja i
administrativne poslove Opine Martinska Vesadministrativne poslove Opine Martinska Vesadministrativne poslove Opine Martinska Vesadministrativne poslove Opine Martinska Vesadministrativne poslove Opine Martinska Ves
I.
U Komisiju za izbor, imenovanja i administrativne poslove Opinskog vijea Opine Martinska Ves biraju se:
1. Boidar GavronBoidar GavronBoidar GavronBoidar GavronBoidar Gavron, za predsjednika,
2. Josip IvanušJosip IvanušJosip IvanušJosip IvanušJosip Ivanuš, za lana,
3. Nikola GuanacNikola GuanacNikola GuanacNikola GuanacNikola Guanac, za lana,
4. Drago MartinacDrago MartinacDrago MartinacDrago MartinacDrago Martinac, za lana,
5. Janica FioliJanica FioliJanica FioliJanica FioliJanica Fioli, za lana.
II.
Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje vaiti Rješenje o izboru Komisije za izbor, imenovanja i administrativne poslove Opinskog vijea Opine Martinska Ves (»Slubeni vjesnik« broj 9/97).
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objavit e se u »Slubenom vjesniku« Opine Martinska Ves.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA OPINA MARTINSKA VES
OPINSKO VIJEE
9.9.9.9.9.
Na temelju lanka 32. i 34. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (»Narodne novine« broj 33/01) i lanka 28. Statuta Opine Martinska Ves (»Slubeni glasnik« upanije Sisako-moslavake broj 8/94) Opinsko vijee Opine Martinska Ves na 1. sjednici odranoj 14. lipnja 2001. godine donosi
R J E Š E N J ER J E Š E N J ER J E Š E N J ER J E Š E N J ER J E Š E N J E
o izboru predsjednika i potpredsjednikao izboru predsjednika i potpredsjednikao izboru predsjednika i potpredsjednikao izboru predsjednika i potpredsjednikao izboru predsjednika i potpredsjednika
Opinskog vijea Opine Martinska VesOpinskog vijea Opine Martinska VesOpinskog vijea Opine Martinska VesOpinskog vijea Opine Martinska VesOpinskog vijea Opine Martinska Ves
I.
II.
Josip Ivanuš Josip Ivanuš Josip Ivanuš Josip Ivanuš Josip Ivanuš iz Lijeve Martinske Vesi 148 bira se za potpredsjednika Opinskog vijea Opine Martinska Ves.
III.
Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje vaiti Rješenje o izboru predsjednika i potpredsjednika Opinskog vijea Opine Martinska Ves (»Slubeni vjesnik« broj 9/97).
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objavit e se u »Slubenom vjesniku« Opine Martinska Ves.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA OPINA MARTINSKA VES
OPINSKO VIJEE
10.10.10.10.10.
Na temelju lanka 40. i 41. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (»Narodne novine« broj 33/01) i lanka 45, 46. i 47. Statuta Opine Martinska Ves (»Slubeni glasnik« upanije Sisako-moslavake broj 8/94) Opinsko vijee Opine Martinska Ves na 1. sjednici odranoj 14. lipnja 2001. godine donosi
R J E Š E N J ER J E Š E N J ER J E Š E N J ER J E Š E N J ER J E Š E N J E
o izboru naelnika Opine Martinska Veso izboru naelnika Opine Martinska Veso izboru naelnika Opine Martinska Veso izboru naelnika Opine Martinska Veso izboru naelnika Opine Martinska Ves
I.
II.
III.
Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje vaiti Rješenje o izboru naelnika i zamjenika naelnika Opine Martinska Ves (»Slubeni vjesnik« broj 9/ 97).
»SLUBENI VJESNIK« etvrtak, 28. lipnja 2001.Stranica 498 - Broj 12
IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objavit e se u »Slubenom vjesniku« Opine Martinska Ves.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA OPINA MARTINSKA VES
OPINSKO VIJEE
11.11.11.11.11.
Na temelju lanka 40. i 41. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (»Narodne novine« broj 33/01) i lanka 45, 46. i 47. Statuta Opine Martinska Ves (»Slubeni glasnik« upanije Sisako-moslavake broj 8/94) Opinsko vijee Opine Martinska Ves na 1. sjednici odranoj 14. lipnja 2001. godine donosi
R J E Š E N J ER J E Š E N J ER J E Š E N J ER J E Š E N J ER J E Š E N J E
o izboru zamjenika naelnika Opine Martinskao izboru zamjenika naelnika Opine Martinskao izboru zamjenika naelnika Opine Martinskao izboru zamjenika naelnika Opine Martinskao izboru zamjenika naelnika Opine Martinska
VesVesVesVesVes
I.
Ivan Jakopinec Ivan Jakopinec Ivan Jakopinec Ivan Jakopinec Ivan Jakopinec iz Desnog Trebarjeva 33 bira se za zamjenika opinskog naelnika Opine Martinska Ves.
II.
Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje vaiti Rješenje o izboru naelnika i zamjenika naelnika Opine Martinska Ves (»Slubeni vjesnik« broj 9/ 97).
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objavit e se u »Slubenom vjesniku« Opine Martinska Ves.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA OPINA MARTINSKA VES
OPINSKO VIJEE
12.12.12.12.12.
Na temelju lanka 38. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (»Narodne novine« broj 33/01) i lanka 31. i 33. Statuta Opine Martinska Ves (»Slubeni glasnik« upanije Sisako-moslavake broj 8/94) Opinsko vijee Opine Martinska Ves na 1. sjednici odranoj 14. lipnja 2001. godine donosi slijedee
R J E Š E N J ER J E Š E N J ER J E Š E N J ER J E Š E N J ER J E Š E N J E
o izboru Komisije za statut i poslovnik Opineo izboru Komisije za statut i poslovnik Opineo izboru Komisije za statut i poslovnik Opineo izboru Komisije za statut i poslovnik Opineo izboru Komisije za statut i poslovnik Opine
Martinska VesMartinska VesMartinska VesMartinska VesMartinska Ves
I. U Komisiju za statut i poslovnik Opinskog vijea
Opine Martinska Ves biraju se:
1. Ivan KuraberIvan KuraberIvan KuraberIvan KuraberIvan Kuraber, za predsjednika, 2. Josip IvanušJosip IvanušJosip IvanušJosip IvanušJosip Ivanuš, za lana, 3. Nikola GuanacNikola GuanacNikola GuanacNikola GuanacNikola Guanac, za lana, 4. Mijo MaloviMijo MaloviMijo MaloviMijo MaloviMijo Malovi, za lana, 5. Ivan BrleiIvan BrleiIvan BrleiIvan BrleiIvan Brlei, za lana.
II. Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje vaiti
Rješenje o izboru Komisije za statut i poslovnik Opinskog vijea Opine Martinska Ves (»Slubeni vjesnik« broj 9/97)
III. Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od
dana donošenja, a objavit e se u »Slubenom vjesniku« Opine Martinska Ves.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA OPINA MARTINSKA VES
OPINSKO VIJEE
OPINAOPINAOPINAOPINAOPINA T T T T TOPUSKOOPUSKOOPUSKOOPUSKOOPUSKO AKTI OPINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVAAKTI OPINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVAAKTI OPINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVAAKTI OPINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVAAKTI OPINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
1.1.1.1.1.
Na temelju lanka 48. i 49. Zakona o izboru lanova predstavnikih tijela jedinica lokalne i podrune
(regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 33/ 01) Opinsko izborno vijee Opine Topusko 21. svibnja 2001. godine donijelo je
»SLUBENI VJESNIK«etvrtak, 28. lipnja 2001. Broj 12 - Stranica 499
O D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K U
o utvrivanju i objavljivanju rezultata izborao utvrivanju i objavljivanju rezultata izborao utvrivanju i objavljivanju rezultata izborao utvrivanju i objavljivanju rezultata izborao utvrivanju i objavljivanju rezultata izbora
odranih 20. svibnja 2001. godine za lanoveodranih 20. svibnja 2001. godine za lanoveodranih 20. svibnja 2001. godine za lanoveodranih 20. svibnja 2001. godine za lanoveodranih 20. svibnja 2001. godine za lanove
Opinskog vijea Opine TopuskoOpinskog vijea Opine TopuskoOpinskog vijea Opine TopuskoOpinskog vijea Opine TopuskoOpinskog vijea Opine Topusko
Utvruju se i objavljuju rezultati izbora odranih 20. svibnja 2001. godine za lanove Opinskog vijea Opine Topusko kako slijedi:
I. U popis biraa upisano je ukupno 4133 biraa.
II. Broj glasova dobivenih po pojedinim kandidacijskim listama:
1. Hrvatska demokratskaHrvatska demokratskaHrvatska demokratskaHrvatska demokratskaHrvatska demokratska
zajednicazajednicazajednicazajednicazajednica - HDZ 502
3. Hrvatska stranka pravaHrvatska stranka pravaHrvatska stranka pravaHrvatska stranka pravaHrvatska stranka prava - HSP 166
4. Nezavisna opinska listaNezavisna opinska listaNezavisna opinska listaNezavisna opinska listaNezavisna opinska lista 406
5. Samostalna demokratska srpskaSamostalna demokratska srpskaSamostalna demokratska srpskaSamostalna demokratska srpskaSamostalna demokratska srpska
strankastrankastrankastrankastranka - SDSS 225
2. Jerko Kireta, prof.Jerko Kireta, prof.Jerko Kireta, prof.Jerko Kireta, prof.Jerko Kireta, prof. JMBG 2005949341118 HDZ
3. Marko SonikiMarko SonikiMarko SonikiMarko SonikiMarko Soniki JMBG 1704967341119 HDZ
4. Nikola Abramovi, ing.Nikola Abramovi, ing.Nikola Abramovi, ing.Nikola Abramovi, ing.Nikola Abramovi, ing. JMBG 0201959341104 HDZ
5. Ivan KovaeviIvan KovaeviIvan KovaeviIvan KovaeviIvan Kovaevi JMBG 2810956341115 HDZ
6. Mladen Išek, dipl. ing.Mladen Išek, dipl. ing.Mladen Išek, dipl. ing.Mladen Išek, dipl. ing.Mladen Išek, dipl. ing. JMBG 1002967341114 HDZ
7. Milan Abramovi, prof.Milan Abramovi, prof.Milan Abramovi, prof.Milan Abramovi, prof.Milan Abramovi, prof. JMBG 2110935341105 Nezavisna opinska lista
8. Bogomir Golac, dr. med.Bogomir Golac, dr. med.Bogomir Golac, dr. med.Bogomir Golac, dr. med.Bogomir Golac, dr. med. JMBG 2512944341119 Nezavisna opinska lista
9. Ivica uiIvica uiIvica uiIvica uiIvica ui JMBG 1610963341101 Nezavisna opinska lista
10. Vlado Iskri, dipl. oec.Vlado Iskri, dipl. oec.Vlado Iskri, dipl. oec.Vlado Iskri, dipl. oec.Vlado Iskri, dipl. oec. JMBG 2703952340016 Nezavisna opinska lista
11. uro Šapiuro Šapiuro Šapiuro Šapiuro Šapi JMBG 2512950341104 SDSS
12. Stanko RajšiStanko RajšiStanko RajšiStanko RajšiStanko Rajši JMBG 1502953370009 SDSS
13. Miroslav ugajMiroslav ugajMiroslav ugajMiroslav ugajMiroslav ugaj JMBG 0501975341118 HSP
14. Mato AbramoviMato AbramoviMato AbramoviMato AbramoviMato Abramovi JMBG 2504955341118 SDP
15. Dragutin elapDragutin elapDragutin elapDragutin elapDragutin elap JMBG 3001954340012 SNS
7. Srpska narodna strankaSrpska narodna strankaSrpska narodna strankaSrpska narodna strankaSrpska narodna stranka - SNS 96
8. Stranka demokratske akcijeStranka demokratske akcijeStranka demokratske akcijeStranka demokratske akcijeStranka demokratske akcije
HrvatskeHrvatskeHrvatskeHrvatskeHrvatske - SDA Hrvatske 40
III. Nevaeih glasakih listia bilo je ukupno 57.
IV. Broj mjesta u Opinskom vijeu Opine Topusko po kandidacijskim listama:
1. Hrvatska demokratskaHrvatska demokratskaHrvatska demokratskaHrvatska demokratskaHrvatska demokratska
zajednicazajednicazajednicazajednicazajednica - HDZ 6
3. Samostalna demokratska srpskaSamostalna demokratska srpskaSamostalna demokratska srpskaSamostalna demokratska srpskaSamostalna demokratska srpska
strankastrankastrankastrankastranka - SDSS 2
5. Socijaldemokratska partijaSocijaldemokratska partijaSocijaldemokratska partijaSocijaldemokratska partijaSocijaldemokratska partija
6. Srpska narodna strankaSrpska narodna strankaSrpska narodna strankaSrpska narodna strankaSrpska narodna stranka - SNS 1
V. Imena i prezimena kandidata sa svake kandidacijske liste koji su izabrani za lanove Opinskog vijea Opine Topusko:
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA OPINA TOPUSKO
Predsjednik Antonija Boban, dipl. iur., v.r.Antonija Boban, dipl. iur., v.r.Antonija Boban, dipl. iur., v.r.Antonija Boban, dipl. iur., v.r.Antonija Boban, dipl. iur., v.r.
»SLUBENI VJESNIK« etvrtak, 28. lipnja 2001.Stranica 500 - Broj 12
AKTI OPINSKOG VIJEAAKTI OPINSKOG VIJEAAKTI OPINSKOG VIJEAAKTI OPINSKOG VIJEAAKTI OPINSKOG VIJEA
9.9.9.9.9.
Na temelju lanka 12. a u vezi s lankom 22. Statuta Opine Topusko (»Slubeni vjesnik« broj 24/96, 12/97 i 7/01) Opinsko vijee Opine Topusko na sjednici odranoj 18. lipnja 2001. godine donijelo je
O D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K U
o izboru lanova Mandatne komisijeo izboru lanova Mandatne komisijeo izboru lanova Mandatne komisijeo izboru lanova Mandatne komisijeo izboru lanova Mandatne komisije
lanak 1.
2. Ivica uiIvica uiIvica uiIvica uiIvica ui,
3. uro Šapiuro Šapiuro Šapiuro Šapiuro Šapi.
lanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit e se u »Slubenom vjesniku« Opine Topusko.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA OPINA TOPUSKO OPINSKO VIJEE
Klasa: 023-05/01-01/01 Urbroj: 2176/18-01-01-1 Topusko, 18. lipnja 2001.
Predsjedavajui Stevo Bai, dipl. iur., v.r.Stevo Bai, dipl. iur., v.r.Stevo Bai, dipl. iur., v.r.Stevo Bai, dipl. iur., v.r.Stevo Bai, dipl. iur., v.r.
10.10.10.10.10.
Na temelju lanka 25. Statuta Opine Topusko (»Slubeni vjesnik« broj 24/96, 12/97 i 7/01) Opinsko vijee Opine Topusko na konstituirajuoj sjednici odranoj 18. lipnja 2001. godine donijelo je
O D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K U
o usvajanju izvješa Mandatne komisije Opineo usvajanju izvješa Mandatne komisije Opineo usvajanju izvješa Mandatne komisije Opineo usvajanju izvješa Mandatne komisije Opineo usvajanju izvješa Mandatne komisije Opine
TopuskoTopuskoTopuskoTopuskoTopusko
lanak 1.
Usvaja se izvješe Mandatne komisije o izboru vijenika u Opinsko vijee na izborima od 20. svibnja 2001. godine, a na temelju odluke izbornog povjerenstva o rezultatima izbora za Opinsko vijee Opine Topusko.
lanak 2.
Izvješe Mandatne komisije je sastavni dio ove Odluke i ovom Odlukom objavit e se u »Slubenom vjesniku« Opine Topusko.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA OPINA TOPUSKO OPINSKO VIJEE
Klasa: 023-05/01-01/01 Urbroj: 2176/18-01-01-2 Topusko, 18. lipnja 2001.
Predsjedavajui Stevo BaiStevo BaiStevo BaiStevo BaiStevo Bai, dipl. iur., v.r., dipl. iur., v.r., dipl. iur., v.r., dipl. iur., v.r., dipl. iur., v.r.
AKTI MANDATNOG POVJERENSTVAAKTI MANDATNOG POVJERENSTVAAKTI MANDATNOG POVJERENSTVAAKTI MANDATNOG POVJERENSTVAAKTI MANDATNOG POVJERENSTVA
1.1.1.1.1.
I Z V J E Š EI Z V J E Š EI Z V J E Š EI Z V J E Š EI Z V J E Š E
Mandatnog povjerenstva o provedenim izborimaMandatnog povjerenstva o provedenim izborimaMandatnog povjerenstva o provedenim izborimaMandatnog povjerenstva o provedenim izborimaMandatnog povjerenstva o provedenim izborima
vijenika i verifikaciji vijenikih mandata uvijenika i verifikaciji vijenikih mandata uvijenika i verifikaciji vijenikih mandata uvijenika i verifikaciji vijenikih mandata uvijenika i verifikaciji vijenikih mandata u
Opinskom vijeu Opine TopuskoOpinskom vijeu Opine TopuskoOpinskom vijeu Opine TopuskoOpinskom vijeu Opine TopuskoOpinskom vijeu Opine Topusko
Mandatno povjerenstvo, na temelju uvida u odluku Opinskog izbornog povjerenstva od 21. svibnja 2001. godine kojom su objavljeni rezultati izbora za lanove Opinskog vijea Opine Topusko (na izborima od 20. svibnja 2001. godine), podnosi ovo Izvješe na konstituirajuoj sjednici Opinskog vijea Opine Topusko, koja se odrava 18. lipnja 2001. godine u Topuskom, a to izvješe glasi:
I. U Opinsko vijee izabrano je 15 lanova Opinskog vijea Opine Topusko i to:
- 6 vijenika s liste HDZ-a,
- 4 vijenika s Nezavisne opinske liste,
- 2 vijenika s liste SDSS-a,
- 1 vijenik s liste HSP-a,
- 1 vijenik s liste SDP-a,
- 1 vijenik s liste SNS-a.
II. U Opinsko vijee, poštivajui broj izabranih vijenika sa svake liste, te redosljed na listama - izabrani su:
1. Ivan AbramoviIvan AbramoviIvan AbramoviIvan AbramoviIvan Abramovi JMBG 2901962341114 s HDZ liste
2. Jerko Kireta, prof.Jerko Kireta, prof.Jerko Kireta, prof.Jerko Kireta, prof.Jerko Kireta, prof. JMBG 2005949341118 s HDZ liste
3. Marko SonikiMarko SonikiMarko SonikiMarko SonikiMarko Soniki JMBG 1704967341119 s HDZ liste
4. Nikola Abramovi,Nikola Abramovi,Nikola Abramovi,Nikola Abramovi,Nikola Abramovi, JMBG 0201959341104 s HDZ liste
»SLUBENI VJESNIK«etvrtak, 28. lipnja 2001. Broj 12 - Stranica 501
5. Ivan KovaeviIvan KovaeviIvan KovaeviIvan KovaeviIvan Kovaevi JMBG 2810956341115 s HDZ liste
6. Mladen Išek, dipl. ing.Mladen Išek, dipl. ing.Mladen Išek, dipl. ing.Mladen Išek, dipl. ing.Mladen Išek, dipl. ing. JMBG 1002967341114 s HDZ liste
7. Milan Abramovi, prof.Milan Abramovi, prof.Milan Abramovi, prof.Milan Abramovi, prof.Milan Abramovi, prof. JMBG 2110935341105 s Nezavisne opinske liste
8. Bogomir Golac, dr. med.Bogomir Golac, dr. med.Bogomir Golac, dr. med.Bogomir Golac, dr. med.Bogomir Golac, dr. med. JMBG 2512944341119 s Nezavisne opinske liste
9. Ivica uiIvica uiIvica uiIvica uiIvica ui JMBG 1610963341101 s Nezavisne opinske liste
10. Vlado Iskri, dipl. oec.Vlado Iskri, dipl. oec.Vlado Iskri, dipl. oec.Vlado Iskri, dipl. oec.Vlado Iskri, dipl. oec. JMBG 2703952340016 s Nezavisne opinske liste
11. uro Šapiuro Šapiuro Šapiuro Šapiuro Šapi JMBG 2512950341104 s SDSS liste
12. Stanko RajšiStanko RajšiStanko RajšiStanko RajšiStanko Rajši JMBG 1502953370009 s SDSS liste
13. Miroslav ugajMiroslav ugajMiroslav ugajMiroslav ugajMiroslav ugaj JMBG 0501975341118 s HSP liste
14. Mato AbramoviMato AbramoviMato AbramoviMato AbramoviMato Abramovi JMBG 2504955341118 s SDP liste
15. Dragutin elapDragutin elapDragutin elapDragutin elapDragutin elap JMBG 3001954340012 s SNS liste
III. Na temelju pravovaljanosti izbora vijenika - Mandatna komisija konstatira
- da se potvruje odnosno verificira mandat izabranih vijenika, te da njihov mandat zapone s ovom sjednicom, uz davanje i potpisivanje prisege.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA OPINA TOPUSKO
11.11.11.11.11.
Na temelju lanka 22. Statuta Opine Topusko (»Slubeni vjesnik« broj 24/96, 12/97 i 7/01) Opinsko vijee Opine Topusko na konstituirajuoj sjednici odranoj 18. lipnja 2001. godine donijelo je
O D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K U
o izboru Komisije za izbor i imenovanjao izboru Komisije za izbor i imenovanjao izboru Komisije za izbor i imenovanjao izboru Komisije za izbor i imenovanjao izboru Komisije za izbor i imenovanja
lanak 1.
Za lanove Komisije za izbor i imenovanja izabrani su:
1. Mladen Išek, dipl. ing.Mladen Išek, dipl. ing.Mladen Išek, dipl. ing.Mladen Išek, dipl. ing.Mladen Išek, dipl. ing. - predsjednik,
2. Stanko Rajši, dipl. iur.Stanko Rajši, dipl. iur.Stanko Rajši, dipl. iur.Stanko Rajši, dipl. iur.Stanko Rajši, dipl. iur. - lan,
3. Vlado Iskri, dipl. oec.Vlado Iskri, dipl. oec.Vlado Iskri, dipl. oec.Vlado Iskri, dipl. oec.Vlado Iskri, dipl. oec. - lan.
lanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit e se u »Slubenom vjesniku« Opine Topusko.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA OPINA TOPUSKO OPINSKO VIJEE
Klasa: 023-05/01-01/01 Urbroj: 2176/18-01-01-3 Topusko, 18. lipnja 2001.
Predsjedavajui Milan Abramovi, prof., v.r.Milan Abramovi, prof., v.r.Milan Abramovi, prof., v.r.Milan Abramovi, prof., v.r.Milan Abramovi, prof., v.r.
12.12.12.12.12.
Na temelju lanka 34. Zakona o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01), te sukladno lanku 20. Statuta Opine Topusko (»Slubeni vjesnik« broj 24/96, 12/97 i 7/01) Opinsko vijee Opine Topusko na sjednici odranoj 18. lipnja 2001. godine donijelo je
O D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K U
o izboru predsjednika i potpredsjednikao izboru predsjednika i potpredsjednikao izboru predsjednika i potpredsjednikao izboru predsjednika i potpredsjednikao izboru predsjednika i potpredsjednika
Opinskog vijea Opine TopuskoOpinskog vijea Opine TopuskoOpinskog vijea Opine TopuskoOpinskog vijea Opine TopuskoOpinskog vijea Opine Topusko
lanak 1.
»SLUBENI VJESNIK« etvrtak, 28. lipnja 2001.Stranica 502 - Broj 12
lanak 2. Za potpredsjednika Opinskog vijea Opine
Topusko izabran je Dragutin elap, ing. tehnologijeDragutin elap, ing. tehnologijeDragutin elap, ing. tehnologijeDragutin elap, ing. tehnologijeDragutin elap, ing. tehnologije iz Starog Sela Topusko 151, JMBG: 3001954340012.
lanak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit e se u »Slubenom vjesniku« Opine Topusko.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA OPINA TOPUSKO OPINSKO VIJEE
Klasa: 023-05/01-01/01 Urbroj: 2176/18-01-02-4 Topusko, 18. lipnja 2001.
Predsjednik Mato Abramovi, v.r.Mato Abramovi, v.r.Mato Abramovi, v.r.Mato Abramovi, v.r.Mato Abramovi, v.r.
13.13.13.13.13.
Na temelju lanka 22. Statuta Opine Topusko (»Slubeni vjesnik« broj 24/96, 12/97 i 7/01) Opinsko vijee Opine Topusko na konstituirajuoj sjednici odranoj 18. lipnja 2001. godine donijelo je
O D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K U
o izboru Komisije za statut i poslovniko izboru Komisije za statut i poslovniko izboru Komisije za statut i poslovniko izboru Komisije za statut i poslovniko izboru Komisije za statut i poslovnik
lanak 1. Za lanove Komisije za statut i poslovnik izabrani
su: 1. Stanko Rajši, dipl. iur.Stanko Rajši, dipl. iur.Stanko Rajši, dipl. iur.Stanko Rajši, dipl. iur.Stanko Rajši, dipl. iur. - predsjednik, 2. Bogomir Golac, dr. med.Bogomir Golac, dr. med.Bogomir Golac, dr. med.Bogomir Golac, dr. med.Bogomir Golac, dr. med. - lan, 3. Vlado Iskri, dipl. oec.Vlado Iskri, dipl. oec.Vlado Iskri, dipl. oec.Vlado Iskri, dipl. oec.Vlado Iskri, dipl. oec. - lan, 4. Ivan KovaeviIvan KovaeviIvan KovaeviIvan KovaeviIvan Kovaevi - lan, 5. Miroslav ugajMiroslav ugajMiroslav ugajMiroslav ugajMiroslav ugaj - lan.
lanak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit e se u »Slubenom vjesniku« Opine Topusko.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA OPINA TOPUSKO OPINSKO VIJEE
Klasa: 023-05/01-01/01 Urbroj: 2176/18-01-01-5 Topusko, 18. lipnja 2001.
Predsjednik Mato Abramovi, v.r.Mato Abramovi, v.r.Mato Abramovi, v.r.Mato Abramovi, v.r.Mato Abramovi, v.r.
14.14.14.14.14.
Na temelju lanka 47. Zakona o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01), te sukladno lanku 12. Statuta Opine Topusko (»Slubeni vjesnik« broj 24/96, 12/97 i 7/01) Opinsko vijee Opine Topusko na sjednici odranoj 18. lipnja 2001. godine donijelo je
S T A T U T A R N U O D L U K US T A T U T A R N U O D L U K US T A T U T A R N U O D L U K US T A T U T A R N U O D L U K US T A T U T A R N U O D L U K U
lanak 1. Odredba stavka 1. lanka 30. Statuta mijenja se
i novela istog glasi: »Opinsko poglavarstvo broji 5 lanovaOpinsko poglavarstvo broji 5 lanovaOpinsko poglavarstvo broji 5 lanovaOpinsko poglavarstvo broji 5 lanovaOpinsko poglavarstvo broji 5 lanova«. Odredba st. 2. ovog lanka ostaje nepromijenjena.
lanak 2. Odredbe stavka 3. i 4. brišu se.
lanak 3. Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.
lanak 4. Ova Statutarna odluka objavit e se u »Slubenom
vjesniku« Opine Topusko.
Klasa: 012-03/01-01/01 Urbroj: 2176/18-01-01-02 Topusko, 18. lipnja 2001.
Predsjednik Mato Abramovi, v.r.Mato Abramovi, v.r.Mato Abramovi, v.r.Mato Abramovi, v.r.Mato Abramovi, v.r.
15.15.15.15.15.
Na temelju lanka 35. i 37. Zakona o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), kao i na temelju lanka 37. Statuta Opine Topusko (»Slubeni vjesnik« broj 24/96, 12/97 i 7/ 01) Opinsko vijee Opine Topusko na sjednici odranoj 18. lipnja 2001. godine donijelo je
O D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K U
o izboru naelnika Opine Topuskoo izboru naelnika Opine Topuskoo izboru naelnika Opine Topuskoo izboru naelnika Opine Topuskoo izboru naelnika Opine Topusko
lanak 1. Za naelnika Opine Topusko, a ujedno i
predsjednika Opinskog poglavarstva, izabran je MilanMilanMilanMilanMilan
Abramovi, prof.Abramovi, prof.Abramovi, prof.Abramovi, prof.Abramovi, prof. iz Topuskog, Glinska 14, JMBG 2110935341105.
lanak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit e se u »Slubenom vjesniku« Opine Topusko.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA OPINA TOPUSKO OPINSKO VIJEE
Klasa: 023-05/01-01/01 Urbroj: 2176/18-01-01-6 Topusko, 18. lipnja 2001.
Predsjednik Mato Abramovi, v.r.Mato Abramovi, v.r.Mato Abramovi, v.r.Mato Abramovi, v.r.Mato Abramovi, v.r.
»SLUBENI VJESNIK«etvrtak, 28. lipnja 2001. Broj 12 - Stranica 503
AKTI OPINSKOG POGLAVARSTVAAKTI OPINSKOG POGLAVARSTVAAKTI OPINSKOG POGLAVARSTVAAKTI OPINSKOG POGLAVARSTVAAKTI OPINSKOG POGLAVARSTVA
2.2.2.2.2.
Na temelju lanka 29. Statuta Opine Topusko (»Slubeni vjesnik« broj 24/96, 12/97 i 7/01) Opinsko poglavarstvo Opine Topusko na 34. sjednici odranoj 17. svibnja 2001. godine donijelo je
O D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K UO D L U K U
o visini naknade - dnevnice za dobrovoljneo visini naknade - dnevnice za dobrovoljneo visini naknade - dnevnice za dobrovoljneo visini naknade - dnevnice za dobrovoljneo visini naknade - dnevnice za dobrovoljne
vatrogasce kod intervencijavatrogasce kod intervencijavatrogasce kod intervencijavatrogasce kod intervencijavatrogasce kod intervencija
lanak 1.
Utvruje se naknada - dnevnica za lana DVD-a, odnosno vatrogasne postrojbe kada je sudionik intervencije na provedbi mjera vatrozaštite u visini neto iznosa od 123,00 kuna po intervenciji.
lanak 2. Ova sredstva terete namjensku poziciju u Proraunu
predvienu za izdatke funkcioniranja vatrogastva na podruju Opine.
lanak 3. Ova Odluka objavit e se u »Slubenom vjesniku«
Opine Topusko, a primjenjuje se danom objave.
SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA OPINA TOPUSKO
GRAD NOVSKAGRAD NOVSKAGRAD NOVSKAGRAD NOVSKAGRAD NOVSKA AKTI GRADSKOG VIJEAAKTI GRADSKOG VIJEAAKTI GRADSKOG VIJEAAKTI GRADSKOG VIJEAAKTI GRADSKOG VIJEA
21. Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva
22. Odluka o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanje
23. Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijea Grada Novske
24. Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijea Grada Novske
25. Odluka o izboru gradonaelnika Grada Novske
26. Odluka o izboru zamjenika gradonaelnika Grada Novske
27. Odluka o izboru lanova Gradskog poglavarstva Grada Novske
28. Odluka o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja
29. Odluka o izboru Odbora za gospodarstvo, razvoj Grada i zaštitu okoliša
30. Odluka o izboru Odbora za javne djelatnosti
31. Odluka o izboru Odbora za proraun i financije
32. Odluka o izboru Odbora za meugradsku i meunarodnu suradnju
33. Odluka o izboru Komisije za javna priznanja
34. Zakljuak o prihvaanju Izvješa Mandatnog povjerenstva o provedenim izborima vijenika Gradskog vijea Grada Novske 20. svibnja 2001. godine i verifikaciji mandata vijenika Gradskog vijea Grada Novske
35. Zakljuak o mirovanju mandata vijenika Gradskog vijea Grada Novske
36. Zakljuak o poetku mandata zamjeniku vijenika u Gradskom vijeu Grada Novske
S S S S S AAAAA D R D R D R D R D R AAAAA J J J J J
481
481
481
482
482
482
482
483
483
483
484
484
484
485
485
485
AKTI OPINSKOG VIJEAAKTI OPINSKOG VIJEAAKTI OPINSKOG VIJEAAKTI OPINSKOG VIJEAAKTI OPINSKOG VIJEA
4. Odluka o izboru Mandatne komisije
5. Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanje
6. Odluka o izboru predsjednika i pot- predsjednika Opinskog vijea Opine Donji Kukuruzari
7. Odluka o izboru naelnika i zamjenika naelnika Opine Donji Kukuruzari
OPINA GVOZDOPINA GVOZDOPINA GVOZDOPINA GVOZDOPINA GVOZD
AKTI OPINSKOG VIJEAAKTI OPINSKOG VIJEAAKTI OPINSKOG VIJEAAKTI OPINSKOG VIJEAAKTI OPINSKOG VIJEA
16. Odluka o izboru Mandatne komisije Opinskog vijea Opine Gvozd
17. Odluka o izboru Komisije za izbor, imenovanja i administrativne poslove Opinskog vijea Opine Gvozd
18. Odluka o izboru predsjednika Opinskog vijea Opine Gvozd
19. Odluka o izboru potpredsjednika Opinskog vijea Opine Gvozd
20. Odluka o izboru opinskog naelnika za Opinu Gvozd
21. Odluka o izboru zamjenika naelnika za Opinu Gvozd
22. Odluka o profesionalnom obavljanju dunosti zamjenika naelnika
23. Odluka o imenovanju Opinskog poglavarstva Opine Gvozd
24. Odluka o izboru Komisij