Akcionarsko drustvo TISA Ugostiteljsko preduzece Senta ...?Akcionarsko drustvo TISA Ugostiteljsko preduzece Senta ZAPISNIK sa redovnog zasedanja Skupstine akcionara Akcionarskog drustva

 • View
  223

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of Akcionarsko drustvo TISA Ugostiteljsko preduzece Senta ...?Akcionarsko drustvo TISA Ugostiteljsko...

 • Akcionarsko drustvo TISA Ugostiteljsko preduzece Senta

  ZAPISNIK

  sa redovnog zasedanja Skupstine akcionara Akcionarskog drustva TISA Ugostiteljsko preduze6e Senta, sa sedistern u Senti, Glavni trg 11 koja je odrzana dana 29.04.2016. godine sa pocetkorn u 9,00 casova u prostorijarna Drustva u Senti, Narodna basta bb.

  Ova redovna sednica je zakazana po Odluci odbora direktora Drustva donetoj na sednici dana 28.03.2016. godine. Poziv za ovu sednicu objavljen je na web-sajtu Drustva i web-sajtu Agencije za privredne registre. Materijal za ovu sednicu objavljen je na web-sajtu Drustva.

  Akconari koji irnaju pravo na uces6e u radu Skupstine su ona lica koja su upisana kao akcionari Drustva u Centralnom registru depo i kliring hartija od vrednosti na dan 19.04.2016. godine (Dan akcionara). Spisak akcionara utvrden je na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra sa stanjem na dan 19.04.2016. godine.

  Pravo glasa o donosenju odluka po svim tackarna dnevnog reda imaju akcionari sa 18.937 akcija drustva.

  Prisutni su akcionari: Piri Bertalan, Bicok Robert, Bicok Andrea direktor DOO Bic-Comrnerce Senta. Prisutni su i Gombos Angela, Sutus Derd, Suranji Kornel, Sarac Magdolna.

  Generalni direktor Bicok Robert je pozdravio prisutne i predlozio je za predsedavaju6eg skupstine akcionara Piri Bertalana.

  Nakon glasanja, jednoglasno sa 18.937 glasova "za", odnosno sa 100% glasova akcionara, bez glasova "protiv" i "uzdrzan", izabran je Piri Bertalan za predsednika na sednici redovne skupstine akcionara.

  Predsedavaju6i Skupstine Piri Bertalan je potom konstatovao da akcionari Drustva imaju ukupno 19.014 glasova od kojih su sopstvene 77 akcija, dokje 18.937 akcija sapravom glasa i daje prisutno 3 akcionara koji irnaju 18.937 glasova sto je 100% od ukupnog broja glasova, cime je obezbeden kvorum.

  Predsedavaju6i skupstine je potom konstatovao da su ispunjeni uslovi za punovafan rad Skupstine akcionara.

  Predsedavaju6i Skupstine je imenovao Sarac Magdolnu za zapisnicara. Predsednik skupstine je imenovao Komisiju za glasanje u sastavu: Gombos Angela, Sutus

  Derd, Tot Laslo.

  Predsedavaju6i je izneo slede6i dnevni red: 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupstine akcionara AD TISA UP Senta odrzane dana 30.11.2015. godine, 2. Odluka o usvajanju finansijskog izvestaja za 2015. godinu i misljenja ovlas6enog revizora

  na finansijski izvestaj , 3. Odluka o raspodeli dobiti po finansijskom izvestaju za 2015 . godinu, 4. Usvajanje godisnjeg izvestaja za 2015. godinu AD TISA UP, sa izjavom o primeni Kodeksa

  korporativnog upravljanja, 5. Usvajanje izvestaja o radu Odbora direktora AD TISA UP za 2015. godinu i izvestaja iz

  clana 399. Zakona o privrednim drustvima (Izvestaj o racunovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izvestavanja Drustva, lzvestaj o kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora u odnosu na Drustvo, lzvestaj o uskladenosti poslovanja Drustva sa zakonom i drugim propisima, Izvestaj o ugovorirna zakljucenim izrnedu Drustva i direktora Drustva),

  6. Usvajanje plana poslovanja AD TISA UP za 2016. godinu, 7. Donosenje Odluke o izboru revizora za poslovanje AD TISA UP u 2016. godini,

 • 8. Donosenje Odluke o usvajanju Izvestaja o potrebi sprovodenja postupka promene pravne forme,

  9. Donosenje Odluke o promeni pravne forme , 10. Donosenje Odluke o usvajanju Odluke o izmenama osnivackog akta, 11. Donosenje Odluke o stavljanju van snage Statuta AD Tisa UP Senta, 12. Donosenje Odluke o razresenju clanova Odbora direktora, 13. Donosenje Odluke o razresenju i imenovanju direktora Drustva.

  Nakon iznetog dnevnog reda preslo se na razmatranje svake predlozene tacke.

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupstine akcionara AD TISA UP Senta odrzane dana 30.11.2015. godine

  Predsednik skupstine je izneo da je zapisnik sa vanredne sednice skupstine akcionara AD TISA UP, odrzane dana 30.11.2015 . godine, objavljen u propisanom roku nakon odrzavanja sednice, na nacin propisan pozitivnim propisima i internim aktima i na isti nije bilo primedbi.

  Predsednik skupstine je otvorio diskusiju povodom ove tacke dnevnog reda. Kako diskusije nije bilo, predsednik je stavio na izjasnjavanje predlog odluke po ovoj tacki dnevnog reda. Nakon glasanja, jednoglasno sa 18.937 glasova "za", odnosno sa 100% glasova akcionara, bez glasova "protiv" i "uzdrzan", donetaje sledeca:

  ODLUKA

  Usvaja se Zapisnik sa vanredne sednice skupstine akcionara AD TISA UP Senta, odrzane dana 30.11.2015 . godine, koji se prilaze i cini sastavni deo ove Odluke.

  2. Odluka o usvajanju finansiiskog izvestaia za 2015. godinu i mislienja ovlascenog revizora na finansijski izvestaj

  Predsednik skupstine je ovu odluku predlozio na osnovu clana 329. stav 1. tacka 8. Zakona o privrednim drustvima.

  Predsednik skupstine je otvorio diskusiju povodom ove tacke dnevnog reda. Kako diskusije nije bilo, predsednik je stavio na izjasnjavanje predlog odluke po ovoj tacki dnevnog reda. Nakon glasanja, jednoglasno sa 18.937 glasova "za", odnosno sa 100% glasova akcionara, bez glasova "protiv" i "uzdrzan", doneta je sledeca:

  ODLUKA

  Usvaja se Godisnji finansijski izvestaj Akcionarskog drustva TISA Ugostiteljsko preduzece Senta za poslovnu 2015. godinu i lzvestaj sa misljenjem ovlascenog revizora Preduzece za reviziju, finansijski i racunovodstveni konsalting EuroAudit d.o.o. Beograd od dana 10.03.2016. godine.

  Utvrctuje se da dobit AD TISA UP Senta za 2015. godinu prema finansijskom izvestaju iznosi 2.866.767,84 dinara.

  3. Odluka o raspodeli dobiti po finansijskom izvestaju za 2015. godinu Predsednik skupstine je ovu odluku predlozio na osnovu clana 329. stav 1. tacka 7. Zakona

  o privrednim drustvima. Predsednik skupstine je otvorio diskusiju povodom ove tacke dnevnog reda. Kako diskusije

  nije bilo, predsednik je stavio na izjasnjavanje predlog odluke po ovoj tacki dnevnog reda. Nakon glasanja, jednoglasno sa 18.93 7 glasova "za", odnosno sa 100% glasova akcionara, bez glasova "protiv" i "uzdrzan", donetaje sledeca:

 • ODLUKA

  Po usvojenom finansijskom izvestaju za 2015 . godinu Akcionarskog drustva TISA Ugostiteljsko preduzece Senta utvrdena dobit Drustva za 2015. godinu, posle oporezivanja porezom na dobit pravnih lica, iznosi 2.866.767,84 dinara.

  Ostvarena dobit za 2015 . godinu u iznosu od 2.866.767,84 dinara ostaje nerasporedena.

  4. Usvaianie godisnjeg izvestaja za 2015. godinu AD TISA UP, sa iziavom o primeni Kodeksa korporativnog upravli ania

  Predsednik skupstine je ovu odluku predlozio na osnovu clana 329. stav 1. tacka 9. a u skladu sa clanom 367. stav 1. tacka 6. i clanom 368. Zakona o privrednim drustvima.

  Predsednik skupstine je otvorio diskusiju povodom ove tacke dnevnog reda. Kako diskusije nije bilo, predsednik je stavio na izjasnjavanje predlog odluke po ovoj tacki dnevnog reda. Nakon glasanja, jednoglasno sa 18.937 glasova "za", odnosno sa 100% glasova akcionara, bez glasova "protiv" i "uzdrzan", doneta je sledeca:

  ODLUKA

  Usvaja se Godisnji izvestaj o poslovanju za 2015. godinu AD TISA UP Senta, sacinjen u skladu sa odredbama Zakona o trzistu kapitala, koji se prilaze i cini sastavni deo ove Odluke.

  Usvaja se Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja: AD TISA UP Senta primenjuje sopstveni Kodeks korporativnog upravljanja koji je usvojen

  na Skupstini akcionara drustva dana 30.04.2012. godine i istog dana objavljen na internet strani Drustva.

  U skladu sa odredbom clana 368. Zakona o privrednim drustvima Odbor direktora daje ovo obavestenje kao sastavni deo Godisnjeg izvestaja o poslovanju za 2015. godinu.

  Drustvo u 2015 . godini nije odstupilo od pravila Kodeksa korporativnog upravljanja iz tacke 1. ove izjave.

  5. Usvaianje izvestaja o radu Odbora direktora AD TISA UP Senta za 2015. godinu 1 izvestaja iz clana 399. Zakona o privrednim drustvima (lzvestai o racunovodstvenoi praksi i praksi finansijskog izvestavania Drustva, Izvestaj o kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora u odnosu na Drustvo, Izvestai o uskladenosti poslovania Drustva sa zakonom i drugim propisima, Izvestaj o ugovorima zakljucenim izmedu Drustva i direktora Drustva)

  Predsednik skupstine je ovu odluku predlozio na osnovu clana 329. stav 1. tacka 9. i 399. Zakona o privrednim drustvima.

  Predsednik skupstine je otvorio diskusiju povodom ove tacke dnevnog reda. Kako diskusije nije bilo, predsednik je stavio na izjasnjavanje predlog odluke po ovoj tacki dnevnog reda. Nakon glasanja, jednoglasno sa 18 .937 glasova "za", odnosno sa 100% glasova akcionara, bez glasova "protiv" i "uzdrzan", donetaje sledeca:

  OD LUKA

  Usvaja se izvestaj o radu Odbora direktora Drustva za 2015. godinu sa sledecom sadrzinom: Odbor direktora AD TISA UP Senta cine 3 clana i to Predsednik Odbora direktora je Akos

  Bicok, a clanovi su: Zoltan Levai i Robert Bicok. U 2015 . godini Odbor direktoraje odrzao sednice u punom sastavu, a odluke su donete jednoglasno. Odbor direktora u svom radu nije imao nikakvih problema. Rad Odbora direktora se odvijao uz maksimalnu saradnju sa svim sluzbama u Drustvu i sve odluke Odbora direktora su u potpunosti i u datim rokovima realizovane. Najvaznije odluke Odbora direktora su : usvajanju izvestaja o popisu imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2015.

 • godine, o sazivanju skupstine Drustva, donosenje predloga odluka za skupstinu drustva obrazovanju komisija za popis imovine i obaveza u 2015. godini.

  Usvajaju se sledeci Izvestaji Odbora direktora: lzvestaj o racunovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izvestavanja Drustva U Drustvu, racunovodstvena praksa i praksa finansijskog izvestavanja je u svemu

  primenjena u skladu sa vazecim pozitivnim propisima, internim aktima i medunarodn