AKADEMIUDDANNELSEN I UNGDOMSP£â€ DAGOGIK Akademiuddannelsen i ungdomsp£¦dagogik er et profilforl£¸b. Dette

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of AKADEMIUDDANNELSEN I UNGDOMSP£â€ DAGOGIK Akademiuddannelsen i...

 • Pædagoguddannelsen Storkøbenhavn Ejbyvej 35 2740 Skovlunde www.ps.ucc.dk

  AKADEMIUDDANNELSEN I

  UNGDOMSPÆDAGOGIK

  Studieordning

  August 2011

 • Side 2 af 18

  Indledning ____________________________________________________________________________ 4

  1 Adgangskrav ______________________________________________________________________ 6

  2 De enkelte moduler ________________________________________________________________ 6

  2.1 Modul 1: Pædagogisk praksis (Educational Practise) ______________________________ 7

  2.1.1 Modulets mål ___________________________________________________________ 7

  2.1.2 Modulets indhold ________________________________________________________ 7

  2.1.3 Undervisnings- og arbejdsformer ________________________________________ 7

  2.1.4 Prøveform ______________________________________________________________ 7

  2.1.5 Omfang _________________________________________________________________ 7

  2.2 Modul 2: Pædagogisk sociologi (Educational Sociology) ___________________________ 8

  2.2.1 Modulets mål ___________________________________________________________ 8

  2.2.2 Modulets indhold ________________________________________________________ 8

  2.2.3 Undervisnings- og arbejdsformer ________________________________________ 8

  2.2.4 Prøveform ______________________________________________________________ 8

  2.2.5 Omfang _________________________________________________________________ 8

  2.3 Modul 3: Pædagogisk psykologi (Educational Psychology) _________________________ 8

  2.3.1 Modulets mål ___________________________________________________________ 8

  2.3.2 Modulets indhold ________________________________________________________ 9

  2.3.3 Undervisnings- og arbejdsformer ________________________________________ 9

  2.3.4 Prøveform ______________________________________________________________ 9

  2.3.5 Omfang _________________________________________________________________ 9

  2.4 Modul 4: Pædagogisk antropologi (Educational Anthropology) _____________________ 9

  2.4.1 Modulets mål ___________________________________________________________ 9

  2.4.2 Modulets indhold _______________________________________________________ 10

  2.4.3 Undervisnings- og arbejdsformer _______________________________________ 10

  2.4.4 Prøveform _____________________________________________________________ 10

  2.4.5 Omfang ________________________________________________________________ 10

  2.5 Modul 5: Specialeforløb – pædagogisk udviklingsarbejde (Special Subject – Development Work) __________________________________________________________________ 10

  2.5.1 Modulets mål __________________________________________________________ 10

  2.5.2 Modulets indhold _______________________________________________________ 11

  2.5.3 Undervisnings- og arbejdsformer _______________________________________ 11

  2.5.4 Prøveform _____________________________________________________________ 11

  2.5.5 Omfang ________________________________________________________________ 11

  2.6 Modul 6: Afgangsprojekt (Final Project) ________________________________________ 11

 • Side 3 af 18

  2.6.1 Modulets mål __________________________________________________________ 11

  2.6.2 Modulets indhold _______________________________________________________ 11

  2.6.3 Undervisnings- og arbejdsformer _______________________________________ 11

  2.6.4 Prøveformer ___________________________________________________________ 12

  3 Profilforløb _______________________________________________________________________ 12

  4 Indledende kurser ________________________________________________________________ 12

  4.1 Mål _________________________________________________________________________ 12

  4.2 Indhold _____________________________________________________________________ 12

  4.3 Omfang _____________________________________________________________________ 13

  4.4 Undervisnings- og arbejdsformer ______________________________________________ 13

  5 Merit ____________________________________________________________________________ 13

  6 Censorformandskab_______________________________________________________________ 13

  7 Eventuelle overgangsregler ________________________________________________________ 13

  8 Bilag ____________________________________________________________________________ 14

 • Side 4 af 18

  Indledning

  En VVU er en videregående voksenuddannelse og dermed en del af det offentlige uddannel-

  sessystem. Optagelse på uddannelsen kræver to års relevant erhvervserfaring, samt at an-

  søgere har en ungdomsuddannelse eller en uddannelse på tilsvarende niveau for at være

  optagelsesberettiget til VVU’en. Nedenstående figur anskueliggør uddannelsens placering i

  uddannelsessystemet:

  Det parallelle kompetencesystem

  Det generelle formål med en VVU-uddannelse er (jf. bekendtgørelsens §1, stk. 1) at kvalifi-

  cere voksne til på et fagligt og metodisk grundlag at kunne analysere og vurdere praksis-

  nære problemstillinger samt varetage funktioner på specialist- eller mellemlederniveau. Må-

  let er (jf. bekendtgørelsens §1, stk. 2) at udvikle den studerendes selvstændighed, samar-

  bejdsevne og evne til at skabe fornyelse, og, i det omfang det er relevant, skærpe interes-

  sen for iværksætter- og selvstændighedskultur samt for etablering af egen virksomhed.

  Uddannelsen er en erhvervsrettet videregående uddannelse, der udbydes som åben uddan-

  nelse. Uddannelsen er tilrettelagt som fagligt afgrænsede moduler. En VVU består af 6 mo-

  duler, hver svarende til 10 ECTS point. Uddannelsen er samlet normeret til 1 studenterårs-

  værk (60 ECTS) og undervisningen skal være tilrettelagt således at uddannelsen kan afslut-

  tes inden for tre år. Det er Undervisningsministeriet, der godkender, hvilke institutioner der

  kan udbyde uddannelsen. (jf. bekendtgørelsens §2). Studieordningen er fælles for udbyder-

  ne af uddannelsen og er ligeledes godkendt af Undervisningsministeriet (jf. Bekendtgørel-

  sens §5)

  T o

  å rs

  e rh

  v er

  v se

  rf at

  in g

  KVU

  EUD

  mv.

  MVU

  Grunduddannelse

  KVU

  EUD

  mv. Gymnasiale uddannelser

  MVU

  Prof. bach

  Bach.

  LVU

  Kand.

  NB: Tegningen viser alene niveaumæssig placering; ikke aktivitetsomfang

  Master

  Diplom

  VVU

  GVU

  Master

  Diplom

  VVU

  GVU

  Videreuddannelsessystemet

  for voksne

  Fagspecifikke kurser

  Enkeltfag

  T o

  å rs

  e rh

  v er

  v se

  rf at

  in g

  KVU

  EUD

  mv.

  MVU

  Grunduddannelse

  KVU

  EUD

  mv. Gymnasiale uddannelser

  MVU

  Prof. bach

  Bach.

  LVU

  Kand.

  NB: Tegningen viser alene niveaumæssig placering; ikke aktivitetsomfang

  Master

  Diplom

  VVU

  GVU

  Master

  Diplom

  VVU

  GVU

  Videreuddannelsessystemet

  for voksne

  Fagspecifikke kurser

  Enkeltfag

 • Side 5 af 18

  Akademiuddannelsen i ungdomspædagogik er et profilforløb. Dette betyder at man i prin-

  cippet skal tage de fire fagmoduler samt de to påbygningsmoduler: speciale og afgangspro-

  jekt inden for denne uddannelse, men de enkelte moduler kan også tages som efteruddan-

  nelse. Den enkelte studerende kan, såfremt uddannelsesinstitutionen godkender dette, ud-

  skifte 1–2 af fagmodulerne med fagmoduler fra en anden VVU-uddannelse. (jf. bekendtgø-

  relsens § 5, stk. 2)

  Akademiuddannelsen i ungdomspædagogik udbydes som Åben Uddannelse, og kan tages

  sideløbende med et arbejde.

  Hvem henvender uddannelsen sig til?

  Uddannelsen henvender sig til alle, der gennem længere tid har arbejdet med større børn

  og unge og som ønsker at kvalificere sig yderligere til at arbejde professionelt med større

  børn og unge. Det kan eksempelvis være:

   Medarbejdere i fritids- og ungdomsklubber

   Medarbejdere i heldagsskoler

   Opsøgende medarbejdere

   Medarbejdere på opholdssteder

   Ansatte ved f.eks. efterskoler og produktionsskoler

   Ansatte der generelt arbejder med større børn og unge, f.eks. sagsbehandlere og ansat-

  te ved politiet.

  Uddannelsens formål

  Formålet med uddannelsen er at kvalificere den uddannede til selvstændigt og i samarbejde

  med andre at kunne varetage arbejde med at analysere, planlægge og gennemføre pæda-

  gogisk arbejde, herunder udviklingsarbejde, inden for følgende områder:

   alment forebyggende ungdoms- og interkulturelt arbejde

   større børn og unge med psykiske vanskeligheder

   større børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

   større børn og unge i risikogrupper, herunder særligt forebyggende opgaver i forhold til

  misbrug, kriminalitet og efterværnsopgaver.

  Når man har fuldført en Akademiuddann

View more >