of 32 /32
1 Annual General Meeting of Kranspoort Owners Committee ~ 2016 Geagte Lid, KENNISGEWING VAN DIE ALGEMENE JAARVERGADERING VAN KRANSPOORT EIENAARSKOMITEE (NWM) 1. Neem asseblief kennis dat die Algemene Jaarvergadering vir lede van Kranspoort Eienaarskomitee (NWM), gehou sal word op 24 September 2016 om 10:00 by die Kranspoort Werkswinkel te Kranspoort. 2. Aangeheg vind die volgende dokumente vir u aandag; Voorsitter- en Direkteursverslae Agenda van die Algemene Jaarvergadering Notule van die Algemene Jaarvergadering gehou op 5 September 2015 Nominasievorm – Verkiesing van Direkteure Nominasievorm – Kranspoorter van die Jaar Konsep “MOI” Finansiële State Let asb. daarop dat: Nominasievorms volledig voltooi en onderteken moet word. Die Nominasievorm vir die aanstelling van ‘n direkteur moet deur die nomineerder (voorsteller), die genomineerde en drie sekondante onderteken word. Die Nominasievorms moet die Sentrale kantoor 72 uur (Twee en sewentig uur) voor die aanvang van die vergadering bereik, d.w.s. voor 10:00 op Woensdag 21 September 2016. Volmagvorm- Indien u nie self die vergadering kan bywoon nie kan u die aangehegte volmag voltooi. Volmagte moet die Sentrale kantoor 48 uur (Agt en Veertig uur) voor aanvang van die vergadering bereik en moet volledig voltooi en onderteken word, dws. voor 10:00 op 22 September 2016. U word aangeraai om indien u ‘n volmag sou gee, dit aan ‘n spesifieke persoon, met wie u die aangeleenthede vir die vergadering volledig bespreek het, en wat u tot spesifieke besluite kan beperk, te gee. Dit sal verseker dat u sienswyses op die vergadering deurgegee sal kan word. Sou u dit nie doen nie, kan na willekeur gestem word wat moontlik strydig, met u eie sienswyse, is. Volledig gemotiveerde nominasies vir die ‘Kranspoorter van die Jaar’ moet ingehandig word by die Sentrale kantoor voor 10:00 op 22 September 2016. Na afloop van die AJV word u uitgenooi na ‘n spitbraai by die piekniekterrein. Bring asb u eie eetgerei, stoele en verversings en geniet die middag saam. Willie Marais - Sekretaris

AJV dokument

Embed Size (px)

Text of AJV dokument

Page 1: AJV dokument

1Annual General Meeting of Kranspoort Owners Committee ~ 2016

Geagte Lid, KENNISGEWING VAN DIE ALGEMENE JAARVERGADERING VAN

KRANSPOORT EIENAARSKOMITEE (NWM)

1. Neem asseblief kennis dat die Algemene Jaarvergadering vir lede van Kranspoort Eienaarskomitee (NWM), gehou sal word op 24 September 2016 om 10:00 by die Kranspoort Werkswinkel te Kranspoort.

2. Aangeheg vind die volgende dokumente vir u aandag; Voorsitter- en Direkteursverslae Agenda van die Algemene Jaarvergadering Notule van die Algemene Jaarvergadering gehou op 5 September 2015 Nominasievorm – Verkiesing van Direkteure Nominasievorm – Kranspoorter van die Jaar Konsep “MOI” Finansiële State

Let asb. daarop dat: Nominasievorms volledig voltooi en onderteken moet word. Die Nominasievorm vir die aanstelling van ‘n direkteur moet deur die

nomineerder (voorsteller), die genomineerde en drie sekondante onderteken word.

Die Nominasievorms moet die Sentrale kantoor 72 uur (Twee en sewentig uur) voor die aanvang van die vergadering bereik, d.w.s. voor 10:00 op Woensdag 21 September 2016.

Volmagvorm- Indien u nie self die vergadering kan bywoon nie kan u die aangehegte volmag voltooi. Volmagte moet die Sentrale kantoor 48 uur (Agt en Veertig uur) voor aanvang van die vergadering bereik en moet volledig voltooi en onderteken word, dws. voor 10:00 op 22 September 2016.

U word aangeraai om indien u ‘n volmag sou gee, dit aan ‘n spesifieke persoon, met wie u die aangeleenthede vir die vergadering volledig bespreek het, en wat u tot spesifieke besluite kan beperk, te gee. Dit sal verseker dat u sienswyses op die vergadering deurgegee sal kan word. Sou u dit nie doen nie, kan na willekeur gestem word wat moontlik strydig, met u eie sienswyse, is.

Volledig gemotiveerde nominasies vir die ‘Kranspoorter van die Jaar’ moet ingehandig word by die Sentrale kantoor voor 10:00 op 22 September 2016.

Na afloop van die AJV word u uitgenooi na ‘n spitbraai by die piekniekterrein. Bring asb u eie eetgerei, stoele en verversings en geniet die middag saam.

Willie Marais - Sekretaris

Page 2: AJV dokument

2 Algemene Jaarvergadering van Kranspoort Eienaarskomitee ~ 2016

Dear Member, NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF MEMBERS OF THE

KRANSPOORT OWNERS COMMITTEE (NPO)

1. Please be informed that the Annual General Meeting of members of the Kranspoort Owners Committee (NPO) will be held on 24 September 2016 at 10:00 at the Kranspoort Workshop.

2. Attached find the following documents for you attention; Chairmans’ and Directors’ reports Agenda of the Annual General meeting Minutes of the Annual General Meeting held on 5 September 2015 Nomination form for the appointment of Directors Nomination for Kranspoorter of the Year Draft “MOI” Financial Statements

Please note that: Nomination forms must be completed in full. The Nomination forms for the appointment of a director, must be signed

by the Nominee, the Proposer and three (3) other members as seconders. These Nomination forms must reach the Secretary at the Kranspoort Central office not later than 72 (seventy two) hours before the meeting thus before 10:00 on 21 September 2016.

Proxy forms – If you are unable to attend the meeting a proxy can be given to another person to attend the meeting on your behalf. The Proxy form must reach the Secretary at Kranspoort Central office not later than 48 (forty eight) hours before the meeting thus before 10:00 on 22 September 2016. You are advised to ensure that you have discussed the matters of importance with the nominee to ensure that your opinion is voiced at the meeting.

‘Kranspoorter of the Year’ – Please submit your nomination, fully motivated, to the Secretary at Kranspoort Central office not later than 48 (forty eight) hours before the meeting thus before 10:00 on 22 September 2016.

After closure of the meeting you are cordially invited to a ‘Spitbraai’ at the picnic area. Fire, Please bring your own utensils and refreshments to enjoy the afternoon together.

Willie Marais - Secretary.

Page 3: AJV dokument

3Annual General Meeting of Kranspoort Owners Committee ~ 2016

KRANSPOORT EIENAARSKOMITEE (ART. 21 MPY)

ALGEMENE JAARVERGADERING:2016 - 2017

VOORSITTERSVERSLAG / CHAIRMANS REPORTVriende,Mens kan amper nie glo hoe vinnig die tyd weer verbygevlieg het nie.Miskien is dit ook omdat dit so ‘n besige jaar op die Kranspoort- kalender was. Die afgelope maande was een van uitdagings, projekte en hoogtepunte wat mekaar vinnig opgevolg het en met passie en toewyding uitgevoer is. Die Direksie was daagliks aan’t spook, beplan, leiding gee; die personeel was met voet-en-graaf op die grond en ‘n breë basis gemeenskapslede het ook hard gestoot en ondersteun waar hulle kon. ‘n Groot woord van dank aan elke eienaar en inwoner wat op een of ander wyse bydra om Kranspoort en sy gemeenskap tot diens te wees en ons visie na te streef.‘n Klompie bakens staan uit wat vanjaar langs die pad opgerig is:- Die Direksie het onmiddellik as ‘n span aan die werk gespring om ‘n aantal

strategiese oogmerke aan te pak wat deur die verloop van die jaar ten uitvoer sou kom;

Verouderde tegniese bates is deur die jaar vervang of opgeknap; ’n Baie suksesvolle 25-jarige bestaansfees is gehou. Ou inwoners en nuwe

eienaars kon onthou, bande smee en ‘n gesellige tyd saam geniet; ‘n Dokumentêre oorsig om die Kranspoort-stigting te gedenk het terselfdertyd

op ons Kranspoortwebblad www.kranspoortdorp.co.za die lig gesien. Klik gerus op die venstertjie “Kranspoort in ‘n neutedop”;

‘n Nuwe pos vir “Omgewingsbestuur en Gemeenskapsveiligheid” is geskep en gevul;

’n Vlaag van inbrake is deur gemeenskapstrukture en -meewerking die hoof gebied;

‘n Bygewerkte wysiging op ons “Statute en Akte van Oprigting” is goedgekeur. Weens verskeie nuwe regsuitsprake en wysigings in die Wet op Maatskappye, asook die Wet op Munisipale Strukture, is dit ‘n voortgesette proses. Mettertyd meer hieroor.

Die oordra van die bestuur van die kampong en privaat verkope daarvan het soomloos geskied

Ons het weer eens ‘n baie suksesvolle en ondersteunende waterpunt tydens die Loskop marathon beman;

Seker díe jaar se hoogtepunt: Na maande se beplanning en onderhandeling is ons nuwe watersuiweringsaanleg geïnstalleer en tydens ‘n kleurvolle geselligheid in diens gestel. ‘n Groot dank aan al die projek- en spanlede. Ons drink ‘n lekker, helder, sagte glasie water hierop.

Page 4: AJV dokument

4 Algemene Jaarvergadering van Kranspoort Eienaarskomitee ~ 2016

As deel van die waterbesparingsprojek is ook begin met die moeisame uitroei van fluitjiesriet in die dam;

Die inwerkingstelling van verbeterde toegangsbestuur. Dít staan ook verder uitgebrei te word;

Groot vordering is gemaak met die wildbestuursprogram om getalle onder beheer te kry;

Daar is die afgelope maande deur verskeie taakspanne hard gewerk om strategiese bestuursplanne op verskillende vlakke te ontwikkel en in werking te stel;

’n Omdraai-strategie vir die gholfbaan en fasiliteite te midde van baie moeilike omstandighede. Die oponthoude en padsluitings in Kranspoortpas het ‘n geweldige negatiewe uitwerking op ontspanningsaktiwiteite in die Loskopvallei. Die klubgeriewe en môremarkte is reeds ‘n besige en gewilde kuierplek;

Opgradering en instandhouding van ons toegangsroetes, inaggenome ons verhoogde verkeersvloei wat groot druk op ons padoppervlaktes plaas;

Die STLM-toegif van verlede jaar en hierdie jaar is beide ontvang. Die bedrag kon bydra dat ons binne ons begroting kon asemskep. ‘n Taakspan is aangestel om deurlopend met STLM te onderhandel oor ‘n vaste ooreenkoms vir finansiële ondersteuning, gegrond op hul wetlike verpligtinge;

’n Opwindende toevoeging in ons interne kommunikasienetwerk en beter inligtingsvloei dmv ons webwerf;

Ons sportaktiwiteite en sosiale groepe is op gesonde voet en dra by tot inwoners-kohesie en -betrokkenheid.

Skakel gerus in by die volgende groepe, leer die gemeenskap beter ken en maak vriende:- Gemeenskapskerk, Vonkelvroue, Veldwagters, Mannebraai, Woemaspan, gholf, jukskei, stap, wegbreek/kamp, voëlkyk, fotografie, nagkamera, hengel, kaartspel of biblioteek.

Die bestuurspan het ook verdere kritiese infrastruktuur-projekte wat eersdaags aandag sal geniet:- Vergroting in die houerkapasiteit van die Kareestraat watertenks. Die huidige

kapasiteit is onvoldoende om die toenemende gebruik te hanteer; Vervanging van hooftoevoer-waternetwerke; Beheer van stormwater in kritiese areas; Uitbreiding van stofbekamping in singelroetes; Bekamping van indringerplante.Dis met dankbaarheid teenoor ons Hemelse Vader vir Sy liefde en genade dat Hy hierdie stukkie hemel vir ons geleen het om in te woon, te bestuur en te onderhou. Weer eens dankie vir elkeen se bydrae, geduld en ondersteuning.

Kranspoortgroete,

Johan BothaK.E.K. Voorsitter

Page 5: AJV dokument

5Annual General Meeting of Kranspoort Owners Committee ~ 2016

AGENDA

VAN DIE ALGEMENE JAARVERGADERING VAN KRANSPOORT EIENAARSKOMITEE NWM

GEHOU TE KRANSPOORT WERKSWINKEL OP 24 SEPTEMBER 2016 OM 10:00

1. Konstituering / Presensielys en Kworum2. Opening en Verwelkoming3. Verskonings Ontvang4. Goedkeuring van Notule - Algemene Jaarvergadering gehou op 5 September 2015.5. Bespreking: Finansiële state vir die jaar geëindig 30 Junie 2016. Voorsittersverslag6. Beginselgoedkeuring - Uitverhuring van gholfbaan7. Goedkeuring van “New Memorandum of Incorporation” (MOI)8. Kranspoorter van die Jaar – 2016 & Erkennings vir dienste gelewer.9. Aanstelling van Ouditeure 2016/1710. Verkiesing van Direkteure11. Verdaag

WILLIE MARAISSekretaris

AGENDA FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF KRANSPOORT OWNERS

COMMITTEE (Association incorporated under Section 21) TO BE HELD AT KRANSPOORT WORKSHOP ON 24 SEPTEMBER 2016 AT 10:00

1. Present, Notice and Quorum2. Opening and Welcome3. Apologies4. Approval of Minutes: Annual General Meeting held on 5 September 2015.5. Discussions: Annual Financial Statements for the year ended 30 June 2016 Chairman’s report6. Principal approval of hiring out of the golf course.7. Approval of The New Memorandum of Incorporation (MOI)8. Kranspoorter of the Year – 2016 & Acknowledgement of services rendered 9. Appointment of Auditors 2016/1710. Election of Directors11. Closure

WILLIE MARAISSecretary

Page 6: AJV dokument

6 Algemene Jaarvergadering van Kranspoort Eienaarskomitee ~ 2016

NOTULE VAN DIE ALGEMENE JAARVERGADERING VAN KRANSPOORT EIENAARSKOMITEE

Gehou te Kranspoort op 5 September 2015 om 10:00

1. VERWELKOMING Willie Marais (Sekretaris) verwelkom almal teenwoordig op `n dag vol

dankbaarheid en vol vreugde; welkom aan lede van die Direksie, oud- direksielede, alle Kranspoortinwoners en alle gaste teenwoordig.

2. OPENING Kobus Hattingh open met skriflesing uit Psalm 121 en gebed. Die orde-reëlings word deurgegee.

3. KONSTITUERING EN PRESENSIELYS Teenwoordig volgens die lederegister van Maatskappy: 118 Volmagte ontvang: 91 Daar is `n kworum van eienaars teenwoordig. Met 118 lede wat geregistreer het en 91 volmagte wat ontvang is word die

vergadering met`n kworum wettig verklaar.

4. VERSKONINGS Verskonings is ontvang by die kantoor van die volgende lede: Hendrik

en Tokkie Denysschen(505), Martin Bartle(187), Wimpie vd Westhuizen, Magda vd Walt en Evelyn Mocke(191), HC vd Walt(Maansie)(180), DJ Hattingh(39), TB Hattingh (40), Veronica en Riaan Borman(92), Francois v Eeden Jnr(142), Jan Schoeman.

5. GOEDKEURING EN BEKRAGTIGING VAN AJV NOTULE VAN 02 AUGUSTUS 2014

AJV-notule van 2 Augustus 2014 word as gelese beskou en goedkeuring daarvoor word gevra.

Voorstel vir goedkeuring: Kobus Hattingh Sekondant: Charles van Lelyveld Besluit: Aanvaar en goedgekeur

6. BESPREKING VAN FINANSIëLE STATE VIR JAAR GEëINDIG 31 JUNIE 2015

Mnr Danie Sauer (ouditeur van Middelburg) verduidelik die verantwoordelik-heid van die direkteure en vergelyk dit met “nie redelike man nie, maar eerder `n tipe van Superman” om so `n maatskappy suksesvol te kan

Page 7: AJV dokument

7Annual General Meeting of Kranspoort Owners Committee ~ 2016

bestuur. Hy hanteer die finansiële state vir die finansiële jaar geëindig 31 Junie 2015 en lig o.a. die volgende uit: Vaste eiendomme - R100 000 is oorbetaal op Erf 62 volgens die ooreenkoms met Groep 12. Die ooreenkoms was in plek maar moet nog weer hernu word.

Roerende bates - R1,2 miljoen – waardevermindering. Bedryfsbates word genoem.

Totale bates kom op R5,4 milj te staan. Hierdie was die laaste verandering tov die finansiële jaar wat nog oor 13

maande gestrek het. Die nuwe finansiële jaar sal van 2015/16 net oor 12 maande strek.

Sy verslag lewer `n gerusstellende oorsig waar daar na alle boekhouding in diepte na die syfers gekyk is en dan verslag daaroor gelewer is.

Die gholfbaan se boekhouding is geheel en al apart van Kranspoort en is daar net `n vinnige oorsig gedoen. Die syfers is volgens hul korrek maar daar word aanbeveel dat `n volledige oudit gedoen moet word so spoedig moontlik na die AJV waarmee die sekretaris en direksie volhartig saamstem.

Daar is `n bewering per e-pos dat daar wanpraktyke m.b.t die finansies impliseer. Daar kan slegs op ̀ n amptelike klag gereageer word. Danie Sauer verseker ons dat die nodige kontroles by die kantoor wel in plek is en dat die Kranspoort boekhouding goed daar uitsien. Uitgawes asook inkomstes word behoorlik hanteer. Daar is deeglik beplan en begroot. Hy beskou dit nie as `n risiko nie aangesien pligte geskei word en moontlik in die toekoms verder verdeel sal word indien`n ekstra persoon aangestel kan word.

Die vraag van wat die bevoegdheid van die direksie asook die bestuurder is tov besteding van fondse. Die Bestuurder is gemagtig tot R50 000 en die Dagbestuur/Direksie tot R100 000 behoudens van sekere voorwaardes. Die Finansiële kode is by die kantoor beskikbaar. Die bedrae moet dan ook in die Begroting goedgekeur wees.

Die subsidie van STLM is nog nie ontvang nie en weet ons ook nie of Kranspoort dit wel gaan ontvang nie. Verskeie pogings was sover onsuksesvol maar daar sal ‘n daadwerklike poging aangewend word om die fondse te bekom. Die plaveiselpad van STLM vorder ook baie goed en nader voltooing. Met die fondse beskikbaar vir stormwater sal hul ons dan ook behulpsaam wees met die stormwaterprobleem in Stinkhoutsingel.

Die voorstel dat die finansiële state, die nuwe begroting tesame met die begrotingsbesluite wat insluit `n heffingsverhoging van R150.00 van

R625 na R775 en die nuwe watertariewe goedgekeur sal word. In die toekoms sal Inflasiegekoppelde heffingsverhoging gehef word vir die

jaarlikse verhoging van die heffing en sal gehef word vanaf die begin van die Kranspoort finansiële jaar nl. 1 Julie jaarliks.

Voorstel vir aanvaarding en goedkeuring: Koos Beets en Francois Henn

Page 8: AJV dokument

8 Algemene Jaarvergadering van Kranspoort Eienaarskomitee ~ 2016

Sekondant: Kobus Hattingh sekondeer. Francois Henn verduidelik die prosedure van die kantoor m.b.t betalings,

bestellings en kontant. Besluit: Aanvaar en goedgekeur.

7. VOORSITTERSVERSLAG 2015 Voorsitter Johan Botha spel aan almal ons visie en droom uit dat Kranspoort

die voorkeur eko-tuiste in SA moet word! Voorkeur beteken die beste, mooiste en lekkerste tuiste om in te woon. Eko beteken die bewaring van ons natuur vir die nageslag. Tuiste beteken ons is veilig, gemeenskaplik en almal wil graag in liefde en harmonie saam woon. Dit is ons almal se visie wat in Kranspoort `n eienaar is.

Die wildbestuursplan word uitgestip en daar word genoem dat besondere besigheidsin hier gebruik moet word om die wild reg te bestuur. Die gehalte van die paaie is nou ook beter as ooit.

Die wettigheid van die maatskappy word bevestig. Daar word beplan dat elke direksieportefeulje `n advieskomitee sal saamstel om behulpsaam te wees met Kranspoort se beplanning van die toekoms. So word daar meer betrokkenheid en kundigheid verkry uit eie geledere. Lede sal vooraf in kennis gestel word van sekere projekte deur middel van kommunikasie om deursigtigheid te bevorder.

Die huidige voorsitter Johan Botha hanteer die voorsittersverslag soos dit voorkom in die AJV-boekie. Die verslag word as gelese beskou en word as algemeen aanvaar.

Voorstel vir goedkeuring: Bokkie Badenhorst Sekondant: Hennie Viljoen. Besluit: Aanvaar en goedgekeur. BOETEBEDRAE Die Stadsraad se Nuisance Clause vir herhaaldelike oortredings sal van

toepassing wees vir toekomstige oortreders wat groter boetes kan meebring. Johan Botha sal komitee saamstel om stelsel te ondersoek en te hersien en daarna terugvoering verskaf.

Daar word ook genoem dat daar nadele en opofferings is om in `n gemeenskap te kan saamleef en `n betoog word gerig dat almal hulself moet hou by die reëls en mekaar in ag moet neem!

Alwyn Pretorius (Erf 474) speel die liedjie wat opgeneem is in sy sitkamer soos die bure lawaai.

8. AANVAARDING VAN BEDANKING VAN DIREKTEURE Bedanking van Direkteur: Wild se Jannie le Roux word as algemeen

aanvaar.

Page 9: AJV dokument

9Annual General Meeting of Kranspoort Owners Committee ~ 2016

Die portefeulje van Direkteur: Besigheidsbestuur en Finansies is ook vakant aangesien Martin Bartle nie weer beskikbaar is na die verkiesing van die nuwe Direksie vandag nie.

9. TOEKOMSVERWAGTING VAN ERF 76 Erf 76 is in totaal 38 ha maar 1 huis is verkoop en is daar dus nog ±35 ha

ter sprake. Die Erf 76 bestaan uit 4 huise, asgat, Pub & Grill, kampong en `n stoor. Die opsies is dat Kranspoort die Erf 76 koop en dat daar tans die aanbod bestaan en `n 1ste opsie het om te onderhandel vir die aankoop. Gr 12 se aanbod is R5 milj. Kranspoort het nie die finansies nie en sal dan `n lening van 20 jaar van minimum R3 milj moet aangaan en dan ook `n addisionele heffing moet vorder van die inwoners. Daar is dan ook verskeie moontlikhede om ander beleggers te betrek en maniere om `n inkomste te kan genereer.

Daar word genoem dat daar gekyk moet word na die sonering van die eiendom en dat die onteieningswet in ag geneem moet word asook die verkoper se laste daarop. Die waardasie moet ook verkry word.

Koos Beets noem dat hy totaal daarteen gekant is en dat ons nie Groep 12 se probleem moet koop nie. Die sekuriteitsrisiko verdubbel aan beide kante van die pad indien ons wel die eiendom sou aanskaf. Die stortingsterrein moet ook gerehabiliteer word. Kobus Hattingh noem dat Erf 76 vir personeel asook swart behuising gesoneer is en aan Groep 12 uitgewys moet word. Hanli Stockton spreek haar uit oor die sosiale aksies en stel voor dat daar na `n ander alternatief gekyk moet word.

Die algemene besluit is dat daar nie nou `n stemming sal wees oor Erf 76 se toekoms nie en dat daar dan eers behoorlike navorsing en ondersoek gedoen moet word van die voordele en die nadele voordat daar enige besluit voorgelê sal word vir `n stemming. Die AJV versoek dat sodoende ondersoek binne twee maande afgehandel moet wees deur die advieskomitee aangestel.

Carel Venter versoek dat die natmaak van die paaie later in die middag moet gebeur sodat die spitsverkeer in die middag meer baat sal vind daarby.

Johan de Klerk vra waar die Statute inpas in die bestuurstruktuur van die land. Mike Harrington verduidelik so goed moontlik.John Venter lees `n regsmening voor daaroor. Johan Botha noem dat slegs die reg op lewe van toepassing is. Daar is `n versoek vir `n grafiese voorstelling van waar Kranspoort inpas en sal daar na die regsopinies gekyk word nl. die regsaspekte van munisipale- en maatskappyewet.

10. KRANSPOORTER VAN DIE JAAR Die span van die “ Woema-Dames“ word aangewys as Kranspoorter(s)

van die Jaar vir al hul toewyding en hulp met gemeenskapsaktiwiteite wat

Page 10: AJV dokument

10 Algemene Jaarvergadering van Kranspoort Eienaarskomitee ~ 2016

georganiseer en uitgevoer word deur die span dames. Die span behels die volgende dames: Elsabe Viljoen, Dea vd Westhuyzen, Hester Hattingh, Elna Smit, Pieta van Vuuren, Rentia Botha, Wietske Smit, Riana Schoeman, Wimpie Lowies.

11. AANSTELLING VAN OUDITEURE 2015/16 Danie Sauer word weer heraangestel as Kranspoort se ouditeure vir

volgende finansiële jaar 2015/6 en word as algemeen aanvaar. Besluit: Goedgekeur.

12. VERKIESING VAN DIREKTEURE Die aantal Direkteure wat op die Direksie dien mag nie minder as 7 en

nie meer as 9 wees nie. Huidige Direkteure wat bedank het of nie weer beskikbaar is nie is Mnre Jannie le Roux en Martin Bartle.

Daar is dus 7 vakante poste. Skriftelike nominasies ontvang: Barry Becker Koos Beets, Dave Cromhout, Kobus Hattingh, Francois Henn, Renette Hill

Louis Jochimsen, Brian McGrath, Wynand Pretorius, Lieb van Jaarsveld. Sampi Coetzee van Erf 398 behartig die stemming wat per stembriefie

gedoen word. Tel van die stemme: Die volgende persone word aangewys om die stemme te tel: Hennie Viljoen

en Helena Lourens, Johan Myburgh en Willemien Badenhorst Jasper vd Walt en Christine Dreyer

Die volgende lede word tot die Direksie verkies: Mnre Barry Becker, Koos Beets, Kobus Hattingh, Francois Henn, Louis

Jochimsen, Wynand Pretorius en Me Renette Hill. Direksie vir die volgende termyn: Johan Botha (Voorsitter) Kobus Hattingh (Vise-voorsitter) Henriëtte Pieterse Francois Henn Renette Hill Louis Jochimsen Wynand Pretorius Barry Becker Koos Beets Elke direksielid gaan dan ook sy eie advieskomitee saamstel en uit die

gemeenskap inwoners kry om die volgende doelwitte te bereik nl: 1. Samewerking met alle Kranspoorters tov hul kundigheid;

Page 11: AJV dokument

11Annual General Meeting of Kranspoort Owners Committee ~ 2016

2. Deelnemende bestuur om kommunikasie met alle Kranspoorters te bevorder;

3. Deursigtigheid betreffende alle Kranspoortsake, aksies en aangeleent-hede.

13. BEDANKINGS Die voorsitter bedank almal vir hul teenwoordigheid en goeie gees waarin

die vergadering plaasgevind het.

14. VERDAGING VAN VERGADERING EN UITNODIGING Almal teenwoordig word genooi om die braai by te woon. Die vergadering

word verdaag.

_______________________ ______________________ VOORSITTER DATUM

Page 12: AJV dokument

12 Algemene Jaarvergadering van Kranspoort Eienaarskomitee ~ 2016

DIREKTEURSVERSLAE

PERSONEELSAKE: Ons bevind tans dat daar n groot omset in mannekrag bestaan in die huidige Kranspoortstruktuur vir verskeie redes. Ons het twee Gholfklub bestuurders verloor in ‘n baie kort tydperk, maar dit inaggeneem, het ons mense gehad wat in die posisie met sukses kon waarneem. Na ‘n deeglike onderhoudsproses is daar ‘n aanbod gemaak aan ‘n kandidaat uit Witbank omgewing, maar hy het die pos van die hand gewys agv persoonlike redes. Die onderhoudspaneel het weer die ander kandidate se CV’s tesame met terugvoering uit die onderhoud bespreek en daar is besluit om Jean von Sweel aan te stel. Ons wens Jean sterkte toe met die uitdagende posisie en vertrou die gholfgemeenskap sal hom ondersteun om dit suksesvol te bestuur. Agv die arbeidswetgewing wat werksure vir mense wat salaris verdien onder die drempelvlak, beperk tot sekere ure, het ons die gholfklubstruktuur geoptimiseer en besluit om nie n “pro shop” assistent aan te stel nie, maar wel ‘n addisionele kroegman. Daar is ook ‘n behoeftebepaling gedoen om te bepaal wat die kritiese poste is wat benodig word om die gholfbaan in stand te hou. Verskeie beamptes is vir redes verwant aan Kranspoort dissiplinere kodes aangespreek. Die rol en posbeskrywing van die algemene bestuurder is deur ‘n deurdagte proses gefasiliteer, en goeie insette gelewer deur direkteure en vorige algemene bestuurders. Die finale dokument is in proses vir goedkeuring deur betrokke partye.Die onverwagte siektetoestand van Phil Hibbert het Maggie genoodsaak om haar dienskontrak te beëindig. Ons wil ook deur hierdie weg daarvan gebruik maak om Hester Fourie te bedank wat ingestaan het in hierdie tydperk. Na ‘n deeglike onderhoudsproses is daar besluit om Sanet Kruger aan te stel en ons is ons ook vol vertroue dat die gemeenskap haar ten volle sal ondersteun in die uitvoering van hierdie uitdagende funksie.Gegewe die personnelomset, handhaaf die Bestuur en Direksie n uitstekende samewerking en `n goeie verhouding met al die personeel tans in diens.Ons strewe na ʼn gelukkige, positiewe en doeltreffende werkerskorps en goeie samewerking met ons inwoners. Daar was geen onaangename voorvalle tussen inwoners en die algemene werkers nie en bedank ons Kranspoort se inwoners daarvoor. Die werkers handhaaf `n hoë produktiwiteit agv die personeel se positiewe houding teenoor direksie en inwoners van Kranspoort! Die resultaat is sigbaar in ons pragtige dorp.

Page 13: AJV dokument

13Annual General Meeting of Kranspoort Owners Committee ~ 2016

DIREKTEURSVERSLAE

Ons beleggings groei uitstekend en die aantal verbeterings en aanbouings wat tans plaasvind is n goeie aanduiding dat Kranspoort nog steeds n goeie plek is vir n uitstekende langtermyn belegging. Agv hierdie aaneenlopende groei sal ons strategies moet kyk na die volhoubaarheid van die utiliteits voorsiening wat water en krag insluit.

Jaar Nuwe wonings Verbeterings2011 14 112012 6 142013 8 142014 14 212015 14 152016 7 12

Daar word weer n beroep gedoen aan aandeelhouers wat beplan om of verbeterings aan te bring of nuwe wonings te laat bou, om hulself te vergewis eerstens van die munisipale bouregulasises en dan Kranspoort se boureels wat aavullend is tot ons ekotuiste.. Vergewis uself asb van die prosedure m.b.t. Boureëls op Kranspoort tydens die beplanning van u bouprojek of dit ‘n nuwe woning of ‘n aanbouing is. Goedgekeurde planne deur beide die K.E.K. en STLM word vereis voordat die bouwerk ‘n aanvang neem. Maak asb seker indien u ‘n eiendom aangekoop het dat die planne wel deur beide die bg partye goedgekeur is, aangesien dit sekere implikasies op u versekering kan hê wanneer ‘n eis ontstaan. Verkry asb ‘n kopie van die Bestuursreëls van die kantoor – dis ook op digitale formaat beskikbaar. Graag wil ek almal bedank wat hul plekke so netjies onderhou en die bestuursreëls nakom, en daardeur van Kranspoort ‘n lushof maak. Daar bestaan egter ‘n paar probleemareas en onooglike strukture, waaroor daar alreeds met van die eienaars in gesprek getree is. Baie dankie vir die eienaars wat hul samewerking gee in hierdie verband.Spesiale projekteWaterwerke Aanleg: Na verskeie versoeke en onderhandelings is daar besluit om voort te gaan met die oprigting van n nuwe wateraanleg wat aan inwoners se verbruik en kwaliteits behoeftes kan voldoen. Daar is deeglike studies gedoen met verskeie ingeneurs instansies en met goeie inligting van vorige direkteure vertroud met die huidige stelsel. Nadat al die prosesdata aan verskeie moontlike vervaardigers maatskappye gestuur is, was daar verskeie maatskappye wat aangebied het om die aanleg te vervaardig.

BOU- EN ONTWIKKELING ~ Wynand Pretorius

Page 14: AJV dokument

14 Algemene Jaarvergadering van Kranspoort Eienaarskomitee ~ 2016

Ons het n projekspan geidentifiseer wat deeglike onderhoude gevoer het met al die moontlike vervaardigers, en daar is uiteindelik besluit op Veolia wat jare se ervaring in die gebied van watervoorsienings aanlegte het. Ons moes ook hierdeur verseker dat ons wel binne ons begroting en skedule tydperk hieraan kan voldoen. Die aanleg se vervaardiging het aanvang geneem teen einde Januarie en was voltooi voor die afleweringstydperk wat einde Julie was. Weeklikse besoeke terwyl vervaardiging in proses was, het verseker dat hulle op skedule bly.Kranspoort werknemers het ook die geleentheid gehad om deel te wees van die inbedryfstellings toetswerk by die vervaardigingsaanleg. Daar is deur behoorlike inbedryfstelling prosedures gewerk om te verseker dat die aanleg bedryf word soos deur die ontwerpers vereis word.Tydens die inbedryftoetse met Kranspoort se watertoestande het verskeie tegniese probleme ontstaan. Die filter voerpomp se lewering het nie aan ons behoeftes voldoen nie en is tans op bestelling. Dit behoort teen einde Julie geinstalleer te wees, waarna behoorlike massa balans gedoen sal word. Daar het ook n sekering foutief geraak wat die Koolstoffilter se kleppe buite werking gestel het, en agv hiervan was ons genoodsaak om die aanleg uitbedryf te haal vir die herstel hiervan. Ons verwag geen verdere tegniese probleme na die nuwe pomp geinstalleer is nie.Nadat ons die ou aanleg uitbedryf gestel het, het daar veskeie lekke in die ou sisteem ontstaan, wat ons genoodsaak het om n gedeelte van die lyn te vervang. Ons sal ook na die vervanging van die hele waterlynstelsel moet kyk, die lyn is alreeds 25 jaar in bedryf en inspeksie op lynvalings toon erge korrosie.

Wat ʼn voorreg is dit net nie om in hierdie wonderlike plek met sy biodiversiteit te mag woon nie!Van die kleinste goggatjies tot die grootste Koedoebul, die mooiste voëltjies tot seekoeie in die dam, als dra by tot ʼn amperse perfekte plek.Veld- en WildbestuurOngelukkig weet ons al sedert 2013 dat ons veld totaal oorbenut was en nog steeds word en dat wildgetalle drasties verminder moes word. Oorspronklik was daar aangedring dat alle spesies met die helfte verminder behoort te word, en meer onlangse studies dat ten minste twee derdes van alle wildspesies verminder moet word.Huidige droogtetoestande het sake natuurlik vererger, tot in so ʼn mate dat dringende maar tog goed deurdinkte aksies van stapel gestuur moes word om die situasie te verbeter. Daarom dan die onlangse afhaal van wild by wyse van vangste en uitdunning.

OMGEWINGSAKEVERSLAG ~ Dave Cromhout

Page 15: AJV dokument

15Annual General Meeting of Kranspoort Owners Committee ~ 2016

Die vang van wild was vir die rekening van die verskaffer en het dus die Maatskappy niks gekos nie. Ons het wel R278 160.00 (BTW ingesluit) verdien met die Blouwildebeeste, Rooibokke en Koedoes wat verkoop is.VeldbestuurMet die hulp van kundiges van Mpumalanga Toerisme en Parke Agentskap is verskeie probleemareas en plantsoorte geïdentifiseer en aksieplanne om dit aan te spreek word geïmplementeer.Hierdie aksieplanne word met behulp van ons eie Veldwagterskorps tot uitvoering gebring en dit self het tot besparings vir die Maatskappy gelei.Enige Lid van die Maatskappy wat belangstel om by die Korps aan te sluit kan of die skrywer by 082 458 2229 of vir Cedric Welman by 0734 302 872 kontak.Ons glo elke lid van die Maatskappy bid saam met ons vir ʼn rekord reënjaar van September 2016 en daarna, wat sal verseker dat ons kort voor lank ons wildspesies sal kan uitbrei..

ENVIRONMENTAL REPORT ~ Dave CromhoutGame and Veld ManagementWe must agree that we are indeed privileged to live in such a bio diversified environment! An area filled with various types of species that satisfies any wildlife enthusiast.We are unfortunately currently experiencing a serious drought which is impacting negatively on our already abused veld. Environmentalists have been cautioning us since 2013 against too much game on a totally overgrazed area.At first it was recommended that we reduce the numbers by fifty percent, but more recent reports suggest we reduce the numbers by two thirds, from there then the implementation of a proper culling programme and the removal of some of the Wildebeest, Impala and Kudu.The culling by supplier did not cost the Company anything and we made R278 160.00, (VAT included) from the selling of the game.Veld ManagementWith the assistance of Experts from Mpumalanga Tourism and Parks Agency, various problem areas and plant species were identified. Action plans mainly actioned by our own Rangers were implemented to address these. Members of the Company who wishes to join the Rangers can contact me on 0824582229 or Cedric Welman at 0734302872.We believe that every member of the company will join us in praying for a record rain season from September 2016 and thereafter, which will enable us to expand the variety of game species we have.

Page 16: AJV dokument

16 Algemene Jaarvergadering van Kranspoort Eienaarskomitee ~ 2016

PAAIE ~ Louis JochimsenStof was n groot probleem op ons toegangspad tussen die hoofingang en plaveiselpad in Kranspoort. Verskeie toetse was gedoen met produkte wat stof beheer/bekamp. Die huidige produk wat ons tans gebruik kos R5.60 per liter en is totaal omgewing-vriendelik, en het geen uitwerking op plante, water, diere of visse nie en is ook onskadelik vir die bakwerk van voertuie. (Dit blyk suksesvol te wees).Die idee is om die produk ook tussen die woongebiede waar stof n erge probleem is aan te wend, bv Stinkhoutsingel, maar eers moet die hoofpad en Swartbaarsingel stabiliseer alvorens ons met die ander paaie kan begin.Met die toediening van die produk het Helis Hoogte baie verbeter. Die groter probleem is steeds die spoedbeperkings van 30 km per uur wat nie gehandhaaf word nie- daar is gevalle waar 70km per uur en meer gemeet is! Die toestand van die paaie sal met 50% verbeter as die beperkings van 30km per uur nie oorskry word nie. Graag sou ons van die spoedwalle ontslae wou raak, maar as die praktyk van 30km per uur nie gehandhaaf word nie sal ons genoodsaak word om weer elke 100m ‘n spoedwal te moet bou. Daarom vra ons net weer – HOU ASB BY DIE SPOEDBEPERKING!Ook net n woord van dank aan die wat hul wel by die padreëls hou.

Die afgelope jaar het verskeie laagtepunte opgelewer maar soos enige ander faset van die samelewing bring die laagtepunte uitdagings.Uitdagings bring onwillekeurig ondernemingsgees hetsy by wyse van spontaniteit, verpligting, morele verpligting en verantwoordelikheid.Die laasgenoemde punte werk dan mee tot nuwe planne, voorkomende maatreëls, optrede, opskerping van bestaande maatreëls en strategieë en dit lei dan tot hoogtepunte wat in die oorgrote mate dan die laagtepunte oorskadu.As ons dan by die laagtepunte moet begin sal die onaangename vlaag van inbrake gedurende Oktober - November 2015 seker die mees opspraakwekkende laagtepunt wees.Die resultaat daarvan was die opskerp van huishoudelike sekuriteitDie stigting van ‘n Buurtwagstelsel wat vandag nog mooi funksioneer of dit nou vir die padkonstruksie of kantoor inligting is maak nie saak nie. Dit is tot almal se voordeel.Die inbraak laagtepunt het ook die gesindheid verander van ‘n onbekende buurman tot een wat om my huis stap in my afwesigheid. Kortom, Kranspoort se mense is omgeemense met ‘n gemeenskapsbelang.‘n Ander laagtepunt was die groot getal onwettige immigrante wat werksaam was binne Kranspoort.

SEKURITEIT ~ Barry Becker

Page 17: AJV dokument

17Annual General Meeting of Kranspoort Owners Committee ~ 2016

Dit het gelei tot die installering van die draaihek waar werkers slegs by wyse van vingerafdrukke toegang kan verkry. Die infaseringsproses was nie maklik nie en op 1 Julie was die proses voltooi met enkele uitsonderings. ‘n Groot hoogtepunt voortspruitend uit die draaihek-situasie is dat immigrante met ‘n duistere agtergrond of motiewe self die wyk geneem het uit vrees vir die afneem van vingerafdrukke. Dit het weer veroorsaak dat die risiko tot inbrake en ander kriminele aktiwiteite verminder het.Die hoofingangshek het ook sy kwota laagtepunte gebring by wyse van sommige inwoners en eienaars met rassistiese uitsprake en buffelagtige boelie-taktiek wat die valhekke wil oopstamp.Dit het gelei tot verdere navorsing en ondersoek na maniere om die ingangs prosedure te verskuif van die mens na die masjien. Tans is ons in ‘n gevorderde stadium van outomatisering van die valhekke.Uiteraard gaan dit ook weer aanpassing kos maar die eindresultaat is gemik op inwoners en eienaars se veiligheid.Vanuit sekuriteits oogpunt op die wildlewe is die sporadiese verwydering van draadstrikke op die plaas se oosgrens beslis noemenswaardig. Die afdanking van buitelandse werkers en die daarstelling van die vingerafdruk toegangsbeheer het die nuus laat loop en sodoende het daardie risiko ook verminder. Tans word 5m hoë maste op die oosgrens geplant met die oog op geslote kringtelevisie op die maste wat met sonkrag werk. Vanuit die portefeulje - Gemeenskapsveiligheid en Sekuriteit wil ek almal in Kranspoort bedank vir u onbaatsugtige samewerking om hierdie spesiale plek so spesiaal te hou.

* Internal communication: Articles for the Kranspoort Newsletter and other ways of communication to the members via sms messages, emails and flyers were compiled on an ongoing basis.* Website: The www.kranspoortdorp.co.za website was maintained and extended, introducing the new Newsletter option to the members, which offers various effective ways of communication on the digital platforms. Thanks to the admin ladies who devoted so much time and effort in order to incorporate and update all the members’ contact details. Please make sure that they have your correct contact details.* My sincere thanks to everybody who assisted me in my duties over the past 3 years as director. It was a privilege to promote a positive image of Kranspoortdorp to the public through various media platforms and personal interaction with the major role players in the area.

PUBLIC RELATIONS, COMMUNICATION & MARKETING ~ Henriëtte Pieterse

Page 18: AJV dokument

18 Algemene Jaarvergadering van Kranspoort Eienaarskomitee ~ 2016

GEMEENSKAPS-AKTIWITEITE ~ Renette HillKranspoort InwonersDie doelwitte wat ontwikkel is, is ondersteunend tot Kranspoort se visie en missie om die volgende oogmerke tot ’n werklikheid te maak. Die uitbou van gemeenskapsbetrokkenheid. Beplanning en bywoning van geskeduleerde aktiwiteite Aktiewe inwoners wat positief en energiek sal saamwerk Daar moet ’n ondersteuning-basis verseker word Elke aktiwiteit het sy eie koördineerder . Daar is ’n jaarbeplanner vir byeenkomste vir 2016 Die jaarbeplanner bring mee dat alle aktiwiteite op geskeduleer tye plaasvind

en dat alle byeenkomste maksimum ondersteuning en advertensie geniet. Dit vorm die basis en riglyne waarvolgens ons alle gemeenskapsaktiwiteite beplan en moet uitvoer. Deur wedersydse kommunikasie tussen die gemeenskap en KEK aan te vul.Die Loskop marathon was hierdie jaar ook weer ’n groot hoogtepunt in Kranspoort. Kranspoort het weer met die tweede prys weggestap .Groot waardering aan Fonnie van Vuuren met sy Woemaspan wat ook uit hul Woema Spaarvarkie mildelik bygedra het tot die Gholfbaan se kombuis en die opsit van die seile, asook die aankoop van struike om die tuine by die Gholfbaan klubhuis te verfraai.

Page 19: AJV dokument

19Annual General Meeting of Kranspoort Owners Committee ~ 2016

FINANCIAL/FINANSIES - Francois Henn

KRANSPOORT EIENAARSKOMITEE.Registrasienommer 2004/023323/08

Finansiële jaarstate vir die jaar geëindig 30 Junie 2016

Gedetailleerde inkomstestaat

Bedrag in R Begroting 2016/17

Begroting 2017/18

Hersiende begroting 2015/16

Werklik 2015/16

Bruto InkomsteHeffings ontvang 4,262,021 4,602,983 3,632,930 3,763,121 Diverse inkomste 26,167 26,952 37,100 1,886,790 Hostelhuur - - 35,000 33,242 Waterverkope 712,045 769,008 544,000 617,255 Wild 100,000 78,000 200,000 244,630

5,100,233 5,476,943 4,449,030 6,545,038

Ander inkomsteRente ontvang 98,740 102,812 55,000 100,724 Wins met verkoop van vaste bates 28,000 - 65,789 65,789

126,740 102,812 120,789 166,513

5,226,973 5,579,755 4,569,819 6,711,551

UitgawesSalarisse 2,308,351 2,493,019 2,056,931 1,974,922 Diverse en onvoorsiene uitgawes 173,441 182,113 146,000 209,958 Bedryfsuitgawes 1,079,264 1,133,227 936,314 1,074,916 Herstel en onderhoud 829,900 871,395 674,500 940,614 Projekkoste 30,000 45,000 93,900 - Wilduitgawes 143,000 150,150 213,000 243,600 Elektrisiteit 622,356 665,921 489,600 576,389 Waardevermindering - tasbare bates 171,600 180,180 115,000 171,264

Rente op lenings 69,000 71,070 - -

5,426,912 5,792,075 4,725,245 5,191,663

Netto wins/verlies na belasting (199,939) (212,320) (155,426) 1,519,888

Vergoeding as % van van totale uitgawes 43 43 44 38

Page 20: AJV dokument

20 Algemene Jaarvergadering van Kranspoort Eienaarskomitee ~ 2016

Bates aangekoop.Case trekker R 430 000 Sleepskraper R 50 000Veolia watersuiwerings-sisteem R 1,100,000Toeganghekbeheer Turnstile-stelsel R 65 000

BELL TLB R 756 000

Bates verkoop Skraper R65 789Komatzu TLB R87 719

Kapitaal 4 jaar beplan Begroting 2016/17

Begroting 2017/18

Begroting 2018/19

Begroting 2019/20

Totaal R-waarde 1,564,000 496,702 3,140,000 1,125,000

Begrotings besluite jaar 2016/17- Dat die bedryfsbegroting met ‘n totale inkomste van R5 226 973 en totale uitgawe

van R5 426 912 met gevolglik ‘n beraamde tekort van R199 939 goedgekeur word.- Dat die kapitaalbegroting vir 4 jaar goedgekeur word.- Dat die heffing met 10% opwaarts aangepas word.- Dat die watertariewe opwaarts met 9% aangepas word.- Dat die bedryfs sowel as die kapitaalbegroting by Kranspoortkantoor beskikbaar is.

Page 21: AJV dokument

21Annual General Meeting of Kranspoort Owners Committee ~ 2016

KRANSPOORT EIENAARSKOMITEE (GHOLFBAAN) INKOMSTE STAAT

Werklik 2016

Begroot 2016/17

Begroot 2017/18

INKOMSTE 1,155,962 1,899,682 2,148,858 Bruto wins - kombuis 26,257 138,600 170,083 Bruto wins - gholfkarre 197,458 458,795 544,908 Bruto wins - kroeg 93,408 265,690 292,259 Bruto wins - winkel 30,366 15,000 17,325 Diverse - - - Heffing erf 62 144,184 196,136 257,500 Toro Reelmaster 3100-d - 75,000 - Ledegeld 157,459 179,400 207,207 Rente ontvang 1,655 - - Sosiale aktiwiteite en borge 83,554 36,500 42,158 Speelfooie 421,621 534,561 617,418

MIN: UITGAWES 1,424,389 1,838,268 1,941,458 Salarisse en Lone 868,459 621,709 659,012 Diverse uitgawes 182,795 214,117 224,823 Bedryfsuitgawes 140,395 721,670 757,754 Herstelwerk en onderhoud 137,568 179,600 188,580 Elekrisiteit 95,172 101,172 111,289 Oorbetaling heffings erf 62 - -

NETTO TEKORT - VOOR WAARDEVERMINDERING (268,427) 61,414 207,400

Waardevermindering (240,233) (227,160) (219,366)

NETTO TEKORT VIR DIE JAAR (508,660) (65,746) (11,966)

VERGOEDING AS % VAN TOTALE KOSTE 61 34 34

Kapitale uitgawes items aangekoop verkoop (BTW uitgesluit)- Gholfkarre X 3 R60 000- Gholfkarre X 4 verkoop R40 000- Gholfbaan-batterye R58 000- Vervang Titan rekenaarstelsel R30 000

Some reasons for Income loss for year 2015/16- KPMM roadworks have major inpact on business- Additional expenses that were not budgeted for- Theft that took place- The excessive hours worked by employees- Maintenance on equipment

Page 22: AJV dokument

22 Algemene Jaarvergadering van Kranspoort Eienaarskomitee ~ 2016

VAKATURES VIR K.E.K. DIREKTEUREDaar bestaan vakatures vir die volgende direksie portefeuljes:

* Batebestuur (meganies en elektries); * Openbare Betrekkinge, Kommunikasie en Bemarking;

*Paaie,Indien u oor die nodige kundigheid in een van hierdie aspekte beskik, en bereid sou wees om uself beskikbaar te stel om verkies te word as K.E.K.

direkteur, kan u die kantoorbestuurder, Willie Marais kontak by 013 262 8127 / E-pos: [email protected]

VACANCIES FOR K.O.C. DIRECTORSThe following vacancies exist:

*Asset Management (mechanical & electrical)

*Public Relations, communication and marketing;*Roads;

Should you have the desired expertise and are willing to be elected as a K.O.C. director, please contact the general manager:

Willie Marais - Tel. 013 262 8127 / Email: [email protected]

Page 23: AJV dokument

23Annual General Meeting of Kranspoort Owners Committee ~ 2016

KRANSPOORT EIENAARSKOMITEE(Vereniging ingelyf kragtens artikel 21)

Nominasie vir Direkteure : AJV 2016Let wel: Hierdie vorm moet die Sekretaris by Kranspoort Sentrale kantoor 72 (twee en sewentig) uur voor die aanvang van die vergadering, dus laastens om 10:00 op 21 September 2016, bereik.

NOMINASIE OM AS DIREKTEUR VAN DIE KRANSPOORT EIENAARSKOMITEE (Vereniging ingelyf kragtens artikel 21) VERKIES TE WORD.

Ek, ....................................................... (Voorsteller) van ...............................................

........................................................ en eienaar van Erf-/we ......................................

nomineer .............................................................................................................. (Volle name

van genomineerde) eienaar van Erf-/we ..........................................om as Direkteur van die Maatskappy verkies te word.

Geteken hierdie .............................. dag van .................................................... 2016.

.............................................................. .............................................................. Voorsteller Genomineerde

1ste Sekondant ............................................................................................................ Naam Erf Nr. Handtekening

2de Sekondant ............................................................................................................ Naam Erf Nr. Handtekening

3de Sekondant ............................................................................................................ Naam Erf Nr. Handtekening

4de Sekondant ............................................................................................................ Naam Erf Nr. Handtekening

Page 24: AJV dokument

24 Algemene Jaarvergadering van Kranspoort Eienaarskomitee ~ 2016

KRANSPOORT OWNERS COMMITTEE(Association incorporated under Section 21)

Nomination for Directors : AGM 2016Note: This document must reach the Secretary at Kranspoort Central Office 72 (Seventy two) hours before the meeting, thus latest at 10:00 on 21 September 2016.

NOMINATION AS DIRECTOR OF KRANSPOORT OWNERS COMMITTEE (Association incorporated under Section 21) TO BE ELECTED.

I, ........................................................... (Proposer) of ....................................................

........................................................ and owner of Stand/s ........................................

hereby proposes ............................................................................................... (Full names

of proposed) owner of Stand/s ..............................................................to be electedas Director of the Company.

Signed this ...................................... day of ....................................................... 2016.

...................................................................... ..................................................................... Proposer Nominee

1st Seconder ............................................................................................................... Name Stand No. Signature

2nd Seconder .............................................................................................................. Name Stand No. Signature

3rd Seconder ............................................................................................................... Name Stand No. Signature

4th Seconder ............................................................................................................... Name Stand No. Signature

Page 25: AJV dokument

25Annual General Meeting of Kranspoort Owners Committee ~ 2016

(Dui opdrag aan gevolmagtigde aan by wyse van ‘n kruis in die ruimte hierbo voorsien)

Tensy anders opgedra, kan my gevolmagtigde stem soos hy goed dink.

Geteken hierdie ...................... dag van..........................................................2016

HANDTEKENING

(Nota: ‘n Lid wat geregtig is om aanwesig te wees en te stem, is geregtig om ‘n gevol-magtigde aan te stel om in sy plek aanwesig te wees, te praat en te stem, en so ‘n gevolmagtigde hoef nie ook lid van die maatskappy te wees nie.)

Besluit Ten gunstevan Teen Buite

stemming

Algemene Vergadering vir die verkiesing van Direkteure:- Besluit om Direkteure op die vergadering te verkies.

Besluit om .......

KRANSPOORT EIENAARSKOMITEE(Vereniging ingelyf kragtens artikel 21)

Volmag

Ek, ..................................................................van erf ...................................................

stel hiermee aan .............................................van erf...........................of indien nie

hy nie ..............................................................van erf...........................of indien nie hy nie die Voorsitter van die vergadering as my gevolmagtigde om namens en ten behoewe van my op die Algemene Jaarvergadering van die Maatskappy, gehou te word op 24 September 2016 en ‘n verdaging daarvan soos volg te stem:

Page 26: AJV dokument

26 Algemene Jaarvergadering van Kranspoort Eienaarskomitee ~ 2016

Page 27: AJV dokument

27Annual General Meeting of Kranspoort Owners Committee ~ 2016

(Indicate instruction to proxy by way of a cross in the space provided above)

Unless otherwise instructed, my/our proxy may vote as he thinks fit.

Signed this ......................... day of ...................................................2016

SIGNATURE

(Note: A member entitled to attend and vote, is entitled to appoint a proxy to attend, speak and on a poll vote in his stead, and such a proxy need not also be a member of the company.)

Resolution In favour of Against Abstain

General Meeting for the election of Directors:- Resolve to elect directors at the meeting.

Resolve to.......

KRANSPOORT OWNERS COMMITTEE(Association incorporated under Section 21)

Proxy

I,.......................................................................... of stand ............................................

being a member/members of the company

hereby appoint ................................................... of stand ............................................

or, failing him, .................................................... of stand ........................................... or, failing him, the Chairman of the Board of Directors, as my/our Proxy, to vote for me/us and on my behalf at the General Meeting to be held on the 24 September 2016 and at any adjournment thereof as follows:

Page 28: AJV dokument

28 Algemene Jaarvergadering van Kranspoort Eienaarskomitee ~ 2016

Page 29: AJV dokument

29Annual General Meeting of Kranspoort Owners Committee ~ 2016

KRANSPOORT EIENAARSKOMITEE(Vereniging ingelyf kragtens artikel 21)

Kranspoorter van die Jaar 2016

Ek, ...............................................................................van erf ....................................

stel vir ...........................................................................................................................

voor as Kranspoorter van die Jaar 2016

(Geen direkteur of werknemer van K.E.K. mag hierdie titel ontvang nie)

Motivering:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

HANDTEKENING

Sekondant: ............................................................................van erf ...........................

HANDTEKENING

Page 30: AJV dokument

30 Algemene Jaarvergadering van Kranspoort Eienaarskomitee ~ 2016

Page 31: AJV dokument

31Annual General Meeting of Kranspoort Owners Committee ~ 2016

KRANSPOORT OWNERS COMMITTEE(Association incorporated under Section 21)

Kranspoorter of the Year Nomination 2016

I/We, ............................................................................of stand ..................................

being a member of the company, hereby nominates

.............................................................................................................to be elected as

Kranspoorter of theYear 2016 (No director or employee of K.O.C. may receive this

title)

Motivation:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

SIGNATURE

Secondant: ............................................................................of stand .........................

SIGNATURE

Page 32: AJV dokument

32 Algemene Jaarvergadering van Kranspoort Eienaarskomitee ~ 2016

Notas/Notes..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................