of 15 /15
orqldq tudr*ililffig) elGf+q, fudr_3|q+r o116 oeiT+1u7d< / 2o1s / AZ ZS qql-6 tq . 6. 11 -:ftfuEr W;n:- (!e ruo -c-Ht-\s{s-G ----------) vo v)d ai rs,, *H#*H HH# S ** * .*rT'*$ SRfuffi --------A s\ \rl lOl 6:- qozaao / - 8060 / - 5O0/- 02-09-2019 02-09-2019 02-09-2019 4.00 fr.vq gs ykT t=tEilrta To' wn fi-{rrFn-{ tfar orqraq (T<rk, i-.:=: qqq fr qrq. 61 qr B t fth-Et go- frov d-oZg.g d qqr 6-.{rlr d.n r frfufl e; e= p: f i6-t +6/9.9. qqr E-qtil?D{ €d-{ oRrT Grfurd g}rn Gr;qer frfu<T w ot$ ft-dn rS frqr -- \- ;-3 Cffi fufR-d oh8 em BqRam ftfr--qrcrdrcii 3TaET srd qRft-D d qqer drft qd.ft r ftfr-flg ffi-flq o-qi ereril Grqfr-+R o-G or 3rh6Tq ereirf,wrerw-di d qm i-e- frfu<r-orcn qn qqf,+rd qtFrFq-o. o-s 3rfffi oT M o-{ Tbdr qflq_q, frtr{r of fr-qd qtroft www. s p pp. rajastha n. gov. in & www. aj m er. rajasth a n. g ov. i n Rcr-) fuar q-c qq-d 3rffi cmir iT crfT q-fr-ft 6FIT I -l ol qq+r ., ' Ho. - 11' og '2o 11 6:- rrul=rT, {turFr (qR TurcD frrr|-Il, vngq fr-ffio-, Efio oa, d-dcT qfi qqg{ | 3- qRv ffirnft, [email protected], 3r-qi{ 4- srt{f, q{ qwr o-G *g t 5- vflqT ci-qi{ fr-6;fl qrfu6-i"T erqi{ 6- qqlt oi ifr6 o-s As t fu frRqT qa+ o) qqF+fi qtfa w 3rq-"fs .nsd r 7- 8- 7 r{trTK?F- - o} nRd o-s +q t fu sw ft-frqT oT Grrq-d rarTfi-q ffio d s.fr.em of Tt qs F-qrTgtrrq q-f,lcr=T E-{crcFq qql=IR c.r fr--d d qfuqT q gs or-qfdq si ft-q-flsT qnr qm{f, o-f r 9- ft*1{----- o-a-+er (net) er-cri{ L fr*Eoreri qml \-r-Fds ffi q)-{ IRAM-4GB, ROM - 64G8, Display -5.5", Rear (Prlmary) Camera 13MP Battery - 3000MAh, Android Oreo 8, Octa Core 1.6 GHz, Display HD + or higher, GPS enabled to capture location

Ajmer - the official portal of Ajmer District, Rajasthan · 2020. 6. 14. · Ajmer - the official portal of Ajmer District, Rajasthan

 • Author
  others

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ajmer - the official portal of Ajmer District, Rajasthan · 2020. 6. 14. · Ajmer - the official...

 • orqldq tudr*ililffig) elGf+q, fudr_3|q+ro116 oeiT+1u7d< / 2o1s / AZ ZS qql-6 tq . 6. 11

  -:ftfuEr W;n:-

  (!e ruo -c-Ht-\s{s-G ----------)vo v)d ai rs,, *H#*H HH# S ** * .*rT'*$ SRfuffi--------A s\\rl lOl 6:-

  qozaao / - 8060 / - 5O0/- 02-09-2019 02-09-2019 02-09-2019 4.00fr.vq

  gs ykT t=tEilrta To' wn fi-{rrFn-{ tfar orqraq (T

 • wffiquRqfq {f{O'R

  orqfnq fudr oErner (rSuFrSu) ercf+r, fuil-sqtTo.qio oeT/W/r*{ / zotg / 6q gS frqi6 r{ . 06 ./

  -'frfmry'-(UB No.---- --------------

  _ ---- -*------ ------------)

  rq rFH +its * ##d'H HH# m#"S ffffi''# sft*ffiqrft t'-fr.{i.

  qmdi o-r tilflur sr-jlltTdFII-II

  Fqdi q,

  3lrll;rflqrRt

  Iqfil{rg-tr

  FIKRT

  fr-mq o1oTfrq ftfugTcl: 11.00

  cd a-o

  IEEET e\ln, ,\ ,\cr)\-l Cr)l

  effrq frFulITq: 3.00----\ --qq ccr,

  HT{(Iffiftl

  fttu

  l-qli|dd6t

  HTF

  T

  I

  01 qc-dq ilmiidtfrtvorelT srf,r\ryrfs dET{-d qr)-{IRAM-4GB, ROM -64GB, Display -5.5",Rear (Primary)Camera 13MP Battery- 3000MAh, AndroidOreo 8, Octa Core 1.6GHz, Display HD + orhigher, GPS enabledto capture locationl

  4O288O // - so6o /- soo /- o2-o9-2019 02-09-2019 o2-o9-2019 4.00fi.\'*

  qc-d gs [email protected] qqr O1tllcFqqrq q fiw o1 qT qrfi-fr t r ftR"-fl gao d-ot toZ$.S. rl rrqr o-iirFTr -)'n r ftRsT d qlq 3rrTl"rfl ifu ft,rg.$ qqr ch'qtil?F{ sd-{ or{l sIM *'n erqerl frhEr q{ ot$ frqn rS fu-qr qr\'fl I rftfuEry fufRil q.'f8 ErrT w'Rerd frfuqmdrcif crQtqT srd qfrftB d sqer ehft .qr"hft r

  ftfu Tft{Tq o-si eierfl" Grr$-mTq ori or srhsT{ eidrf,RTei-t-odt d qrq v*.n rftfr

 • 2

  3

  4

  5

  frtrfl trEd o-{i otoiftq ftfu - o2.os.2o1seqg: dqst: s.oo ild il6frhEr sr{ [email protected]' sool- FTi

  r fift-fl q5.il o-G qrfi q-d orqIrI c[ WI q-ol ,

  *ra'q t t

  ft-fu" ntgil o-{i qi-d ?il trrr: .,.....-c

  7\

  T gr rtsRYFT qo (mrur re

  d ^{ S (gd e-qo-{q sq *#no;TliDI ftfqwT d fthEr sqr d ril.q\*r:ilsd.q "fr" ii qFfd t, (wr-w6't vtrd)

  7

  B

  10

  11

  12

  orgq-drr-o. q,fr,S,S,{,qq., gq fr w+rcrq wqrq u_qo d rsftr tr{drq qd vtro t r

  Vs6*f-nq ffdr qEiKJTo.), o*ir fu* s*ir (vrqo)

  -"frfufl gcllr::-

  Kffim-q*'gd*? ot^rio|-fl d dRr{ s+ot srqRQTtu Tq s)dd-i & E-r ,, vt-sds'd.,$..)";'-d'S;;+ ft# *frH*ry *;

  a\_,,r .r.y\/ -rqresr -r+qt: (O). . . ..... (R).. . (M)M riqtfu-d frrqr rrur t: fut - q-c j .ffi- 61q;twrrqt qtRr:q/* o* *on' frao*-r #H'AKSffiHHJR'h r oeil HreTmg ig" q) fu frfuqT qqr d v+rer lrd.-q sEg-drq ,,vd, u qFfd t d rft-Tqmqd Eq {fl q{ eiqi FftileTq m-q frS t rgne Ftr qt{ oq "s** t-g

  KPJg'::(-_LXKTaod +9 qrHT q) rlc y6

  ffi

  qr)

  --l- -='.'r#ffiui=r= $ r

  FsilTer{ ftfr-qT-qTdr*rq qd qt f6r

  Gfrw

 • ''rrdnnexure

  dqurT

  sqq)-ffi q$fsr qFqrft/qrd o'r *i,zeq-i sEfi il{6g$,/Et qs rft rffiri * fu fu-dT oFrr-{ (tei), c*i{ or ffq fuq qrqqa fi eqlFra fr-fi qm t fu fft,zeqrt q-d sffi o.d tgqrsm it ftfuqT f qer rnn qtfsrq fuqT qror t defi qrfrreci-5.fi q eo.ft+t odqt eirR s-qileT t t vr.'q Ig-t?FR I N IH-{erTq 7 ftqq7gq GTIR d an tft75q6 wd o} d_o. fu€ T€rHs'q fift-qT qq-r fr ri0-fi yE qr Ew** (qq €-f,) o-q fr$ t r

  qR qs q)q"Tr GNrGr qTff q1T ai ffi cft cm offi,w uFco^a rqrq srd ft-qr, +ft,/6qTt qmfr,o) Tof s.q fr qqq_{dderT frhil o), frq rftqr n-o v$ rft-ori fu-qr qqT t, vqqfrqflTHTq erar wrfw offi rft ol qr vdrft r

  ftqi-o:-

  ftfuEmnr S ewnrqRfcqnmr qil qrq .-

  Wf wn,-*ffiq qqr (ff{rs)

  /v+w

 • ourqteqtudr****(ffiffi

  'dt ag ffi rrunT sq sm **ffiffiries) afi qqqi dqH ti tg qq-fTi" Nd qtq e-q ori fu frfr=r;qrff ,_vwds ffi qlq sT ilm-ffd fr-u-r"T $id.q t r ftft-qr-qrdT {ss.T3Tfu-d of Tq otls Vr-gds qt{ o1 6qft qq fr--a qqq, ffi+qRg ;H?;;dmF d frffi T,,Tq-sr{s +*{d q)q ot ilm_ffi tus,,fffi's Tr" qqgtg= Nd q)-{ .ht'frfrq fr.s ,, A"qr geu d rlfrqT'6 q rfi-d Er< o-{ ss qr ,, Vr-FTis dqr{d *'," * qxn fusTfuqrd tlHHYRt-: Y t qt s$.r*r-qT dr{q fr'n $ E}+Y gv t'l?l Im qd'dt fr.h=t qq-r d ri$-6 I*; oQn yrd ,TiTTj11Qt 1 \'q a.rr+ w fttuqr .,* ffi *j;[***gy $-d q ww ertu-o 6)fi qr.Rd ,#_*"##'5e).ff qrtrS r

  o1 {f qTFHr ovfi e}'.fr I

  s Fftqnrdr o) o)-i orDq grrdq TS fuqT qdq1lo ftfrs|tral +1 ftfu{r et o1{ erq eld GifuT *t * qrq rfi ** |t Rflqry*r qffi +i +1 pqio * oz R* d erqso-r* e},ftr fuiiR-a qqqrqD q qHfi of qkTr$ # #-'JriH _S:TIIYS dET frqq se d rq ot qd.ft arl eimoaq roBq{q qT frEret aijftqT g1o w ersq_d o_{i * il'd#';mlj 1P"-u*-o r{Fr'ff * mqrr.rfun'u,TTffi or eirforq mq effi"g vrrft q,-tt of *tfr Fqqt1qrn qfi qfhft \q fud; r6q1";H ffi;

  'o H ry *3Y^ftod +1 erq vrd oen rM. niln so'qq frqqtt ftftsrdrdr av fi G qti t r{.ft qq G oq qfu.fu-d E}.d r,, F*t or y-dr*{rq ge or g+-dr rrr* q-{ +1 qfr q-d_q o_c+ *.ft rre tq o.rd +t sft $trrq o-s+"d-rftrl: y ff T ouo 1 T, c).o gwqq rf qFqRfdT cTBfrvq 2012 q B'u Xm5$,fu -+dfrriqq d frt tu" #;#d*qcr) oq *'ft w qrd o) *op-** * orm rto frfrn sqtT Tgiry s' sool- t, d fuor o-*qes (TcT.), erq+s s*y* mq frd qr vro-i tr ftftqr tuor o'*er 0i#.*t;qtfr e'l w ifuo qfr

  dqT qitrS rfus eroq

  qrc-d " frrgT

  fqd t qiq{

  gRI

  HH.fr

  qfuTd S,ft r

  eb) +qr r

  e)i rq)-{

  Annexure

  (vmo)

  BT+1 smfuh

  qr-{d foer qtqd

  q frfuq fusTq 6T TO'

  *fr qrtr$ r

  otgtrd

  tt F.tro t'r

  s d e.Ff-d ffi

  o1 qq

  d rfi-q

 • 21

  17 frfrEr/qH yh.fi vrft sq-$ 8060/- t't ftfuq/e)-ff qfr'{F qTfti d W +n/ifotrtqe rf,\ fu6 6a-+er (r1er.),erwft d q-q t .ilft for Sq di, ererfl qo-E qqfr o-EqA w{ftq o1 urql qR frhqT q-or o\ ftfuEr d siler qidrq o-sqr Sn t

  18 {+ha fth-qr-ErdT En o-rd rl*Trffr qfrTh qtRT, q\ orqfeaT q|Rr oT s qftsrd d-,ft, d srTq-4ld qrer rrrc q$rT o-{qrft drft, d fu ft-qr qrq d ei-Tq-q qqTfu w aH wi].-ff r

  tg ftfuEt, d fudt ocrtgq (l[GI.), srqqr d avr qft e1 .r{ t, q qFfd HrrK el,tr q\ dd'qqq-r fr ft .d d (fuqd wrr5r gsi w B-{q qpfd q-dT o) eqR arr fr6"n frtn qri dq-ftfiissq, Eqi HrfftT gwi w EwTtr{ mr frS t r) oi rft qraq ovi d ftri aq qEqftq-Erq srd t r*aq {q fr.fuET, fuar oa*et Rel.), emfg d q-i w q-ff qrft t r frft-qr fuiitro qqq(6 qtqT et qfii-ft t fuoq t fiw frfuqT w of.$ frqR =r€f fuqT q|-f.n tqIK frfuErcTf of ftqttrd ft-{i-fi of sqRerd frfr-srErdrcii GTeltTT sqd sfrfrMf d lnqa inqHfrh gnT fudr ffiFreR (rtrer.), cmtt d $Tqfdq fr ffi rnrfrft |o-q frd nq qr-fl*s m-qr$d qiq o1 qrrd vfr q'S o1 Etft ErR sffi crqffi d drrnq-q-Eds ffi qtq rg-{|-q E}dT * Tq s-S q-q-ni qff Gil-{r{o-ar +ft t a} ft{ ftiqT{ d fi-d-{qqdtnq ti i-g q|rqf,r stsft t,TR \-qFrfs Nd .Dt-{ ii d€ €q-i ql-C o} q-qnri o1 eirqr{fi-f,r Effi t d sq-otq +1ffidT oqfr d genuine v$qq qfd os Rqq d a'qri e}-i rtqr zz gq zs fr qFfd ci-qD d wqq fi old T€f ftTi rR Hrqrq frm qq 61 gqn} derf,.fd ftqq ss d n-uo eTffi qr\n--d e1 \iTtft q\ cTFom rs fiqs 66' q-q ffi Iq-c-S urzq fi sTd q-€f o-{i qfi freft fr €fuEr o\ fr{ffi (Reject) fu-qr w qsrn aeTrTii6{/fre}q qrRr qq oq fr qTilft ei}.q erq ri+{fi t fts riq qfw w m.rd o-q-qrqrqtTr ffi Erft qn qIFft .ft q.,t qri.ft r

  25 r{tba Q-qr lmrdr d fiqqT-Jqn .rpr sq-i soo / - d qr-{ c{BRrqd -{et-sT tq{ w crje-€Trrqrkf, o-

 • so fS ffilM q qM,t ffi uqn mqi d ftri ofRril Sffi fiqr$rTq"T riren frffi ff'rqq t qr* slq"tr t qr ffi d'ni qrd d ierg*er d qRunqsoq qnr 23 d sffiid d ergwn [email protected], or sdrfr t

  sr ric,rq (wrfq dQfi Gi-gstrqo q,fi,Tfr,$.{,\q, \q * ewreina oq^^ nG ,, A.6'- -J ^^,^ -^ l-

  -

  l-o..gz ftfrqr ftfu e{ zorg-zo tg qq ffi;

  ,.4fi$il.,."

  r'" lIl'Njf,'ffi '' j\"t dP Jx/'\ tt -\Jv ,fr

  \ {jqL,/

  h qrft

  ftfurqnr S

  ffiTd frtifr Sw*o-rq d

 • Annexure - A: Gompliance with the Code of Integrity and NoInterest:

  Any person participating in the procurement process shall-a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for

  an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other

  benefit or avoid an obligation;not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behaviour to impair the transparency,fairness and progress of the procurement process;not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent togain unfair advantage in the procurement process;not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly orindirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;not obstruct any investigation or audit of a procurement process;disclose conflict of interest, if any; anddisclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last thyears or any debarment by any other procuring entity.

  Conflict of Interest :

  The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

  A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could impfoperlyinfluence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations,compliance with applicable laws and regulations. i. A Bidder may be considered to be in ConflictInterest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:a. have controlling partners/shareholders in common; orb. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; orc. have the same legal representative for purposes of the Bid; ord. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a

  position to have access to information about or influence on the Bid of another bidder, or influencethe decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

  e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in morethan one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, thisdoes not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, inmore than one Bid; or

  f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design ortechnical specifications of the Goods. Works or Services that are the subject of the Bid; or

  g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity asengineer-in-cha rge/co nsu lta nt for the co ntract.

  f "L"t

  c)

  d)

  e)

  f)

  s)h)

 • Annexure - B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

  Declaration bv the Bidder

  In relation to my/our Bid submitted to ......... For procurement of ............................ inresponse to their Notice Inviting Bids No. 3004 Dated 26.04.20t7 , l/We hereby dBclare underSection 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 20L2,that:

  1. l/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial respurces and

  competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity.

  2. l/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Unf on and the State

  Government or any local authority as specified in the Bidding Document.

  3. l/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have nly/our affairs

  as

  Signaturp of bidder

  Name:

  DesiBnation:

  Addressf

  administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not

  the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons.

  4. l/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of

  related to my/our professional conduct or the making of false statements or m

  criminal offence

  to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of tflree years

  preceding of commencement of this procurement process, or not have been otherfwise disqualified

  pursuant to debarment proceedings;

  5. l/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document,

  which materially affects fair competition; Date Signature of bidder Place Name: Dlsignation:

  Address:

  Date

  Place

 • ,+,$3r{' i 1:.' -'

  !;^,-- ) --

  iir ffitdp\

  {F t't---

  t\ 'r';"\- .-tt

  Annexure - D: Additional Conditions of Contract1- Correction of Arithmetical Errors :

  Provided that the bid is substantially responsive, the procuringduring evaluation of Financial Bids on the following basis:-

  Entity will correct arithmetical errors

  if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying theunit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless inthe opinion of the procuring entity there is an obvious misplacement of the decimal point in theunit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall becorrected;

  if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotalsshall prevail and the total shall be corrected; and

  if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless theamount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figuresshall prevail subject to (i) and (ii) above.

  lf the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Eidshall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall beexecuted.

  Procuring Entity's Right to Vary Quantities :

  At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified inBidding Documents may be increased or decreased, but such increase or decrease shall nottwenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. lt shall be without any changethe unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

  lf the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less thanquantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shallbe entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the ConditionsContract.

  Iil. Additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions oforiginal order. However, the additional quantity shall not be more than 50% and 50% of euantitythe value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expirylast supply. lf the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balasupply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from tSupplier.

  t.

  ll.

  ilt.

  2-

  i.

  tv.

  ,r

 • q-rirq ilfiffi fqe}q-frrctT qrdr qrgr{s dqr$a qtq ottr

  ,; .$',c-,l?rt'-It|'" tI\ ij:: '

  --.1.*\

  ii.r-

  giftsnr!gr|tYf{T

  .4ISS.Tffii7

  t';, r

  ,- $,,/- \

  lt.i\nnexu

  -.. ,t.h

  rl

  S.No.

  Specification Qtv. Locatic n

  1 I RAM-4GB, ROM -64G8, Display -5.5", Rear

  (Primary) Camera 13MP Battery - 3000MAh,

  Android Oreo 8, Octa Core 1.6 GHz, Display

  HD + or higher, GPS enabled to capture

  locationl

  32 ATE tistrict Head Q arter

  d wamt fid

 • -;;'

  .el --^ - a\,{ ;f ffi irffi'

  ud ag Rffi rrut=IT vf qa ffii (w-ater Bo-dies).af qq-qr + Et{rq sdiFSF qd-e€tAi fu \]rsT{s ffid qtq Eq o.-{i eg \*- -'',r"€

  q.€.

  fl-rrfr o-r ;nq rr{r litf*tHt rrfFfr Onl=lT ffi'Iqrq {.sc{qqq qFc

  Bfrercrar iltt fr qrq qrdl EEga q{ fl/S.gs.A. aT nfqr

  qRisdqd

  01 =f,{dq ao-ffiT ltlqlsf,rTt qfdl\q$trs +Er{d st{

  IRAM-4GB, ROM -64G8,Display -5.5", Rear (Primary)Camera 13MP, Battery -3000MAh, Android Oreo 8, OctaCore 1.6 GHz, Display HD + orhigher, GPS enabled to capturelocationl

  frdFqrdr d swren rrq fidi[ rl-flI

 • orq|6qEdtK (q_erffis)il6ffi q),qdT'-g{Er$s +{r{d q}q @q o.ri tg$-gqrfuf, crrrkr:-4o28ao / -iFTi

  srcrt{,

  *T:il! f. ,^^--/n,- \'.\i:(, wfuar-erqiiF d$b

  \tF'tt-*. \ t -.r-IN:-2019-ZON 't' *n

  tIl

  .t, fr-rt

  trH. ilo+41 ffi qitufr sqt01 qldlqrdr dl fthdl q{6Tfr/ei-d

  sEorfrZvr"r+tq [email protected] fr gs e-fi-n otHTTfr .il{ffi oT ci-grq *qr errqrqo t I

  e'q-fi-rfi /en-d q-rorfi /qrsdtq sq6qt gRrd-fi-qTaT o\ qrft ftrS qt orqtiqTZord €qrcqrlM rfe oT rq: waretRa Elqsft'dGrq-di-s/riiT.-{ znq fr.T€ tt

  T

  02 ffilqrdr fil-€i fr-e, f+rq, $fffiwT qdrrq-dq fuil-q g1-{ den ftfds GrQttrfubY€{ q-S 6}qr iltrd

  qft sq-q so/-d rr+qfrRr+a rs[RT sq+)fr qfu-6 t qqrFrd srcTQT wr oTq-ats/i{d,oq ftqr .rqr t t

  I

  03 {dfilflr .D' qfs dI.giT.eT rftrqeT;T EIrTqrtrd G d.rq.fr trFrrr qS e.Ii orwnuT w/ qFTeI q-t

  r [email protected] e-rrtul qr ST sq wcwffo urut ql

  z fr.\'fl.fi alcb-1.r11 =Tfr Eti d wpq /qFIeT q-{erq-etsZ$arq qr{ ff,fl rrqr t I

  T

  04 qIdIqRT S'qrs Gn-{fi-r Q-q ;Tw ETileirqs'{s' t t

  qq EFT-€ or wri senfta ETqMR orq-dls/detnq frfl .rqr t t

  q

  05 ilo sm ftfflq qIfio|d ilfi'lErdr qrflgs /€-+d dT ErqrqfdGrqdlsZrfrilc{ m-q fr .T-$ e.l

  06 tifilET srr [email protected]', qIff sRTft 1 P1-fiqy w soo / -ts,qqz ffi sfuF rrRr ffifl'qrRr or z qfrqrd

  07 ffi frt qrd eltfT qqr A qfofa Hrr{ri €rd €|fi-R oqi ssq.f e1 ftd 1rtrd awrerRo tr{ \4ilr-q oq ftcq.qr B t

  OB qHfildr o-t.qTqqr qT qtr' T$.GTR.-11 6{flT&r{ or €a'q B t

  09 qt €d'q qqr ii uqn €'t

  +frqrmr d amnrn rrq frd;TTIT q q-flT

 • l=|F|t[IEKTrcTT ETTT q[qq[

  fi/sq dts"n ffqcTr tzorA S fu fi7#l nN{srql/srd fr/aq ffis frffinr/QTto frdnr/rilnfrrnq frTTUrq td€ tzt r

  qR EilqqT srcrer qr$ qrft t d fufr fr cl;qw uFaqa qqFr srd fril tftZaqrft sfudil o\ Wt sq \ffiTftfufl o) fus fiqr no st ffifiR fuqr q'ut B q{q fuqr sdrn I

  d/s

  d

  ,l

  :l

  slrt

  ErdR/

  grs.

  Rfrft

  qI\

  qt6{

  6Ji' CTT

  frRfrfl*tr

  n woftsd.n i

  .rq qd or

 • do, fusZer*.q q ali or

  f,/aq EilEurT rFtcTT tz.n-e S fu 6qrqfrqrq,zuur+tq dqqTm/fuH/dd srrR d gr{r rsrsn=T/qT$ TS o-ri d ftrq eN yr-kr siltfun rS t gq qfrtqr .rqr t t

  qR dsqr sr{fer .n-{ qm t d frrfr rft ei-qw ufuo^a y+ncr srd fsTr tftrzafl-fr qh't{fr dr Wf sqftfffl qn fu{ qftqr ro s{r Sm'rq fuqr.rql t rqE ft'qr

  - "1'q^

  if' '-'--t- i\,i ;''ffi"\'r. *' )u I\ +;; ,#*+qffi+a *fr qr{(so sqi

  q?t

  o.) ftfS ,ftot Uulqmr ld

  +6 ftrFZer*"q

  sil fu o1 qr so,ftqq frm qr sdrnr{dqT I

  qq wd orqqdrtr+fl