Click here to load reader

AirTies AIR-7120

 • View
  219

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of AirTies AIR-7120

 • Avgust/2012

  KORISNIKO UPUTSTVO ZA AirTies STB

 • 1

  Sadraj TA JE SUPER TV? .................................................................................................................................... 3

  OSNOVNI POJMOVI ............................................................................................................................. 3

  DALJINSKI UPRAVLJA ............................................................................................................................. 4

  OSNOVNE KONTROLE .............................................................................................................................. 5

  Prebacivanje kanala ............................................................................................................................. 5

  Mozaik ................................................................................................................................................. 5

  Pregled programa i programski vodi ................................................................................................. 6

  Otkljuavanje kanala ........................................................................................................................... 6

  OSNOVNE OPCIJE KANALA ...................................................................................................................... 7

  Titlovi ................................................................................................................................................... 7

  Audio ................................................................................................................................................... 7

  Poetna jaina tona ............................................................................................................................. 7

  Dodaj u omiljene ................................................................................................................................. 7

  Zakljuaj kanal ..................................................................................................................................... 8

  GLAVNI IZBORNIK .................................................................................................................................... 9

  UREENJE KANALA .............................................................................................................................. 9

  PREGLED PROGRAMA i PROGRAMSKI VODI ................................................................................... 10

  SNIMANJE I PRAENJE SADRAJA ..................................................................................................... 11

  LISTA NALOGA ................................................................................................................................... 13

  SNIMALICA ......................................................................................................................................... 13

  TELETEXT ........................................................................................................................................... 14

  OMJER EKRANA ................................................................................................................................. 14

  VIDEOTEKA ............................................................................................................................................ 15

  SERVISI ................................................................................................................................................... 17

  Vijesti ................................................................................................................................................. 17

  Vremenska prognoza ......................................................................................................................... 17

  Stanje na putevima ............................................................................................................................ 17

  POSTAVKE .............................................................................................................................................. 17

  Promjena PIN koda ............................................................................................................................ 17

  Vrijeme zakljuavanja ...................................................................................................................... 18

  Starosna dob ...................................................................................................................................... 18

  Obavijesti ........................................................................................................................................... 18

  Stanje rauna ..................................................................................................................................... 18

 • 2

  OSTALO .................................................................................................................................................. 19

  RELOAD .............................................................................................................................................. 19

  RESET ................................................................................................................................................. 19

  ABOUT ............................................................................................................................................... 19

  POMO .................................................................................................................................................. 19

 • 3

  TA JE SUPER TV? SUPER TV predstavlja IP televiziju koja se bazira na xDSL tehnologiji. Za razliku od postojeih oblika

  distribucije televizije, SUPER TV je uveo iroku interaktivnost i visoku personalizaciju televizijskih

  sadraja. Atraktivnost SUPER TV-a ogleda se u mogunosti ureivanja sopstvenog sadraja i odabira

  niza korisnih dodatnih usluga.

  OSNOVNI POJMOVI STB (Set-top box) je ureaj koji povezuje TV aparat i vanjski izvor signala, pretvarajui signal u

  sadraj koji gledate na televizijskom ekranu.

  PIN kod (Personal Identification Number) je jedinstveni etverocifreni broj koji slui za zakljuavanje

  i otkljuavanje programa, mijenjanje postavki te za aktivaciju servisa koji zahtijevaju dodatnu naplatu.

  Kada prvi put ukljuite Super TV PIN kod je 1234.

  EPG (Electronic program guide) jeelektronski pregled programa koji je dostupan za veinu kanala.

  Eventualne greke vremenskih termina u EPG-u uzrokovane su grekom samog isporuioca TV

  programa.

  VOD (Video on Demand) je sistem koji korisnicima omoguava gledanje video sadraja na zahtjev.

 • 4

  DALJINSKI UPRAVLJA Daljinski upravlja zahtjeva 3 baterije (tipa AAA, MN2400, UM-4 ili LR03). Ubacite baterije u daljinski

  upravlja. Pazite da polaritet baterija odgovara oznakama na daljinskom upravljau. Pritiskom na tipku

  STB, Va daljinski upravlja je spreman za koritenje.

  * Uvijek obratiti panju legendu tipki u opcijama Super TV-a, jer pojedina tipka moe imati vie

  funkcija, u zavisnost gdje se u korisnikom suelju nalazite.

 • 5

  OSNOVNE KONTROLE Izgled SUPER TV-a

  1 - Oznaka da se TV kanal nalazi u grupi "omiljeni"; 2 - Trenutna pozicija TV kanala i ime TV kanala; 3 - Karakteristike i dostupne opcije kanala: REC mogunost snimanja programskog sadraja; HD High Definition rezolucija slike; SUB kanal posjeduje titlove kojima se moe upravljati; DTS digitalni kanal; TTX kanal posjeduje teletext; DOLBY Dolby Digital kvalitet zvuka; 4 - Vrijeme i datum; 5 - Mini lista TV kanala; 6 - EPG; 7 - Dostupne opcije koje se aktiviraju pritiskom na odgovarajuu tipku; 8 - Oznaka koja vam govori u kojoj ste grupi kanala.

  Prebacivanje kanala Prebacivanje kanala vri se pomou tipke PROG+/- ili upisivanjem broja kanala putem numerikih

  tipki.

  Promijeni grupu Crvenom specijalnom tipkom mijenjate grupe kanala.

  Pored prikazivanja svih dostupnih kanala, Super TV ima osam tematski predefinisanih grupa te grupu

  "omiljeni" koju sami kreirate.

  Predefinisane grupe su: standardni kanali, sportski kanali, informativni kanali, djeiji kanali,

  dokumentarni kanali, muziki kanali, filmski kanali i (xxx) pornografski kanali.

  Mozaik

  Opcija mozaik nudi istovremeni pregled devet kanala pritiskom na utu specijalnu tipku tokom

  gledanja bilo kojeg otkljuanog TV kanala.

  Nakon to pritisnete utu specijalnu tibpku na

  TV ekranu e se istovremeno pojaviti devet

  TV kanala.

  Na desnoj strani ekrana otvoren je panel sa

  ponuenim mozaicima (sportski,

  dokumentarni i sl.). eljeni mozaik

  potvrujete tipkom OK.

  Navigacijskim tipkama se kreete kroz

  mozaik, a pritisak na tipku OK odvest e vas odabrani kanal. Panel moete sakriti utom specijalnom

  tipkom. Na isti nain ga ponovo pozivate na ekran.

 • 6

  Pregled programa i programski vodi

  Pregled programa prikazuje kompletan pregled za trenutni kanal. Iz pregleda programa moete napraviti nalog za praenje i snimanje emisija, tako to se pozicionirate na emisiju koja vas interesuje i pritisnete OK. Detaljnije o ovoj opciji u poglavlju Snimanje i praenje emisija.

  Pregled programa Programski vodi

  Do Programskog vodia, moete doi pritiskom na plavu specijalnu tipku u pregledu programa i kroz glavni izbornik. Programski vodi koji prikazuje uporedni pregled programa za est kanala u rasponu od 60 minuta. Navigacijskim tipkama lijevo/desno, moete se kretati po emisijama i vremenskim intervalima i naprijed i nazad kroz itava 24 sata (i vie ukoliko je dostupno), a tipkama gore/dole prelazite sa kanala na kanal.

  uta linija preko vremenskog intervala pokazuje koje se emisije tog trenutka emituju na prikazanim kanalima.

  Za vie informacija o svakoj emisiji, dovoljno je da je oznaite.

  Otkljuavanje kanala Kanal koji je zakljuan otkljuavate pritiskom na utu

  specijalnu tipku. Nakon toga e vam se otvoriti prozor za

  unos etverocifrenog PIN koda. Kanal e biti otkljuan

  onoliko dugo koliko definiete u postavkama (Postavke ->

  Vrijeme zakljuavanja).

 • 7

  OSNOVNE OPCIJE KANALA Pritiskom na zelenu specijalnu tipku u gornjem lijevom uglu otvorit e se postavke za kanal na kojem

  se trenutno nalazite. Tu kanal prilagoavate svojim potrebama. Kroz opcije se kreete navigacijskim

  tipkama, a izbor potvrujete tipkom OK. Kada zavrite sa prilagoavanjem pritisnite Home.

  U postavkama kanala na raspolaganju su opcije: titlovi, audio, poetna jaina tona, dodavanje ili

  brisanje iz grupe omiljenih kanala te zakljuavanje kanala.

  Titlovi Na kanalima gdje je oznaka SUB oznaena zelenom bojom

  znai da kanal ima titlove kojima se moe upravljati.

  Navigacijskim tipkama se pozicionirajte na "Titlovi" i

  pritisnite OK

  Pozicionirajte se na jezik titla i pritisnite OK.

  Iz opcija izlazite tipkom BACK.

  Audio Opcija "Audio" omoguava promjenu audio jezika na kojem

  se emituje program. Ova opcija nije dostupna za sve kanale.

  Navigacijskim tipkama se pozicionirajte na "Audio" i pritisnite

  OK

  Pozicionirajte se na jezik i pritisnite OK. Iz opcija izlazite

  tipkom BACK.

  Poetna jaina tona Eventualne neugodne prelaze jaine zvuka kod prelaska

  sa kanala na kanal moete prilagoditi opcijom "Poetna

  jaina tona".

  Navigacijskim tipkama se pozicionirajte na "Poetna jaina

  tona" i pritisnite OK

  Pozicionirajte se na nivo tona koji vam odgovara i pritisnite

  OK.

  Iz opcija izlazite tipkom BACK.

  Dodaj u omiljene Ova opcija Vam omoguava da napravite grupu omiljenih

  kanala. Oni kanali kojima ste dodijelili status omiljenih

  pojavit e se kao deveta grupa uz osam predefinisanih grupa.

  Kanal dodajete u omiljene tako to se navigacijskim tipkama pozicionirate na opciju "Dodaj u omiljene"

  i pritisnete tipku OK.

 • 8

  Zakljuaj kanal Ovom opcijom moete ograniiti pristup TV kanalu, ukoliko ne elite da kanale bude dostupan svima.

  Navigacijskim tipkama se pozicionirajte na "Zakljuaj kanal" i pritisnite OK

  Putem numerikih tipki upiite PIN kod.

  Nakon to upiete PIN, kanal e biti zakljuan.

  Otkljuavanje kanala vri se na isti nain.

 • 9

  GLAVNI IZBORNIK Glavnom izborniku pristupate pritiskom na tipku MENU na daljinskom upravljau, nakon ega e

  Vam biti ponuene sljedee opcije: POMO, SERVISI, VIDEOTEKA, TV, POSTAVKE, OSTALO.

  Opciju aktivirate tako to se navigacijskim tipkama pozicionirate na eljenu opciju i pritisnete OK.

  TV

  Ureenje kanala Ureenje kanala vam donosi informacije o samom kanalu te vam omoguava da ga prilagodite svojim

  potrebama. Opcije koje moete mijenjati su: dodavanje i brisanje kanala iz grupe omiljeni,

  zakljuavanje kanala, jaina tona i pozicija kanala.

  Kako mijenjati opcije.

  Navigacijskim tipkama pozicionirajte se na program koji elite izmijeniti i pritisnite OK i otvorit e vam

  se prozor sa dostupnim opcijama.

  Dodaj u omiljene / Izbrii iz omiljenih.

  Pozicionirajte se na ovu opciju i pritisnite

  OK. Kanal e biti dodat u grupu omiljeni ili

  izbrisan iz grupe ako je ve bio u njoj.

  Zakljuaj/otkljuaj kanal

  Ovom opcijom moete ograniiti pristup TV

  kanalu, ukoliko ne elite da kanale bude

  dostupan svima.

  Pozicionirajte se na opciju "zakljuaj kanal" i

  pritisnite tipku OK. Nakon toga otvorit e

  vam se prozor za upisivanje PIN koda.

  Nakon to upiete PIN, kanal e biti

  zakljuan. Otkljuavanje kanala vri se na isti nain.

  Jaina tona

  Nemaju svi kanali identinu jainu tona, a neugodne prelaze moete prilagoditi ovom opcijom. Ukoliko

  je neki kanal preglasan u odnosu na druge, pozicionirajte se na njega i pritisnite OK.

  Odaberite opciju Jaina tona te navigacijskim tipkama izaberite koju glasnou elite.

  Izbor potvrdite tipkom OK.

 • 10

  Pozicija kanala

  Pri prvom ukljuivanju vaeg Super TV-a svi kanali su

  ve rasporeeni po odreenom rasporedu istom za sve

  korisnike, a ova opcija vam omoguava da kanale

  poredate prema vlastitim preferencijama.

  - Odaberite kanal koji elite pomjeriti i pritisnite OK.

  - Zatim odaberite opciju pozicija kanala i jo jednom

  pritisnite OK i pojavit e se lista sa tri naina pomijeranja

  (slika prozora).

  - Pomjeri za jednu poziciju iznad. (npr. Kanal koji je bio na broju 2 bit e premjeten na broj 1)

  - Pomjeri za jednu poziciju ispod. (npr. Kanal koji je bio na broju 2 bit e premjeten na broj 3)

  - Zamijeni pozicije. (Mijenjanje pozicije dva kanala.)

  Opcija "zakljuaj"

  Ovom opcijom moete ograniiti pristup pojedinim kanalima. Ukoliko ne elite da Vae dijete gleda

  kanale koji nude sadraj neprimjeren njegovom dobu, aktiviranjem ove opcije na jednostavan nain

  omoguite pristup kanalu samo osobama koje poznaju PIN.

  Za izlazak iz opcije "Ureenje kanala", kao i potvrdu svih izmjena, pritisnite tipku OK na daljinskom

  upravljau.

  Pregled programa i programski vodi

  Pregled programa prikazuje kompletan pregled za

  trenutni kanal. Iz pregleda programa moete

  napraviti nalog za praenje i snimanje emisija,

  tako to se pozicionirate na emisiju koja vas

  interesuje i pritisnete OK. Detaljnije o ovoj opciji u

  poglavlju Snimanje i praenje emisija.

  Do Programskog vodia, moete doi kroz

  pregled programa (dva puta pritisnuti plavu

  specijanu tipku) i kroz glavni izbornik. Programski

  vodi koji prikazuje uporedni pregled programa za

  est kanala u rasponu od 60 minuta.

  Navigacijskim tipkama lijevo/desno, moete se

  kretati po emisijama i vremenskim intervalima i

  naprijed i nazad kroz itava 24 sata, a tipkama gore/dole prelazite sa kanala na kanal. uta linija preko

  vremenskog intervala pokazuje koje se emisije tog trenutka emituju na prikazanim kanalima.

  Za vie informacija o svakoj emisiji, dovoljno je da je oznaite.

 • 11

  Snimanje i praenje sadraja

  Pregled programa i programski vodi nude napredne kontrole koje vam u mnogome mogu olakati

  planiranje slobodnog vremena i pomoi da nikada ne propustite ni jedan film, emisiju ili seriju.

  Navigacijskim tipkama pozicionirajte se na TV sadraj koji vas interesuje i pritisnite OK.

  U zavisnosti o tipu TV sadraja otvorit e vam se sljedee opcije.

  Praenje sadraja

  Opcijom praenja TV sadraja, Super TV e vas podsjetiti da vaa omiljena emisija poinje uskoro na nekom od kanala. Podsjetnik se sastoji od crna trake koja se pojavi na vrhu ekrana sa obavjetenjem.

  Prati emisiju

  Ova opcija omoguava da pratite samo

  jedan odabrani TV sadraj i dostupna je

  na svim kanalima i na svim TV sadrajima.

  Nakon to odaberete ovu opciju bit e vam ponueno da odaberete koliko unaprijed elite da budete

  obavijeteni o poetku emisije (1 minutu, 5 minuta, 15 minuta i 30 minuta).

  Kada odaberete vremenski okvir obavijesti bit e vam ponuena opcija automatskog prebacivanja na

  kanal na kojem je emisija. Ako odaberete prebacivanje, u vrijeme kada emisija treba da pone, Super

  TV e automatski prebaciti na eljeni TV kanal.

  Kada uspjeno podesite praenje pored naziva emisije u pregledu programa i programskom vodiu

  pojavit e se ikona oka.

  Ukoliko ste podesili automatsko prebacivanje na kanal, pored naziva e se pojaviti ikona oka sa

  zelenom strelicom.

  Trajni nalog za praenje

  Ukoliko se emisija ponavlja vie puta na programu (serije, politiki i zabavni magazini i sl.) Super TV

  vam omoguava postavljanje trajnog naloga za praenje. To znai da nalog podesite samo jednom, a

  praenje emisije e se odnositi na sve

  budue epizode.

  Nakon to odaberete ovu opciju bit e

  vam ponueno da pratite emisiju samo

  na jednom kanalu ili da Super TV za vas

  prati istu emisiju na svim TV kanalima.

  (neke serije emituju se na vie TV kanala)

 • 12

  Nakon toga nudi vam se izbor koliko unaprijed elite da budete obavijeteni o poetku emisije (1

  minutu, 5 minuta, 15 minuta i 30 minuta).

  Kada uspjeno podesite praenje pored naziva emisije u pregledu programa i programskom vodiu

  pojavit e se ikona oka.

  Ukoliko ste podesili automatsko prebacivanje na kanal, pored naziva e se pojaviti ikona oka sa

  zelenom strelicom.

  SNIMANJE

  Nalog za snimanje omoguava da organizujete svoje vrijeme i snimite emisije koje neete biti u prilici

  da pratite.

  Snimi emisiju

  Ova opcija je dostupna samo na onim kanalima koji imaju mogunost snimanja (REC oznaeno

  zelenom bojom). Opcija snimi emisiju omoguava vam da snimite TV sadraj i kasnije ga

  reproducirate kroz "Snimalicu".

  Kada uspjeno podesite snimanje pored naziva emisije u pregledu programa i programskom vodiu

  pojavit e se ikona "rec".

  Trajni nalog za snimanje

  Ova opcija je dostupna samo na onim kanalima koji imaju mogunost snimanja (REC oznaeno

  zelenom bojom). Ukoliko se emisija ponavlja vie puta na programu (serije, politiki i zabavni magazini

  i sl.) Super TV vam omoguava postavljanje trajnog naloga za snimanje. To znai da nalog podesite

  samo jednom, a Super TV e snimiti sve budue epizode.

  Nakon to odaberete ovu opciju bit e vam ponueno da snimite emisiju samo na jednom kanalu ili da

  Super TV za vas snima istu emisiju na svim TV kanalima. (neke serije emituju se na vie TV kanala)

  Kada uspjeno podesite snimanje pored naziva emisije u pregledu programa i programskom vodiu

  pojavit e se ikona "rec".

  Naloge za praenje i snimanje moete ukloniti kroz opciju Listu naloga (Glavni izbornik -> TV ->

  Lista naloga)

 • 13

  Lista naloga Lista naloga daje vam kompletan pregled naloga za praenje i snimanje te omoguava otkazivanje

  naloga. Kroz listu naloga kreete se navigacijskim tipkama.

  Crvenom specijalnom tipkom moete prolaziti kroz grupe naloga: nalozi za praenje, nalozi za

  snimanje i svi nalozi.

  Otkazivanje naloga

  Navigacijskim tipkama pozicionirajte se na

  emisiju i pritisnite OK. U zavisnosti od naloga

  ponuene su vam sljedee opcije.

  Poniti nalog za praenje - ponitava nalog za

  praenje samo jedne epizode.

  Poniti trajni nalog za praenje - ponitava

  nalog za praenje niza emisija/epizoda.

  Poniti nalog za snimanje - ponitava nalog za

  snimanje.

  Poniti trajni nalog za snimanje - ponitava nalog za snimanje niza emisija/epizoda.

  Snimalica Ova opcija vam nudi pregled emisija koje ste snimili.

  Snimati moete samo one emisije koje se emituju na kanalu gdje je zelenom bojom oznaeno REC.

  Optinije o nainima snimanja na strani 11.

  Navigacijskim tipkama se pozicionirajte na snimljeni TV sadraj i pritisnite OK.

  Otvorit e vam se prozor sa opcijama:

  Reproduciraj - Ovom opcijom otvarate player koji e vam pustit snimljenu emisiju.

  Izbrii snimljeni sadraj - runo brisanje snimljenog TV sadraja.

  Na panelu sa desne strane prikazane su vam informacije o snimci meu kojima su i vremena kada je

  poelo snimanje, kada je zavreno

  snimanje i kada e sadraj biti obrisan sa

  servera.

  Odabirom opcije "Reproduciraj", otvorit e

  vam se TV sadraj koji ste snimili. U

  donjem dijelu ekrana pojavit e vas se

  prozor sa informacijama o sadraju te kako

  upravljati istim.

 • 14

  Teletext Teletext je dostupan samo na onim kanalima na kojima je TTX oznaen zelenom bojom. Teletextu

  moete pristupiti na dva naina.

  Prvi je preko glavnog izbornika kroz grupu opcija TV.

  Drugi je pritiskom na tipku "play" na daljinskom upravljau.

  Iz teletexta izlazite pritiskom na tipku "rewind"

  Teletekstu pristupate

  Omjer ekrana Opcija Omjer ekrana omoguava da prilagodite dimenzije slike vaem TV prijamniku.

  4:3 je standard omjera slike analognog televizijskog programa. Nastao je pojavom prvih televizora i

  zadrao se kao najpopularniji format sve do pojave dananjih ''irokih'' ekrana.

  16:9 je standard omjera slike tipian za widescreen televizore i standardan za digitalni televizijski

  program.

  4:3 pan and scan je metoda podeavanja slike irokog formata. Odabirom ove opcije svi kanali sa

  16:9 omjerom slike bit e isjeeni da stanu na 4:3 format bez razvlaenja ili suavanje slike.

  4:3 letterbox je metoda podeavanja slike irokog formata na format 4:3 sa manjim gubitkom slike.

  16:9 je standard omjera slike tipian za widescreen televizore i standardan za digitalni televizijski

  program. Koritenjem ove opcije svi kanali u 4:3 omjeru bit e razvueni na 16:9 format.

 • 15

  VIDEOTEKA

  Elektronska videoteka Vam omoguava

  da odaberete film koji elite da pogledate

  u udobnosti Vaeg doma bez odlaska do

  video kluba. Videoteka sadrava tri

  kategorije: FILM, SERIJE i REKLAME.

  Filmovi

  Na lijevoj strani ekrana filmovi su

  posloeni u kategorije po anrovima, a

  na desnoj se prikazuju naslovi unutar pojedine kategorije.

  Kroz filmove i anrove kreete se navigacijskim tipkama.

  Odabir filma

  Navigacijskim tipkama gore/dole

  odaberete anr i pritisnete OK nakon

  ega e vam navigacija biti prebaena

  na desnu stranu ekrana.

  Na desnoj strani je izbor filmova

  ponuen unutar kategorije, a ispod se

  nalaze osnovne informacije o filmu koji

  oznaite (trajanje, anr, cijena, rejting,

  duina najma).

  Ako elite da promijenite anr, pritisnite

  tipku plavu specijalnu tipku i navigacija e se vratiti na listu sa anrovima.

  Nakon to odaberete film pritisnite tipku OK nakon ega e se otvoriti prozor koji vam nudi dvije opcije:

  Detalji filma Ova opcija otvara detaljne informacije o filmu ukljuujui sinopsis. Iz detalja takoer

  moete iznajmiti film pritiskom na crvenu specijalnu tipku nakon ega e biti zatraeno upisivanje PIN

  koda. Nakon toga film je dostupan za pregled tokom 24 sata.

  Iznajmi film Odabirom ove opcije bit e vam

  zatraen PIN kod. Upisivanjem PIN-a, film je

  iznajmljen i dostupan za gledanje tokom 24 sata.

  Odabrani film je mogue pogledati vie puta u

  naredna 24 sata.

  Isti princip iznajmljivanja primjenjuje se i na serije i

  na reklame.

 • 16

  Iznajmljeni sadraj

  Kada odaberete film i upiete PIN, reprodukcija filma e zapoeti. U donjem dijelu ekrana pojavit e

  vam se traka sa dostupnim informacijama i opcijama.

  Zelenom tipkom mijenjate audio jezik filma ukoliko je dostupan.

  utom zipkom mijenjate dostupne titlove.

  Iznajmljenim sadrajem upravljate tipkama za upravljanjem VoD i snimljenog sadraja. emu slui koja tipka opisano je i u informacijonom prozoru.

  Tokom 24 sata, film koji ste iznajmili moete u bilo kojem trenutku prekinuti i vratiti na poetak ili pogledati ga ponovo. Film e tokom tog perioda u videoteci biti oznaen trakom "Iznajmljeno".

 • 17

  SERVISI

  Vijesti

  Preko Super TV servisa moete proitati najnovije vijesti iz BiH i svijeta koje objavljuje portal

  www.klix.ba

  Navigacijskim tipkama lijevo/desno prebacujete se sa

  kategorija vijesti na same vijesti.

  Navigacijskim tipkama gore/dole kreete se kroz kategorije

  vijesti, odnosno kroz same vijesti.

  Izbor kategorije i vijesti potvrujete tipkom OK, a

  navigacijskom tipkom lijevo izlazite iz otvorene vijesti na

  listu.

  Tipkama Up / Down pomjerate tekst vijesti.

  Vremenska prognoza

  Vremenska prognoza prikazuje petodnevnu vremensku prognozu za Sarajevo, Zenicu, Mostar i Banja

  Luku. Izvor vremenske prognoze je The Weather Channel (www.weather.com).

  Navigacijskim tipkama gore/dole kreete se kroz gradove, tipkom OK potvrujete izbor.

  Stanje na putevima

  U ovom dijelu Servisa moete proitati svakodnevne izvjetaje o stanju na putevima koje donosi

  BIHAMK

  POSTAVKE

  Promjena PIN koda

  PIN kod je jedinstveni etverocifreni broj koji slui za zakljuavanje i otkljuavanje programa,

  mijenjanje postavki te za aktivaciju servisa koji zahtijevaju dodatnu naplatu.

  PIN mijenjate tako to u dijelu izbornika POSTAVKE odaberete opciju PROMJENA PIN KODA.

  Prije nego to pristupite promjeni sistem e vas pitati da li elite da promjenite PIN.

  Prvo trebate unijeti svoji trenutni PIN koji je po defaultu 1234. Kada ispravno upiete PIN otvorit e

  vam se novi prozor u koji ete unijeti novi etverocifreni PIN kod.

  DOBRO ZAPAMTITE PIN KOD

  http://www.weather.com/

 • 18

  Vrijeme zakljuavanja

  Za sve zakljuane kanale moete odabrati period

  dostupnosti nakon nakon unosa PIN koda. Ukoliko je

  vremenski interval postavljen na nulu, to znai da e se

  kanal zakljuati im prebacite na sljedei kanal. Sa

  intervalom od jedne minute, znai da e kanal biti

  dostupan jednu minutu nakon to prebacite na neki

  nezakljuani kanal, nakon koje e se zakljuati.

  Navigacijskim tipkama se pozicionirajte na interval koji vam odgovara i pritisnite OK.

  Starosna dob

  Super TV moete prilagoditi da vam filtrira sadraj videoteke po dobnim grupama.

  Dostupne su vam etiri dobne grupe za koje moete filtrirati sadraj:

  Za mlae od 12 godina

  Od 12 do 15 godina

  Od 15 do 18 godina

  Za starije od 18 godina

  Navigacijskim tipkama se pozicionirajte na eljenu dobnu grupu i pritisnite OK.

  Obavijesti

  Ova opcija vam nudi da primate vane obavijesti od Logosofta.

  Stanje rauna

  Opcija "Stanje rauna" prikazuje globalno stanje svih

  usluga koje imate u Logosoftu. U njemu moete oitati

  dugovonja, pregledati sve usluge koje koristite i

  pogledati posljednje aktivnosti koje ste imali na vaem

  raunu.

 • 19

  OSTALO

  RELOAD

  Opcija Reload vri ponovno uitavanje softvera Super TV-a.

  RESET

  Opcija Reset resetuje va STB.

  ABOUT

  Opcija About prikazuje tehnike podatke o softveru i STB koji koristite.

  POMO Ova opcija vam nudi jednostavna uputstva za koritenje Super TV servisa.

  Na lijevoj strani ekrana nalaze se oblasti koje su obraene u korisnikom uputstvu. Pritiskom na tipku

  OK na desnoj strani ekrana otvorit e vam se tekst sa pojanjenjem i uputstvo o koritenju mogunosti

  Super TV-a.

  Tekst pomoi pomjerate tipkama up/down.