of 58 /58
Puud Puu (programmeerimises tavaliselt järjestatud puu): - dünaamiline andmestruktuur - komponentideks nn. puu tipud: juurtipp e. juur, vahetipud ,lehed - peegeldab ranget hierarhiat: juurtipp on kõige kõrgema taseme “ülemus”, kõigil ülejäänud tippudel on täpselt üks ülemus.

tipudkodu.ut.ee/~ahtip/oop2005/loeng12.pdfPuud • Puu (programmeerimises tavaliselt järjestatud puu): - dünaamiline andmestruktuur - komponentideks nn. puu tipud: juurtipp e. juur,

 • Author
  others

 • View
  8

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of tipudkodu.ut.ee/~ahtip/oop2005/loeng12.pdfPuud • Puu (programmeerimises tavaliselt järjestatud...

 • Puud

  • Puu (programmeerimises tavaliselt järjestatud puu):

  - dünaamiline andmestruktuur - komponentideks nn. puu tipud:

  juurtipp e. juur, vahetipud ,lehed

  - peegeldab ranget hierarhiat:juurtipp on kõige kõrgema taseme “ülemus”, kõigil ülejäänud tippudel on täpselt üks ülemus.

 • Puud

  - alluvateta tipud = puu lehed, kõik ülejäänud (v.a. juur) tipud on vahetipud

  - sama ülemuse alluvad – kolleegid, naabrid - järjestatud puu korral on oluline iga tipu alluvate (naabrite) omavaheline järjestus

 • • Näide: aritmeetilise avaldise puu “Tavaline” kuju: ( 2 - 1 ) * 4 + 6 / 3 Pööratud poola kuju: 2 1 – 4 * 6 3 / + Prefikskuju sulgudega: + ( * ( - (2,1), 4), / (6,3)) Postfikskuju sulgudega: (((2,1) - , 4) * ,(6,3) / ) +

  *

  +

  /

  -

  Juur

  Lehed2 1 4 6 3

 • Puu läbimine

  • Eesjärjestus (pre-order):- Töödelda juur- Töödelda juure alampuud järjestuses vasakult

  paremale• Lõppjärjestus (post-order, end-order):

  - Töödelda juure alampuud järjestuses vasakult paremale

  - Töödelda juur

  Millises järjestuses toimub aritmeetilise avaldise väärtuse arvutamine?

 • Puu läbimine

  Pre: ABDGHEFICJPost: GHDEIFBJCA

  B

  A

  C

  J

  D E F

  IG H

 • Puu esitlusviisid

  • Graafiline (joonisel)• Vasakpoolne suluesitus

  A(B(D(G,H),E,F(I)),C(J))• Parempoolne suluesitus

  (((G,H)D,E(I)F)B,(J)C)A• Tekstiline “treppimine”

 • Puu esitlusviisid

  •Tekstiline “treppimine”A

  BD

  HE

  IF

  JC

  G

 • Puu esitlusviisid

  • Tippudele viitamine liitnimedega A, A.B, A.C, A.B.D, A.B.E, A.B.F,

  A.B.D.G, A.B.D.H, A.B.F.I, A.C.J

  • Mittejärjestatud puu esitamiseks sobivad ka graafi esitlusviisid (vajadusel fikseerida juurtipp) – näit. külgnevusmaatriks vms.

 • Puu esitlusviisid

  • Puu esitlusviisid töötlemiseks arvutis sõltuvad lahendatavast ülesandest – universaalset “parimat” kujutlusviisi ei leidu:- tekstilised esitlused- viidastruktuurid- peitmine muude mehhanismide sisse - …

 • Puu kujutamine ahelate abil

  • Igas tipus on viit tema ülemusele (juurtipus nullviit).

  • Puudus: puu tippe ei saa lähtudes juurtipust süstemaatiliselt “läbi käia”. Saab teha töötlust “alt üles”, kui on korraldatud juurdepääs lehtede hulgale

 • Puu kujutamine ahelate abil

  • Igast tipust lähtub selle tipu vahetute alluvate ahel (lehtede korral tühi ahel) ning viit (parempoolsele) naabrile.

  • Puudus: antud tipust ei pääse lisavõimalusi (näit. magasini) kasutama “üles”.

  • Kasulik rekursiivsete töötlusprogrammide korral.

 • Puu kujutamine arvutis

  • Nn. kahendpuu tipus on viit vasakule alampuule ning viit paremale alampuule.

  • Läbimiseks kasutada magasini või rekursiivset algoritmi.

 • I

  import java.util.*;

  /** Puu tipp. Käsitleme puu tippu ka alampuu juurena ning

  * naabrite loetelu elemendina.

  */

  public class Tipp implements java.util.Enumeration {

  /** tippu identifitseeriv sõne. */

  String nimi;

  /** viit tipu parempoolsele naabrile või null. */

  Tipp paremNaaber;

  /** viit tipu esimesele alluvale või null. */

  Tipp esimAlluv;

 • /** tipu konstruktor. */

  Tipp (String s, Tipp p, Tipp a) {

  paneNimi (s);

  paneParemNaaber (p);

  paneEsimAlluv (a);

  }

  Tipp() { /** teisene konstruktor. */

  this ("", null, null);

  }

  Tipp (String s) {

  this (s, null, null);

  }

  Tipp (String s, Tipp p) {

  this (s, p, null);

  }

 • /** nime panemine. */

  public void paneNimi(String s) {

  nimi = s;

  }

  /** tagastab nime. */

  public String votaNimi() {

  return nimi;

  }

  /** väärtustab viida parempoolsele naabrile. */

  public void paneParemNaaber (Tipp p) {

  paremNaaber = p;

  }

 • /** tagastab parempoolse naabri. */

  public Tipp votaParemNaaber() {

  return paremNaaber;

  }

  /** väärtustab viida esimesele alluvale. */

  public void paneEsimAlluv (Tipp a) {

  esimAlluv = a;

  }

  /** tagastab esimese alluva. */

  public Tipp votaEsimAlluv() {

  return esimAlluv;

  }

 • /** teisendus sõneks (ainult tipp) */

  public String toString() {

  return votaNimi();

  }

  /** tipu töötlemine (katta üle alamklassides). */

  public void tootleTipp() {

  System.out.print (votaNimi() + " ");

  }

  /** naabrite Enumeration. */

  public boolean hasMoreElements() {

  return (votaParemNaaber() != null);

  }

 • /** naabrite Enumeration. */

  public Object nextElement() {

  return votaParemNaaber();

  }

  /** alluvate loetelu. */

  public Enumeration alluvad() {

  return votaEsimAlluv();

  }

  /** kas tipp on leht. */

  public boolean onLeht() {

  return (votaEsimAlluv() == null);

  }

 • /** alluva lisamine viimaseks alluvate loetelus. */

  public void lisaAlluv (Tipp a) {

  if (a == null) return;

  Enumeration alluvad = alluvad();

  if (alluvad == null)

  paneEsimAlluv (a);

  else {

  while (alluvad.hasMoreElements())

  alluvad = (Tipp)alluvad.nextElement();

  ((Tipp)alluvad).paneParemNaaber (a);

  }

  }

 • public int size() { /** (alam)puu tippude arv (koos juurega). */

  int n = 1; // juur ise

  Enumeration alluvad = alluvad();

  while (alluvad != null) {

  n = n + ((Tipp)alluvad).size();

  alluvad = (Tipp)alluvad.nextElement();

  }

  return n;

  }

  public void preorder() { /** puu läbimine eesjärjekorras. */

  tootleTipp();

  Enumeration alluvad = alluvad();

  while (alluvad != null) {

  ((Tipp)alluvad).preorder();

  alluvad = (Tipp)alluvad.nextElement();

  }

  }

 • /** puu läbimine lõppjärjekorras. */

  public void postorder() {

  Enumeration alluvad = alluvad();

  while (alluvad != null) {

  ((Tipp)alluvad).postorder();

  alluvad = (Tipp)alluvad.nextElement();

  }

  tootleTipp();

  }

 • /** konkreetse puu tegemine. */

  public static Tipp tehaPuu() {

  Tipp juur = new Tipp ("+", null,

  new Tipp ("*",

  new Tipp ("/", null,

  new Tipp ("6",

  new Tipp ("3", null, null),

  null)),

  new Tipp ("-",

  new Tipp ("4", null, null),

  new Tipp ("2",

  new Tipp ("1", null, null),

  null))));

  return juur;

  }

 • /** peameetod silumiseks. */

  public static void main (String[] param) {

  Tipp t = tehaPuu();

  System.out.println (t.size());

  System.out.print ("Preorder: ");

  t.preorder();

  System.out.println();

  System.out.print ("Postorder: ");

  t.postorder();

  System.out.println();

  } // main lõpp

 • Graafid

  • G=(V,E), V-lõplik tippude hulk• E on alamhulk hulgast V×V • Orienteerimata graafid• Orienteeritud graafid• E nim. servade hulgaks

 • Graafid

  • G=(V,Ø) – nullgraaf• Täisgraaf G={V,V×V\{v,v}v ∈ V}• Tee tipust u tippu v on tippude jada (u,w0), (w0,w1), …(wn,v), kus kõik need paarid on servad.

  • Sidus graaf• Nõrgalt sidus – suundade ärajätmisel saab

  sidusaks

 • Graafid

  • G1=(V1,E1) on graafi G=(V,E) alamgraaf, kui V1⊆V ja E1=E∩V1×V1

  • Külgnevusmaatriks on |V | × | V| maatriks A=a[i][j], milles a[i][j]=1, kui kaar (i,j)∈E ning 0 vastasel juhul.

  • Multigraafi korral a[i][j] tipust i tippu j viivate teede arv

 • Graafid

  • Graafi G transitiivne sulund G+ saadakse lähtegraafile kõigi niisuguste kaarte (u,v) lisamisel, mille korral leidub tee tipust u tippu v

  • Ahel – tee, milles servad ei kordu• Lihtahel – ahel, milles ka tipud ei kordu• Tsükkel – nullist suurema pikkusega kinnine ahel• Lihttsükkel – kinnine lihtahel• Euleri ja Hamiltoni ahelad, tsüklid

 • Graafid

  • Kauguste maatriks D=d[i][j] on |V | × | V | maatriks, milles d[i][j] on kaare (i,j) “pikkus”

  • Adj(v)={e∈E |∃w ∈V: e=(v,w)}• Külgnevusstruktuur on hulk {(v, Adj(v)) | v ∈V}

 • Graafide kujutamine

  • Joonis (nt .tasandilised graafid)• Kaarte loetelu (kaarega peab siis lisanduma ka

  otspunktide kohta käiv informatsioon)• Külgnevusmaatriks (kaaslusmaatriks)• Külgnevusstruktuur – tippude loetelu, milles iga

  tipuga seotud sellest lähtuvate kaarte loetelu, kaare suubumistipud

 • Graafi kujutamine külgnevusstruktuuri abil

 • Graafi kujutamine külgnevusstruktuuri abil

 • interface AbstrGraaf {

  boolean lisaTipp (AbstrTipp t);

  //kas sai lisada?

  boolean eemaldaTipp (AbstrTipp t);

  //kas sai eemaldada?

  AbstrTipp leiaTipp (String nimi);

  //nime jargi tipu leidmine

  String toString ();

  //va"ljatru"kiks vajalik

  }

 • interface AbstrTipp {

  String votaNimi ();

  //tipu nime leidmine

  boolean lisaValjuvkaar (AbstrKaar k);

  //kas sai lisada?

  boolean eemaldaValjuvkaar (AbstrKaar k);

  //kas sai eemaldada?

  }

 • interface AbstrKaar {

  boolean paneSuubuma (AbstrTipp t);

  String votaNimi ();

  //kaare nime leidmine

  }

 • class Element { //lisainfo tuleb lisada alamklassides

  String nimi;

  Element jargmine;

  Element() { //konstruktor vaikimisi

  }

  Element (String s) { //konstruktor nimega isendite loomiseks

  paneNimi (s);

  }

  public String votaNimi() {

  return nimi;

  }

  public Element votaJargmine() {

  return jargmine;

 • public Element votaJargmine() {

  return jargmine;

  }

  public void paneNimi (String s) {

  nimi = s;

  }

  public void paneJargmine (Element e) {

  jargmine = e;

  }

 • public Element lisa (Element e) { //annab uue alguse tagasi

  if (e == null) return this; // ei olnudki soovi lisada

  if (e == this) return this; // ebanormaalne situatsioon niikuinii

  if (e.votaNimi().compareTo (votaNimi()) < 0) { // e.nimi < this.nimi

  e.paneJargmine (this); // lisamine ahela algusesse

  return e;

  }

  Element abi = this; // hakkame kohta otsima abi jarele

  while (abi.votaJargmine() != null) {

  if (e.votaNimi().compareTo (abi.votaJargmine().votaNimi()) < 0) {

  // lisamine abi jarele

  e.paneJargmine (abi.votaJargmine());

  abi.paneJargmine (e);

  return this;

  }

  abi = abi.votaJargmine();

  }

 • abi.paneJargmine (e); // lisamine ahela loppu

  e.paneJargmine (null); // igaks juhuks

  return this;

  } // lisa() lopp

  public Element eemalda (Element e) { //annab uue alguse voi null

  if (e == null) return this; //ei eemalda midagi

  if (e == this) return votaJargmine(); //esimese eemaldamine

  Element abi = this;

  while (abi != null) {

  if (e == abi.votaJargmine()) {

  abi.paneJargmine (e.votaJargmine());

  }

  abi = abi.votaJargmine();

  }

  return this;

 • public Element otsi (String s) { //kui ei leia, siis null

  Element abi = this;

  while (abi != null) {

  if (s.equals (abi.votaNimi())) return abi;

  abi = abi.votaJargmine();

  }

  return null;

  }

  } //Element lopp

 • class Graaf extends Element implements AbstrGraaf {

  Tipp esimene;

  Graaf () { //konstruktor vaikimisi

  }

  Graaf (String s) { //konstruktor nimega graafi jaoks

  super(s);

  }

  public Tipp votaEsimene () {

  return esimene;

  }

  public void paneEsimene (Tipp t) {

  esimene = t;

  }

 • public boolean lisaTipp (AbstrTipp t) {

  if (votaEsimene() == null) {

  paneEsimene ((Tipp) t);

  return true;

  }

  paneEsimene ((Tipp) votaEsimene().lisa ((Tipp) t));

  return true;

  }

 • public boolean eemaldaTipp (AbstrTipp t) {

  if (votaEsimene() == null) return false;

  paneEsimene ((Tipp) votaEsimene().eemalda ((Tipp) t));

  return true;

  }

  public AbstrTipp leiaTipp (String s) {

  if (votaEsimene() == null) return null;

  return (Tipp) votaEsimene().otsi (s);

  }

 • public String toString () {

  String abi = "Graaf: " + votaNimi() + "\n";

  Tipp t = votaEsimene();

  while (t != null) {

  abi += t.votaNimi() + " --> ";

  Kaar k = t.votaEsimenevaljuv();

  while (k != null) {

  abi += k.votaKuhusuubub().votaNimi() + " (" + k.votaNimi() + ") ";

  k = (Kaar) k.votaJargmine();

  }

  abi += "\n";

  t = (Tipp) t.votaJargmine();

  }

  return abi;

  }

  } //Graaf lopp

 • class Tipp extends Element implements AbstrTipp {

  Kaar esimenevaljuv;

  Tipp () { //konstruktor vaikimisi

  }

  Tipp (String s) { //konstruktor nimega tipule

  super (s);

  }

  public Kaar votaEsimenevaljuv () {

  return esimenevaljuv;

  }

  public void paneEsimenevaljuv (Kaar k) {

  esimenevaljuv = k;

  }

 • public boolean lisaValjuvkaar (AbstrKaar k) {

  if (votaEsimenevaljuv () == null) {

  paneEsimenevaljuv ((Kaar) k);

  return true;

  }

  paneEsimenevaljuv ((Kaar) votaEsimenevaljuv().lisa ((Kaar) k));

  return true;

  }

  public boolean eemaldaValjuvkaar (AbstrKaar k) {

  if (votaEsimenevaljuv () == null) return false;

  paneEsimenevaljuv ((Kaar) votaEsimenevaljuv().eemalda ((Kaar) k));

  return true;

  }

  } //Tipp lopp

 • class Kaar extends Element implements AbstrKaar {

  Tipp kuhusuubub;

  Kaar () { //konstruktor vaikimisi

  }

  Kaar (String s) { //konstruktor nimega kaarele

  super (s);

  }

  public Tipp votaKuhusuubub () {

  return kuhusuubub;

  }

 • public void paneKuhusuubub (Tipp t) {

  kuhusuubub = t;

  }

  public boolean paneSuubuma (AbstrTipp t) {

  paneKuhusuubub ((Tipp) t);

  return t != null;

  }

  } //Kaar lopp

 • static public void main (String[] argumendid) {

  System.out.println ("Tere");

  Graaf g = new Graaf ("minugraaf");

  Tipp t1 = new Tipp ("T1");

  Kaar k1 = new Kaar ("K1");

  g.lisaTipp (t1);

  Tipp t2 = new Tipp();

  t2.paneNimi ("T0");

  g.lisaTipp (t2);

  t1.lisaValjuvkaar (k1);

  k1.paneSuubuma (t2);

  System.out.println (g); //oluline, et toString() meetod oleks!

  System.out.println ("Lopp");

  }

 • Programmi töö:

  Tere

  Graaf: minugraaf

  T0 -->

  T1 --> T0 (K1)

  Lopp

 • Külgnevusstruktuuri läbivaatus

  • Kuidas läbida graafi?• “Töödelda” tipud ja kaared.• Kasutusel abimuutujad tippude ja kaarte

  läbimiseks

 • Külgnevusmaatriksi ehitamine

  • Algul kõik M[i][j]=0• Iga kaare korral M[kaare_algus][kaare_lopp]++

  • Mida selle maatriksiga teha?• Tehted maatriksitega, interpretatsioon• Näiteks: M – linnadevaheliste lennuliinide

  olemasolu

 • Kauguste arvutamine

  • Etteantud külgnevusmaatriksi järgi leida lühimad teepikkused kõigi tipupaaride vahe → kauguste maatriks

  • Floyd-Warshalli algoritmi idee: iga tipu t korral vaadata läbi kõikvõimalikud teed kujul i→tj→ .

  • t=1..n i=1..n j=1..n if (M[i][t]+M[t][j]

 • Tsükliteta orienteeritud graafi tippude topoloogiline sorteerimine

  • Leida graafi tippude selline transitiivne järjestus

 • Graafi läbimise üldjuht

  • t olgu algtipp• Adj(v)={e∈E |∃w ∈V: e=(v,w)}• Iga v ∈V korral olek(v)=“uus”|”järjekorras”|”töödeldud”

  • Q – järjekord (tippude hulk)• Kuidas panna tippe järjekorda? Magasini? Kumb

  valida?

 • Graafi läbimine

  • Laiuti, Q on tavaline järjekord – FIFO• Sügavuti, Q on magasin – LIFO• Sõltuvalt ülesandest, nt. Djikstra algoritmis (vaatleme

  järgmises loengus) lühimate teede leidmiseks on Q muutuvate eelistustega järjekord

  • Kas aritmeetikaavaldist kujutava puu “väärtuse” arvutamisel kasutame magasini või järjekorda?

 • Kaarte pikkused on võrdsed

 • Kaarte pikkused ei ole võrdsed

 • Veel

  • Ülesanne: leida minimaalse kaarte arvuga tee antud tipust kõigisse teistesse tippudesse

  • Lühimate teede erijuht, kui kaarte kaalud võrdsed• Graafi läbimine laiuti, kus järjekorrast võetud tipu

  v järglased seotakse ahelasse: eellane(w)=v

  • Kaarte arvu minimaalsuse tagab läbimise järjekord