of 52 /52
Na osnovu člana 6 Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni list CG“, br. 56/09, 34/14 i 1/15), člana 37 Zakona o morskom ribarstvu i marikulturi („Službeni list CG“, br. 56/09 i 47/15) i čl. 7 i 19 Zakona o budžetu Crne Gore za 2016. godinu („Službeni list CG“, broj 79/15), Vlada Crne Gore, na sjednici od 4. februara 2016. godine, donijela je UREDBU O USLOVIMA, NAČINU I DINAMICI SPROVOĐENJA MJERA AGRARNE POLITIKE ZA 2016. GODINU AGROBUDŽET Član 1 Ovom uredbom utvrđuju se uslovi, način i dinamika sprovođenja mjera agrarne politike za tržišno- cjenovnu politiku, politiku ruralnog razvoja, poslove od javnog interesa, socijalne transfere pojedincima i mjere u oblasti ribarstva (u daljem tekstu: Agrobudžet). Član 2 Sredstva predviđena Agrobudžetom opredijeljena su organu državne uprave nadležnom za poljoprivredu i ruralni razvoj (u daljem tekstu: Ministarstvo) u Budžetu Crne Gore za 2016. godinu (u daljem tekstu: Budžet) u ukupnom iznosu od 16.218.746,70€ od čega za: 1. razvoj poljoprivrede, ruralni razvoj i ribarstvo 14.817.328,28; 2. sprovođenje mjera zdravstvene zaštite životinja 1.211.400,00€; 3. sprovođenje fitosanitarnih mjera 190.018,42€. 1. Sredstva za razvoj poljoprivrede, ruralni razvoj i ribarstvo Sredstva za razvoj poljoprivrede, ruralni razvoj i ribarstvo u iznosu od 14.817.000,00opredijeljena su Ministarstvu u okviru opštih prihoda Budžeta funkcionalna klasifikacija 41101 - Program 2531 - Poljoprivreda i ribarstvo i Program 3891 - Ruralni razvoj i mogu biti uvećana iz kredita Svjetske Banke „Institucionalni razvoj i jačanje poljoprivrede Crne Gore“ (MIDAS) u skladu sa članom 7 Zakona o budžetu Crne Gore za 2016. godinu i donacija iz projekta EU/IPA institucionalno jačanje poljoprivrede i ruralnog razvoja IPARD-like - EU Grant No. TF 18039 u skladu sa članom 8 Zakona o budžetu Crne Gore za 2016. godinu i izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja. a. Program 2531 Poljoprivreda i ribarstvo 1.1.1 pozicija 4147 konsultantske usluge, projekti i studije, obezbjeđuju se iz sredstava opštih prihoda Budžeta u iznosu od 797.328,28€; 1.1.2 pozicija 4181 subvencije za proizvodnju i pružanje usluga u iznosu od 9.900.000,00€; 1.1.3 pozicija 4318 ostali transferi pojedincima-staračke naknade u iznosu od 3.300.000,00€. b. Program 3891 Ruralni razvoj 1.2.1 pozicija 4412 izdaci za ruralni razvoj i lokalnu infrastrukturu u iznosu od 820.000,00€. 2. Sredstva za sprovođenje mjera zdravstvene zaštite životinja Sredstva za zdravstvenu zaštitu životinja u iznosu od 1.211.400,00€, opredijeljena su Ministarstvu, u okviru opštih prihoda Budžeta, funkcionalna klasifikacija 41101 – Program 2622 Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, na poziciji 4181 Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga u iznosu od 1.200.000,00€, 4147 - konsultantske usluge, projekti i studije, u iznosu od 11.400,00€, koja će se realizovati u skladu sa Programom obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja za 2016. godinu. 3. Sredstva za sprovođenje fitosanitarnih mjera Sredstva za fitosanitarne mjere u iznosu od 190.018,42€, opredijeljena su Ministarstvu u okviru opštih prihoda Budžeta, funkcionalna klasifikacija 41101 Program 2622 Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, na poziciji: 4147 - konsultantske usluge, projekti i studije, u iznosu od 190.018,42€, koja će se realizovati u skladu sa Programom fitosanitarnih mjera za 2016. godinu.

Agrobudzet za 2016. godinu

 • Author
  vanhanh

 • View
  221

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Agrobudzet za 2016. godinu

 • Na osnovu lana 6 Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju (Slubeni list CG, br. 56/09, 34/14 i 1/15), lana 37 Zakona o morskom ribarstvu i marikulturi (Slubeni list CG, br. 56/09 i 47/15) i l. 7 i 19 Zakona o budetu Crne Gore za 2016. godinu (Slubeni list CG, broj 79/15), Vlada Crne Gore, na sjednici od 4. februara 2016. godine, donijela je

  UREDBU O USLOVIMA, NAINU I DINAMICI SPROVOENJA MJERA AGRARNE POLITIKE

  ZA 2016. GODINU AGROBUDET

  lan 1 Ovom uredbom utvruju se uslovi, nain i dinamika sprovoenja mjera agrarne politike za trino-

  cjenovnu politiku, politiku ruralnog razvoja, poslove od javnog interesa, socijalne transfere pojedincima i mjere u oblasti ribarstva (u daljem tekstu: Agrobudet).

  lan 2 Sredstva predviena Agrobudetom opredijeljena su organu dravne uprave nadlenom za

  poljoprivredu i ruralni razvoj (u daljem tekstu: Ministarstvo) u Budetu Crne Gore za 2016. godinu (u daljem tekstu: Budet) u ukupnom iznosu od 16.218.746,70 od ega za:

  1. razvoj poljoprivrede, ruralni razvoj i ribarstvo 14.817.328,28; 2. sprovoenje mjera zdravstvene zatite ivotinja 1.211.400,00; 3. sprovoenje fitosanitarnih mjera 190.018,42.

  1. Sredstva za razvoj poljoprivrede, ruralni razvoj i ribarstvo

  Sredstva za razvoj poljoprivrede, ruralni razvoj i ribarstvo u iznosu od 14.817.000,00 opredijeljena su Ministarstvu u okviru optih prihoda Budeta funkcionalna klasifikacija 41101 - Program 2531 - Poljoprivreda i ribarstvo i Program 3891 - Ruralni razvoj i mogu biti uveana iz kredita Svjetske Banke Institucionalni razvoj i jaanje poljoprivrede Crne Gore (MIDAS) u skladu sa lanom 7 Zakona o budetu Crne Gore za 2016. godinu i donacija iz projekta EU/IPA institucionalno jaanje poljoprivrede i ruralnog razvoja IPARD-like - EU Grant No. TF 18039 u skladu sa lanom 8 Zakona o budetu Crne Gore za 2016. godinu i izvravae se u visini njihovog ostvarenja.

  a. Program 2531 Poljoprivreda i ribarstvo

  1.1.1 pozicija 4147 konsultantske usluge, projekti i studije, obezbjeuju se iz

  sredstava optih prihoda Budeta u iznosu od 797.328,28; 1.1.2 pozicija 4181 subvencije za proizvodnju i pruanje usluga u iznosu od 9.900.000,00; 1.1.3 pozicija 4318 ostali transferi pojedincima-starake naknade u iznosu od 3.300.000,00. b. Program 3891 Ruralni razvoj 1.2.1 pozicija 4412 izdaci za ruralni razvoj i lokalnu infrastrukturu u iznosu od 820.000,00. 2. Sredstva za sprovoenje mjera zdravstvene zatite ivotinja Sredstva za zdravstvenu zatitu ivotinja u iznosu od 1.211.400,00, opredijeljena su Ministarstvu, u okviru optih prihoda Budeta, funkcionalna klasifikacija 41101 Program 2622 Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, na poziciji 4181 Subvencije za proizvodnju i pruanje usluga u iznosu od 1.200.000,00, 4147 - konsultantske usluge, projekti i studije, u iznosu od 11.400,00, koja e se realizovati u skladu sa Programom obaveznih mjera zdravstvene zatite ivotinja za 2016. godinu. 3. Sredstva za sprovoenje fitosanitarnih mjera

  Sredstva za fitosanitarne mjere u iznosu od 190.018,42, opredijeljena su Ministarstvu u okviru optih prihoda Budeta, funkcionalna klasifikacija 41101 Program 2622 Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, na poziciji: 4147 - konsultantske usluge, projekti i studije, u iznosu od 190.018,42, koja e se realizovati u skladu sa Programom fitosanitarnih mjera za 2016. godinu.

 • 2

  lan 3 Za izvrenje Agrobudeta, odgovorno je Ministarstvo i organ uprave nadlean za bezbjednost hrane,

  veterinu i fitosanitarne poslove odnosno slube odreene za realizaciju programa i lica odreena za praenje programa.

  Obaveze prema korisnicima programa izvravae se po dinamici utvrenoj budetskim planom potronje, koji odobrava organ dravne uprave nadlean za poslove finansija.

  Trokovi iskazani po programima predstavljaju projektovane vrijednosti. Ministarstvo moe u toku izvrenja Agrobudeta vriti izmjene namjene korienja sredstava i

  preusmjeravati ih sa jednog programa na drugi do visine ukupnih sredstava.

  lan 4 Uslovi, nain i dinamika sprovoenja mjera agrarne politike za 2016. godinu dati su u Prilogu koji je

  sastavni dio ove uredbe.

  lan 5 Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Slubenom listu Crne Gore.

  VLADA CRNE GORE Broj: PREDSJEDNIK, Podgorica, 4. februara 2016. godine Milo ukanovi

 • 1

  Prilog

  Agrobudet 2016 prikaz agrobudeta po mjerama i linijama

  agrobudet 2016 ekonomska klasifikacija

  A) POLJOPRIVREDA

  ifra Ekon. Klas.

  Naziv programa 4147

  4181 4412 4318 Iznos % tekui donacije kredit

  1 MJERE TRINO-CJENOVNE POLITIKE

  1.1 Direktna plaanja

  1.1.1 4181 Direktna plaanja u stoarskoj proizvodnji

  2.240.000,00

  2.240.000,00

  1.1.2 4181 Podrka razvoju trine proizvodnje mlijeka

  1.600.000,00

  1.600.000,00

  1.1.3 4181 Podrka jaanju otkupne mree mlijeka

  260.000,00

  260.000,00

  1.1.4 4181 Direktna plaanja u ratarskoj proizvodnji

  700.000,00

  700.000,00

  1.1.5 4181 Direktna plaanja za proizvodnju duvana

  50.000,00

  50.000,00

  1.1.6 4181

  Direktna plaanja za uzgoj viegodinjih poljoprivrednih kultura

  500.000,00

  500.000,00

  UKUPNO DIREKTNA PLAANJA (1.1.) 5.350.000,00 5.350.000,00

  1.2. 4181 PROGRAM UNAPREENJA PELARSTVA

  150.000,00

  150.000,00

  1.3. MJERE ZA STABILIZACIJU TRITA

  1.3.1 4181 Upravljanje rizicima u poljoprivredi

  200.000,00

  200.000,00

  UKUPNO MJERE ZA STABILIZACIJU TRITA (1.3.)

  200.000,00

  200.000,00

  UKUPNO MJERE TRINO-CJENOVNE POLITIKE (1.1.+1.2.+1.3.)

  5.700.000,00

  5.700.000,00

  2 MJERE RURALNOG RAZVOJA

  2.1 Osovina 1: Mjere jaanja konkurentnosti proizvoaa hrane

  2.1.1 4147

  PODRKA INVESTICIJAMA U POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA (EU/IPA projekat izgradnje institucija u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Crnoj Gori, EU i Svjetska banka)

  4.400.000,00

  4.400.000,00

  2.1.2 4147

  PODRKA INVESTICIJAMA U POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA (MIDAS GRANTOVI)

  300.000,00

  300.000,00

  2.1.3 4181 Podrka razvoju vinogradarstva i vinarstva

  300.000,00

  300.000,00

  2.1.4 4181

  Podrka podizanju i modernizaciji / opremanju proizvodnih vonih zasada

  350.000,00

  350.000,00

  2.1.5 4181 Podrka razvoju maslinarstva

  200.000,00

  200.000,00

 • 2

  2.1.6 4181 Podrka povrtarskoj proizvodnji

  320.000,00

  320.000,00

  2.1.7 4181

  Podrka podizanju viegodinjih zasada ljekovitog i aromatinog bilja

  100.000,00

  100.000,00

  2.1.8 4181

  Podrka investicijama za preradu na gazdinstvima

  350.000,00

  350.000,00

  2.1.9 4181 Unapreivanje kvaliteta proizvoda

  80.000,00

  80.000,00

  2.1.10 4181

  Promocija poljoprivrede i poljoprivrednih proizvoda

  190.000,00

  190.000,00

  2.1.11 4181

  Podrka unapreenju kvaliteta sirovog mlijeka

  100.000,00

  100.000,00

  2.1.12 4181

  Podrka aktivnostima kooperativa i nacionalnih udruenja

  50.000,00

  50.000,00

  2.1.13 4181 Podrka unapreenju stonog fonda

  700.000,00

  700.000,00

  UKUPNA SREDSTVA ZA OSOVINU 1 7.440.000,00 4.700.000,00 2.740.000,00

  2.2 Osovina 2: Mjere za odrivo gazdovanje prirodnim resursima

  2.2.1 4412 Ouvanje autohtonih genetikih resursa u poljoprivredi

  50.000,00

  50.000,00

  2.2.2 4181 Podrka rganskoj proizvodnji

  250.000,00

  250.000,00

  2.2.3 4412 Odrivo korienje planinskih panjaka

  220.000,00

  220.000,00

  2.2.4 4412 Podrka upravljanju stajskim ubrivom

  80.000,00

  80.000,00

  UKUPNA SREDSTVA ZA OSOVINU 2 600.000,00 380.000,00 220.000,00

  2.3

  Osovina 3: Mjere za poboljanje kvaliteta ivota i irenje ekonomskih aktivnosti u ruralnim podrujima

  2.3.1 4412

  Diverzifikacija ekonomskih aktivnosti u ruralnim podrujima

  110.000,00

  50.000,00 60.000,00

  2.3.2 4412 Obnova i razvoj sela i izgradnja seoske infrastrukture

  540.000,00

  540.000,00

  UKUPNA SREDSTVA ZA OSOVINU 3 650.000,00 50.000,00 600.000,00

  UKUPNO MJERE RURALNOG RAZVOJA (2.1.+2.2.)

  8.690.000,00

  4.700.000,00 3.170.000,00 820.000,00

  3 PODRKA OPTIM SERVISIMA U POLJOPRIVREDI

  3.1 4181 Obrazovanje, istraivanja, razvoj i analize

  180.000,00

  180.000,00

  3.2 4181 Program unapreivanja stoarstva

  244.000,00

  244.000,00

  3.3 4147 Program strunih i savjetodavnih poslova u stoarstvu

  314.000,00 314.000,00

  3.4 4147

  Program savjetodavnih poslova u biljnoj proizvodnji

  308.000,00 308.000,00

  3.5 4147 Program mjera kontrole kvaliteta proizvoda

  175.328,28 175.328,28

 • 3

  UKUPNO PODRKA SERVISIMA U POLJOPRIVREDI 1.221.328,28

  797.328,28 424.000,00

  4 SOCIJALNI TRANSFERI SEOSKOM STANOVNITVU

  4.1 4318 PROGRAM STARAKIH NAKNADA

  3.300.000,00 3.300.000,00

  5 4181

  TEHNIKA I ADMINISTRATIVNA PODRKA IMPLEMENTACIJI PROGRAMA

  258.000,00

  258.000,00

  6 4147

  INSTITUCIONALNI RAZVOJ I JAANJE POLJOPRIVREDE CRNE GORE

  1.754.000,00

  1.754.000,00

  UKUPNO ZA POLJOPRIVREDU (1+2+3+4+5+6)

  20.923.328,28 797.328,28 4.700.000,00 1.754.000,00 9.552.000,00 820.000,00 3.300.000,00

  B) RIBARSTVO

  B-1

  Podrka razvoju sektora morskog ribarstva i marikulture

  B-1.1 Mjera jaanja ribarske flote

  B-1.1.1

  4181 Modernizacija ribarske flote za ulov demerzalnih resursa

  100.000,00 100.000,00

  B-1.1.2

  4181

  Poveanje profesionalne ribarske flote za ulov pelaginih resursa

  30.000,00 30.000,00

  B-1.1.3

  4181

  Modernizacija ribarske floteu malom privrednom ribolovu(plovila do 10m loa)

  30.000,00 30.000,00

  UKUPAN IZNOS SREDSTAVA ZA MJERE UNAPRJEIVANJA RIBARSKE FLOTE (B - 1.1)

  160.000,00 160.000,00

  B-1.2

  Mjera unaprjeivanja sektora marikulture

  B-1.2.1

  4181

  Poboljanje konkurentnosti i efikasnosti sektora marikulture

  30.000,00 30.000,00

  B-1.2.2

  4181 Poboljanje zatite uzgajalita koljki od predatora

  15.000,00 15.000,00

  UKUPAN IZNOS SREDSTAVA ZA MJERE UNAPRJEIVANJA SEKTORA MARIKULTURE (B - 1.2)

  45.000,00 45.000,00

  B-1.3 4181

  Mjera odrivog upravljanja i ouvanja resursa riba i drugih morskih organizama (B-1.3.1 odrivo upravljanje i ouvanje resursa ribe i drugih morskih organizama)

  64.000,00 64.000,00

  UKUPNA PODRKA RAZVOJU SEKTORA MORSKOG RIBARSTVA I MARIKULTURE (B-1.1.+ B-1.2.+ B-1.3)

  269.000,00 269.000,00

  B.2

  Podrka razvoju sektora slatkovodnog ribarstva i akvakulture

 • 4

  B.2.1 4181

  Mjera unapreenja slatkovodnog ribarstva (B-2.1.1. Odrivo upravljenje slatkovodnim ribarstvom)

  29.000,00 29.000,00

  B.2.2 4181

  Mjera unapreivanja sektora slatkovodne akvakulture (B-2.2.1 Poboljanje konkurentnosti i efikasnosti sektora slatkovodne akvakulture)

  50.000,00 50.000,00

  UKUPNA PODRKA RAZVOJU SEKTORA SLATKOVODNOG RIBARSTVA I AKVAKULTURE (B.2.1 + B.2.2)

  79.000,00 79.000,00

  UKUPNO ZA RIBARSTVO (B.1+B.2) 348.000,00 348.000,00

  UKUPNO IZNOS SREDSTAVA ZA POLJOPRIVREDU I RIBARSTVO (A+B)

  21.271.328,28 797.328,28 4.700.000,00 1.754.000,00 9.900.000,00 820.000,00 3.300.000,00

  C) OPERATIVNI PROGRAMI UPRAVA

  7 4147 Program fitosanitarnih mjera

  190.018,42 190.018,42

  8 4181 4147

  Program obaveznih mjera zdravstvene zatite ivotinja

  1.211.400,00 11.400,00 1.200.000,00

  UKUPNO - AGROBUDET (A+B+C) 22.672.746,70 998.746,70 4.700.000,00 1.754.000,00 11.100.000,00 820.000,00 3.300.000,00

 • 5

  MJERE AGRARNE POLITIKE

  A) POLJOPRIVREDA 1. MJERE TRINO CJENOVNE POLITIKE

  1. MJERE TRINO-CJENOVNE POLITIKE 1.1. DIREKTNA PLAANJA

  1.1.1 DIREKTNA PLAANJA U STOARSKOJ PROIZVODNJI

  Razlozi za podrku

  Specifini prirodni uslovi Crne Gore, koji se ogledaju u velikim povrinama prirodnih livada i panjaka, predodredili su ekstenzivno gajenje preivara. Govedarstvo je najvanija grana stoarstva, sa ukupnim brojem od oko 85.000 grla. Goveda se gaje na vie od 50% poljoprivrednih gazdinstava, odnosno na 75% gazdinstava koja se bave stoarskom proizvodnjom. Izmjena rasnog sastava ide u pravcu poveanja uea produktivnijih rasa dok se tei i poveanju broja grla po poljoprivrednom gazdinstvu i unapreivanju infrastrukture na poljoprivrednim gazdinstvima kao i primjenu savremenijih naina uzgoja. Tov junadi sve vie dobija na znaaju, budui da se tov odvija kako u intezivnim, tako i u ekstenzivnim sistemima uzgoja. Kod ovaca i koza, koje se tradicionalno gaje za proizvodnju mlijeka i mesa, ishrana se gotovo u cjelini bazira na korienju prirodnih livada i panjaka loijeg kvaliteta. Korienje raspoloivih resursa prirodnih livada i panjaka gajenjem preivara tijesno je povezano sa ostankom aktivne radne snage na ruralnom podruju, odnosno smanjenjem negativnih demografskih trendova. Narednih godina e se kao uslov za ostvarivanje prava za direktna plaanja u stoarskoj proizvodnji postepeno uvoditi kriterijumi iz kodeksa dobre poljoprivredne prakse.

  Ciljevi

  podizanje konkurentnosti stoarske proizvodnje i stvaranje trino odrivog proizvoaa;

  obezbjeivanje uslova za uravnoteen razvoj govedarstva, ovarstva i kozarstva;

  bolje korienje raspoloivih resursa, posebno prirodnih livada i panjaka;

  jaanje vertikalne integracije u proizvodnji mesa; time podizanje standarda ivota poljoprivrednih proizvoaa u ruralnim podrujima kroz poveanje dohotka poljoprivrednih gazdinstava.

  Opis mjere i kriterijumi za podrku

  Direktna plaana stoarstvu sadri:

  premije po grlu za krave i priplodne junice;

  premije po grlu za priplodne ovce i koze;

  premije za organizovani tov junadi, bikova i volova; a) Premije za krave i priplodne junice - pravo na podrku imaju sva gazdinstva koja gaje vie od etiri grla te vrste stoke, i to samo za grla iznad ovog minimuma. Kriterijum je ispunjen ako gazdinstvo dri taj broj grla minimalno est mjeseci. Osnovna premija po grlu za priplodne krave i junice iznosi do 70. b) Premije za priplodne ovce i koze pravo na podrku imaju sva gazdinstva koja gaje vie od 40 ovaca i/ili vie od 30 koza u stadu. Plaanje se odnosi samo na grla iznad minimalnog broja. Kriterijum je ispunjen ako gazdinstvo dri taj broj grla minimalno est mjeseci. Osnovna premija po grlu za priplodne ovce i koze iznosi do 8. c) Premije po grlu za organizovani tov junadi, bikova i volova - pravo na premiju za organizovani tov junadi imaju ona gazdinstva koja tu kategoriju goveda prodaju klanici koja je upisana u Registar odobrenih objekata. Minimalni broj grla za ostvarivanje prava na premiju je deset grla za kupljena grla bez obzira na porijeklo (iz Crne Gore ili iz uvoza) dok se za tov grla iz sopstvene proizvodnje podrava tov svakog grla. Premiju ostvaruju grla odgajena u Crnoj Gori i uvezena junad. Uslov za ostvarivanje prava na premiju je da grla borave na gazdinstvu u tovu najmanje est mjeseci. Osnovna klanina premija za tovljenu junad, bikove i volove iznosi do 140 po grlu iz sopstvene proizvodnje odnosno do 120 za kupljena grla bez obzira da li su kupljena u Crnoj Gori ili uvezena. Premija se ne ostvaruje za klanje teladi. Uslov je za klanine premije za utovljenu junad, bikove i volove da grla imaju minimalnu tjelesnu masu od 400 kg, uz izuzetak za junad utovljenu na pai koja mogu imati minimalnu masu pri klanju 350 kg. Za dobijanje premije, preduslov je da su grla obiljeena unim markicama i registrovana u Centralnom registru gazdinstava i ivotinja i da dralac ivotinje posjeduje pasoe za grla i uredno vodi evidenciju u skladu sa zakonom. Svi podnosioci zahtjeva duni su auriraju sve promjene u broju grla stoke prije podnoenja zahtjeva za premije kako bi se stanje u veterinarskoj bazi poklapalo sa stanjem na terenu. U sluaju da podnosilac zahtjeva ne izvri auriranje podataka i/ili u zahtjevu za premije unese vei broj grla gubi pravo na premiju u tekuoj godini.

 • 6

  Dralac ivotinje ostvaruje pravo na premiju za organizovani tov junadi, bikova i volova dostavljanjem na arhivu Ministarstva: - popunjen obrazac za premije; -prijavu poetka organizovanog tova grla koju treba da prati potvrda o broju grla na gazdinstvu iz veterinarske baze podataka, kako bi se imao uvid o broju grla u tovu. Pod organizovanim tovom se smatra tov iz sopstvene proizvodnje, bez obzira na broj grla ili minimum deset kupljenih grla (pod kupljenim grlima podrazumijevaju se grla kupljena u Crnoj Gori ili iz uvoza); -za uvezena grla potrebno je dostaviti rjeenje o uvozu graninog veterinarskog inspektora, sa brojem uvezenih grla i identifikacionim brojevima grla; -otkupni list klanice koja je upisana u Registar odobrenih objekata, (sa upisanim imenom i adresom vlasnika, datumom otkupa, tjelesnom masom grla, brojem gazdinstva, identifikacionim brojem grla i kategorijom grla). Uslov za plaanje premije je da poljoprivredno gazdinstvo registrovano u Registru poljoprivrednih proizvoaa. Ukoliko je ukupan iznos zahtjeva za pojedinu vrstu premija vei od planiranog, proporcionalno se smanjuju plaanja po grlu za tu vrstu podrke.

  Korisnici Poljoprivredna gazdinstva koja ispunjavaju propisane kriterijume.

  Nain plaanja

  Uplatom na iro raun poljoprivrednim gazdinstvima, prema spiskovima Slube za selekciju stoke.

  Realizacija Ministarstvo Sluba za selekciju stoke.

  Procedura realizacije

  Februar: Sluba za selekciju stoke distribuira obrasce zahtjeva i putem medija obavjetava poljoprivredna gazdinstva da podnesu zahtjev za premiju u stoarskoj proizvodnji. 1. mart 30. april: Proizvoai sami ili uz pomo Slube za selekciju stoke popunjavaju obrasce za premije, koje alju iskljuivo preporuenom potom Ministarstva ili na e-mail adresu: [email protected] 1. maj 30. septembar Sluba provjerava stanje na terenu: min. 50% zahtjeva za sve premije. Dokumentacija za organizovani tov junadi, bikova i volova dostavlja se Ministarstvu na poetku organizovanog tova. Sluba za selekciju stoke provjerava sve zahtjeve preko Elektronske baze podataka i terenski obilazi minimum jednom mjeseno 50% zahtjeva. 1. novembar 1. decembar: Izrada izvjetaja, formiranje spiskova za premiju i njihovo dostavljanje Ministarstvu. 1. decembar 15. decembar: Isplata premija za tekuu godinu. Isplata premija za tov koji je zavren do 01.06. bie izvrena do kraja juna. Isplata premija za tov zavren do 01. decembra bie isplaena krajem godine. Finansijski plan koji slijedi odreen je na osnovu broja grla koja su stekla pravo za premiju u 2015. godini. Sve zahtjeve za premiju i propratnu dokumentaciju je mogue dostavljatii elektronskim putem na mail adresu koja e biti objavljena na sajtu Ministarstva i na obrascima zahtjeva za premije.

  Nadzor i kontrola

  Ministarstvo, odgovorno lice generalni direktor Direktorata za poljoprivredu i ribarstvo, sluba za selekciju stoke i inspekcije.

  Finansijski

  plan

  Komponente Iznos u

  premije za gazdinstava u govedarstvu 14.600 grla x 70 1.022.000,00

  premije za gazdinstva u ovarstvu 65.000 grla x 8 520.000,00

  premije za gazdinstva u kozarstvu 12.250 grla x 8 98.000,00

  premija za organizovani tov junadi, bikova i volova 5.000 grla x 120 600.000,00

  UKUPNO: 2.240.000,00

  Napomena: Ukoliko se prilikom kontrole na terenu ispostavi da je prijavljeni broj grla manji podnosilac zahtjeva gubi pravo na premiju za 2016. godinu! Zahtjevi koji nijesu dostavljeni u skladu sa ovom uredbom nee se razmatrani. Svi zahtjevi za premije za krave i priplodne junice i premije po grlu za priplodne ovce i koze po grlu koji su dostavljeni nakon 30. aprila nee se razmatrati.

  1. MJERE TRINO-CJENOVNE POLITIKE 1.1 DIREKTNA PLAANJA

  1.1.2 PODRKA RAZVOJU TRINE PROIZVODNJE MLIJEKA

  Razlozi za podrka

  Ukupna proizvodnja mlijeka u Crnoj Gori procjenjuje se na oko 180 miliona litara godinje, od ega se do 15% prerauje u registrovanim mljekarama i sirarama.

  mailto:[email protected]

 • 7

  Koliine mlijeka koje su van sistema otkupa, domainstva koriste za vlastitu potronju, dok vei dio prerauju u mlijene proizvode (sir i kajmak). Ovi proizvodi pojavljuju se na organizovanom tritu preko mlijenih pijaca, maloprodajnih prehrambenih objekata i supermarketa. Meutim, i dalje se znaajne koliine realizuju direktnom prodajom ili na kunom pragu. Osim navedenih znaajano trite za mlijene proizvode otvara se razvojem turizma. Kako bi se odgovorilo zahtjevima trita potrebno je uspostaviti proizvodnju koja e obezbijediti kontinuirane koliine, ali i zadovoljiti kvalitetom proizvoda. Podizanje konkurentnosti mljekarskog sektora kroz direktnu podrku proizvoaima moe znatno unaprijediti razvoj trine proizvodnje mlijeka i njeno prilagoavanje standardima EU. Kako bi se postigli ovi ciljevi, Ministarstvo svojim aktivnostima i mjerama podrava otkup mlijeka, ali se mjera postepeno prilagoava uslovima na tritu. U skladu sa situacijom u sektoru mljekarstva prilagoavaju se i mjere podrke. Sa ciljem poveanja kvaliteta otkupljenog mlijeka nastavlja se podrka proizvoaima sirovog mlijeka veeg kvaliteta. Kao to je najavljeno prethodne godine, postepeno se poveavaju kriterijumi za ostvarenje podrke po kvalitetu. Razvoj trine proizvodnje mlijeka dodatno je podrana i mjerom ruralnog razvoja kojom se poljoprivrednim proizvoaima omoguava finansiranje ulaganja u opremu za poveanje kvaliteta proizvedenog mlijeka.

  Ciljevi

  podizanje konkurentnosti trine proizvodnje mlijeka;

  podsticanje razvoja komercijalne proizvodnje mlijeka za isporuku mljekarama;

  poveanje ukupne proizvodnje mlijeka;

  poveanje udjela otkupljenog mlijeka u ukupnoj proizvodnji mlijeka;

  unapreivanje kvaliteta mlijeka;

  ukrupnjivanje poljoprivrednih gazdinstava za proizvodnju mlijeka.

  Opis mjere i kriterijumi

  za podrku

  Podrka se daje u vidu osnovne premije koja iznosi 0,06 po litru, od dana stupanja na snagu ove uredbe. Uslov za dobijanje premije je isporuena koliina mlijeka po gazdinstvu minimalno 400 litara mjeseno. Podrka u vidu premije za koliinu iznosu od 0,01 po litru se daje proizvoaima koji mjeseno mljekari predaju vie od 5.000 litara mlijeka. Podrka se ostvaruje za koliine iznad 5.000 litara. Podrka u vidu premije za kvalitet se ostvaruje na sljedei nain:

  - 0,03 po litru isporuenog kravljeg mlijeka za sirovo mlijeko koje ima manje od 100.000 bakterija i manje od 400.000 somatskih elija u ml.

  - 0,01 po litru isporuenog kravljeg mlijeka za mlijeko koje ima vie od 100.000 a manje od 200.000 mikroorganizama i manje od 400.000 somatskih elija u ml.

  - 0,02 po litru isporuenog kozijeg i ovjeg mlijeka za mlijeko koje ima manje od 1.500.000 mikroorganizama u ml.

  Pravo na premiju za kvalitet ostvaruju i proizvoai koji isporuuju i manje koliine od 400 litara mjeseno. Za otkup izmeu 1. i 15. u mjesecu kvalitet se odreuje na osnovu prve analize mlijeka u tom mjesecu a za otkup izmeu 15. i 31. na osnovu druge analize.

  Korisnici Proizvoai koji predaju mlijeko odobrenim objektima za preradu mlijeka koji su upisani u Registar odobrenih objekata.

  Nain plaanja

  Preko poslovnih banaka, gotovinske isplate poljoprivrednim proizvoaima po spiskovima mljekara.

  Realizacija Ministarstvo u saradnji sa pravnim i fizikim licima koji obavljaju djelatnost u odobrenim objektima za preradu mlijeka upisanim u Registar odobrenih objekata

  Procedura realizacije

  Spiskovi proizvoaa sa podacima o mjesenim koliinama isporuenog mlijeka su osnov za obraun i isplatu premije. Registrovane mljekare dostavljaju spiskove sa podacima najkasnije do 10. u mjesecu za otkupljeno mlijeko u prethodnom mjesecu. Spiskovi se dostavljaju na arhivu Ministarstva kao i e-mailom na adresu [email protected] Za otkupljeno mlijeko isplate se kooperantima vre mjeseno, na osnovu spiskova koje mljekara dostavi Ministarstvu. Poslije izvrene kontrole od strane Ministarstva, sredstva premija uplauju se na iro raun mljekara koje su dune da odmah po dobijanju sredstava isplate kooperante. U sluaju da mljekara ova sredstva ne isplate kooperantima odmah, dalja uplata premija mljekari se obustavlja. Premije se mogu uplauju direktno na iro raun kooperanta na njegov lini zahtjev.

  Nadzor i kontrola

  Ministarstvo, odgovorno lice - generalni direktor Direktorata za poljoprivredu i ribarstvo i nadlene inspekcije.

 • 8

  Finansijski plan

  Komponente Iznos u

  Premije po litru mlijeka 0,06 1.360.000,00

  Premije 0,01 za koliinu preko 5000 litara 40.000,00

  Premije 0,03, 0,01, 0,02 za kvalitet mlijeka (kravljeg, kozjeg i ovjeg mlijeka)

  200.000,00

  UKUPNO: 1.600.000,00

  Napomena: Od 2017. godine premija za kvalitet e se davati samo za otkupljeno sirovo mlijeko usaglaeno sa EU kriterijumima

  1. MJERE TRINO-CJENOVNE POLITIKE 1.1. DIREKTNA PLAANJA

  1.1.3 PODRKA JAANJU OTKUPNE MREE MLIJEKA

  Razlozi za podrku

  Otkup mlijeka je jedna od slabijih karika lanca vrijednosti u mljekarskom sektoru. Mljekare organizuju otkup same na nain to specijalnim vozilima posjeuju sve poljoprivredne proizvoae na licu mjesta. Mjera podrka jaanju otkupne mree uvedena je kada u veini optina nije bilo organizovanog otkupa mlijeka. Meutim, u poslednjih 10 godina ovaj segment je unaprijeen dok je znaajno povean broj mljekara. I pored evidentnog unapreenja otkupne mree jo uvijek u pojedinim optinama nije organizovan otkup sirovog mlijeka.

  Ciljevi

  odravanje, jaanje i proirenje infrastrukture za otkup mlijeka;

  podizanje konkurentnosti proizvodnje i prerade mlijeka;

  poveanje otkupa mlijeka i prerade koji su upisani u Registar odobrenih objekata;

  irenje asortimana mljenih proizvoda iz domae proizvodnje.

  Opis mjere i kriterijumi

  za podrku

  Putem uea u finansiranju trokova otkupa mlijeka, ukljuujui funkcionisanje odobrenih sabiralita mlijeka u kojima se sakuplja mlijeko od vie proizvoaa, podravaju se mljekare da odravaju i proiruju otkupnu mreu. Mjera se odnosi objekte koji su upisani u Registar odobrenih objekata, koji redovno otkupljuju mlijeko od domaih proizvoaa. Osnov za uee u finansiranju trokova otkupa je koliina otkupljenog mlijeka koja se dokazuje priloenim spiskovima proizvoaa. Trokovi se nadoknauju za svaki litar otkupljenog mlijeka u iznosu od 0,01 po litru, to podrazumijeva i koliine manje od 400 litara mjeseno otkupljene od kooperanata. U cilju stvaranja klastera i ukrupnjavanja proizvodnje na kraju godine dodatno e biti podrane mljekare koje mlijeko otkupljuju i sarauju sa vie kooperanata. Mljekare koje na godinjem nivou prosjeno imaju vie od 75 kooperanata bie podrane sa do 1.000 na svakih 75 kooperanata.

  Korisnici Svi odobreni objekti za preradu mlijeka koji su upisani u Registar odobrenih objekata, a koji otkupljuju mlijeko od domaih proizvoaa. Pravo na podrku imaju objekti koji su upisani u Registar odobrenih objekata a koji otkuplju mlijeko od vie od 30 proizvoaa.

  Nain plaanja

  Po ispostavljenoj fakturi sa spiskom poljoprivrednih proizvoaa od kojih je otkupljeno mlijeko.

  Realizacija Ministarstvo u saradnji sa subjektima koji obavljaju djelatnost u objektima za preradu mlijeka i sabiralitima sirovog mlijeka, upisanim u Registar odobrenih objekata

  Procedura realizacije

  Osnov za obraun i isplatu premije su otkupljene mjesene koliine mlijeka sa registrovanih poljoprivrednih gazdinstava u Crnoj Gori. Objekti za preradu mlijeka koji su upisani u Registar odobrenih objekata dostavljaju podatke najkasnije do 10. u mjesecu za otkupljeno mlijeko u prethodnom mjesecu. Isplate se vre mjeseno mljekarama i sirarama.

  Nadzor i kontrola

  Ministarstvo, odgovorno lice - generalni direktor Direktorata za poljoprivredu i ribarstvo i nadlene inspekcije.

  Finansijski

  plan

  Komponente Iznos u

  Premije 0.01 x 23.500.000 Premije 1000 x 40 bodova (1 bod = 75 kooperanata)

  235.000,00 25.000,00

  UKUPNO: 260.000,00

 • 9

  1. MJERE TRINO-CJENOVNE POLITIKE 1.1. DIREKTNA PLAANJA

  1.1.4 DIREKTNA PLAANJA RATARSKOJ PROIZVODNJI

  Razlozi za podrku

  Proizvodnja sjemenskog krompira i krmnog bilja dominantno se odvija na veim nadmorskim visinama u srednjem i sjevernom dijelu Crne Gore. Razvoj ratarske proizvodnje jedan je od uslova za racionalno korienje i onako ogranienog prirodnog resursa, kao i za obezbjeivanje proizvodnje kultura koje se tradicionalno gaje na tom prostoru kao i za obezbjeivanje dovoljnih koliina stone hrane. Konstantan je trend rasta povrina pod ratarskim kulturama, naroito pod krmnim biljem. Razvoj ratarske proizvodnje doprinosi postizanju povoljnijeg spoljnotrgovinskog bilansa, prije svega kroz smanjenje uvoza stone hrane i sjemenskog materijala krompira i ita.

  Ciljevi

  optimalno korienje raspoloivih resursa oranica kroz redovnu obradu povrina pogodnih za gajenje ratarskih kultura i proizvodnju stone hrane, potujui principe dobre poljoprivredne prakse;

  kvalitetnija ponuda ratarskih kultura domae proizvodnje;

  poveanje proizvodnje stone hrane i smanjenje uvoza;

  obezbjeivanje kvalitetnog sjemenskog materijala ratarskih kultura domae proizvodnje.

  Opis mjere i kriterijumi

  za podrku

  Pravo na podrku imaju proizvoai upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, odnosno u Registar proizvoaa sjemena i sadnog materijala, koji su prijavili proizvodnju za tu godinu. Podrka se obezbjeuje za:

  proizvodnju ratarskih kultura;

  proizvodnju sjemenskog materijala ratarskih kultura. Podrka se sprovodi u obliku direktnih plaanja po ha zasijane i/ili zasaene povrine. Proizvoai viegodinjih krmnih kultura, osim u godini zasnivanja zasada, imaju pravo na direktna plaanja i u sljedee etiri godine za istu parcelu uz uslov da na njima primjenjuju redovno agrotehnike mjere i da godinje dostavljaju zahtjev za podrku. U ovoj budetskoj godini pravo na ovaj vid podrke imaju proizvoai koji su zasnovali proizvodnju 2012. godine i kasnije. Minimalna povrina za podrku proizvodnje itarica i krmnog bilja je 1 ha. Mogu se sabirati povrine na kojima se uzgajaju razliite vrste itarica ili krmnog bilja radi ispunjavanja navedenog minimuma po zahtjevu. Ukoliko se sabiraju povrine od dvije ili vie parcela, svaka od njih mora biti najmanje povrine 0,3ha. Za proizvodnju krompira minimalna povrina za podrku proizvodnje iznosi 0,5ha. Proizvoa ratarskih kultura podnosi Ministarstvu zahtjev na obrascu koji se moe preuzeti u kancelarijama Savjetodavne slube u biljnoj proizvodnji. Uz zahtjev dostavlja se sljedea dokumentacija:

  fiskalni raun za sjemenski materijal;

  ovjerenu kopiju predate prijave proizvodnje Fitosanitarnom sektoru Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove sa spiskom posijanih parcela sa navedenom povrinom i nazivom ratarske kuture za svaku parcelu pojedinano;

  Proizvoa viegodinjih krmnih kultura dostavlja potrebnu dokumentaciju samo prve godine zasnivanja proizvodnje. Proizvoa sjemenskog materijala podnosi Ministarstvu zahtjev za ostvarivanje prava na podrku sa sljedeom dokumentacijom:

  sertifikat o priznavanju sjemenskog materijala Organ uprave nadlean za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove;

  dokaz o kupovini krompira elita odnosno sertifikovanog polaznog materijala za sjemena itarica (fiskalni raun/virman i etiketa sa pakovanja);

  izjavu da su izmirili finansijske obaveze prema sertifikacijskom organu odnosno nainu izmirivanja ove obaveze.

  Rok za dostavljanje zahtjeva za proljenu sjetvu, usjeve krmnog bilja iz prethodog etvorogo-dinjeg perioda i sjemensku proizvodnju je 01. jun, a za jesenju sjetvu je 15. novembar. Osnovni iznos plaanja po ha iznosi:

  za merkantilnu proizvodnju ratarskih kultura do 160;

  za krmno bilje do 160 u godini sjetve i 100 u naredne etiri godine;

  za sjemenski krompir do 700, kategorije elita (nie kategorije sjemenskog krompira obraunavae se kao za merkantilnu proizvodnju u iznosu 160/ha);

  za sjemensku proizvodnju itarica 300.

 • 10

  Nabavka sjemena koja nije u skladu sa Zakonom o sjemenskom materijalu (Slubeni list RCG, br. 28/06, Slubeni list CG, br. 61/11 i 48/15) nee biti podrana. Zahtjevi za podrku dostavljeni nakon 1. juna, odnosno 15. novembra nee sei razmatrati. Ukoliko ukupna visina zahtjeva za plaanja za pojedinu vrstu direktne podrke prevazilazi budetom planirani godinji iznos, proporcionalno se smanjuju jedinina plaanja po ha.

  Korisnici Proizvoai sjemenskog materijala i proizvoai ratarskih kultura koji ispunjavaju propisane kriterijume.

  Nain plaanja

  Poljoprivrednim proizvoaima na iro-raun. Isplata se vri u tekuoj godini.

  Realizacija Ministarstvo, Savjetodavna sluba u biljnoj proizvodnji, Organ uprave nadlean za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

  Procedura realizacije

  Realizaciju sjetve/sadnje na licu mjesta utvruje Savjetodavna sluba u biljnoj proizvodnji, a kontrolu proizvodnje sjemenskog materijala Organ uprave nadlean za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i dostavljaju Ministarstvu izvjetaj.

  Nadzor i kontrola

  Ministarstvo, odgovorno lice generalni direktor Direktorata za poljoprivredu i ribarstvo, Savjetodavna sluba u biljnoj proizvodnji i Organ uprave nadlean za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove

  Finansijski plan

  Komponente Iznos u

  Merkantilna proizvodnja: ratarskih kultura 160/ha; krmno bilje 150 (naredne etiri godine 100/ha)

  600.000,00

  Sjemenska proizvodnja: za krompir elitu 700/ha i za itarice 300/ha

  100,000,00

  UKUPNO: 700,000,00

  1. MJERE TRINO-CJENOVNE POLITIKE 1.1. DIREKTNA PLAANJA

  1.1.5 DIREKTNA PLAANJA ZA PROIZVODNJI DUVANA

  Razlozi za podrku

  Raspoloivi zemljini resursi u neposrednoj blizini Skadarskog jezera pruaju povoljne uslove za gajenje duvana. Ti raspoloivi zemljini resursi nijesu jo dovoljno iskorieni. Podizanje konkurentnosti kroz usmjerenu podrku proizvoaima omoguava odravanje nivoa proizvodnje, a time i bolje iskoriavanje proizvodnog potencijala.

  Ciljevi podizanje konkurentnosti proizvodnje duvana;

  korienje resursa raspoloivog zemljita koje je manje pogodno za uzgoj ostalih kultura, poboljanje kvaliteta proizvedenog duvana.

  Opis mjere i kriterijumi

  za podrku

  Podrka se sprovodi u obliku direktnih plaanja po ha zasijane i/ili zasaene povrine duvana. Pravo na direktna plaanja imaju proizvoai duvana koji su registrovani u koji su zasnovali proizvodnju u 2016. godini, uz uslov da primjenjuju redovne agrotehnike mjere, potuju principe dobre poljoprivredne prakse i da imaju zakljuen ugovor sa registrovanim obraivaima duvana. Utvrene povrine uzgojenog duvana upisuju se u evidencije koje vodi Savjetodavna sluba u biljnoj proizvodnji. Iznos direktnih plaanja po ha posaenog duvana iznosi 1.000 /ha uz minimalnu gustinu sadnje od 17.000 biljaka po ha. Ukoliko ukupna visina zahtjeva za plaanja prevazilazi budetom planirani godinji iznos, proporcionalno se smanjuju jedinina plaanja po ha.

  Korisnici Proizvoai duvana koji ugovore proizvodnju sa registrovanim obraivaima duvana.

  Nain plaanja

  Proizvoaima preko banaka, po ispostavljenom izvjetaju Savjetodavne slube u biljnoj proizvodnji, kojim e se utvrditi povrine ili na raun Udruenja proizvoaa duvana. Isplata se vri u tekuoj godini.

  Realizacija Savjetodavna sluba u biljnoj proizvodnji, odgovorno lice - rukovodilac, u saradnji sa registrovanim obraivaima duvana i Udruenje proizvoaa duvana.

  Procedura realizacije

  Za proizvodnu 2016 godinu:

  mart/april 2016. godine, proizvoai duvana zakljuuju ugovor sa registrovanim obraivaima duvana, koji dostavljaju Savjetodavnoj slubi u biljnoj proizvodnji koja Ministarstvu dostavlja spiskove proizvoaa sa kojima je potpisan ugovor i osnovnim elementima iz ugovora;

 • 11

  1. MJERE TRINO-CJENOVNE POLITIKE 1.1. DIREKTNA PLAANJA

  1.1.6 DIREKTNA PLAANJA ZA UZGOJ VIEGODINJIH POLJOPRIVREDNIH KULTURA

  Razlozi za podrku

  U skladu sa Startegijom razvoja poljoprivrede i ruralnih podruja i Akcionim planom planirano je da se od 2016. godine direktna plaanja u biljnoj proizvodnji, koja je do sada obuhvatala samo ratarsku proizvodnju, proiri i na viegodinje zasade: vonjake, maslinjake, vinograde i zasade ljekovitog bilja. Na ovaj nain postepeno se sistem direktnih plaanja usaglaava sa plaanima koja se primjenjuju u okviru Zajednike poljoprivredne politike.

  Ciljevi

  Konkretizacija razvojnih ciljeva poljoprivredne politike, postepeno usklaivanje nacionalne politike podrke s Zajednikom poljoprivrednom politikom;

  Uvezivanje u bazu podataka veeg broja poljoprivrednih gazdinstava i obradivih povrina;

  Postepeno prilagoavanje crnogorskih poljoprivrednika evropskom modelu podrke.

  Opis mjere i kriterijumi

  za podrku

  Podrka se obezbjeuje za uzgoj viegodinjih poljoprivrednih kultura: vinove loze, vonih vrsta, ljekovitog i aromatinog bilja. Iznos podrke je do 160 po ha zasaene povrine. Pravo na podrku imaju proizvoai upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, koji zadovoljavaju sljedee kriterijume:

  - Posjeduju zasad minimalne povrine od 0,5ha. Ukoliko se sabiraju povrine od dvije ili vie parcela, svaka od njih mora biti najmanje povrine 0,3ha;

  - Posjeduju zasad u kojem su biljke pravilano geometrijski rasporeene, tj. u kojem je definisan meuredni i razmak izmeu biljaka u redu;

  - Potuju principe dobre poljoprivredne prakse, redovno primjenjuju agrotehnike mjere; - Blagovremeno dostave u cjelosti popunjen obrazac zahtjeva za podrku.

  Zahtjev za podrku dostavlja se Ministarstvu na obrascu, koji se moe preuzeti na sajtu Ministarstva i u kancelarijama Ministarstva i Savjetodavne slube u biljnoj proizvodnji. Rok za dostavljanje zahtjeva je 30. maj 2016. godine.

  Korisnici

  Nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva u privatnom vlasnitvu za vinogradarstvo, voarstvo ili proizvodnju ljekovitog i aromatinog bilja, koji ispunjavaju propisane kriterijume. Pravo na podrku ne mogu ostvariti privredna drutva (djelimino ili potpuno) u dravnoj svojini ili dravnoj instituciji

  Nain plaanja

  Podnosiocima zahtjeva na iro-raun u skladu sa kriterijumima i uslovima za ostvarivanje prava na podrku direktna plaanja.

  Realizacija Ministarstvo, Savjetodavna sluba u biljnoj proizvodnji

  Procedura realizacije

  Podrka se obezbjeuje na osnovu dostavljenog zahtjeva, nakon administrativne i kontrole na licu mjesta uporeivanja podataka iz Registra sa podacima o stanju na terenu iz Izvjetaja Savjetodavne slube.

  Nadzor i kontrola

  Ministarstvo, odgovorno lice - generalni direktor Direktorata za poljoprivredu i ribarstvo, Savjetodavna sluba u biljnoj proizvodnji

  Finansijski plan

  Komponente Iznos u

  Direktna plaanja za uzgoj viegodinjih poljoprivrednih kultura na projektovanoj ukupnoj povrini od 5000ha, do 160/ha

  500.000,00

  UKUPNO: 500.000,00

  (povrina, tip duvana i sl.);

  jun/jul 2016. godine Savjetodavna sluba u biljnoj proizvodnji sa predstavnicima registrovanih obraivaa duvana obilazi proizvoae duvana koji su ugovorili povrine u cilju utvrivanja stvarno zasnovanih povrina pod duvanom koje se upisuju u evidencije Savjetodavne slube u biljnoj proizvodnji;

  na osnovu dostavljenih spiskova Savjetodavne slube u biljnoj proizvodnji, Ministarstvo vri isplatu sredstava proizvoaima duvana;

  podrka proizvodnji duvana za sadnju u 2016. isplauje se do kraja tekue godine.

  Nadzor i kontrola

  Ministarstvo, odgovorno lice - generalni direktor Direktorata za poljoprivredu i ribarstvo, Savjetodavna sluba u biljnoj proizvodnji i inspekcije.

  Finansijski plan

  Komponente Iznos u

  Podrka proizvodnji duvana za berbu 2016. 50.000,00

  UKUPNO: 50.000,00

 • 12

  1.2. PROGRAM UNAPREIVANJA PELARSTVA

  Razlozi za podrku

  Pelarstvo u Crnoj Gori ima dugu i bogatu tradiciju. Bogatstvo medonosnog bilja u Crnoj Gori prua povoljne prirodne uslove za razvoj ove djelatnosti. Znaaj pelarstva ogleda se u proizvodnji meda i ostalih pelinjih proizvoda, ali i opraivanju biljaka, ime se direktno utie na poveanje prinosa raznih voarskih, ratarskih, livadskih i drugih kultura. Unapreivanje ovog sektora ostvaruje se edukacijom pelara, mjerama za poboljanje konkurentnosti proizvodnje i ouvanja zdravstvenog stanja pelinjih zajednica kao i selekcija, odgajivanje i reprodukciju matica. Stavljanjem u funkciju Kue meda napravljen je znaajan korak u razvoju trinog aspekta ovog sekora. Realizacijom, ovog projekta dobijen je jedinstveni centar za otkup, preradu, pakovanje meda i edukaciju pelara. Imajui u vidu postojee stanje razvoja pelarstva i potrebu da sektor bude konkurentan na irem tritu i izloen konkurenciji iz zemalja EU i treih zemalja neophodno je nastaviti program podrke razvoju pelarstva.

  Ciljevi

  poboljanje konkurentnosti u proizvodnji pelinjih proizvoda;

  poboljanje genetskog potencijala pelinjih drutava uvoenjem u proizvodnju visoko kvalitetnih matica;

  ouvanje kvaliteta i poboljanje zdravstvene ispravnosti pelinjih proizvoda;

  podizanje strunog znanja i obuenosti pelara;

  podrke mladim pelarima poetnicima;

  podrka pelarima u preradi i sterilizaciji voska.

  Opis mjere i kriterijumi

  za podrku

  Podrka unapreivanju proizvodnje selekcionisanih matica odnosi se na podrku funkcionisanju centara za selekciju, koji se pridravaju strogo propisanih kriterijuma u selekciji visokokvalitetnih matica, kao i na podrku reprocentrima u uzgoju matica od selekcionisanog materijala. Tokom realizacije projekta Podizanje Centara za selekciju, odgajivanje i reprodukciju matica formirana su dva centra za selekciju matica: jedan u Sutomoru gdje se odgaja i selekcionie primorska matica i jedan u Bijelom Polju gdje se odgaja i selekcionie planinski ekotip domae kranjske pele. Oformljena je i mrea odgajivaa selekcionisanih matica, tako da danas imamo devet registrovanih odgajivaa selekcionisanih matica. Selekcionisane matice distribuiraju se lanovima pelarskih udruenja. Distribucija matica vri se preko Saveza pelarskih organizacija (Savez) uz obaveznu inspekcijsku kontrolu. Odgajivai selekcionisanih matica su duni da prilikom raspodjele priloe uvjerenje o dobrom zdravstvenom stanju matica koje ne smije biti starije od 30 dana. Podrka unapreivanju kvaliteta pelinjih proizvoda i zdravstvenog stanja pelinjih zajednica usmjerena je na zatitu pelinjih drutava od pelinjeg krpelja (Varroa destructor) upotrebom organskih ljekova i na poboljanje zdravstvene ispravnosti pelinjih proizvoda. Pravo na ovu podrku imaju pelari koji za tretman svojih zajednica od pelinjeg krpelja koriste organske preparate izuzimajui organske kiseline (mravlja, oksalna i sl.). Podrka e se dati u iznosu do 50% odobrene investicije. Glavni sadraji Kue meda su: pogon za sterilizaciju i preradu voska, pogon za invetrovanje eera i proizvodnju pogaa za prihranu pelinjih zajednica,pogon za otkup, prihvat, pakovanje i skladitenje upakovanih proizvoda i salu za struno-edukativne sadraje i radionice kao i prostor za izlaganje starih crnogorskih eksponata. Trenutno su stavljeni u rad u pogoni za preradu i sterilizaciju voska i proizvodnju invertnog sirupa. Cilj je u 2016. nabaviti opremu za proizvodnju pogaa za prihranjivanje pela i u tom segmentu obogatiti ponudu kue meda. Podrka strunom osposobljavanju pelara usmjerava se u razne vidove edukacije i strunog osposobljavanja pelara: organizovanje seminara i pelarskih manifestacija, nabavke literature, izdavanja asopisa i Dobre pelarske prakse i dr. Dobra pelarska praksa je temelj za odrivi razvoj pelarstva, a ima za cilj da osigura zdravstvenu ispravnost meda te da pobolja kvalitet meda i zdravstveno stanje pelinjih zajednica. Podrka mladim pelarima (poetnici) koji nijesu mlai od 18 godina i ne stariji od 40 godina odnosi se na kupovinu tri oformljene pelinje zajednice. Mladi pelari uestvuju sa 20% investicije. Odabrani pelari potpisuju ugovor sa Savezom pelarskih organizacija u kom se obavezuju da e se baviti pelarstvom u narednih pet godina. Dodatno, zakonska je obaveza da svi pelari budu upisani u Registar Uprave za bezbjednost hrane, vetrinu i fitosanitarne poslove i ulane u Savez pelarskih organizacija kao i da prisustvuju svim organizovanim predavanjima. Kvota za broj korisnika podrke na lokalnom nivou odreuje se na osnovu broja lanova udruenja. Korisnika podrke je mladi pelar. Podrka Savezu pelarskih organizacija u preradi voska 0.25/kg preraenog voska. Pravo na podrku imaju pelari lanovi Saveza pelarskih organizacija koji su upisani u Registar

 • 13

  odobrenih objekata za proizvodnju meda radi ouvanja kvaliteta voska iz domae proizvodnje, pokrivanja trokova (podrka radu) i poveanja efikasnosti prilikom prerade voska.

  Korisnici Savez pelarskih organizacija, lokalne pelarske organizacije, Centri za selekciju matica i uzgajivai matica.

  Nain plaanja

  Po ispostavljenoj fakturi sa izvjetajem i dokazima o realizaciji sredstava.

  Realizacija Savez pelarskih organizacija, odgovorno lice - predsjednik saveza.

  Procedura realizacije

  Ministarstvo sa Savezom pelarskih organizacija, u skladu sa opredijeljenim sredstvima podrke za tekuu godinu, priprema Akcioni plan realizacije budeta u cilju efikasne i transparentne podrke svim pelarima koji su lanovi Saveza pelarskih organizacija,. Savez pelarskih organizacija dostavlja Ministarstvu spiskove pelara koji su preuzeli matice, , podatke i dokaze o nabavljenoj opremi (rauni i dokazi o plaanju treba da glase na ime pelara), spisak imena lanova udruenja, spisak odranih pelarskih manifestacija i strunih predavanja, izvjetaji o preraenom vosku. O sprovedenim mjerama selekcije u Centrima za selekciju angaovani eksperti podnose izvjetaje Ministarstvu. Korisnici podrke mogu biti pravna ili fizika ilca registrovana u Registar odobrenih objekata za proizvodnju meda.

  Nadzor i kontrola

  Ministarstvo, odgovorno lice - generalni direktor Direktorata za poljoprivredu i ribarstvo i nadlene inspekcije.

  Finansijski plan

  Komponente Iznosu

  A. Proizvodnja selekcionisanih matica

  finansiranje centara i reprostanica, struno sprovoenje projekta;

  uee u nabavci matica, 8.000 kom x 4.

  10.000,00 32.000,00

  B. Unapreivanje kvaliteta pelinjih proizvoda i zdravstvenog stanja pelinjih zajednica

  uee u sprovoenju zatite pelinjih drutava protiv pelinjeg krpelja;

  uee u nabavci opreme za Savez pelarskih organizacija;

  podrka za osnovne trokove za operativno funkcionisanje Kue meda do pokretanja cjelokupnog planiranog proizvodnog sistema (privremena mjera u trajanju od ne vie od dvije godine).

  35.000,00 15.000,00 15.000,00

  C. Podrka Savezu pelarskih organizacija

  prerada voska;

  nabavka opreme za pelarstvo.

  5.000,00 8.000,00

  D. Podrka mladim pelarima poetnicima

  uee u trokovima nabavke tri oformljene pelinje zajednice.

  20.000,00

  E. Struno osposobljavanje pelara

  organizacija pelarskih manifestacija i savjetovanja;

  tampanje dobre pelarske prakse i edukacija pelara.

  5.000,00 5.000,00

  UKUPNO: (A + B + C + D + E) 150.000,00

  1. MJERE TRINO-CJENOVNE POLITIKE 1.3. MJERE ZA STABILIZACIJU TRITA

  1.3.1. UPRAVLJANJE RIZICIMA U POLJOPRIVREDI

  Razlozi za podrku

  tete na poljoprivrednim usjevima, stoci i drugim resursima redovan su pratilac poljoprivredne proizvodnje, posebno od vremenskih nepogoda na usjevima i tete koje priinjavaju velike divljai na stoci. tete veeg obima prevazilaze mogunost saniranja od strane proizvoaa i mogu ozbiljno da ugroze opstanak gazdinstava, a time i dugorono odrivi razvoj proizvodnje.

  Ciljevi podrka poljoprivrednim proizvoaima da osiguraju svoje usjeve i stoku ime se

  obezbjeuje smanjivanje dugorono negativnih posljedica teta prouzrokovanih prirodnim nepogodama i drugim vanrednim dogaajima.

  Opis mjere i kriterijumi

  za podrku

  Podrka za upravljanje rizicima u poljoprivredi sastoji se iz:

  finansiranja dijela trokova osiguranja od teta na poljoprivrednim usjevima i stoci za registrovana poljoprivredna gazdinstva.

 • 14

  Kod osiguranja ivotinja neophodno je da se vre redovni veterinarski pregledi i da su ispunjene svi propisani zahtjevi za zdravstvenu zatitu, zahtjevi za dobrobit ivotinja pri dranju i uzgoju ivotinja. Kod osiguranja usjeva i plodova je neophodno da su ispunjene sve agrotehnike mjere i dobra poljoprivredna praksa. Podrka za osiguranje od teta na poljoprivrednim usjevima i stoci moe da iznosi do 50% polise osiguranja.

  Korisnici Registrovana poljoprivredna gazdinstva.

  Nain plaanja

  Po zakljuenju polise osiguranja, po ispostavljenom zahtjevu na raun podnosioca.

  Realizacija Ministarstvo u saradnji sa osiguravajuim drutvima, u skladu sa Sporazumom o sufinansiranju premije osiguranja za osiguranje poljoprivredne proizvodnje.

  Procedura realizacije

  Podrka osiguranju sprovodi se na bazi spiskova - evidencija osiguravajuih drutava. Isplata se vri osiguravajuim drutvima. U realizaciji mjere Ministarstvo tijesno sarauje sa osiguravajuim drutvima i lokalnom samoupravom.

  Nadzor i kontrola

  Ministarstvo, odgovorno lice generalni direktor Direktorata za poljoprivredu i ribarstvo i nadlene inspekcije.

  Finansijski plan

  Komponente Iznos u

  Podrka osiguranju u poljoprivredi i nadoknada priinjenih teta 200.000,00

  UKUPNO: 200.000,00

  MJERE AGRARNE POLITIKE

  A) POLJOPRIVREDA 2. MJERE RURALNOG RAZVOJA

  2. MJERE RURALNOG RAZVOJA: 2.1. Osovina 1. Mjere jaanja konkurentnosti poljoprivrede

  2.1.1. PODRKA INVESTICIJAMA U POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA (EU/IPA projekat izgradnje institucija u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Crnoj Gori, Evropska unija i Svjetska banka IPARD like 1 i IPARD like 2)

  Razlozi za podsticaj

  U cilju daljeg jaanja sektora poljoprivrede i pravovremene pripreme za budui programski period, Ministarstvo je od Evropske komisije dobilo sredstava za V. IPA komponentu (2011. i 2012.) i I. IPA komponentu kroz IPA projekat izgradnje institucija u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Crnoj Gori. Ukupna vrijednost IPA projekta izgradnje institucija u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Crnoj Gori (IPARD like 1) iznosi 4.508.641, od ega 3.385.308 sredstva Evropske unije, dok je 1.123.333 nacionalna kontribucija. Ovaj projekat se implementira uz podrku Svjetske banke kroz implementaciju IPARD like mjere, ime e se nastaviti kontinuirano i postepeno jaanje poljoprivrednih proizvoaa za novi programski period (2015-2020). Operativni prirunik za grantove je usvojen decembra 2014. godine, ime su se stekli uslovi za poetak info kampanje i objavljivanje Poziva za dostavljanje zahtjeva. Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je zapoelo info kampanju 9. decembra 2014. godine, koja se sprovodila sve do zakljuenja poziva za dostavljanje aplikacija. Rok za dostavljanje zahtjeva bio je od 29. decembra 2014. do 28. februara 2015. godine, i u tom roku je primljena 521 aplikacija, nakon ega je usledio period ocijenjivanja zahtjeva (administrativne i terenske kontrole), i sporazumi o grantu su potpisani sa 291 aplikantom 02. oktobra 2015. godine, u vrijednosti podrke od 5.167.048,44, od ega je 3.085.000 sredstava Evropske unije, zatim 1.048.333 kao obavezno nacionalno kofinansiranje od 25%, dok je Ministarstvo stavilo na raspolaganje jo dodatnih 1.033.715,44, kako bi svi pozitivno ocijenjeni projekti bili ugovoreni. Takoe, iz sredstava pretpristupne podrke IPA 2013 na raspolaganju je 6.337.301, od ega je 4.723.806 EU sredtsva i 1.613.495 nacionalna kontribucija. Kroz ovaj projekat (IPARD like 2) finansirae se Ulaganja u fiziki kapital vezano za preradu i marketing poljoprivrednih i ribljih proizvoda. Ovim projektom e se jaati preraivaki kapaciteti prehrambene industrije i pruit e se podrka njihovom punom dostizanju nacionalnih i EU standarda bezbjednosti hrane.

  Ciljevi Osim konkretne pripreme za IPARD program, mjera IPARD like 1 projekta ima za cilj:

 • 15

  modernizaciju proizvodnje i jaanje proizvodne konkurentnosti,

  poveanje produktivnosti gazdinstva,

  smanjenje proizvodnih trokova,

  dostizanje nacionalnih i standarda Zajednice (EU) na polju:

  zatite ivotne sredine,

  javnog zdravlja,

  zdravlja ivotinja i bilja,

  dobrobiti ivotinja,

  zatite na radu;

  poveanje kvaliteta proizvoda, higijene i bezbjednosti hrane;

  poboljanje konkurentnosti porodinih poljoprivrednih gazdinstava;

  uvoenje novih tehnologija i inovacija, i otvaranje novih trinih mogunosti;

  poboljanje kvaliteta proizvoda uz ispunjavanje nacionalnih i EU standarda u oblasti bezbjednosti hrane i zatite ivotne sredine;

  ouvanje proizvodnje tradicionalnih proizvoda;

  povezivanje sektora poljoprivrede i sektora turizma;

  obogaivanje turistike ponude specifinim i proizvodima visokog kvaliteta; Mjera IPARD like 2 programa e imati za cilj da prui podrku razvoju fizikog kapitala, poveae sposobnost prehrambeno preraivakog sektora da se nosi sa izazovima na tritu primjenim EU standarda bezbjednoti hrane.

  Opis mjere i kriterijumi za podrku

  Mjerom je odreen maksimum i minimum prihvatljive investicije, kao i podrke. Minimalan iznos investicije koja e se podravati iznosi 10.000, a maksimalan 100.000. Podrka se daje nakon to se realizuje cjelokupna investicija, u iznosu od 50% (ne ukljuuje PDV), sa mogunostima da podrka za odreene kategorije poljoprivrednika bude i vea (nije primjenljivo za korisnike koji su pravna lica): 55% prihvatljivih trokova za investicije implementirane od strane mladih farmera (do 40 godina ivota u vrijeme donoenja odluke o dobijanju bespovratne podrke); 60% prihvatljivih trokova za investicije implementirane od strane poljoprivrednih gazdinstava koja se nalaze u planinskim oblastima iznad 600 mnv; 65% prihvatljivih trokova za investicije u poljoprivredna gazdinstva koja se nalaze u planinskim oblastima od strane mladih farmera (ispod 40 godina ivota u vrijeme donoenja odluke o dobijanju bespovratne podrke). Takoe, mjerom su detaljno definisane prihvatljive i neprihvatljive investicije, pojam korisnika, procedura odobravanja projekata prema kojoj se evaluacija zahtjeva/projekata vri po unaprijed odreenim i objavljenim kriterijumima; odobrena investicija moe zapoeti samo nakon potpisivanja ugovora sa Ministarstvom. Takoe, definisani su: nain prijavljivanja, potrebna dokumentacija, nain ocjenjivanja administrativne i terenske kontrole, postupanje po dobijanju zahtjeva za plaanje od strane korisnika, postupanje po prigovorima, kao i sve ostale procedure. Sva potrebna dokumenta za prijavljivanje za podrku su objavljena na sajtu Ministarstva. Mjerom kroz IPARD like 2 projekat e se podrati subjekti koji se bave preradom poljoprivrednih proizvoda, i detalji ovoga programa e biti opisani u Operativnom priruniku za grantove koji e buti objavljen u toku 2016. godine.

  Korisnici Korisnici IPARD like 1 mjere i IPARD like 2 mjere definisae se Javnim pozivom za dodjelu sredstva podrke.

  Nain plaanja

  Po dostavljanju zahtjeva za isplatu i nakon uspjeno izvrene administrativne i terenske provjere zavrene investicije, korisniku se na njegov bankovni raun uplauje iznos novca, u iznosu do 50% (55, 60 ili 65%) bespovratnih sredstava. Sva procedura plaanja je u skladu sa smjernicama, detaljno opisanim i objavljenim u Operativnom priruniku za grantove.

  Realizacija Ministarstvo u saradnji sa Svjetskom bankom i Evropskom komisijom.

  Procedura realizacije

  Prcedura realizacije ovoga programa e biti opisani u Javnom pozivu i Operativnom priruniku za grantove. Ministarstvo kao korisnik projekta je zadueno za pripremu grant mjera za podrku koje su sastavni dio Javnog poziva za dodjelu grantove. U okviru promovisanja poziva i pojanjavanja pravila i procedura iz javnog poziva, vri se informativna kampanja u svim gradovima Crne Gore.

  Nadzor i kontrola

  Ministarstvo u ije ime nadzor nad projektom vri generalni direktor Direktorata za IPARD plaanja- Koordinator projekta. Detaljan opis nadzora i kontrole programa za grantove su definisani Operativnim prirunikom projekta.

  Finansijski Komponenta Iznos u

 • 16

  plan Podrka investicijama u poljoprivredna gazdinstva i Ulaganje u fiziki kapital vezano za preradu i marketing poljoprivrednih i ribljih proizvoda, prema kriterijumima iz Operativnih prirunika za grantove.

  4.400.000,00

  UKUPNO: 4.400.000,00

  2. MJERE RURALNOG RAZVOJA: 2.1. Osovina 1. Mjere jaanja konkurentnosti poljoprivrede

  2.1.2. PODRKA INVESTICIJAMA U POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA (MIDAS GRANTOVI)

  Razlozi za podsticaj

  Glavne slabosti poljoprivrednog sektora u Crnoj Gori su povezane sa nepovoljnim strukturama poljoprivrednih gazdinstava. Prisutan je veliki broj gazdinstva sa malim stonim fondom (goveda, ovaca, koza), kao i veliki broj gazdinstava koje se bave voarskom i povrtarskom proizvodnjom, a zbog usitnjenih povrina i raspolaganja neadekvatnim objektima i dotrajalom mehanizacijom, poslovanje im je na pragu rentabilnosti. Trenutno postoji opti nedostatak veih koliina poljoprivrednih proizvoda odgovarajueg kvaliteta, posebno mesa, voa i povra, koje bi se koristile prvenstveno za pokrivanje domaih potreba i za izvoz. Takoe, jedan od veoma bitnih uzroka nedovoljne konkurentnosti crnogorske poljoprivrede jeste niska produktivnost radnog kapitala, koja proizilazi i iz nedovoljne tehnike i tehnoloke opremljenosti gazdinstava. Postojea mehanizacija, osim dijela nabavljenog kroz odgovarajue projekte u posljednje vrijeme, veoma je zastarjela i u znatnoj mjeri izraubovana. Poljoprivredna gazdinstva, zbog nepovoljnog ekonomskog i socijalnog stanja, nijesu u mogunosti da sama obezbijede dovoljno sredstava za modernizaciju proizvodnje. Proizvodnja je manje efikasna i ljudski resursi manje iskoriteni. Izgradnjom novih i rekonstrukcijom postojeih objekata, nabavkom rasnog stonog fonda, kupovinom moderne opreme i savremene mehanizacije, mogue je poboljati ekonomske aspekte djelovanja i znatno bolje ispunjavati zahtjeve odravanja prirodnih resursa, zatite i dobrobiti ivotinja i bezbjednosti hrane. Na ovaj nain e se investicije usmjeravati i u oblasti sa kontinuiranim postojanjem poljoprivredinika ili pastira koji jo uvijek upranjavaju tradicionalnu pastoralnu aktivnost/sezonsku ispau. Detaljni razlozi za podsticaj su definisani u operativnim prirunicima za MIDAS grantove.

  Ciljevi

  Sveukupni cilj ove mjere je implementacija programa za grantove, koji je napravljen da bude to vie u skladu sa IPARD zahtjevima, kroz koji e se nae institucije kao i korisnici (poljoprivredna gazdinstva i kompanije koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom) osnaiti i izgraditi da budu u stanju da rukovode i koriste IPARD sredstva.

  Opis mjere i kriterijumi za podrku

  Ovom mjerom se prua bespovratna podrka po implementiranoj, a prethodno odobrenoj investiciji. Mjera se sastoji od opisa prihvatljive investicije i definisanja pojma korisnika. Opis prihvatljive investicije i pojam korisnika se razlikuju u zavisnosti koji poziv i koja grant mjera je u pitanju. Zajedniko za svaku mjeru je da su odreeni minimalni i maksimalni iznosi mogue investicije, da je prethodno utvren iznos nae podrke, da su detaljno definisane prihvatljive i neprihvatljive investicije, da je koncizno definisan pojam korisnika, da se evaluacija aplikacija vri po unaprijed odreenim i objavljenim kriterijumima, da se sa investicijom moe zapoeti samo nakon potpisivanja ugovora sa Ministarstvom. Takoe, nain aplikacije, aplikaciona dokumenta, nain evaluacije aplikacija, administrativne i terenske kontrole, postupanje po dobijanju zahtjeva za plaanje od strane korisnika, postupanje po prigovorima i albama, i sve ostale procedure su unaprijed isplanirane, odreene, objavljene, kao i sva aplikaciona dokumenta koja se nalazi na portalu Ministarstva i MIDAS projekta. U zavisnosti od poziva i grant mjere, investicije mogu biti iz oblasti biljne i ivotinjske proizvodnje, tj. iz sektora stoarstva, pelarstva, povrtarstva, ratarstva, voarstva (zajedno sa maslinarstvom i proizvodnjom maslinovog ulja i vinogradarstvom i proizvodnjom vina).

  Korisnici Poljoprivredni proizvoai, poljoprivredna gazdinstva, koji su upisane u propisane registre. Korisnici su i privredna drutva ija primarna djelatnost poljoprivreda i drugi korisnici u skladu sa MIDAS grantovima.

  Nain plaanja

  Po ispostavljanju zahtjeva za isplatu i nakon uspjeno izvrene administrativne i terenske provjere zavrene investicije, korisniku se na njegov bankovni raun uplauje iznos novca, koji moe biti u visini 50 ili 60 % od ugovorene i uspjeno implementirane investicije, tj. u zavisnosti da li se radi o I i IV pozivu kod kojih je podrka 50% ili se radi o II i III pozivu gdje je podrka 60% bespovratnih sredstava.

 • 17

  Sva procedura plaanja je u skladu sa smjernicama, detaljno opisanim i objavljenim u operativnim prirunicima za MIDAS grantove.

  Realizacija Ministarstvo u saradnji sa Svjetskom bankom i uz pomo kancelarije MIDAS projekta.

  Procedura realizacije

  Realizacija se vri u skladu sa Operativnim prirunikom za MIDAS grantove.

  Nadzor i kontrola

  Nadzor nad projektom vri direktor direktorata za IPARD plaanja - Koordinator projekta. Nadzor i kontrola programa za grantove vri se u skladu sa operativnim prirunicima za MIDAS grantove.

  Finansijski plan

  Komponenta Iznos u

  Podrka investicijama u poljoprivredna gazdinstva, prema kriterijumima iz operativnih prirunika za MIDAS grantove.

  300.000,00

  UKUPNO: 300.000,00

  2. MJERE RURALNOG RAZVOJA 2.1. Osovina 1. Mjere jaanja konkurentnosti poljoprivrede

  2.1.3 PODRKA RAZVOJU VINOGRADARSTVA I VINARSTVA

  Razlozi za podrku

  Crna Gora ima veoma bogatu vinogradarsku tradiciju. Vino je najvei izvozni proizvod prehrambenog sektora. U Registar proizvoaa groa i vina upisano je 513 vinogradara, a 58 vinara kontrolie kvalitet i stavlja svoje vino u promet. U crnogorskim vinogradima dominiraju vinske sorte, 90% od ukupne proizvodnje groa od kojih se najvie gaje autohtone sorte Vranac i Kratoija za proizvodnju crnih vina. Za proizvodnju bijelih vina uglavnom se koriste Chardonnay, Sauvignon i autohtone sorte Krsta i iak. Kvalitet proizvoda je vaan elemenat trine uspjenosti i konkurentnosti. U kontinuitetu se poveavaju povrine pod vinogradima, mada je posljednjih godina zabiljeeno vee investiranje u modernizaciju primarne proizvodnje i procesa prerade. Raspoloivi potencijali omoguavaju dalji razvoj ovog sektora. Ovim programom podstie se zasnivanje novih, modernizacija i konverzija postojeih proizvodnih zasada vinove loze, koji e uz redovnu primjenu savremene agrotehnike dati visoke, kvalitetne i stabilne prinose. Podrava se i nabavka savremene opreme za proizvodnju i uvanje vina, koja je, pored kvalitetne sirovine, neophodna za postizanje visokog kvaliteta vina.

  Ciljevi

  bolje korienje prirodnih resursa;

  podizanje novih zasada, modernizacija i konverzija postojeih proizvodnih zasada vinove loze sadnim materijalom kontrolisanog kvaliteta;

  smanjenje rizika od elementarnih nepogoda;

  unapreivanje kvaliteta proizvoda i modernizacija proizvodnje;

  bolje pozicioniranje crnogorskih vina na domaem i inostranom tritu.

  Opis mjere i kriterijumi

  za podrku

  Pravo na podrku imaju proizvoai groa i vina upisani u Registar proizvoaa groa i vina, u skladu sa Zakona o vinu i upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Razvoj vinogradarstva podrava se kroz:

  - podrku za zasnivanje novih vinograda i konverziju postojeih zasada vinove loze; - nabavku potpornih stubova za palirni uzgoj; - nabavku mrea za zatitu od ptica; - nabavku sistema za navodnjavanje; - nabavku specifine opreme i mehanizacije.

  Podrka vinarskom sektoru obuhvata nabavku opreme za proizvodnju i uvanje vina.

  Zahtjev za podrku dostavlja se Ministarstvu u skladu sa javnim pozivom. Zahtjev se dostavlja iskljuivo na obrascu, koji je sastavni dio javnog poziva, a moe se preuzeti u prostorijama Ministarstva, na sajtu Ministarstva i u prostorijama Savjetodavne slube u biljnoj proizvodnji.

  Podrka se realizuje nakon administrativne i in situ kontrole. Maksimalno uee budetskih sredstava je 50% vrijednosti investicije, do 5.000 po gazdinstvu. Ukoliko ukupna visina zahtjeva za plaanje za realizovanu investiciju prevazilazi budetom planirani godinji iznos, visina podrke se proporcionalno smanjuje. Pravo na podrku mogu ostvariti i udruenja vinogradara i vinara na osnovu podneenog predloga projekta Ministarstvu.

  Korisnici Podnosioci zahtjeva koji ispunjavaju propisane kriterijume i uslove javnog poziva.

 • 18

  2. MJERE RURALNOG RAZVOJA: 2.1. Osovina 1. Mjere jaanja konkurentnosti poljoprivrede

  2.1.4 PODRKA PODIZANJU I MODERNIZACIJI / OPREMANJU PROIZVODNIH VONIH ZASADA

  Razlozi za podrku

  U Crnoj Gori postoje povoljni agroekoloki uslovi i zemljini potencijal za uzgoj kontinentalnih i suptropskih vonih vrsta. Meutim, usljed nemogunosti poljoprivrednih gazdinstava da u dovoljnom obimu samostalno finansiraju visoka investiciona ulaganja, pri tom uzimajui u obzir juvenilni stadijum biljke bez mogunosti povraaja sredstava i zarade, koji traje od dvije do est godina (zavisno od vone vrste), raspoloivi prirodni resursi nijesu dovoljno iskorieni. Stoga se ovim programom obezbjeuju sredstva za podrku, kojim bi se umanjila investiciona ulaganja proizvoaa prilikom zasnivanja proizvodnih vonih zasada, a koji bi uz redovnu primjenu savremene agrotehnike bili visoko profitabilni. Redovan i stabilan prinos visokog kvaliteta, dugorono e uticati na poveanje obima prerade i obogaivanje asortimana proizvoda, ime e se postii povoljna izvozna struktura i vii nivo konkurentnosti.

  Ciljevi

  bolje korienje prirodnih resursa zasnivanjem proizvodnih zasada sadnim materijalom kontrolisanog kvaliteta;

  smanjenje domaeg deficita voa i preraevina od voa;

  smanjenje rizika od elementarnih nepogoda;

  podizanje konkurentnosti domaih proizvoda;

  optimalna gustina sklopa novopodignutih zasada omoguava projekciju prinosa po ha, neophodnu za kreiranje programa koji e se realizovati na nacionalnom nivou;

  modernizacija vonih zasada;

  formiranje baze podataka registra proizvoaa voa.

  Opis mjere i kriterijumi

  za podrku

  Pravo na podrku imaju proizvoai upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Podrka se daje za:

  podizanje novih vonih zasada;

  nabavku potpornih stubova za palirni uzgoj;

  nabavku mrea za zatitu od ptica;

  nabavku sistema za navodnjavanje;

  nabavku specifine opreme i mehanizacije. Poljoprivredno gazdinstvo podnosi Ministarstvu zahtjev u skladu sa javnim pozivom za dodjelu podrke po osnovu podizanja i opremanja proizvodnih vonih zasada.

  Zahtjev se dostavlja iskljuivo na obrascu, koji je sastavni dio javnog poziva, a moe se preuzeti u prostorijama Ministarstva, na sajtu Ministarstva i u kancelarijama Savjetodavne slube u biljnoj proizvodnji.

  Podrka se realizuje nakon administrativne i in situ kontrole. Maksimalno uee budetskih sredstava je 50% vrijednosti investicije, do 5.000 po gazdinstvu. Ukoliko ukupna visina zahtjeva za plaanje za realizovanu investiciju prevazilazi budetom planirani godinji iznos, visina podrke se proporcionalno smanjuje.

  Korisnici Podnosilac zahtjeva koji ispunjava kriterijume propisane javnim pozivom.

  Nain plaanja

  Podnosiocu zahtjeva na iro raun nakon administrativne i in situ kontrole.

  Realizacija Ministarstvo i Savjetodavna sluba u biljnoj proizvodnji.

  Nain plaanja

  Podnosiocima zahtjeva na iro raun u skladu sa kriterijumima i uslovima za ostvarivanje prava na podrku.

  Realizacija Ministarstvo, odgovorno lice - generalni direktor Direktorata za poljoprivredu i ribarstvo, Savjetodavna sluba u biljnoj proizvodnji - rukovodilac slube.

  Procedura realizacije

  Podrka se obezbjeuje na osnovu dostavljene dokumentacije i/ili izvjetaja komisije. Realizacija aktivnosti utvruje se na terenu i izvjetaj dostavlja Ministarstvu.

  Nadzor i kontrola

  Ministarstvo, odgovorno lice - generalni direktor Direktorata za poljoprivredu i ribarstvo i nadlene inspekcije.

  Finansijski plan

  Komponenta Iznos u

  Podrka razvoju vinogradarstva i vinarstva 300.000,00

  UKUPNO: 300.000,00

 • 19

  Procedura realizacije

  Realizaciju investicije utvruje Savjetodavna sluba u biljnoj proizvodnji i dostavlja Ministarstvu izvjetaj. Podrka se obezbjeuje na osnovu dostavljenog zahtjeva sa dokumentacijom i izvjetaja Savjetodavne slube.

  Nadzor i kontrola

  Ministarstvo, odgovorno lice - generalni direktor Direktorata za poljoprivredu i ribarstvo i nadlene inspekcije.

  Finansijski

  plan

  Komponenta Iznos u

  Podizanje i opremanje vonih zasada 330.000,00

  Podrka za zasade zasnovane u jesen 2015. godine 20.000,00

  UKUPNO: 350.000,00

  2. MJERE RURALNOG RAZVOJA: 2.1. Osovina 1. Mjere jaanja konkurentnosti poljoprivrede

  2.1.5 PODRKA RAZVOJU MASLINARSTVA

  Razlozi za podrku

  U Crnoj Gori trenutno ima 489.520 stabala maslina, to govori da se u poslednjih desetak godina biljei konstantno poveanje njihovog broja (izmeu ostalog i zahvaljujui realizaciji agrobudetskih mjera iji je cilj zasnivanje novih, rekonstrukcija i revitalizacija postojeih zasada). Iako kapacitet proizvodnje nije velik, ovo je znaajan sektor u kome ima uslova za poveanje obima proizvodnje. U elji da se maksimalno iskoriste prirodni potencijali za uzgoj maslina, proizvoai se stimuliu da podiu nove, i da revitalizuju i odravaju postojee zasade. Takoe se stimuliu da uvode potrebnu mehanizaciju i opremu u proces proizvodnje i skladitenja maslinovog ulja. Mjerama za odravanje postojeih, zasnivanje novih maslinjaka i linijama podrke za nabavku mehanizacije i opreme za berbu, zatitu, uvanje i pakovanje, eli se pribliiti standardima EU, odnosno poveati proizvodnja ekstra djevianskog i djevianskog maslinovog ulja. Podrkom se moe bolje iskoristiti neobnovljivi zemljini resurs i do sada nekorieno i manje plodno zemljite privesti poljoprivredi. Nezahtjevna kultura masline veoma je pogodna za sadnju na ovakvom zemljitu, koje se najveim dijelom nalazi na brdovitom terenu iznad svih primorskih optina. Ovom podrkom ele se stimulisati proizvoai da sade masline na do sada nekorienom zemljitu. Time bi se znaajnije poveale povrine pod maslinama i proizvodnja maslinovog ulja, a ujedno bi se zemljite zatitilo od erozije.

  Ciljevi

  poveanje broja stabala masline i poveanje proizvodnje maslinovog ulja;

  dovoenje starih i visokih stabala u stanje za lake izvoenje agrotehnikih mjera i berbe;

  ureenje maslinjaka;

  osavremenjavanje procesa berbe i proizvodnje maslinovog ulja;

  adekvatnije uvanje i pakovanje maslinovog ulja;

  sprovoenje dobre poljoprivredne prakse upravljanje biljnim otpadom u mlinovima;

  koritenje neplodnog i kamenitog zemljita;

  zatita od erozije;

  jaanje konkurentnosti domaih proizvoda i proizvodnje u Crnoj Gori;

  Opis mjere i kriterijumi

  za podrku

  Pravo na podrku imaju proizvoai upisani u Registar proizvoaa maslina i/ili Registar proizvoaa maslinovog ulja, kao i u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Razvoj maslinarstva podrava se kroz:

  pripremu zemljita za sadnju maslina;

  podizanje novih zasada maslina;

  revitalizaciju;

  nabavku sistema za navodnjavanje;

  nabavku mehanizacije za maslinarstvo;

  nabavku opreme;

  upravljanje biljnim otpadom;

  izgradnju podzida. Podrka maslinarskom sektoru obuhvata zasnivanje novih i odravanje postojeih, nabavku mehanizacije i opreme za ureenje, zatitu maslinjaka, berbu maslina, skladitenje i pakovanje maslinovog ulja, za upravljanje biljnim otpadom u mlinovima, kao i za izgradnju podzida u maslinjacima.

  Zahtjev za podrku dostavlja se Ministarstvu u skladu sa javnim pozivom. Zahtjev se dostavlja iskljuivo na obrascu, koji je sastavni dio javnog poziva, a moe se preuzeti u prostorijama Ministarstva, na sajtu Ministarstva i u prostorijama Savjetodavne slube u biljnoj proizvodnji.

 • 20

  Podrka se realizuje na kraju investicije nakon administrativne i kontrole na licu mjesta, u iznosu do 50% vrijednosti investicije. Maksimalno uee budetskih sredstava po gazdinstvu iznosi 5.000. Ukoliko ukupna visina zahtjeva za plaanje za realizovanu investiciju prevazilazi budetom planirani godinji iznos, visina podrke se proporcionalno smanjuje. Pravo na podrku mogu ostvariti i udruenja proizvoaa maslina i maslinovog ulja na osnovu podneenog predloga projekta Ministarstvu.

  Korisnici Podnosilac zahtjeva koji ispunjava kriterijume propisane u javnom pozivu.

  Nain plaanja

  Podnosiocima zahtjeva na iro raun u skladu sa kriterijumima i uslovima za ostvarivanje prava na podrku.

  Realizacija Ministarstvo, odgovorno lice - generalni direktor Direktorata za poljoprivredu i ribarstvo, Savjetodavna sluba u biljnoj proizvodnji, rukovodilac slube.

  Procedura realizacije

  Podrka se obezbjeuje na osnovu dostavljene dokumentacije i izvjetaja komisije. Realizacija aktivnosti utvruje se na terenu i izvjetaj dostavlja Ministarstvu.

  Nadzor i kontrola

  Ministarstvo, odgovorno lice - generalni direktor Direktorata za poljoprivredu i ribarstvo i nadlene inspekcije.

  Finansijski plan

  Komponenta Iznos u

  Podrka za nabavku mehanizacije, opreme i revitalizaciju 100.000,00

  Sadnja maslina na nekoritenom zemljitu 100.000,00

  UKUPNO 200.000,00

  2. MJERE RURALNOG RAZVOJA 2.1. Osovina 1. Mjere jaanja konkurentnosti poljoprivrede

  2.1.6 PODRKA POVRTARSKOJ PROIZVODNJI

  Razlozi za podrku

  Struktura i obim proizvodnje povra u Crnoj Gori trenutno je na nezadovoljavajuem nivou. Dominantne kulture su: paradajz, paprika, kupus i lubenica, dok je proizvodnja ostalih kultura neznatna i ne zadovoljava domae potrebe. Pored ovoga, veoma je vaan izbor sortimenta pojedinih kultura s aspekta vremena sazrijevanja i organoleptikih svojstava ploda. Zapostavljen je autohtoni sortiment superiornih organoleptikih osobina (i u komercijalnoj i u rasadnikoj proizvodnji) i nedovoljno se koriste mogunosti koje pruaju povoljni agroklimatski uslovi za uzgoj ranih sorti povra. Dakle, poveanje obima proizvodnje, treba da prati prestruktuiranje proizvodnje i mijenjanje navika proizvoaa u smislu izbora vrste/sorte koju uzgajaju i nivoa primjene mehanizacije u proizvodnom procesu. Visoka investiciona ulaganja mogu biti opravdana, odnosno proizvodnja rentabilna ukoliko se moe realizovati plasman to se postie pravilnim izborom sortimenta i primjenom agrotehnikih mjera. Ovim programom obezbjeuju se sredstva za podrku uzgoja prije svega autohtonih i izrazito deficitarnih vrsta povra. Uvaavajui znaajan zemljini potencijal za uzgoj povrtarskih kultura, smatramo da bi pravilnim struktuiranjem povrtarske proizvodnje znaajno smanjili uvoz ovih proizvoda i probleme u plasmanu na domaem tritu.

  Ciljevi

  podizanje konkurentnosti povrtarske proizvodnje;

  intenziviranje uzgoja autohtonih vrsta povra i mogunost izvoza;

  intenziviranje uzgoja deficitarnih vrsta povra u cilju smanjenja uvoza;

  zadovoljavanje potreba domaeg trita ostalim vrstama povra tokom cijele godine;

  optimalno korienje raspoloivih resursa oranica kroz redovnu obradu povrina pogodnih za gajenje povrtarskih kultura, potujui principe dobre poljoprivredne prakse.

  Opis mjere i kriterijumi

  za podrku

  Pravo na podrku imaju proizvoai upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i koji su prijavili proizvodnju za tu godinu. Poljoprivredno gazdinstvo podnosi Ministarstvu zahtjev u skladu sa javnim pozivom za dodjelu podrke po osnovu podrke povrtarskoj proizvodnji u 2016. godini.

  Zahtjev se dostavlja iskljuivo na obrascu, koji je sastavni dio javnog poziva, a moe se preuzeti u prostorijama Ministarstva, na sajtu Ministarstva i u prostorijama Savjetodavne slube u biljnoj proizvodnji.

  Podrka se realizuje nakon administrativne i in situ kontrole. Maksimalno uee budetskih sredstava je 50% vrijednosti investicije, do 5.000 po gazdinstvu. Ukoliko ukupna visina zahtjeva za plaanje za realizovanu investiciju prevazilazi budetom planirani godinji iznos, visina podrke se proporcionalno smanjuje.

 • 21

  Korisnici Podnosilac zahtjeva koji ispunjava kriterijume propisane javnim pozivom.

  Nain plaanja

  Podnosiocu zahtjeva nakon na iro-raun nakon administrativne i kontrole na licu mjesta .

  Realizacija Ministarstvo, odgovorno lice - generalni direktor Direktorata za poljoprivredu i ribarstvo, Savjetodavna sluba u biljnoj proizvodnji, rukovodilac slube.

  Procedura realizacije

  Realizaciju investicije na licu mjesta utvruje Savjetodavna sluba u biljnoj proizvodnji i dostavlja Ministarstvu izvjetaj. Podrka se obezbjeuje na bazi dostavljenog zahtjeva sa dokumentacijom i izvjetaja Savjetodavne slube.

  Nadzor i kontrola

  Ministarstvo, odgovorno lice generalni direktor Direktorata za poljoprivredu i ribarstvo i nadlene inspekcije.

  Finansijski plan

  Komponente Iznos u

  Investicije za uzgoj autohtonih vrsta povra 30.000,00

  Investicije za uzgoj ostalih povrtarskih kultura 250.000,00

  Investicije za proizvodnju rasada povra 40.000,00

  UKUPNO: 320.000,00

  2. MJERE RURALNOG RAZVOJA 2.1. Osovina 1. Mjere jaanja konkurentnosti poljoprivrede

  2.1.7. PODRKA UZGOJU VIEGODINjEG LjEKOVITOG I AROMATINOG BILJA

  Razlozi za podrku

  Na maloj povrini koja zauzima samo 0,01 odsto ukupne povrine svjetskog kopna, na teritoriji Crne Gore, ima 1,2 procenta ukupne svjetske flore. Indeks broja vrsta po jedinici povrine u Crnoj Gori iznosi 0,837 to nau teritoriju na neposredan nain odreuje kao najvaniji centar floristikog diverziteta u Evropi. Smatra se da od 3.200 vrsta biljaka na crnogorskoj teritoriji, oko 400 vrsta pripada ljekovitom bilju. Bogatstvo nae flore uslovljeno je nizom raznovrsnih prirodnih karakteristika: povoljan geografski poloaj, razuen reljef, raznovrsne klimatske prilike, geoloki i pedoloki sastav i hidrografska mrea. Prirodna populacija je, u odsustvu naunih istraivanja, vodi i pokazatelj koje vrste se mogu uspjeno gajiti u datim agroekolokim uslovima. Ovim programom elimo da sprijeimo istrebljenje pojedinih vrsta bilja, kao i da obezbijedimo dugoronu snadbijevenost i obim proizvodnje koji e omoguiti proizvodnju eterinog ulja i drugih proizvoda, koji bi mogli da budu crnogorski izvozni brend.

  Ciljevi ouvanje prirodne populacije, racionalna eksploatacija samoniklog bilja;

  poveanje obima proizvodnje plantanim uzgojem ljekovitog i aromatinog bilja i proirenje asortimana proizvoda, na bazi ljekovitog i aromatinog bilja.

  Opis mjere i kriterijumi

  za podrku

  Pravo na podrku imaju proizvoai upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Uzgoj ljekovitog i aromatinog bilja podrava se kroz:

  podrku za zasnivanje plantaa: alfije (Salvia officinalis), lavande (Lavandula angustifolia), kantariona (Hypericum perforatum), smilja (Helichrysum arenarium), majine duice (Thymus serpyllum), timijana (Thymus vulgaris), matinjaka (Melissa officinalis), pelina (Arthemisia absinthium), lincure (Gentiana lutea) i dr. vrsta viegodinjeg ljekovitog i aromatinog bilja;

  nabavku sistema za navodnjavanje;

  nabavku specifine opreme i mehanizacije. Zahtjev za podrku dostavlja se Ministarstvu u skladu sa prateim javnim pozivom za 2016. godinu. Zahtjev se dostavlja iskljuivo na obrascu, koji je sastavni dio javnog poziva, a moe se preuzeti u prostorijama Ministarstva, na sajtu Ministarstva i u prostorijama Savjetodavne slube u biljnoj proizvodnji. Podrka se realizuje nakon administrativne i in situ kontrole. Maksimalno uee budetskih sredstava je 50% vrijednosti investicije, do 5.000 po gazdinstvu. Ukoliko ukupna visina zahtjeva za plaanje za realizovanu investiciju prevazilazi budetom planirani godinji iznos, visina podrke se proporcionalno smanjuje.

  Korisnici Poljoprivredni proizvoai koji ispunjavaju propisane kriterijume.

  Nain plaanja

  Podnosiocu zahtjeva na iro-raun nakon administrativne i in situ kontrole.

  Realizacija Ministarstvo, odgovorno lice generalni direktor Direktorata za poljoprivredu i ribarstvo, Savjetodavna sluba u biljnoj proizvodnji, rukovodilac slube.

 • 22

  Procedura realizacije

  Realizaciju investicije utvruje Savjetodavna sluba u biljnoj proizvodnji i dostavlja Ministarstvu izvjetaj. Podrka se obezbjeuje na osnovu dostavljenog zahtjeva sa dokumentacijom i izvjetaja Savjetodavne slube.

  Nadzor i kontrola

  Ministarstvo i nadlene inspekcije.

  Finansijski plan

  Komponenta Iznos u

  Podrka uzgoju viegodinjeg ljekovitog i aromatinog bilja 100.000,00

  UKUPNO: 100.000,00

  2. MJERE RURALNOG RAZVOJA 2.1. Osovina 1. Mjere jaanja konkurentnosti poljoprivrede

  2.1.8. PODRKA INVESTICIJAMA U PRERADU NA GAZDINSTVIMA

  Razlozi za podrku

  Podsticanjem prerade na porodinim gazdinstvima doprinosi se poveanju konkurentnosti crnogorskih poljoprivrednika. S obzirom da ruralna podruja imaju dugu tradiciju u preradi razliitih animalnih i biljnih proizvoda na gazdinstvu ova mjera doprinosi poveanju stepena prerade sa ciljem da se proces proizvodnje na porodinim gazdinstvima unaprijedi. Proizvodi, kao to su sir, mesne preraevine, razliita pia, preraevine od voa (ukljuujui i masline), povra aromatinog i ljekovitog bilja predstavljaju vaan dio ruralne ekonomije i doprinose unapreivanju ekonomskog poloaja porodinih gazdinstava. Postoje raspoloivi potencijali koji mogu obogatiti ponudu lokalnih proizvoda i omoguiti zapoljavanje stanovnitva, pa i odravanje seoske infrastrukture. Ti proizvodi znae i mogunost poveavanja dodate vrijednosti poljoprivredne proizvodnje, posebno plasmanom tih proizvoda kroz turizam. Pristup tritu i zadovoljavanje potreba savremenog potroaa zahtijevaju prilagoavanje obima i kvaliteta, a posebno higijenskih standarda proizvoda, kao i usaglaavanje sa minimalnim nacionalnim standardima u oblasti bezbjednosti hrane i ouvanja ivotne sredine. Potrebne su investicije koje bi omoguile veu produktivnost rada, razvoj tehnologija i transfer znanja u proizvodnji.

  Ciljevi

  poboljanje konkurentnosti poljoprivrednih gazdinstava;

  poveanje dodate vrijednosti poljoprivrednih proizvoda poveavanjem efikasnosti u preradi;

  uvoenje novih tehnologija i inovacija i otvaranje novih trinih mogunosti;

  poboljanje kvaliteta proizvoda uz ispunjavanje minimalnih nacionalnih standarda iz oblasti bezbjednosti hrane i zatite ivotne sredine;

  ouvanje proizvodnje tradicionalnih domaih proizvoda;

  obogaivanje turistike ponude specifinim proizvodima visokog kvaliteta.

  Opis mjere i kriterijumi

  za podrku

  Pravo na podrku imaju poljoprivredna gazdinstva, koja se bave preradom kao dopunskom djelatnou, kooperative i grupe proizvoaa koji se udrue za preradu odreenih poljoprivrednih proizvoda sa poljoprivrednih gazdinstava. Podravaju se investicije u ve postojeu preradu kao i u razvoj novih proizvoda, procesa i tehnologija. Svi projekti moraju u cjelini dokazati ispunjavanje minimalnih nacionalnih standarda iz oblasti bezbjednosti hrane i zatite ivotne sredine, koji vae za preradu na poljoprivrednim gazdinstvima. Podrava se: nabavka tehnoloke opreme, kao i adaptacija objekata. Maksimalno uee budetskih sredstava iznosi do 50% vrijednosti investicije. Blii kriterijumi i uslovi za ostvarivanje prava na podrku bie definisani Javnim pozivom koji e objaviti Ministarstvo. Zahtjev se dostavlja iskljuivo na obrascu, koji je sastavni dio Javnog poziva, a moe se preuzeti u prostorijama Ministarstva, na sajtu Ministarstva i u prostorijama Savjetodavne slube u biljnoj proizvodnji i Slube za selekciju stoke. Ovom mjerom se prua bespovratna podrka po implementiranoj, a prethodno odobrenoj investiciji, nakon administrativne i kontrole na licu mjesta.

  Korisnici Poljoprivredna gazdinstva sa dopunskim djelatnostima prerade poljoprivrednih proizvoda i organizacije proizvoaa, koje ispunjavaju propisane kriterijume, u skladu sa Javnim pozivom.

  Nain plaanja

  Podnosiocima zahtjeva na iro raun u skladu sa Javnim pozivom, a nakon dobijanja izvjetaja nadlene Komisije.

  Realizacija Ministarstvo u saradnji sa savjetodavnim slubama.

  Procedura realizacije

  Na bazi prispjelih zahtjeva u skladu sa javnim pozivom. Podrka se obezbjeuje na bazi dokaza o realizaciji investicije i terenskih izvjetaja savjetodavnih slubi.

  Nadzor i kontrola

  Ministarstvo, odgovorno lice - generalni direktor Direktorata za ruralni razvoj i nadlene inspekcije.

 • 23

  Finansijski plan

  Komponente Iznos u

  Podrka investicijama u preradu na gazdinstvima 350.000,00

  UKUPNO: 350.000,00

 • 24

  2. MJERE RURALNOG RAZVOJA 2.1. Mjere jaanja konkurentnosti poljoprivrede

  2.1.9. UNAPREIVANJE KVALITETA PROIZVODA

  Razlozi za podsticaj

  Kvalitet proizvoda je vaan element trine uspjenosti i konkurentnosti u poljoprivredi. Veu efikasnost mogue je ostvariti vertikalnim integrisanjem poljoprivredne proizvodnje i prerade u jedinstvene eme kvaliteta. Na taj nain je mogue garantovati i vei nivo sljedljivosti proizvoda, to postaje sve vanije sa stanovita potroaa. U crnogorskoj poljoprivredi i preraivakoj industriji uinjeni su vani koraci u pravcu uspostavljanja savremenih sistema politike kvaliteta, ali su za jaanje konkurentnosti potrebni dalji jo intenzivniji koraci. Vii kvalitet mogue je postizati garantovanjem dodatnih elemenata od razliitih oblika zatite geografskog porijekla i geografskih oznaka, pa sve do organskih proizvoda. Ti sistemi su pod posebnom zvaninom zatitom i nadzorom. Kvalitetan proizvod treba da je praen i adekvatnim marketingom. Informacije o visokom kvalitetu proizvoda mogu dodatno privui potroaa. Crna Gora ima znatan potencijal u proizvodnji proizvoda vieg kvaliteta, ali je on za sada jo nedovoljno korien. Neadekvatna tehnoloka opremljenost manjih pogona u kojima se primjenjuju tradicionalne metode proizvodnje hrane oteavaju ispunjavanje zahtjeva iz higijenskog paketa odraavaju se na njihovu konkurentnost. Podrka za unapreivanje proizvodnje (adaptacija objekata, primjena dobre higijenske prakse, dobre proizvoake prakse) i podsticaji podizanju kvaliteta proizvoda i uspostavljanju ema za postizanje viih standarda, pogotovo uz povezivanje primarne proizvodnje i prerade, mogu u znatnoj mjeri poveati mogunosti plasmana poljoprivredno prehrambenih proizvoda na domaem tritu, naroito preko turizma.

  Ciljevi

  poboljanje konkurentnosti primarne poljoprivrede i prerade;

  unapreivanje kvaliteta proizvoda;

  podrka proizvoaima koji se ukljuuju u eme kvaliteta (organska proizvodnja, zatita geografskih oznaka itd.).

  Opis mjera i kriterijumi

  za podrku

  Podrka se obezbjeuje za:

  uvoenje i sertifikaciju sistema upravljanja kvalitetom i bezbjednou hrane;

  ukljuivanje poljoprivrednih proizvoaa u registrovane eme kvaliteta. Podrka za uvoenje i sertifikaciju sistema kvaliteta i bezbjednosti hrane odnosi se na trokove uvoenja i sertifikacije eme kvaliteta i iznosi najvie 50% ukupnih trokova uvoenja i sertifikacije, maksimalno do 8.000 po projektu. Blii kriterijumi i uslovi za ostvarivanje prava za podrku bie definisani javnim pozivom koji e objaviti Ministarstvo. Zahtjev se dostavlja iskljuivo n