of 48 /48
návod k obsluze KVÌTEN 2011 vydání I agro uni-NZ agro uni-NO

agro uni-NZ agro uni-NO

 • Author
  hacong

 • View
  235

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of agro uni-NZ agro uni-NO

 • nvod k obsluze

  KVTEN 2011vydn I

  agro uni-NZ agro uni-NO

 • Ven uivatelikotle DEFRO

  Ven majiteli kotle!

  Pipomnme, e podmnkou sprvnho a bezpenho fungovn kotl typu AGRO UNI-NO/ AGRO UNI-NZ je podrobn seznmen se s nvodem k obsluze, ve kterm jsou obsaeny informace tkajc se konstrukce kotl, monte a zpsobu jejich uvn.

  Ped zapoetm montnch prac a uvn kotle je nutn:- Seznmit se podrobn s tmto nvodem k obsluze,- Zkontrolovat, zda je zsilka kompletn,- Srovnat data z identifikanho ttku zazen s daty na zrunm listu- Zkontrolovat, zda nebylo zazen pi doprav pokozeno,- Ped zprovoznnm ovit, zda je zapojen do st stednho topen (.t.)

  a komnovho kanlu provedeno podle doporuen. Za provozu zazen je nutn dodrovat zkladn zsady uvn kotl:- Neotevrat dvka pi prci kotle,- Vko zsobnku paliva mus bt pi prci kotle tsn uzaveno,- Nesm dojt k plnmu vyprzdnn zsobnku.

  Dkujeme za pochopen.S ctou. PW DEFRO

  Pro zajitn Vai bezpenosti a komfortnho uvn kotle prosme o seznmen se s tmto nvodem k obsluze a odesln kopie sprvn vyplnnho zrunho listu na adresu:

  Odesln zrunho listu nm dovol Vai registraci v nai databzi uivatel kotl AGRO UNI-NO/ AGRO UNI-NZ a zajistit Vm tak rychlou a solidn servisn obsluhu.

  NEODELETE-LI KOPII ZRUNHO LISTU A OSVDEN O KVALIT A KOMPLETNOSTI DODVKY, NEBO NEBUDE-LI VYPLNN ZRUN LIST SPRVN, ZTRCTE AUTOMATICKY VEKER ZRUN NROKY. LHTA PRO ODESLN DOKUMENT JE MAXIMLN DVA TDNY OD DATA MONTE ZAZEN, AVAK NE DLE NE EST MSC OD DATA KOUP.ZTRTA ZRUNCH NROK JE SPOJENA S HRADOU VECH NKLAD NA OPRAVU A DOJEZDU SERVISNHO TMU.

  PW DEFRO -serwisRuda Strawczyska 103a26-067 Strawczyn

  fax 041 303 91 31

  [email protected]

  Varovn ped razy elektrickm proudem

  Vstran znaky a jejich vznam:

  informan znaka

  vstran znaka Varovn ped ohroenm

  zdrav i ivotaPiktogramy umstn na kotli a jejich vznam:

  Ped uvedenm zazen do provozu protte nvod k obsluze.

  Pozor! Hork povrch! Hroz poplen!

  Je zakzno stt pmoped kotlem pi otvrn dvek. Hroz poplen!

  .Veker elektrick zapojen a instalace mus bt provedeny kvalifikovanm specialistou s patinm oprvnnm /SEP do 1kV/.

  Vythnte veden ze zsuvky ped zatkem drbovch i servisnch prac.

  Nezapnejte zazen, dolo-li k pokozen pvodnho kabelu i zsuvky.

  Nevkldejte ruce do pracovnho prostoru spirlovitho plnicho zazen za provozu kotle Hroz trval porann.

  Pi provozu zazen mus bt vko zsobnku paliva tsn uzaveno. Hroz zptn rz plamene a vznik poru.

  Je zakzno sundvn kryt regultoru nebo ventiltoru a jakkoli zasahovn upravovn elektrickch st kotle.

  2

 • 3

  1.ZKLADN INFORMACE.................................................................................................................1.1.Popis konstrukce kotle ................................................................................................................................1.2.Parametry paliva ........................................................................................................................................1.3.Vybaven kotle ............................................................................................................................................1.4.Nzkoteplotn koroze ..................................................................................................................................2.O KOTLECH - UREN .............................................................................................................................3.TECHNICK DATA .................................................................................................................................4.VBR KOTLE K SYSTMU STEDNHO TOPEN ......................................................................................5.MONT KOTL .............................................................................................................................5.1.Doprava a skladovn ..................................................................................................................................5.2.Poadavky na kotelnu .........................................................................................................................5.3.Umstn kotle v koteln ..............................................................................................................................5.4.Spojen kotle s topnm systmem .........................................................................................................

  5.5.Pipojen k elektrick sti .............................................................................................................................5.6.Pipojen ke komnu .......................................................................................................................6. OBSLUHA A PROVOZ .............................................................................................................................6.1.Doplovn vody do systmu ..................................................................................................................6.2.Nulov start kotle /informace pro servis/.............................................................................................6.3. Zprovoznn kotle a provoz /nvod pro uivatele/.......................................................................................6.4. Provoz kotle v manulnm mdu ............................................................................................................6.5.Bezpenostn vybaven ke kotli ................................................................................................................6.6.Sezonn obsluha kotle, itn a drba ......................................................................................6.7.Havarijn vypnut kotle ........................................................................................................................6.8.Postup v ppad vzniku poru komna ....................................................................................................6.9.Odstaven kotle, klidov stav .......................................................................................................................7.POZNMKY K UVN KOTLE .................................................................................................................8.PKLADY PORUCH KOTLE A JEJICH ODSTRANN ..................................................................9.LIKVIDACE KOTLE PO KONCI IVOTNOSTI ................................................................................................10.BEZPENOSTNI PODMNKY UVN .................................................................................................11.ZRUN PODMNKY .........................................................................................................................12.PROVEDEN ZRUN A KONZERVAN OPRAVY A PRCE .....................................................................12.1.POZRUN SLUBY ..........................................................................................................................13.POVINNOSTI MONTRA PI PRVNM ZPROVOZNN ...........................................................................14.POVINNOSTI SERVISU....................................................................................................................15.PROTOKOL TECHNICKHO STAVU KOTELNY A PROVEDEN SYSTMU .T ................................................16.POVINNOSTI MONTRA PI PRVNM ZPROVOZNN /kopie k odesln/...........................17.PROTOKOL TECHNICKHO STAVU KOTELNY A PROVEDEN SYSTMU .T. /kopie k odesln/..................18.ZRUN LIST ........................................................................................................................19.ZRUN LIST /kopie k odesln/ .........................................................................................................20.REKLAMAN PROTOKOL ..................................................................................................................21.REKLAMAN PROTOKOL ..................................................................................................................22.REKLAMAN PROTOKOL ..................................................................................................................

  5.4.1.Smrnice monte a zabezpeen kotl v instalaci otevenho systmu ..........................5.4.2.Smrnice monte a zabezpeen kotl v instalaci uzavenho systmu ...........................5.4.3.Zapojen kotle do topnho systmu ..................................................................................................

  444555699999

  101010121616161616171819192020202021222324252626262728293032343638

  Obsah:

 • 1. ZKLADN INFORMACE

  1. 1. POPIS KONSTRUKCE KOTLE

  Kotle typu AGRO UNI se ve spojen s automatickm podavaem paliva a kontrolovanm procesem spalovn uhl sortimentu hrek naprosto odliuj, kdy se jedn a alternativu pro plynov a olejov kotle, s ohledem na nzk provozn nklady. Podle klasifikace je tento kotel ohvaem vody max. do teploty 90C. Je uren k vhevnm clm v gravitanch systmech nebo systmech s obhovmi erpadly.Kotel typu AGRO UNI-NO me bt nainstalovn v otevenm systmu, kde me bt petlak kapaliny 2,0 baru. V tomto ppad mus bt kotel nainstalovn a zabezpeen v otevenm systmu podle normy PN-B-02413:1991.Kotel typu AGRO UNI-NZ me bt nainstalovn v uzavenm systmu pod podmnkou pouit zabezpeujcho systmu v podob bezpenostn armatury a neselhvajcho zazen k odvdn nadmrnho tepelnho vkonu kotle v podob vestavn chladc hadovit trubice zapojen do vodovodn st s termostatickm ventilem. V tomto ppad mus instalace kotle a pouitch zazen splovat poadavky norem PN-EN-12828 a PN-EN 303-5.Kotel m vodn pl vyroben z atestovanch kotlovch plech (P265GH) o tlouce 6-8 mm. Konstrukce kotle je zaloena na ttan konstrukci kouovho kanlu. Vodn pl kotle tvo rovnobnost stn zpevnnch vzprami a je rozdlen vodnmi pepkami. Rovn horn st ohnit je uzavena vodnm pltm.Palivo je do spalovacho procesu pivdno automaticky ze zsobnku pomoc spirlovho podavae. V litinov komoe probhaj veker procesy vedouc ke splen pivedenho paliva za asti vzduchu dodvanho nvvnm ventiltorem. Popel vznikajc v koncov fzi spalovn se pesouv na hrany spalovac komory, po em propadv do komory popelnku. Spaliny jsou do komna odvdny sopouchem situovanm v zadn sti kotle. Dvka k pidvn paliva, itn a dvek a k popelnku umouj jednoduch pstup k hoku s clem rozplen kotle a jeho itn.Prostor mezi vmnkem kotle a jeho vestavbou je vyplnn izolanm materilem v podob minerln vlny. inn topenit kotle dovoluje spalovn takovho mnostv paliva, jak je nezbytn pro udren teploty zadan uivatelem na elektronickm teplotnm regultoru.Regultor m teplotu vodnho plt a podle namench hodnot d prci podavae paliva a nvvnho ventiltoru. Zrove regultor d i prci obhovho erpadla stednho topen (je-li systm stednho topen tmto erpadlem vybaven). Mimoto je kotel vybaven bimetalickm termometrem s kapilrou slouc k nhradnmu odetu teploty vody odchzejc z kotle. Vestavn regultor s mikroprocesorem na kotli umouje naprogramovn a udren na vymezenou dobu rove teploty odchzej vody z kotle a optimalizaci procesu spalovn nezvisle na zaten kotle. Regultor je vybaven kontrolnm teplotnm idlem a teplotnm bezpenostnm omezovaem, kter zpsobuje zastaven elektrickho napjen ventiltoru a motoreduktoru podavae v ppad nrstu teploty vody v kotli nad 95C. Krom toho je kotel vybaven bimetalickm termometrem s kapilrou slouc k nhradnmu odetu teploty vody vychzejc z kotle.

  4

  Kotel AGRO UNI je vybaven vodnm rotem, kter umouje sputn kotle v ppad nedostatku elektrick energie nebo poruchy podavae.

  V ppad topen na hornm vodnm rotu je poteba potat s menm vkonem kotle (kol. 30% s ohledem na typ paliva) vyplvajc z omezench gabarit paliva.

  PODROBN POPIS KONSTRUKCE, PRCE A POUVN ELEKTRICKHO REGULTORU A VENTILTORU SE NACHZ V PIPOJENCH DOKUMENTECH K TOMUTO NVODU K OBSLUZE. JE POTEBA DODROVAT DOPORUEN OBSLUHY REGULTORU A VENTILTORU.

  KOTEL TYPU AGRO UNI-NO / AGRO UNI-NZ SLOU JAKO ZDROJ TEPLA VE VHEVNCH SYSTMECH, KDE TEPLOTA VODY NEPEKRAUJE 90C.KOTEL ME BT NAMONTOVN A ZABEZPEEN V OTEVENM SYSTMU PODLE NORMY PN-B-02413:1991 - OHEV A ZATEPLOVN, ALE ME BT TAK NAMONTOVN A ZABEZPEEN V UZAVENM SYSTMU PODLE PN-EN12828:2006 - VHEVN INSTALACE V BUDOVCH.

  PROJEKTOVN VODNCH INSTALC STEDNHO TOPEN. PI MONTI KOTLE V UZAVENM SYSTMU JE POTEBA ZABEZPEIT V SOULADU S NORMOU PN-EN-12828, DODATEN MUS BT NOMONTOVNO ZAZEN K ODVDN PEBYTKU VKONU V SOULADU S NORMOU PN-EN 303-5.

  kamenn uhl sortimentu energetick hrek 31-2, vypran s nsledujcmi parametry:

  -granulace 5 25 mm-vhevnost Q 27-28 MJ/kg-vlhkost W 1220C-obsah prachu (granulace zrn mench ne 4mm)

 • 5

  *instalace podle nvodu na stranch 40-41.**voliteln vybaven, kter nen soust vybaven, se tk kotle AGRO UNI-NZ, a plat pro uzaven systm. Vyuvni jinch st ne tch, kter jsou doporueny PW DEFRO, zpsob ZTRTU ZRUKY!!!

  1.4. NZKOTEPLOTN KOROZEPi provozu s teplotou vody proudc do systmu

  stednho topen men ne 65C dochz ke kondenzaci rozputn vodn pry ve spalinch na stnch kotle. V poten fzi uvn kotle me dojt k vtoku kondenztu z kotle na podlahu kotelny. Del provoz v nich teplotch vak me zpsobit korozi, a tm pdem i snen ivotnosti kotle. Proto se provoz kotle s teplotou vody v rozvodech men ne 65C nedoporuuje.

  2. O KOTLECH - URENKotle typu AGRO UNI-NO/ AGRO UNI-NZ jsou ureny k

  ohvn vody v systmu stednho topen do hodnoty vstupn teploty vody nepekraujc 80C a pracovnm tlakem, kter zvis na systmu zabezpeen kotle a vhevn instalace (tabulka4).

  Ureny jsou hlavn k ohvn obytnch prostor pro jednu rodinu. Tyto kotle mohou tak spolupracovat se systmem tepl uitkov vody pomoc tepelnho vmnku. Kotle typu AGRO UNI-NO/ AGRO UNI-NZ, instalovan podle pokyn v tomto nvodu, nen teba ohlaovat pslunmu orgnu technick kontroly.

  Kontroln lohu spalovacho procesu spluje mikroprocesorov regultor, dky emu kotel nevyaduje stlou obsluhu a bezprostedn kontrolu spalovacho procesu. Nicmn podle platnch pedpis, je poadovna kontrola prce kotle, zvlt v dob vpadku elektrickho proudu. Efektem vpadku proudu a tm i zastaven erpadel me bt slab odbr produkovanho tepla, co me zpsobit peht kotle. Proto je nutn zhotovit gravitan obtok, nejlpe s diferennm ventilem, kter v ppad vpadku proudu automaticky odvede pebytek tepl vody z kotle.

  Standardn vybaven kotle j.m.

  ks.

  ks.

  ks.

  kompl.

  ks.

  ks.

  ks.

  ks.

  ks.

  kompl.

  ks.

  ks.

  ks.

  ks.

  ks.

  ks.

  mnostv

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  4

  1

  1

  Nvod k obsluze

  Elektronick regultor*

  Nvvn ventiltor*

  Systm podvn paliva s hokem

  Prodlouen sopouchu se zklopkou

  Zsobnk na palivo

  Litinov mka zabezpeujc r

  Analogov termometr

  idlo oteven krytu zsobnku

  Pomcky k itn kotle

  Bezpenostn armatura**

  uplk na popel

  Termostatick ventil BVTS**

  Noka k nastaven polohy kotle*

  Chladc hadovit trubice**

  Systm vodnho haen HASI I

  PROVOZ KOTLE PI TEPLOT VODY V ROZVODECH STEDNHO TOPEN MEN NE 65C ZPSOBUJE INTENSIVNJ VZNIKN PRYSKYINCH SLOUENIN ZE SPALOVANHO PALIVA, V DSLEDKU EHO DOCHZ K ZALEPOVN VMNKU KOTLE A KOMNOVHO KANLU TMITO SLOUENINAMI, CO HROZ VZNIKEM PORU VE SPALINOVCH PEVODECH A HOEN USAZENCH SAZ.

  S OHLEDEM NA SPECIFIKACI PRCE KOTLE .T. NA TUH PALIVA JE VYADOVN NADHLED NAD ZAZENM V PODOB KADODENN KONTROLY PARAMETR PRCE. JAMIKLE CHYB POADOVAN PROUD, KOTEL JE NADLE POD DOHLEDEM.

  Pi pouvn kotle s hokem o vkonu od 35kW a paliva typu pelety nebo obil se me vkon kotle snit. Vyplv to bezprostedn z topnch hodnot tchto paliv. Netk se menho vkonu hoku!

  Pi volb paliva je poteba brt na zetel palivo pochzejcch z nezaruench zdroj, na eventuln vskyt mechanickch neistot v palivu v podob kamen nebo jinch neholavch materil, kter zhoruj kvalitu spalovn, a mohou pokodit podava.

  Sprvn volba typu a druhu uhl zaruuje: bezhavarijn prci kotle, sporu paliva v porovnn s hormi druhy, omezen kodlivm chemickch slouenin. Neppustn

  je pouvni plastovch materil k rozpalovn nvvnho ohnit!

  V ppad spalovn v kotli na hornm vodnm rotu "tradin spalovn" se doporuuje pouvat kamenn uhl k energetickm clm sortimentu hrek (tda 24/12) podle PN - 91/G - 04510). Na hornch rotech me bt rovn inn dlouho hoc palivo jako: hnd uhl a devo v rznch podobch, tzn. odezky, kul, hobliny, atd. Devo by mlo bt uskladnno minimln jednu seznu. Topen mokrm devem sniuje kvalitu spalovn a nepzniv ovlivuje ivotnost kotle.

  1.3. VYBAVEN KOTLEKotel stednho topen typu AGRO UNI je dodvn

  ve smontovanm stavu spolu se zsobnkem na palivo, dvky k pikldn a itn ohnit a dvky k odstraovn popela. Kotel je rovn vybaven termickou izolac z minerln vlny, zakrytou ochrannm pltm z plechu s lakovanm povlakem

  Tab. 1 Standardn vbava kotle.

  ZSOBNK NA PALIVO BY ML BT ZASYPN SUCHM PALIVEM, KTER NEOBSAUJE NADMRN MNOSTV DROBNHO MATERIL, KTER NEN UREN KE SPALOVN. ZSOBNK NA PALIVO BY ML BT VDY HERMETICKY UZAVEN.PEDCHZEJTE PLNMU VYPRZDNN ZSOBNKU. MINIMALN MNOSTV ZAPLNN ZSOBNKU JE 25%CELHO OBJEMU.KOTEL TYPU AGRO UNI NEN UREN KE SPALOVN ODPADK A NEMOHOUV NM BT SPALOVN ZAKZAN PALILVA.DEFRO NENESE ZODPOVDNOST ZA POKOZEN NEBO PATN I NEINN SPALOVN VZNIKL V DSLEDKU POUIT NESPRVNHO PALIVA.

 • 6

  Tab. 2 Zkladn rozmry kotl typu AGRO UNI s psluenstvm.

  Obr. 1 Zkladn rozmry kotl typu AGRO UNI s psluenstvm.

  E*

  F*

  I*

  A

  C

  H*

  Dz

  BK

  15

  25

  35

  50

  75

  Typ kotle/rozmr

  764

  764

  834

  1044

  1184

  430

  480

  971

  981

  580 921

  580

  887

  680

  1171

  1331

  1381

  1431

  1491

  7461332

  1351

  1500

  1500

  1600

  1517

  1517

  1517

  1517

  1517

  1191

  1351

  1401

  1451

  1511

  1054

  1054

  1124

  1235

  1373

  595 159

  625 178

  770 194

  770 194

  870 245217

  217

  217

  217

  217

  D

  G

  3. DANE TECHNICZNE

  *v ppad pouit regulanch noek se rozmr zv od 28 do 40 mm.

 • 7

  Obr. 2 Zkladn elementy kotl AGRO UNI.1-ocelov konstrukce kotle; 2-dvka k itn, pikldn a k ohniti; 3-dvka k popelnku; 4-napjec vvod; 5-zptn vvod; 6-spoutc vvod; 7-sopouch; 8- dc jednotka; 9-podava paliva s motoreduktorem; 10-ventiltor; 11-zsobnk na palivo; 12-analogov teplomr; 13-horn itn; 14-doln itn; 15-ochrana regultoru proti ru; 16-pipojovac lita; 17-regulovateln noiky; 18-systm vodnho haen HASI I; 19-pipojovac lita idla zklopky; 20-chyt k penen zsobnku na palivo;21-chladc hadovit trubice*; 22-termostatick ventil BVTS otevrajc pvod vody do trubice 23-bezpenostn armatura*; 24-ukzkov zapojen bezpenostn armatury na napjec vvod kotle typu AGRO UNI-NZ nen soust vybaven kotle.*bezpenostn armatura a termostatick ventil BVTS je poteba pouvat u kotle AGRO UNI-NZ s vestavnou chladc hadovitou trubic v prbhu instalace kotle zabezpeenho v uzavenm systmu.

  Obr. 3 Rozmry nhradn komory spalovn /axBxC/ a zsypovho otvoru /D/ kotl AGRO UNI.

  14

  6

  7

  15

  16

  17

  4

  1

  2

  812

  53

  13

  910

  11

  6

  18 19

  21

  22

  25

  2324 20

  5

  Tab. 3 Rozmry nhradn spalovac komory /AxBxC/ a zsypovho otvoru/D/kotl AGRO UNI

  15 272

  354

  308

  304

  354

  25

  35

  50

  75

  D. x v.

  AkaTyp kotle/rozmr

  Bhloubka

  Cvka

  408 480 408x338

  258 336 258x238

  408 406 408x338

  308 436 308x338

  508 480 508x338

  D

  C

  A

  B

 • 8

  JednotkaPodrobn / typ kotle 15 25 35 50 75

  kW

  kW

  kW

  25 35 50 7515

  3

  1,8

  0,30

  do 120

  ~330

  24

  ~330

  25

  ~330

  50

  ~330

  69

  ~330

  86

  do 200 do 280 do 400 do 600

  0,50 0,70 1,00 1,50

  2,6 3,6 4,9 7,3

  4,5-21 7,5-31 10,5-42 15-53 22,5-75

  3 3 3 3

  7,54,5 10,5 15 22,5

  20

  9,6

  25 30 35 38

  16,0 22,3 31,9 47,9

  220 220 220 220220

  90

  2,52,0 2,0 2,0 2,0 2,0

  2,5 2,5 2,5 2,5

  424

  80

  55

  80 80 80 80

  55 55 55 55

  45-80 45-80 45-80 45-80 45-80

  594 592 1018784

  97 127 173 24070

  14x14 16x16 18x18 19x19 24x24

  180 200 210 270160

  6 7 8 10 10

  ~230/50 ~230/50 ~230/50 ~230/50~230/50

  1332

  165 214 291 291 346

  1351 1500 1500 1600

  1054 1124 1235 13731054

  1517

  178

  2/6 2/6 2/6 2/6 2/6

  50 50 50 5050

  178 194 194 245

  2"

  1517 1517 1517 1517

  308x338 408x338 408x338 508x338258x238

  -

  %

  %

  Pa

  g/s

  bar

  wgiel kamienny sortymentu groszek energetyczny 31-2

  C

  C

  C

  C

  kg

  kg

  dm3

  l

  cmxcm

  O mm

  mm

  mm

  mm

  mm

  mbar

  mbar

  mm

  mm

  mm

  bar

  C

  Nominln vkon

  Tda kotle podle PN-EN 303-5

  Emise CO v produktech spalovn podle: PN-EN 12809

  Nominln vkon

  Rozsah vkonu

  Vhevn povrch

  Teplo dodvan do okol

  Poadovan tah spalin

  Pramen spalin pro nominln vkon

  Povrch vyhvanch prostor*

  Optimln tepeln vydatnost

  Teplota spalin pro nominln vkon

  Objem zsobnku na paliva

  Objem havarijnho ohnit

  Max. pracovn tlak: Oteven systm: Uzaven systm:

  Teplota vody pi max. napjen

  Teplota vody pi min. navrcen

  Rozsah regulace teploty

  Zkladn palivo

  Vha kotle

  Objem vodnho kotle

  Profil komnu

  Prmr komnu

  Hloubka

  Minimln vka komnu

  Vka**

  Rozmry otvoru k dodvn paliva

  Napjen

  Prmr vstupnch a vstupnch ntrubk Dn

  Prtokov odpory na vodn stran pro jmenovit vkon At=10C

  Prtokov odpory na vodn stran pro jmenovit vkon At=20C

  Max. vkon

  Prmr spoutcho vvodu

  ka

  Rozmr sopouchu Dz.

  Pracovn tlak hadovit trubice/max**

  Max. ppustn teplota okol

  m.

  W

  V/Hz

  Tab. 4 Zkladn technick data kotl AGRO UNI-NO / AGRO UNI-NZ

  2* Maximln vhevn povrch byl ohodnocen pro jednotku poadavku na teplo q = 125 W/m . ** Vku kotle je mon dodaten regulovat pouitm pipojen noiky. Noiky maj rozsah regulace 28-40mm. *** V ppad vyho tlaku je mon pout reduktor tlaku.

 • A-neholav stavebn materily

  Stavebn hmoty a vrobkyStupe holavosti

  stavebnch materil a produkt

  B-obtn hoc

  C -obtn hoc1

  C -stedn holav 2

  C -holav materily3

  Pskovec, beton, cihly, protiporn omtka, malta, keramick obklady a dlaby, granit

  Devo-cementov desky a prkna, sklenn vlna, minerln izolace

  Bukov devo, dubov devo, lisovan devotskov panely,OSB desky

  Borovicov devo, modnov devo, smrkov devo, korek, prkna z tvrdho deva, gumov podlahov krytiny

  Celuloidov masy, polyuretan, polystyrn, polyetyln, plasty, PVC

  4. VBR KOTLE K SYSTMU STEDNHO TOPEN

  Kotel pro vytpn objektu vybrme na zklad

  tepeln bilance, s ohledem na ztrty vyplvajc z pedvn tepla do objekt.

  V tabulce . 4 jsou uvedeny technick daje, kter umouj zvolit sprvn typ kotle. Vkon kotle je teba zvolit s 10 % rezervou v pomru ke skutenm poadavkm vyplvajcm z vpotu tepeln bilance budovy.

  5. MONT KOTLKotle jsou dodvny ve smontovanm stavu, na

  palet ve fliovm obalu. dic a nvvn jednotka je na dobu pepravy odpojena. Mont me provdt pouze prokolen specialista. Ostatn vybaven instaluje uivatel podle piloench instrukc. Ped zatkem monte kotle zkontrolujte, zda je dodvka kompletn a nen-li nkter jej st pokozena. Nvod k instalaci strana 40, 41.

  .5.1. DOPRAVA A SKLADOVN

  Kotle skladujte v nevytpnch prostorech, v kadm ppad zasteench a vtranch.

  Ke zvedn a spoutn kotl pouijte patin zvedac nad. Ke zvedn a spoutn kotl pouijte patin zvedac nad. Ped dopravou kotle je nutn zajistit jeho stlou polohu na korb vozidla nebo pvsu, aby nedochzelo k jeho samostatnmu posouvn i naklpn. Nejlpe pouijte popruhy i lana, devn klny a kolky.

  5.2. POADAVKY NA KOTELNUKotelna systmu stednho topen mus vyhovovat

  poadavkm normy PN 87/B 0241 a zvlt:mla by bt situovan centrln k ohvanm mstnostem a kotel by ml stt co nejble ke komnu,vstupn dvee do kotelny by se mly otvrat smrem ven z kotelny a bt vyrobeny z neholavch materil,kotelna by mla mt nvvn ventilan systm v podob kanlu o ploe prezu alespo 50% plochy prezu komna, ale ne menm ne 21 x 21 cm, s vvodem v zadn sti kotelny,kotelna by mla mt vfukovou ventilaci u stropu mstnosti s prezem o ploe alespo 25% plochy prezu komnu, ale ne menm ne 14 x 14 cm,nvvn a vfukov otvory ventilace by mly bt zajitny ocelovou mkou.

  5.3. UMSTN KOTLE V KOTELNKotel typu AGRO UNI-NO/AGRO UNI-NZ nepoaduje

  speciln vyroben zklad, je poteba si ovem pamatovat pesn vyven kotle do vodorovn polohy. Doporuuje se uloen kotle na betonov podloce o vce 20 mm. Polohovn kotle umouj regulan patky. Stopky namontujte podle obr. 18 s. 40.

  ZKLADEM PRO VOLBU KOTLE A JEHO PARAMETR JE VPOET TEPELN BILANCE OBJEKTU, PROVEDEN PODLE PSLUNCH PEDPIS O TEPELN OCHRAN BUDOV.

  V KOTELN BY MLO BT ZAJITNO DENN I UML OSVTLEN

  JE ZAKZNO POUI V MSTNOSTI KOTELNY MECHANICK ODSVAC VENTILACE.

  V ppad umstn kotle v suternu doporuujeme uloen na podezdvce o vce minimln 50 mm. Je mon bezprostedn uloen kotle na neholav podloce, v ppad, kdy nehroz zatopen pdnmi vodami. Pi ustavovn kotle je poteba brt zetel na nosnost podlahy i podlo a tak podmnky protiporn ochrany: pi monti a provozu kotle je nutn dodret bezpenou vzdlenost 200 mm od holavch materil, pro holav materily stupn holavosti C3, kter rychle a lehce ho i po odstrann zdroje zaplen, je ochrann vzdlenost dvojnsobn, ili 400mm, neznte-li stupe holavosti okolnch materil, rovn ochrannou vzdlenost zdvojnsobte.Schma instalace uzemnn konstrukce kotle je zobrazena na obr. 19 s. 40.

  Je absolutn vyloueno vystavovn kotl nebo situovn kotl v mokrch nebo vlhkch mstnostech, co urychluje korozn psoben a ve velmi krtkm ase zpsobuje celkov znien kotle.

  Kotel mus bt umstn tak, aby bylo mon pohodln a bez vtch pekek provdt drbov a konzervan prce a itn z kad strany zazen. Vzdlenost pedn stny kotle od protilehl stny by nemla bt men ne 2 m, a z boku ne men ne 0,5 m.

  Obr. 4 Umstn kotle v koteln

  min. 500 mm min. 500 mm

  min. 250 mm

  min. 2000 mm

  KOTLE PEPRAVUJTE VHRADN VE SVISL POLOZE

  Tab. 5 Stupn holavosti nkterch mas a stavebnch materil

  JE POTEBA SESTAVIT OCHRANN UZEMNN UZEMNN KOTLE V MST OZNAENM INFORMANM PIKTOGRAMEM. PIPOJEN ME SESTROJIT POUZE PROKOLEN SPECIALISTA

  9

 • 10

  5.4. SPOJEN KOTLE S TOPNM SYSTMEM - INFORMACE PRO VYKOLEN PERSONL

  Proveden instalace stednho topen mus splovat poadavky norem a prvnch pedpis tkajcch se bezpenosti vhevnch zazen vodnch otevench nebo uzavench systm.

  5.4.1. SMRNICE MONTE A ZABEZPEEN KOTL V INSTALACI OTEVENHO SYSTMU.

  PROVEDEN INSTALACE SYSTMU STEDNHO TOPEN MUS BT PROVEDENA VE SHOD S NORMAMI PN-91/B02413 A BN-71/886427 TKAJCMI SE ZABEZPEEN TOPNCH ZAZEN OTEVENCH VODNCH SYSTM STEDNHO TOPEN A POADAVK NA EXPANZN NDOBY. V PPAD MONTEKOTLE V JINM STT NE V POLSKU, JE POTEBA POSTUPOVAT PODLE NLEITCH NOREM A PEDPIS DAN ZEM.

  Ukzkov schmata zabezpeen instalace ohvn vody vybaven jednm kotlem nebo vmnkem tepla, horn diference.Ukzkov schma zabezpeen kotle je zobrazeno na obr. 5 a 6.

  Obr. 5 Ukzkov schmata zabezpeen instalace ohvn vody vybaven jednm kotlem nebo vmnkem tepla, horn diference, zptn erpadlo.

  2

  1

  Nejdleitj poadavky tkajc se zabezpeujcch zazen a prvk

  1) expanzn ndoba otevenho systmu s minimlnm objemem 4-7% celkovho objemu systmu .t.,2) bezpenostn potrub s prmrem zvislm na vkonu kotle, 3) expanzn ndoba spojena se signalizanm-RS, pepadovm-RP, odvzduovacm-RO a expanznm potrubm-RW;Tab. 6 Jmenovit a vnitn prmry bezpenostnho a expanznho potrub

  -

  80 32 35,940

  40 25 27,2 25

  25

  27,2

  27,2

  Pro expanzn potrub tepeln vkon zdroje

  Tepeln vkon kotle nebo vmnku [kW]

  Bezpenostn potrub [mm]

  Jmenovit prmr

  Jmenovit prmr

  vnitn prmr

  vnitn prmr

  Expanzn potrub [mm]

  Ve Do

  4) expanzn, signalizan, pepadov, odvzduovac a cirkulan potrub umouj udret nleitou teplotu v ndob.5) maximln vka monte expanzn ndoby by nemla pekroit 15 m

  5.4.2. SMRNICE MONTE A ZABEZPEEN KOTL V INSTALACI UZAVENHO SYSTMU

  PROVEDEN INSTALACE STEDNHO TOPEN MUS SPLOVAT POADAVKY POLSKCH NOREM PN-EN 12828:2006- VHEVN INSTALACE V BUDOVCH PROJEKTOVN VODNCH INSTALAC STEDNHO TOPEN SE TK BEZPENOSTI VHEVNCH VODNCH ZAZEN UZAVENHO SYSTMU A TLAKOVCH EXPANZNCH NDOB A NORMY PN-EN 303-5:2002-VHEVN KOTLE NA TUH PALIVA S RUNM A AUTOMATICKM PSUNEM PALIVA SE JMENOVITM VKONEM DO 300 kW.

  PI INSTALOVN KOTL NA TUH PALIVA V UZAVENM SYSTMU JE POTEBA POUT BEZPENOSTN ELEMENTY INSTALACE PED PEHTM, TEDY NADMRNMU NRSTU TLAKU A REGULTOR TEPLOTY K ZEN SPALOVN. V POKOJOVCH KOTLECH TYPU ARGO UNI-NIT ROLIREGULTORU PLN ELEKTRONICK DC JEDNOTKA DEFRO-AG LUX.

  V PPAD POUIT V KOTELN DVOU NEBO VCE KOTL, MUS BT KAD Z NICH ZABEZPEEN PODLE PODMNEK UVEDENCH V NORM PN-91/B-02413, PI BEZPODMNENM DODREN VECH ZSAD TEPELN OCHRANY BEZPENOSTNHO SYSTMU.

  NA BEZPENOSTNCH POTRUBCH JE ZAKZNO INSTALOVAT JAKKOLIV VENTILY A UZVRY. BEZPENOSTN POTRUB BY MLO BT PO CEL SV DLCE ZBAVENO ZBYTENCH ZUEN A ZLOM. V PPAD, E NEEXISTUJEMONOST VEDEN BEZPENOSTNHO POTRUB NEJKRATM A NEJJEDNODUM ZPSOBEM DO EXPANZN NDOBY, ZPSOB VEDENI PRMR BY MLY BT V SOULADU S NORMOU PN-91/B-02413.

  EXPANZN NDOBA, BEZPENOSTN POTRUB, EXPANZN POTRUB, SIGNALIZAN A PEPADOV POTRUB MUS BT UMSTNY V PROSTORU, KDE TEPLOTA NEKLES POD BOD MRAZU (VT NE 0C).

  ZJITN NEPTOMNOSTI TEPELN IZOLACE A SITUOVN EXPANZN NDOBY NEVYHOVUJC NORM PN-91/B-02413 ME BT PI REKLAMACI NA NETSNOSTI V OBDOB POKLESU TEPLOTY POD 0C DVODEM K NEUZNN REKLAMACE A ODMTNUT PROVEDEN OPRAV NEBO VMNY KOTLE .T.

  r. 6 Ukzkov schma zabezpeen kotle AGRO UNI-NO1-kotel; 2-oteven expanzn ndoba.

 • 11

  VESTAVN CHLADC VMNK NEME BT VYUVN JAKO PRTOKOV OHVA UITKOV VODY, ALE POUZE JAKO ZAZEN ZABEZPEUJC VMNK TEPLA.

  PODLE POLSKHO STAVEBNHO PRVA (ROZHODNUT VLDY ZE DNE 12. BEZNA 2009) VECHNY KOTLE NA TUH PALIVA JSOU MONTOVNY V UZAVENM SYSTMU BEZ OHLEDU NA SYSTMY SPALOVN, MUSEJ BT VYBAVENY VEMI VE UVEDENMI BEZPENOSTNMI ZAZENMI A ZEJMNA NEPORUCHOVMI ZAZENMI K ODVDNPEBYTKU TEPELNHO VKONU. V PPAD MONTE KOTLE V JIN ZEMI NE POLSKO, JE POTEBA SEZNMIT SE S NLEITMI PEDPISYCLOV ZEM.

  1

  2

  3

  5

  4

  1 - zdroj tepla; 2- obhov erpadlo; 3 - vhevn obvod; 4 - bezpenostn ventil; 5 - sbrn zazen a doporuen msto k jeho instalaci.

  Obr. 7 Ukzkov bezpenostn schma instalace ohevu vody podle normy PN-EN 12828.

  Obr. 8. Ukzkov bezpenostn schma instalace ohevu vody v kotli AGRO UNI-NZ.1-hadovit trubice; 2-ventil BVTS; 3-filtr uitkov vody; 4-zptn ventil; 5-bezpenostn armatura; 6-idlo ventilu BVTS; 7-sbrn membrnov zazen.

  Elementy zabezpeujc kotel ped nadmrnm nrstem teploty a tlaku:

  1.Teplotn regultor ili elektronick dc jednotka -DEFRO-AG LUX.

  2.Omezova teploty bezpenosti STB s runm nvratem do vstupn pozice (tovrn nastaven 95C).

  3. Neselhvajc zazen k odvdn pebytku tepelnho vkonu bn nazvan chladicm zazenm.

  4. Tlakov sbrn zazen.5. Bezpenostn ventil a tlakomr nebo bezpenostn

  armatura, ke kter pat bezpenostn ventil, tlakomr a odvzduova.

  Obr. 9 Zpsob zapojen termickho zabezpeen odtoku.

  Kontrola funkce termickho zabezpeen odtoku .1. Spustit termostatick bezpenostn ventil odtoku: erven poklop a dotisknout k ventilu. Mus se objevit voda.2. V ppad malho mnostv vytkajc vody zkontrolujte vmnk hadovit trubice z dvodu monho usazen se vodnho kamene a kalu. V ppad poteby vyistit.

  Za sprvnou prci kotle odpovd elektronick regultor (dc jednotka). Jeho kolem je kontrola teploty ohvan vody.

  V ppad pokozen elektronickho regultoru - dc jednotky nebo omezen odbru energie vhevnm systmem ve uveden bezpenostn zazen maj za kol zaruit bezpen vyuvn vhevn instalace.

  Ad. 3 Neporuchov zazen k odvdn pebytku tepla.U kotl typu AGRO UNI-NZ se jako odvdjc zazen

  pebytku tepla pouv vmnk s vydatnou mdnou hadovitou trubic vestavnou do vmnku kotle. Hadovit trubice je vyrobena z ebrovan mdn trubky.

  Pouit chladc zazen pedchz pekroen maximln teploty vody 110C v obhu kotle. Hadovit trubice je zapojena k termostatickmu ventilu, kter funguje bez napjen elektrickou energi. Ve snaze zaruit neselhvajc fungovn je ventil vybaven zdvojenm idlem. Fungovn celho chladicho systmu zvis na tom, pokud se teplota vody na kotli pibl k 95C, tak se termostatick ventil oteve a nastane tak prtok studen vody pes vmnk hadovit trubice, m se rychle a inn sn teplota vody v kotli. Nastaven ventilu je stle a uivatelem neme bt zmnno. Ventil m testov tlatko, kter umouje run oteven prtoku (obr. 9).

  5 2 1

  odpyw

  7

  Y

  3 4

  sie wodocigowacinienie min./max.

  2 bar / 6 bar

  12

  6

  5

  ZABEZPEEN KOTLE A INSTALACE V UZAVENM SYSTMU JE MON POUVAT POUZE V PPAD ZAPOJEN CHLADC HADOVIT TRUBICEK VODOVODN STI. ZDROJEM NAPJEN NEMEBT DOMC VODOVODN SYSTM, PROTOE NEDOSTATEK PROUDU MEPERUIT PSUN VODY DO TRUBICE

 • Vka systmu

  Max. teplota systmu

  Vkon kotle

  innost zazen = 57%

  Vstupn tlak = 0,5 bar

  Tlak oteven bezpenostnho ventilu

  Max. pracovn tlak =2,5 bar

  Velikost membrnovho zazen (10,69x100/57)

  Roztanost vody (297x3,6/100)

  Celkov mnostv vody systmu kotle (97l), vhevn instalace 200l)

  4m

  297

  25kW

  10,69l

  90C

  2,5bar

  18,8~19l

  Pklad

  60 70 90 11080 100

  1,7 2,3 3,6 5,23,0 4,4

  Teplota vody

  Roztanost v %

  50

  1,2

  Roztanost vody v %

  40 50

  16

  57

  28

  14

  20 33 42

  Vstupn tlak

  innost zazen v %

  25

  1,5

  2,0

  0,5

  1,0 1,5 2,0 2,5

  1,0

  Tlak oteven ventilu v barech

  Tabulka 9 Pklad

  Tabulka 8 innost zazen

  Ad. 5. Bezpenostn ventil nebo zabezpeujc armatura (bezpenostn skupina)Zdroj tepla v uzavenm systmu mus bt zabezpeen

  bezpenostnm ventilem. Krom ventilu je poteba nainstalovat tlakomr k men tlaku.

  Tlakomr by ml mt o 50% vt rozsah ne max. pracovn tlak. Hlavnm kolem bezpenostnho ventilu je ochrana vhevn instalace a zdroj tepla ped pekroenm ppustnho pracovnho tlaku (tovrn je nastaven na 2,5baru, oznaen ervenm krytem). Bezpenostn ventil mus bt namontovn na zdroji tepla nebo blzko zdroje na napjecm pevodu, v lehce dostupnm mst a ml by pedchzet pekroen maximlnho pracovnho tlaku ne vce ne o 10%. V ppad pekroen nastavenho tlaku, voda protk odvdcm pevodem, co zpsobuje snen tlaku v instalaci.

  Voda vytkajc z ventilu a pra musej bt odvdny bezpenm zpsobem.

  Doporuuje se pouvn bezpenostn armatury, tzv. bezpenostn skupiny sloen z bezpenostnho ventilu, tlakomru a odvzduovae.

  5.4.3. ZAPOJEN KOTLE DO TOPNHO SYSTMU

  Pro sprvn zapojen kotle k systmu stednho topen je teba provst tyto innosti:1) Spojit vstupn potrub (Obr. 2. poz. 4) se systmem .t. v mst k tomu urenmu,2) Pipojit zptn potrub (Obr. 2. Poz. 4),3) Zapojit bezpenostn systm v zvislosti na zvolenm zabezpeen (oteven nebo uzaven systm),5) Naplnit systm vodou a do chvle dosaen nepetritho prtoku v signalizanm potrub v otevenm systmu5) V uzavenm systmu, ped pipojenm tlakovho sbrnho zazen, je poteba nastavit vstupn tlak, kter mus bt vybrn k parametrm instalace6) Zkontrolovat stav ruvzdorn izolace bezpenostnho systmu,8) V ppad pouit obhovho erpadla (doporuen vrobce zlepujc innost systmu stednho topen), zapojit obhov erpadlo a sestavit gravitan obtok, umoujc pouit topnho systmu i v ppad eventuln poruchy erpadla,9) Pro zvten trvanlivosti kotle je doporuovno pouit msi pro dosaen minimln teploty na kotli 80C, a ve zptnm potrub teplotu vody minimln 55C.10) K systmu stednho topen kotel pipojte pomoc roubovanch nebo prubovch spoj,

  ZAPOJEN KOTLE PIVAENM ZPSOBUJE ZTRTU ZRUNCH NROK!!! MONT KOTLE POVTE SPECIALIZOVAN OSOB /FIRM/ S PATINMI KVALIFIKACEMI A OPRVNNMI. JE ZJMEM UIVATELE, ABY DOHLDL NO TO, E BUDE KOTEL ZAPOJEN PODLE PLATNCH PEDPIS A TAK, ABY MONTN SUBJEKT UDLIL NA SVOJI PRCI ZRUKU NA KVALITU PROVEDEN, KTER BY MLA BT POTVRZEN RAZTKEM A PODPISEM NA ZRUNM LISTU KOTLE.

  12

  Zpsob zapojen chladicho systmu je uveden na obr. 8 a 9. Pmo k vodovodn instalaci je zapojen termostatick ventil a jeho vstup je zapojen do chladc hadovit trubice. Vstup z hadovit trubice je umstn do kanlu. Mont termickho zabezpeen na pvodu vody zvyuje ivotnost, protoe je ventil chrnn ped zneitnm zvpenatm v dsledku tepl vody.

  Ad. 4. Tlakov sbrn zazen.Tlakov sbrn zazen (obr. 7 poz. 5) slou k

  vyrovnvn zmn objemu ohvan vody zpsoben nrstem teploty ve vhevnm systmu. Prostor ve sbrnm zazen je rozdlen na dv sti, vodn a plynovou (nejastji naplnna azotem) rozdlen pomoc membrny. Tlak plynu by ml bt ped pouvnm kotle zkontrolovno a nleit nastaveno, aby mohlo pijmout takov nrst teploty, pi kter nezareaguje tlakov omezova a bezpenostn ventil.

  M pedejt dostn se do sbrnho zazen pi naplnn systmu vtm mnostvm vody ne je potebn rezerva. Sbrn zazen pipojte tlakov v neutrlnm bod instalace, nejlpe na zptnm pevodu. Pi vbru membrnov ndoby v uzavench systmech je poteba se dit doporuenm vrobce, poppad vyut ne uveden pokyny. Kontrolu prce sbrnho zazen je poteba provst jednou ron. V pevodu, spojenm s vhevnou instalac, je poteba zamontovat vyprazdujc a uzavrajc zazen, kter je zabezpeeno ped nhodnm uzavenm, nap. je zabezpeeno drtem a plombou poklopovm ventilem. Jedn se o poadavek ve snaze kontroly vstupnho tlaku pinejmenm jednou ron v rmci drbovch prac bez uvolnn instalace.

  Velikost sbrnho zazen zvis na celkovm mnostv vody ve vhevnm systmu. P vbru sbrnho zazen v uzavenm systmu je poteba se dit doporuenmi vrobce zazen nebo vyut ne uveden pokyny ve snaze vypotat jeho velikost.

  Pklad vpotu objemu sbrnho membrnovho zazen pro kotel s vkonem 25 kW.

  Tabulka 7 Roztanost vody

 • Obr. 11 Schma pipojen kotle k topnmu systmu pomoc plncho-mscho erpadla

  Obr. 12 Schma pipojen kotle k topnmu systmu s vyuitm vodn spojky.

  Obr. 10 Schma pipojen kotle k topnmu systmu pomoc obtokovho mostku.

  Kocio

  Rw

  T 65Cmin

  T 55Cmin

  T

  Kocio

  Rw

  T 65Cmin

  T 55Cmin

  T

  Kocio

  Rw

  T 65Cmin

  T 55Cmin

  T

  Q2Q1

  Q >Q1 2

  a) uzaven systm - voda vystupujc z kotle a napjejc systm se nemch s vodou v systmu

  b) systm sten uzaven voda vystupujc z kotle a napjejc systm se sten mch s vodou v systmu.

  c) systm sten oteven voda vystupujc z kotle a napjejc systm se mch s vodou v systmu.

  d) oteven systm vstupn voda z kotle napjejc systm se nemch se zptnou vodou ze systmu

  Obr. 13 a)-d) Schma funkce tycestnch ventil

  Voda napjejc systm

  Vstupn voda z kotle

  Zptn voda do kotle

  Voda ze zptnho

  veden systmu

  Voda napjejc systm

  Vstupn voda z kotle

  Zptn voda do kotle

  Voda ze zptnho

  veden systmu

  Voda napjejc systm

  Vstupn voda z kotle

  Zptn voda do kotle

  Voda ze zptnho

  veden systmu

  Voda napjejc systm

  Vstupn voda z kotle

  Zptn voda do kotle

  Voda ze zptnho

  veden systmu

  13

  Pro sprvn spojen kotle s vhevnou instalac je poteba dodret ne uveden podmnky: teplota na kotli by nemla bt ni ne 65C, naopak teplota zptn vody by nemla bt ni ne 55C. Je to spojeno s faktem udrovn vodn pry na studench stnch kotle (tzv. pocen se kotle), tento jev zpsob snen ivotnosti kotle. Je mon pedejt tomuto jevu nastavenm vy teploty vody v kotli a regulac teploty v jednotlivch mstnostech termostatickmi ventily nebo pouitm mchacch systm, nap. v podob obtokovho mstku (obr. 10), plncho-mscho erpadla (obr. 11), vodn spojky zejmna u velkch obvod .t. s velkm mnostvm vody (obr. 12) nebo tycestn ventily (obr. 13). Volba zazen, pro dan typu vhevnho systmu, by mla provst oprvnn osoba.

 • Obr. 14 Ukzkov schma vhevn instalace otevenho systmu s teplotn ochranou kotle s pouitm tycestnho ventilu.

  1 - kotel .t.; 2 - rozdlov ventil; 3 - erpadlo TUV; 4 - zsobnk TUV; 5 - rozdlov ventil; 6 - erpadlo .t.; 7 - tycestn ventil; 8 - bezpenostn ventil; 9 - chladc hadovit trubice; 10 - tlakomr; 11 - zazen s membrnou; 12 - topn tleso; 13 - odvzduova; 14 - termostatick ventil BVTS; 15 - teplotn idlo.

  14

  1 - kotel, 2 - sbrn zazen oteven, 3 - ndr s teplou uitkovou vodou, 4 - erpadlo .t, 5 - erpadlo TUV, 6 - rozdlov ventil, 8 - topn tleso

  1

  23

  4 566

  7

  8

  Obr. 15. Ukzkov schma vhevn instalace uzavenho systmu s teplotn ochranou kotle s pouitm tycestnho ventilu.

  15

  145

  1

  3

  28

  1310

  12

  4

  6 5 7

  11

  10

  1

  1

  2

  2

  3

  3

  4

  4

  0

  0

 • 1 - kotel .t.; 2 - bezpenostn ventil; 3 - tlakomr; 4 - odvzduova; 5 - hadovit trubice; 6 - ventil BVTS; 7 - teplotn idlo; 8 - zazen s membrnou; 9 - ventil s poklopem; 10 - termostatick ventil; 11 - erpadlo TUV; 12 - rozdlov ventil; 13 - zsobnk TUV; 14 - erpadlo .t.; 15 - tycestn ventil; 16 - topn tlesa.

  15

  1 - kotel, 2 - termostatick ventil, 3 - erpadlo TUV; 4 - rozdlov ventil, 5 - sbrn zazen oteven, 6 - ndr TUV, 8 - erpadlo .t.; 9 - topn tlesa

  Obr. 16 Ukzkov schma vhevn instalace otevenho systmu s teplotn ochranou kotle s pouitm termostatickho ventilu.

  3

  4

  9

  6

  8 4 7

  2

  1

  5

  Obr. 17 Ukzkov schma vhevn instalace uzavenho systmu s teplotn ochranou kotle s pouitm termostatickho ventilu.

  11

  12

  16

  13

  14 12 15

  8

  9

  310

  1 2340

  243

  1 2340

  15

  145

  1

 • 5.5. PIPOJEN K ELEKTRICK STI

  dc a elektronick st kotle je napjena sovm naptm 230 V / 50 Hz. Mstnost kotelny, ve kter je kotel umstn, by mla bt opatena elektrickm rozvodem typu TN-C nebo TN-S (s ochrannm pevodem nebo ochran-neutrlnm) shodn s pedpisy platnmi v tomto odvtv. Elektrick rozvody (bez ohledu na typ proveden) mus bt ukoneny zsuvkou s uzemnnm.

  Zsuvka by mla bt v bezpen vzdlenosti od zdroj tepla. Doporuuje se, aby bylo ke kotli vyrobeno samostatn veden.

  5.6. PIPOJEN KE KOMNUPro pipojen sopouchu kotle ke komnu pouijte

  ocelovch profil adekvtnho prezu a tvaru. Tlouka plechu, ze kterho bude kouovod vyroben, nesm bt men ne 3 mm. Kouovod mus mt spd ve smru ke kotli. Zvltn pozornost je teba vnovat tsnosti provdnch spojen. Pouit tepeln izolace kouovodu m za kol vylepit tah komna. Velk vliv na prci kotle i jejich skupin m sprvn vka a prez komna. patn parametry komnovho kanlu mohou zpsobovat nepravidelnosti i poruchy v provozu kotle. Velikost prezu komna je uvedena v tabulce . 10.

  Tabulka . 10 Vbr prezu a vky komna

  Ne uveden vzorec usnaduje vbr potebnho prezu komna.

  Kde:F prez komna [ m ] Q tepeln vkon jednoho nebo skupiny kotl pipojen k jednomu komnovmu kanlu [ kW ]h vka komna men od vodorovn roviny rotu kotle po konec vvodu [ m ]

  Komn mus bt vyveden minimln 150 cm nad rove stechy. Stny komnovho kanlu by mly bt hladk, tsn, bez zbytench zen a zalomen a bez dnch dalch ppojek. Nov komn je nutn vysuit a vyht ped rozplenm kotle. V ppad pochybnost nechte

  PI POUIT ZSUVKY BEZ UZEMNN HROZ NEBEZPE RAZU ELEKTRICKM PROUDEM!

  VECHNA ELEKTRICK ZAPOJEN MOHOU BT PROVDNA POUZE SPECIALIOVANM ODBORNKEM S PATINOU KVALIFIKAC A OPRVNNMI/SEP do 1kV/.UIVATELI JE ZAKZNO SUNDVAT KRYT REGULTORU NEBO VENTILTORU A JAKKOLI ZASAHOVAT I UPRAVOVAT ELEKTRICKOU INSTALACI ZAZEN. PROVETE OCHRANN SPOJEN KOTLE V MST OZNAENM INFORMANM PIKTOGRAMEM.

  PRO PIPOJEN KOTLE KE KOMNU POUIJTE KOUOVODY A NSTAVBY VVODU SPALIN DOPORUOVAN VROBCEM. POUIT JINCH NE ORIGINLNCH DL HROZ ZTRTOU ZRUKY NA ZAZEN.

  25 35 7550

  2,6 3,6 7,34,9

  9 10 111016x16

  18018x18

  20024x24

  27019x19

  210

  Vkon kotle [kW]2Topn plocha [m ]

  Minimln vka komnu [m]Minimln prez komnu [cmxcm] [ mm]

  15

  1,8

  814x14

  160

  V komn provit kominkem. Ocelov komny by mly bt o 15 20% vy ne adekvtn zdn komny. Pozor! Z dvodu vysok innosti, doporuujeme pro kotle typu AGRO UNI-NO/AGRO UNI-NZ, pout komnovho vlokovn z nerezov ruvzdorn oceli.

  6. OBSLUHA A PROVOZ 6.1. DOPLOVN VODY DO SYSTMUPed rozplenm kotle je poteba naplnit systm vodou. Naplovn kotle a celho systmu by mlo bt provedeno s vyuitm vypoutcho ntrubku. Tuto innost provdjte pomalu, abyste zajistili nik vzduchu ze systmu. Voda pro obh stednho topen by mla bt zbavena mechanickch i organickch neistot a splovat poadavky normy PN-85/C-04601. V ppad vskytu stlch bytk vody v systmu je mon doplovn vodou o tvrdosti

 • Pi rozpalovn me dojt k niku dmu do kotelny nebo pocen (orosen) kotle. Po rozeht kotle a kouovod by mly uveden jevy ustoupit. V prbhu bnho provozu kotle, spov jeho obsluha na obasnm doplovn paliva v zsobnku a odstraovn popela. Doba obsluhy nepekrauje (v zvislosti na velikosti kotle) od 15 do 30 minut. Jednorzov naplnn zkladnho paliva sta na 1 3 dny prce kotle se jmenovitm vkonem. Zastaven prce kotle me nastat v dsledku vyerpn paliva v zsobnku, nebo v ppad zablokovn spirlovho podavae paliva v dsledku velkch kus i nedoucch pedmt v zsobnku.

  V systmu stednho topen se odbrov tepeln charakteristika mn v zvislosti na zmnch venkovnch klimatickch podmnek (st dne, zmna vnj teploty). Hodnota teploty vody vystupujc z kotle zle tak na tepelnm charakteru budovy pouitch stavebnch a izolanch materilech.

  PW. DEFRO -serwsRuda Strawczyska 103a26-067 Strawczynfax 041 303 91 [email protected]

  17

  seznamte uivatele s obsluhou kotlevyplte potebn daje v Zrunm Listu.

  Dokonen monte a proveden kontroly vhevnosti mus bt zaznamenno v Zrunm Listu. Vyplnn Zrun List by ml uivatel odeslat na adresu vrobce pro registraci uivatele v systmu firmy.

  6.3. ZPROVOZNN KOTLE A PROVOZ (NVOD PRO UIVATELE)

  Ped rozplenm kotle zkontrolujte:- Prchodnost systmu,- Zda je systm sprvn naplnn vodou,- Stav vody v bezpenostnm systmu kotle.

  Kotel pracuje v nepetritm pracovnm mdu (bez vyhaovn), proto jej tak nerozpalujeme pli asto. Ped rozplenm kotle doplte palivo do zsobnku tak, aby jej bylo mon hermeticky uzavt. Pi doplovn paliva dbejte, aby se v nm nenachzely pli velk kusy paliva, kovov pedmty, kameny i jin tlesa, kter by mohly zpsobit zablokovn spirlovho podavae paliva.

  Pot zapnte regultor v mdu manulnho zen reim run prce, na dobu, po kter podava doprav st paliva ze zsobnku do topenit (3-6 minut). Na dopraven vrstv paliva skrz rozpalovac dvka umstte kousky papru, a na papr kousky dv. Potom zapalte papr, zavete dvka a zapnte ventiltor. Kdy je topenit rovnomrn rozplen, pestavte regultor do automatickho pracovnho mdu reim automatick prce. V tomto pracovnm reimu nastavte na regultoru hodnotu zadan teploty (teplota vody v kotli), definujte as prce podavae a urete interval mezi dalmi automatickmi zapnutmi podavae. Tuto innost provete podle procedur a pokyn uvedench v nvodu k obsluze regultoru.

  V ppad vyhasnut v kotli v prbhu rozpalovn je poteba ohnit vyistit, provtrat kanly kotle a opt zahjit rozpalovn. Po jednorzovm zaplen kotel pracuje bez poteby obsluhy a proces spalovn se odehrv plynule. V prbhu bnho provozu kotle, spov jeho obsluha na obasnm doplovn paliva v zsobnku a odstraovn popelaNastaven dc jednotky je poteba vyregulovat v zvislosti na aktuln vnitn teplot a spalovanho paliva. Nastaven hodnoty je poteba vybrat (pi kontrole stavu a obraz ohn v ohniti) tak, aby:topenit nevyhaslo v dsledku pli malch dodvek paliva po pli dlouhch intervalech, aby podava neshazoval z plochy topenit vrstvu ru. erven, dmc ohe poukazuje na to, e je pvod vzduchu do spalovac komory pli mal. Svtl, bl ohe naopak, e je psun vzduchu pli velk. Ohe ho sprvn tehdy, kdy je mon zpozorovat ist, intenzivn hoc lut plamen. Nastaven upravujte s krokem maximln 5 10 % stvajcho stavu jednorzov. Je poteba piblin 20 30 minut ne se projev zmny v nastavovanch parametrech podavae (a/nebo regulace pvodu vzduchu) na aktivn vrstv hocho ru. V automatickm pracovnm reimu regultor m teplotu vody uvnit kotle a na zklad namench hodnot adekvtn reguluje innost spirlovho podavae paliva a nvvnho ventiltoru. Zrove regultor d prci obhovho erpadla stednho topen, je-li jim systm vybaven.

  PRAVIDELN ALESPO JEDNOU DENN OTVREJTE DVKA TOPENIT A KONTROLUJTE STAV PLAMENE, EVENTULN PI ZJITN NEPRAVIDELNOST A NARUEN PLYNULOSTI SPALOVACHO PROCESU, PODLE POTEBY VYREGULUJTE ZADAN PARAMETRY. JE POTEBA ROVN ODSTRANIT STRUSKU V PPAD JEJHO ZJITN NA ROTU OHNIT.

  VYUVN KOTLE PI TEPLOT V NE 65C INN PEDCHZ TVOEN KONDENZTU A ZRYCHLEN KOROZI KOTLE.

  PI ROZPALOVN STUDENHO KOTLE ME NASTAT SREN VODN PRY NA STNCH KOTLE, TZV. POCEN, KTER ME VYPADAT, JAKOBY KOTEL VYTKAL. TENTO JEV JE ZCELA PIROZEN, A ZANIK PI ROZPLEN KOTLE NAD 65C. V PPAD ZCELA NOVHO KOTLE, V ZVISLOSTI NA VENKOVNCH ATMOSFERICKCH PODMNKCH A TEPLOTY VODY UVNIT KOTLE, ME TENTO JEV TRVAT I NKOLIK DN.

  PEDCHZEJTE PLNMU VYPRZDNN ZSOBNKU NA PALIVO. MINIMLN HLADINA ZAPLNN ZSOBNKU NA PALIVO JE 25% JEHO OBJEMU.

  MON NIKDY STT NAPROTI KOTLE. HROZ TO POPLENM.

  V DOB PRCE KOTLE, MUS BT KRYT ZSOBNKU UTSNN - HROZ VRCEN PLAMENE DO ZSOBNKU. V PRBHU OTEVRN DVEK NEN

  JE POTEBA POUVAT POUZE ORIGINLN NHRADN SOUSTKY KOUPEN U SPOLENOSTI DEFRO. SPOLENOST DEFRO NENESE DNOU ZODPOVDNOST ZA NESPRVN CHOD ZAZEN VZNIKL V DSLEDKU NEORIGINLNCH DL.

 • 1005

  5

  10

  10

  kg/hkW 15

  15

  20

  20

  25

  25

  30

  30

  35 40 45 50 60 70 80 9055 65 75 85 95

  czas

  po

  daw

  ania

  pal

  iwa

  /s/

  as prodlevy podvn paliva /s/

  3,3025,7

  2,6420,5

  2,2017,1

  1,8014,7

  1,6512,8

  1,4011,4

  1,3210,2

  1,199,35

  1,108,58

  1,007,90

  0,947,35

  0,886,84

  0,826,40

  0,776,00

  1,8814,7

  1,9815,4

  2,0816,2

  2,2017,1

  2,3218,1

  2,4719,3

  2,6020,5

  2,8022,0

  3,0023,7

  3,3025,7

  3,6028,0

  2,3918,7

  2,5119,6

  2,6420,5

  2,7721,6

  2,9022,6

  3,1024,2

  3,3025,7

  3,5227,4

  3,7029,4

  2,8022,3

  2,9023,3

  3,1424,5

  3,3025,7

  3,4727,0

  3,6028,5

  3,3025,7

  3,4426,8

  3,5928,0

  3,7729,4

  1,3810,8

  1,4611,4

  1,5512,1

  1,6512,8

  1,7613,7

  1,8014,7

  2,0015,6

  2,2017,1

  2,3018,7

  2,6420,5

  2,9022,8

  3,3025,7

  3,7029,4

  2,2917,9

  2,6420,5

  2,7521,4

  3,0423,7

  3,1624,7

  pro kotle AGRO UNI 15-25*

  pro kotle AGRO UNI 35-75*

  *Pozor!!! Nen mon nastavit parametry tak, aby mohlo dojt k pekroen nominlnho vkonu kotle, co by zpsobilo neefektivn spalovn paliva.

  1005

  5

  10

  10

  kg/hkW 15

  15

  20

  20

  25

  25

  30

  30

  35 40 45 50 60 70 80 9055 65 75 85 95

  czas

  po

  daw

  ania

  pal

  iwa

  /s/

  as prodlevy podvn paliva /s/

  7,1349,1

  9,5065,4

  5,7039,3

  4,7532,7

  4,0728,0

  3,5624,5

  3,1721,8

  2,8519,6

  2,5917,8

  2,3816,4

  2,1915,1

  2,0414,0

  1,9013,1

  1,7812,3

  1,6811,6

  4,0728,0

  4,2829,4

  4,5031,0

  4,7532,7

  5,0334,6

  5,3436,8

  5,7039,3

  6,1142,1

  6,5845,3

  7,1349,1

  7,7753,5

  5,1835,7

  5,4337,4

  5,7039,3

  6,0041,3

  6,3343,6

  6,7146,2

  7,1349,1

  7,6052,4

  8,1456,1

  10,3671,4

  9,5065,4

  8,7760,4

  6,2042,3

  6,4844,6

  6,7946,7

  7,1349,1

  7,5051,7

  7,9254,5

  10,9675,5

  10,1870,1

  9,5065,4

  8,9161,3

  8,3857,7

  7,1349,1

  7,4351,2

  7,7753,5

  8,1456,1

  10,6973,6

  10,0669,3

  9,5065,4

  9,0062,0

  8,5558,9

  3,0020,7

  3,1721,8

  3,3523,1

  3,5624,5

  3,8026,2

  4,0728,0

  4,3830,2

  4,7532,7

  5,1835,7

  5,7039,3

  6,3343,6

  7,1349,1

  8,1456,1

  10,6973,6

  9,5065,4

  8,5558,9

  9,5065,4

  4,9634,1

  4,7532,7

  5,7039,3

  5,944,09

  6,5845,3

  6,8447,1

  18

  W tabeli 11. podano orientacyjne nastawy mocy kotw. Kady kociol naley ustawic indywidualnie w zalenoci od potrzeb konkretnego obiektu ogrzewanego oraz skladu jakociowego paliwa.Tabela 11. Orjentacyjne nastawy mocy kotw AGRO UNI-NO/AGRO UNI-NZ przy spalaniu wegla kamiennego - groszek, warto opaowa 28,5 MJ/kg.

  6.4. PROVOZ KOTLE V MANULNM REIMU / HAVARIJN SPALOVAC KOMORA

  Topen s pouitm pevnho rotu s automatickm ventiltorem.

  Vypnte elektronick regultor a vythnte kabel ze zsuvky, otevete dvka popelnku a ohnit. Oistte povrch ohnit a odstrate palivo z povrchu ohnit. V kotli AGRO UNI je k dispozici pevn rot, kter je chlazen vodou. Pot opt zapojte kotel do elektrick st.Pipojit elektronick regultor, pejt k MENU INSTALACE a odpojit podava paliva nastavenm v menu PODAVA V REIMU AUTO do pozice VYPNUT. Pot na rot dejte papr a tsky, rozpalte v kotli ohe a postupn pidvejte mal kousky uhl, dokud nevznikne vrstva ru cca 6-10cm vysok. Po zskni rozplen vrstvy zasypejte komoru runho topen palivem / s vlastnostmi uvedenmi v kapitole 1.2./

  V PPAD NEDOSTATKU ELEKTRICKHO NAPT NEBO EVENTULN PORUCHY SYSTMU PODVAJCHO PALIVO, KOTEL ME POD PRACOVAT POD PODMNKOU GRAVITANHO ODBRU TEPLA NEBO ZA STLHO DOZORU KOTLE.

  maximln po horn okraj litinov mky, kter zabezpeuje r. Pot uzavete vechna dvka, pepnte regultor do reimu automatick prce a nastavte poadovanou teplotu vhevn vody. Je poteba kontrolovat proces spalovn a doplnit palivo, kdy nejprve prokypte r pomoc vhodnch nstroj. Jakmile se budete chtt vrtit k automatickmu reimu, je nutn kotel dobe vyistit a v MENU INSTALACE nastavit PODAVA V REIMU AUTO do pozice ZAPNUT. Topen s pouitm pevnho rotu, bez automatickho ventiltoru.

  Vypnte elektronick regultor a vythnte kabel ze zsuvky, otevete dvka popelnku a ohnit. Oistte povrch ohnit a odstrate palivo z povrchu ohnit. V kotli AGRO UNI je k dispozici pevn rot, kter je chlazen vodou. Pot na rot dejte papr a tsky, rozpalte v kotli ohe a postupn pidvejte mal kousky uhl, dokud nevznikne vrstva

  REIM SPALOVN BEZ AUTOMATICKHO VENTILTORU JE POTEBA POUVAT VHRADN S CLEM OCHRANY PED ZAMRZNUTM INSTALACE A POD PODMNKOU ZARUEN GRAVITANHO ODBRU TEPLA A P NEUSTLEM HLDN KOTLE.

 • 19

  ru.Po zskni rozplen vrstvy, zasypejte komoru runho topen palivem / s vlastnostmi uvedenmi v kapitole 1.2. Spalovn v kotli bude probhat samovoln s vydatnost, kter zvis na dodanm mnostv vzduchu a nleit nastavenmi popelovmi dvky. Je poteba kontrolovat proces spalovn a doplnit palivo, kdy nejprve prokypte r pomoc vhodnch nstroj. Jakmile se budete chtt vrtit k automatickmu reimu je nutn kotel dobe vyistit.

  6.5. ZAZEN ZABEZPEUJC KOTEL.Kotle AGRO UNI maj zabezpeen, kter sniuj riziko stavu ohroen, ale je poteba nadle dohlet na kotel. K zkladnmu zabezpeen kotle pat:teplotn idlo na clon spirlovho podavae - v ppad

  vrcen plamene / ru/ do podavae elektronick regultor kotle pepne podavae paliva do reimu stl prce /na dobu 10 minut/, co zpsob odstrann ru z podavae. Zabezpeen funguje v ppad, kdy je kotel napjen elektrickou energi.

  idlo oteven krytu zsobnku na palivo - ve znanm stupni omezuje monost vrcen plamene do systmu podvn paliva a vytvoen tzv. "druhho komnu". V ppad oteven nebo ponechn netsn otevenho krytu zsobnku v prbhu prce kotle, idlo pedv signl do elektronickho regultoru, kter rozpojuje podava paliva a ventiltor a zrove spust akustick signl.

  termick zabezpeen kotle AGRO UNI-NO - - v ppad pekroen krajn teploty 85C

  bimetalick idlo umstn u teplotnho idla kotle odpoj ventiltor a podava. Zabezpeen pedchz zavaen vody v instalaci, v ppad peht kotle nebo pokozen elektronickho regultoru. Po zafungovn tohoto zabezpeen, kdy teplota klesne na bezpenou hodnotu, idlo se samovoln odblokuje a alarm se vypne. V ppad pokozen, ne pehni, tohoto idla bude hok, ventiltor a podava paliva vypnut.

  AGRO UNI-NZ - v ppad pekroen krajn teploty 95C na kotli pouit teplotn bezpenostn omezova STB v elektrickm systmu regultoru odpoj napjen ventiltoru a podavae. Zabezpeen pedchz zavaen vody v instalaci v ppad peht kotle nebo jeho pokozen.

  zabezpieczenie przeciwprzecieniowe podajnika paliwa -zablokovn spirlovho podavae zpsob seznut elementu zabezpeujcho motor ped pokozenm. Zabezpeujcm elementem je roub M5x50 s estihelnkovou hlavic/tda ivotnosti 8.8/ se zvitem ne delm ne 10mm zabezpeena estihelnkovou matic M5. roub je vyroben pro PW DEFRO na zakzku a je dostupn jako nhradn soustka a nevztahuje se na nj zruka.

  systm automatickho vodnho haen HASI I-zabezpeen ped vrcenm plamene do potrub podavae paliva. Zabezpeen je realizovno nezvisle na napjen elektrickou energi s podporou termostatickho ventilu. V ppad nebezpenho nrstu teploty / nad 95C/ v systmu podvn paliva, nsleduje oteven ventilu a voda z expanzn ndre, umstn vedle kotle, gravitan stk do podavae paliva, m uhas r v podavai.

  JE POTEBA PRAVIDELN KONTROLOVAT STAV TSNN KRYTU ZSOBNKU NA PALIVO. PO UZAVEN ZSOBNKU, TSNN BY MLO TSN PILHAT K POVRCHU. NEPPUSTN JE PRSVITN TSNN A SPRY MEZI KRYTEM A ZSOBNKEM PALIVA.

  gaszc zarzewie ognia.

  6.6. SEZNN OBSLUHA KOTLE, ITN A DRBA

  kadodenn obsluhav zvislosti na pouvanm palivu je poteba pravideln

  kontrolovat hladinu paliva v zsobnku. Minimln mnostv paliva je 25% objemu zsobnku. Po doplnn paliva je poteba dobe utsnit zsobnk!

  v prbhu prmrnho spalovn posta popelnk vyprzdnit kad druh den. Je poteba mt na pamti pouit rukavic.

  tdenn obsluhaotevete dvka ohnit a zkontrolujte stav plamene. V

  ppad rozpoznan nenormlnch stav je poteba opravit nastaven.

  odstranit strusku; pokud se objev v ohniti ve vtm mnostv, je poteba opravit proporce mnostv uhl a vzduchu. V ppad permanentnho vskytu strusky zkontrolujte, jestli je typ uhl v souladu s doporuenm typem.

  msn obsluhaProvete tdenn obsluhu a krom toho:vyistte plochy pro veden tepla - spalinov kanly, bon

  stny spalovac komory. Doporuuje se itn jednou tdn, co znan sniuje spotebu paliva. Ped itnm je nutn kotel vypnout hlavnm vypnaem, pokat a bude kotel zcela studen a zabezpeit hok ped zneitnmi, kter se do nj mohou dostat. itn je poteba provdt dvky kotle pomoc nstroj, kter jsou dodvny spolu s kotlem.

  zkontrolovat nahromadn zbytk strusky v hoku, eventuln uhasit kotel a vyistit hok..

  zkontrolovat, jestli se v zsobnku na palivo a ochrannm potrub podavae uhl nevyskytla akumulace uhelnho prachu nebo jinch odpad, kter je poteba odstranit.

  zkontrolujte stav vzduchovch trysek a jejich prchodnost.

  POZOR! Ve uveden innosti je poteba rovn provst po ukonen topn sezny. Kotel je nutnPOZOR! Ve uveden innosti je poteba rovn provst po ukonen topn sezny. Kotel je nutn.

  Doporuuje se rovn nainstalovn dodatenho systmu haen HASI II napjenho z vodovodn st, fungujcho nezvisle na psunu elektrick energie. Dodaten systmy haen sniuj riziko vrcen plamene do podavae paliva.

  Systm HASI II je nadstandardnm vybavenm platnm podle cenku.

  Instrukce monte systmu haen HASI I a II a poznmky tkajc se drby najdete na stranch 43-44. obrzky 23 a 24.

  PRACOVN TEPLOTA JEDNOTLIVCH ST KOTLE ME DOSHNOUT A 400C! VE SNAZE VYISTIT KOTEL JE POTEBA KOTEL VYPNOUT A VYKAT, DOKUD SE TEPLOTA POVRCHU KOTLE NESN.SERVISN INNOSTI A DRBU JE NUTN PROVDT S DKLADNOU OPATRNOST A TYTO INNOSTI MOHOU PROVDT POUZE DOSPL OSOBY. MUS DVAT POZOR, ABY SE V PRBHU ITN KOTLE NENACHZELY V BLZKOSTI DTI. PED ZAHJENM SERVISNCH INNOST A DRBY JE POTEBA ODPOJIT NAPJEN KOTLE.K OBSLUZE KOTL POUVEJTE RUKAVICE, OCHRANN BRLE A POKRVKY HLAVY.

  PRO ZACHOVN SPRVN EFEKTIVITY SPALOVN JE NUTN UDROVAT KONVEKN KANLY A PLECHY UVNIT TOPENIT V NLEIT ISTOT. SAZE, PYLY A POPEL, VZNIKAJC PI SPALOVN, ZPSOBUJ SNEN EFEKTIVITY A INNOSTI SPALOVACHO PROCESU.

 • Po poru v komn je nutn zavolat kominka, aby provedl vyitn pevod a zjistil technick stav komnu.

  7. POZNMKY K UVN KOTLE

  1. Kotel mohou obsluhovat pouze dospl osoby, kter se seznmily s tmto nvodem a jsou prokoleny ve vci obsluhy kotle2. Je zakzno pebvn dt v blzkosti kotle bez dohledu dospl osoby3. K rozpalovn se nesm pouvat tekut rozpalovadla nebo holav tekutiny, pouijte tuh materily- dv, papr atd.4. Proniknou-li do kotelny nebezpen holav plyny i vpary, nebo probhaj-li v koteln prce, kter by mohly zapinit vznik poru (nap. lepen, lakovn), je bezpodmnen nutn ped zatkem tchto prac kotel vypnout. 5. Po dobu prce kotle teplota ohvac vody nesm pekroit 90C. Pi peht kotle aktivujte vechny mon odbry tepla ze systmu, vypnte ventiltor a tsn uzavete dvka kotle. 6. Na kotli a v jeho blzkosti neodkldejte a neumisujte dn holav materily7. Napjec veden obhovho erpadla a erpadla systmu tepl uitkov vody vete zdaleka od zdroj tepla (dvka, sopouch)8. Je zakzno zasahovn a manipulace s elektrickmi a konstruknm stmi kotle.9. Pouvejte palivo doporuen vrobcem o koncesovanch dodavatelch (nejlpe s atestem). 10. Pi odstraovn popela z kotle se nesm ve vzdlenosti men ne 1,5 m od nj nachzet dn holav materily. Popel odkldejte do ruvzdornch ndob opatench vkem.11. Po skonen topn sezony kotel a kouovody dkladn proistte. Kotelna by mla bt udrovan such a ist. Vyjmte palivo z kotle, z potrub podavae, ze zsobnku paliva a ponechte kotel a zsobnk s pootevenmi dvky a vky.

  6.9. ODSTAVEN KOTLEPo konci topn sezny nebo jinch ppadech

  plnovanho odstaven kotle z provozu, je teba ponechat zcela shoet posledn dvku paliva vsypanou do spalovac komory a pot odstranit strusku a popel ze spalovac i popelnkov komory. Kotel dkladn vyistte, bezpodmnen vyistte spalovac komoru, prostor popelnku a kouovody a konvekn kanly.

  V dob klidu kotle me bt voda z jeho plt vyputn pouze v ppad nutnch opravnch i montnch prac. Pro ochranu kotle mimo topnou seznu je nutn jej oistit od popela a usazenin obsahujcch nejvce sry a provst konzervaci.

  V ppad monte kotle v chladnch a vlhkch kotelnch, je poteba v letnm obdob zajistit jeho ochranu ped vlhkost, napklad vloenm absorpn vloky pohlcujc vzdunou vlhkost (nap. nehydratovan plen vpno, Silica Gel)

  20

  Celkov prohldky je poteba provst jednou ron v dob odstaven kotle z provozu. Nalezen poruchy kotle, nap. pokozen pohonu podavae paliva, pirozen opotebovn st je nutn nahlsit autorizovanmu servisu.

  6.7. HAVARIJN VYPNUT KOTLE

  V havarijnch situacch nebo stavech jako:- Nrst teploty vody v kotli nad maximln hranici

  85C, regultor pejde do havarijnho stavu, rozepne kontakty omezovae STB a zapne obhov erpadlo a erpadlo systmu tepl uitkov vody, vypne ventiltor a podava paliva. Tento stav je signalizovn na displeji regultoru. Pro reaktivaci prce omezovae STB zjistte pinu jeho aktivace a eventuln ji odstrate,

  - Zven tlaku,- Zjitn nhlho, velkho vtoku vody z kotle nebo

  systmu,- Prasknut potrub, ohva, armatur i zazen

  (uzvry, ventily, erpadla),- Jinch ohroen a naruen bezpenosti provozu

  kotle, Postupujte takto: 1) Odstrate palivo z komory topenit do plechov

  ndoby, dvejte pozor, abyste se nepoplili, nenadchali kodlivho koue (v mstnosti pobvejte krtce, v rmci monosti otevete dvee a ventilan otvory). Odstraovn ru z komory topenit lze provdt pouze s pomoc druh osoby. V ppad silnho zadmen mstnosti kotelny, kter by nedovolovalo odstrann ru, zavolejte hasie. Je dovoleno zasypn komory topenit suchm pskem. Je bezpodmnen zakzno uhaen ru v topeniti zalitm vodou. Prolvn topenit vodou me probhat pouze mimo mstnost kotelny, na erstvm vzduchu, ze vzdlenosti minimln 3m;

  2) zjistte pinu havrie, odstrate ji, po ujitn, e je kotel a cel systm opraven a funkn, mete zat s uvedenm systmu do provozu.

  6.8. POSTUP V PPAD VZNIKU PORU KOMNA - ZAPLEN SAZ V KOMN.

  Vzncen saz v komnu je zpsobeno zaplenm nahromadnch st uvnit komnovch pevod (odvdjcch kou), kter se nasbraly v prbhu provozu kotle a nebyly vyitny kominkem.

  1. Zavolejte hasie (tel. slo 150), podrobn uvete informace o situaci a pesn umstn budovy;2. Uhaste topenit;3. Dobe uzavete dvka kotle a komnu, m zamezte psunu vzduchu (nedostatek vzduchu me asem zat uhaovat);4. Po celou dobu kontrolujte dlku komnovho pevodu od mstnost, jestli se neobjevuj praskliny, ktermi se me ohe rozit do mstnost;5. Pipravte k eventulnmu pouit hasc prostedky, nap. hasic pstroj, deku, chladc hadici k vodn instalaci, vodu v ndob;6. Zpstupnit mstnosti a pedat nezbytn informace hasim.

  V DOB HAVARIJNHO ZASTAVEN PROVOZU KOTLE BEZPODMNEN DBEJTE O BEZPENOST LID A DODRUJTE PROTIPORN PEDPISY.

  ZAKAZUJE SE ZALVAN KOMNU VODOU, CO HROZ JEHO ROZTRENM.

  JE POTEBA MT NA PAMTI, E NETSNMI PEVODY SE MOHOU DOSTAT JISKRY NEBO VAC SPALINOV PLYNY DO MSTONSTI, V TOM NEBEZPEN KYSLINK UHELNAT (DM).

  PO ZAKOCZONYM SEZONIE GRZEWCZYM NALEY DOKADNIE OCZYCI KOCIO ORAZ ZABEZPIECZY PRZED WPYWEM WILGOCI. JEELI NIE MA TAKIEJ KONIECZNOCI NIE SPUSZCZA WODY Z INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, POZOSTAWIENIE WODY CHRONI KOCIO ORAZ ARMATUR PRZED KOROZJ.

 • Druh poruchy

  1. Nhl narst tlaku a teploty

  2. Nelze doshnout nastaven teploty

  3. Plin nrst teploty nad nastavenou hodnotu

  Mon pina

  zaven ventily

  vyregulovat tah klapkou v sopouchu kotle

  vyistit kotel

  dosypat palivo s lep tepelnou vdajnost nebo vymnit palivo na kvalitnj

  pli velk tah komnu

  zneitn vmnk

  pli mal kalorita paliva

  pli velk tah pi pli vysok vdajnosti paliva

  pout regultor tahu nebo palivo s men vhevnost

  otevt ventily

  Doporuen oprava

  5. Kou utk dvky

  vymnit tsnc provaz2. Pokozen provaz

  1 patn komnov tah pli nzk komn mal prez komna ucpan komn nebo zneitn kotel

  prodlouit vvod komna zvtit prez komna vyistit komn (kotel) vyistit komn (kotel)

  6.Dm unik ze zsobnku na palivo

  patn nastaven as podvn paliva

  slab tah komnu a patn proveden ventilace

  dobe nastavte as podvn paliva ve stavu ohvn a tak ve stavu udrovn

  vyistte protikouov otvory u retorty - zavolejte servisn oddlen

  zmit tak komnu zkontrolovat innost ventiltoru a tahventilace

  zkontrolujte vlhkost a kvalitu pouitho paliva

  4. Kou unik isticmidvky

  patn uzaven dvka vyregulovat zmek

  vyistit provaz vymnit tsnc provaz

  zneitn provaz pokozen tsnc provaz

  7. Objevuj se krtk exploze plyn

  8. Kotel v provozu pli zahv komn

  9. patn spalovn paliva

  10. Pli velk spoteba paliva

  11. Vytven pkvarku ve labovm hoku v prbhu pouvn kotle

  pli nzk nastaven teploty v kotli zvit teplotu nedostaten odbr tepla z kotle a s tm spojen dlouh provozn prodlevy zpsobuj vyhasnut plamene

  neuzavrejte ventily na vech hocch umonte odbr tepla pomoc topnch tles a jinch odbratel tepla, nap. boiler.

  rozven vzduchu v komn

  pli dlouh tak komnu

  nesprvn nastaven kotle v zvislosti na komn pli mal mnostv pivdnho vzduchu ke spalovn

  nekvalitn palivo

  patn proveden instalace .t.

  patn volba kotle do budovy

  palivo s nzkou kaloritou patn nastaven prce kotle

  patn funknost kotle zpsoben velkou vystupujc ztrtou

  pli nzk nastaven plamene v retort

  sprvn nastavit as podvn paliva podledoporuen vrobce odstranit pkvar z retortyzmenit produktivitu ventiltoru zmnou otek na regultoru nebo zmnou nastaven clony u ventiltoru

  pli velk mnostv vzduchu dodvanho ke spalovn

  pli vysok teplota spalin me bt zpsobena velkm tahem nebo pli velkm mnostvm vzduchu potebnho ke spalovn.

  zmnit nastaven kotle vyzkouet palivo od jinho dodavatele

  zkontrolujte instalaci .t.

  provete energetick audit budovy

  zkontrolujte kvalitu paliva a jeho vlhkost

  pouijte doporuen DTR kapitola "Zapojen kotle ke komnu"

  pli dotaen clona ventiltoru - uvolnit zablokovan klapka na vvodu ventiltoru- odblokujte rozhbnm osy klapky, kter vynv z krytu, nebo zavolejte servisn oddlen

  zmte tah komnu nasate regultor tahu na komnov pevod zmte teplotu vyluovanch spalin (sprvn teplota je 110-200C)

  nasadit komnov nstavek (hasi)

  8. PKALDY PORUCH KOTLE A JEJICH ODSTRANN

  21

 • Typ poruch

  12.Na deskch se ukld velk mnostv strusky a tvo se speence

  Mon pina

  patn kvalita paliva

  sprvn nastavit as podvn paliva a as prodlevy podle doporuen vrobce

  v rmci monost uchovvat palivo v suchm prosted

  patn spalovn paliva

  pli velk vlhkost paliva zkontrolujte kvalitu paliva a jeho vlhkost

  Doporuen oprava

  15.Motor pracuje, ale spirlov podava se neobrac

  stren zvlaky

  pokozen pevodu

  pokozen spirla podavae

  vmna zvlaek

  vmna pevodu - zavolat servis

  vmna spirly podavae - zavolat servis

  16. Roztaven idla vracejcho se plamene

  pokozen spirla podavae tsn uzavt kryt podavae

  sprvn nastavit as podvn paliva ve stavu zahvn a ve stavu udrovn vymnit idlo vracejcho se plamene - zavolatservis

  14. Tee olej z pevod patn tsnn vmna pevod - zavolat servis

  17. Stren zvlaek zablokovn podavae vymnit zvlaku

  odstranit palivo ze zsobnku havarijn otvorem k vyprzdnn zsobnku a potrub podavae zptnm chodem spirly prohlet dodvan palivo a odstranit zneitn, kter me zablokovat podava

  13. Vtok vody ze spodnho isticho potrub nebo popelnku

  pli nzk nastaven teploty v kotli zvit teplotu

  mokr palivo vysuit / zmnit palivo

  PED ZAVOLNM SERVISNHO ODDLEN JE POTEBA DKLADN VYISTIT KONVENKN KANLY A STNY OHNIT, A TAK ZPSTUPNIT VSTUP KE KOTELN V PPAD EVENTULN VMNY KOTLE.

  9. LIKVIDACE KOTLE PO KONCI IVOTNOSTI

  Kotel s elektrickm psluenstvm podlh Evropsk smrnici 2002/96/E tkajc se pouitch elektrickch a elektronickch zazen, proto:

  - na identifikanm ttku je uvedeno oznaen shodn se smrnic (pekrtnut ko) tkajc se pouitho elektrickho a elektronickho zazen

  - demontujte sti spojen rouby odroubovnm, a svaovan sti rozeznm

  - ped serotovnm kotle odpojte regultor a motoreduktor spolu s pevody, kter se likviduj zvl v souladu s utilizac elektronickch a elektrickch zazen. Tyto dly je zakzno likvidovat spolu s ostatnm bnm odpadem. Msto skladovn tchto odpad je ureno sprvou msta. Zbytek st kotle se likviduje klasickm zpsobem, zvlt kovov rot

  - pi demont dodrujte bezpenostn pravidla, pouitm sprvnho nad a pslunch ochrannch prvk (rukavice, pracovn odv, brle, a podobn).

  22

 • 11. ZRUN PODMNKY

  Garant a vrobce:

  1. Garant udluje Kupujcmu zruku na prodan vrobek na zsad a podmnkch uvedench v tto zruce.2. Zruka je vystavena na kotel typuAGRO UNI-NO/AGRO UNI-NZ*...............................................Se sriovm slem (vc dohody kotel .t.) pod podmnkou proveden celkov platby za vc dohody a odesln na adresu vrobce kopie sprvn vyplnnho Zrunho Listu.3. Spolu se zrunmi podmnkami je Kupujcmu pedn nvod k obsluze, ve kterm jsou uvedeny podmnky provozu kotle, zpsoby jeho oprav a parametry komna, paliva a kotlov vody.4. Garant garantuje sprvn provoz kotle, budou-li pesn dodrovny podmnky uveden v nvodu k obsluze zazen, zvlt pak tkajc se parametr pouitch paliv, komna, kotlov vody a zpsobu pipojen k systmu stednho topen.5. Zruka se nevztahuje na dly podlhajc pirozenmu opoteben pi uvn, zvlt: rouby, matky, madla, keramick dly a tsnic prvky. Tato zruka se rovn nevztahuje na elementy elektrickho vybaven zazen, na tyto se vztahuje samostatn zruka udlovan vrobcem tchto dl.6. Termn udlen zruky je potn ode dne pedn vrobku Kupujcmu a je:a. 5 let na tsnost tepelnho vmnkub. 2 roky na zbyl sti a bezproblmov provoz kotle, avak ne dle jak 3 roky od data vrobyc. 1 rok na litinov dly a pohybliv dly ve vbav kotled. Zruka se nevztahuje na dly podlhajc opoteben vlivem uvn, jako: rouby, matky, madla, keramick dly a tsnc prvky.7. Zruka je udlena na zem Polska8. Po dobu platnosti zruky garant zajist bezplatn proveden opravy, odstrann fyzick vady v termnu:a. 14 dn od data ohlen, jestli odstrann zvady nevyaduje vmnu konstruknch st vci dohodyb. 30 dn od data ohlen, jestli odstrann zvady vyaduje vmnu konstruknch st vci dohody9. Ohlen zvady v rmci platn zruky (Reklaman protokol) by mlo bt provedeno okamit po zjitn vskytu fyzick vady, avak nejpozdji do 14 dn do jejho zjitn. 10. Zvadu ohlaste na adrese vrobce, s doloenm vyplnnho a raztkem prodejce potvrzenho reklamanho protokolu, kter je soust nvodu k obsluze. Pi ohlaovn zvady uvete:a. Typ a velikost kotle, sriov slo, slo vrobce (data na identifikanm ttku),b. Datum a msto koup,c. Strun popis zvady,d. Systm zabezpeen kotle (druh expanzn ndoby),e. Pesnou adresu a telefonn slo ohlaovatele zvady.V ppad reklamace nesprvnho spalovn v kotli, nadmrnho usazovn neistot, pronikn koue kolem doplovacch dvek,

  * sprvn zvraznit

  Obchodn Spolenost DEFRO Ruda Strawczyska 103a26-067 Strawczyn

  tel. 041 303 80 85, 041 303 87 94fax 041 303 91 31

  by mla bt soust reklamace i odborn kominick expertza, potvrzujc vhodnost a splnn vech podmnek uvedench v nvodu k obsluze, stvajcho komnovho kanlu a sestavench kouovod pro dan kotel.V ppad reklamace vtoku vody z kotle je zakzno kontrolovat tsnost kotle pomoc stlaenho vzduchu.11. Prodleva v proveden opravy nenastane, jestli garant nebo jeho zstupce bude pipraven k odstrann vady v termnu dohodnutm s kupujcm a nebude moct opravu provst z dvod nezavinnch ze strany garanta (nap. patn dostupnost kotl, vpadek proudu nebo vody).12. V ppad, kdy Kupujc dvakrt znemon proveden reklaman opravy, i pes pipravenost garanta k jejmu proveden, vyplv z toho, e rezignuje na sv zrun nroky a oprava nebude provedena. 13. Jestli nen mon reklamovanou zvad odstranit, po proveden t zrunch oprav kotle stle nepracuje sprvn, ale hod se k dalmu uvn, Kupujc m prvo:a. K zskn slevy mrn ke znehodnocen vlivem vznikl zvady,b. K vmn vadnho kotle na nov nezvadn.14. Je mon vymnit vadn kotel za nov v ppad, e garant uzn, e nelze zvadu odstranit.15. Garant nenese zodpovdnost za nesprvn vbr kotle v pomru k tepelnm poadavkm na ohvn (nap. vbr kotle nedostatenho vkonu). Doporuuje se, aby byl vbr kotle provdn ve spoluprci s adekvtn nvrhskou spolenost nebo pmo s garantem.16. Zruka se nevztahuje na kotle, pokozen v dsledku:a. patn pepravy zazen,b. patn monte neoprvnnou osobou, zvlt v ppad nedodren norem PN-91/B-02413, PN-EN 12828, PN-EN 303-5.c. Provdn nesprvnch svpomocnch oprav,d. Nesprvnho provozu a jinch faktor nezavinnch vrobcem.17. Zruka zanik v ppad nedodren pokyn v nvodu k obsluze a nevztahuje se na:a. Korozi ocelovch st v oblasti sopouchu, vznikl v dsledku dlouhodobho provozu kotle pi teplot vody vystupujc z kotle ni ne 65C,b. patn monte neoprvnnou osobou, zvlt v ppad nedodren norem PN-91/B-02413, PN-EN 12828, PN-EN 303-5.c. Pokozen kotle vyplvajcch z pouit pro napjen systmu stednho topen vody patn tvrdosti (peplen plech topenit v dsledku usazovn kotlovho kamene),d. Nesprvnou funkci kotle v dsledku nepostaujcho komnovho tahu nebo patn zvolenho vkonu zazen,e. kody vznikl v dsledku vpadku proudu.18. a)Garant me dat po Kupujcm finann odkodnn za ohlen neopodstatnn reklamace. Me rovn poadovat po kupujcm hradu nklad spojench s odstrannm fyzick vady, jestlie dvodem jejho vzniku bylo patn uvn a provozkotle.b) Podmnkou zrun opravy je osvden Kupujcho p podvn reklamace, e v ppad neoprvnn reklamace hrad nklady Kupujc, jak je uvedeno v kap. 18a.19. Nepodstatn vady neovlivuj uitkovou hodnotu kotle a zruka se na n nevztahuje.

  24

 • 25

  20. Podmnkou uznn reklamace je doloen dokladu o koupi a sprvn vyplnn Zrunho Listu spolu s Reklamanm Protokolem.21. Neplatn je Zrun List bez data, raztka a podpis, stejn tak i s pokrtanmi daji a opravami provedenmi neoprvnnmi osobami.22. Pipojen kotle do topnho systmu me provdt pouze specializovan instalatr, s obecnm oprvnnm (bezpodmnen nutn je zpis a raztko na Zrunm Listu).23. Nulov start kotle do topnho systmu a vechny opravy a innosti mimo rozsah innost uivatele popsan v nvodu k obsluze me provst pouze autorizovan servis prokolen vrobcem. Nulov start kotle je zpoplatnn, a jeho nklady pokrv uivatel.24. Reklamovan elektrick psluenstv (mikroprocesorov regultor, ventiltor) odelete do sdla DEFRO na nklady garanta. Vrcen vadnho zazen je podmnkou uznn reklamace a bezplatn vmny. Neodesln st v termnu 7 pracovnch dn zpsob neuznn reklamace a pokryt jejich nklad uivatelem.25. Pouvejte pouze originln nhradn dly zakoupen u spolenosti DEFRO. Firma DEFRO nenese dnou zodpovdnost za nesprvnou prci kotle v dsledku monte nesprvnch dl.

  12. PROVEDEN ZRUN A KONZERVAN OPRAVY A PRCE

  Podmnky zruky Servis 48H1. Programem Servis 48h jsou zasteeny kotle, jejich producentem je spolenost DEFRO Robert Dziubea.2. Ohlen rek lamace provete prostednictv m maloobchodnho prodejce, velkoobchodnho prodejce nebo bezprostedn do firmy na slo fax. 041 303 80 85, e-mail: [email protected], potou na adresu firmy.3. Podmnkou uznn reklamace je doloen dokladu o koupi a sprvn vyplnn Zrunho Listu spolu s Reklamanm Protokolem.4. Servis 48h" garantuje, e DEFRO vynalo maximln sil, aby byla doba odstrann zvad znemoujcch nebo podstatn komplikujcch pouvn kotle DEFRO co nejkrat, a nepekroila dva dny od data ohlen reklamace.5. Doba odstrann zvad se me prodlouit, z dvod nezavinnch spolenost DEFRO, mezi jinmi nutnost vmny konstruknch st kotle, nedostatek nhradnch dl u dodavatele, nepzniv klimatick podmnky (vy mocnosti).6. Nedodren tohoto termnu neme bt podntem k jakmkoli sporm mezi klientem a spolenost DEFRO i Autorizovanm servisnm partnerem.7. Pro usnadnn servisnch slueb byla pro zkaznky zzen servisn infolinka na tel. sle: 509 702 720. Na tomto sle obdrte nezbytn informace,rady a pokyny pro vyzen jakkoli servisn zleitosti.

  l.p. datum

  1.

  2.

  3.

  Popis zvady, opraven dly. Popis provdnch innost

  PoznmkyRaztko a podpis

  servisu

  4.

 • 13. POVINNOSTI MONTRA PI PRVNM ZPROVOZNN

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  Zkontrolovat funknost ventilace kotelny.

  Zkontrolovat osvtlen mstnosti (zda je postaujc pro obsluhu kotle a jeho ppadn opravy)

  Zkontrolovat pstup k mstm, kter vyaduj sezonn drbu (istic achty, regultor, zsobnk paliva, motoreduktor, ventiltor) Zkontrolovat tsnost spoj a ppojek k systmu stednho topen.

  Zkontrolovat tsnost pipojen kotle ke komnu. Zkontrolovat mnostv paliva v zsobnku (posta-li k rozplen kotle).

  Zkontrolovat tsnost dvek zsobnku paliva (zda je uzaven na dv zpadky).

  Zkontrolovat zda elektrick veden ventiltoru, motoreduktoru, zapalovae idel atp. nebyla pi peprav pokozena a zda jejich uloen v zazench je sprvn.

  Zkontrolovat zapojen vech elektrickch veden v regultoru

  Zkontrolovat usazen spojovacch kostek v regultoru a usazen idel.

  Zkontrolovat spojen podvacho mechanismu s tlesem kotle a motoreduktoru, a spojen zsobnku s potrubm podavae (v ppad demonte od kotle za elem pepravy do kotelny).

  innosti k proveden PoznmkyProvedeno

  Msto instalace kotle:

  ulice:............................ slo popisn .............

  potovn smrovac slo __ __-__ __ __

  obec:...................................................

  Datum zprovoznn kotle: .......................................

  Raztko a podpis osoby provdjc zprovoznn kotle:

  ................................................

  14. POVINNOSTI SERVISU

  Pro splnn oekvn a poadavk naich zkaznk a uivatel kotl DEFRO nae firma ke dni 01. 12. 2008 rozila klu nabzench servisnch slueb. Krom typickch zrunch slueb nabzme i tyto zpoplatnn pozrun sluby:1. Kontrola ventilace kotelny. 2. Kontrola tsnosti dvek (v ppad poteby dotsnn silikonem nebo vmna tsnn, zpoplatnno podle cenku). 3. Kontrola proveden hydraulickch zapojen.4. Kontrola pipojen kouovodu kekomnu.5. Kontrola elektrickch zapojen v regultoru. 6. Kontrola tsnosti dvek zsobnku paliva. 7. Kontrola sestaven podvacho mechanismu s tlesem kotle.

  8. Kontrola elektrickch rozvod ventiltoru, motoreduktoru a idel, zda nejsou pokozeny. 9. Kontrola zda nedolo k prav kotle (popis v poznmkch).10. Kontrola funkce a umstn vech idel.11. itn vmnku (odstrann usazenin).12. itn popelnku (odstrann usazenin).13. Regulace provozu kotle pro pouit palivo (intervaly psunu paliva, provozu a vkonu ventiltoru)Ve uveden innosti by mly bt provdny i v prbhu kad reklaman opravy.

  12.1POZRUN SLUBY

  Pozrun opravy se d podle aktulnho cenku, kter je dostupn na:www.defro.pl

  26

 • 27

  [email protected]

  Obchodn spolenost DEFRO Robert Dziubea26-067 Strawczyn Ruda Strawczyska 103A tel. 041 303 80 85 fax 041 303 91 31 [email protected] www.defro.pl

  PROTOKOL TECHNICKHO STAVU KOTELNYA PROVEDEN SYSTMU STEDNHO TOPEN

  Tento protokol me vyplnit pouze zamstnanec servisu spolenosti DEFRO nebo autorizovan instalatr spolenosti DEFRO za ptomnosti uivatele. Uivatel je povinen zodpovdt vechny otzky v ne uveden anket a umonit prohldku vech st systmu stednho topen v budov a v koteln. Nezodpovzen nkter z otzek ankety nebo nesouhlas s prohldkou systmu stednho topen budovy zpsob ztrtu zrunch nrok na zazen. Jmno a pjmen uivatele: ...........................................................................................................................................................................

  Pesn adresa : .........................................................................................................................................tel.:...............................................

  Typ kotle ........................................................ Sriov slo kotle ................................................................. Vkon kotle..........................kWANKIETA

  Shoda proveden kotelny a systmu stednho topen v budov s poadavky Polskch Norem PN-87/B-02411 Vestavn kotelny na tuh paliva a PN-91/B-02413 Zabezpeen otevench vodnch systm stednho topen. Poadavky.

  Neshoda alespo jednoho z ne uvedench bod ankety s poadavky Polskch norem zpsobuje ztrtu zruky na tsnost vmnku kotle.

  1. Zpsob proveden topnho systmu

  1.1 Oteven systm

  1.2 Uzaven systm

  2. Vbr vkonu kotle v pomru k tepelnm potebm budovy (na zklad eho bylo stanoveno potebn dosaiteln teplo)

  3. Vka umstn expanzn ndoby H, od nejvyho bodu obhu vody ke dnu expanzn ndoby(tk se pouze otevenho systmu):

  V systmech s gravitanm obhem nebo obhovm erpadlem na vstupu z kotle H 0,3 m

  S erpadlem s vtlanou vkou Hp instalovanm ve zptnm veden: H 0,7 Hp [m]. H 0,7 Hp [m].

  4. Expanzn a bezpenostn potrub systmu .t. (vskyt, prmr, vodorovn zalomen).

  5. Objem expanzn ndoby.

  6. Regulan a mc psluenstv v systmu.

  7.Shoda zabezpeen gravitanho systmu odvodu tepla ze systmu s ne uvedenm obrzkem. Zkontrolovat zda diferenn ventil pracuje sprvn!!!

  8. Zpsob doplovn vody do systmu (sprvn pomoc napjen).

  9.

  10. Ochrana systmu ped zamrznutm.

  11. Zpsob monte, kompletace vybaven, umstn kotle.

  12. Zpsob konzervace kotle.

  13. Shoda pouitho paliva s doporuenmi vrobce.

  Ventilace kotelny, nvvn / vfukov (ptomnost, zpsob proveden).

  Datum proveden expertzy

  ................................................... (raztko a podpis kontrolora)

  Uivatel svm podpisem potvrzuje, e expertza byla provedena za jeho ptomnosti a e odpovdi udlen ve ve uveden anket jsou pravdiv a shodn s relnm stavem. Jestli porucha kotle nastala z dvodu proveden monte kotle a parametr kotelny v rozporu s poadavky uvedenmi v polskch normch, vzdv se uivatel vech zrunch prv. V tomto ppad zodpovdnost za vznikl kody spad na zhotovitele zapojen systmu stednho topen nebo vrobce vadn bezpenostn i regulan armatury.

  Obec; Datum a Podpis uivatele kotle DEFRO...............................................................................................................................

  Poad expertzy Shoda s polskou normou

  ANO NE

  erpadlo

  Ventil uzavrajc erpadlo

  Ventil uzavrajc erpadlo .t..

  Ventil uzavrajc erpadlo

 • 28

  16. POVINNOSTI MONTRA PI PRVNM ZPROVOZNN

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  Zkontrolovat funknost ventilace kotelny.

  Zkontrolovat osvtlen mstnosti (zda je postaujc pro obsluhu kotle a jeho ppadn opravy)

  Zkontrolovat pstup k mstm, kter vyaduj sezonn drbu (istic achty, regultor, zsobnk paliva, motoreduktor, ventiltor) Zkontrolovat tsnost spoj a ppojek k systmu stednho topen.

  Zkontrolovat tsnost pipojen kotle ke komnu. Zkontrolovat mnostv paliva v zsobnku (posta-li k rozplen kotle).

  Zkontrolovat tsnost dvek zsobnku paliva (zda je uzaven na dv zpadky).

  Zkontrolovat zda elektrick veden ventiltoru, motoreduktoru, zapalovae idel atp. nebyla pi peprav pokozena a zda jejich uloen v zazench je sprvn.

  Zkontrolovat zapojen vech elektrickch veden v regultoru

  Zkontrolovat usazen spojovacch kostek v regultoru a usazen idel.

  Zkontrolovat spojen podvacho mechanismu s tlesem kotle a motoreduktoru, a spojen zsobnku s potrubm podavae (v ppad demonte od kotle za elem pepravy do kotelny).

  innosti k proveden PoznmkyProvedeno

  Msto instalace kotle:

  ulice:............................ slo popisn .............

  potovn smrovac slo __ __-__ __ __

  obec:...................................................

  Datum zprovoznn kotle: .......................................

  Raztko a podpis osoby provdjc zprovoznn kotle:

  ................................................

 • 29

  [email protected]

  Obchodn spolenost DEFRO Robert Dziubea26-067 Strawczyn Ruda Strawczyska 103A tel. 041 303 80 85 fax 041 303 91 31 [email protected] www.defro.pl

  PROTOKOL TECHNICKHO STAVU KOTELNYA PROVEDEN SYSTMU STEDNHO TOPEN

  Tento protokol me vyplnit pouze zamstnanec servisu spolenosti DEFRO nebo autorizovan instalatr spolenosti DEFRO za ptomnosti uivatele. Uivatel je povinen zodpovdt vechny otzky v ne uveden anket a umonit prohldku vech st systmu stednho topen v budov a v koteln. Nezodpovzen nkter z otzek ankety nebo nesouhlas s prohldkou systmu stednho topen budovy zpsob ztrtu zrunch nrok na zazen. Jmno a pjmen uivatele: ...........................................................................................................................................................................

  Pesn adresa : .........................................................................................................................................tel.:...............................................

  Typ kotle ........................................................ Sriov slo kotle ................................................................. Vkon kotle..........................kWANKIETA

  Shoda proveden kotelny a systmu stednho topen v budov s poadavky Polskch Norem PN-87/B-02411 Vestavn kotelny na tuh paliva a PN-91/B-02413 Zabezpeen otevench vodnch systm stednho topen. Poadavky.

  Neshoda alespo jednoho z ne uvedench bod ankety s poadavky Polskch norem zpsobuje ztrtu zruky na tsnost vmnku kotle.

  1. Zpsob proveden topnho systmu

  1.1 Oteven systm

  1.2 Uzaven systm

  2. Vbr vkonu kotle v pomru k tepelnm potebm budovy (na zklad eho bylo stanoveno potebn dosaiteln teplo)

  3. Vka umstn expanzn ndoby H, od nejvyho bodu obhu vody ke dnu expanzn ndoby(tk se pouze otevenho systmu):

  V systmech s gravitanm obhem nebo obhovm erpadlem na vstupu z kotle H 0,3 m

  S erpadlem s vtlanou vkou Hp instalovanm ve zptnm veden: H 0,7 Hp [m]. H 0,7 Hp [m].

  4. Expanzn a bezpenostn potrub systmu .t. (vskyt, prmr, vodorovn zalomen).

  5. Objem expanzn ndoby.

  6. Regulan a mc psluenstv v systmu.

  7. Shoda zabezpeen gravitanho systmu odvodu tepla ze systmu s ne uvedenm obrzkem. Zkontrolovat zda diferenn ventil pracuje sprvn!!!

  8. Zpsob doplovn vody do systmu (sprvn pomoc napjen).

  9.

  10. Ochrana systmu ped zamrznutm.

  11. Zpsob monte, kompletace vybaven, umstn kotle.

  12. Zpsob konzervace kotle.

  13. Shoda pouitho paliva s doporuenmi vrobce.

  Ventilace kotelny, nvvn / vfukov (ptomnost, zpsob proveden).

  Datum proveden expertzy

  ................................................... (raztko a podpis kontrolora)

  Uivatel svm podpisem potvrzuje, e expertza byla provedena za jeho ptomnosti a e odpovdi udlen ve ve uveden anket jsou pravdiv a shodn s relnm stavem. Jestli porucha kotle nastala z dvodu proveden monte kotle a parametr kotelny v rozporu s poadavky uvedenmi v polskch normch, vzdv se uivatel vech zrunch prv. V tomto ppad zodpovdnost za vznikl kody