of 35 /35
Petar Bojaniæ UDK: 172.4: 316.485 Institut za filozofiju i društvenu teoriju Originalni nauèni rad Beograd PREVOÐENJA RATA U MIR: VRATITI MIRNO ZA DRAGO * „goniti leš“ – ka šestom stihu pesme Jehude Halevija „Ljubav prema neprijatelju“ 1 u prevodu Franza Rosenzweiga Apstrakt: Tekst istrauje poreklo i istorije „utemeljenja“ i „prevoðenja“ rata u mir putem nasilja. Analizom poznate sintagme „vratiti milo za drago“ unutar nekoliko kljuènih tekstova koji pokušavaju da „institucionalizuju“ mir (radi se o tekstovima Kelsena, Kanta, Levinasa, Deride itd.), autor pokušava da pronaðe mo- guænost jednog drugaèijeg odnosa prema nasilju. Interpretacija pesme Jehude Hale- vija „Ljubav prema neprijatelju“ u prevodu Franza Rosenzweiga treba da bude osnovni orijentir na putu ka novom i drugaèijem miru. Kljuène reèi: prevoðenje, neprijatelj, mir, uzvraæanje, quid pro quo, ljubav prema neprijatelju, leš. 127 FILOZOFIJA I DRUŠTVO 2/2005 * Tekst je raðen u okviru nauènoistraivaèkog projekta Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu Moguænost primene modernih filozofsko-politièkih pa- radigmi na procese drušvene transformacije u Srbiji/Jugoslaviji koji finansira Mini- starstvo za nauku, tehnologije i razvoj republike Srbije (br. 2156). Kratka verzija ovoga teksta predstavljena je 19. februara 2005. godine u Aachenu na konferenciji „Frieden: Eine philosophische Herausforderung?“, koji je organizovao Kulturwissenschaftliches Institut u Essenu i RWTH iz Aachena. 1 „Feindesliebe“ je naslov koji je smislio Franz Rosenzweig. Oba prireðivaèa dela Abu el-Hassan Jehuda ben Samuel ha-Levi-ja, Samuel David Luzzatto (1864, Lyck, u Padovi) i Haim Brody (1894-1930 u Berlinu) u naslovu navode prve reèi ili prvi stih svake pesme. Cf. Jehuda Halevi. Fünfundneunzig Hymnen und Gedichte, Gesammelte Schriften IV, Hague/Boston/Lancaster, Martinus Nijhoff Publishers, 1983, S. 183-184. Verzija pesme „Ljubav prema neprijatelju“, koja se nalazi u Sabra- nim delima je preštampana iz drugog izdanja Rosenzweigovog prevoda himni i pesa- ma Jehude Halevija iz 1927 godine (Jehuda Halevi, Zweiundneunzig Hymnen und Gedichte, deutsch, mit einem Nachwort und mit Anmerkungen, Zweite Ausgabe, Berlin, Lambert Schneider Verlag, 1927).

„goniti leš“ – ka šestom stihu pesme Jehude Halevija „Ljubav ......vija „Ljubav prema neprijatelju“ u prevodu Franza Rosenzweiga treba da bude osnovni orijentir na putu

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of „goniti leš“ – ka šestom stihu pesme Jehude Halevija „Ljubav ......vija „Ljubav prema...

Page 1: „goniti leš“ – ka šestom stihu pesme Jehude Halevija „Ljubav ......vija „Ljubav prema neprijatelju“ u prevodu Franza Rosenzweiga treba da bude osnovni orijentir na putu

Petar Bojaniæ UDK: 172.4: 316.485Institut za filozofiju i društvenu teoriju Originalni nauèni radBeograd

PREVOÐENJA RATA U MIR:VRATITI MIRNO ZA DRAGO*

„goniti leš“ – ka šestom stihu pesmeJehude Halevija „Ljubav prema neprijatelju“1

u prevodu Franza Rosenzweiga

Apstrakt: Tekst istra�uje poreklo i istorije „utemeljenja“ i „prevoðenja“rata u mir putem nasilja. Analizom poznate sintagme „vratiti milo za drago“ unutarnekoliko kljuènih tekstova koji pokušavaju da „institucionalizuju“ mir (radi se otekstovima Kelsena, Kanta, Levinasa, Deride itd.), autor pokušava da pronaðe mo-guænost jednog drugaèijeg odnosa prema nasilju. Interpretacija pesme Jehude Hale-vija „Ljubav prema neprijatelju“ u prevodu Franza Rosenzweiga treba da budeosnovni orijentir na putu ka novom i drugaèijem miru.

Kljuène reèi: prevoðenje, neprijatelj, mir, uzvraæanje, quid pro quo, ljubavprema neprijatelju, leš.

127

FIL

OZ

OF

IJA

ID

RU

ŠT

VO

2/2

00

5

* Tekst je raðen u okviru nauènoistra�ivaèkog projekta Instituta za filozofiju idruštvenu teoriju u Beogradu Moguænost primene modernih filozofsko-politièkih pa-radigmi na procese drušvene transformacije u Srbiji/Jugoslaviji koji finansira Mini-starstvo za nauku, tehnologije i razvoj republike Srbije (br. 2156).

Kratka verzija ovoga teksta predstavljena je 19. februara 2005. godine u Aachenu nakonferenciji „Frieden: Eine philosophische Herausforderung?“, koji je organizovaoKulturwissenschaftliches Institut u Essenu i RWTH iz Aachena.

1 „Feindesliebe“ je naslov koji je smislio Franz Rosenzweig. Oba prireðivaèadela Abu el-Hassan Jehuda ben Samuel ha-Levi-ja, Samuel David Luzzatto (1864,Lyck, u Padovi) i Haim Brody (1894-1930 u Berlinu) u naslovu navode prve reèi iliprvi stih svake pesme. Cf. Jehuda Halevi. Fünfundneunzig Hymnen und Gedichte,Gesammelte Schriften IV, Hague/Boston/Lancaster, Martinus Nijhoff Publishers,1983, S. 183-184. Verzija pesme „Ljubav prema neprijatelju“, koja se nalazi u Sabra-nim delima je preštampana iz drugog izdanja Rosenzweigovog prevoda himni i pesa-ma Jehude Halevija iz 1927 godine (Jehuda Halevi, Zweiundneunzig Hymnen undGedichte, deutsch, mit einem Nachwort und mit Anmerkungen, Zweite Ausgabe,Berlin, Lambert Schneider Verlag, 1927).

Page 2: „goniti leš“ – ka šestom stihu pesme Jehude Halevija „Ljubav ......vija „Ljubav prema neprijatelju“ u prevodu Franza Rosenzweiga treba da bude osnovni orijentir na putu

„Prevoðenje“ (ili u mno�ini „prevoðenja“) je reè koja mo�eda obele�ava i da obeæava ravnote�u i mir. Ipak, ova reè je vrlo ne-precizna iz najmanje dva vrlo trivijalna paradoksa: prvo, postojinešto što je neprevodivo i ono u prevodu sasvim sigurno ostavljaizvestan „trag“, i drugo, ono što se prevodi veæ je prevod neèeg dru-gog (što mu prethodi ili što eventualno tek sledi). Ako se, naprimer,rat „prevodi“ ili „transformiše“ u mir, onda mir, osim što „poèiva“ naratu, ujedno i sadr�i rat i prenosi njegove netaknute i „autentiène“(neprevodive) tragove2. Takoðe, mo�da je veæ rat „prevod“ neèegmnogo strašnijeg od rata ili neèeg još bla�eg od mira. Ono, što jemeðutim zaista „mirovnjaèko“ u reèi „prevoðenje(a)“, tièe se jednogneprestanog obeæavanja da „prevod“ – na primer „prevoðenje rata umir“ – odnosno, da buduæi status mira, jesu eventualno moguæi i„ostvarivi“. Prevod je uvek nezavršeni projekat koji poziva i izazivamir. Prevod kao takav, veæ miri i umiruje nešto što je izgledalo sa-svim tuðe i neprihvatljivo. Meðutim, contra-projekat ili contra-in-stitucija prevoda („militarizam“ svakako mo�e da bude prepoznat naovom mestu) tièe se uvek povratka originalu. „Vratiti se nazad“,„ponovo prevesti“, „ponovo proveriti“, „vratiti se originalu“, „vrati-ti se uvek negde pre-originala“ – sve su to operacije koji odvraæaju idovode u pitanje prevod to jest jedan projekat mira.

Ova analogija i ova contra-analogija3 sa „prevoðenjem“ i„(uz)vraæanjem“, zamišljene su da bi obuhvatile a onda i otkrile ne-koliko starih „gestova“ koje sadr�e i koje ponavljaju najpoznatijiprojekti o miru. U pitanju su „gestovi“ ili „nalozi“ koji uvek man-je-više podrazumevaju nasilje. Naime, tekst koji poziva na mir i kojiga najavljuje, u isti mah dijagnostifikujuæi da nema mira, da još uveknema mira, nala�e da je potrebno nešto uraditi da bi se desio mir4. To

128

PE

TA

RB

OJA

NIÆ

2 „La paix des empires sortis de la guerre repose sur la guerre“. E. Lévinas,Totalité et Infini, Kluwer academic, M. Nijhoff, 1971, p. 6. Totalitet i beskonaèno,Sarajevo, Veselin Masleša, 1976, str. 6.

3 Potrebna je neprestana obazrivost u odnosu na manipulacije sa analogijamau tekstovima koji govore o miru: naprimer, prevoðenje isto tako izdaje original;prevoðenje kao takvo mo�e da bude brutalno i nasilno za razliku od „miroljubivog“vraæanja „prvome“ (originalu). Cf. Soferim, odeljak I, § 7 i 8.

4 Ili, da se nešto „uradi“ pre no što uopšte zapoène èitanje jednog takvog teks-ta (sasvim neizvesnog statusa) u kome se najavljuje mir, teksta u kome filozofi „an-noncent la paix“ ili „déduisent une paix finale de la raison“ (E. Lévinas, Totalité etInfini, 1971, p. 7. Totalitet i beskonaèno, str. 6), teksta koji najavljuje mir koji se nemo�e utemeljiti samo na ljudskom umu /Der Friede darf nicht allein auf menschliche

Page 3: „goniti leš“ – ka šestom stihu pesme Jehude Halevija „Ljubav ......vija „Ljubav prema neprijatelju“ u prevodu Franza Rosenzweiga treba da bude osnovni orijentir na putu

što tek treba da se u-desi (ugodi) da bi se dogodio (desio) mir, nemaza posledicu samo da je jedan tekst o miru uvek skica jednog buduæ-eg teksta. Iako je projekat koji raspravlja o miru uvek provizoran (samnoštvom nedefinitivnih èlanova i pretpostavki, i u oèekivanjuapsolutno „definitivnog“) i netestamentaran, iako je to par excellen-ce tekst koji „nastoji“ i nikada ne uspeva da bude apsolutno definiti-van i obavezujuæi, to jest, testamentaran, veæ sam taj poziv na mir nakoji tek treba da se odgovori, bezuslovno ne iskljuèuje nasilje da bise mir „ostvario“. Vrlo je verovatno da ta problematièna ideja, kojutokom istorije promovišu èuveni filozofsko-pravni tekstovi (ideja dacentriranje ili monopolisanje nasilja, ili kvantitet nasilja – doziranja,„šok terapija“ nasiljem ili postepeno smanjivanje nasilja itd. – uvodiu „stanje“ mira)5, potièe pre svega od naèina kako se sprovodi dija-

129

FIL

OZ

OF

IJA

ID

RU

ŠT

VO

2/2

00

5

Vernunft gegründet sein/ (E.Jünger, Der Friede, SW, Band 7, Stuttgart, Cotta, 1980,S. 225), teksta za èije pisanje uvek nedostaje papira (Cf. Pariser Tagebücher ErnstaJüngera I beleške od – 5/01/, 18/08/, 26/07/1942 u kojima se evocira pisanje tekstaDer Friede èiji je pseudonim Poziv, der Ruf)… Tekst o miru treba da bude vrlo prost irazumljiv, jasan i direktan (opet Jünger, 27/07/, 28/07/, 06/09/1943), kao što mirovnii pravni ugovori trebaju da budu tako napisani, da bi se u potpunosti izbegla pogrešnatumaèenja (Kant); tekst o miru treba da bude napisan na realistièki naèin i od stranesavesnog pisca /conscientious writer/ koji misli na sutra, dok je „utopijski pacifizamu svakom sluèaju ozbiljna opasnost“ (H. Kelsen, Peace through Law, Chapel Hill,Un. Press of North Carolina, 1944, p. viii)…

5 „Mir je stanje u kome nema korišæenja nasilja /force/. U tom smislu reèi, za-kon obezbeðuje samo delimièni mir /only relative peace/, tako što lišava individueprava da koriste silu /force/, ali to pravo jamèi /reserves/ zajednici. Mir zakona /thepeace of the law/ nije stanje apsolutnog odsustva nasilja /force/, stanje anarhije /a sta-te of anarchy/, veæ radije stanje monopola na nasilje /monopola na upotrebu sile, astate of monopoly of force/, monopola na silu od strane zajednice. (…) Ne postojistanje zakona, u smislu koji je ovde razvijen, a da je to suštinski stanje mira“. H.Kel-sen, Law and Peace in international relations, Cambridge, Harward Un. Press, 1942,p. 12, 14. Neke iznenadne i sasvim neprilagoðene formulacije koje vladaju u ovomfragmentu nisu posledica Kelsenovog „prevoðenja“ svoje misli sa nemaèkog na en-gleski (u pitanju su prva Kelsenova predavanja na engleskom jeziku u emigraciji,„The Oliver Wendell Holmes Lectures“, 1940-1941), jer su ovih nekoliko reèenicapreštampavane u nekoliko razlièitih Kelsenovih knjiga iz perioda „izmeðu“ rata imira (naprimer, Principles of International Law, New York, Rinehart and Co., 1952,p. 17; Peace through Law, Èapel Hill, Un. Press of North Carolina, 1944, p. 3; Gene-ral theory of Law and State, New York, Russel and Russel, 1945, poglavlje I „Theconcept of Law“, deo B stav f). U knjizi Peace through Law, neposredno posle ovogfragmenta, Kelsen razvija nekoliko ideja koje su i danas sasvim aktuelne: naprimerpretpostavka da je moguæe da United Nations u ime demokratije prihvate /aæepted/�rtve rata, da �rtve mogu da budu inkorporirane u mir koji sledi (p. 10); Kelsen dajeprednost teoriji sile /force theory/ nad teorijom o ugovoru /contract doctrine/ u

Page 4: „goniti leš“ – ka šestom stihu pesme Jehude Halevija „Ljubav ......vija „Ljubav prema neprijatelju“ u prevodu Franza Rosenzweiga treba da bude osnovni orijentir na putu

gnoza koja tvrdi da nema ni mira ni sigurnosti. Dakle, nije sporanzakljuèak (mada je njegovo apsolutno va�enje uvek neizvesno) veænjegove premise, koje zatim neumitno odluèuju i diktiraju dalje obli-ke prevencije6 i terapije. Sve tri osnovne prizme motrenja na mir – daje mir „stanje“ izmeðu (contra) najmanje dva subjekta, da mir zapo-èinje ili „polazi“ od drugog i da mir „polazi“ od mene (da je mir presvega moj mir7, moje „stanje“) – ipak su samo razlièite verzije jed-nog poznatog naèela – quid pro quo. I u trgovini, i prilikom izricanjakazne i trpljenja, prilikom nadoknada najmanjih i najveæih moguæihšteta, izmeðu dr�ava i naroda, tokom pregovora i nagodbi, i u ekono-mijama sa Bogom, u verovanjima i sujeverjima, i u priznanju krivicei za vreme pokajanja, i u shvatanju poklona, duga ili prijateljstva8,mir (namirenost ili smirenost ili primirje) predstavlja prvo jedno ma-tematièko pitanje. Preciznije, poèetak mira bi trebalo da bude jednaiskrivljena tautologija: nešto za nešto; isto za isto; oko za oko; zub zazub… koja se ustanovljuje ili uspostavlja ili prosto doteruje, dakle,koju je moguæe regulisati (uz)vraæanjem do ostvarivanja potpunogreciprociteta i identiteta. Ali ne samo vraæanjem ili ravnanjem, veæ iunapred davanjem sa pozivom na vraæanje; ili regulisanjem putempresretanja, prepreèavanja, odnosno prevencijom ili od-vraæanjem.Mir i nemir (ili rat) variraju i drhte u reèi pro koja zamenjuje i štitipoèetnu suprotstavljenost (contra).

Quid pro quo. Ali kako i na koji naèin to pro drhti i vibriratamo gde je mnoštvo suprotstavljenosti, tamo gde je od poèetka po-stojalo contra?

130

PE

TA

RB

OJA

NIÆ

izgradnji meðunarodnog mira (p. 7-9), to jest do mira se najpre dolazi, tako nas istori-ja uèi, putem nasilja a ne putem zakona (p. 6).

6 „Na relativno kasnijem stadijumu evolucije /late stage of evolution/ ideja re-tribucije zamenjena je prevencijom“. H.Kelsen, Law and Peace in International Re-lations, Cambridge, Harward Un. Press, 1942, p. 13. I ova reèenica se ponavlja urazlièitim tekstovima Kelsena iz ovoga perioda.

7 „La paix doit être ma paix, dans une relation qui part d’un moi et va versl’Autre, dans le désir et la bonté où le moi, à la fois se maintient et existe sans égoïs-me“. E. Lévinas, Totalité et Infini, 1971, p. 342. Totalitet i beskonaèno, 1976, str. 289.

8 „Jedan takav davalac /donataire/, koga je moguæe identifikovati kao u�ivao-ca /bénéficiare/ dara apsolutno nesposobnog da dar i uzvrati, precizno se imenuje kaoneprijatelj. To je onaj koji ne voli zauzvrat i koji dozvoljava da voli besplatno, kaoèisti gubitak i nepovratno; dati svome neprijatelju, to je dati konaèno, za ništa, bezrazloga;“ Jean-Luc Marion, Etant donné. Essai d’une phénoménologie de la donati-on, Paris, PUF, 1997, p. 129.

Page 5: „goniti leš“ – ka šestom stihu pesme Jehude Halevija „Ljubav ......vija „Ljubav prema neprijatelju“ u prevodu Franza Rosenzweiga treba da bude osnovni orijentir na putu

Izgleda da rat i nemir nastaju i bukte tek sa „vezama“ i „razme-nama“, sa „prela�enjima“ iz prostora contra ka prostoru pro. Quid proquo, ili naprimer, „oko za oko“, zapravo najavljuje poèetak isèezava-nja oka u oku, ili zuba u zubu itd., kolebljivi poèetak isèezavanjarazmene u zameni (u substituciji), razmene izmeðu dvoje u jednom, ukorist jednog, u ime sledeæeg i jedinog – isèezavanja drugog u jed-nom, drugog (razlièitog) u istom. Quid pro quo se tièe napredovanjaka „jedinstvu“ putem substitucije, putem brisanja prethodnog u na-knadnom. Nemir poèinje tek sa razmenom i nastavlja se sa neuspelimregulacijama putem uzvraæanja ili odvraæanja. Kada se na ovakav na-èin dijagnostifikuje da ne postoji mir, u isti mah je obele�en put ka ne-moguæem miru koji nikada ne iskljuèuje buduæe nasilje.

Još malo treba saèekati sa buduæim nasiljem, sa nu�nim nasi-ljem, sa nasiljem koje kreæe ka miru… sa nasiljem koje ne donosimir. Da li je uopšte moguæe dovoljno se odmaknuti od naèela ili odzakona quid pro quo, od svih verzija i oblika talio (lex talionis)9, iustalionis ili iure talionis kako piše Kant, od quid i od quo, od raèuna-nja i plaæanja? Raèun istoga, radnja uzvraæanja istim ili jednakim(getting even) trebalo bi da se uvek na isti naèin obele�ava. Navikada se na razlièitim jezicima odr�i nepromenjiva reè i sa leve i sa de-sne strane „veznika“ pro, potièe od hebrejskog ayin tahat ayin ilishen tahat shen (oko za oko; zub za zub)10. Ove reèi nisu metaforeoka ili zuba, to je zaista oko koje samo što je izvaðeno i zub koji jeodvaljen, to je pravo na odmazdu (retribucija) koje je sprovedenotako što æe se zaista iskopati drugo oko, odseæi prsti, ubiti brat ili za-klati jagnje… ove reèi, isto tako, verovatno nisu poravnate metafo-rom „jednakosti“, iako je zaista potrebno puno „pravednièke“ i „za-konodavne“ mašte da bi se izjednaèila kraða sa otkinutom rukom,la� sa odseèenim jezikom, preljuba ili silovanje sa daljim kasaplje-njima i sakaæenjima… Kasnije se pojavljuju sve zanimljivije i za-nimljivije apstrakcije kao što su „isto za isto“, like for like, „mera zameru“, evil for evil, favour for favour, „delo za delo“… sve do naèelakoja izneveravaju ovu naviku „istovetnosti“ kao što je naprimer,razlièitim pade�om uslovljeno, quid pro quo (ili na nemaèkom, Gu-tes für Gutem, ili die Vergeltung vom Gleichem mit Gleichem).

131

FIL

OZ

OF

IJA

ID

RU

ŠT

VO

2/2

00

5

9 Cf. Philippe-Shlomo Assous, „œil pour œil…“ Blessure d’un homme à sonprochain dans la littérature rabbinique. „ayin tahat ayin“, Paris, Safed, 2003.

10 Levitska knjiga, (Emor) 24, 20, ili, oftalmon anti oftalmon (Septuaginta).Takoðe, Izlazak, (Michpatim) 21, 21-25.

Page 6: „goniti leš“ – ka šestom stihu pesme Jehude Halevija „Ljubav ......vija „Ljubav prema neprijatelju“ u prevodu Franza Rosenzweiga treba da bude osnovni orijentir na putu

Naèelo koje je napijeno zastrašujuæom metonimijom a onda isvirepom ne-proporcijom izmeðu dve strane, gde æe odgovor na zloza nijansu izgleda morati da bude jaèi i zlobniji, pronalazimo u jed-noj istoènoslovenskoj sintagmi: „vratiti milo za drago“. „Milo“ i„drago“ su veæ reèi koje nisu iste i „ravne“: prvo, to su sinonimi, kojiizlaze i umno�avaju se iz jednog rezervoara znaèenja koji je najbli�epovezan sa mirom i prisnom ljubavlju. Te dve reèi nisu iste ali sunaèelno neraskidive i deo su istoga niza (npr. „moje milo drago“).„Milost“ (blagodat, blagost) je upravo reè kojom se oprašta neèijakrivica i neèije „drago“, reè kojom se otpadnuti i napušteni vraæa za-jednici bliskih i meðusobno „dragih“. Reèi „milost“ ili „milo“, do-nose mir, kao što mir ili svako primirje zapoèinje sa obraæanjem ioslovljavanjem, sa vokativom, sa „draga/dragi“… Snaga „mira“ i„miline“ ovih reèi i oštro razlikovanje u odnosu na bilo kakvo nasi-lje, obele�ena je u jednoj poznatoj sintagmi srpskoga jezika, koja serimuje – „ili milom ili silom“. Nijedan prevod oblika „vratiti milo zadrago“ (naprimer, tit for tat, to return pleasure for dear) ne mo�e dasaèuva cinizam reèi „milo“ koji podrazumeva da odgovor (ukolikoje uopšte moguæe odgovoriti posle uèinjenog zla koje je ovde imeno-vano reèju „drago“), da odgovor prvo mora da bude makar malorazlièit (isti a opet razlièit – „sinoniman“) i makar malo jaèi od udar-ca. Odgovoriti istom merom, srazmerno udarcu, povlaèi da je nu�noodgovoriti malo jaèe, uvek nu�no malo jaèe11. Reè „povlaèi“ (ili„implicira“), koja ovde ukazuje na blagi poremeæaj u raèunanju i ukolièini nasilja kojim se uzvraæa, aludira na ideju kazne (Widerver-geltungsrecht, Kant). Meðutim, nu�no je razlikovati kritièni pore-

132

PE

TA

RB

OJA

NIÆ

11 Snagu odgovora (ili uzvraæanja) na lesio poveæava vreme trpljenja štete, kaoi nemoguænost da se ostvari potpuna restitutione (nemoguæe je odgovorom vratitivreme i vratiti stanje pre nasilja ; anuliranje akta nasilja novim aktom nasilja nikadanije do kraja srazmerno jer je podvrgnuto razlièitim kontekstima). Kada Kant govorio jus indemnitatis, svakako pod uticajem Gottfrieda Achenwalla, on ispituje razlikuizmeðu kvaliteta i kvantiteta nasilja i uvodi sintagmu – die Quantitas der Satisfactio.U okviru jus naturale belli, analogija rata i ratne okupacije sa duelom i zadovoljen-jem je jedna od Kantovih varki kojima se slu�i i da bi „utemeljio“ jus praeventionis.Cf. „Sect : IV Jus naturale belli, De modis jus suum persequendi“, u Kantovim preda-vanjima o Naturrecht (na osnovu bele�aka Feyerabenda), Kants gesammelte Schrif-ten, Band XXVII, Kants Vorlesungen Band IV, Vorlesungen über Moralphilosophie,2/2, Berlin, Walter de Grunter & Co., 1979, S. 1372-1373. Ovaj odlomak koji je„izgovoren“ 1784 godine, predstavlja izvor i razradu Kantovog § 56 Die Metaphysikder Sitten (1798).

Page 7: „goniti leš“ – ka šestom stihu pesme Jehude Halevija „Ljubav ......vija „Ljubav prema neprijatelju“ u prevodu Franza Rosenzweiga treba da bude osnovni orijentir na putu

meæaj logike naèela quid pro quo prilikom ka�njavanja – odgovoritina nasilje uvek nesrazmerno jaèe da bi se delimièno oduzela moguæ-nost odgovora na nasilje kazne i na nastavljanje ovoga lanca uzvra-æanja (naprimer, kapitalna kazna ili najviša moguæa kazna, oduzimasasvim moguænost odgovora na nasilje kojim se ka�njava osuðenikna smrt) – i blago narušavanje naèela quid pro quo, koje je uslovlje-no vremenom: prvo, trajanjem „pretnje“ uzvraæanjem („vratiæu ti nesamo milo za drago, vratiæu ti to isto u vremenu, ili zajedno sa vre-menom tvoga oèekivanja i tvoga strahovanja“) i drugo, zastareva-njem i zaboravom dogaðaja „dragog“ usled novog dogaðaja „milog“(vratiti ili do-dati milo za drago znaèi zapravo od-uzeti i brisati dra-go milim ; dodajem da bih oduzeo; vraæam ti da bi moja bila „posled-nja“). Upravo zbog ovog poèetnog kritièkog i u isti mah hipo-kritiè-kog12 nasilja prema matematici, potrebno je misliti reè „za“ (pro,anti, tahat…ili reè „protiv“) ponekad potpuno izvan ovog „vekov-nog konteksta“ u kome dominira naèelo quid pro quo i regulativnosvoðenje raèuna.

Da li je, dakle, iz ove male reèi „za“ ili pro, mogao da budepokrenut taj odluèni prvi „gest“ potrage za mirom putem nasilja irata? Da li iz ovoga „naloga“ izlaze svi ostali gestovi, koji i dalje„utemeljuju“ tekstove koji misle mir? Reè „prevoðenje(a)“, koja uovom tekstu simulira isti ovaj registar i napor za mirom, pogodna jeusled èinjenice da zauzima nekoliko pravaca u kojima pro (ili, jošbolje, reè tahat) postavlja supstituciju. Latinsko pro se odnosi na„napredovanje“, „podsticanje napred“, i za razliku od reèi contra(koju dopunjuje ali kojoj i protivreèi), koja statièno odr�ava rasto-janje – pred, preko puta – pro tim svojim znaèajnim etimološkimokvirom da u sebi sadr�i odbranu i zaštitu, paradoksalno napreduje„ka drugom“… pro je pokrenuto napred i gurnuto napred, jer se de-sio „napad“ (uzrok) i jer je nešto pokrenulo nešto isto (drugo). Neštose desilo i onda u povlaèenju i u odbrani pojavljuju se sveze : „za“,„zato“, „zato što“, „zbog toga“… Pro pod prinudom i odstupajuæigrabi napred, „u korist“, dalje… Hebrejsko tahat pre svega ukazujena mesto i prostor. Tahat znaèi i „dole“, ispod, pod… Kljuèna odlikaupotrebe ove reèi na hebrejskom na izvestan naèin umiruje sva la-tinska „napredovanja“ i „udaljavanja“. Tahat postoji tamo gde se

133

FIL

OZ

OF

IJA

ID

RU

ŠT

VO

2/2

00

5

12 Hypokrinein znaèi aproksimativno razlikovanje ili razdvajanje (takoðe, hy-pokrineshai je odgovarati).

Page 8: „goniti leš“ – ka šestom stihu pesme Jehude Halevija „Ljubav ......vija „Ljubav prema neprijatelju“ u prevodu Franza Rosenzweiga treba da bude osnovni orijentir na putu

vrši zamena („umesto“) i izmeštanje – novoga „nešto“ – „na mestoneèega drugoga“.

„Vratiti milo za drago“.Ako uklonimo na trenutak infinitiv ili „futur-imperativ“

(„vratiæu ti…“), koji je kasnije sasvim zauzeo ovu sintagmu pretva-rajuæi je u pisani ili nepisani bezuslovni zakon, onda tahat ispovedasituaciju gde je nešto zamenjivo za nešto drugo ili gde nešto što jeovde sada prisutno (u ovom trenutku ili što æe biti uskoro prisutno)mo�e da bude na mestu neèeg drugoga. „Drugo“, „drago“, je zame-njivo „milim“, odnosno, moguæe je zamenjivati i zameniti, a potom,moguæe je nastaniti nešto što je bilo pre tu, dole, ispod – neèim dru-gim (ili istim). Ukoliko sa druge dve reèi – sa reèi „prevoðenje“ i„supstitucija“ – simuliramo pomoæ uèinku reèi tahat i kada „otvara-mo“ ovu èudesnu operaciju zamenjivanja „dragog – milim“, ondaosim jedne strašne istine koja je izreèena u poglavlju Michpatim(„ruku za ruku /yod tahat yod/, nogu za nogu, u�eg za u�eg, ranu zaranu, beleg za beleg, �ivot za �ivot ili dušu za dušu /nepesh tahat ne-pesh/ “…), istine da je sve isto (jednako) i da je praktièno sve mo-guæe zameniti (isto istisnuti istim), da ništa nije nezamenjivo i nena-doknadivo, cela ova konstrukcija æe izgledati još komplikovanijom.

Korak po korak, proces „zamenjivanja“ bi mogao da izgledaovako:

dogaðaj koji je obele�en sa „drago“ prvo briše èisti prostor,èisto contra (projekti o miru èesto izmišljaju svoje poreklo i svojuopravdanost na mestu ove izvorne suprotstavljenosti i pre „udarnogdogaðaja“); silina dogaðaja nadolaska ovog „drago“ u jedan prostoristovremeno rastavlja poèetnu mirnodopsku zajednicu milog i dra-gog (jedna stara pesma, iz sasvim drugaèijeg registra, opisuje kakokuga muèi jedan hercegovaèki grad: Kad morija Mostar morijaše /pa pomori i staro i mlado / i rastavi i milo i drago…); zatim bi treba-lo da milo obriše drago i da ono nestane, kao što se nalog prevodasastoji u zahtevu da sasvim upije u sebe original i potpuno ga nasle-di; potom, milo sledi drago, u vremenu i u prostoru; ali, najednom,milo tek treba da usledi; na kraju, kada konaèno „milo“ usledi i na-sledi „drago“ – svaki dalji sled æe biti prekinut.

Redosled ovih pokreta, koji bi trebalo da se okonèaju u sup-stituciji, kao da je nemoguæe uvek opisati u vremenskoj i prostornojsukcesiji, tj. u sledu. To što sledi, to što bi tek trebalo da usledi i

134

PE

TA

RB

OJA

NIÆ

Page 9: „goniti leš“ – ka šestom stihu pesme Jehude Halevija „Ljubav ......vija „Ljubav prema neprijatelju“ u prevodu Franza Rosenzweiga treba da bude osnovni orijentir na putu

sasvim nasledi ono („drago“) što se veæ desilo pre i što je pokrenuloovaj sled, treba da na kraju ukine svaku dalju posledicu – svaki noviniz ili novi odgovor ili novu razmenu / zamenu. Samo u tom sluèaju,zaista, ispunjen je nalog „vraæanja milog za drago“. Ali sa ovim ret-kim sluèajem, veæ napipavamo konture nerazrešive aporije. Ukolikozaista „vratimo milo za drago“, tako da više nikako nije moguæ od-govor ili sled, èak ni nova moguænost rata13 ili nova pretnja silom,onda nema ni mira ni zadovoljenja ni pravde ni namirenja ni supsti-tucije, jer je nastupio veèni mir. Iako pitanje, da li je veèni mir uopstemir, mo�e da bude vrlo aktuelno14, mnogo je znaèajnije zapravo ovo„nemoguæe“ pravde, mira, zadovoljenja, namirenja… nemoguæejedne supstitucije. Dakle, mo�da je umesnije jedno sasvim drugo pi-tanje: „kako uopšte ne vratiti milo za drago“? Osim toga, postoji je-dan kljuèni prekid u èitavom ovom procesu – mo�da se na tom mestukrije odgovornost za ovo „nemoguæe“ -, jedna promena pravca ioklevanje koje je smešteno izmeðu onoga što je pristiglo („drago“) ionoga što tek sledi („milo“). Kao da je potreban odreðeni vremen-sko-prostorni interval, kao da je potrebna jedna pauza, jedna rezer-va, sve dok se ne aktuelizuje taj obrat koji je upisan u reèi pro. Reèpro (za/zarad ili tahat) oznaèava tek završetak i vezu izmeðu dolaska i„primanja“ jednog dogaðaja, i najave da „milo“ tek treba da usledi.To prvo što treba da najavi da sledi odgovor („milo“), da sledi sled,posledica je prihvatanja i gomilanja (preticanja) nasilja („drago“).

135

FIL

OZ

OF

IJA

ID

RU

ŠT

VO

2/2

00

5

13 „Samo biæa sposobna za rat mogu da se uzdignu do mira /s’élever à lapaix/“, E. Lévinas, Totalité et Infini, 1971, p. 244.

14 U poslednjem intervjuu èasopisu Le Monde, nekoliko meseci pred smrt,Jacques Derrida govori o ratu i nemiru koji se odvija u njemu samome i veènom mirukoji æe uslediti tek pošto se dogodi smrt (smrt bi trebala da pripada registru nasilnihdogaðaja i nasilja ? cf. V.Bufachhi, „Why is violence bad?“, in American Philosophi-cal Quaterly, Vol. 41, n° 2, April 2004, p. 170.). „Je suis en guerre contre moi-même,c’est vrai, vous ne pouvez pas savoir à quel point, au-delà de ce que vous devinez, etje dis des choses contradictoires, qui sont, disons, en tension réelle, et qui me con-struisent, me font vivre, et me feront mourir. Cette guerre, je la vois parfois commeune guerre terrifiante et pénible, mais en même temps je sais que c’est la vie. Je netrouverai la paix que dans le repos éternel “ Jacques Derrida, Apprendre à vivre en-fin, Entretien avec Jean Birnbaum, Paris, Galilée, 2005, p. 49. Ova Derridinarazmišljanja podseæaju na jedno va�no pismo Husserla Eugenu Finku 6.3.1933 (Frei-bourg), o filozofima koji ne mogu �iveti kao ostali ljudi /Wir können nicht leben wieandere Menschen/ : „Mi imamo najgoreg neprijatelja u nama samima…/wir habenden schlimmsten Feind in uns selbst/“.

Page 10: „goniti leš“ – ka šestom stihu pesme Jehude Halevija „Ljubav ......vija „Ljubav prema neprijatelju“ u prevodu Franza Rosenzweiga treba da bude osnovni orijentir na putu

Nasilje pre svega rezerviše subjekta, plavi ga i obuzima, postaje nje-gov osnovni sadr�aj i njegova rezerva. Kao da je nasilje koje seprihvatilo i za(zlo)pamtilo (i koje se okonèalo15) uslov konstituisa-nja subjekta (suverena, suvereniteta, individue, zajednice…) upravoputem okrenutosti ka izvoru toga nasilja i putem (od)vraæanja napoèetak istog tog nasilja odakle je sila pristigla… Ili, quid pro quo.Pro je dokaz da je preusmeravanje sile izvršeno i da uzvraæanje istimtek sledi. Tek sada, tek kada je ovaj „obrat“ formulisan, sledi jedansasvim neobièan vremenski period u kome se priprema poèetakuzvraæanja i vraæanja na izvor nasilja.

Dakle, „vratiti milo za drago“, podrazumeva uzvratiti i krenu-ti istim putem odakle je pristiglo nasilje, tokom jednog vrlo preci-znog vremenskog perioda. Vreme odmazde kao i vreme talo�enjapretnje (predupretnje ili prevencije, preterivanja, zastrašivanja, išèe-kivanja…ali i pripremanja i naoru�avanja, ili, mo�da pre svega ovo-ga, – �alovanja) trebalo bi da se tièe blisko buduæeg vremena i treba-lo bi da se to vreme poklapa i bude analogno vremenu koje jepotrebno da bi jedan projekat va�io kao (mirovni) projekat. Pretpo-stavka je, dakle, da sa vremenom (ili rezervom vremena), koja poèi-nje da otkucava u trenutku kada je pro pokrenulo sled odgovaranjaili odmazde, da simultano zapoèinje jedno te isto vreme projekto-vanja (projection, pro – jacere, baciti dole, unapred) i obeæanja mira.Ova pretpostavka ne vodi raèuna i ne bavi se kolièinom vremena,brojem godina, meseci ili èasova koji su potrebni za završetak ovihanalognih procesa. U pitanju je rok potreban da bi se odgovorilo ilirok da bi uopšte moglo da se odgovori na nasilje – nasiljem, i ondahipoteza, da taj period jeste jednak vremenu pacifikacije koje spro-vodi jedan projekt (isto tako, jedan poziv, zakon, ugovor, arhiv itd.).Drugim reèima, izazov (Herausforderung, pro-vocatio) mira ili pri-zivanje mira ili mišljenje mira mogu da postoje ili mogu da se pojavesamo u ovom vremenskom periodu, da se manifestuju na razlièitenaèine i da se svakako okonèaju neuspehom (nemoguæe je „vratitimilo za drago“ i u isti mah prekinuti buduæe nasilje; utemeljenje

136

PE

TA

RB

OJA

NIÆ

15 Nasilje („drago“) je vremenski okonèano, ali uzvraæanje („milo“) ga obna-vlja i ono zaostaje. „Ko vraæa ne mo�e da vrati sve.“ „Ko vraæa zlo za dobro /raah ta-hat tovah/, neæe zlo odmaæi iz njegove kuæe“ (Izreke, 17,13). R. Simon je rekao: Nesamo onaj ko vraæa zlo za dobro, nego èak i onaj koji vraæa zlo za zlo, „neæe zlo od-maæi od njegove kuæe“, Midrash, Bereshith Rabbah 38, 3.

Page 11: „goniti leš“ – ka šestom stihu pesme Jehude Halevija „Ljubav ......vija „Ljubav prema neprijatelju“ u prevodu Franza Rosenzweiga treba da bude osnovni orijentir na putu

zakona na sili ne mo�e ukinuti bezakonje, odnosno nasilje; ugovorse nu�no mora prekršiti jer ravna nejednake sile i strane; kompromismora propasti jer se zasniva na obeæanjima istih tih strana koja zasta-revaju, itd.). Teškoæa se ne sastoji samo u inkorporaciji naèela quidpro quo u svako mišljenje o miru tj. uvoðenju „neprevodivog rata“ usvaki moguæi prevod ili transformaciju rata u mir16. Mnogo znaèajni-ja je ta prinuda kojom zapoèinje konstitucija subjekta – subjekt jesubjekt jer je poguran (iniciran, provociran) nasiljem, jer je obele�eni (za)(o)tvoren nasiljem, jer ga je zabolelo, jer se pojavila šteta, jerodgovara i reaguje, u ovom sluèaju, na nasilje koje je orijentir njego-voj ekspoziciji. Ali ta ista prinuda da subjekt nešto treba da uradi, datreba da se anga�uje da bi mir zaista postojao, pokazuje se, zapravo,kao oklevanje, kao odugovlaènje, kao odlaganje, kao dobijanje navremenu… kao gubljenje vremena. Reèju, subjekt još uvek ne odgo-vara na nasilje – on æe tek naknadno odgovoriti i to tek pošto prvopozove na mir ili izgovori reè mir17.

137

FIL

OZ

OF

IJA

ID

RU

ŠT

VO

2/2

00

5

16 U beleškama koje su najverovatnije napisane neposredno posle Drugog svets-kog rata i koje su sakupljenje u tekstu pod nazivom „Überwindung der Metaphysik“ (uM. H. Vorträge und Aufsätze, Stuttgart, Klett-Cotta, 1954, S. 89) Heidegger opisujenovo ratno doba koje je posledica „svetskih ratova“. U fragmentu koji æu citirati, po-drazumeva se da on misli da je zaista nekada bilo moguæe prevesti i sasvim prekinutirat u miru, dok se danas rat produ�uje i traje u miru: „Die Frage, wann Frieden seinwird, lässt sich nicht beantworten, weil die Dauer des Krieges unabsehbar ist, sondernweil schon die Frage nach etwas frägt, das es nicht mehr gibt, da auch schon der Kriegnichts mehr ist, was auf einen Frieden auslaufen könnte“. Rat više ne mo�e da odteèe(kao voda) ili da se ulije u mir, ka�e Heidegger, i zato mir ne mo�e da se desi, da se do-godi, da postane /sein wird/. U prevodu na francuski ili italijanski jezik naprimer – ni-kada ne smemo da zaboravimo jedan drevni i neprekinuti rat izmeðu razlièitih prevoda(jezika) i razlièitih jezièkih polja – mir æe biti još mnogo „dalje“ i sasvim nedosti�an,jer pre svega semantièko polje glagola auslaufen neæe biti preneseno. Na francuskom,rat ne mo�e da se završi ili dostigne u miru /n’étant plus rien qui puisse aboutir à unepaix/, i zbog toga „mir ne mo�e da se vrati“ /quand la paix reviendra-t-elle ?/ (M.H.,Essais et conférences, Paris, Gallimard, 1958, p. 107). Na italijanskom, rat više nijenešto što mo�e da se zakljuèi sa mirom /che possa concludersi con una pace/ i zato sene zna kada æe napokon biti mira /quando ci sarà finalmente pace/ (Cf. Fabio Vander,Kant, Schmitt e la guerra preventiva, Roma, Manifesto libri, 2004, p. 8).

17 Ono što sledi najpoznatiji poziv na mir (i ponudu mira) koji je ikada do sadaizreèen i nalo�en, jeste svakako nasilni èin koji restituiše mir. On se sprovodi ili putemKantove occupatio bellica (Vorlesungen, iz 1784 godine) ili putem najstrašnijeg mo-guæeg uništenja. „Kada doðeš pod koji grad da ga biješ, prvo ga ponudi mirom. / Ako tiodgovori mirom i otvori ti vrata…/ Wenn du einer Stadt nahst, sie zu bekriegen, rufe siean: Zum Frieden! / Es soll geschehn, antwortet sie dir: Frieden! sie öffnet dir… Ukoli-ko ti ne uèini mir onda /Befriedet sie sich dir aber nicht/ (…) onda, naprimer, 14 stav

Page 12: „goniti leš“ – ka šestom stihu pesme Jehude Halevija „Ljubav ......vija „Ljubav prema neprijatelju“ u prevodu Franza Rosenzweiga treba da bude osnovni orijentir na putu

Ali zašto je rat ili nasilje nešto što je veæ odmah dato, dok mirnu�no mora da se „institucionalizuje“, „statuira“ ili „restituira“?Zašto mir ne pada sa neba?

Šta je mir? Šta ka�emo kada ka�emo mir? Šta to znaèi „biti umiru sa“ /être en paix avec/ – sa nekim drugim, grupom,dr�avom, nacijom, sa samim sobom kao nekim drugim/soi-même comme un autre/? (…)

Ako se prosuðuje, na primer sa Kantom, da sve u prirodi po-èinje sa ratom, onda proizilaze najmanje dve posledice: 1.Mir nije više prirodni fenomen, simetrièan i naprosto suprot-stavljen ratu: mir je fenomen jednog drugaèijeg poretka, pri-rode ne prirodne veæ institucionalne /de nature non naturellemais institutionnelle/ (znaèi politièko-pravni). 2. Mir nije na-prosto prestanak neprijateljstava, uzdr�avanje da se èini rat ilioru�ani sukob /l’abstention de faire la guerre ou l’armistice/;mir mora da bude institucionalizovan /instituée/ kao nepre-kidni mir /paix perpétuelle/, kao obeæanje veènoga mira /paixéternelle/. (…)

Samo to dozvoljava Kantu da zakljuèi da ne postoji prirodanmir /paix naturelle/, i da, on to ka�e odmah zatim, stanjemira mora znaèi da bude „institucionalizovano“ (utemelje-no, gestiftet) /l’état de paix doit donc être „institué“ (fondé,gestiftet)/. (…)

138

PE

TA

RB

OJA

NIÆ

predla�e: (…) jedi plen od neprijatelja /ojevejko shelalet/ svojih, koji ti dade GospodBog Tvoj /sollst das Plündergut deiner Feinde genießen, das ER dein Gott dir gibt/“.Knjiga ponovljenih zakona (Choftim) 20,11; 20,14; nemaèki prevod koji citiramo jeprevod Bubera i Rosenzweiga (Die Schrift). Ono što sledi ovaj poziv na mir (potrebnoje bezgranièno umeæe da zaboravimo sve te naloge za uništenjem) i ono što prethodireèi Mir /le-sheloim/ – namera da se ratuje, udara /le-hilohem/ – zajedno okru�uju i pri-tiskaju vreme trajanja ucene i vreme ultimatuma (vreme mira). Meðutim, nameri da seratuje veæ prethodi neprijatelj /ojev/ koji nas skrnavi:

„Reè „neprijatelj“ /ojev/ se odnosi samo na onoga koji nas skrnavi; znaèi Pismo go-vori samo of an invader who enters our domain in order to take our land and despoilus. Then we are to wage war against him – offering peace first “. Komentar SamuelaDavida Luzzata na stav 20,10 preuzimam iz teksta Michael Walzer „War and Peacein the Jewish Tradition“ in The Ethics of War and Peace, ed. T. Nardin, Princeton,Princeton Un. Press, 1996, p. 101. Ovaj odlomak je na engleski preveo MenachemLorberbaum. Cf. Aviezer Ravitzky, „La pensée halakhique a-t-elle développé la noti-on de ‘guerre interdite’?“ i „La paix“, in Pardès, „Guerre et paix dans le judaïsme“,n° 36, 2004, p. 125, 129, 244.

Page 13: „goniti leš“ – ka šestom stihu pesme Jehude Halevija „Ljubav ......vija „Ljubav prema neprijatelju“ u prevodu Franza Rosenzweiga treba da bude osnovni orijentir na putu

Kant nastavlja: „Stanje mira mora znaèi da bude ‘institucio-nalizovano’ /es muss also gestiftet werden/; jer uzdr�ati se odneprijateljstava još uvek ne znaèi osigurati mir i ukolikonema garancije izmeðu suseda (što mo�e da se sprovede samou zakonskom stanju /in einem gesetzlichen Zustande/), svakomo�e postupati kao sa neprijateljem sa onim od koga je tra�io(garanciju)18.

Sasvim po strani sada treba da ostane jedno vrlo slo�eno pita-nje da li Kant, da li Kantovi poznati „gestovi“ ka veènom miru, zaistaimaju šta da tra�e na jednom dugom i uvek neizvesnom putu ka Svetojzemlji, kojim se uputio pre skoro hiljadu godina Jehuda Halevi? Ne-koliko fragmenata Immanuela Kanta koje Derrida citira i jedna odomiljenih reèi, „stiften“ (kao nemaèki analogon za Derridinu va�nureè „institucija“), pojavljuju se u knjizi oproštaja, u knjizi u kojoj seJacques Derrida oprašta od Emmanuela Lévinasa, upravo u onom tre-nutku kada tekst kreæe ka Jerusalimu, kada je otkriven put ka miru19,ka Izraelu i kada prete razlièite i opasne stranputice. Kant je uveden utekst da bi sa „Kantom“ Derrida lakše oklevao ili što opreznije

139

FIL

OZ

OF

IJA

ID

RU

ŠT

VO

2/2

00

5

18 Jacques Derrida, Adieu, à Emmanuel Lévinas, Paris, Galilée, 1997, p.152, 154, 157, 158. Poslednji odlomak u kome J. D. citira Kanta („Veèni mir. Fi-lozofski nacrt“), potpuno je poremeæen (sadr�i i grešku u èlanu, er muss a ne esmuss, kako je prepisano): „L’état de paix doit donc être institué; car l’abstenird’hostilités ce n’est pas encore s’assurer la paix et, sauf si celle-ci est garantie en-tre voisins (ce qui ne peut se produire que dans un état légal, chacun peut traiter enennemi celui qu’il a exhorté à cette fin“. Evo originala: „Der Friedenszustand un-ter Menschen, die neben einander leben, ist kein Naturstand (status naturalis),der vielmehr ein Zustand des Krieges ist, d.i. wenn gleich nicht immer ein Aus-bruch der Feindseligkeiten, doch immerwährende Bedrohung mit denselben. Ermuß also gestiftet werden; denn die Unterlassung der letzteren ist noch nicht Si-cherheit dafür, und ohne daß sie einem Nachbar von dem andern geleistet wird(welches aber nur in einem gesetzlichen Zustande geschehen kann), kann jenerdiesen, welchen er dazu aufgefordert hat, als einen Feind behandeln“. „Zum ewi-gen Frieden. Ein philosophischer Entwurf“; Kants gesammelte Schriften, BandVIII, Berlin, Walter de Grunter & Co., 1923, S. 349. „Mirovno stanje treba dakleuspostaviti. Pritom, kaniti se neprijateljstva još ne znaèi dati garantiju za mir; isve dok jedan sused ne da drugome tu garantiju – što je moguæe samo u zakon-skom stanju – onaj koji ju je tra�io mo�e s ovim postupati kao sa neprijateljem“. I.Kant, Um i Sloboda, Beograd, Ideje, 1974, str. 142.

19 Cf. C.Chalier, De l’intranquillité de l’âme, Paris, Payot, 1999, p. 131.

Page 14: „goniti leš“ – ka šestom stihu pesme Jehude Halevija „Ljubav ......vija „Ljubav prema neprijatelju“ u prevodu Franza Rosenzweiga treba da bude osnovni orijentir na putu

zaobišao analizu i preæutao teške reèi kritike nekih Lévinasovihstavova koji se odnose na Izrael20. Sve to što je Derrida sistematski

140

PE

TA

RB

OJA

NIÆ

20 Citiraæu nekoliko znaèajnih trenutaka (za ovaj tekst), razgovora E. Lévinasasa A. Finkielkraut i sa S. Malka, povodom tragedije u Sabra i Chatila koji je emitovanna Radio-Communauté 28. septembra 1982. (objavljen u èasopisu Nouveaux Ca-hiers, broj 71, 1983. godine), a koji Derrida nije pominjao na svojim seminarima:

„Se réclamer de ‘ l’holocauste’ pour dire que Dieu est avec nous en toutes circons-tances, est aussi odieux que la ‘Gott mit uns’qui figurait sur les ceinturons des bour-reaux. Je ne crois pas du tout que la responsabilité ait des limites, que laresponsabilité en ‘ moi’ait des limites. Le moi, je le répète, n’est jamais quitte enversautrui. Mais je pense, et il faut aussi le dire, que tous ceux qui nous attaquent d’unemanière si hargneuse n’y ont pas droit et que, par conséquent, il y a certainement àcôté de ce sentiment de responsabilité illimitée une place pour une défense, car il nes’agit pas toujours de ‘ moi’mais de mes proches qui sont mes prochains. A cette dé-fense je donne le nom de politique, mais de politique éthiquement nécessaire. (p. 3)

Pour moi, le sionisme est là. Il signifie un Etat au sens complet du terme, un Etat avecune armée et des armes, une armée qui puisse avoir une signification dissuasive, ets’il le faut, défensive. Sa nécessité est éthique: c’est en effet, une vieille idée éthiquequi commande précisément de défendre nos prochains. Mon peuple et mes proches,ce sont encore mes prochains. (p. 4)

Ma définition de l’autre est tout à fait différente. L’autre, c’est le prochain, pas néces-sairement le proche, mais le proche aussi. Et dans ce sens-là, étant pour l’autre, vousêtes pour le prochain. Mais si votre prochain attaque un autre prochain ou est injusteavec lui, que pouvez-vous faire? Là, l’altérité prend un autre caractère, là, dans alté-rité peut apparaître un ennemi, ou du moins là se pose le problème de savoir qui araison et qui a tort, qui est juste et qui est injuste. Il y a des gens qui ont tort“. (p. 5)

„Poziv na ‘holokaust’ – da bi se reklo kako je Bog sa nama u svakoj prilici – u istojmeri je odbojan, kao i ‘Gott mit uns’, natpis koji figurira na opasaèima d�elata. Ni ukom sluèaju ne verujem da odgovornost mo�e da ima granice, da odgovornost ‘umeni’ ima granice. To ‘ja’, ponavljam, nikada nije namireno, izravnato u odnosu nadrugoga. Ali, mislim, a i to bi trebalo reæi, da svi oni koji nas napadaju na tako ratobo-ran naèin, da oni na to nemaju pravo i, sledstveno tome, pored ovog oseæanja neogra-nièene odgovornosti postoji mesto za odbranu, jer ne radi se uvek samo o ‘meni’ /‘ja’/veæ i o mojim bli�njima koji su moji bliski. Ovu odbranu ja imenujem politikom, alise tu radi o politici koja je etièki neophodna“. (3 str.)

„Za mene tu poèinje cionizam. On oznaèava dr�avu u punom znaèenju tog pojma,dr�avu sa vojskom i oru�jem, sa vojskom koja bi mogla da ima ubeðujuæe, i, ako je topotrebno, odbrambeno znaèenje. Njena nu�nost (te vojske) je etièka: radi se, u stvari,o staroj etièoj ideji na osnovu kojoj se brane naši bliski. Moj narod i moji bli�nji, onisu moji bliski“. (4 str.)

„Moja definicija drugoga je potpuno razlièita. Drugi, to je bli�nji, ali ne nu�no i blis-ki, mada mo�e da bude i bliski. I u tom smislu, bivajuæi za drugoga, vi ste za onogakoji je vam je bli�nji. Ali ako vaš bli�nji napadne drugog bli�njeg ili je prema njemunepravedan, šta vi tu mo�ete da uèinite? Na tom mestu drugost zadobija drugaèiji ka-rakter, na tom mestu, u drugosti mo�e da se pojavi neprijatelj, ili se na tom mestu u

Page 15: „goniti leš“ – ka šestom stihu pesme Jehude Halevija „Ljubav ......vija „Ljubav prema neprijatelju“ u prevodu Franza Rosenzweiga treba da bude osnovni orijentir na putu

izgovarao na seminarima i tokom prezentacija svojih „oproštaja“ odLévinasa, sa�eto je izreèeno, sasvim u Kantovom duhu, u jednom odnjegovih poslednjih javnih istupanja. Dakle, pre nego pokušamo dana brzinu skiciramo „gest“ koji bi mogao da bude upravo zajednièkii Kantu i Derridi, i pre no što se ponovo „vratimo u Jerusalim, godinudana od séparation de séparation“21, od smrti Jacquesa Derride, nave-šæemo odmah tih nekoliko reèenica, u kojima se ponovo, verovatnopotpuno neoèekivano, Evropa sprema da „vraæa milo za drago“ Sje-dinjenim Amerièkim Dr�avama. I ne samo njima:

Ne radi se o tome da se pri�eljkuje ustanovljenje /constituti-on/ jedne Evrope koja bi mogla da bude jedna druga vojnièkasupersila /superpuissance/, koja bi štitila svoje tr�ište i timebila protivte�a drugim blokovima, veæ Evrope koja bi moglada poseje seme jedne nove altermondijalistièke /altermondi-aliste/ politike. Ona je za mene jedini moguæi izlaz. Ova sna-ga je na delu /cette force est en marche/. Iako su njene nazna-ke /motifs/ još uvek nejasne, mislim da je više ništa ne mo�ezaustaviti. Kada ka�em Evropa, to je to: jedna altermondija-listièka Evropa koja transformiše pojam i prakse suverenitetai meðunarodnog prava. Imajuæi na raspolaganju jednu istin-sku vojnu snagu /force armée/, nezavisnu od NATO-a i odSjedinjenih Dr�ava, vojnu silu /puissance militaire/ koja nijeni ofanzivna, ni defanzivna ni preventivna, koja bi znaèimogla da interveniše ne èekajuæi /interviendrait sans tarder/u ime rezolucija, konaèno jedne nove ONU koja bi bila ispo-štovana (kao što je naprimer neophodno sada hitno reagovati/de toute urgence/ u Izraelu ali isto tako i drugde)22.

Dakle, konaèno, ništa više ne mo�e zaustaviti /plus rien nel’arrêtera/ hitni i skori silazak jedne nove ili drugaèije Evrope u

141

FIL

OZ

OF

IJA

ID

RU

ŠT

VO

2/2

00

5

najmanju ruku javlja saznajni problem, ko je u pravu i ko nije u pravu, ko je pravedani ko je nepravedan. Postoje ljudi koji nisu u pravu“. (5 str.)

Par „bli�nji-bliski“, na engleskom jeziku, „prevodilac“ brutalno pretvara u „su-sed-saplemenik (zemljak)“. „The other is the neighbor, who is not necessarily kin,but who can be“. „Ethics and Politics“ in The Levinas Reader, Ed. S.Hand, Oxford,Basil Blackwell, 1989, p. 294.

21 „Rendons-nous à Jérusalem, un an après cette séparation de séparation,depuis la mort d’Emmanuel Lévinas“. Jacques Derrida, Adieu, p. 177.

22 Jacques Derrida, Apprendre à vivre enfin, p. 43-44.

Page 16: „goniti leš“ – ka šestom stihu pesme Jehude Halevija „Ljubav ......vija „Ljubav prema neprijatelju“ u prevodu Franza Rosenzweiga treba da bude osnovni orijentir na putu

Jerusalim. Ovaj testament Derride (on nam svedoèi o onome što jošuvek ne znamo ili što nismo znali, a šta nas definitivno obavezuje),ovaj testamentarni pokret ka miru, koji je više od poziva i koji je naputu da bude sasvim institucionalizovan i utemeljen, treba da zapoè-ne odmah i prvo u Izraelu. Šta je to institucionalizovati mir u Izrae-lu? Šta je to institucionalizovati (utemeljiti, gestiftet) mir? Šta toznaèi da mir mora da bude institucionalizovan /l’état de paix doitdonc être „institué“ (fondé, gestiftet)/ – da mir mora da bude zaga-rantovan ili osiguran23? Danas, više od dvesta godina posle ovihKantovih pitanja (i Kantovih odgovora koji nikada ne iskljuèuju na-silje24), da li je moguæe snazi njegove fikcije o miru pridodati teksamo �urbu da se što pre stigne u Svetu zemlju? I u kojoj meri Kantveæ nije imao u vidu ovaj neizvesni put? I da li mo�emo Kantovomimaginarnom savezu dr�ava, koji se praktièno svodio na nekolikonajjaèih evropskih dr�ava, pridodati, posle mnogo godina, još samonekoliko novih? Ustanoviti mir (kao da Derrida nema apsolutno ni-kakvih nedoumica za razliku od Kanta), nije beskonaèno se uzdr-�avati od neprijateljstva, od nasilja, od „vraæanja milog za drago“.Za Kanta je sasvim nedovoljno i oèigledno neprihvatljivo da, napri-mer, onaj poziv i ponuda mira pred vratima bilo kojeg neprija-

142

PE

TA

RB

OJA

NIÆ

23 Kant u fragmentu koji Derrida prevodi i citira upotrebljava reè sigurnost /Si-cherheit; denn die Unterlassung der letzteren ist noch nicht Sicherheit dafür/ dok nafrancuskom (srpskom, ruskom…) jeziku „prevodilac“, èini se neopravdano, koristireè garantia. Evo završetka Kantovog fragmenta u jednom od engleskih prevoda: „Astate of peace, therefore, must be established, for in order to be secured against hosti-lity it is not sufficient that hostilities simply be not committed; and, unless this securi-ty is pledged to each by his neighbor (a thing that can oæur only in a civil state), eachmay treat his neighbor, from whom he demands this security, as an enemy“.

24 Kant uèestalo upotrebljava reèi stiften ili gestiften tek u poslednjoj deceniji�ivota. Stiften, bez ikakve sumnje, implicira nasilje. Kant veruje, i na mnogo mestajasno manifestuje (nekoliko puta u beleškama iz zaostavštine) svoje uverenje da seputem nasilja nešto mo�e ustanoviti odnosno institucionalizovati. Naime, akt nasiljaje inauguralni akt svakog ustanovljenja, pa i ustanovljenja mira. Naprimer, § 55 Me-tafizike morala zapoèinje sa Kantovom nadom da je moguæe zasnovati stanje koje sepribli�ava pravu putem rata /um etwa einen dem rechtlichen sich annähernden Zu-stand zu stiften/. U predavanjima iz zimskog semestra 1793/1794 koja je priredio zaštampu Johann Friedrich Vigilantius (Metaphysik der Sitten Vigilantius), Kant je sas-vim odreðen: „… jer bez nasilja pravo ne mo�e da bude ustanovljeno, tako da nasiljemora da prethodi pravu, umesto da vladanje na osnovu prava utemeljuje silu (moæ).Uzmimo ljude in statu naturali, oni su ex leges, izvan pravnog stanja, bez ikakvih za-kona, samo neka spoljašnja sila, dr�i ih uspravno“.

Page 17: „goniti leš“ – ka šestom stihu pesme Jehude Halevija „Ljubav ......vija „Ljubav prema neprijatelju“ u prevodu Franza Rosenzweiga treba da bude osnovni orijentir na putu

teljskog grada traje beskonaèno i veèno odla�e osvetu i dug. Ustano-viti /gestiftet/, zaista prvo podrazumeva zajednicu ali i zajednièkomobilisanje i udru�ivanje snage ili sile svih25. Posedovati jednuistinsku vojnu silu znaèi skupiti sve što mo�e da odgovori na nasilje,ali i da proizvede nasilje, na jedno jedino mesto – u jedan rezervoar,pod jednu stra�u, pod jednu komandu, u rezervu. Ova idealna rezer-va ili idealna instanca ili idealni arhiv sile – Derrida ga zove vojna iliarmijska, sila ili snaga – nije „ni ofanzivna, ni defanzivna ni preven-tivna /ni offensive, ni défensive, ni préventive/“. Na koji naèin ta silamo�e da bude vojna ako nije ništa od ovoga? Šta preostaje ovoj èi-stoj sili da bi i dalje bila vojna, oru�ana?

Tek sa ovim neverovatnim opisom nasilja koje je potrebno dabi se ustanovio mir, Derridin „gest“ dobija nijansu i razliku u odnosuna Kanta. Izgovarajuæi, poslednjih godina vrlo popularnu reè „pre-ventivno“ (preventive war, preemptive attack), Derrida je opet „ukorak“ sa nemaèkim filozofom. Kantovo i ne samo Kantovo iuspraeventionis koje se pojavljuje u veæ pomenutom § 56 Metafizikemorala /Die Metaphysik der Sitten/, upravo je i uvedeno da bi sesmanjilo „vreme“ odgovora na nasilje. Institucionalizovati /gestiftet/mir, predstavlja zapravo ustanovljenje one vrste nasilja koja je ustanju da spreèi ili predupreti buduæe nasilje, odnosno buduæuštetu26. Nije dovoljno odmah odgovoriti na neèiju nepravdu ili nasi-lje, ili vratiti odmah ili vratiti „na vreme“ i „u roku“ – va�no je vratiti

143

FIL

OZ

OF

IJA

ID

RU

ŠT

VO

2/2

00

5

25 Zanimljivo je pratiti Derridine varijacije i opredeljenja u upotrebi termina„force“ i „puissance“.

26 Ustanoviti, znaèi, ustanoviti unapred, prisiliti spreèavanjem. U Osnovamaprirodnog prava Fichte izra�ava potpuno slaganje sa Kantom, navodeæi da je prvi us-lov ustanovljenja /gestiftet/ mira pravo na prinudu da bi se drugi podvrgnuo zakonu:

„Sa Kantovim tvrdnjama da stanje mira ili pravno stanje izmeðu ljudi nije prirodnostanje veæ mora da bude gestiftet; da mora da se ima pravo da se prinudi, isto tako, ionaj koji nas još uvek nije napao, ne bi li nam doneo, podvrgavajuæi se zakonodavnojsili, neophodnu sigurnost“.

„Mit den Behauptungen Kants, dass der Friedens- oder rechtsgemässe Zustand unterden Menschen kein Naturstand sey, sondern gestiftet werden müsse; dass man dasRecht habe, auch den, der uns noch nicht angegriffen, zu nöthigen, dass er durch Un-terwerfung unter die Gewalt der Obrigkeit uns die erforderliche Sicherheit leiste,stimmt unsere Theorie vollkommen überein, und jene Sätze sind in derselben auf diegleiche Weise, wie bei Kant, erwiesen worden“.

J.G.Fichte, Grundlage des Naturechts, Sämmtliche Werke, Band III, hrs. vonI.H.Fichte, Berlin, Veit & Comp., 1845/1846 (1971), S. 14.

Page 18: „goniti leš“ – ka šestom stihu pesme Jehude Halevija „Ljubav ......vija „Ljubav prema neprijatelju“ u prevodu Franza Rosenzweiga treba da bude osnovni orijentir na putu

pre vremena /before the time(s)/. Ovo „vreme pre vremena“ obezbe-ðuje institut „preventivnog prava“.

Onaj koji je zapoèeo laesio, povredu, je agresor, a onaj koji jezapoèeo hostilitet, neprijateljstvo, nije uvek agresor, jer u ratulaesus /povreðeni/ ima jus preventionis, ima pravo de prviuèini hostilitet (da prvi zapoène neprijateljstvo)27.

Odmah Kant nastavlja: „Melius est praevenire quam praeve-niri je pravilo mudrosti. Pravno gledano to je defanzivni /odbrambe-ni/ rat (...), dok bi u vojnièkom smislu /im militärischen Verstande/to bio ofanzivni rat“28. Na ovaj naèin preventivno ukida razlikuizmeðu defanzivnog i ofanzivnog, i prevazilazi ih. Bolje je predu-prediti nego biti predupreðen, ka�e Kant. Od naèela „vratiti milo zadrago“ sigurno je mudrije naèelo „vratiti milo pre dragog“. Dakle,umesto quid pro quo, mnogo je bolje i br�e i umnije, quid ante quo.Pravno gledano, objašnjava dalje Kant ovaj svoj stav, u pitanju jezaista „vraæanje“ i „odgovaranje“ na nasilje koje veæ kao da je dato;meðutim, u vojnièkom smislu, koji isto tako pominje Derrida, to nijevraæanje nego davanje i èinjenje nasilja pre samoga nasilja (sa izgo-vorom – da se spreèava to isto nasilje).

Kada se sva ova Kantova razmišljanja iz 1784. godine o iuspraeventionis, o okupaciji i intervenciji, o ratu i (ne)reciproènom ne-prijateljstvu, prevedu, putem, uvek neizvesne analogije29 u prostormeðunarodnog prava petnaest godina kasnije (u spis o Veènom miruili u tekst Metafizike morala), njihovo uèešæe u institucionalizacijimira biæe neumitno. Da bi se obezbedio i ustanovio neprekidni mir(da bi se dakle spreèilo kršenje ugovora, izdaja ili promena odnosa

144

PE

TA

RB

OJA

NIÆ

27 „Der die laesio anfängt, ist agressor, der die hostilitaet anfängt ist nicht im-mer agressor, denn in bello hat laesus jus praeventionis, das Recht, die erste Hostili-taet zu thun“. Kants gesammelte Schriften, Band XXVII, Kants Vorlesungen BandIV, Vorlesungen über Moralphilosophie, 2/2, 1979, S. 1373.

28 Ovo je deo jednog magiènog Kantovog odlomka koji je napisan na nemaè-ko-latinskom jeziku i koji detaljno analiziram u jednom drugom tekstu: „Melius estpraevenire quam praeveniri ist die Regel der Klugheit. Juridice ist defensio Krieg,bellum Laesi contra laedentum, und der laedens contra laesum fürht Offensions-krieg. Im militärischen Verstande ist der defensiv, der nicht die erste hostilitaet an-fängt, und der andre offensiv. Der laesus hat ausser dem Recht, restitutionem zufordern, noch ein Recht possendi securitatem, de non laedendo in futurum, denn derLaedens ist laesionem intentans, bis er Sicherheit gestellt hat“. ibid.

29 Cf. J. Habermas, Der gespaltene Westen, Frankfurt am Main, Suhrkamp,2004, S. 133

Page 19: „goniti leš“ – ka šestom stihu pesme Jehude Halevija „Ljubav ......vija „Ljubav prema neprijatelju“ u prevodu Franza Rosenzweiga treba da bude osnovni orijentir na putu

snaga), Kant, sa nekim znaèajnim korekcijama, razvija ideju Friedri-ha Velikog30, da se sve suverene dr�ave udru�uju u zajednicu zema-lja uvek protiv eventualno jedne dr�ave ili eventualno jednogprekršioca mira. Dakle, mir je utemeljen (pravno-politièki), nakonšto svako ko se obave�e i prihvati da dâ drugom sigurnost (dakle, daga ostavlja na miru ili bez brige) i da je dobija za uzvrat – raèuna dapovlaèenje iste ove sigurnosti ili njeno ukidanje povlaèi da su sviostali protiv njega. Naèelo da su „svi zajedno uvek protiv jednog“ sene posti�e time što bi svako sa svakim potpisivao ugovore o ne-na-padanju, nego što bi a priori pripadanje celini (zajednici svih dr�a-va), uslovljavalo, da raskid sa samo jednim delom iste te celine (na-primer, objaviti rat susednoj dr�avi), uvlaèi u rat sa svima ostalima.Dakle, moguænost da se bilo ko iskljuèi iz celine ili da neko svakogtrenutka bude iz nje iskljuèen, moguænost da se bilo kome „vratimilo za drago“ odmah ili pre vremena od strane svih, trebala bi dabude jedan od va�nijih oslonaca ovakvog institucionalizovanjamira. Naravno, ovaj oslonac æe ujedno biti i najslabija taèka i mestogde je institucija mira uvek potresena. „Iskljuèivanje“, pre svegaiskljuèivanje manjine, pora�enih, ili mrtvih, „iskljuèivanje“ kao jed-nu, isto tako, konstitutivnu polugu svake demokratije i svakog pre-brojavanja i usaglašavanja (ili supstituisanja ili prevoðenja), sa veli-kim oprezom treba pripisati mo�da upravo tom nasilnom „elementu“koji svaka institucionalizacija, pa onda i institucionalizacija mira,nu�no pretpostavlja. Ali pre nego se opet na trenutak vratimo Derridii njegovoj „èistoj“ sili ili snazi, mo�da æe biti sasvim dovoljno pome-nuti i nabrojati ono što izostaje i što se mo�da prinudno ne broji, dabi se videlo kako i na kojim mestima drhti svaka konstrukcija mira:trebalo bi poèeti odmah od Kantove beleške o neprijateljima i isklju-èivanju onih koji ne institucionalizuju mir (Derrida je iskljuèio ovubelešku iz svog razmatranja iako se ona nalazi u nastavku fragmentakoji je citirao u potpunosti)31; potom bi svakako bilo zanimljivo go-voriti mo�da o drhtanju Derridine ruke koja isuviše �uri na put ka

145

FIL

OZ

OF

IJA

ID

RU

ŠT

VO

2/2

00

5

30 Sa druge strane, Kant ne poznaje neka druga veoma uèestala svedoèenjaFriedricha o tome da vladar ne mora da uvek odr�i reè ni da poštuje ugovore koje jepotpisao ukoliko oni donose nesreæu njegovome narodu i suprotstavljaju se dobrunjegovog naroda. Cf. A. Molnar, „Prosvetiteljstvo i militarizam u socijalnoj misliFridriha II“, in Sociološki pregled, n° 3-4, 1999, str. 233.

31 Citiraæu poèetak ove dugaèke fusnote koja je znaèajna jer u njoj Kant ponavlja isavesno odr�ava ideju o nepravednom neprijatelju, verovatno preuzetu od Vattela.

Page 20: „goniti leš“ – ka šestom stihu pesme Jehude Halevija „Ljubav ......vija „Ljubav prema neprijatelju“ u prevodu Franza Rosenzweiga treba da bude osnovni orijentir na putu

Svetoj zemlji – zašto je evropska vojna sila pred vratima Izraela, dali je Izrael u Evropi, da li je Izrael udru�io svoju silu sa evropskom,uopšte zašto je Izrael izvan Evrope i zašto je iskljuèen; bilo bi nu�nopribli�iti se problemu – da li nasilje iskljuèuje ili se nasiljem isklju-èuje, što nas dovodi do beskrajno va�nih diskusija o Kantovojtobo�njoj bezrezervnoj zabrani vojne intervencije i mešanja u suve-renost druge zemlje – sve intervencije koje su se desile poslednjihgodina, manje ili više, pogaðale su upravo i sasvim u duhu Kanta,one dr�ave kojima je „isèezavala“ karakteristika dr�avnosti, u koji-ma je dolazilo do fatalnih problema sa njihovim sopstvenim suvere-nitetima i koje su gubile (ili uopšte nisu ni posedovale) monopol silenad teritorijama koje su de jure pokrivale; neminovno, strategijeiskljuèivanja morale bi da nas dovedu do kardinalnog i poslednjegsluèaja koji paradoksalno briše kompletnu Kantovu mirovnu kon-strukciju, otvarajuæi mo�da vrata za jednu novu instituciju mira sone strane suvereniteta – pojava dr�ave (ili grupe sjedinjenih dr�a-va) koju sve ostale dr�ave ne mogu da nadvladaju i koja briše svepostojeæe ugovore i dosadašnje re�ime traganja za mirom.

146

PE

TA

RB

OJA

NIÆ

„Obièno se uzima da se ni s kim ne sme postupati neprijateljski, osim u sluèaju da meje on stvarno povredio – a to je sasvim ispravno ako smo oboje u graðanskom zakon-skom stanju. Jer time što je neko stupio u to stanje, pru�a on drugome potrebnu sigur-nost (preko vlasti kojoj su obojica potèinjeni). – No pojedinac (ili narod) u èistoprirodnom stanju oduzima mi tu sigurnost i vreða me veæ samim tim stanjem ukoliko�ivi pored mene, vreða me iako ne delom (facto), a ono bezakonitošæu svoga stanja(statu iniusto), pa ma i ne preduzimao ništa protiv mene: i pošto me time stalnougro�ava, to ga mogu prinuditi ili da sa mnom stupi u zakonski odnos ili da se ukloniiz moga susedstva. – Prema tome, postupak na kome se zasnivaju svi iduæi èlanoviglasi: svi ljudi koji mogu uzajamno delovati jedan na drugog moraju potpadati podneko graðansko ureðenje.“ I. Kant, Um i Sloboda, str. 142. „Gemeiniglich nimmtman an, daß man gegen Niemand feindlich verfahren dürfe, als nur wenn er michschon thätig lädirt hat, und das ist auch ganz richtig, wenn beide im bürgerlich-ge-setzlichen Zustande sind. Denn dadurch, daß dieser in denselben getreten ist, leisteter jenem (vermittelst der Obrigkeit, welche über Beide Gewalt hat) die erforderlicheSicherheit. – Der Mensch aber (oder das Volk) im bloßen Naturstande benimmt mirdiese Sicherheit und lädirt mich schon durch eben diesen Zustand, indem er nebenmir ist, obgleich nicht thätig (facto), doch durch die Gesetzlosigkeit seines Zustandes(statu iniusto), wodurch ich beständig von ihm bedroht werde, und ich kann ihn nöt-higen, entweder mit mir in einen gemeinschaftlich-gesetzlichen Zustand zu treten,oder aus meiner Nachbarschaft zu weichen. – Das Postulat also, was allen folgendenArtikeln zum Grunde liegt, ist: Alle Menschen, die auf einander wechselseitig einflie-ßen können, müssen zu irgend einer bürgerlichen Verfassung gehören“. „Zum ewi-gen Frieden. Ein philosophischer Entwurf“, S. 349.

Page 21: „goniti leš“ – ka šestom stihu pesme Jehude Halevija „Ljubav ......vija „Ljubav prema neprijatelju“ u prevodu Franza Rosenzweiga treba da bude osnovni orijentir na putu

Vratimo se ponovo, hitno /de toute urgence/, pred vrata Izrae-la. Sve što je na�alost nepopravljivo i potresno u potrazi Derride zasilom (ili snagom) koja nije „ni ofanzivna, ni defanzivna, ni preven-tivna /ni offensive, ni défensive, ni préventive/“, limitirano je time štoje u pitanju vojna intervencija32. Derrida smanjuje vreme od „dragogdo milog“, zamišljajuæi jednu idealnu instancu, koju svakako iniciraizvesno nasilje, ali instancu, koja nije do kraja ni podvrgnuta naèeluquid pro quo ni naèelu quid ante quo. Ta sila (ili snaga) je br�a odbilo kog moguæeg „oblika“ quid pro quo (ona ne èeka ništa, ne kasni,urgentna je, i ne prepušta ništa vremenu), ali u isti mah, ta sila (ilisnaga) je sporija od svakog moguæeg nasilja quid ante quo. Sila kojatreba da se dogodi, da doðe negde – prvo u Izrael a onda i drugde –odgovara na nasilje, ali kao da, istovremeno, ne odgovara na nasilje,pa zbog toga nije ni kaznena ni osvetnièka, kao što veæ nije ni pre-ventivna. Mo�da je u ovom Derridinom odeljku, postojala šansa dase ta najbr�a moguæa intervencija, najbr�i moguæi odgovor koji nijeodgovor, najbr�a i nemoguæa intervencija koja donosi mir, sasvimoèisti ne samo od bilo kakve nove novo-evropske uniforme, odoru�ja, nego i od svake moguæe sile ili snage. Dakle, da li je moguæmir, intervencija koja donosi mir u Izrael (i ne samo u Izrael), koji/azaista pada sa neba a da nije projektil mira? Da li je moguæe „vratitimirno za drago“?

I šta ako „drago“, koje prethodi nasilju i uzvraæanju „milog“,šta ako je nasilje „dra(u)gog“ zaista drago?

Ljubav prema neprijatelju /Feindesliebe/

Od kada beše Ti nebeski svod ljubavi,moja ljubav se gnezdila Tobom u gnezdu.Uvrede moga neprijatelja, raduju me, zarad Tvoga imena;pusti ih – njegov teret stiska onoga koga je tvoj teret dugo stiskao.Tvoga se gneva nauèio neprijatelj: eto zašto ga volim;jer njegova pesnica pogaða od Tvoga udarca urušenog.kada si me prezreo, od toga dana sebe sam prezreo,

147

FIL

OZ

OF

IJA

ID

RU

ŠT

VO

2/2

00

5

32 Kako danas, u kontekstu ovog Derridinog poverenja u politièki mir i snagunove Evrope, u kontekstu nemoæi i uzdr�anosti „stare“ Evrope, kako èitati jedan odnajva�nijih tekstova o miru (napisan pre više od dvadeset godina) koji govori oumoru Evrope /Une fatigue de l’Europe!/ i nala�e hitno traganje za novim mirom„zasnovanom“ na ljubavi? (Cf. „Paix et proximité“, in E. Lévinas, Altérité et trans-cendance, Paris, Fata Morgana, 1995, p. 138-150)

Page 22: „goniti leš“ – ka šestom stihu pesme Jehude Halevija „Ljubav ......vija „Ljubav prema neprijatelju“ u prevodu Franza Rosenzweiga treba da bude osnovni orijentir na putu

Kako bih ja �eleo dobro onome koga si ti prezreo!Sve dok se tvoj bes ne stiša i dok ne pošalješ iskupljenjeOstacima Tvoga jednom veæ iskupljenoga nasledstva33.

Sve što je sada moguæe, ostajuæi nu�no veran Franzu Rosen-zweigu odnosno hebrejskom jeziku (na kome je Jehuda Halevi napi-sao ovu himnu i molitvu), bilo bi eventualno klasifikovati i na trenu-tak grupirati sve ono što èini i odreðuje apsolutnu nemoguænostjednog prevoda, „originala“ jednoga prevoda, „ljubavi prema nepri-jatelju“ ili „ljubavi prema neprijateljima“, mira… Dakle, nabrojaæe-mo nekoliko nepremostivih teškoæa, nekoliko pravaca koji otvarajunerazrešive probleme u prevodu (u skici prevoda), u Rosenzweigo-vom komentaru napisanom na margini ove pesme, u Halevijevomodabiru reèi i amfibologijama; naznaèiæemo one „zalihe“ teksta kojesu odsutne iako pripadaju i ako su nagoveštene u ovih deset stiho-va… da bi se na samom kraju du�e zadr�ali na šestom stihu, taènije,na korekciji (ili skici korekcije) prevoda šestog stiha od strane Ro-senzweiga koja je usledila izmeðu prvog i drugog izdanja oveknjige.

Odanost Franzu Rosenzweigu je dvostruka i pokreæu je dvapisma koja je napisao u „dva“ razlièita perioda njegovog vrlo krat-kog �ivota: prvo, pismo Scholemu 10. marta 1921, u godini u kojojobjavljuje Der Stern der Erlösung i zapoèinje sa prvim prevodimaHalevijevih himni, godini u kojoj se pojavljuju prvi simptomi teškebolesti, i drugo, pismo majci, 5. juna 1929, nekoliko meseci predsmrt34. Rosenzweig objašnjava, u pismu Scholemu, da je poèeo da

148

PE

TA

RB

OJA

NIÆ

33 „Von eh warst Du der liebe Himmelsveste,mein Lieben nistete bei Dir im Neste.Scheltworte meines Feinds, sie freun mich Deinethalb;Lass ihn – sein Druck presst, den dein Druck längst presste.Es lernte Deinen Grimm der Feind: drum lieb ich ihn;denn seine Faust trifft Deines Schlags Gebreste.Verwarfst du mich, den Tag verwarf ich selber mich,wie gönnt’ ich dem, den Du verwarfst, das Beste!Bis einst dein Groll vergeht und Du Erlösung schickstDes einst von Dir erlösten Erbes Reste“.

Jehuda Halevi. Fünfundneunzig Hymnen und Gedichte, F. Rosenzweig, GesammelteSchriften IV, Hague/Boston/Lancaster, Martinus Nijhoff Publishers, 1983, S. 183.Original na hebrejskom nalazi se u vrhu iste stranice 183.

34 U ovom pismu Rosenzweig rekonstruiše svoje „pravo i prvo“ ime (na he-brejskom). Pismo poèinje sa svedoèenjem njegovog roðaka Lea o insistiranju

Page 23: „goniti leš“ – ka šestom stihu pesme Jehude Halevija „Ljubav ......vija „Ljubav prema neprijatelju“ u prevodu Franza Rosenzweiga treba da bude osnovni orijentir na putu

prevodi sa hebrejskog pre svega zbog svojih hrišæanskih prijatelja ionih Jevreja koji ne èitaju hebrejski jezik. Ukoliko bi mu se kojimsluèajem desilo da njegov gost zna samo da èita na hebrejskom, on biprestajao sa prevodom, jer je smatrao da èak i nerazumljivi hebrejskijezik daje onome koji ga izgovara mnogo više od bilo kakvog do-brog prevoda na nemaèki jezik. Meðutim, onaj ko se usuðuje da pre-vodi na nemaèki jezik mora u odreðenoj meri da prevodi na hri-šæanski jezik /muss in irgendwelchem Masse ins Christlicheübersetzen/35. Sve ove teškoæe Rosenzweig locira u jednoj va�nojreèenici koju, kako sam ka�e, ne bi trebalo shvatiti samo naèelno, jerse ona odnosi i na svako prevoðenje i na svaki pojedinaèni èinprevoðenja:

Übersetzen kann nur, wer von der Unmöglichkeit innig über-zeugt ist.

Samo onaj ko je zaista (duboko, intimno, unutra) ubeðen unemoguænost prevoda, mo�e da prevodi i da poène sa prevoðenjem.Mo�da mo�e i da se dogodi prevoðenje, ka�e Rosenzweig, ali tekpošto nosilac ovoga èina prvo zakljuèi i shvati, do kraja i bez izuzet-ka i bez bilo kakvog uslova, da je prevod nemoguæ. Prevoðenje sejavlja pošto se otkrije istinska nemoguænost prevoda. Tek tada.

Da li ova Rosenzweigova opomena, koja zahteva pre svegapredani rad na otkrivanju „nemoguæeg“ predavanja, „nemoguæeg“prevoðenja ili uzvraæanja „jezikom za jezik“, i dalje mo�e da namkoristi kao „nemoguæa“ analogija koja se tièe mira? Moguæe je èinitiili vršiti mir, moguæe je da neko zaista èini mir, ukoliko je ubeðen daje mir nemoguæ. U ovoj Halevi-Rosenzweigovoj himni, koju bi

149

FIL

OZ

OF

IJA

ID

RU

ŠT

VO

2/2

00

5

Hermanna Cohena da u prevodu njegovih spisa na hebrejski da prednost imenu Je-cheskel (ime Hermann treba da se stavi u zagrade, ka�e Cohen). Potom Rosenzweignavodi tragikomiène dogodovštine za vreme njegovog obrezanja /brit milah, Brismi-le/, neizgovaranja njegovog imena od strane njegovog ujaka, a onda zakljuèuje, dabez obzira na potpuno neznanje i zaborav (misli na prve godine svoga �ivota), njego-vo je ime Levi, kao što je ime njegovog strica Jehuda. „Na osnovu svega toga mojepravo ime trebalo bi da bude Jehuda ben Schmuel, što je zapravo ime onog velikogèoveka, èiji srednje-veliki oblik otelovljenja na putu Ibbur-a sam ja sam: Judah Ha-levi /…also genau mit dem Namen des grossen Mannes, dessen mittelgrosse Wieder-verkörperung auf dem Wege des Ibbur ich bin: Jehuda Halevis/“. Briefe undTagebücher, Band 2, 1979, S. 1215-1216.

35 Notker, Luther i Hölderlin su trojica najodgovornijih za ovu hrišæanizacijunemaèkog jezika. Briefe und Tagebücher, S. 698-699.

Page 24: „goniti leš“ – ka šestom stihu pesme Jehude Halevija „Ljubav ......vija „Ljubav prema neprijatelju“ u prevodu Franza Rosenzweiga treba da bude osnovni orijentir na putu

trebalo da mislimo i da uskladimo sa naèelima nemoguæeg mira i ne-moguæeg prevoda, sa naèelima nu�nog prevoðenja i nu�nog „miro-vanja“ (a bez nu�de za nu�nim nasiljem)36, pomoæi æe nam odmahpodela izmeðu prvih osam i poslednja dva stiha. Prvih osam stihovanisu nikakav uvod, što, na bilo koji naèin uslovljava poslednja dvastiha, posveæena spasu i miru (miru koji pada sa neba). Nema pita-nja, molbi, vapaja37... deveti stih samo objavljuje kraj samo-prezirukoji je izvestan ali koji još uvek nije nastupio. Vreme, vreme „nemo-guæeg“ (mira) koje nagoveštavaju poslednja dva stiha, iskljuèiæepreðašnje vreme; kao što æe izbavljenje iskljuèiti muku i nevolju.Posle ove podele odmah je potrebno izdvojiti prva dva stiha u odno-su na sledeæih šest: ljubav prethodi Bogu Neprijatelju, ljubav pretho-di neprijatelju, ljubav prethodi Bogu kao neprijatelju i meni kaoneprijatelju.

Ispratimo sada sa nemaèkim „originalom“ Halevijev hebrej-ski koji se znatno razlikuje od Rosenzweigovih intervencija:

Oduvek /me’az/ ti si bio (Vi ste bili) ljubav /me’on ha-aha-va, hayita/ ili obitavalište ljubavi; u toj tvojoj (Vašoj) ljubavi miru-

je i gnezdi se moja ljubav;Ali drugi stih, na hebrejskom jeziku, mogao bi da se izvede iz

prvog na sledeæi naèin: od kada ste Vi (Gospod) obitavalište ljubaviili sama ljubav, oni koji me vole obitavali su tamo gde i ja.

Prekori (povrede, mo�da i psovke, tokheh, Züchtigungen)moga neprijatelja (mrivi, mojih neprijatelja – na hebrejskom jemno�ina, kod Rosenzweiga je jednina) me raduju (mi prijaju) zbog

Tvoga imena (u Tvoje ime neprijatelji nastavljaju Tvoje kazne;ka�njavaju me Tvojim kaznama i upravo to me raduje).

Pusti ih (uvrede, prekore) jer one muèe, stiskaju onoga

(mene) koga si ti veæ muèio (svojim prekorima).

150

PE

TA

RB

OJA

NIÆ 36 „Pacifista meša èisti jezik (na hebr. U originalu) sa esperantom“, Dnevnièka

beleška F.R. od 27.12.1915.37 Na opsadu od strane neprijatelja i progonitelja, Halevi reaguje sasvim dru-

gaèije u dve druge pesme-molitve: jednu od njih je takoðe preveo Rosenzweig („Zür-nende Liebe“ ; Brody je oznaèio sa III/4) a druga nosi oznaku (III/175-177) i poèinjesa reèima „Na dan kada me neprijatelj bude osvojio (obsedao), vratiæu se Tebi…“. Ijednoj i u drugoj pesmi pesnik se �ali i pita i jeca i srdi (govori o sopstvenim zasluga-ma i nepravdama), zašto je ostavljen na milost neprijateljima. On se ljuti na Gospoda– otuda, Zürnende Liebe, ljutita ili srdita ljubav.

Page 25: „goniti leš“ – ka šestom stihu pesme Jehude Halevija „Ljubav ......vija „Ljubav prema neprijatelju“ u prevodu Franza Rosenzweiga treba da bude osnovni orijentir na putu

Neprijatelj(i) /oyev/ je nauèio (neprijatelj je ispitivao) tvoj

gnev: eto zašto ga (ih) volim /va-ohavem/; na hebrejskom bi „vo-lim“ moglo da bude u buduæem vremenu – eto zašto æu ih voleti.

Jer on(i) proganja(ju) leš koji si Ti ubio (doslovno);Jer njegov udarac pesnicom pristupa /radaf/ (pridru�uje se,

nastavlja se, sledi, proganja) Tvoj udar u ruševinu (ruinu, umoreno iraslabljeno moje telo); neprijatelji nastavljaju da slede /radaf/ onogakoji je pao, leš /halal/. Neprijatelji nastavljaju da udaraju (napadaju)onoga koga si Ti veæ (iz)udarao (ubio, erschlangen wurde, hukeh);Njegova ili njihova pesnica pogaða tamo gde si ti veæ prestao daudaraš, na mesto tvoga nedostajanja, tvoga odsustva (Gebreste jevrlo retka reè i stari srednjovekovni izraz za nedostatak, Mangel,Ausfall).

Od dana kada si me prezreo (kada ste me Gospode prezreli)ja sebe prezirem;

Jer ja ne mogu da poštujem onoga koga si ti prezreo (da-kle, samoga sebe); kako bih ja mogao da po�elim sve najbolje ono-me koga si ti od sebe odagnao.

Sve do tada (odnosi se na moje sopstveno poštovanje premameni samome) dok tvoj bes se ne stiša i ne pošalješ još iskupljenja

/padah/.Tvom nasleðu koje si jednom veæ davno iskupio38.

151

FIL

OZ

OF

IJA

ID

RU

ŠT

VO

2/2

00

5

38 Komentar Rosenzweiga, koji se nalazi u nastavku Halevijeve himne (na dnuse nalaze dve ispravke stihova broj 6 i 8), donosimo na nemaèkom jeziku : „Man wirddem“ Liebet eure Feinde „der Bergpredigt so wenig wie andern großen Wirklichkei-ten gerecht, wenn man es als ethische Forderung, also unter dem Gesichtspunkt derUnwirklichkeit, ansieht. Die christliche Feindesliebe ist eine Wirklichkeit, wo sie –nichts andres sein kann. In diesen Stand des Nichtanderskönnens tritt sie da, wo dieKirche oder der Einzelne dem Urgebot des Christentums folgen: zu missionieren. DieFeindesliebe wird da die stärkste Waffe der Weltbezwingung, der Feind geliebt alsder künftige Bruder.

Jüdische Feindesliebe muß also wohl etwas ganz andres sein, wenn sie wirklich seinsoll. Denn hier ist die Wirklichkeit nicht die einer mit den Gnaden des Siegens, son-dern mit denen des Unterliegens begnadeten Gemeinschaft. So wird hier Feindeslie-be an dem Punkt entstehn, den Jehuda Halevi in diesem Gedichte enthüllt. Denn umein Enthüllen handelt es sich; das Wirkliche ist selten das unmittelbar Ausgesproche-ne; das Wort fällt, wenn es objektiv zu werden versucht, leicht in die Unwirklichkeit.So wird hier die objektive Wahrheit enthüllt, grade weil nur ganz subjektiv gespro-chen wird. Der Jude liebt im Feind den Vollstrecker des göttlichen Gerichts, das, weiler es auf sich nimmt – und es bleibt ihm im Gegensatz zu allen andern Menschennichts andres übrig, denn er als einziger hat nicht die Juden zur Verfügung, die daran

Page 26: „goniti leš“ – ka šestom stihu pesme Jehude Halevija „Ljubav ......vija „Ljubav prema neprijatelju“ u prevodu Franza Rosenzweiga treba da bude osnovni orijentir na putu

Da bi interpretacija ovoga prevoda i komentara Franza Ro-senzweiga bila dosledna u svojoj nemoguænosti, nu�no je prvo zapo-èeti vrlo dug i te�ak put sa komplikovanim arheologijama odreðenja„neprijatelja“ na hebrejskom jeziku. Zašto Halevi, izmeðu mnoštva„ustaljenih“ rešenja, bira jednu vrlo sna�nu figuru – mrivi (stih 3) –koja obele�ava onoga koji smeta i koji tera na drhtanje? Pre svih dru-gih moguænosti, mrivi je slo�ena reè koja se odnosi na pobunu – mri-vi je pobunjenik (koren reèi marah, onaj koji pobunjuje, onaj koji jeneposlušan spram oca ili Boga; reè mrijbah, koja znaèi borbu ilisvaðu dolazi od korena rijv ili ruvb – boriti se, napadati, biti protiv).U stihu 3 i stihu 4 njegova funkcija je da me vreða i da me ka�njava,a ne da me kuša i navodi na suprotstavljanje. Reè mrivi Rosenzweigprevodi sa der Feind jednako kao i reè oyev, koja se pojavljuje u sti-hu 5 i koja ima potpuno drugaèiju upotrebu u ovom tekstu. U pitanjusu dva potpuno razlièita oblika, dva sasvim odvojena lika koje Ro-senzweig neopravdano svodi na jedan (obele�en na jednak naèinreèju Feind): mrivi psuje i vreða, ojev besni i ljuti se. Stih 3 i stih 5 supotpuno komplementarni baš kao i stihovi 4 i 6 u kojima me mrivistiska i gazi baš kao što je to radio i sam Gospod, dok ojev proganjamoj leš koji je veæ ubijen od strane Gospoda. Treæi i poslednji „ne-prijatelj“, treæi i poslednji njegov lik sam ja sâm. Preciznije, u stihu 7i 8, ja sâm obavljam ono što je Gospod pokrenuo u odnosu na mene:nastavljam prezir /buz, buzah/ prema meni. „Ja“ na poèetku, u stihu1 i 2, svedoèi blizinu sa Gospodom, jednu te istu ljubav u ljubavnomobitavalištu, dok na kraju, na pragu stiha 9 i 10, odano obeæava Go-spodu da æe sprovoditi samo-prezir dok ga on sam ne prekine.Izmeðu, od stiha 3 do stiha 8, „Ja“ sledi a ne uzvraæa, odobrava ipotvrðuje – raduje se, voli i prihvata – sve one (tri razlièita neprija-teljska oblika) koji dovršavaju ono što je Gospod zapoèeo. Ono štoiznenaðuje jeste stabilnost svedoèenja „Ja“ za period pre pojave„gonièa“ (stih 1 i 2) i sigurnost u ono što dolazi na kraju (9 i 10).Iznenaðuje pre�ivljenje. Kako je moguæe da, posle Halevijevogizbora najte�ih reèi i sasvim neprihvatljivih i još uvek nepredvidlji-

152

PE

TA

RB

OJA

NIÆ

schuld sind -, zu seinem eigenen wird. Die Liebe, mit der ein Mensch Gott liebt, wirdzum Lebensgesetz aller Liebe, mit der er Menschen lieben kann, bis hinaus in das Ex-trem – aber gibt es für die Liebe ein Extrem? – der Feindesliebe. „Von eh warst Duder liebe Himmelsveste“.

Zur Übersetzung: Zeile 6: „denn den Erschlagnen hetzt er, den du schlugest“. –Zeile 8: „… verwarfst, wohl Ehre“!

Page 27: „goniti leš“ – ka šestom stihu pesme Jehude Halevija „Ljubav ......vija „Ljubav prema neprijatelju“ u prevodu Franza Rosenzweiga treba da bude osnovni orijentir na putu

vih muka, i dalje ostaje sigurnost i vedrina u celinu i zajednicu svih?Naime, stih broj 7 – „Kada si me prezreo, od toga dana sebe samprezreo“ – koji oznaèava definitivni „prelazak“ na stranu Boga ne-prijatelja (oblaèenje u neprijateljski oblik i nastavljanje ka sebi uoblièju gonièa), na stranu Boga kao apsolutno Drugog39, daje vrlokratkotrajnu nadu da æe pre�iveti samo onaj deo „mene“, koji æe sena kraju suprotstaviti samome sebi i izgoniti samoga sebe iz himne(iz molitve), izgoniti „sebe“ kao istinskog neprijatelja Boga. Stih 9demantuje ovakav smer razmišljanja (ukida moguænost „sebe“ kao�rtve) i iskljuèivanja, kao što, na slièan naèin, u tekstu pesme nigdenema pomena da on(i) (moj(i) neprijatelj(i)), koji „vrši“ volju Bo-�iju, koji je njegova „alatka“, „stoji“ ni�e na lestvici „znaèenja“ i„va�nosti“, u odnosu na mene koji trpi njegove udarce ili mene kojimu se pridru�uje i udara i prezire me zajedno sa njime. Bog ne koristini svoje ni moje neprijatelje da bi ih napustio onda kada izvrše svojzadatak, a mene, mene ljušturu ili mene ojaèanog ovim strašnm mu-kama, nasuprot, ponovo prigrlio. Neprijatelji o kojima govori Haleviili oblici jedne fiktivne figure neprijatelja koju Halevi ima na umu,meðu kojima sam i ja sâm, razlièiti su od svakog moguæeg i do sadaznanog neprijatelja. Pogledajmo zašto je to tako, u isti mah, sledeæi iprepuštajuæi se sada i nekim zapa�anjima Rosenzweiga u komentaruove himne:

1. Neprijatelj, der Feind u prevodu Rosenzweiga (mrivi, ojevili buz, Jehude Halevija) nije ni bli�nji, ni bliski, ni drugi, ni stra-nac... niko od njih. Prvo, potpuno je uklonjen bilo kakav politièkikontekst, pripadnost i nacionalnost „neprijatelja“, a potom je zane-maren svaki odnos koji neprijatelja izjednaèava sa nama samima.Naprimer, veæ u prvoj i najpoznatijoj „razmeni“ sa drugim u istorija-

153

FIL

OZ

OF

IJA

ID

RU

ŠT

VO

2/2

00

5

39 Cf. „…dass Gott der Ganz-Andre ist…“. Jer Bog je sasvim Drugi, je reèeni-ca koju Rosenzweig izgovara prilikom tumaèenja himne „Der Fern-und-Nahe“. Je-huda Halevi. Fünfundneunzig Hymnen und Gedichte, 1983, S. 70. „Neprijatelj iliBog, nad kojim nemam vlasti i koji nije deo moga sveta, ostaje još u relaciji sa mnomi omoguæuje mi htenje, ali jedno htenje što još nije egoistièko, htenje što se uvlaèi ubit �elje èije se gravitaciono središte ne podudara sa Ja potrebe, jedne �elje što je zaDrugoga“. /L’ennemi ou le Dieu sur lequel je ne peux pouvoir et qui ne fait pas partiede mon monde, reste encore en relation avec moi et me permet de vouloir, mais d’unvouloir qui n’est pas égoïste, d’un vouloir qui se coule dans l’essence du désir dont lecentre de gravitation ne coïncide pas avec le moi du besoin, d’un désir qui est pourAutrui/. E. Lévinas, Totalité et Infini, 1971, p. 263. Totalitet i beskonaèno, str. 219(prevod na srpski jezik sam malo izmenio).

Page 28: „goniti leš“ – ka šestom stihu pesme Jehude Halevija „Ljubav ......vija „Ljubav prema neprijatelju“ u prevodu Franza Rosenzweiga treba da bude osnovni orijentir na putu

ma tekstova, postoji rezerva koja podrazumeva uzvraæanje i prevo-ðenje jedne ljubavi u neku drugu ljubav. Kao da, pre nego je sroèenveliki nalog „ljubi bli�njega svojega kao sebe samoga“40, veæ nedo-staje da se pomene nasilje tog bli�njega koje samo što se desilo i kojemu prethodi. Pride, ljubav /ahav/ koja se uzvraæa treba da bude „pre-vedena ljubav“ koju mi sami veæ imamo prema sebi (kao za sebe, ki-mokha). I pored toga što je vrlo neprimereno dovoditi valjanost èita-vog ovog stava sumnjajuæi u kolièinu ljubavi koju svako od nas imaza same sebe, oèigledno je da æe „odnos“ prema sebi i prema svomeodluèivati, kako o imenu tog bli�njeg41, tako i o trajanju va�enjaovoga naloga. Videli smo kod Lévinasa na kojem mestu zapoèinjepolitika i kada se to bliski pretvara u bli�njeg i obratno. Meðutim,politika ipak ne zapoèinje sa odbranom bli�njega usled napada ne-kog drugog bli�njeg koji tako postaje neprijatelj (dok je ovaj prvi, satim napadom, postao bliski). Politika neæe poèeti ni u sluèaju ako jeneko, zbog ovog ili onog razloga, bli�i od nekoga drugoga, ili ako jeveæ unapred ugro�en. Politika æe veæ poèeti sa begom, sa izmica-njem, sa �urbom da se umakne nasilju ili sa �urbom (sa strahom, tedve reèi na hebrejskom pripadaju istom korenu42) da se što preuzvrati na njega.

154

PE

TA

RB

OJA

NIÆ

40 „v’ahavtah le re-akha kimokha“, Levitska knjiga, (Kedoshim) 19, 18. Buber iRosenzweig menjaju Lutherov prevod ovoga stava: „Du sollst deinen Nächsten liebenwie dich selbst “ sa „ Liebe deinen Genossen dir gleich“. U tekstu „Anleitung zum jüdi-schen Denken“ iz 1921 godine Rosenzweig još uvek „ponavlja“ Luthera i ovaj „zah-tev“ uporeðuje sa èudesnim kategorièkim imperativom /Liebe deinen Nächsten – wasfür ein seltsamer „kategorischer Imperativ“. Liebe – und geboten (…) Die Geschichtevon Frau Cohen/. (Gesammelte Schriften III, 1984, S. 608). Aluzija na suprugu Her-manna Cohena koja se nalazi na kraju ovoga fragmenta, jeste aluzija na dva Cohenovateksta koja su posveæena bli�njem: „Der Nächste“ i „Die Nächstenliebe im Talmud“.

41 Ko je taj drugi /alter/ ili bli�nji, rea – Jevrejin (Volksgenossen, kako ka�e Co-hen), onaj koji nije Jevrejin ali ima boravak na jevrejskoj teritoriji, stranac (koji stranac?goyim, leumim, sharim, zarim… ? guer, stranac koji �ivi meðu nama i koji isto tako trebada se voli („Beseda na gori“ se i tièe ove reèi ili je podrazumeva u svedoèenjima Mateja,5: 44 ili Luke 6: 35;) Cf. „N.Reflections on the Biblical gêr“ in Leviticus 17-22, Trad. Ja-cob Milgrom, The Anchor Bible, 2000, p. 1416, i G. Barbiero, L’asino del nemico. Ri-nuncia alla vendetta e amore del nemico…, Roma, EPIB, 1991, p. 183, 201-202; nokhri,isto tako stranac ali prema kome se zahteva odreðena distanca (Cf. „Die Nächstenliebeim Talmud“, in Jüdische Schriften, Berlin, C.A.Schwetschke u. Sohn, 1924, S. 149,150); ili zar, „ onaj koji se pribli�ava svetilištu“, stranac Jevrejin kao najveæi moguæi „ne-prijatelj“, jer je neprijatelj Boga i jer kao i Korah zaslu�uje smrtnu kaznu? Cf. L. A.Snijders, The meaning of zar in the Old Testament, Leiden, Brill, 1953.

42 Cf. Knjiga ponovljenih zakona (Choftim) 20, 3.

Page 29: „goniti leš“ – ka šestom stihu pesme Jehude Halevija „Ljubav ......vija „Ljubav prema neprijatelju“ u prevodu Franza Rosenzweiga treba da bude osnovni orijentir na putu

2. „Es ist schwer, Gott l-bebek-bekel /mit deinem ganzen Her-zen/ zu lieben“43. Teško je Boga voleti svim srcem svojim, zakljuèujeRosenzweig 1921. godine posle nekoliko uèestalih pokušaja da izjed-naèi zapovest da se voli Bog i zapovest da se voli bli�nji, a na tajnaèin, da izjednaèi ljubav prema Bogu i ljubav prema bli�njem44. Upismu svojoj velikoj ljubavi, Margrit Rosenstock 13. aprila 1918, Ro-senzweig prvi put isprobava i ispituje ove dve ljubavi u jednoj jedinoj:

U �ivotu volim bli�nje(ga), onoga u èijim se oèima vidim,koji se vidi u mojim oèima, i volim ga radije „zaklonjenog usenci Gospoda“, volim ga „u“ Bogu. Zaista, ja ga volim višenego što mogu voleti Boga. Jer tako treba da bude. LiceBo�ije „ne mo�e èovek videti i ostati �iv“. Ali lice bli�njegavidim, dok sam �iv. U veènosti meðutim vidim lice Bo�ije imogu ga voleti, kao što u vremenu samo bli�njega mogu davolim – Auge in Auge (oko u oko, oèi u oèi)45.

Oko u oko, oèi u oèi, a ne oko za oko, Auge für Auge. Zagle-danost. Pred onom koju voli, potpuno zanemarujuæi onaj drugi deozapovesti „ljubi bli�njega svojega kao sebe samoga“, Rosenzweiguspeva da pronaðe konkretnog drugog, onoga koji je tu i koji je po-red, onoga koji je bli�i od svakoga bli�njeg46. Na ovom mestu bi mo-

155

FIL

OZ

OF

IJA

ID

RU

ŠT

VO

2/2

00

5

43 F.R., Gesammelte Schriften III, 1984, S. 603. Knjiga ponovljenih zakona(Vaethanan) 6, 5.

44 Cf. pismo F.R. Edith Hahn od 16.1.1920 Briefe und Tagebücher, Band 1, 1979,S. 663; Der Stern der Erlösung, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1996, S. 239, 267.

45 „I u Bogu takoðe èoveka. Ali, svejedno sada nikoga drugoga do èoveka kao„bli�njeg “. Jer sada, gde je Bog postao moj bli�nji, ne mo�e niti jedan pojedinaèniodreðeni èovek da mi bude više bli�nji. Sada ih volim sve i sve jednako, ali više nekao ‘bli�nje’“.

„Im Leben liebe ich den Nächsten, den, dem ich ins Auge sehe, der mir ins Auge sieht,und liebe ihn vielleicht „sitzend im Schatten Gottes“, liebe ihn „in“ Gott. Ja ich liebeihn mehr als ich Gott liebe, ja lieben kann. Denn es soll so sein. Gottes Antlitz „siehtkein Mensch und bleibt Leben“. Aber das Antlitz des Nächsten sehe ich, solange ichlebe. In der Ewigkeit aber sehe ich Gottes Antlitz und kann ihn lieben, wie ich in derZeit nur den Nächsten lieben kann – Auge in Auge. Und in Gott auch den Menschen.Aber doch nun nicht mehr den Menschen als „Nächsten“. Denn nun, wo Gott mirnächst geworden ist, kann mir kein bestimmter einzelner Mensch mehr Nächstersein. Ich liebe sie nun alle, und alle gleich, also nicht mehr als „Nächste“ (...) “.

F.R., Die „Gritli“ - Briefe, Tübingen, Bilam Verlag, 2002, S. 72.46 Mo�da bi sada trebalo da bude jasno da francuski jezik, za razliku od ne-

maèkog, forsira razliku izmeðu prochain i proche (bli�nji i bliski). Zbog toga „voleti

Page 30: „goniti leš“ – ka šestom stihu pesme Jehude Halevija „Ljubav ......vija „Ljubav prema neprijatelju“ u prevodu Franza Rosenzweiga treba da bude osnovni orijentir na putu

gli, bez mnogo okolišanja i oklevanja, da napipamo onoga koji je da-lek kao Bog i koji je, istovremeno, bli�i od bilo koga bli�njega:ljubavnik, Halevijev neprijatelj i Rosenzweigov der Feind.

3. „Ako izreku ‘Voli svoga neprijatelja’u ‘Besedi na gori’pos-matramo kao etièki zahtev (postulat), onda sa taèke gledišta ne-stvar-nog mi ne mo�emo da je priznamo za pravednu više od bilo koje drugevelike stvarnosti“. Ovako poèinje Rosenzweigov komentar, odmahoptereæen neèim sasvm novim i ne uvek sigurnim. U kojoj meri Ro-senzweigovo tumaèenje forsira i nameæe ovoj Halevijevoj pesmi ne-koliko velikih razlikovanja (izmeðu hrišæanstva i jevrejstva; izmeðuHegelovog „stvarno(sno)“ /das Wirkliche/ i realno, ne-stvarno, „fik-tivno“ itd.) koja ga okupiraju u njegovim ranim godinama i na studija-ma? Na koji naèin bi razlika u „ljubavi prema neprijatelju“ još drastiè-nije podcrtala razliku izmeðu hrišæanstva i jevrejstva?

Kada Rosenzweig ka�e da u hrišæanstvu „ljubav neprijatelja/Die Feindesliebe/ postaje najjaèe oru�je za osvajanje (potèinjavanje)sveta /die stärkste Waffe der Weltbezwingung/ jer neprijatelj je voljenkao buduæi brat /der Feind geliebt als der künftige Bruder/“47, kadaRosenzweig ovim stavom anticipira i izvesne Kantove ili Fichteoveideje o transformacijama neprijatelja u prijatelja48, onda bi bilo nu�novraæati se i nekim va�nim mestima u Talmudu koja mo�da još uverlji-vije govore o znaèaju ovih „transfera“49. I sledeæa zabeleška Rosen-

156

PE

TA

RB

OJA

NIÆ

bli�njeg“ je voleti nekoga ko sledi, koji nailazi, koji je sledeæi i koji nije prisutan(upravo kao i Bog), za razliku od bliskog, le proche. Bli�nji bi zbog toga uvek mogaoda bude fiktivan kao i ljubav prema njemu. Nerazumljivo je zašto dolazak neprijatel-ja u vidno polje Lévinas imenuje sa „dolazak bli�njeg“ a ne sa „dolazak bliskog“.

47 Parafraza Svetog Augustina, „ et inimicos diligere, et ad hoc diligere ut sintfratres “ (In primam Epistulam Ioannis, I, 9). Ovaj fragment potièe iz nekoliko neza-boravnih odeljaka knjige Der Stern der Erlösung u kojima F. R., dekonstruišuæipojmove „granice“ i „�rtvovanja“, crta razliku izmeðu hrišæanstva i jevrejstva: po-glavlje „Dva puta: suština hrišæanstva“ govori o širenju /die Ausbreitung/ i misio-narstvu, a odeljak „Petrova Crkva“ o Crkvi koju „suštinski, niti jedna granica nemo�e zadovoljiti (namiriti)“ /Sie gibt sich grundsätzlich an keiner Grenze zufrieden/.Der Stern der Erlösung, 1996, S. 386, 310-311.

48 J.G. Fichte, „Zwei Predigten aus dem Jahre 1791“, „1. Über die Pflichtengegen Feinde“, Sämmtliche Werke, Band VIII, 1845/1846 (1971), S. 255-256.

U predavanjima iz etike Kant govori i o transformacijama prijatelja u neprijatelja.Kant’s gesammelte Schriften, Band XXVII, Kant’s Vorlesungen Band IV, Vorlesun-gen über Moralphilosophie, 1/1, (po bele�nicama Collinsa), 1974, S. 429-430.

49 „Obeæavam da æu od tvoga neprijatelja napraviti tvoga prijatelja“, BabaMetzia II 26; „Ko je heroj nad herojima? (…) onaj koji napravi od svoga neprijatelja

Page 31: „goniti leš“ – ka šestom stihu pesme Jehude Halevija „Ljubav ......vija „Ljubav prema neprijatelju“ u prevodu Franza Rosenzweiga treba da bude osnovni orijentir na putu

zweiga, o jevrejskoj zajednici zasnovanoj na porazu /begnadetenGemeinschaft/, beleška koja se nastavlja na ovu o misionarstvu i pro-zelitizmu pobednièkog hrišæanstva, inficirana je „suprotstavljenosti-ma“ hrišæanstvu. Ona nas mo�da prebrzo vraæa, upravo Lévinasu i„pravu“ jedne zajednice da prepoznaje, da se brani i da izgoni neprija-telja izvan svojih granica, „pravu“ zajednice na granice i „pravu“ napobedu. Da li bi zaista, sa i oko Halevija, mogli da pretpostavimo jed-nu stvarnu-nemoguæu zajednicu – zajednicu bez granice i zajednicubez zajednice – jednu zajednicu koja prihvata neprijatelja (neprija-teljsko, drugo), koja ga ne uništava niti pretvara u brata?

4. Kako prihvatiti nasilje a ne uzvratiti? Kako zaštititi, kakosakriti neprijatelja od moga pogleda, od oka koje ga usvaja i patvori?Deo jedne druge napomene Rosenzweiga u komentaru Halevijevehimne, koji opet insistira da Jevrejin jedini nema svoga Jevrejina/denn er als einziger hat nicht die Juden zur Verfügung/ (svoju�rtvu), koji bi umesto njega primio na sebe volju Bo�iju, mogao bida naznaèuje moguænost kraja nasilja. Kao što smo videli, himnaHalevija se ne bavi nemoguæim (mirom, izbavljenjem, spasom itd.),iako ga predviða, veæ usredištenjem i zaustavljanjem nasilja. Haleviovo posti�e pre svega svojim specifiènim izborom tri osnovne figurei funkcije neprijatelja (mrivi, ojev ili buz). Sve tri reèi su optereæene iopredeljene vrlo jasnim istorijama i zalihama „uzvraæanja“ na nasi-lje i verovatno nema apsolutno niti jednog spisa koji svedoèi o ljuba-vi prema huškaèu, prema dušmanu ili prema mrzitelju (kako nahebrejskom tako i na drugim jezicima)50. Halevi uspeva da tim od-luènim aktom cepanja subjekta u stihu 7, okupi i pove�e prethodnedve neprijateljske delatnosti (iz prethodna èetiri stiha), te ih zadr�ina jednom te istom mestu i u isto vreme – u(ka) sebi samome.

Poèetak i kraj, usuðujemo se da ka�emo, ove analize bez kra-ja, koju pokreæe Halevijev i Rosenzweigov tekst, svakako bi trebaoda sledi Rosenzweigovu korekciju stiha 6 u kojoj je glavna dilemaupravo ta ista reè : „sledi“ (ili goni, proganja). Neprijatelj je onaj kojisledi ali, neprijatelj je i onaj koga (koji se) slede(i). Na ovom mestu,

157

FIL

OZ

OF

IJA

ID

RU

ŠT

VO

2/2

00

5

svoga prijatelja“, Avot de Rabbi Natan 23; Cf. R. Kimelman, „Non-Violence in theTalmud“, in Judaism, Vol. 17, n° 3, 1968, p. 316-334.

50 Jedina naznaka uzdr�avanja pred imovinom neprijatelja nalazi se u sledeæ-em stavu: „Ako naiðeš na vola neprijatelja /oyibka/ svoga ili na magarca njegovoga,gde je zalutao, odvedi ga njemu“. Izlazak, (Michpatim) 23, 4.

Page 32: „goniti leš“ – ka šestom stihu pesme Jehude Halevija „Ljubav ......vija „Ljubav prema neprijatelju“ u prevodu Franza Rosenzweiga treba da bude osnovni orijentir na putu

neprijatelj je onaj koji prosleðuje zakon ili silu Boga. On je izvršilac(egzekutor) Bo�ije promisli (suda) /den Vollstrecker des göttlichenGerichts/. Pogledajmo ove dve Rosenzweigove verzije koje hebrej-ski original pretpostavlja, ali ih teško mo�e i jednu i drugu istovre-meno uva�iti na èemu Rosenzweig insistira:

denn seine Faust trifft Deines Schlags Gebreste51.jer njegova pesnica pogaða /radaf/ od Tvoga udarca urušenog.

Bog i njegov udarac treba da prvo uðu u ruku neprijatelja.Bog ulazi u pesnicu – tako poèinje Rosenzweig. Pesnica neprijateljalebdi /trifft/ na mestu gde je bio veæ udarac Boga. Die Faust je reèkoju bira Rosenzweig da bi obele�io ovo mesto i ovaj trenutak prela-za iz udarca kojim udara Bog (zakon) i udarca neprijatelja koji seoèekuje. U reèi Die Faust, Bog i neprijatelj treba da zamene mesta –i uðu jedan u drugoga. Povlaèenje Boga pred neprijateljem, inicira-nje novog udarca, Rosenzweig zamišlja u obliku ruke stisnute u pe-snicu. Neprijatelj treba da sledi, da se nastavi na nasilje koje je Bogveæ bio zapoèeo i da ga sprovede do kraja. Sva dramatika i neizve-snost ovog stiha nalazi se na ovom još uvek praznom mestu prelazaili nastavljanja Boga u neprijatelja. Neprijatelj je naslednik Boga alii njegovo sredstvo. Ovaj veliki obrt u koji nas uvodi Rosenzweig„koristeæi se“ ovim fragmentom Halevija (nisam „ja“ taj (Kantovsubjekt) koji je sredstvo Boga, niti sam ja taj koji imenujem i sledim(gonim) neprijatelja, koji mu uzvraæam, niti je Bog taj koji direktno ibez ikakvog sredstva „izvršava“ svoje èisto pravo ili èisto nasilje –nego sam ja onaj koji je neprijatelj, koji je od Boga oznaèen kao nje-gov neprijatelj; ja sam taj koji primam nasilje od strane Boga prihva-tajuæi nasilje i kaznu neprijatelja koji mi ga donosi; ja sam taj sa ko-jim prestaje svako buduæe nasilje.) sada ce biti dodatno korigovan :

denn den Erschlagnen hetzt er, den du schlugest.jer on proganja leš koji si Ti ubio52.

158

PE

TA

RB

OJA

NIÆ

51 U Rosenzweigovom i Buberovom prevodu Tore, reè Gebreste se pojavljujesamo jedanput, i oznaèava ono što je pokvareno, gnjilo (pokvarenost): „Verderbt hatihm ihr Gebreste zu Unsöhnen ein krummes verrenktes Geschlecht“. Knjiga po-novljenih zakona (Haazinu) 32, 5.

52 Prevod na engleski Barbare Galli stiha broj 6 glasi: „for his fist meets the ail-ments of Your blow“.

Prevod Rosenzweigove korekcije stiha broj 6 je sledeæi: „for he pursues the slainone, whom you slew“.

Page 33: „goniti leš“ – ka šestom stihu pesme Jehude Halevija „Ljubav ......vija „Ljubav prema neprijatelju“ u prevodu Franza Rosenzweiga treba da bude osnovni orijentir na putu

Sve ove retke i teške reèi koje koristi Rosenzweig (ovde èuje-mo i Wagnera i njegovog Parsifala, „Du schlugest unsre Gespielen“)i koje najavljuju udaranje i ubijanje, pokreæe promena reèi trifft u reèhetzt. Više se ne radi o udarcu Boga koji treba tek da bude nadahnuæeili inicijacija udarcu neprijatelja (u „pesnici“ treba da se sastanu stariudarac Boga i novi buduæi udarac neprijatelja) veæ Rosenzweig go-vori o proganjanju, o hetzen i najavljuje kraj. „Do kraja“, to je smi-sao novog osluškivanja reèi radaf. Do smrti, do naše smrti i uni-štenja oèekujemo Boga, prihvatajuæi neprijatelja i kraj nasilja.

Rosenzweigova drastièna promena stiha 6, izmeðu dva izda-nja knjige himni i pesama Jehude Halevija, nije samo korekcija nje-govog vlastitog i isuviše slobodnog prevoda. To je pre svega tajnakorekcija koja otkriva komplikovani lanac razlièitih korekcija, ne-moguænost prevoda i neverovatni nemir meðu tekstovima.

Prvo, nema nikakvog traga i nema priznanja Rosenzweiga daje korekcija plod greške i verovatno zakasnelog upoznavanja sa sta-vom 27 iz psalma 69. Uopšte, postojanje ovoga stava iznenaðuje ukontekstu i ritmu samog Davidovog psalma a onda, isto tako, neve-rovatna je upotreba i korekcija ovoga stava od strane Halevija. Pret-postavka da je Rosenzweig ispravio prvu verziju stiha 6 pošto jesaznao za pomenuti psalm mogla bi da se zasniva na njegovoj „evi-dentnoj" simultanoj korekciji Lutherovog prevoda: „denn den Er-

schlagnen hetzt er, den du schlugest“ bi moglo da bude „namernorazlikovanje“ u odnosu na Lutherovo „denn sie verfolgen, den du

geschlagen hast, und rühmen, daß du die Deinen übel schlagest“(kod Luthera, 69, stav 26). Pretpostavka da Rosenzweig uopšte nijepoznavao psalm 69 mogla bi da bude, mo�da, ne manje uverljivopotkrepljena time da Buber u Schrift prevodi stav 27 na sledeæinaèin: „Denn sie jagen, den selber du schlugst, beim Schmerze

deiner Durchbohrten erzählen sie sich“. Ono najmanje u šta nasuverava Buberov prevod jeste vrlo èesti izostanak „prevodilaèkeharmonije“ izmeðu njih dvojice posle smrti Franza Rosenzweiga.

Drugo, vrlo potresni sadr�aj psalma 69, koji zapoèinje nabra-janjem svih nevolja koje su uèinili neprijatelji (reè ojev /neprijatelj,Feind/ se pojavljuje u stavovima 5 i 19; ojev dominira i u prethod-

159

FIL

OZ

OF

IJA

ID

RU

ŠT

VO

2/2

00

5

Barbara Ellen Galli, Franz Rosenzweig and Jehuda Halevi, translating, translations,and translators, Montreal-London-Buffalo, Mc Gill Un press, 1995, p. 124, 253.Prevod pesme i komentar nalaze se na stranama 124-125 i 252-253.

Page 34: „goniti leš“ – ka šestom stihu pesme Jehude Halevija „Ljubav ......vija „Ljubav prema neprijatelju“ u prevodu Franza Rosenzweiga treba da bude osnovni orijentir na putu

nom psalmu (68) pobede), sa stavom 23 preobraæuje se u prizivanjestrašne osvete prema istim tim neprijateljima koja traje do stava 29.U ovom poslednjem stavu, Bog je zamoljen da izbriše neprijatelje izknjige �ivih (iz buduæeg �ivota) i zahteva se, da oni ne budu zajednosa pravednima (da budu ispisani ili razlikovani od pravednika /tsadi-qim/; „Gewischt seien sie aus dem Buche des Lebens, bei den

Bewährten seien sie nimmer geschrieben!“ (Buber)). Stav 27predstavlja iznenadnu pauzu ovog ritma kazni i ka�njavanja kojeBog treba da izvrši prema neprijateljima. Psalmopevac ka�e prvosuštinu delatnosti neprijatelja (šta je to neprijatelj i šta on to radi, poèemu je neprijatelj – neprijatelj) i u isti mah potvrðuje da ništa nijegore od toga, te neprijatelja zato (ki, denn, jer…) treba „najgore“ka�njavati. Oni (mno�ina; neprijatelji) progone /radafu/ one (ver-ovatno narod, nas, pravednike…) koje si Ti veæ udario /asher hiqi-ta/, oni izrièu (kaznu; staju na muku, dodaju bol) onima koje si Tiveæ ubio /halalekha/.

Treæe, Halevijeva intervencija nad ovim stavom ne sastoji sesamo u izmenama reda reèi i skraæivanju, veæ u direktnom suprot-stavljaju osveti nad neprijateljima. To što neprijatelji slede Boga iprogone one koje je udario Bog, zaslu�uje ne samo da ne bude ka-�njeno, nego je potvrda da su neprijatelji potrebni i da oni potvrðujui svedoèe prisustvo i ljubav Boga (Jehuda Halevi u Kuzari I, po-glavlje 115, proširuje i razraðuje ideju trpljenja u ime Boga i budu-æeg iskupljenja koje se oèekuje. U ovom izuzetno va�nom odlomku,meðutim, Halevi pokreæe jednu komplikovanu temu o razlièitostiJevrejina po roðenju i onoga ko je preobraæen u jevrejstvo i koji jekao takav zauvek lišen proroèanskog dara. Cf. Lippman Bodoff,„Was Yehudah Halevi Racist?“, in Judaism Vol. 38, n° 4, Spring1989, p. 181 i dalje).

Radaf, Rodeif, Radûfe, radoûfe, ili rédifâ, goniti, ili léhéra-dêfe, biti progonjen ili rédifâ, progonstvo… Onaj koji goni, koji jegonjeni i koji je gonjen. Radaf sam ja sâm. Ako bi neko bio oznaèensa reèi Radaf53, to bi pretpostavljalo da je on spreman da vrši nasilje,

160

PE

TA

RB

OJA

NIÆ

53 Radaf je agresor (suprotna reè je nirdaf, �rtva). Kada se danas upotrebljavareè radaf (bliska po znachenju sa reèi sacer), oznaèava onoga u koga se sumnja dadonosi smrtnu opasnost, da mu je sopstveno telo oru�je, da æe da izvrši samoubistvoubijajuæi mnogo drugih oko sebe…; radaf je i Saül (1 Samuilo 31) koji se odluèuje nasamoubistvo, da ne bi stradao od tuðega maèa i da zbog njega hiljade drugih Jevrejane bi bili pogubljeni.

Page 35: „goniti leš“ – ka šestom stihu pesme Jehude Halevija „Ljubav ......vija „Ljubav prema neprijatelju“ u prevodu Franza Rosenzweiga treba da bude osnovni orijentir na putu

da hoæe da ubije i da ga zato treba ubiti. Radaf je neprijatelj. Mene,neprijatelja, dopušteno je goniti kao radaf, sa namerom da me goni-telj ubije; dopušteno me je ubiti ako ne postoji drugi naèin da sespase onaj koji me goni. Ali, isto tako, i ako ne postoji drugi naèin dase spase onaj koga ja kao Radaf gonim (nirdaf je �rtva koju ja pra-tim), kome uzvraæam na prethodno uèinjeno nasilje. Meðutim, bezobzira što bi ovo strašno progonstvo moglo da na kraju pomeša go-nièe i gonjene, Halevi reè radaf usmeruje na leš onoga koji je veæ prebio radaf, koji je veæ bio jednom progonjen i ubijen od strane Boga.Ovaj dodatak je muèan. Šta još treba da se satre od onoga koji je jed-nom veæ bio satrt? Šta još mo�e da se izgoni u onome koga mo�daviše nema?

Kao da je u pitanju dvostruki nalog isterivanja nasilja koji tre-ba da se ispuni pre poslednjih stihova u kojima æe i goniè i gonjenibiti umireni: „neprijatelj“ treba da okonèa sa silom, a „ja“ sa posled-njom moguænošæu da mu kao leš uzvrati(m).

Petar Bojaniæ

DIE ÜBERSETZUNG DES KRIEGES IN FRIEDEN:MIT FRIEDEN VERGELTEN.

„Eine Leiche vervolgen“ – zum sechsten Vers von Jehuda HalevisFeindesliebe in der Übersetzung von Franz Rosenzweig

Zusammenfassung

Der Text erforscht den Ursprung und die Geschichte der „Fundamentierung“des Kriegs und seiner „Übertragung“in Frieden auf dem Weg der Gewalt. In einerAnalyse des bekannten Syntagmas „Gleiches mit Gleichem vergelten“ in einigenSchlüsseltexten, die versuchen, den Frieden zu „institutionalisieren“ (es handelt sichum Texte von Kelsen, Kant, Lévinas, Derrida u. a.), sucht der Autor nach einer ande-ren Relation zur Gewalt. Die Interpretation von Jehuda Halevis Gedicht Feindesliebein der Übersetzung von Franz Rosenzweig ist der wichtigste Orientierungspunkt aufdem Weg zu einem neuen und anderen Frieden.

Schlüsselwörter: Übersetzung, Feind, Frieden, Vergeltung, quid pro quo,Feindesliebe, Leiche.

161

FIL

OZ

OF

IJA

ID

RU

ŠT

VO

2/2

00

5