of 3 /3
AGENTIA REGIONALA. PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GALATI DECIZIA ETAPEI DE iNCADRARE nr. 137 din 06.10.2010 Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC Termoelectrica SA Bucure~ti - sucursala Electrocentrale Braila, cu sediulln comuna Chiscani, str. Principala, nr. 317, judetul Braila, Inregistrata la ARPM Galati cu nr. 5511 din 09.09.2010. In baza Hotanirii Guvemului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte pub lice ~i private asupra mediului ~i a Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei ~i faunei salbatice, cu modificarile ~i completarile ulterioare, autoritatea competenta pentru protectia mediului ARPM Galati decide, ca urmare a consultarilor desta~urate In cadrul ~edintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 23.09.2010 ca proiectul "Construirea unui perete despartitor intre blocurile nr. 2 si nr. 3 la Sucursala Electrocentrale Braila" propus a fi amplasat In comuna Chiscani, str. Principala, nr. 317, judetul Braila nu se supune evaluarii impactului asupra mediului ~i nu se supune evaluarii adecvate. Justificarea prezentei decizii: I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele: 1. proiectul se Incadreaza In prevederile Hotararii Guvemului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 13.a) 2. Caracteristicile proiectului: a) Marimea proiectului: Proiectul prevede construirea unui perete despartitor intre blocurile energetice nr. 2 si 3, impusa de necesitatea separarii tehnologice a celor doua corpuri. b) Cumularea cu alte proiecte: Nu este cazul. c) Utilizarea resurselor naturale: Nu este cazul. d) Produc!ia de de~euri: De~eurile generate pe perioada de executie a proiectului vor fi gestionate conform prevederilor Autorizatiei Integrate de Mediu nr. 2/20.01.2006 revizuita in 22.07.2009. e) Emisiile poluante, inc/usiv zgomotul ~i alte surse de disconfort: Emisiile poluante, inclusiv zgomotul provenite din surse din perioada de executie a proiectului vor fi reduse prin utilizarea de utilaje ~i echipamente adecvate. f) Riscul de accident, !indndu-se seama in special de substan!ele ~i tehnologiile utilizate: Nu este cazul. 3. Localizarea proiectului 3.1. Utilizarea existentii a terenului: Folosinta actuala a terenului este de "teren curti constructii" . 3.2. Relativa abunden!a a resurselor naturale din zona, calitatea ~i capacitatea regenerativa a acestora: Nu este cazul. 3.3. Capacitatea de absorb!ie a mediului, cu aten!ie deosebita pentru: a) zonele umede: Nu este cazul. b) zonele costiere: Nu este cazul. c) zonele montane # impiidurite: Nu este cazul. d) parcurile ~i rezerva!iile naturale: Nu este cazul. ~------- AGENTIA REGIONALA. PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GALATI Strada Regiment II Siret, nr. 2, Galati, Jud. Galati, cod 800322 Tp!' OJ,,, d"OOdQ •."V' O.,'h .171()()O

AGENTIA REGIONALA. PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GALATIapmgl.anpm.ro/anpm_resources/migrated_content/files/ARPM Galati... · regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor

  • Upload
    others

  • View
    47

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of AGENTIA REGIONALA. PENTRU PROTECTIA MEDIULUI...

Page 1: AGENTIA REGIONALA. PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GALATIapmgl.anpm.ro/anpm_resources/migrated_content/files/ARPM Galati... · regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor

AGENTIA REGIONALA. PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GALATI

DECIZIA ETAPEI DE iNCADRAREnr. 137 din 06.10.2010

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC Termoelectrica SA

Bucure~ti - sucursala Electrocentrale Braila, cu sediulln comuna Chiscani, str. Principala, nr.317, judetul Braila, Inregistrata la ARPM Galati cu nr. 5511 din 09.09.2010.In baza Hotanirii Guvemului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiectepub lice ~i private asupra mediului ~i a Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 57/2007 privindregimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei ~i faunei salbatice,cu modificarile ~i completarile ulterioare,autoritatea competenta pentru protectia mediului ARPM Galati decide, ca urmare aconsultarilor desta~urate In cadrul ~edintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de23.09.2010 ca proiectul "Construirea unui perete despartitor intre blocurile nr. 2 si nr. 3 laSucursala Electrocentrale Braila" propus a fi amplasat In comuna Chiscani, str. Principala, nr.317, judetul Braila nu se supune evaluarii impactului asupra mediului ~i nu se supune evaluariiadecvate.

Justificarea prezentei decizii:I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura deevaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:1. proiectul se Incadreaza In prevederile Hotararii Guvemului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct.13.a)2. Caracteristicile proiectului:a) Marimea proiectului: Proiectul prevede construirea unui perete despartitor intre blocurileenergetice nr. 2 si 3, impusa de necesitatea separarii tehnologice a celor doua corpuri.b) Cumularea cu alte proiecte: Nu este cazul.c) Utilizarea resurselor naturale: Nu este cazul.d) Produc!ia de de~euri: De~eurile generate pe perioada de executie a proiectului vor figestionate conform prevederilor Autorizatiei Integrate de Mediu nr. 2/20.01.2006 revizuita in22.07.2009.

e) Emisiile poluante, inc/usiv zgomotul ~i alte surse de disconfort: Emisiile poluante, inclusivzgomotul provenite din surse din perioada de executie a proiectului vor fi reduse prin utilizareade utilaje ~i echipamente adecvate.

f) Riscul de accident, !indndu-se seama in special de substan!ele ~i tehnologiile utilizate: Nueste cazul.

3. Localizarea proiectului3.1. Utilizarea existentii a terenului: Folosinta actuala a terenului este de "teren curticonstructii" .

3.2. Relativa abunden!a a resurselor naturale din zona, calitatea ~i capacitatea regenerativa aacestora: Nu este cazul.

3.3. Capacitatea de absorb!ie a mediului, cu aten!ie deosebita pentru:a) zonele umede: Nu este cazul.b) zonele costiere: Nu este cazul.c) zonele montane # impiidurite: Nu este cazul.d) parcurile ~i rezerva!iile naturale: Nu este cazul.

~-------AGENTIA REGIONALA. PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GALATI

Strada Regiment II Siret, nr. 2, Galati, Jud. Galati, cod 800322Tp!' OJ,,, d"OOdQ •."V' O.,'h .171()()O

Page 2: AGENTIA REGIONALA. PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GALATIapmgl.anpm.ro/anpm_resources/migrated_content/files/ARPM Galati... · regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislafia in vigoare, cum sunt: zone de protecfieafaunei piscicole, bazine piscicole naturale ~i bazine piscicole amenajate: Nu este cazul.f) zonele de protecfie speciala: Nu este cazul.g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislafie au fost deja depii~ite:Nu este cazul.

h) ariile dens populate: nu este cazul.i) peisajele cu semnificafie istorica, culturala ~i arheologica: Nu este cazul.4. Caracteristicile impactului potentiala) Extinderea impactului: aria geografica ~i numarul de persoane afectate: In urma realizariilucrarilor propuse prin proiect, impactul asupra mediului va fi redus.b) Natura transfrontiera a impactului: Nu este cazul.c) Miirimea ~i complexitatea impactului: impactul asupra factorilor de mediu generat inperioada de executie a proiectului prin lucrarile de constructie, a mijloacelor de transport siorganizarile de ~antier este nesemnificativ sau minim.d) Probabilitatea impactului: nesemnificativa, avand in vedere argumentele mentionate lapunctele I. ~i 2.e) Durata, frecvenfa ~i reversibilitatea impactului: In perioada de executie a proiectuluiimpactullucrarilor asupra factorilor de mediu va fi temporar.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura deevaluare adecvata sunt urmatoarele:

proiectul nu intra sub incidenta prevederilor art. 28 alin (2) din OUG nr.57/2007 privindregimul ariiIor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei ~i faunei salbatice,cu modificarile ~i completarile ulterioare ~i nu se supune prevederilor Ord.MMP nr.19/20 I0pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale aleplanurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata.

Conditiile de realizare a proiectului:Intre sirurile A si B - sala ma~inilor (turboagregate) deschidere 42,Om si inaltime sub ferma26,7m peretele despartitor se va amplasa pe axul 13 si va fi aIcatuit astfel:

consolidarea stalpilor existenti din subsol, precum si realizarea a patru noi stalp metalici(PII) intre axele IV si VI in zona golului tehnologic de la cota 0 si un perete de caramidace va avea 25cm grosime si va fi plasat langa stalpii existenti din subsol. Peretele vaingloba cei patru stalpi metalici propu~i.la baza peretelui se va monta 0 grinda metalica formata din 2 profile laminate sudate,peste care se vor monta elemente laminate metalice - stalpi si grinzi. Inchiderile vor firealizate din panouri termoeficiente - tip sandwich.capacitatea portanta a stalpilor va fi suplimentata cu elemente spatiale tip ferma montateorizontal sudate de stalpi, elemente realizate din profile metal ice laminate.

Intre sirurile C si D - sala cazane

peretele va avea deschiderea de 30,Om si inaltimea sub ferma de 36,Om, aIcatuireaperetelui va fi similara cu cea din sala ma~inifundatia peretelui va fi 0 talpa armata de 60cm latime si cu 145cm adancime, respectandconditiile din studiul geotehnic.

Intre ~irurile B si C - la cotele + I5,5m si +22,2m inchiderea se va realiza folosind profilelaminate u~oare si panouri de tip sandwich.

~-------AGENTIA REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GALATI

Strada Regiment II Siret, nr. 2, Galati. Jud. Galati. cod 800322Tel: 0236460049 Fax: 0236471009

E-mail: [email protected]

Page 3: AGENTIA REGIONALA. PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GALATIapmgl.anpm.ro/anpm_resources/migrated_content/files/ARPM Galati... · regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor

Lucrarile se vor desfii~ura pe amplasamentul proprietate a SC Termoelectrica SA Bucure~ti ­sucursala Electrocentrale Braila, respectandu-se urmatoarele prevederi:a) In perioada de executie a lucrarilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor ~iutilajelor utilizate;b) In cazul poluarii accidentale a solului cu produse petroliere ~i uleiuri minerale de lavehiculele grele ~i echipamentele mobile se va proceda imediat la decopertarea soluluicontaminat, stocarea lui In saci, tratarea de catre firme autorizate/depozitarea In depozite dede~euri autorizate;c) se va avea In vedere restrangerea la minimum a spatiului de stocare a de~eurilor rezultate Inperioada de realizare a lucrarilor ~i gestionarea corespunzatoare a acestora prin colectareaselectiva ~i valorificarealeliminarea prin firme autorizate;d) De~eurile rezultate vor fi gestionate conform capitolului "De~euri produse, colectate,stocate temporar" din Autorizatiei Integrate de Mediu nr. 2/20.01.2006 revizuita in 22.07.2009e) In conformitate cu prevederile HG nr. 856/ 2002 - Anexa I, pe tot parcursul realizariiproiectului, operatorul va transmite lunar la APM Braila si ARPM Galati raportarea privindevidenta gestiunii de~eurilor rezultatet) In cazul unui incident sau accident care afecteaza semnificativ mediul se va In~tiintaimediat APM Braila ~i ARPM Galati;g) La finalizarea lucrarilor se va notifica APM Braila ~i ARPM Galati, In vederea Intocmiriiprocesului verbal de constatare a realizarii lucrarilor prevazute In actul de reglementare;h) prezenta notificare nu exclude obtinerea avizelor/acordurilor eliberate de institutiispecializate ale statului conform prevederilor legale.

Prezenta decizie poate fi contestata In conformitate cu445/2009 ~i ale Legii contenciosului administrativcompletarile ulterioare.

Vasilica CIOBOTARU

~ef Serviciu Autorizare ~. 11-1:; r·.ell c fi ~ .. IU(rlP.lik.~1 ontro u on ormanl

prevederile Hotararii Guvernului nr.nr. 554/2004, cu modificarile ~i

BALABAN

nt Juridi~ sidrru;V'tbtiv

t~~

Intocmit

Mirela S~!5S~f~ _/~£-

AGENTIA REGIONALA PENTRV PROTECTIA MEDIULVI GALATIStrada Regiment II Siret, nr. 2, Galati. Jud. Galati, cod 800322

Tel: 0236460049 Fax: 0236471009E-mail: officefa)ammplrn