41
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA CENTRUL DE MEDICINA PREVENTIVA TELENRSTI care practică activitatea antreprenorială (repere pentru agenţii economici în cunoaşterea legislaţiei sanitare) Teleneşti, 2007

Agenda Persoane Fizice

  • Upload
    vlad853

  • View
    614

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Agenda Persoane Fizice

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVACENTRUL DE MEDICINA PREVENTIVA

TELENRSTI

care practică activitatea antreprenorială

(repere pentru agenţii economici în cunoaşterea legislaţiei sanitare)

Teleneşti, 2007

Page 2: Agenda Persoane Fizice

PROGRAM DE ACTIVITATE, TELEFOANE DE CONTACT, AUDIENŢĂ

Adresa juridică: or. Teleneşti, str. E.Coca, 4

E-mail: cmpteleneş[email protected]

Telefoane de contact:

● Medic şef sanitar de stat Tel-fax 2-24-09 d.L.Cimpoi

● Anticamera: Tel-fax 2-24-09

● Şeful secţiei sanitare: 2-22-78 d-na L.Grabovschi

● Şeful secţiei epidemiologice: 2-23-38 d.V.Munteanu

Programul de audienţă a persoanelor fizice, juridice:

Medicul şef, medic şef sanitar de stat al raionului Teleneşti:

luni, ora 0800 - 1200 ;vineri ora 0800 - 1200

Şeful secţiei sanitare: luni, ora 0800 - 1200

Şeful secţiei epidemiologice: miercuri, ora 0800 - 1200;

2

Page 3: Agenda Persoane Fizice

DEFINIŢII UTILE AGENTULUI ECONOMIC

„Înainte de a pornio afacere – studiazălegislaţia sanitară”

(Autorii)

Supraveghere sanitaro-epidemiologică de stat – activitate de prevenire (profilaxie), depistare şi reprimare a încalcărilor actelor legislative şi a altor acte normative în domeniul asigurării bunăstării sanitaro-epidemiologice a populaţiei, avînd drept scop ocrotirea sănătăţii populaţiei şi mediului ei de viaţă;

Monitoring socio-igienic  -  sistem de măsuri organizatorice, medico-sociale şi ştiinţifico-tehnice la nivel de stat, care asigură supravegherea bunăstării sanitaro-epidemiologice a populaţiei şi calităţii mediului de viaţă, analiza,  estimarea  şi  pronosticarea indicilor  ce caracterizează şi determină corelaţiile cauză-efect pentru elaborarea măsurilor orientate spre prevenirea, reducerea sau eliminarea impactului factorilor nocivi asupra sănătăţii şi vieţii omului;

Reguli si normative sanitaro-epidemiologice de stat, denumite în continuare reguli sanitare - acte normative şi directive care stabilesc conditii sanitaro-epidemiologice (inclusiv criteriile securităţii şi/sau inofensivităţii factorilor mediului de viata al omului, normele igienice etc.), a căror nerespectare pune în pericol viaţa şi sănătatea omului, crează pericolul apariţiei şi răspîndirii bolilor;

Inofensivitate a produselor şi mărfurilor de consum uman – absenţa a riscului de a cauza prejudicii vieţii şi sănătaţii populaţiei, mediului de viaţă prin utilizarea produselor şi mărfurilor;

Autorizare (avizare) sanitară a obiectivelor - proces de evaluare a condiţiilor sanitaro-igienice, epidemiologice şi a eficienţei măsurilor de protecţie sanitară contra factorilor nocivi şi nefavorabili de mediu, de munca şi de trai al populatiei, avind drept scop prevenirea efectelor negative asupra sănătăţii,

3

Page 4: Agenda Persoane Fizice

profilaxia bolilor profesionale, contagioase, netransmisibile, toxicoinfectiilor alimentare, complicaţiilor provocate de maladii, subdezvoltării fizice şi mintale a copiilor;

Autorizaţie sanitara de funcţionare a obiectivelor – act de autorizare sanitară, emis de organul Serviciului Sanitaro-Epidemiologic de Stat, care condiţionează igienic si juridic activitatea unităţilor economice;

Certificare igienică a produselor, mărfurilor, proceselor şi serviciilor - procedura de studiu, efectuată de Serviciul Sanitaro-Epidemiologic de Stat, în baza căreia se stabileşte corespunderea sistemelor de control cerinţelor în vigoare, se permit producerea, importul, comercializarea produselor, marfurilor, proceselor şi serviciilor şi se confirma inofensivitatea lor pentru sănătatea populaţiei;Certificat igienic - act de certificare igienică, emis de Serviciul Sanitaro-Epidemiologic de Stat.

Certificare – procedură prin care o terţă parte (o organizaţie, independentă de furnizor şi de consumator) dă o asigurare scrisă că  un produs corespunde condiţiilor specificate;

Material – orice ingredient, materie primă, componentă sau partea acestuia, etc., folosită la fabricarea produsului;

Produs - produsul obţinut, chiar dacă este destinat pentru folosire ulterioară într-o altă operaţiune de producere;

Mărfuri - sunt atît materiale cît şi produse;

Import – întroducerea deliberată pe teritoriul unui stat de pe teritoriul altui stat, precum transportul unui produs, materii prime, mărfurilor şi/sau a unei combinaţii de mărfuri;

Importator – orice persoană fizică sau juridică, aflată sub juristdicţia statului de import, care organizează exportul unui produs sau mărfurilor şi este responsabilă de acest proces;

Patentă de întreprinzător - este un certificat de stat nominativ, ce atestă dreptul de a desfăşura genul de  activitate de întreprinzător indicat în el în decursul unei  anumite perioade de timp.

4

Antreprenorii nu sunt obligaţi să memorizeze aceste definiţii, dar este necesar ca ultimii să pătrundă în esenţa lor.

Page 5: Agenda Persoane Fizice

Serviciul sanitaro-epidemiologic de stat al raionului Teleneşti

Serviciul sanitaro-epidemiologic de stat al raionului Teleneşti este reprezentat prin Centrul de Medicină Preventivă Teleneşti (în continuare CMPTeleneşti).

CMP Teleneşti este una din instituţii de medicină preventivă a Serviciului sanitaro-epidemiologic de stat a Republicii Moldova. Centrul efectuează supravegherea sanitaro–epidemiologică de stat în teritoriul raionului în vederea aprecierii bunăstării sanitaro-epidemiologice a populaţiei, organizează şi participă la realizarea prevederilor actelor legislative în domeniul medicinii preventive, programelor Naţionale şi teritoriale ce ţin de securitatea epidemiologică şi sănătatea populaţiei, scopul scontat fiind fortifcarea nivelului sănătăţii publice şi ridicarea nivelului bunăstării sanitaro-epidemiologice a populaţiei în localităţile din componenţa raionului Teleneşti .

Raza teritoriului desevit constituie 30-40 km şi include în sine 53 de localităţi, care formează 3 primării cu un număr de circa 75200 mii populaţie. La 01 ianuarie 2007 supravegherea sanitaro–epidemiologică de stat se efectua asupra 851 de obiective ale economiei naţionale.

Actualmente Centrul include în sine 2 secţii operative şi 2 laboratoare, asigurate cu personal calificat şi dotate cu utilaj şi aparataj ce permite în mod operativ efectuarea supravegherii sanitaro-epidemiologice de stat preventive şi curente cu estimarea factorilor de risc, organizarea şi efectuarea măsurilor de localizare si lichidare a focarelor de boli infecţioase în raza teritoriului deservit.

UNELE FUNCŢII DE BAZĂ ALE SERVICIULUI SANITARO-EPIDEMIOLOGIC DE STAT AL

RAIONULUI TELENEŞTI

5

Supravegherea sanitaro-epidemiologică asupra obiectelor economiei naţionale din raza raion. Teleneşti

Estimarea, evidenţierea, depistarea factorilor nocivi ai mediului, de trai şi comportament ce influenţează nefast sănătatea populaţiei;

Page 6: Agenda Persoane Fizice

6

Expertiza sanitaro-igienică a proiectelor de dezvoltare a teritoriilor administrative, de construcţie şi reconstrucţie a obiectivelor economiei naţionale, caselor de locuit şi edificiilor publice din raionul Teleneşti

Autorizarea sanitară a mijloacelor de producere şi industriale, utilajului de producţie, proceselor de prelucrare, fabricare, transportare, depozitare, desfacere a produselor alimentare..

Efectuarea autorizării sanitare de funcţionare a unităţilor economice, certificării igienice a producerii, produselor şi serviciilor în teritoriu deservit

Efectuarea măsurilor de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie profilactică la obiectivele economiei naţionale.

Page 7: Agenda Persoane Fizice

Concomitent sunt exercitate şi unele funcţii unicale şi specifice:

Supravegherea morbidităţii prin boli infecţioase, parazitare, nosocomiale, a intoxicaţiilor alimentare, morbidităţii generale şi profesionale, cu examinarea focarelor de boli infecţioase la domiciliu şi în colectivităţi, organizarea măsurilor profilactice şi antiepidemice în teritoriul deserevit.

Efectuarea investigaţiilor de laborator sanitaro-chimice, bacteriologice, parazitologice a produselor alimentare, apei potabile inclusiv din fîntînille publice, a apelor de suprafaţă dîn zonele de agrement, aerului atmosferic, etc, atît în procesul certificării igienice, cît şi în procesul efectuării supravegherii sanitaro-epidemiologice preventive şi curente în teritoriul deservit.

7

Page 8: Agenda Persoane Fizice

CERINŢEFAŢĂ DE PRODUCEREA,

DEPOZITAREA ŞI PLASAREA PE PIAŢĂ A PRODUSELOR

● Produsele plasate pe piaţă trebuie să fie însoţite de certificate de conformitate sau de declaraţii de conformitate, de alte documente vizate de legislaţie.

● Se interzice producerea, depozitarea, plasarea pe piaţă şi comercializarea produselor, prestarea serviciilor care nu corespund cerinţelor obligatorii stabilite în documentele normative sau care, utilizate în condiţii normale, pot pune în pericol viaţa, sănătatea, ereditatea şi securitatea consumatorilor.

● Se interzice producerea, importul, plasarea pe piaţă, depozitarea, expunerea în comercializare şi comercializarea produselor falsificate (contrafăcute).

● Se interzice producerea, plasarea pe piaţă, depozitarea, expunerea în comercializare şi comercializarea produselor, prestarea serviciilor cu încălcarea cerinţelor de calitate stabilite de documentele normative sau contrar interdicţiei organului de control.

● Se interzice plasarea pe piaţă, depozitarea, expunerea în comercializare şi comercializarea produselor, prestarea serviciilor în lipsa certificatului de conformitate sau declaraţiei de conformitate, dacă legislaţia prevede aceasta, sau cu utilizarea ilegală a mărcii de conformitate.

● Se interzice importul, plasarea pe piaţă şi comercializarea produselor cu termenul de valabilitate expirat.

● Se interzice modificarea termenului de valabilitate indicat pe produs, pe etichetă, pe ambalaj sau în documentaţia de însoţire.

● Producătorul este obligat să indice în documentaţia de însoţire a produsului, serviciului, pe etichetă, sau prin alte modalităţi, regulile de utilizare, depozitare

8

Page 9: Agenda Persoane Fizice

şi transport în siguranţă a produsului, serviciului, iar vînzătorul, prestatorul trebuie să le aducă la cunoştinţa consumatorului.

ETAPELE DE AVIZARE IGIENICĂ A OBIECTIVELOR NOU CONSTRUITE ŞI

RECONSTRUITE

Etapa 1 Avizarea igienică a terenului prevăzut pentru construcţie sau reconstrucţie a

obiectivului

Etapa 2Examinarea şi avizarea igienică a

Proiectulului pentru construcţie sau reconstrucţie

Etapa 3Estimarea şi avizarea igienică la etapa

de recepţie finală

Etapa 4 Autorizarea sanitară de funcţionare

9

Noi nu acceptăm conflictele de interese ci dorim să activaţi în corespundere cu prevederile Legislaţiei în vigoare

Noi nu acceptăm conflictele de interese ci dorim să activaţi în corespundere cu prevederile Legislaţiei în vigoare

Page 10: Agenda Persoane Fizice

MODALITATEA DEPUNERII ACTELOR ŞI CONDIŢIILE DE ELIBERARE A DOCUMENTELOR

LISTA DOCUMENTELOR CE SE VOR ANEXA LA CEREREA DE INTENŢIE PENTRU ELIBERAREA:

♦ Avizului la lot de pământ pentru construcţie, reconstrucţie (Forma 301/e):

1. planul de situaţie, avizat de arhitectul localităţii (planul de încadrare în teritoriu),

2. copia actului (proiectul actului) de proprietate a terenului.

♦ Avizului la proiect de construcţie, reconstrucţie (Forma 303/e):

1. proiectul la construcţia obiectivului, confirmat prin ştampilele instituţiei de proiectare.

2. copia avizului la lot.

♦ Avizului la recepţia finală a obiectivului (Forma 305-1/e):

1. copiile avizului la lot şi a avizului la proiect2. procesul verbal de constatare la recepţia prealabilă a obiectului

♦ Autorizaţiei sanitare de funcţionare a obiectivelor:

1. copia certificatului de înregistrare a întreprinderii;2. copia certificatului de proprietate sau contractului de arendă (după caz);3. lista grupelor de produse/mărfuri, care urmează a fi fabricate, depozitate,

comercializate (se va anexa la cerere).4. copia avizului la proiect (pentru obiectivele nesupuse recepţiei finale).

♦ Autorizaţiei sanitare de funcţionare a gheretei:

1. copia schemei de amplasare a gheretei, confirmată de departamentul arhitectură şi urbanism şi pretura de sector (în cazurile amplasării lor pe teritoriile libere).

2. copia contractului de arendă (în cazuri amplasării gheretei în incinta instituţiilor medicale, de cultură, pieţe etc.)

3. copia autorizaţiei obiectivului sau contractul cu obiectivul unde se va păstra rezerva de produse alimentare şi prelucra utilajul.

♦ Certificatului igienic:

10

Page 11: Agenda Persoane Fizice

a) pentru mărfurile, produsele alimentare şi nealimentare autohtone produse în serie la cerere se anexează:

1.copia certificatului de înregistrare a întreprinderii producătoare în Republica Moldova;

2.copia documentaţiei normative de producere a produsului (PT MD, GOST);3.certificat veterinar (pentru produsele alimentare de origine animală);

b) pentru mărfurile, produsele alimentare şi nealimentare de import, odatăcu cererea, se prezintă:

1.copia certificatului de înregistrare a întreprinderii importatoare în Republica Moldova;

2.documente ce confirmă originea şi calitatea produsului în original sau confirmate prin ştampila umedă;

3. copia certificatului fitosanitar pentru produsele vegetale;4. copia certificatului veterinar pentru produsele de origină animală;5. copia certificatului privind dezinfectia mărfurilor „SECOND HAND”.

♦ Paşaportului sanitar la autocamion.

1. copia paşaportului tehnic a autocamionului;2. copia contractului de arendă cu întreprinderea specializată privind spălarea

şi dezinfectarea autocamionului;3. livretul medical al persoanei responsabile de transportarea produselor.

♦ Legiferarea construcţiei neautorizate:

1. buletin de identitate;2. certificat privind stabilirea regimului urban;3. certificat de la organul cadastral teritorial privind rezultatele inspectării

construcţiei.

NOTĂ: Suplimentar la pachetul de documente prezentat iniţial, după necesitate pot fi solicitate şi alte documente.

!Examinarea setului de documente şi eliberarea avizului solicitat, de regulă se efectuiază în termen de zece zile lucrătoare din momentul depunerii cererii. În caz de necesitate, acest termen poate fi prelungit, fapt despre care, solicitantul va fi informat obligatoriu.

OBŢINEREA DOCUMENTELOR SOLICITATE

11

Page 12: Agenda Persoane Fizice

PROCEDURA AUTORIZĂRII SANITARE DE FUNCŢIONARE A OBIECTIVELOR

sauEliberaresasaua funcţionare

sau

PROCEDURA CERTIFICĂRII IGIENICE A PRODUSELOR

Efectuarea investigaţiilor instrumentale şi de

laborator( la necesitate)

Estimarea rezultatelor

12

Depunerea cererii de intenţie

Evaluarea situaţieisanitaro-epideniologice a

obiectivului de către specialiştii CMP în

prezenţa beneficiarului

LUAREA DECIZIEI

Eliberarea

Autorizaţiei sanitare de funcţionare

Respingerea cerereii de intenţie, cu prescrierea măsurilor

de remediere a situaţiei

Deficienţile nu pot fi remediate.

Autorizaţia sanitară NU SE ELIBEREAZĂ

Page 13: Agenda Persoane Fizice

PROCEDURA ELIBERĂRII PAŞAPORTULUI SANITAR PENTRU AUTOVEHICOLE

Primirea şi înregistrarea cererii de efectuare a expertizei produselor

Efectuarea de către specialiştii CMP a expertizei mărfurilor şi produselor

Efectuarea investigaţiilor de laborator şi a măsurătorilor

Evaluarea rezultatelor expertizei produselor, mărfurilor

13

Rezultatele corespund Documentaţiei Normativ-Tehnice

ELIBERAREA Certificatului igienic

Rezultatele nu corespund Documentaţiei Normativ-Tehnice

Certificatul igienic NU SE ELIBEREAZĂ

Page 14: Agenda Persoane Fizice

Eliberarea paşaportului sanitar pentru autovehicole include:

! De către Serviciul sanitaro-epidemiologic al raionului Teleneşti nu vor fi paşaportizate sanitar unităţile de transport destinate pentru pasageri (autoturismele) în portbagajele cărora se înceară a transporta produse alimentare, inclusiv uşor alterabile.

EXAMENUL MEDICAL LA ANGAJARE ŞI EXAMENELE MEDICALE PERIODICE

ALE ANGAJAŢILOR

Examinarea de către specialistul CMP a unităţii de transport

Transportul nu corespunde

Cerinţelor în vigoare

Paşaportul sanitarNU SE ELIBEREAZĂ

Transportul corespunde Cerinţelor în vigoare

ELIBERAREA Paşaportului sanitar

Primirea şi înregistrarea cererii

14

Page 15: Agenda Persoane Fizice

În scopul ocrotirii sănătăţii, prevenirii aparitiei şi răspîndirii bolilor, lucrătorii de la întreprinderi, institutii, organizaţii şi persoanele care practică munca individuală sunt obligaţi să treacă examenele medicale preventive (la primirea la lucru) şi periodice în cazurile prevăzute de legislaţie.[Art. 23 /1 din Legea nr.1513-XII din 16.06.1993]

Examenele medicale la angajare şi periodice al angajaţilor întreprinderilor economiei naţionale, se înfăptuiesc în conformitate cu prevederile:

Legii Republicii Moldova nr.1513-XII din16.06.93 privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei art. 23 (M.O. nr.60-61 din 01.04.03);Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 255 din 15.11.96 „Cu privire la organizarea obligatorie a examenelor medicale ale salariaţilor din întreprinderile alimenaţiei, instituţiilor medicale şi cele pentru copii”, Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 14 din 23.01.01. „Despre completarea ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 255 din 15.11.96 „Cu privire la organizarea obligatorie a examenelor medicale ale salariaţilor din întreprinderile alimenaţiei, instituţiilor medicale şi cele pentru copii”, Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 132 din 17.06.96 „Privind examenele medicale obligatorii la angajare în muncă şi periodice ale lucrătorilor care sunt supuşi acţiunii factorilor nocivi şi nefavorabili”

Lista categoriilor de salariaţi supuşi examenelor medicale la angajare şi examenelor medicale periodice este aprobată de Ministerul Sănătăţii. Salariaţii nu sunt în drept să se eschiveze de la examenul medical. Cheltuielile financiare ce ţin de efectuarea examenelor medicale la angajare şi ale celor periodice sunt suportate de agenţii economici.

Investigaţiile de laborator a salariaţilor la helmintiaze (la angajare la serviciu şi ulteritor o dată în an), portajul de germeni a infecţiilor intestinale acute şi stafilococului patogen (la angajare şi ulterior după indicaţiile epidemiologice), se efectuează în cadrul Centrului de Medicină Preventivă.

INSTRUIREA IGIENICĂ

15

Page 16: Agenda Persoane Fizice

Instruirea igienică are drept scop însuşirea de către populaţie a cunoştinţelor necesare în domeniul sanogenezei, protecţiei mediului, igienei individuale, igienei alimentaţiei, prevenirii îmbolnăvirilor, cunoaşterea şi depistarea precoce a principalelor semne de boală.

Instruirii şi atestării igienice obligatorii sunt supuşi conducătorii, specialiştii şi alţi lucrători de la întreptrinderile, instituţiile şi organizaţiile, al căror specific de activitate este legat de producerea, păstrarea, transportarea şi comercializarea produselor alimentare şi apei potabile, educarea şi instruirea copiilor şi de deservirea comunală, de trai şi de altă natură a populaţiei.

Acte legislative şi directive, prin care este stipulată instruirea igienică a populaţiei:

Instruirea igienică finalizează cu un proces verbal, unde sunt incluse persoanele atestate, concomitent în cartelele medicale individuale ale persoanelor instruite şi atestate se aplică ştampila ,,Examenul instruirii igienice susţinut”.

16

● Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28.03.95 (art.18); ● Legea privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a

populaţiei nr.1513-XII din 16.06.1993 (art. 26); ● Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.658 din

12.06.07 ,,Cu privire la Programul naţional de promovare a modului sănătos de viaţă pentru anii 2007-2015”;

● Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea cursurilor de instruire igienică a contingentelor periclitate.

Page 17: Agenda Persoane Fizice

NOŢIUNI DE DERATIZARE ŞI DEZINSECŢIE

Deratizare - acţiune de stîrpire a guzganilor şi şoarecilor prin otrăvire cu substanţe chimice sau prin alte modalităţi.

Dezinsecţie – acţiune de distrugere a insectelor parazite (transmiţătoare de boli) aflate în mediu ambiant.

Rozătoarele care populează spaţiile locative sau de producere (guzganii şi şoarecii), trebuie să fie nimicite nu numai pentru că dăunează bunurilor materiale, dar şi pentru că răspândesc boli infecţioase aşa precum sunt: ciuma, antraxul, pseudotuberculoza, salmonelozele, şi altele.

Rozătoarele se înmulţesc lunar cu 6-10 noi născuţi. Ajungând la un număr critic, populaţia se răspîndeşte pe noi teritorii şi intervin la noi obiective.

O singură prelucrare nu este suficientă pentru nimicirea rozătoarelor. În scopul asigurării stabilităţii epidemiologice este necesar de a efectua nu mai puţin de 4-6 prelucrări anuale, iar la obiectivele alimentare, instituţiile preşcolare, preuniversitare, medicale până la 12 prelucrări pe an.

Secţia de Dezinfecţie Profilactică efectuează deratizarea cu preparate anticoagulante, care acţionează după încorporarea lor în organismul

În cadrul Centrului de Medicină Preventivă raional Teleneşti activează secţia de Dezinfecţie Profilactică, care este o subdiviziune specializată în efectuarea lucrărilor de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie profilactică.

Tel. de contact: 2-23-38

17

Page 18: Agenda Persoane Fizice

rozătoarelor. De acea eficacitatea momelei devine vizibilă numai peste 2-15 zile după prelucrare.

DREPTURILE, OBLIGAŢIUNILE ŞI RESPONSABILITATEA

PERSOANELOR FIZICE ŞI JURIDICE

Extras din Legea privind asigurarea sanitaro- epidemiologică a populaţiei nr.1513-XII din 16.06.93

Articolul 6. Drepturile persoanelor fizice

Persoanele fizice au dreptul:

a. la un mediu de viaţă favorabil care se asigură prin realizarea unui complex de măsuri privind prevenirea acţiunii factorilor nefavorabili ai mediului înconjurător asupra omului, prin îndeplinirea de către toate persoanele fizice si juridice a cerinţelor legislaţiei sanitare, prin respectarea actelor normative cu privire la securitatea producţiei (lucrărilor, serviciilor);

b. să primească de la persoane juridice date complete, în limita competenţei lor, şi veridice:

- cu privire la starea, în raza activităţii lor sau în teritoriul din subordine, a mediului de viaţă şi a sănătăţii populaţiei, la situaţia sanitaro-epidemiologică şi de radiaţie, la regulile sanitare in vigoare;

- cu privire la măsurile luate pentru asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei şi la rezultatele acestora;

18

Page 19: Agenda Persoane Fizice

- cu privire la calitatea producţiei (lucrărilor, serviciilor), inclusiv a produselor alimentare, precum şi apei potabile;

c. să participe nemijlocit, fie prin reprezentantul lor sau prin organizaţii obşteşti, la elaborarea, examinarea si adoptarea de către autorităţile publice a hotărârilor menite să asigure bunăstarea sanitaro-epidemiologică;

d. la repararea la timp şi în întregime a prejudiciului adus sănătăţii lor prin încălcarea regulilor sanitare, ceiea ce a condus la apariţia unor boli contagioase, boli neinfectioase şi la intoxicări în masă ale oamenilor, precum şi a unor boli profesionale.

Articolul 7. Drepturile persoanelor juridice

Persoanele juridice au dreptul:

a. să primească, adresându-se autorităţilor publice, informaţii privind situaţia sanitaro-epidemiologică, starea mediului înconjurător, morbiditatea populaţiei, regulile sanitare în vigoare;

b. să participe la elaborarea de către autorităţile publice a proiectelor de hotîrâri, a concepţiilor şi programelor privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei;

c. să stabilească preţuri sporite la producţia economiei naţionale, indicii calităţii căreia, potrivit avizului organelor Serviciului Sanitaro-Epidemiologic de Stat sau al Departamentului Standardizare şi Metrologie, atesta lipsa totală a poluării ei sub aspect chimic, radioactiv si microbiologic, precum şi la prestarea de lucrări şi servicii, ce nu au influenţă nocivă asupra organismului uman.

Articolul 8. Apărarea drepturilor persoanelor fizice şi juridice

Hotărârile autorităţilor publice, ale factorilor de decizie, precum şi acţiunile acestora ce lezează drepturile persoanelor fizice si juridice, prevăzute de articolele 6 şi 7, pot fi atacate în instanţele ierarhic superioare. În cazul dezacordului cu hotarârea luată în legătura cu plângerea, ea poate fi atacată în instanţa de judecată în modul stabilit de legislaţia în vigoare. Depunerea plângerilor nu suspendă executarea hotărârilor şi acţiunilor atacate.

Articolul 9. Obligaţiile persoanelor fizice

Persoanele fizice sint obligate:

a. să protejeze sănătatea proprie şi a copiilor lor, să asigure educaţia pentru sănătate a copiilor, folosind posibilităţile oferite de societate şi ducând un mod sănătos de viaţă;

b. să respecte regulile sanitare;c. să promoveze sau să ia parte la promovarea măsurilor sanitaro- igienice şi

sanitaro-antiepidemice;

19

Page 20: Agenda Persoane Fizice

d. să îndeplinească hotărârile organelor Serviciului Sanitaro-Epidemiologic de Stat.

Articolul 10. Obligaţiile persoanelor juridice

Persoanele juridice sint obligate:

a. să respecte legislaţia sanitară în vigoare şi regulile sanitare stabilite, să exercite controlul asupra îndeplinirii lor;

b. să elaboreze şi să desfăşoare măsuri sanitaro-igienice şi sanitaro-antiepidemice orientate spre prevenirea şi lichidarea poluării mediului înconjurător, asanarea condiţiilor de muncă, de trai şi de odihnă a populaţiei, prevenirea apariţiei şi raspândirii bolilor;

c. să informeze la timp organele Serviciului Sanitaro-Epidemiologic de Stat despre situaţiile de avarie, oprirea procesului de producţie, perturbările proceselor tehnologice ce periclitează starea sanitaro-epidemiologică normala a populaţiei;

d. să îndeplinească hotărârile factorilor de decizie din organele Serviciului Sanitaro-Epidemiologic de Stat, inclusiv privind suspendarea activităţii sau încetarea finanţării întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor şi altor agenţi economici, care comit incălcări ale legislaţiei sanitare;

e. să aplice măsuri de stimulare materială în scopul sporirii cointeresării persoanelor fizice şi juridice în respectarea prevederilor legislaţiei sanitare;

f. să creeze condiţii pentru menţinerea şi ameliorarea sănătăţii populaţiei pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi asigurarea unui mod sănătos de viaţă;

g. să organizeze educarea şi instruirea igienică a populaţiei în scopul creşterii nivelului de cultură sanitară a societăţii;

Articolul 33. Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei sanitare

1. Încălcarea prevederilor legislaţiei sanitare atrage răspunderea disciplinară, administrativă, civilă (materială) sau penală, in conformitate cu prezenta lege şi alte acte normative.

2. Persoanele fizice şi juridice care au comis încălcări ale regulilor sanitare, au fabricat, livrat, depozitat sau au comercializat produse a caror utilizare a condus la apariţia unor boli contagioase, boli necontagioase sau la intoxicari în masă ale oamenilor achită amendă, în marimea respectivă, în Fondul Epidemiologic Republican.

Articolul 34. Răspunderea civilă (materială)

1. Persoanele fizice şi juridice, vinovate de apariţia unor boli contagioase, boli necontagioase şi intoxicărilor în masă ale oamenilor, precum şi de poluarea mediului de viaţă şi depăşirea normativelor sanitaro-epidemiologice de stat privind poluanţii, sunt obligate să compenseze cheltuielile instituţiilor

20

Page 21: Agenda Persoane Fizice

curativ-profilactice şi sanitaro-epidemiologice pentru acordarea asistenţei medicale bolnavilor şi efectuarea acţiunilor sanitaro-igienice şi antiepidemice, precum şi cheltuielile persoanelor afectate.

2. În cazul refuzului de a repara benevol prejudiciul cauzat, litigiul se soluţionează de către instanţa de judecată.

3. Modul de compensare a cheltuielilor instituţiilor curativ-profilactice, sanitaro-epidemiologice şi ale persoanelor care au avut de suferit de pe urma încălcărilor legislaţiei sanitare se stabileşte de Guvern.

♦ Sistarea (stoparea) pînă la efectuarea măsurilor necesare şi lichidarea încălcărilor depistate a regulilor sanitare, iar în cazul imposibilităţii respectării lor, să înceteze fără termen:

- Lucrările de proiectare, construcţie şi reconstrucţie a obiectelor;- Exploatarea întreprinderilor, instituţiilor, obiectelor existente, unor secţii

şi sectoare de producţie, precum şi executarea unor tipuri de lucrări, activităţi de producţie şi prestarea serviciilor, etc.

♦ Adoptarea deciziilor privind interzicerea spre realizare şi întrebuinţare în consum uman a producţiei şi bucatelor alimentare care sunt de o calitate inferioară şi prezntă pericol pentru sănătatea oamenilor.

♦ Înlăturarea temporară de la serviciu (muncă) a persoanelor bolnave şi purtătorilor de agenţi patogeni ai bolilor infecţioase, care pot servi surse de răspîndire a lor.

♦ Întocmirea şi transmiterea în organele de urmărire penală a materialelor pentru intentarea procesului penal, prezentarea de propuneri factorilor de decizie ierarhic superiori privind aplicarea sancţiunilor administrative.

♦ Înaintarea în adresa autorităţilor publice locale, precum şi organelor financiar-creditare a propunerilor privind:

b. interzicerea sau întroducerea pe anumite teritorii a unor condiţii şi regimuri speciale de viaţă a populaţiei, sau desfăşurare a activităţii economice a ei, orientate spre prevenirea răspîndirii maladiilor şi intoxicărilor în masă ale oamenilor, şi lichidarea acestora;

În cazul depistării abaterilor de la regulile şi normele sanitare în vigoare, Medicul şef sanitar de stat al raionului, au dreptul să aplice către agenţii economici şi persoanele fizice vinovate următoarele măsuri de constrîngere administrativă:

21

Page 22: Agenda Persoane Fizice

c. suspendarea finanţării (creditării) lucrărilor de proiectare, construcţie, precum şi a activităţii economice a persoanelor fizice şi juridice în cazul nerespectării de către ultimii a regulilor sanitare şi a hotărîrilor Serviciului sanitaro-epidemiologic de stat cu privire la sistarea sau încetarea acestor feluri de lucrări şi tipuri de activitate.

♦ Aplicarea amenzilor persoanelor fizice şi juridice în cazul stabilirii încălcărilor regulilor sanitare în conformitate cu articolele 42, 42/1; 42/2; 42/3; 42/4; 42/5; 42/6; 42/7; 42/8; 42/9; 42/10; 42/11; 43 şi 53 din Codul cu privire la contravenţiile administrative (CCA).

Articolul 42.

Încălcarea regulilor şi a normelor sanitaro – igienice şi sanitaro-antiepidemice.

Încălcarea regulilor şi a normelor sanitaro-igienice şi sanitaro-antiepidemice atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la patruzeci şi cinci la cincizeci de unităţi convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere – de la o sută la o sută douăzeci de unităţi convenţionale.

Articolul 42/1.

Fabricarea, colectarea sau comercializarea produselor(mărfurilor) şi prestarea serviciilor periculoase pentru viaţa şi sănătatea consumatorilor.

Fabricarea, colectarea sau comercializarea produselor (mărfurilor) ce conţin substanţe periculoase pentru viaţa şi sănătatea consumatorilor şi prestarea serviciilor periculoase pentru viaţa şi sănătatea consumatorilor, inclusiv alimentarea cu apă potabilă ce nu corespunde normelor sanitaro-igienice şi ca urmare prejudiciază sănătatea cetăţenilor, atrag după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la două sute cincizeci la trei sute şaptezeci şi cinci de unităţi convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere – de la cinci sute la şapte sute patruzeci de unităţi convenţionale, cu confiscarea produselor (mărfurilor) ce constituie obiectul contravenţiei.

Articolul 42/2.

Cel mai frecvent persoanele fizice şi agenţii economici sunt sancţionaţi administrativ în baza următoarelor articole ale Codului cu privire la

Contravenţiile Administrative:

22

Page 23: Agenda Persoane Fizice

Producerea sau comercializarea produselor (mărfurilor) necalitative, necomplete sau neconforme standardelor.

Producerea sau comercializarea produselor (mărfurilor) necalitative, necomplete sau neconforme standardelor, atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la două sute la trei sute cincizeci de unităţi convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere – de la patru sute cincizeci la şapte sute douăzeci de unităţi convenţionale, cu confiscarea produselor (mărfurilor) ce constituie obiectul contravenţiei.Articolul 42/4.

Producerea, depozitarea, transportarea şi distribuirea produselor alimentare şi a materialelor în contact cu produsele alimentare în spaţii şi în condiţii necorespunzătoare regulilor sanitare.

Producerea, depozitarea, transportarea şi distribuirea produselor alimentare şi a materialelor în contact cu produsele alimentare în spaţii şi în condiţii necorespunzătoare regulilor sanitare, atrag după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la cincizeci la optzeci de unităţi convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere – de la o sută cincizeci la două sute unităţi convenţionale.

Articolul 42/7.

Angajarea în întreprinderile alimentare a personalului fără examen medical şi/sau fără instruire igienică , şi/sau fără calificarea profesională necesară.

Angajarea în întreprinderile alimentare a personalului fără examen medical şi/sau fără instruire igienică, şi/sau fără calificarea profesională necesară, atrage după sine aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere de la o sută optzeci la două sute zece unităţi convenţionale.

Articolul 42/9.

Plasarea pe piaţă a produselor alimentare perisabile fără indicarea datei-limită de consum sau după această dată.

Plasarea pe piaţă a produselor alimentare perisabile fără indicarea datei–limită de consum sau după această dată, atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la o sută douăzeci la o sută cincizeci de unităţi convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere – de la o sută patruzeci la o sută şaizeci de unităţi convenţionale.

Articolul 42/10.

Folosirea la producerea (prepararea) produselor alimentare a materiei prime cu termenul de valabilitate expirat.

23

Page 24: Agenda Persoane Fizice

Folosirea la producerea (prepararea) produselor alimentare a materiei prime cu termenul de valabilitate expirat, atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la o sută la o sută douăzeci de unităţi convenţionale şi persoanelor cu funţii de răspundere – de la o sută douăzeci la o sută patruzeci de unităţi convenţionale.

NOTĂ: Examinarea materialelor şi luarea deciziei de aplicare a amenzii poate fi efectuată şi în lipsa contravientului, cînd există date despre anunţarea la timp despre locul şi timpul examinării cazului şi dacă din partea ultimului n-a fost primit nici un demers despre amînarea examinării cazului. [Art.254 al CCA din 29.03.1985]

24

RECLAMAREA ACŢINILOR FACTORILOR DE DECIZIE ŞI A SPECIALIŞTILOR SERVICIULUI

SANITARO-EPIDEMIOLOGIC DE STAT

[Art.44 din Legea RM nr.1513 din 16.06.1993]

Acţiunile medicului şef sanitar de stat, ale altor factori de decizie şi specialişti ai Serviciului sanitaro-epidemiologic de stat privind prevenirea, depistarea şi reprimarea încălcărilor legislaţiei sanitare pot fi reclamate Medicului şef sanitar de stat ierarhic superior. În caz de dezacord cu decizia luată, acţiunile factorilor de decizie şi specialiştilor pot fi reclamate în instanţa de judecată.

Depunerea plîngerii nu sistează acţiunea reclamată.

RECLAMAREA ACŢINILOR FACTORILOR DE DECIZIE ŞI A SPECIALIŞTILOR SERVICIULUI

SANITARO-EPIDEMIOLOGIC DE STAT

[Art.44 din Legea RM nr.1513 din 16.06.1993]

Acţiunile medicului şef sanitar de stat, ale altor factori de decizie şi specialişti ai Serviciului sanitaro-epidemiologic de stat privind prevenirea, depistarea şi reprimarea încălcărilor legislaţiei sanitare pot fi reclamate Medicului şef sanitar de stat ierarhic superior. În caz de dezacord cu decizia luată, acţiunile factorilor de decizie şi specialiştilor pot fi reclamate în instanţa de judecată.

Depunerea plîngerii nu sistează acţiunea reclamată.

Reclamaţii privind unele acţiuni incorecte admise de către specialiştii serviciului pot fi efectuate la telefonul de încredere al Centrului de Medicină Preventivă Telenesti 2-24-09

Page 25: Agenda Persoane Fizice

Nr. d/o Denumirea documentului Numărul

Data adoptării

Monitorul Oficial

1 2 3 4 5

LEGI ale REPUBLICII MOLDOVA

1.Lege privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei

1513-XII 16.06.1993nr. 60-61

din 10.04.2003

2. Legea privind protecţia mediului înconjurător 1515-XIII 16.06.1993nr.10

din 1993

3. Legea cu privire la apa potabilă 272-XIV 10.02.1999 nr. 39-41

din 22.04.99

4. Legea privind produsele alimentare 78-XV 18.03.2004nr. 83-87

din 28.05.04

5. Legea privind protecţia consumatorilor 105-XV 13.03.2003nr. 126-131 din 27.06.03

6. Legea privind deşeurile de producţie şi menajere 1347-XIII 09.10.1997nr. 16-17

din anul 1998

7.Legea cu privire la regimul produselor şi substanţelor nocive

1236-XIII 03.07.1997nr.67-68

din 16.10.97

8. Legea cu privire la certificare 652-XIV 28.10.1999nr.12-13

din 03.02.00

9.Legea privind organizarea şi funcţionarea pieţelor produselor agricole şi agroalimentare

257 27.07.2006nr. 142-145

din 08.09.2006

HOTÂRÎRI ale GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA

25

Unele acte legislative şi normative în domeniul asigurării bunăstării

sanitaro-epidemiologice a populaţiei

Page 26: Agenda Persoane Fizice

10.

Cu privire la aprobarea Regulilor de bază ale comerţului cu amănuntul şi activităţii în sfera alimentaţiei publice pentru agenţii antreprenoriatului din teritoriul Republicii Moldova

49 24.01.1994nr.1/28

din 30.04.1994

11.Cu privire la aprobarea Regulilor de funcţionare a reţelei de comerţ ambulant şi a regulilor de comerţ în pieţele din Republica Moldova

517 18.09.1996nr.72-73

din 07.11.1996

1 2 3 4 5

12.

Cu privire la protectia sanitara a teritoriului Republicii Moldova de importul si raspîndirea bolilor infectioase conventionale si extrem de periculoase.

556 10.10.1996nr.75-76

din 21.11.1996

13.

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind supravegherea sanitaro-epidemiologica de stat în Republica Moldova cu modificarile aprobate prin HGRM nr.803 din 02.07.03

423 03.05.2000nr. 54-55, art.505

din 2000

14.Cu privire la intensificarea activitatii de protejare a consumatorilor

1297 27.11.2001nr. 147-149

din 06.12.2001

15.Cu privire la masurile de profilaxie si combatere a infectiei HIV/SIDA si infectiile cu transmitere sexuala

482 18.06.2001nr.68-71

din 29.06.2001

16.Reguli de comercializare cu amanuntul a unor tipuri de marfuri alimentare si nealimentare

65 26.01.2001nr.11-13

din 01.02.2001

17. Norme privind etichetarea produselor alimentare 996adoptat:

20.08.2003nr. 189

din 29.08.2003

18.Despre aprobarea regulilor de comerţ cu amănuntul a băuturilor alcoolice

212 04.04.95nr. 25-26

din 13.05.95

HOTĂRÂRI ale MEDICULUI ŞEF SANITAR DE STAT AL REPUBLICII MOLDOVA

19. Hotărîre cu privire la condiţiile şi procedura de autorizare sanitară a activităţii de întreprinzător

16 29.12.2005nr.9-12/30

din 20.01.2006

20.Hotărîre privind perfecţionarea activităţii de certificare igienică a mărfurilor, produselor alimentare şi nealimentare

5 20.02.2006nr.47-50/170

din 24.03.2006

21.Hotărîre despre interzicerea distribuirii în scopul consumului uman al produselor alimentare neautorizate de Ministerul Sănătăţii

10 10.11.1998nr.105-107/204din 26.11.1998

22.

Hotărîre cu privire la aprobarea şi implementarea Regulilor şi normativelor sanitaro-epidemiologice "Privind amplasarea, dotarea şi exploatarea întreprinderilor şi instituţiilor farmaceutice"

11 29.09.2005nr.154-156/528din 18.11.2005

23.Hotărîre cu privire la aprobarea Listei preparatelor dezinfectante înregistrate în Republica Moldova pînă la 01.09.06

20 20.10.2006nr.203-206/712din 31.12.2006

26

Page 27: Agenda Persoane Fizice

24.

Hotărîre despre interzicerea importului şi desfacerii nutrienţilor biologic activi (preparate parafarmaceutice) în lipsa certificării de stat în Republica Moldova

6 06.05.98nr.92-93/190

din 08.10.1998

25.Hotărîre cu privire la aprobarea şi implementarea "Regulamentului privind gestionarea deşeurilor medicale"

05-00 14.12.2001nr.13-15/29

din 24.01.2002

26.Hotărîre cu privire la aprobarea şi implementarea "Regulilor şi a normelor sanitare privind aditivii alimentari"

05a-00 17.12.2001nr.50-52/123

din 11.04.2002

1 2 3 4 5

27.

Hotărîre cu privire la aprobarea şi implementarea Regulilor şi normativelor sanitaro-epidemiologice de stat "Privind amplasarea, proiectarea, construcţia şi exploatarea staţiilor de alimentare cu produse petroliere şi gaze", revizuite în conformitate cu Legea nr.424-XV din 16 decembrie 2004 privind revizuirea şi optimizarea cadrului normativ de reglementare a activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.1-4 art.16)

17 29.12.2005nr.16-19/41

din 27.01.2006

28.

Hotărîre cu privire la aprobarea şi implementarea regulilor şi normativelor sanitaro-epidemiologice de stat “Igiena taberelor de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor”, revizuite în conformitate cu Legea nr.424-XV din 16 decembrie 2004 privind revizuirea şi optimizarea cadrului normativ de reglementare a activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.1-4, art.16)

22 29.12.2005nr.153-156/517din 29.09.2006

REGULI ŞI NORME SANITARO-EPIDEMIOLOGICE DE STAT

29.

Reguli sanitare referitor la importul de materii prime şi produse alimentare în Republica Moldova, (modificat conform Hotărîrii nr.9 din 19.07.05, în vigoare 20.01.06)

06.10.3.8 21.12.1994nr.57/66

din 30.08.1996

30.Regulament privind normele sanitaro-igienice pentru importul şi comercializarea mărfurilor de uz personal folosite (second hand)

06.04.3.41 17.07.2001nr.94-96/246

din 10.08.2001

31.Regulamentul cu privire la activitatea unităţilor medico-sanitare private şi coordonarea activităţii lor de către organele sănătăţii teritoriale

137 06.05.2003nr.141-145/190 din 11.07.2003

32.Normativele igienice privind rezidurile preparatelor de uz fitosanitar în obiectele mediului înconjurător

06.3.3.50 21.08.2003nr.248-253/359din 19.12.2003

33.Normative igienice de migrare a elementelor toxice din confecţiile, care contactează cu produsele alimentare şi metode de determinare

06.3.3.51 21.08.2003nr.176-181/627din 30.12.2005

27

Page 28: Agenda Persoane Fizice

34.Reguli şi normative sanitaro-epidemiologice privind etichetarea produselor cosmetice

06.10.3.66 22.12.2004nr.164-167/566din 09.12.2005

35.

Reguli şi normative sanitaro-epidemiologice de stat pentru microîntreprinderile de producere şi prestare a serviciilor populaţiei, (modificatprin Hot. Min.Sănăt. şi Prot.Soc. nr.4 din 07.02.06)

06.10.3.55 27.09.2004nr.161-163/553din 02.12.2005

36.Reguli şi normative sanitaro-epidemiologice privind producerea, realizarea şi folosirea jocurilor şi jucăriilor

06.10.3.68 22.12.2004nr.161-163/554din 02.12.2005

37.Reguli şi normative sanitaro-epidemiologice pentru materialele folosite în sectorul alimentar

06.10.3.67 din 2004nr.168-171/583din 16.12.2005

28