of 12 /12
Ivana Ćorić Ivan Jakšić Luka Tomić

Agencija za telekomunikacije (hat)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Agencija za telekomunikacije (hat). Ivana Ćorić Ivan Jakšić Luka Tomić. Uloga i ustrojstvo. Agencija je samostalna, neprofitna i neovisna pravna osoba s javnim ovlastima, koja obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti utvrđenih Zakonom o telekomunikacijama - PowerPoint PPT Presentation

Text of Agencija za telekomunikacije (hat)

 • Ivana oriIvan JakiLuka Tomi

 • Agencija je samostalna, neprofitna i neovisna pravna osoba s javnim ovlastima, koja obavlja poslove u okviru djelokruga i nadlenosti utvrenih Zakonom o telekomunikacijama

  Osniva Agencije je Republika Hrvatska

 • Agencijom upravlja Vijee Agencije koje se sastoji od pet lanova, koje imenuje i razrjeava Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske

  Vijee Agencije podnosi Hrvatskom saboru i Vladi Republike Hrvatske godinje izvjee o svojem radu te o stanju i ostvarivanju naela i ciljeva regulacije TK trita u RH u skladu s odredbama Zakona

 • Sjedite Agencije je u Zagrebu -osniva Agencije je Republika Hrvatska, a osnivaka prava ostvaruju Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske Rad Agencije je javan -javnost rada Agencije osigurava se suradnjom Agencije s medijima i izvjeivanjem drugih institucija o radu i poslovanju Agencije

 • skrb o interesima korisnika telekomunikacijskih uslugaosiguravanje visoke razine zatite korisnika telekomunikacijskih uslugapromicanje dostupnosti transparentnih obavijesti o cijenama i uvjetima uporabe javnih telekomunikacijskih usluga

 • osiguravanje i promicanje djelotvornog i odrivog trinog natjecanja na telekomunikacijskom tritu, s jednakim mogunostima za sve sudionike na tritupoticanje pristupa tritu novim davateljima usluga te uvoenje novih TK usluga i tehnologijaosiguravanje potovanja naela otvorenog pristupa telekomunikacijskoj mrei i infrastrukturi

 • onemoguavanje zlouporabe nadmonog poloaja na telekomunikacijskom trituosiguravanje djelotvornog upravljanja i nesmetanu uporabu radiofrekvencijskog spektraosiguravanje uporabe adresnog i brojevnog prostora

 • promicanje koritenja telekomunikacijskih usluga u dravnim i javnim slubama

  zatita potreba javnog reda, obrane i nacionalne sigurnosti

 • U nadlenosti Agencije su sljedei poslovi:donoenje odluka o davanju i oduzimanju koncesija i dozvolanadzor i regulacija cijena i kakvoe telekomunikacijskih usluga rjeavanje sporova izmeu operatora te izmeu operatora i davatelja usluga

 • rjeavanje sporova izmeu davatelja usluga i korisnika usluga, uz posredovanje Vijea korisnika telekomunikacijskih uslugadonoenje odluka i rjeenja u vezi s obavljanjem drugih regulatornih poslova koji su u nadlenosti Agencijeupravljanje adresnim i brojevnim prostorom u telekomunikacijama i izrada pripadajuih planova

 • kontrola i upravljanje radiofrekvencijskog spektra i poduzimanje mjera zatite od tetnih smetnjiprovoenje postupka usklaivanja radijskih frekvencija na domaoj i meunarodnoj razini te dodjela radijskih frekvencijasuradnja s inozemnim regulatornim tijelima u telekomunikacijama

 • Statut Hrvatske Agencije za telekomunikacijewww.telekom.hr/lgs.axd?t=16&id=203

  Zakon o telekomunikacijamahttp://narodne-novine.nn.hrlanci/sluzbeni/306319.html

  ************