Afrapportering fra arbejdsgruppe om opg£¸relser af personer ... Marts 2020 . Afrapportering fra arbejdsgruppe

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Afrapportering fra arbejdsgruppe om opg£¸relser af personer ... Marts 2020 ....

 • Afrapportering fra arbejdsgruppe om opgørelser af personer med indvandrerbaggrund

  Marts 2020

 • Afrapportering fra arbejdsgruppe om opgø- relser af personer med indvandrerbaggrund

  Marts 2020

 • I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

  Henvendelse om publikationen kan ske til: Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K T 72 28 24 00

  Elektronisk Publikation: ISBN: 978-87-971298-2-1

  Publikationen kan hentes på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside: www.sim.dk

  www.sim.dk

 • Indhold

  Afrapportering fra arbejdsgruppe om opgørelser af personer med indvandrerbaggrund

  Resumé og forslag til nye statistiske opgørelser ..................................................................... 9 Indledning .................................................................................................................... 9 De eksisterende definitioner ........................................................................................ 9 Andre landes definitioner ........................................................................................... 10 Hensyn i valg af opgørelsesmetode .......................................................................... 12 Komparativ analyse ................................................................................................... 13 Forslag til ny opgørelsesmetode................................................................................ 19

  Baggrund for eksisterende definitioner .................................................................................. 22 Herkomstdefinitionen ................................................................................................. 22 Definitionen ”Børn af efterkommere” ......................................................................... 26

  Internationale definitioner ...................................................................................................... 30 Finlands statistikbureau ............................................................................................. 31 Sveriges statistikbureau ............................................................................................ 33 Norges statistikbureau ............................................................................................... 36 Nederlandenes statistikbureau .................................................................................. 38 Tysklands statistikbureau .......................................................................................... 43 Opsummering ............................................................................................................ 49

  Mulige nye opgørelser ........................................................................................................... 51 Formålsbeskrivelse og styrende hensyn.................................................................... 51 Vurdering af eksisterende definitioner ....................................................................... 52 Afgrænsning af analyse ............................................................................................. 54 Delanalyse 1: Tysklands og

  Nederlandenes definitioner ............................................................................................ 55 Delanalyse 2: Metodiske betragtninger ..................................................................... 76 Opsummering og anbefalinger - Nye

  metoder og opgørelser ................................................................................................... 97

  Bilag 1. Ukendte personer ................................................................................................... 101 Danmarks Statistik – Ukendte personer .................................................................. 101 Finlands statistikbureau - ukendte

  personer ....................................................................................................................... 102 Sveriges statistikbureau - ukendte

  personer ....................................................................................................................... 103 Norges statistikbureau - ukendte

  personer ....................................................................................................................... 103 Nederlandenes statistikbureau - ukendte

  personer ....................................................................................................................... 104

  Bilag 2. Implementering af internationale definitioner .......................................................... 105 Finlands definition ................................................................................................. 105

 • Indhold

  Sveriges definition ................................................................................................. 105 Tyskland ................................................................................................................ 106 Norge .................................................................................................................... 106 Nederlandene ........................................................................................................ 107

 • Kapitel 1 Resumé og forslag til nye statistiske opgørelser

  Afrapportering fra arbejdsgruppe om opgørelser af personer med indvandrerbaggrund

 • Kapitel 1 Resumé og forslag til nye statistiske opgørelser

  Afrapportering fra arbejdsgruppe om opgørelser af personer med indvandrerbaggrund 9

  Indledning Den tidligere økonomi- og indenrigsminister besluttede i marts 2019 at nedsætte en ar- bejdsgruppe med det formål, at kortlægge om de eksisterende opgørelser af personer med indvandrerbaggrund er fyldestgørende, og at komme med forslag til nye definitio- ner og afgrænsninger. Baggrunden for nedsættelsen af arbejdsgruppen var Udlændinge- og Integrationsudvalgets beretning om beslutningsforslag B37 om opgørelse af personer med indvandrerbaggrund. Denne rapport udgør arbejdsgruppens afrapportering til re- geringen.

  Som det også fremgår af beretningen om beslutningsforslaget er Danmarks Statistik uaf- hængig i faglige anliggender. Regeringen kan således ikke pålægge Danmarks Statistik at ændre sin nuværende definition af herkomst. Arbejdsgruppen kan derimod bidrage med faglig argumentation og anbefalinger som input til Danmarks Statistiks egen vurdering af behovet for ændring af den nuværende definition af herkomst.

  Arbejdsgruppen består af:

  - Torben Tranæs, forskningsdirektør i VIVE - Jan Rose Skaksen, forskningschef i Rockwoolfonden - Niels Ploug, afdelingsdirektør for personstatistik i Danmarks Statistik - Henrik Kyvsgaard, analysechef i Udlændinge- og Integrationsministeriet - Ellen Klarskov Lauritzen, afdelingschef i Social- og Indenrigsministeriet

  Arbejdsgruppen sekretariatsbetjenes af Social- og Indenrigsministeriet, og beregnin- gerne er foretaget af Danmarks Statistik.

  De eksisterende definitioner Danmarks Statistik anvender den såkaldte herkomstdefinition til at afgrænse personer med indvandrerbaggrund. Herkomstdefinitionen afgrænser indvandrere, efterkommere og personer med dansk oprindelse på baggrund af deres forældres fødeland og statsbor- gerskab samt personens eget fødeland.

  Andre vestlige lande opdeler befolkningen efter race eller etnicitet, som det fx er tilfæl- det i USA. Oplysningerne indhentes via spørgeskemaundersøgelser, og svarene er derfor et udtryk for personernes subjektive vurderinger. Oplysninger om befolkningens egen opfattelse af racemæssig eller etnisk tilhørsforhold registreres ikke i Danmark. Det skal ses i sammenhæng med, at det i Danmark er muligt at basere befolkningsopgørelser på registeroplysninger, som er registreret af danske myndigheder. I Danmark er det derfor

  Kapitel 1 Resumé og forslag til nye statistiske opgørelser

 • Kapitel 1 Resumé og forslag til nye statistiske opgørelser

  Afrapportering fra arbejdsgruppe om opgørelser af personer med indvandrerbaggrund

  tilgangen, at den officielle statistik tager udgangspunkt i oplysninger om forældrenes ka- rakteristika, der hentes fra Danmarks Statistiks befolkningsregistre.

  Udgangspunktet for herkomstdefinitionen er, at hvis mindst én forælder har dansk statsborgerskab og er født i Danmark, er personen efter definitionen af dansk oprin- delse. Personer med indvandrerbaggrund omfatter således personer, hvor ingen af for- ældrene er både dansk statsborger og født i Danmark. Personer med indvandrerbag- grund defineres som indvandrere, hvis de er født i udlandet, og som efterkommere, hvis de er født i Danmark.

  Som supplement til herkomstdefinitionen opgør Danmarks Statistik også børn af efter- kommere. Børn af efterkommere har forældre, hvoraf mindst én er efterkommer, og in- gen af forældrene har dansk oprindelse. Børnene er i Danmarks Statistiks herkomstdefi- nition kategoriseret som enten personer med dansk oprindelse eller efterkommere.

  Beskrivelsen af de eksisterende definitioner anvendt af Danmarks Statistik findes i kapi- tel 2.

  Andre landes definitioner Arbejdsgruppen har afdækket hvilke definitioner som statistikbureauerne i Finland, Ne- derlandene, Norge, Sverige og Tyskland anvender til at afgrænse personer med uden- landsk baggrund, og har b