14
ADER 3.3.12. CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII TEHNICO-ECONOMICE ÎN POMICULTURĂ PRIN TEHNOLOGII ADAPTATE LA CONDIȚIILE PEDOCLIMATICE DIN ROMÂNIA ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII SUBPROGRAMULUI TEMATIC POMICOL ÎN PERIOADA 2015-2020 Contract: 3.3.12./2015

ADER 3.3.12. CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII TEHNICO …madr.ro/attachments/article/185/ADER-3312-faza-1.pdf · ader 3.3.12. creŞterea competitivitĂŢii tehnico-economice În pomiculturĂ

 • Upload
  others

 • View
  10

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • ADER 3.3.12. CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII TEHNICO-ECONOMICE ÎN POMICULTURĂ PRIN

  TEHNOLOGII ADAPTATE LA CONDIȚIILE PEDOCLIMATICE DIN ROMÂNIA ÎN VEDEREA

  IMPLEMENTĂRII SUBPROGRAMULUI TEMATIC POMICOL ÎN PERIOADA 2015-2020

  Contract: 3.3.12./2015

 • Obiectivul general Plan Sectorial pentru C&D al MADR3. Dezvoltarea de noi produse, practici, procese şi tehnologii integrate producției horticole

  Obiectivul specific3.3. Modernizarea tehnologiilor de înmulțire și de cultură a plantelor horticole pentru utilizarea cu maximă eficiență a resurselor naturale și antropice, diminuarea impactului negativ al schimbărilor climatice și îmbunătățirea protecției mediului înconjurător

  Durata de realizare a proiectului: 13 octombrie 2015 – 24 decembrie 2018

  Bugetul alocat: 812.850 lei

 • Coordonator proiect:Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti MărăcineniDirector proiect: Dr. ing. CHIŢU Emil

  Partener 1:Institutul Național de Cercetare ‐ Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului – ICPA BucureștiResponsabil proiect: Dr. ing. PĂLTINEANU Cristian

  Partener 2:Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură VoineștiResponsabil proiect: Dr. ing. PETRE Gheorghe

  Partener 3:Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri DăbuleniResponsabil proiect: Dr. ing. ENACHE Viorel

  Partener 4:Institutul Național de Cercetare ‐ Dezvoltare Pentru Mașini și Instalații destinate Agriculturii și Industriei Alimentare – INMA BucureștiResponsabilproiect: Dr. ing. VASILICA Ștefan

 • Obiectivele ProiectuluiModernizarea tehnologiilor de cultură a plantelor horticole pentru

  utilizarea cu maximă eficiență a resurselor naturale și antropice, diminuarea impactului negativ al schimbărilor climatice și îmbunătățirea protecției mediului înconjurător, în paralel cu sporirea calității recoltei și creșterea competitivității tehnico – economice a plantațiilor, diversificarea metodelor protecției fitosanitare și diminuarea poluării fructelor cu compuși chimici de sinteză și, în final, protecția mediului și a consumatorilor, toate acestea având ca efect creșterea siguranței și securității alimentare.

  Obiectivele Fazei I/2015Documentare şi analiză privind implementarea şi adaptarea

  tehnologiilor moderne de înfiinţare şi întreţinere a plantaţiilor pomicole din România. Documentare privind metodologiile de diagnosticare multisenzorială a stresului timpuriu din plantații. Formularea şi verificarea de ipoteze şi teorii noi privind măsurile tehnologice de limitare a efectelor negative ale stresului climatic prezent şi prognozat. Realizare model experimental tehnologic.

 • În ultimii ani în cultura pomicolă europeană tinde să se generalizeze sistemul de cultură superintensivă, pe plantaţii de mare densitate, cu controlul mai strict al tuturor factorilor de vegetaţie pentru realizarea de producţii mari de fructe pe suprafeţe mai mici. Pe plan mondial, introducerea in cultură a portaltoilor vegetativi de vigoare redusă pentru diferite specii pomicole (măr, păr, prun, cireş, etc.), face posibilă crearea de culturi de mare densitate şi productivitate deosebită.

  În ţările vest-europene, tendinţa de a aplica tehnologii de cultură care să protejeze mediul şi să-l păstreze cât mai nepoluat, a căpătat conotaţii majore. Se acordă o atenţie sporită nutriţiei controlate a plantelor prin administrarea unor doze, reţete şi momente de aplicare corelate cu procesele fiziologice caracteristice speciei şi chiar soiului cultivat, captării cât mai eficiente a luminii solare prin sisteme de tăieri - forme de coroană, aplicarea irigării localizate asociată cu fertirigarea, cu economie de apă, energie şi forţă de muncă.

 • În acest context proiectul îşi propune următoarele obiective: - monitorizarea unor factori fiziologici de creştere şi fructificare în scopul dignosticării multisenzoriale, timpurii a stării de stres în plantații și fundamentării unor elemente specifice tehnologilor de precizie;- integrarea în tehnologiile inovative de noi soiuri şi portaltoi autohtoni şi străini adaptaţi condiţiilor pedo-climatice;- adaptarea celor mai moderne tehnologii pomicole aplicate în România şi în ţările cu agricultură avansată în vederea limitării efectelor negative ale schimbărilor climatice prognozate pentru următorii 50 de ani în România;- creşterea performanţelor economice şi a siguranţei în exploatare a actualelor tehnologii pomicole, pentru ridicarea durabilă a nivelului de trai, stabilizarea forţei de muncă în teritoriu şi crearea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea unor activităţi colaterale aducătoare de venituri (industrie agro-alimentară şi energetică, agro-turism, etc.).Proiectul urmărește elaborarea de ghiduri tehnico-economice detaliate pentru fiecare specie pomicolă inclusă în legea pomiculturii nr. 348/2003, în funcție de sistemul de cultură. Ghidurile vor conține informații tehnice detaliate cu privire la tehnologiile de înființare și întreținere pentru toate speciile pomicole autohtone, precum și eficiența economică a fiecărei specii pe sisteme de cultură.

 • Principalele activităţi întreprinse în desfăşurarea fazei I/2015

  Nr.crt.

  Parteneri /acronim

  Rezultate preconizate

  Rezultate obţinute

  1 Coordonator proiect ICDP Mărăcineni Baze de date

  suport pentru proiectarea modelului experimental. Stabilirea schemei experimentale/ Raport de cercetare ştiinţific şi tehnic

  - Metodologii actuale de diagnosticare multisenzorială a stresului timpuriu din plantații;- Măsuri tehnologice de limitare a efectelor negative ale stresului climatic prezent şi prognozat;- Studiu tehnologic privind înființarea plantaţiilor pomicole în România;- Bază de date privind tehnologiile ce pot fi aplicate la înfiinţarea plantaţiilor pomicole şi echipamente de plantat;- Stabilirea schemei experimentale.

  2 Partener 1 – ICPA București

  3 Partener 2 – SCDP Voinești

  4 Partener 3 –CCDCPN Dăbuleni

  5 Partener 4 – SCDP Voineşti

 • La ICDP Piteşti MărăcineniS-a efectuat o amplă analiză privind implementarea şi adaptarea

  tehnologiilor moderne de înfiinţare şi întreţinere a plantaţiilor pomicole în România și în țările cu cele mai avansate tehnologii.

  S-au descris pe larg metodologiile actuale de diagnosticare multisenzorială a stresului timpuriu din plantații, care vor fi utilizate în parcelele experimentale. Pentru monitorizarea stresului hidric, nutrițional și biocenotic din plantațiile experimentale cu variante de fertirigare de la ICDP Pitești, se vor testa cele mai moderne instalații de fito-monitorizare și diagnosticare multi-spectrală, care vor fi utilizate pentru prima dată în țară în plantațiile pomicole.

  S-au identificat aspecte noi privind măsurile tehnologice de limitare a efectelor negative ale stresului climatic prezent şi prognozat.

  S-au prezentat bazele de date suport pentru proiectarea modeluluiexperimental. S-au stabilit schemele experimentale. La ICDP Piteşti Mărăcineni se vor efectua studii în dispozitive experimentale la toate speciile cultivate în zonă, cu tehnologii cât mai eficiente din punct de vedere tehnologic, bazate pe controlul riguros al factorilor şi condiţiilor de vegetaţie

 • Coordonatorul a susținut în cursul acestui an două referate la Sesiunea de referate ştiinţifice HORTICULTURA 2015, 15 octombrie, cu titlul: Zonarea speciilor pomicole în România prin modelarea impactului factorilor pedoclimatici în plantații și la Seminarul INDAGRA 2015, lucrarea: Means & risks for fruit growing investments in Romania.

  De asemenea a publicat în acest an două lucrări științifice astfel: Paltineanu Cristian, Calciu Irina, Vizitiu Olga, Chitu Emil, Tanasescu Nicolae, 2015. Investigating spatial distribution of the soil water characteristic curves and consequences in irrigation application within a sandy loam soil in an intensive plum tree orchard. Fruit Growing Research, Vol. XXXI. Editura Invel Multimedia, ISSN SSN 2344 – 3723, ISSN–L 2286 – 0304: 65-70. Chitu E., Giosanu D., Mateescu E., 2015. The Variability of Seasonal and Annual Extreme Temperature Trends of the Latest Three Decades in Romania. Agriculture and Agricultural Science Procedia. Volume 6, 2015, doi:10.1016/j.aaspro.2015.08.113, pages 429–437.

 • Partener 1 – ICPA BucureștiA descris amănunțit modul în care indicatorii

  bonitării solurilor influențează procesele de creștere și fructificare ale mărului, informații foarte utile pentru alegerea terenurilor pentru viitoarele plantații. Cu limitările inerente menţionate privind influența însușirilor fizico-chimice ale solurilor asupra culturilor agricole, acestea determină un comportament foarte diferenţiat al pomilor fructiferi faţă de condiţiile de sol. Au fost menţionate în raportul partenerului cele mai reprezentative însuşiri de sol, din punct de vedere al suprafeţei pomicole ocupate cu speciile respective.

 • Partener 2 – SCDP VoineștiS-a întreprins un studiu cu privire la evidenţa unor livezi de mare densitate, cultivate în comuna Voineşti, Se apreciază că, cultura pomilor în sistem de mare densitate se extinde cu precădere la măr şi păr şi în Bazinele pomicole consacrate din ţara noastră, datorită obţinerii de producţii superioare cantitativ şi calitativ, generând venituri profitabile pentru cultivatori. Interesul pomicultorilor dâmboviţeni, este evident în promovarea sistemelor moderne la măr şi păr, în prima etapă folosind soiuri de provenienţă străină, care sunt destul de bine adaptate la condiţiile pedoclimatice din Bazinul pomicol Dâmboviţa. De asemenea se studiază comportarea unor soiuri de măr cu rezistenţă genetică la boli, cultivate în sistem de mare densitate.

 • Partener 3 – CCDCPN DăbuleniSe stabilesc schemele experimentale, astfel: la specia piersic experiența este polifactorială cu 2 factori, așezată în blocuri randomizate în 4 repetiții. Distanța de plantare este de 4 x 3 m, forma de coroană liber aplatizată. Se vor analiza doi factori: Factorul A-Soiul cu nouă graduări: Florin, Purpuriu, Creola, Liana, Anemona, Monica, Catherine, NJC 105 și Filip și Factorul B - Portaltoiul cu două graduări: b1 - Adaptabil și b2 - MC 5. La specia cais experiența este polifactorială, așezată în blocuri randomizate în 4 repetiții. Distanța de plantare este de 4 x 4 m, forma de coroană liber aplatizată. Se vor analiza tot doi factori: Factorul A- Soiul cu cinci graduări: Euxin, Tudor, Danubiu, Orizont și Fortuna și Factorul B - Portaltoiul cu două graduări: b1 - Mirobolan Dwarf; b2 - Cais Apricor.S-au prezentat pe larg și tehnologiile aplicate în prezent, în zonă, la cele două specii.

 • Partener 4 – INMA BucureștiS-a elaborat un Studiu tehnologic privind înființarea

  plantaţiilor pomicole în România, care să furnizeze coordonatorului de proiect CO - ICDP Mărăcineni, o parte din informaţiile necesare elaborării bazei de date suport necesară pentru proiectarea modelului experimental de înfiinţare şi testare a unei plantaţii pomicole adaptată la noile condiţii de mediu şi pentru stabilirea schemei experimentale.Din conţinutul studiului au rezultat următoarele concluzii:- Având in vedere consumul mare de manoperă pe care îl

  presupune realizarea diferitelor lucrări specifice tehnologiilor aplicate la înființarea plantațiilor pomicole, pe plan mondial au fost realizate o serie de mașini, cu grad ridicat de specializare.

  - Au fost identificate două metode de bază pentru plantarea pomilor şi anume: Plantarea manuală a puieţilor; Plantarea mecanică a puieţilor.

  - Pe baza echipamentelor prezentare se pot aplica diferite tehnologii de înființare a plantaţiilor pomicole In România.

 • Partener 4 – INMA BucureștiMaşinile de plantat puieţi au în componenţă: brăzdare

  pentru deschiderea rigolelor, dispozitive de alimentare şi plantare efectivă a puieţilor, dispozitive de acoperire cu pământ a rădăcinilor puieţilor şi dispozitive de tasare a solului.Constructiv, pentru deschiderea rigolelor, maşinile de plantat au în componenţa brăzdare de diverse forme. Cele mai uzuale sunt:- brăzdar prismatic cu vârf ascuţit;- brăzdar prismatic cu vârf obtuz- brăzdar cu discuri plate,Dispozitivele de acoperire sunt de tipul cu palete reglabile;Dispozitivele de tasare sunt de tipul cu tamburi metalici sau cu roţi cu pneuri dispuse sub un unghi bine definit;Aparatele de plantat cu alimentare manuală sunt realizate ȋn diferite variante constructive:- aparate de plantat cu disc rigid;- aparate de plantat cu lanţ cu prinzătoare;- aparate de plantat tip şenilă;- aparate de plantat cu discuri elastice.