addmath adk.docx

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/26/2019 addmath adk.docx

  1/22

  1

  PENDAHULUAN

  Kaji selidik terhadap Perbelanjaan Isi Rumah (HES) diadakan untuk kali pertama pada tahun!"#$"%& 'ermula pada tahun !!$! kaji selidik ini telah dilakukan ba*i setiap lima tahun dan

  kajian terkini telah dijalankan pada tahun +,,!$+,,& Kaji selidik ini dibuat terhadap isi rumah

  persendirian di ka-asan bandar dan luar bandar&

  .bjekti/ utama HES adalah untuk men*umpul maklumat tentan* tahap dan p0la perbelanjaan

  pen**unaan 0leh isi rumah di ne*ara ini ke atas pelba*ai baran*an dan perkhidmatan& 1aklumat

  ini di*unakan seba*ai asas dalam menentukan jenis baran*an dan perkhidmatan& 1aklumat ini

  di*unakan seba*ai asas dalam menentukan jenis baran*an dan perkhidmatan untuk Indeks Har*a

  Pen**una (2PI)& Ia ju*a di*unakan untuk me-akili 30rak perbelanjaan isi rumah di 1ala4sia&

  5alau ba*aimanapun6 sejak beberapa tahun 4an* lalu6 permintaan terhadap data daripada kajian

  seumpama ini telah menin*kat dan ia kini di*unakan untuk beberapa tujuan& HES telah menjadi

  sumber maklumat 4an* tidak ternilai kepada sekt0r kerajaan dan s-asta6 pen4elidik dan pelajar

  uni7ersiti&

 • 7/26/2019 addmath adk.docx

  2/22

  2

  BAHAGIAN A

  PENDAPA8AN 'ULANAN KELUAR9A DAN PERUN8UKAN 'ULANAN

  Pendapatan 'ulanan

  (R1)

  'il& Ahli

  Keluar*a

  Kate*0ri Peruntukan

  Pendapatan (R1)

  Peruntukan

  Pendapatan (:)

  1akanan +,,, "&

  Utiliti ",, &"

  ,,, Pen*an*kutan +",, !&+

  Pendidikan +,,, "&%

  Rekreasi ",, &"

  Lain ; lain ",, +A DEN9AN

  1EN99UNAKAN 'ERLAINAN 9RA? S8A8IS8IK

  16%

  12%

  20%

  16%

  12%

  23%

  PERUNTUKAN PENDAPATAN (%)

  1akanan Utiliti Pen*an*kutanPendidikan Rekreasi Lain;lain

  2AR8A PAI

 • 7/26/2019 addmath adk.docx

  3/22

  3

  1akanan Utiliti Pen*an*kutan Pendidikan Rekreasi Lain;lain,

  "

  ,

  "

  +,

  +"

  PERUNTUKAN PENDAPATAN (%)

  2AR8A 'AR

  Makanan Utiliti Pengangkutan Pendidikan Rekreasi Lain-lain0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  12.811.54

  19.23

  15.38

  11.54

  26.92

  PERUTUKAN PENDAPATAN (%)

  9RA? 9ARISAN

 • 7/26/2019 addmath adk.docx

  4/22

  4

  PEN9IRAAN 1IN DAN SISIHAN PIA5AI 'A9I PERUN8UKAN PENDAPA8AN

  DEN9AN PEN99UNAAN DUA KAEDAH

  Kaedah

  1in ( )

  @ ,,,

  AN9 DI=AN9KA 8AHUN 'ERIKU8N>A

  Keluar*a

  Kate*0ri Peruntukan

  Pendapata

  n 'ulanan

  (R1)

  1akanan Utiliti Pen*an*kuta

  n

  Pendidika

  n

  Rekreasi

  Lain;

  lain

  A1ANI #

 • 7/26/2019 addmath adk.docx

  19/22

  19

  ! 1ala-i #&%

  , 80*0

 • 7/26/2019 addmath adk.docx

  20/22

  20

  Kanada !!&,

  + Australia !!&,

  Sepan40l !#

  1eJi30 %

 • 7/26/2019 addmath adk.docx

  21/22

  21

  RE!LEK"I # KE"I$PULAN

  Alhamdulillah6 s4ukur sa4a kepada Ilahi den*an limpah kurnia dan keberkatann4a

  dapatlah sa4a men4iapkan Kerja Pr0jek 1atematik 8ambahan 4an* bertajuk Kaji Selidik

  Perbelanjaan Isi Rumah&

  Sa4a ju*a men*u3apkan terima kasih kepada rakan sa4a iaitu Nuraini Nadhirah6 Nur

  Nadia Athira6 Nur A/iGah binti Abdul ACiC6 Nur Ain S4a/iGah dan Nur Na/isah Aina bt Rahmat

  dalam menja4akan tu*asan ini& U3apan terima kasih ini ju*a ditujukan ju*a kepada *uru mata

  pelajaran6 En Hen* =ee Sen* atas bimbin*an6 bantuan dan tunjuk ajar beliau dapat menjadikan

  diri sa4a berilmu dalam mata pelajaran 1atematik 8ambahan ini&

  Sebelum melaksanakan tuasan ini6 sa4a terlebih dahulu men*umpul maklumat daripada

  perpustakaan6 internet6 dan seba*ain4a& Setelah memper0leh maklumat 4an* diperlukan6 sa4atelah berk0lab0rasi den*an rakan;rakan men*enai maklumat 4an* sebenar diperlukan selain

  bertukar;tukar bahan den*an mereka& Kemudian6 sa4a men4usun maklumat dan bahan;bahan

  tersebut men*ikut s0alan 4an* dikemukakan&

  1elalui tu*asan ini6 terdapat beberapa kebaikan 4an* sa4a per0leh antaran4a adalah sa4a

  lebih jelas men*enai pen**unaan sisihan pia-ai dalam kajian atau statistik& Selain itu6 sa4a dapat

 • 7/26/2019 addmath adk.docx

  22/22

  mendalami la*i ilmu matematik dan lebih peka den*an hal semasa& Sem0*a ilmu 4an* baik ini

  dapat sa4a man/aatkan untuk menjadi se0ran* 4an* ber*una apabila sa4a keluar dari sek0lah

  nanti&

  Ir0nin4a terdapat ju*a beberapa kelemahan 4an* terdapat daripada tu*asan ini antaran4aialah 3ara pen*iraan 4an* k0mpleks dan men*ambil masa 4an* lama untuk diselesaikan& Selain

  itu6 kajian ini men**unakan an*ka bilan*an 4an* besar;besar6 bertambah sukar untuk sa4a

  memastikan sama ada ja-apan itu betul atau pun tidak&

  Kesimpulann4a6 Kaji Selidik terhadap Perbelanjaan Isi Rumah (HES) ini amat ber*una

  dan menjadi asas dalam menentukan p0la dan tahap perbelanjaan pen**unaan 0leh isi rumah di

  ne*ara ini ke atas pelba*ai baran*an dan perkhidmatan serta menjadi sumber maklumat 4an*

  kini di*unakan untuk pelba*ai tujuan&

  Akhir kata6 se*ala 4an* baik itu datan*n4a dari Allah dan 4an* buruk itu dari kelemahan

  sa4a sendiri& 5assalam&