17
3472t2" I $ of a type I I I pengeluarut NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERHN PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2OII ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas L Nov.lDis. 2 jam 3472n Dua jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Tulis nombor kad pengenalan dan angkagiliran anda pada petakyang disediakan. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa. Soalan dalam bahasa Inggeris mendahului soalanyang sepadan dalam bahasa Melayu. Calon dibenarkan menjawab keseluruhan atau sebahagian soalan sama ada dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu. Calon dikehendnki membaca mnklumat di halaman sebelah. Untuk Ke gunaan P emeriksa Kod Pemeriksa: Soalan Markah Penuh Markah Diperoleh I 3 7 2 3 4 4 3 5 3 6 3 7 4 8 J 9 3 l0 J 11 J t2 4 13 J t4 4 15 I J t6 3 t7 J 18 4 t9 a J 20 -'t 2l J )) a J 23 4 24 J 25 -t Jumlah 80 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia ll-ihat halaman sebelahl SULIT

Additional Mathematics SPM P1 2011

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Additional Mathematics SPM P1 2011

3472t2"I

$ of a typeI

I

I pengeluarut

NO. KAD PENGENALAN

ANGKA GILIRAN

LEMBAGA PEPERIKSAANKEMENTERHN PELAJARAN MALAYSIA

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2OIIADDITIONAL MATHEMATICSKertas L

Nov.lDis.

2 jam

3472n

Dua jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHUTulis nombor kad pengenalan dan angkagilirananda pada petakyang disediakan.

Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa.

Soalan dalam bahasa Inggeris mendahuluisoalanyang sepadan dalam bahasa Melayu.

Calon dibenarkan menjawab keseluruhan atausebahagian soalan sama ada dalam bahasaInggeris atau bahasa Melayu.

Calon dikehendnki membaca mnklumat di halamansebelah.

Untuk Ke gunaan P emeriksa

Kod Pemeriksa:

SoalanMarkahPenuh

MarkahDiperoleh

I 37 23 44 35 36 37 48 J9 3l0 J11 Jt2 413 Jt4 415 I

J

t6 3t7 J18 4t9 aJ20 -'t

2l J)) a

J

23 424 J25 -t

Jumlah 80

2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia ll-ihat halaman sebelahlSULIT

Page 2: Additional Mathematics SPM P1 2011

The following formulae may be helpful in answering the queetibns.'T le symbots given are the ones commonlyused. '

Rumus-rumus yang berikut bobh membantu anda menjawab soalan. Simbol-simbol yang diberi adalnh yang biasa

digwnkan.

ALGEBRA

It

2t

3a

4a

5n:

1D

=

2N

0

, *- -bt W -4*2a

2 a^ x a'= a^+o

3 a^+an_dn-n

4 (FY=6n

5 log mn = Togo m + loga n

6 logo# =tog,m-logon

7 logo mn = n logo m

.dvdvduI y = UV, --- = ll--;- * U--;tLx ot dx

du dv.v-r-. u dl dx dx

v'dx ,2

CALCULUSKALKULUS

4 Area under a curveLuas di bawah lengkung

=loud* or lu*d,,la- AiAU .ta

8logo 6=!Es-Lrcgc a

9 Tn=a+(n-l)d

10 S, = !fZ" * (n - r)dl

ll Tn- arn-l

t2 sn=++=41!,,+t

13.S-=#,1'l <1

5 Volume generatedIsi padu kisaran

= lo ny2 d* ":;^ I:*

o,

6I

3ATt

(r

t 4=4*@dt du dx

(vD

Page 3: Additional Mathematics SPM P1 2011

>f* -1L-t-

>f

= l(x2- x)2 + (yz- y)2

2 Midpoint/ Tirtk tengah

(x,y)=("+,"+)

3 A point dividing a segment of a lineTitik yang membahagi suatu tembereng garis

(-r, y) = (*t *,*'.nYt + mYz\

\ m+n m+n /

$T*TXSTTCS'STAWSTIK 1

' - 7 7=ryilL:-ZWi

8nP-= '!' (n-r)l

9 nC-= n!' (n-r)lrl

10 P(A U B) = P(A) + P(B) - P(A n B)

11 P(X = r) = "C,p'{-', p + q = |

12 MeanlMin, It = flp

13 6= ftpq

14 Z= x- tt6

GEOMETRYGEOMETRI

4 Areaof a triangleLuas segi tiga

r l. I

= 7l@Jz + xr4 + xrlr) - @Dr + 4y2 + xp3)l

5 lrl=

, A x!+Yj6 ln = =:=::a

-la .lx. + t'

7=uN

>fx>f

5m='.(+)'

e r=ftxrcL

I Distancellarak

il'

ill{lr

;l

ltl

i

J

fil

ril,

E;7

Zf(x -i)2 ->f

(viD

Page 4: Additional Mathematics SPM P1 2011

{iI

I

II

TRIGONOMts,TRYTRI@M'METRI

SILITyitulMatcnTamMKerlasNoveml2{ns2 jam

Areaof asector, l=tr20Itmssetdor,L=|fe

Length of an arc, s = r0Panjanglengkalc"s=j0

sin2A+cos2A=lsin2A + kos2A = I

sec2A=l+tan2Asek2A=l+tarPA

cosec2 A= I + coll Akosek2A=l+kot2A

sin2A=2sinAcosAsin24=2sinAkosA

cos ?A = cos2 A - sinz A

=2cos2A-l=l-2sin2A

kos 24 = kos2 A - sin2 A

=2kos2A-l=l-2sinzA

t sin (A I B) = sinA cos B + cosA sin Bsin (A'F B) = sinA kos I t kos A sin B

9 cos (A t B) = cosA cos B T sinA sin Bkos (A + B) = kosA kos B T sinA sin B

10 tan(A!B)= tan A -f tan BI ; tan AtanB

11 tan l-+= 2tu!| -t^nz A

t.a-bL2- sinA sinB

13. q2 - b2 + c2 - ?-bc cos Aa2=F+&-2bckosA

14 Area of a triangleLuas segi tiga

= tab sin C

1.

c=_sin C

2.

3.

JAN(

Tulitane,

Kert

Sov,I

soal

CaksiIngtCakseb.

4.

5.

(viii) eilart

Page 5: Additional Mathematics SPM P1 2011

rite dom

p iowaou

SULIT 3472n

Answer all questions.Jawab semua soalan.

It is given that the relation between set X = {0, l, 4,9, 16l and set I = {0, I, 2, 3,4,5,61 is 'square of .

Diberi bahawa hubungan antara set X = 10, 1,4,9, 16l dan set Y = lO, L,2,3, 4,5, 6jialah 'kuasa dua bagi'.

(a) Find the image of 9.Cari imej bagi 9.

(b) Express the relation in the form of ordered pairs.Ungkapkan hubungan itu dalam bentuk pasangan teftib.

13 marksl[3 markah]

Answerllawapan:

(a)

ForExaminer's

Use

(b)

It is given that the functions g@) = 4x - 7 and h(x) = 2s6.

Find the value of gh(2).Diberi bahawa fungsi g(-r) - 4x - 7 dan h(x) = 226.

Cari nilai gh(2).

AnswerlJawapan:

12 mnrksl

12 markahf

ll.ihat halaman sebelahlSULIT

1G

,

Go2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 1s9

Page 6: Additional Mathematics SPM P1 2011

ForExaminer's

Use

SULIT

3 Theinversefunctionft-r is definedby h r ,*-fi,x*3'Fungsi songsang h4 ditakriftan h-t : x - *, x * 3'

FindCari

(a) h(x).

(b) the value of x such that h(x) = -J.nilai x dengan keadqan h(x) = 5'

AnswerlJawapan;

(a)

a7af..ft

14 mqrksl[4 marl<ahl

(b)

3G

4Ga)\_-i

Thequadratic equation m* +(l +2m\x+m- 1=0hastwoequalroots. _

Find the value of lqt. t3 marl<sl

periamaan kuadratik mf + (l + 2m)x + m - | = 0 mempunyai dua punca sama'

Cari nilai m.

AnswerlJawapan;

13 marlahl

@'2AII Hak Cipta Kerajaan Malitysia 160 SULIT @ 2AIl,IIak Ci1

$.U,LIT

5 Diagram 5

k is a conslRaiah 5 mea

pernlar.

(a) State t

Nyatal

(b) GivenDiberi

Answer/Jr

(a)

(b)

6 Find the

Cari iula

Answerl

Page 7: Additional Mathematics SPM P1 2011

a7uft SI]LIT 347At5 Diagram 5 shows the graph of the quadratic function/(x) = (x + 3)2 + 2k- 6, where

& is a constant.Rajah 5 menunjukkan graf fungsi kuadratikf(x) = (x * 3)2 + 2k - 6, dengan keadaan k ialqhpemalar.

f(x)=(x+3)2 +2k-6

Diagram 5Rajah 5

(a) State the equation of the axis of symmebry of the curve.Nyatakan persamaan pal<si simetri bagi lengkung itu.

(b) Given that the minimum value of the function is 4, find the value of fr.Diberi nilai minimum bagi fungsi itu ialah 4, cari nitai k.

13 marksl[3 markah]

Answet/Jawapan:

(a)

ForExaminer's

Use

+

i13 *r*tllV3 narkafdI

(b)

Find the range of values of x for 3f - 5x - 16 < x(2x +Cari julat nilai x bagi 3* - 5x - 16 < x(2-r + l).

Answer/Jawapan:

13 marksl

[3 markah]

ll-ihat halaman sebelahlSULIT

1).

5G

6G(,l6tO 2011 Hak Cipta Kemjaan Malaysia

Page 8: Additional Mathematics SPM P1 2011

ForExaminer's'

Use

SULIT

7 Solve the equation:Selesaikan pers&meani

Answeillawapan:

7E

8G

Z3t=8*23x-t

It is given thatx,5,8, ...,41, ..., is an arithmetic progression.Diberi bahawa r, 5, 8, ...,4I, ..., ialah satu janjang aritmetik.

(a) State the value of x.Nyatakan nilai x.

(b) Write the three consecutive terms after 41.Tulis tiga sebutan berturutnn selepas 41.

Answer/Jawapan:

(a)

Given that log2x = h andlogzy = k, express logrtin rcrms of h and k.

-,YDiberilog2x = h danlog2y - k, ungkapl<anlog2 !- dalam sebutan h dan k

AnswerlJawapan:

(b)

9G-\---/ @ 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 162 SULIT @ 2011 Ht'

SUTIT

10 The set

Find tb

SebutattCari sa

Answe

13 marksf

13 markahl

13 marksf[3 markahf

1L ItisgThe s

Diberi

Hasil

FindCari

(a) tln]

(b) tln

Ansv

(a)

(b)

Page 9: Additional Mathematics SPM P1 2011

347Ut

[4 marl<sl[4 markahl

[3 mnrlcsl

[3 markah]

I

|:

I

I

', f3 marksll{3 marlalliI.

)

t

STJLIT @ 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 1.63

SULIT

10 The second term of an arithmetic progression is -3 and the sixth term isFind the first term and the common difference of the progression.Sebutan kedua suatu janjang aritmetik ialah -3 dan sebutan keenam ialah L3.Cari sebutan pertama dan beza sepunya bagi janjang itu.

AnswerlJawapan'.

3472ft

13.

[3 marks]

[3 marknh]

ForExaminer's

Use

10

[E11 It is given that f, *4, x6, x8,... is a geometric progression such that 0 ( .r < 1.

The sum to infinity of this progression is f.Diberi bahawa *, xa, x6, x8, ... ialah satu janjang geometri dengan keadaan 0 <.r < l.Hasil tambah hingga ketakterhinggaan janjang ini iahh !.FindCari

(a) the cofilmon ratio of this progression in terms of x.nisbah sepunya janjang ini dalam sebutan x.

(b) the value of x.nilai x.

[3 marks][3 markah]

Answer/lawapan:

(a)

ll,ihat halaman sebelahlSULIT

(b)

11GO

Page 10: Additional Mathematics SPM P1 2011

ForEmminer's

Use

t2

[Eo

SULIT UTU1

12 The variables r and y are related by the equation 3y = (p - 1).r + !, where p rs

a constant. Diagram 12 shows the straight line QR obtained by plotting ry agarnst *-Pemboleh ubah x dan y dihubungkan oleh persamlrun 3y = (p- l)x + |, d"rfon keadaan

p ialah pemalnr. Rajah 12 menunjukkan garis lurus QR yang diperoleh dengan memplnxy melawan f.

"';ffff:'Express the equation 3y = (p- l)x + $ itr itr linear form, which is used to obtain

the straight line graph shown in Diagram 12.

(Jngkapkan persanuum 3y = (p- l)x + ! aoU* bentuk linear, yang digunakan untuk

memperoleh graf garis lurus seperti ditunjukkan dalam Rajah 12.

Given that the gradient of QR is -2, find the value of p and of r.Diberi kecerunan QR ialah -2, cari nilai p dan nilai t.

[4 mnrksl14 markahl

Answet/Jawapan:

(a)

(a)

(b)

(b)

@ 201 I Hak Cipn Kerajaan Malaysia 164 SULIT a2u1

SULIl

13A

14 S(

Se

A

15 Ita

DJll

Fr

C'

(a

A

(z

Ga

FirCa

(al

(b

Ar

(a.

(b

Page 11: Additional Mathematics SPM P1 2011

irn"r" rpgainstt

;v,r

r$ULIT O 201I Hak Cipta Kerajaan Malaysia r65

A straight line | + + = I cuts the r-ixis at P and y-axis at Q.

Garis lurus * + 4 = I memotong paksi-x di P dan paksi-y di Q.26FindCari

(a) the gradient of the straight line.kecerunan garis lurus itu.

(b) the equation of the perpendicular bisector of the straight line.persamaen pembahagi dua sama garis lurus itu.

AnswerlJawapan:

(a)

(b)

14 Solve the equation sin20 = cos 0for 0o < A < 360".Selesaikanpersonzoonsin20 =kos duntukO" < 0< 360'.

Answer/lawapan:

347?/1

13 marksl[3 markah]

14 marksl14 markahl

ForExaminer's

Use

13G

14

[E15 It is given that tan A

a reflex angle.Diberi bahawa tan A =sudut refleks.

FindCari

(a) cot A.kot A.

Answer/lawapan:

(a)

1B = *, where A is an acute angle and B is

1

24, den9an keadaan A ialah sudut tirus dan B ialah

= f and tan

* o""tan B =

(b) sin (A + B).

13 marks)[3 markah]

[Lihat halaman sebelahlSULIT

L5

[Gi\\__/

Page 12: Additional Mathematics SPM P1 2011

ForExaminer's

Use

16G

t7

[Eo

SULIT

16 Diagram 16 shows a parallelograrn ODEF drawn on a Cartesian plane.

34721t

Rajah 16 menunjukkan sebuah segi empat selari ODEF dilukis pada suatu satah Cartesan

Diagram 16Rajah 16

+ --+ ---+It is given that OD = 3i + 2j and DE = -5i + 3tr Find DF

--+ ---+ ---+Diberi bahawa OD = 3i + 2j dan DE = -5! + 3j. Cari DF.

Answer/Jawapan:

13 marl<alil

SUTIT

18 DiagRaial

It isDibe

(Ust

(a)

(b)

Ans

(a)

19 Gir

Dib

An

It is given that vector ,=(8^)and vector s=(2), *h"r" ft is aconstant.- \-21 - \7 l'Diberi bahawa vektor y = (-t, )

dan vektor ; = (+ ), dengan keadaan h iatah pemalar.

(a) Express the vector f + g in terms of /r.Ungkapkan vektor I + ; dalam sebutan h.

(b) Given that lg + {l = 13 units, find the positive value of h.

Diberi lf + Ul = 13 unit, cari nilai positif h.

o)

t3t3

Answer/Jawapan:

(a)

(b)

@ 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 166 ST]LIf tilt

Page 13: Additional Mathematics SPM P1 2011

I

, 347211

I

j^lLanesan.

p marksli

b narkohl

I

wkr.

SULIT

18 Diagram 18 shows a sector POQ of a circle with centre O.Rajah 18 menunjukkan sektor POQ bagi sebuah bulatan berpusat O.

",;:;ff:,It is given that OR = 8 cm and OP = 10 cm. FindDiberi bahawa OR = 8 cm dan OP = lO cm. Cari

(UselGuna n = 3.142)(a) the value of fl in radian.

nilai 8 dalam radian.

(b) the perimeter, in cm, of the shaded region.perimeter, dalam cn1 kawasan berlorek.

AnswerlJawapan:

(a)

3472n

[4 marksl[4 markah]

[3 marks]

13 markahl

ll,ihat halaman sebelahlSULIT

ForExaminer's

Use

(b)

Given , =;h^o*= s(x),find the value of frrrOr*.Diberi y =;? d", *= s(r), cari nitqi for*Oor.

Answer/Jawapan;

18

[E

t9Ga)\_-/2011 Hak Cipta Kemjaan Malaysia 167

Page 14: Additional Mathematics SPM P1 2011

ForEmminer's

Use

SULIT 347211'

20 It is given that )l = 10 - !2. finO the small change in x, in terms of p, when the valuex

of y changes from 4 to 4 + p. 13 marksl

Diberi bahawa ) = l0 - !. cori perubahan kecil dalam x, dnlam sebutan p, apabilax

nilai y berubah daripada 4 kepada 4 + p. 13 marlcahl

AnswerlJawapan:

[3 rnarksl

13 marl<al{

SULIT

23 DiaRajr

AfSua

FinCar

(a)

(b)

Ans

(a)

24 Asarie

Sanperi

FiilCan

(a)

Ans

(a)

(b)

20G

2tG

2t Find J; (x + I)dx, in terms of a.

,"n I:@ + l)dx, dnlam sebutan a.

AnsweilJawapan:

(b)

A group of 6 students has a total mass of 240 kg. The sum of the squares ofmasses is 9 654 kg.Sekumpulan 6 orang murid mempunyai iumlah jisim 240 kg. Hasil tambah kuasajisim-jisim mereka ialah 9 654 kg.

FindCari

(a) the mean mass of the 6 students.min jisim 6 orang murid itu.

(b) the standard deviation.sisihan piawai.

AnswerlJawapan:

(a)

l3[3i

(b)22G

U @ 2011 Hak Cipa Kerajaan Malaysia 168

Page 15: Additional Mathematics SPM P1 2011

IT

Diagram 23 shows seven letter cards.Rajah 23 menunjukkan tujuh keping knd huruf.

3472t1

13 marksl13 markahl

ll,ihat halaman sebelahlSULIT

ForExaminer's

Use

r.

(b)

FindCari

(a) P(tt4).

24

[G('-,

trtrtrtrMtrtr

(b) P(M and 1f).P(M dan It{).

23

[E

Answer/lawapan;

(a)

(b)

Diagram 23Rajah 23

A fiveletter code is to be formed using five of these cards.Suatu kod lima huruf hendak dibentuk dengan menggunakan lima daripada kad-kad itu.FindCari

(a) the number of different five-letter codes that can formed.bilangan kod lima hurufyang berlainan yang dapat dibentuk.

(b) the number of different fiveletter codes which begin with a vowel and end witha consonant.bilangan kod lima huruf yang berlainan yang bermula dengan huruf vokal dan berakhirdengan huruf konsonan.

[4 marks][4 markah]

Answet/Jawapan:

(a)

A sample space of an experiment is given by s = {1, 2, 3, ... , 201. Events M and, Nare defined as follows:satu ruang sampel bagi suatu eksperimen diberi oreh s = {1, 2,3, ... ,20}. peristiwa-peristiwa M dan N ditakriftan seperti berikut:

M : {3,6,9, 12,15, 18}

N : {1,3,5, 15}

2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 169

Page 16: Additional Mathematics SPM P1 2011

ForExaminer's

Use

25G/\\/

SULIT

25 Diagrarn 25 shows the graph of a binomial distribution of X'Rajah 25 menunjukkan graf suatu taburan binomial bagi X'

3472n

P(X = x)

FindCari

(a) P(X > 1).

(b) the value of m.nilai m.

Answerllawapan:

(a)

IDiagram25

Rajah 25

END OF QUESTION PAPERKERTAS SOAIA,N TAMAT

t2n

m

627

1

n

SIAIKerNor

2L2

l.r2.53-(

t3t3

(b)

@ 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysiit t70

Page 17: Additional Mathematics SPM P1 2011

SULIT 34721t

INFORMATION FOR CANDIDATESMAKLUMAT ANTUK CALON

1. This question paper consists of 25 questions.Kertas soalan ini mengandungi 25 soalan.

2. Answer all questions.Jawab semua soalan.

3. Write your answers in the spaces provided in the question paper.Tulis jawapan anda dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan.

4. Show your working. It may help you to get marks.Tunjukkan langkahJangkah penting dalam kerja mengira anda. Ini boleh mernbantu anda untukmendapatkan markah.

5. If you wish to change your answer, cross out the answer that you have done. Then write downthe new answer.Sekiranya anda hendak menukar jawapan, batalkan jawapan yang telah dibuat. Kemudian tulis jawapanyang baru.

6. The diagrams provided in the questions are not drawn to scale unless stated.Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan.

7. The marks allocated for each question are shown in brackets.Markahyang diperuntukkan bagi setiap soalan ditunjukkan dalam kurungan.

8. A list of formulae is provided.Satu senarai rumus ada disediakan.

A booklet of four-figure mathematical tables is provided.Sebuah buku sifir matematik empat angka ada disediakan.

You may use a scientific calculator.Anda dibenarkan meng gunakan kalkulator saintffi.

11. Hand in this question paper to the invigilator at the end of the examination.Serahkan kertas soalan ini kepada pengawas peperiksaan di akhir peperiksaan.

9.

10.

@ 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 158 SULIT @ 2AIl Hak

SUTIT

1 Itisg4,5, I

Dibeiialah

(a) Ft

C'

(b) Ea

Answ

(a)

(b)

2 ItisgFind I

DibenCai r

Answ