61
Adaptacions temes matemàtiques nivell 3r / 4t de primària (1ª Part) - Aquest recull d’adaptacions estan pensades per diferents alumnes amb NNEE. - Els exercicis que es proposen són del llibre de matemàtiques de 4t de primària editorial Santillana. -Recordarem que les adaptacions han de ser individualitzades per cada alumne concret. Aquestes que posam a la vostra disposició és per fer-vos una idea o per copiar allò que us pugui servir. -Hi ha una segona part amb més fitxes que es complementen amb aquesta, el motiu és que unes estan fetes amb word i altres amb open office. -No estan ordenades !

Adaptacions temes matemàtiques 1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Adaptacions temes matemàtiques 1

Adaptacions temes matemàtiques nivell 3r / 4t de primària (1ª Part)    

- Aquest recull d’adaptacions estan pensades per diferents alumnes amb NNEE. - Els exercicis que es proposen són del llibre de matemàtiques de 4t de primària editorial Santillana. -Recordarem que les adaptacions han de ser individualitzades per cada alumne concret. Aquestes que posam a la vostra disposició és per fer-vos una idea o per copiar allò que us pugui servir.

-Hi ha una segona part amb més fitxes que es complementen amb aquesta, el motiu és que unes estan fetes amb word i altres amb open office.

-No estan ordenades !

 

Tema 3 Suma i resta

Page 2: Adaptacions temes matemàtiques 1

Primer comprovarem que l’alumne coneix l’algoritme, el mecanisme de la suma i de la resta duguent i sense dur

Practiquem el que hem après:Exercicis pàg 38: 1, 5, 6 del llibre

Fer fulla d’exercicis adjunta.

Pàgines web per practicar en casa

http://www.olmo.arrakis.es/educativa/lasuma.html

http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=2900

http://www.educalandia.net/multiplicar/index.php

Tema 3 Suma i resta

Per sumar o restar nombres primer els hem de col.locar.

Exemple:

Vull sumar 39.456 amb 4.567

Els posaré en columnes: DM UM C D U

Page 3: Adaptacions temes matemàtiques 1

Un nombre per columna 3 9 . 4 5 6 4 . 5 6 7

Les columnes són: DM UM C D U UM C D U 3 9 4 5 6 4 5 6 7

DM UM C D U 3 9. 4 5 6+ 4 .5 6 7

Sumam primer les unitats, después les desenes, después les centenes, les unitats de miler

Si vull RESTAR

Exemple: Vull fer la resta 39.456 menys 4.567

Els posaré en columnes: DM UM C D U

Un nombre per columna 3 9 . 4 5 6 4 . 5 6 7

Les columnes són:

DM UM C D U UM C D U 3 9 . 4 5 6 4 . 5 6 7

Page 4: Adaptacions temes matemàtiques 1

DM UM C D U 3 9 . 4 5 6 - 4 . 5 6 7

Restam primer les Unitats, després les Desenes, después les Centenes, después les Unitats de miler

Fer exercici 1 de la página 31 del llibre de matemàtiques.

Sumes i restes combinades amb parèntesi sense parèntesi

1) Sumes i restes sense parèntesi

9 - 4 + 2 =

Comencem per l’esquerra

9 - 4 + 2 =

5 + 2 7

Page 5: Adaptacions temes matemàtiques 1

2 ) Sumes i restes amb parèntesi ( )

Quan hi ha parèntesi:

Comencem primer a fer les operacions que hi ha entre parèntesis.

(9 – 4) + 2 = 9 – (4 + 2) =

5 + 2 9 - 6

7 3

Fer Exercici 3 pàg. 35 del llibre.

Page 6: Adaptacions temes matemàtiques 1

Examen tema 4 sumes i restes (adaptat)

Nom: Data:

1) Col·locar i fer las sumes i restes següents:

3. 456 + 643=

17. 321 - 1. 224=

4. 345 + 987=

2. 567 –- 1. 225=

2) Fer les següents operacions (sumes i restes) Amb parèntesi i Sense parèntesi.

12 + 4 - 6=

……………………………………………………………………………

45 - 9 + 6 =

Page 7: Adaptacions temes matemàtiques 1

………………………………………………………………………….

( 46 + 12 ) - 15 =

……………………………………………………………………………….

67 + ( 25 - 9 ) =

La multiplicació temes 4 i 5

Primer recordarem les taules de multiplicar:

Page 8: Adaptacions temes matemàtiques 1

Pàgines web per practicar tables de multiplicar:http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/tablas/tablasie.html

http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=1326

http://www.supersaber.com/espacioMultiplica.htm

Per practicar les multiplicacions per 2, 3 xifres

http://www.olmo.arrakis.es/educativa/multi_2.html

http://www.olmo.arrakis.es/educativa/multi_3.html

Page 9: Adaptacions temes matemàtiques 1

Multiplicam per una xifra:

Multiplicam 1.238 per 3

UM C D U

1. 2 3 8

x 3

Multiplicam 3 per les unitats 8

3x8 són 24 deixam el 4 abaix i pugem el 2 i el posam damunt de les desenes

Page 10: Adaptacions temes matemàtiques 1

UM C D U

21. 2 3 8

x 3

4

Multipliquem 3 per les desenes: 3

3 x 3 són 9 i li afegim el 2 d’abans: 9 + 2= 11

Deixam l’1 abaix i pugem el 1 i el posam damunt de les centenes

UM C D U 1 2 1. 2 3 8

x 3

1 4

Multipliquem 3 per les centenes: 2

3 x 2 són 6 i li afegim l’1 d’abans: 6 + 1= 7

Posam el 7 abaix i no pugem res perquè només és 7

UM C D U 1 2 1. 2 3 8

x 3

Page 11: Adaptacions temes matemàtiques 1

7 1 4

Multipliquem 3 per les unitats de miler: 1

3 x 1 són 3

Com ja no hi ha més columnes posam el 3 abaix i no pugem res.

UM C D U 1. 2 3 8 x 3 3. 7 1 4

Exercicis:

1, 2, 3 pàgina 46 del llibre

Propietat commutativa de la multiplicació

És el mateix, dona el mateix resultat multiplicar:

Page 12: Adaptacions temes matemàtiques 1

4 x 5 = 20

5 x 4 = 20

Fer Exercici 2 pàgina 48 del llibre

Page 13: Adaptacions temes matemàtiques 1

Solucions:

1. 8835 x 7 = 61.8452. 4901 x 1 = 4.9013. 601 x 5 = 3.0054. 4277 x 3 = 12.8315. 6604 x7 = 46.2286. 7517 x 2 = 15.0347. 4973 x 1 = 4.9738. 3489 x 4 = 13.9569. 9915 x 4 = 39.66010. 8050 x 8 = 64.400

Solucions.

1. 5105 x 77 = 393.0852. 8245 x 70 = 577.1503. 1824 x 82 = 149.568

Page 14: Adaptacions temes matemàtiques 1

4. 2999 x 66 = 1979345. 1638 x 37 = 60.6066. 3535 x 78 = 275.7307. 539 x 61 = 32.8798. 9529 x 21 = 200.1099. 4308 x 65 = 280.02010. 4825 x 50 = 241.250

Rectes i angles

Tipus de rectes

Rectes Paral·leles No es tallen

Rectes Secants Es tallen en un punt

Page 15: Adaptacions temes matemàtiques 1

Angles

Els angles estàn formats per:

2 Costats1 Vèrtex

Page 16: Adaptacions temes matemàtiques 1

Tipus d’angles

Aquest angle és RECTE

Quan un angle és més petit que un angle recte és un angle AGUT

Quan un angle és més gran que un angle recte és un angle OBTÚS

Page 17: Adaptacions temes matemàtiques 1

- Classifica els angles del dibuix segons siguin: Recte / Obtús / Agut

Page 18: Adaptacions temes matemàtiques 1

Escriu si és Angle Obtús o Angle Agut

Page 19: Adaptacions temes matemàtiques 1

Dibuixa dues rectes Paral·leles

Dibuixa dues rectes secants

Posa els noms de les parts d’aquest angle

Tema 6: Rectes i angles

Tipus de rectes (Dibuixar amb l’alumne)

Rectes Paral·leles No es tallen

Page 20: Adaptacions temes matemàtiques 1

Rectes Secants Es tallen en un punt Formen quatre Angles

Rectes Perpendiculars Es tallen en un punt Formen quatre angles rectes

Angles

Els angles estàn formats per:

2 Costats1 Vèrtex

Page 21: Adaptacions temes matemàtiques 1

El transportador D´angles

Page 22: Adaptacions temes matemàtiques 1

Posam el “punt” del transportador al vèrtex del angle que volem mesurar.

Posam el “0” damunt d´un dels costat

Miram per quin nombre del trasnportador pasa l´altre costat

- Utilitza el transportador i escriu la mesura de cada angle

Page 23: Adaptacions temes matemàtiques 1

Tipus d’anglesQuan un angle mesura 90 graus és RECTE

Page 24: Adaptacions temes matemàtiques 1

Quan un angle mesura MENYS de 90 graus és

AGUT

Quan un angle mesura MÉS de 90 graus és

OBTÚS

- Mesura i classifica els angles del dibuix segons siguin: Recte / Obtús / Agut

Page 25: Adaptacions temes matemàtiques 1

Prova adaptada Tema 6 (Rectes i Angles)

Nom: Data:Curs:

1) Dibuixa

Rectes Paral·leles Recorda: No es tallen

Page 26: Adaptacions temes matemàtiques 1

Rectes Secants Recorda: Es tallen en un punt Formen quatre Angles

Rectes Perpendiculars Recorda: Es tallen en un punt Formen quatre angles rectes

2) Els angles estàn formats per:

2 Costats 1 Vèrtex

Dibuixa un angle i posa els noms al dibuix:

Page 27: Adaptacions temes matemàtiques 1

3) Utilitza el transportador i escriu la mesura de cada angle

Page 28: Adaptacions temes matemàtiques 1

4) Ompleix els espais buits

Quan un angle mesura 90 graus és ........................

Page 29: Adaptacions temes matemàtiques 1

Quan un angle mesura MENYS de 90 graus és .........................

Quan un angle mesura MÉS de 90 graus és ............................

5) Mesura i classifica els angles del dibuix segons siguin: Recte / Obtús / Agut

Page 30: Adaptacions temes matemàtiques 1

Polígons

(Abans de res repassarem el que ja sabem dels angles)

Angles

Page 31: Adaptacions temes matemàtiques 1

Els angles estàn formats per:

2 Costats1 Vèrtex

Tipus d’angles

Quan un angle mesura 90 graus és RECTE

Page 32: Adaptacions temes matemàtiques 1

Quan un angle mesura MENYS de 90 graus és

AGUT

Quan un angle mesura MÉS de 90 graus és

OBTÚS

Què es un polígon?

Figura geomètrica tancada amb al menys tres costats.

Pot tenir més costats: quatre, cinc, sis, etc…

Quan tenen tres costats: Triangles

Page 33: Adaptacions temes matemàtiques 1

Quan tenen quatre costats quadrilàters

Elements d’un polígon:

Page 34: Adaptacions temes matemàtiques 1
Page 35: Adaptacions temes matemàtiques 1
Page 36: Adaptacions temes matemàtiques 1

Posa el nom dels elements d’aquest polígon

Page 37: Adaptacions temes matemàtiques 1

Tipus de triangle

Equilàter: Tres costats iguals

Page 38: Adaptacions temes matemàtiques 1

Isòsceles: Dos costats iguals

Escalé: Tres costats diferents

Triangle rectàngle

Aquell que té un angle recte 90 graus

Page 39: Adaptacions temes matemàtiques 1

Tipus de quadrilàters (quatre costats):

Page 40: Adaptacions temes matemàtiques 1

Quadrat

Rectangle

Rombe Trapezi

Prova matemàtiques: Els polígonsNom:Data:

1) Què es un polígon?

Page 41: Adaptacions temes matemàtiques 1

Figura geomètrica_________ amb al menys _______ costats, encara que pot tenir més costats: quatre, cinc, sis, etc…

Quan tenen tres costats: _______________

Quan tenen quatre costats:________________

2) Posa el nom dels elements d’aquest polígon.

Page 42: Adaptacions temes matemàtiques 1

2) Posa el noms d’aquest triangles segons els seus costats.

________: Tres costats iguals

__________: Dos costats iguals

Page 43: Adaptacions temes matemàtiques 1

__________: Tres costats diferents

3) Aquest triangle té un angle de ___ graus

Page 44: Adaptacions temes matemàtiques 1

Com es diuen els triangles que tenen un angle de ____ graus com el del dibuix?

Triangle ________________

4) Posa els noms d’aquest quadrilàters (quatre costats):

Page 45: Adaptacions temes matemàtiques 1

_______________________

____________________________________________

______________________ ______________________

Prova divisions per una xifraNom:Data:

1) Fer les següents divisions.

Assenyala si és entera o exacta

Page 46: Adaptacions temes matemàtiques 1

Recorda fer la prova

9 4 5 6 | 4

6 6 7 9 | 6

4 3 5 8 | 8

4 5 7 5 | 5

Page 47: Adaptacions temes matemàtiques 1

2) Posa els noms de les parts de la divisió

1 2, 0, | 41 2 3000 0 00

Page 48: Adaptacions temes matemàtiques 1

0

Com convertir mesures(Afegim o llevam zeros)

Km 000 m

m 000 Km

m 00 cm

cm 00 m

cm 0 mm

mm 0 cm

Page 49: Adaptacions temes matemàtiques 1

Compram amb eurosHi ha monedes de: 1 Euro

2 Euros

1 Cèntim d’euro2 Cèntims d’euro5 Cèntims d’euro

10 Cèntims d’euro20 Cèntims d’euro50 Cèntims d’euro

Hi ha Bitllets de:5 euros10 euros20 euros50 euros

100 euros500 euros

1 Euro = 100 Cèntims

100 Cèntims= 1 Euro

Page 50: Adaptacions temes matemàtiques 1

Exercicis:

1 euro= 100 Cèntims2 euros=3 euros=4 euros=5 euros=

6 euros=7 euros=8 euros=9 euros=

20 cèntims + 30 cèntims =

20 cèntims + 30 cèntims+50 cèntims =

10 cèntims + 20 cèntims+ 5 cèntims =

Per sumar o restar euros primer els passam a cèntims.

Exemple:

Page 51: Adaptacions temes matemàtiques 1

Compram una baldufa per 1,50 euros i una piloteta per 1,20 euros, quants euros hem gastat?

Primer passam tot a cèntims:

1,50 euros = 1 euro +50 cèntims= 100+50 cèntims = 150 cèntims

1,20 euros = 1 euro +20 cèntims= 100+20 cèntims = 120 cèntims

I ara sumam:

120 cèntims + 150 cèntims 270 cèntims

270 cèntims

i si tenim en compte que 100 cèntims són 1 euro, quants euros són 270 cèntims?

270 = 200 +70 = 2 euros +70 cèntims = 2,70 euros

http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=1311Euro: ¿Qué es eso?Luís Pérez Gutiérrez CEIP Can MassalleraSant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) Paquete de actividades para empezar a familiarizarse con el Euro, conocer los países que lo utilizarán y aprender a contar cantidades a partir de las distintas piezas que formarán el sistema monetario. Área

Matemáticas

NivelesPrimaria (6-12), Secundaria

Page 52: Adaptacions temes matemàtiques 1

(12-16)

Fecha19/11/98

http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=1313

EurosAgustí Pàmies Freixas y M. Cinta Vilà Pàmies CEIP Ventura GassolEl Morell (Tarragonès) Actividades para practicar con la nueva moneda europea. Se organizan en dos apartados: "monedas" y "billetes", y en cada uno de ellos hay tres paquetes de actividades: "A ver" (exploración de imágenes), "¿Qué quieres?" (sumar cantidades añadiendo monedas) y "Compremos" (seleccionar las monedas o billetes necesarios para pagar un determinado objeto). Área

Matemáticas

NivelPrimaria (6-12)

Fecha12/03/99

Nom: Data:1 UM (Unitat de Miler) = 1.000 Unitats1 C (Centena) = 100 Unitats1 D (Desena) = 10 Unitats1 U (Unitat) = 1 Unitat

Recorda: després de les unitas de miler posa un punt: 1. 3 4 5

Exercicis:

1 Unitat de Miler= 1.000 Unitats2 Unitats de Miler= Unitats3 Unitats de Miler= Unitats4 Unitats de Miler= Unitats5 Unitats de Miler= Unitats6 Unitats de Miler= Unitats7 Unitats de Miler= Unitats8 Unitats de Miler= Unitats9 Unitats de Miler= Unitats

Page 53: Adaptacions temes matemàtiques 1

1 Centena = 100 Unitats2 Centenes = Unitats3 Centenes = Unitats4 Centenes = Unitats5 Centenes = Unitats6 Centenes = Unitats7 Centenes = Unitats8 Centenes = Unitats9 Centenes = Unitats

1 Desena = 10 Unitats2 Desenes = Unitats3 Desenes = Unitats4 Desenes = Unitats5 Desenes = Unitats6 Desenes = Unitats7 Desenes = Unitats8 Desenes = Unitats9 Desenes = Unitats

4.567 = 4 UM + 5 C + 6 D + 7 U4.567 = 4.000 + 500 + 60 + 7

3.678=3.678=

8.987=8.987=

3.267=3.267=

1.324=1.324=

3.456=3.456=

2.222=2.222=

3.333=3.333=

6.789=6.789=

Page 54: Adaptacions temes matemàtiques 1

5.789=5.789=

3.467=3.467=

Recorda

1Kg = 1.000 g

Mig Quilo= 500 g

Un quart de quilo= 250 g

Tres quarts de quilo: 750 g

Exemples:

1 Kg i mig= 1.000 g + 500 g= 1.500 g

1 Kg i un quart de quilo= 1.000 g + 250 g= 1.250 g

1 Kg i tres quarts de quilo= 1.000 g + 700 g= 1.750 g

Completa:

3 Kg i mig= ________ g + ________ g= _________ g

5 Kg i un quart= ________ g + _____g= _________ g

6 kg i tres quarts= ______ g + _____g= ________ g

Page 55: Adaptacions temes matemàtiques 1