of 17 /17
1 Aðalfundurin, 20. mei 2016 á Hotel Hafnia Formansfrágreiðing 2015-2016 Inngangur Góðu sersambond og feløg Tað er fallið í mín lut at greiða tykkum frá virksemi Ítróttasambandsins í ár. Tað er ongin loyna, at verandi starvsnevnd nú leggur frá sær. Tey trý Petur Elias, Katrin og Sølvi eru farin, og Anna og eg hava aðalfundin sum okkara seinastu uppgávu á hesum sinni. ÍSF hevur avbjóðingar á nógvum økjum, og eru nógv mál hjá nýggju starvsnevndini at arbeiða við saman við umsiting og umboðstingi. Á komandi síðum verður greitt frá nøkrum av tí, vit hava tikist við seinasta árið, m.a. peningabýtinum, býtislykli og stuðlinum til altjóða virksemi, skeiðsvirksemi, Úrvali, oyggjaleikunum og IOC-málinum.

Aðalfundurin, 20. mei 2016 á Hotel Hafnia · ábyrgd, etikk og moral, upphiting, anatomi og fysiologi, venjingarprinsippir og ... , og útlutar stovnurin pening eftir fastari reglugerð

Embed Size (px)

Text of Aðalfundurin, 20. mei 2016 á Hotel Hafnia · ábyrgd, etikk og moral, upphiting, anatomi og...

1

Aalfundurin,20.mei2016HotelHafniaFormansfrgreiing2015-2016

Inngangur

Gusersambondogfelg

Taerfallimnlutatgreiatykkumfrvirksemitrttasambandsinsr.Taeronginloyna,

atverandistarvsnevndnleggurfrsr.TeytrPeturElias,KatrinogSlvierufarin,ogAnna

ogeghavaaalfundinsumokkaraseinastuuppgvuhesumsinni.SFhevuravbjingar

ngvumkjum,ogerungvmlhjnggjustarvsnevndiniatarbeiavisamanviumsitingog

umbostingi.

komandisumverurgreittfrnkrumavt,vithavatikistviseinastari,m.a.

peningabtinum,btislykliogstulinumtilaltjavirksemi,skeisvirksemi,rvali,

oyggjaleikunumogIOC-mlinum.

2

BtiavpeningiUmbosting,starvsnevndogfggjarnevndhavaseinastaristranmunarbeittvi

btislyklinumogtlutaniniavaltjapuljuni.Fyrstiparturinavarbeiinumvibtislyklisni

segumatkanna,hvrjirleistirblivunttirtiltlutangrannalondunum.Nakrirmguleikarblivu

sanilagdirfyriumbostingihjSF.Umbostingivarsamanfleiriumfrumumbtislykilin.

Strstuframbrotinikomusambandvievnisfundir,harsersambondinistublkumfyriat

roynaatnrkasteiniloysn,sumbtinumbitkatlittilvirksemioglimatal

sersambondunum,sumvarlutfalsligaeinfldatumsita,ogsumikkibroyttistovngvfrritil

r.

umbostingitann8.desember2015vareinbtislykilendaligasamtykturavumbostinginum

viatkvubtinum13fyriog2mti.Avtalavar,athesinlykilinskuldiroynasteini4rog

sanieftirmetast.SambrtevstulginiskalfggjartlaninhjSF,ogharvieisinitlutanintil

sersambondini,leggjastfyriaalfundintilgkenningar.Samtyktibtislykilinertatmetasum

einleistur,sumbttverureftir,hastendaligabtimsamtykkjastavaalfundinum

hvrjumri.

Visamtyktabtislyklinumbartillongu1.januar2016hjstarvsnevndini,eftiratfggjarnevndin

hevivigjrtmli,atboasersambondunumfr,hvussujttaninhjteimumsannlktkomat

sggjat.Mettatlutaninvargjrdvisti,atraksturinhjSFvarsamastisum

undanfarnar,atstuulinfrtrttaveddingvarsamastisumundanfarnarogatjttanin

frlandinumvarhkkavi1,5mi.kr.

Stafestistuulinfrtrttaveddingrhevurvstsegatvera290tkr.hgriennmett,oger

uppskotitiltlutantilsersambondinithkkatilsvarandi.

Hasttahevurverillumgreitt,ateinumleggingtileindynamiskanbtislykilmhavavi

sr,atnkursersambondfahgristuulogonnurlgri,sohevurtapassasomikivl,at

jttaninfrlandinumerhkkaseinnurini,einsogstuulinfrtrttaveddingeisinier

hkkaur.Hettahevurhavtvisr,atllsersambondhavafingiktanstuul,hastnkur

sersambondeftirbtislyklinumeruktlutfalsligameiriennonnur.

3

Talvannianfyrivsir,hvussusamlaajttanintilsersambondinierhkkaseinastufimmrini.

Mynd:1Samlaistuulinfrlgtingiogtrttavedding2012-2016bttsersambond

Stuultilaltjavirksemi

Undirvigeriniavfggjarlginifyri2015valdilgtingiathkkajttaninatilSFvi1,2mi.kr.,

ogvarhesinpeningurmarkaurtileinaundirkontu,sumnevndistaltjavirksemi.Lgtingi

hevigjrthesarvimerkingartilstuulin:

"Jttaninertilathaldaframatfremjamivstmenningar-oglandslisarbeiihj

trttagreinum,luttkualtjakappingumogatfyriskipaaltjakappingarFroyum,sum

m.a.HondbltssambandFroyaogFimleikasambandFroyaerufarinundir."

Umbostingivaldivriatlataupptil400tkr.avhesumsumstuultilaltjakapping,sum

FimleikasambandiskuldifyriskipaFroyum.Upptil200tkr.vrulatnarstulitilaltja

kapping,sumHondbltssambandiskuldifyriskipaFroyum.

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

Bti2012- 2016

2016 2015 2014 2013 2012

4

Sersambondinikundusoskjaumatfalutrestini,t.e.600tkr.Tumsknirnarvrukomnar

inn,vareinfyribilstilsgnumstuulgivinvistisamlauumsktuupphddini.Virslok

varendaligatlutingingjrdvistiteimumtiltkum,sumsersambondinihvdusktum

stuultiloghvduveritil.Stuulvarbertlatinmuntiltreislurtilferingoginnivist.T

avtornaihvdu11sersambondluttiki39tiltkumtileinsamlaankostnaslakar2,5mi

kr.,ogvrutr600tkr.lutaartsamsvarandihesum,soleiisatsersabondinifinguumlei

24oyruafturfyrihvrjatreislukrnu.

Btiavrestiniavaltjastulinumvarhetta:

FtbltssambandFroya 0

HondbltssambandFroya 105.797

FlogbltssambandFroya 113.706

RrarsambandFroya 0

FimleikasambandFroya 24.392

SvimjisambandFroya 112.801

JudosambandFroya 33.503

trttasambandfyribreka 90.675

BadmintonsambandFroya 32.524

BortennissambandFroya 40.789

SkklingogTriatlon 0

Frlsurtrttur 0

Nstovnaurtrttur 0

RisambandFroya 5.675

SkjtisambandFroya 19.267

BogaskjtisambandFroya 20.870

alt 599.999

Talva:1tlutanavrestiniavjtaninitilaltjavirksemi

Hastendamliviserligastulinumtilaltjavirksemiivaleystvargott,hevitanakrar

vansarvisr.Hvroghvussuskalmetastum,hvatvirksemieiguratfastuul?Eigurstuulat

veralatitilallartreislurellaeigurhettaatavmarkasttilferingoginnivist?Skalstuulbert

5

latasttilaktivtrttaflkellaeisinitilleiararogvenjarar?Sersambondinivistuikkifyrrenn

desember,hvussungvteyfruatfaafturboriavtreislunumtilaltjavirksemi.

Viteigahelduratfagnastum,atgistuulinfrlandinumsamanvivaksandiinntkumfr

trttaveddinghavahavtvisr,atllsersambondiniseinastufimmrinihavafingihkka

samlaastuulinvimillum48%og84%,tFtbltssambandi38%.Hettaergaldandifyrill

sersambond.Hvussuteyrafestasttvirksemiogsnartreislureravgerinhjeinstaka

sambandinum.Stafestastkannllumfrum,atinntkugrundarlagi,sumkemuravstulifr

landinumogtrttaveddingermunandihkkaseinastufimmrini.

Egvilvihesumeisiniminnaformennirnarsersambondunum,atsomultu,ttekursti

umbostinginum,umboartikkiberttnatrttagreinmenfroyskantrttsniheild.Tr

avgerir,ttekurumbostinginum,eigaatveratilframafyriallantrtt.

SkeisvirksemiSkeiskattiogmvg

Hettafarnarihevurm.a.veriskeifyrikassameistarumtrttafelgum,hardenturverur

lagdurevnisumbkhaldogmannagongdir,skattligviurskiftiogstuulsskipanirogMVG.

SkeiinihavaverihildintrttarhlliniSandi,SklanumviLkinRunavk,Sklanum

Giljanesi,sklanumTrongisvgiogSF-hsinumHavn.Skeiinihavaverivlvitjaioghava

eftirmetingarnarverigar.FinnJensenhevurstaifyrihesumskeium,sumvera

uppafturtikinum2r.

Venjari1

EisinihevurskeiiVenjari1verifarnari.Skeisluttakararnirhavahesumskeiifingieitt

breittinnlitumtrttfyribrnogung,trttogvenjing,ogfyribyrgingavtrttaskaum.Nomi

hevurm.a.verivitrttanmsfri,trttaumhvrvi,menninghjbrnum,venjing,trygdog

byrgd,etikkogmoral,upphiting,anatomiogfysiologi,venjingarprinsippirog

undirvsingarprinsippir.HeriZiskahevurntikisruppgvunaatundirvsa,ogvarhetta

hansarafyrstaskei.

6

NmX

NmingartrttalinjuniNmXhavaafturrtikiprgvVenjari1.Hettaer3ri,at

nmingarNmXhavahavthendanmguleikan.Ungdms-ogmenningarnevndinSFfern

ateftirmetaskeisgongdinasamanviundirvsaraoglrarunumEystursklanum.

Askurheysti2015tkumbostingiavgerumatgevastviteldutkuskrsetingarskipaniniAski.

Hastngvorkavarlgdskipaninaseinasturini,ogfleirifelgvruvlngdvi

mguleikarnar,sumskipaningavteimumsambandvilimaskrsetingoginngjaldavlimagjaldi,

varskipaninjavnanplgaavbrekum.

Taerdrtatmennaslkarskipanirogathaldatrvilka,ogmunandiorkaskrivstovunihj

SFfrtilsupportavbrkarunumavskipanini.muntilupprunaligaendamliviskipanini,

sumvaratfahagtltilvegaum,hvussungvflkvruvirkinskipaumtrttikringlandi,so

varskipaninserargvmusmikil,kostnaarmikilogtarkrevnjandi.Samstundisvstitasegat

veratrupultatfalltrttafelgatntaskipanina,t.v.s.athagtlini,sumonkursvegnavru

endamliviallariskipanini,ikkivru100%.

Arbeittverurvieinarimeirieinfaldarifrboanarskipan,sumbertkemuratgevaSF

limatlini,sumskuluntasttilhagtlogtiltrokningarsambandvibtislykilin.

VanlukkutrygginginSFhevurngvrhavteinafelagsvanlukkutrygging,sumergaldandifyriallarkandilimir

trttafelgunumundirSF,uttansttmlasettarleikarar.fundimars2016upplsti

TryggingarfelagiFroyar,atseinastutveyrinivruhesirskaarskrsettir.

7

2014 2015

Hondbltur 13 8

Flogbltur 2 4

Ftbltur 14 11

Frlsurtrttur 1

Flogbltur 4

Svimjing 1

Fimleikur 1

Talva:2trttaskaarfevndiravfelagsvanlukkutryggingini2014-2015

Hettaereruskaar,sumeruvigjrdirogfevndiravtrygginginihjSFseinastutveyrini.

SFfrikkiupplst,hvathvreinstakurkarihevurfingiendurgjaldi.Strstuskaarnireru

krossbandsskaar,ogertakandiinnanhondbltogftblt,sumeruharastraktavhesum

skaum.Kostnaurinavslkumskaumeroftamillum30.000og40.000kr.SFhevurnfingi

venjararviafturskipaninauttanmeirkostna.

NttSF-hs

SF-hsistendurleigaarigrundogerleiguavtalangingintfyrifleirirumsani.Trshavnar

KommunahevurtlanirumatgerasvimjihllkinumogviltkeypaSF-hsifrSF.Fleiri

fundirhavaverimillumSFogTrshavnarKommunuummliogerusamringarltunium

einsluprs.Taergreitt,atSFmflytarverandihluminnanfyrieinitveyr.Terneyugt

atfinnatav,hvussuSFskalhsastframtini.

AntidopingarbeiitrttasambandFroyahevursani2002havtsamstarvviADD(AntiDopingDanmark)um

anti-dopingarbeiiinnanfroyskatrtt.2015vrunakrarbroytingargjrdaranti-doping

reglunum.Hettahevivisr,atSFmttigeraeinanggjadopingregluger.Hendankom

8

gildi1.januar2016.

hesumsambandivareisinieinnggjursttmligjrdurmillumSFogADD.fundimillumSF

ogADDSF-hsinum,11.aprl,skrivaustjrinADD,MichaelAsk,ogSF-forsetin,PeturElias

Petersen,undirsttmlan.Skipavarhesumsambandifyrikunnandifundi.14dopingroyndir

erutiknarFroyum2016higartil.

BroytingarvpnalginiSeinastasummarvrubroytingarnarvpnalginisamtyktarLgtinginumeftirat

broytingarnarhavaverileingiveg.

SFogSkjtisambandFroyafegnastumbroytingarnarogmeta,attrfaraatbetraumskjti-

ogvpnatrygdinaFroyum.

Vilginierukomnargreiarireglurfyri,hvussum.a.ungirtrttaskjttarkunnusetastviog

lrastupp.SFogSkjtisambandFroyavnta,atnggjalginferatveravitilatmenna

skjtinginasumtrttFroyum.Eisinifarafroyskirtrttaskjttaratfabeturmguleikaat

geraseggaldandiuttanlandsmillumokkaragrannalond,tvitmguligafagkentvpnaog

trygdarloyviokkaraES.

rvalSanilgtingifyrstasinnijttaipeningserstakttilrvalstrttaflkerugar5,8mi.kr.

latnartilrvalstrtt.Knappar4mikr.erufarnartilsvimjing,einslkmi.krerfarintilSB,

slakar600tkr.tiltriathlonogslakar300tkr.tilfrlsantrtt.

9

Mynd:2Jttanirfrrvali2009-2016bttsersamband

24.aprl2014varrvalsettstovn,ogtlutarstovnurinpeningeftirfastariregluger.

trttaflkiniverablkaihesarblkar.

Talva:3Blkarhjrvali

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Jttanirfrrvali2009- 2016

Svimjing SB Triathlon Frlsurtrttur

10

Einstaklingarnirogsersambondini,sumhavafingistuulfrrvalieruhesi:

r Sersambond trttaflk Upphdd2009 SSF PlJoensen 350.000kr.600.000kr.Lgtingsinsfggjarlg 2010 SSF PlJoensen 500.000kr.600.000kr.Lgtingsinsfggjarlg Seminar 2011 SSF PlJoensen 500.000kr.600.000kr.Lgtingsinsfggjarlg 2012 SSF PlJoensen 500.000kr.600.000kr.Lgtingsinsfggjarlg SB RagnvaldurJensen 100.000kr. 2013 SSF PlJoensen 500.000kr.600.000kr.Lgtingsinsfggjarlg SB 100.000kr. rvalsettstovn24.aprl2014 2014 SSF PlJoensen 413.000kr.800.000kr.Lgtingsinsfggjarlg SST GudmundurJoensen 220.000kr. 2015 SSF PlJoensen 405.000kr.800.000kr.Lgtingsinsfggjarlg SSF

liMortensen 26.000kr.150.000kr.frSF SST GudmundurJoensen 220.000kr. SB KristaMrkre 68.000kr. SB RagnvaldurJensen 49.500kr. FF HanusBergsson 20.000kr. FF TrurMortensen 20.000kr. FF ValborgHeinesen 91.000kr. 2016 SSF PlJoensen 330.000kr.800.000kr.Lgtingsinsfggjarlg SSF liMortensen 145.500kr.150.000kr.frSF SSF AlviHjelm 150.000kr. SSF SraNysted 50.000kr. SSF VrEidesgaard 39.500kr. SSF MariusI.Garshodn 35.500kr. SSF SignhildD.Joensen 40.000kr. SST AnnaKarinaOttesen 150.000kr. SB KristaMrkre 130.500kr. FF MarnaVatnsdalEgholm 86.000kr. FF HanusBergsson 40.000kr. FF TrurMortensen 40.000kr.

Talva:4tlutanirhjrval2009-2016

11

OyggjaleikirOyggjaleikirJersey2015

sumri2015luttku124froysktrttaflkOyggjaleikunumJersey.LeikirnirJerseyvru

teirstrstuhigartilviumlei4.000luttakarum,venjarumogleiarumalt.Setaninvar

leygardagin27.juniHowardDaviesParkSt.Helier.Sunnumorgunvarlagttilbrotsvifyrstu

kappingunum,ogbleivkappastframtilfrggjadag.

FroyarluttkuhesumtrttagreinumJersey:badminton,bogaskjting,bortennis,flogblti

ogbeachvolley,frlsumtrtti,kurvablti,skkling,golf,skjting,svimjing,tennis,triathlon.

Tavarhugaligtathavamanslandsliikurvabltivifyrifyrstufer.

Froyarfingu18gull,18silvurog24bronsuheiursmerki,oggjrdustvitvihesumnummar

fraheiursmerkjarini.

Talva:5SamlaaheiursmerkjabytiJersey2015

12

Froyskugullmerkinikomusvimjing(10),bogaskjting(3),skjting(2),badminton(1),skkling

(1)ogtriathlon(1).

Talva:6FroyskuheiursmerkiniJersey2015

13

Gotland2017

Fyrireikingarnarerukomnarvlvegistilnstuoyggjaleikir,sumveraGotlandi24.-30.juni

2017.Gotlandvarseinastverturfyrileikunum1999.Gotlandhevurboafr,atkappast

verurhesumtrttagreinum:badminton,bogaskjting,bortennis,fimleiki,flogblti,ftblti,

frlsumtrtti,golf,kurvablti,skjting,skkling,svimjing,tennisogtriathlon.

Avteimumtrttagreinum,sumFroyarvanligaluttaka,manglarbertjudo,ogkanntvntast,

atfroyskihpurinGotlandiverurstrur.

Gibraltar2019

Taereisinigreitt,atoyggjaleikirnir2019verahildnirGibraltar,sumeisinivarverturfyri

leikunum1995.Gibraltarhevurumbnaatbjahesartrttagreinirfram:badminton,

bortennis,bowling,frlsantrtt,judo,kurvablt,sigling,skjting,squash,svimjing,tennisog

triathlon.

Avtrttagreinunum,sumvanligaeruvirFroyum,erikkiplssfyribogaskjting,fimleiki,

flogblti,golfogskkling.Hinveginerjudoviaftur2019.

OyggjaleikirafturFroyum

UmbostingihjSFhevurynsktatSFbyrjareinanggjainnflgvingtilfyriskipanav

oyggjaleikumFroyum.OyggjaleikanevndinhevurhavtfundviumbofyriVisitFaroeIslands,

inncomingfelgoghotell-ogmatstovuvinnuna.Endamlieratgeraeittsogottogrealistiskt

boupp,hvussueinileikirFroyumkunnufyriskipast,ogsaniattakahettauppsamanvi

IIGA,soleiisatFroyarkunnubjauppleikirnar,soskjttmguleikinerhar.Fleirioyggjar

havaboaIIGAfrhuganumfyriatskipafyrioyggjaleikiunum,ogerFroyareinavteimum.

IOCTann9.-10.november2015vruPeturEliasPetersenogSlviReinertHansen,samanvi

formanninumDIF,NielsNygaard,fundiviPereMiroogJrmePoiveyVillaMonRepos

Lausanne,harumsitinginfyrilimalandarviurskiftihjIOCheldurtil.

14

Fundurinvarkominlag,eftiratverjinfyrifroyskatrttlgmaurKajLeoHolmJohannesen,

samanviRnaRasmussenogMarjunHanusardttirfrLgmansskrivstovuni,ogsamanvi

umboumfyriSFPeturEliasPetersenogSlvaReinertHansen,vrufundiviIOCforsetan

marsmnaa2015.

hesumfundivaravtala,atblkurskuldisetastniuratkannagongdinamlinumogfinna

skjlinifram,sogreiakundifastmlinum,oghvathendioghvatmguligaikkihendi.

Jrmegekkgjgnummlioggreiddifr,hvrjiskjlteyhvdufunniskjalasavniteirra.

Fyrsta,sumeratfinnaerfr1975,tFroyarfyrstasinniroyndiatskjaumolympiskan

limaskap,mentuppfyltuvitikkitreytirnar,m.a.tatovfartrttagreinarhvdualtja

limaskap,kravivarfimm.Ogsovrudanirikkiviupp,atvitsktut.

februar1985mttekurIOCumsknokkaraumlimaskap,ogsvarifrIOCert,atlgirnarikki

uppfyllatreytirnarogmugutillagasttilolympiskacharter,umframtatbmerkihjOlympisku

NevndFroyaskuldiinnihaldaOLringarnar.Tarskeii1985til1988erngvsamskifti,serliga

umlgarbroytingarnar,oghesareruviatkomauppplsst.

Menhastlgirnarvrulagi,sovarmannagongdinsoleiist,atstarvsnevndinhjIOCkundi

jttaellavrakaumsknina.1988varpraksissoleiishjIOC,atteytkulimirinn4.hvrtr,

ogathettavar2raftansummarleikirnar.Hettamerktiso,atokkaraumsknskuldikomafyri

1990.

Menumhesatinavarstrbroytingheiminum,biJugoslaviaogSovjatsamveldiduttu

sundir,umframtatBarcelona,ifyriskipaiOL1992,heittiIOCikkiattakanggjarlimirupp

rennleikirnarBarcelona1992,tteyklrauikkiatskipafyristrrileikum.SambrtIOC

kundulimalondiniumhettamundisendanrumsongvarluttakarar,sumteyhvduhugtil.T

varvandifyri,atleikirnirgjrdustovstrir.

1993hendisota,atlgirnarhjIOCvrubroyttar,soleiisatnkundubertsjlvstuglond,

ivrulimirST,gerastlimir,ellalond,ihvdulstsegatverasjlvstugogsumvru

15

viurkendsumsjlvstugavmeiriennhelminginumavST-limalondunum.

Teysigaseghavasentokkumskriv1993umhesabroytingaroghavaeinkihoyrtafturt.Men

2004hoyrduteyafturfrokkum,tvitsendure-applicationavsta.

NevnastkannatGrnlendskatrttasambandisktiumlimaskapeisini2006,mentey

uppfyllaikkitreytirnarumlimaskapfimmaltjasersambondum,oghavasamastatus

trttapolitiskt,sumvityvirfyriDIF.DIFstularbiokkumogGrnlandiatfasjlvstugan

limaskap,sigatey.

Gibraltar,Macau,FroyarogNorfolkIslandsktuumsomut.Gibraltarlegisak,fyrstCAS

ogsanicivilumrtti,menkomikkivari,ogerusostattikkilimir.

Sstalandi,ierkomiinn,sumhevurlknandistatussumokkara,erAmericanSamoaogvar

ta1987.

KosovoerjstvorilimurIOC,teyeruikkilimirST,mentaerufleirienn100lond,ihava

viurkentteysumland.

Niurstanavfundinumvar:

-atIOCsendirSFfrgreiing

-atSFsamrviDIFkannarmguleikarfyriatskjastuultIOC-grunninum

nevndurOlympicSolidarity.Verandistuulsskipankoyrir2015og16aftrat.Sani

verureinnggjskipangjrdfyriteynstu4rini.

FrgreiinginfrIOCerikkikominenn,hastSFhevurrykteftirhenni.SFhevurfyrrgjrt

avtaluumeinstktrttaflk,sumumboaFroyarkappingumhjaltjasersambondunum,

mensumolympiskuleikunum,sumstanern,muguumboaDanmark.Tahevurtstran

tdning,atSFrkirsambandivialtjaolympiskurrsluna,soleiisatsmidligarloysnir

kunnufinnast,tfroysktrttaflkeruviatdettaniurmillum.

16

PlogKristatilOLogPLRioPlVitalisJoensenhevurtryggjasrluttku1.500metrasvimjikappinginiOlympisku

leikunumRiodeJaneirosummar.KristaMrkreersomuleiisttikintilParalympisku

leikirnarRio.

trttasambandFroyaynskirteimumbumhjartaligatillukkuvittkuniogfegnastum,at

stuulinfrrvalhevurverivitilatstulaundirmlihjteimumatkomatilRio.

ENGSOSFhevursumvanligtluttikiaalfundiogrstevnuhjENGSO,EuropeanNon-

GovernmentalSportsOrganisation,sumermeginfelagsskapurhjtrttasambondumEvropa.

Taergreitt,atEvropeiskulimalondiniENGSOeruseraymisk,bistddogteimum

avbjingum,sumtrttarrrslanteimumymiskulondunumhevur.Taertalthugavertat

vigerayvirskipaaravbjingar.Netverki,sumverurskapthesumhpi,kemureisinivl

vi,tivamlstingaseguppFroyum,ogtFroyarhavatrvstulialtjamlum.

LgmaurverjihjSFAkselV.Johannesen,lgmaur,fekkfundiTinganesi11.aprl2016,handaagullnl

trttasambandsFroya.

Taersivenja,atFroyalgmaurerverjihjtrttini,ogvarbeinanveginheyst,tntt

landstritkvi,heittAkselV.Johannesen,umatgerastverji,oghesumjttaihann

beinavegin.

UndirhandaniniumrddulgmaurogumbofyristarvsnevndSFsymiskaktuellviurskifti

innanfroyskatrttaheimin,einsogkomivarinntanntdning,tahevurfyrifroyskan

trtt,athavalgmannsumverjaogathavastularfremstursamfelagnum.

17

Tkk

Egfarivihesumatveitallumteimumsumvaraavfroyskumtrttieinahjartanstkkfyri

teirraarbeiifarnari.Fyrstogfremstllumokkara15.000limum,sumerusjlvtvirksemi

trttinum.Taerutey,sumvitsumleiararfelgum,sersambondumogSFllumokkara

arbeiieigaatvirkatilframafyri.Farisomuleiisattakkamilunum,sumvarpaljsvirksemi

hjokkumsumriogvetri,herheimaogtiheimi.

Myndugleikarnirhjlandiogkommunumeigaeisinieinatkkfyriteirratroyttiligaarbeiiat

tvegatrttinumgarkarmar,bifggjarligaogtrttaranleggum.Somuleiiseigaarir

stulartkkfyrihjlpogfggjarliganstuultilvirksemi.

EgfariatendaatsendaeinaserligatkktilPeturEliasPetersen,forseta,fyrihansarat

starvsnevndSF.

Sumstarvsnevndarlimursani1995hevurhann,mangantstilla,verivingvumav

teimumstrubroytingum,sumfroyskurtrtturhevuruppliva.

InntkurnarhjSFogharvisersambondunumerumunandibttar,vihkkaarijttanfr

landinumogserskipaninifyrirvalstrttaflk,einsogavtalurerugjrdarviDanskeSpil.

Sersambondogfelgerulgdaftrat.Fyrisitingogskeisvirksemierstyrkt.

PeturEliasergsliguroghugnaligursumfur,ogtrvistbestviathjlpa,harhanner.Hann

hevurhesimongurinileikandilttsveimamillumheimligaogaltjapallin,oghjmongum

mannhannveramyndinavfroyskuoyggjaleikaluttkuni,harbestabo,tst,varat

vendasrtilPeturElias.

Hannhevurdugaseravlatlyftseguppfreinstkuhugamlunumoghugsaumogarbeitt

fyriallanfroyskantrtt.

HotelHafnia20.mai2016

PeturOvePetersen,virkandiforseti