Actul Juridic

  • View
    1.446

  • Download
    9

Embed Size (px)

Text of Actul Juridic

Actul juridic Captiolul I Sectiunea I Notiunea actului iuridic civil 1. Definitia actului juridic civil 57esia de act iu7idic este nt7ebuintat n dou sensu7i223:!rimul sens este acela de o5e7atiune iu7idic. Pent7u acestsens se Ioloseste si Io72ula negotium iuris sau, 2ai si25lu,negotium. Incelde-aldoileasens.57inactiu7idicse5oatentelegesinsc7isul constatato7alo5e7atiuniiiu7idice,sausu5o7tul2ate7ialal2aniIest7iidevointa subiectuluided7e5t.Canegotium,57inactiu7idiccivilntelege22aniIesta7eade vointasubiectelo7ded7e5t,Icutcuintentiadea57oduceeIecteiu7idicecivile, 7es5ectivdec7ea7e,2odiIica7esaustinge7eauno77a5o7tu7iiu7idicecivilen te2eiul d7e5tului civil obiectiv. Din deIinitie 7ezult c ele2entele ce ca7acte7izeaz actuliu7idic civil sunt: 2aniIesta7ea de voint a subiectului de d7e5t civil5e7soan Iizic sau iu7idic; 2aniIesta7ea de voint e57i2 intentia de a 57oduce eIecte iu7idice; eIectul 2aniIest7ii de voint const n naste7ea, 2odiIica7ea sau stinge7ea uno7 7a5o7tu7i iu7idice civile. $0ctiun0a II CONDITIILE ACTULUI 1URIDIC CIVIL Ceneralitti 1. Definitie P7inconditiiledevalabilitateaactuluiiu7idiccivilsentelegco25onentele st7uctu7ale, adic ele2entele constitutive ale acestuia. 2. Clasificarea conditiilor actului juridic civil Conditiile actului iu7idic se clasiIic du5 anu2ite c7ite7ii. AstIel, Ln functie de aspectul la care se refer, distinge2:conditii de Iond si conditiideIo72.P7i2ele57ivesccontinutulactuluiiu7idic,ia7celede-aldoilea 57ivesc Io72a ca7e 2b7accontinutul 7es5ectiv.

Suntconditiidefondcele57evzutedea7t.948Codcivil,7es5ectiv, consi2t2ntul, ca5acitatea, obiectul si cauza. Suntconditiideformceleca7e57ivesc:2aniIesta7eadevointatuncicnd aceastaestece7utadvaliditatem;conc7etiza7ea2aniIest7iidevointnanu2ite inst7u2ente de 57obatiune;nde5lini7ea anu2ito7 Io72alitti ce7ute de lege 5ent7u a Iace actul iu7idic civil o5ozabil te7tilo7. In functie de obligativitatea sau neobligativitatea lor, conditiile actului iu7idic 5ot Ii: conditii esentiale si conditii neesentiale. Suntconditiiesentialeaceleaca7e,dacnusuntnde5linite,Iaccaactuliu7idic civilsnuIievalabilncheiat,7es5ectiv,cele57evzutedea7t.948Codcivil ca5acitatea,consi2t2ntul,obiectul,cauza.Laacestease2aiadaug:Io72a ce7utadsolemnitatem,ncazulactelo7sole2ne,auto7izatiaad2inist7ativ 57ealabil 5ent7u ncheie7ea anu2ito7 acte iu7idice239. Suntconditiineesentialeaceleconditiica7e5otIi57ezenteo7i5otli5si,I7s aIecteze valabilitatea actului iu7idic civil. Infunctiedesanctiuneanerespectrii,distinge2:conditiidevaliditatesi conditii de eIicacitate. Conditiiledevaliditatesuntaceleconditiiac7o7ne7es5ecta7eeste sanctionat cu nulitatea actului iu7idic civil, ia7 conditiile de eficacitate sunt acelea a c7o7 ne7es5ecta7e nu at7age nulitatea actului iu7idic civil, ci alte sanctiuni, ca, de ee25lu, ino5ozabilitatea Iat de te7ti. $0ctiun0a a III-a Capacitatea de a ncheia actul juridic civil 1. Aotiune. Reglementare Ca5acitateadeancheiaactuliu7idiccivilesteconditiadeIondsiesential ca7e const n a5titudinea subiectului de d7e5t civil de a deveni titula7 de d7e5tu7i si obligatii civile, 57in ncheie7ea de acte de d7e5t civil. Ca5acitatea de a ncheia acte iu7idice civile constituie o 5a7te a ca5acittii de Iolosinta5e7soaneiIizicesauiu7idicesia5a7ecao57e2isaca5acittiide ee7citiu a acesteia, cealalt 57e2is Iiind disce7n2ntul iu7idic. Ca5acitateadeancheiaacteiu7idiceeste7egle2entatn2ai2ulteacte no72ative, ca, de ee25lu, n Codul civil, Dec7etul n7.31/1954, Codul Fa2iliei etc. AstIel,naIa7dea7t.943Codcivil,ca7ese7eIe7laca5acitate, consi2t2nt, obiect, cauz, 2ai enunt2 a7t.949 Cod civil, 5ot7ivit c7uia .5oate cont7acta o7ice 5e7soan ce nu este decla7at neca5abil de lege, 57ecu2 si a7t.950 Codcivil,5ot7ivitc7uia.neca5abilideacont7actasunt:2ino7ii,inte7zisiisitoti acei c7o7a legea le-a 57ohibit oa7eca7e cont7acte.

De 7etinut este Ia5tul c regula 7e57ezint ca5acitatea de a Iace acte iu7idice civile, inca5acittile constituind exceptiile de la aceast 7egul Cuca7acte7generalestesi57inci5iulca7esedes57indedina7t.6alin.1din Dec7etul n7.31/1954: .Ni2eni nu 5oate Ii ng7dit n ca5acitatea de Iolosint si nici li5sit, n tot sau n 5a7te,deca5acitateadeee7citiu,dectncazu7ilesiconditiilen57evzutede lege. Cu57ivi7ela5e7soanaiu7idic,regulaca5acittiiacesteiadeaIaceacte iu7idicesigsestete2eiulna7t.34dinDec7etuln7.31/1954,5ot7ivitc7uia .5e7soanaiu7idicnu5oateaveadectaceled7e5tu7ica7eco7es5undsco5uluiei, stabilit 57in lege, actul de nIiinta7e sau statut. Exceptiainca5acittiideancheiaacteiu7idicecivileestecu57insna7t.6 alin.1dinDec7etuln7.31/1954sia7t.950Codcivil240,57ecu2sinaltedis5ozitii cu57inse n izvoa7ele de d7e5t civil. Capacitateacivilnut7ebuieconIundatcudiscernmantul,deoa7ece ca5acitatea este o sta7e de d7e5t, 5e cnd disce7n2ntul este o sta7e de Ia5t a c7ei eistent 5oateIidovedit, tot astIel cu2li5sa disce7n2ntului5oateIi dovedit chia7 la 5e7sonae 2aio7e. $0ctiun0a a IV-a Consimtmntul 1. Aotiune Consi2t2ntul,IiindunadinconditiiledeIondaleactuluiiu7idiccivil, const n 2aniIesta7ea hot77ii de a ncheia actul iu7idic civil. Sub as5ect te72inologic, consi2t2ntul a7e dou sensu7i: consi2t2ntulnsensrestrans,adic2aniIesta7eaunilate7aldevointla ncheie7eaactuluiiu7idiccivil;ncazulactelo7unilate7ale,vointaunilate7aleste vointa 2aniIestat de auto7, 5e cnd n cazul actelo7 bi o7i2ultilate7ale ave2 de-a Iace cu vointa Iiec7eia dint7e 57ti; consi2t2ntulnsenslarg,adicaco7duldevointal57tilo7nactele bilate7ale. Cor0latia dintr0 consimtmnt si vointa juridic Actuliu7idiccivilconstn2aniIesta7eadevointIcutcuintentiadea 57oduce eIecte iu7idice.

'ointaesteunIeno2enco25leattdin5unctdevede7e5sihologic,ctsi din5unctdevede7eiu7idic.Subas5ectiu7idic,vointaesteco25le,deoa7ecen st7uctu7a ei int7 dou ele2ente: consi2t2ntul si cauza sau sco5ul. P7in u72a7e, co7elatia dint7e consi2t2nt si vointa iu7idic este de ti5ul 5a7te-nt7eg. ormar0a si principiil0 voint0i juridic0 ormareavointeiiuridice7e57ezintun57oces5sihologicco25le.'ointa constituie o 7eIlecta7e subiectiv a lu2ii, a 7ealittii obiective. Punctul de 5o7ni7e n Io72a7eavointeiiu7idice este eistentauno7nevoi ale o2ului, 5e ca7e acestav7ea s le satisIac. U72eaz 7eIlecta7ea acesto7 nevoi n 2intea acestuia. Pe 2su7 ce 7e57ezenta7easco5uluidevine2ai5ute7nic,set7ecedelatendintlado7intade satisIace7eanevoii.Cel2aiadesea,odo7intnu72nesingu7,cia5a7sialte tendinte si do7inte, unele n aco7d cu 57i2a do7int, altele 5ot7ivnice. naceste257eiu77i,nce5eadouaIaza57ocesului 5sihologic,deliberarea,ca7econstncnt7i7eaavantaielo7sidezavantaielo75e ca7e le 57ezint do7intele si 2iiloacele lo7 de 7ealiza7e. Cau72a7eaunuimotivdeterminat,deladelibe7a7eset7ecelalua7ea hotrarii Lncheierii actului iuridic, act ca7e a5a7e ca 2iiloc de 7ealiza7e a sco5ului 57o5us. ta5eledeIo72a7eavointeise5et7ec5e5lanintern.5sihologic.Pent7uca Ia5tul5sihologicsset7ansIo72enfaptiuridic,estenecesa7cahot77eadea ncheia actul iu7idic s Iie ete7io7izat. Asada7,din57ocesul5sihologicalIo727iivointeiiu7idicese7etindou ele2ente: hot77ea ete7io7izat si 2otivul dete72inant. P7i2ulele2entesteconsi2t2ntul,ia7celde-aldoileaestecauzao7i sco5ul actului iu7idic. !rincipiilevointeiiuridice.Dousunt57inci5iileca7ec72uiescvointa iu7idic, si anu2e: 57inci5iul libe7ttii actelo7 iu7idice civile (57inci5iul autono2iei de voint); 57inci5iul vointei 7eale (57inci5iul vointei inte7ne). a) !rincipiul liberttii actelor iuridice civile Pot7ivitacestui57inci5iu,subiecteleded7e5tcivilsuntlibe7esncheie conventiisausIacacteunilate7ale,cu7es5ecta7ealegiisiabunelo72o7avu7i. AstIel, n a7t.969 alin.1 Cod civil, se57evede: .Conventiile legal Icute au 5ute7e de legent7e57tilecont7actante,ia7a7t.5dinacelasicodstabileste:.Nuse 5oatede7oga57inconventiisaudis5ozitii5a7ticula7edelalegileca7einte7eseaz o7dinea 5ublic si bunele 2o7avu7i.

Continutul acestui 57inci5iu 5oate Ii e57i2at n u72toa7ele idei: subiecteleded7e5tcivilsuntlibe7esncheie,cu7es5ecta7ealegiisia2o7alei, o7ice act iu7idic civil; 57tile5ot,n2odlibe7,57inaco7dullo7,s2odiIicesaus5unca5tactului iu7idic civil 5e ca7e l-au ncheiat. Li2itele57inci5iuluilibe7ttiiactelo7iu7idicecivilesuntu72toa7ele: no72eleiu7idicei25e7ative;7eguliledeconvietui7esocial;o7dinea5olitic, econo2ic si social. n cazul n ca7e actul iu7idic este ncheiat cu de5si7ea acesto7 li2ite, el este sanctionat cu nulitatea. b) !rincipiul vointei reale Asa cu2 a2 57ecizat,vointa iu7idic este alctuit din elementul psihologic (vointa inte7n) si elementul social (vointa decla7at sau ete7io7izat). De7egul,nt7eceledouele2enteeistode5linconco7dant.P7inece5tie, a5a7situatiinca7eoase2eneaconco7dantli5seste,ceeace7idic57oble2a stabili7ii 57io7ittii uneia dint7e cele dou vointeinte7n, 7es5ectiv, decla7at. Cu57ivi7elasolutiona7ea57oble2eia57uteeistdouconce5tii:conceptia subiectiv.5ot7ivitc7eiat7ebuiesaco7d257io7itatevointeiinte7ne(7eale),si conceptia obiectiv. 5ot7ivit c7eia t7ebuie aco7dat 57io7itate vointei decla7ate. Codul civil 7o2n a consac7at, ca 57inci5iu, siste2ulvointeiinte7ne (7eale), ia7caece5tie,siste2ulvointeidecla7ate.AstIel,a7t.977Codcivil57evedec .inte757eta7ea cont7actelo7 se Iace du5 intentia co2un a 57tilo7 cont7actante, ia7 nu du5 sensul lite7al al te72enilo7. Conditiil0 d0 valabilitat0 a consimtmntului P7inconsi2t2ntsentelege2aniIesta7eahot77iideancheiaunact iu7idic civil. l este o conditie de Iond, esential si gene7al a actului iu7idic civil. Te72enul consimtmant a7e dou sensu7i: Intr-un prim sens, 57in consi2t2nt se ntelege 2aniIesta7ea unilate7al de voint,7es5ectiv,vointaete7io7izataauto7uluiactuluiiu7idicunilate7alsaua uneia dint7e 57tile actuluiiu7idic bilate7al sau2ultilate7al.Acest sens esteIolosit dea7t.953Codcivil,5ot7ivitc7uia.consi2t2ntulnuestevalabilcndestedat 57in e7oa7e, s2uls 57in violent sau su757ins 57in dol. Incelde-aldoileasens,57inconsi2t2ntsentelegeaco7duldevointn actele iu7idice bilate7ale sau 2ultilate7ale. Acestsensesteavutnvede7edea7t.969alin.2Codcivil,5ot7ivitc7uia conventiile .se 5ot 7evoca 57in consi2t2ntul 2utual sau din cauze auto7izate de lege.

Pent7uaIiv