of 20 /20
Za stručne instalatere Upute za instaliranje i održavanje actoSTOR VIH HR Upute za instaliranje i održavanje Izdavač / izvođač Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 180 Telefax 021 91 1828 10 [email protected] www.vaillant.de

actoSTOR - Vaillant · PDF filecrno naranasto crno ljubiasti crno crveno crno sivo crveno crno smee crno smee Utini spoj Krilni osjetnik Elektronika ploa spremnika za punjenje

Embed Size (px)

Text of actoSTOR - Vaillant · PDF filecrno naranasto crno ljubiasti crno crveno crno sivo crveno crno...

Page 1: actoSTOR - Vaillant · PDF filecrno naranasto crno ljubiasti crno crveno crno sivo crveno crno smee crno smee Utini spoj Krilni osjetnik Elektronika ploa spremnika za punjenje

Za stručne instalatere

Upute za instaliranje i održavanje

actoSTORVIH

HR

Upute za instaliranje i održavanje

Izdavač / izvođačVaillant GmbHBerghauser Str. 40   D-42859 RemscheidTelefon 021 91 18‑0   Telefax 021 91 18‑28 [email protected]   www.vaillant.de

Page 2: actoSTOR - Vaillant · PDF filecrno naranasto crno ljubiasti crno crveno crno sivo crveno crno smee crno smee Utini spoj Krilni osjetnik Elektronika ploa spremnika za punjenje

Sadržaj

2 Upute za instaliranje i održavanje actoSTOR 0020167311_00

Sadržaj

1 Sigurnost ............................................................. 31.1 Upozorenja koja se odnose na rukovanje ............. 31.2 Neophodne kvalifikacije osoblja ............................ 31.3 Opće sigurnosne napomene ................................. 31.4 Namjenska uporaba .............................................. 31.5 CE oznaka ............................................................. 42 Napomene o dokumentaciji ................................ 52.1 Poštivanje važeće dokumentacije ......................... 5

2.2 Čuvanje dokumentacije ......................................... 52.3 Područje važenja uputa ......................................... 53 Opis proizvoda .................................................... 53.1 Podatci na tipskoj pločici........................................ 53.2 Funkcijski elementi ................................................ 53.3 Opis rada ............................................................... 54 Montaža .............................................................. 64.1 Preduvjeti za montažu ........................................... 64.2 Raspakiravanje proizvoda ..................................... 64.3 Provjera opsega isporuke...................................... 64.4 Dimenzije proizvoda i priključaka .......................... 64.5 Neophodni minimalni razmaci/slobodni prostori

za montažu ............................................................ 74.6 Stavljanje generatora topline izvan pogona........... 74.7 Upotreba držača proizvoda za slojeviti

spremnik ................................................................ 74.8 Vješanje slojevitog spremnika ............................... 74.9 Vješanje generatora topline................................... 84.10 Rekonstruiranje generatora topline kompatibilno

s actoSTOR ........................................................... 85 Instalacija ............................................................ 85.1 Provođenje plinske instalacije ............................... 85.2 Hidraulička instalacija ............................................ 85.3 Električno povezivanje......................................... 106 Puštanje u rad ................................................... 117 Prilagođavanje prema sustavu grijanja ............. 117.1 Ispitivanje zagrijavanja spremnika....................... 118 Inspekcija i održavanje...................................... 118.1 Poštivanje intervala za inspekciju i radove

održavanja ........................................................... 118.2 Nabavka rezervnih dijelova ................................. 11

8.3 Čišćenje mrežice na ulazu hladne vode .............. 128.4 Ispitivanje tlaka ekspanzijske posude

slojevitog spremnika ............................................ 129 Uklanjanje smetnje............................................ 129.1 Demontaža neispravnih sastavnih dijelova ......... 1210 Reciklaža i zbrinjavanje otpada ........................ 1411 Servisna služba za korisnike............................. 14Dodatak ............................................................................ 15A Pregled obima isporuke VIH CL .. S ................. 15B Dijagnostički kodovi .......................................... 15C Kodovi greške ................................................... 15D Spojna shema VIH CL .. S ................................ 16

E Tehnički podatci ................................................ 17E.1 Tehnički podaci – priprema tople vode ................ 17E.2 Tehnički podaci – opće informacije...................... 17E.3 Tehnički podaci – električna instalacija................ 18

Page 3: actoSTOR - Vaillant · PDF filecrno naranasto crno ljubiasti crno crveno crno sivo crveno crno smee crno smee Utini spoj Krilni osjetnik Elektronika ploa spremnika za punjenje

Sigurnost 1

0020167311_00 actoSTOR Upute za instaliranje i održavanje 3

1 Sigurnost

1.1 Upozorenja koja se odnose narukovanje

Klasifikacija upozorenja koja se odnose naodređenu radnjuUpozorenja koja se odnose na određenu rad-nju klasificirana su znakovima upozorenja isignalnim riječima u pogledu moguće opa-snosti na sljedeći način:

Znakovi upozorenja i signalne riječiOpasnost!Neposredna opasnost po život iliopasnost od teških tjelesnih ozljeda

Opasnost!Opasnost po život od strujnog udara

Upozorenje!Opasnost od lakših tjelesnih ozljeda

Oprez!Rizik od materijalnih ili ekološkihšteta

1.2 Neophodne kvalifikacije osoblja

Nestručno obavljeni radovi na proizvodumogu prouzročiti materijalna oštećenja nakompletnoj instalaciji, a za posljedicu moguimati čak i ozljede.▶ Radove na proizvodu obavljajte samo ako

ste ovlašteni serviser.

1.3 Opće sigurnosne napomene

1.3.1 Opasnost zbog pogrešnog rukovanja

▶ Pažljivo pročitajte ove upute.▶ Pri svim radnjama prilikom rukovanja proi-

zvodom obratite pozornost na opće sigur-nosne napomene i upozorenja.

▶ Te radne korake provodite samo onakokao što je opisano u ovim uputama.

1.3.2 Opasnost po život od strujnog udara

U slučaju dodira komponente koja provodinapon postoji smrtna opasnost od strujnogudara.Prije radova na proizvodu:▶ Proizvod dovedite u beznaponsko stanje

(uređaj za odvajanje od struje s otvoromkontakta od barem 3 mm, npr. osigurač ilienergetska sklopka).

▶ Osigurajte od ponovnog uključivanja.▶ Sačekajte barem 3 min, dok se kondenza-

tori ne isprazne.▶ Provjerite nepostojanje napona.▶ Pokrijte ili ogradite susjedne dijelove koji

se nalaze pod naponom.

1.3.3 Opasnost po život zbog nedostatkasigurnosne opreme

Na shema koje se nalaze u ovom dokumentunije prikazana sva sigurnosna oprema koja jeneophodna za stručnu instalaciju.▶ U sustav instalirajte neophodnu sigurno-

snu opremu.▶ Pridržavajte se dotičnih nacionalnih i inter-

nacionalnih zakona, normi i direktiva.

1.3.4 Opasnost od opeklina i oparina uslijedvrućih sastavnih dijelova

Na svim sastavnim dijelovima kroz koje pro-tječe voda i dimni plin postoji opasnost odopeklina i oparina.▶ Na tim sastavnim dijelovima radite tek

kada se rashlade.

1.3.5 Rizik od materijalne štete uslijedmraza

▶ Proizvod instalirajte u prostorije koje suzaštićene od smrzavanja.

1.3.6 Rizik od materijalne štete uslijedneprikladnog alata

▶ Za pritezanje ili popuštanje vijčanih spo-jeva koristite profesionalan alat.

1.4 Namjenska uporaba

U slučaju nestručne ili nenamjenske uporabemože doći opasnosti do tjelesnih ozljeda iopasnosti po život korisnika ili trećih osoba,odn. oštećenja proizvoda i drugih materijalnihvrijednosti.

Proizvod je kao spremnik za toplu vodu pred-viđen za centralno opskrbljivanje zalihamatople vode u domaćinstvima. Smije se kom-binirati samo s generatorima topline Vaillant,koji su navedeni u Tehničkim podacima.

Namjenska uporaba obuhvaća:

Page 4: actoSTOR - Vaillant · PDF filecrno naranasto crno ljubiasti crno crveno crno sivo crveno crno smee crno smee Utini spoj Krilni osjetnik Elektronika ploa spremnika za punjenje

1 Sigurnost

4 Upute za instaliranje i održavanje actoSTOR 0020167311_00

– uvažavanje priloženih uputa za uporabu,instaliranje i servisiranje proizvoda te svihostalih komponenti postrojenja

– instalaciju i montažu sukladno odobrenjuproizvoda i sustava

– poštivanje svih uvjeta za inspekciju i odr-žavanje navedenih u uputama.

Osim toga, namjenska uporaba obuhvaćainstalaciju sukladno IP klasi.

Neka druga vrsta uporabe od one koja jenavedena u ovim uputama ili uporaba kojaprelazi granice ovdje opisane uporabe smatrase nenamjenskom. U nenamjensku uporabuubraja se i svaka neposredna komercijalna iindustrijska uporaba.Pozor!Zabranjena je svaka zlouporaba uređaja.

1.5 CE oznaka

 CE-oznakom je dokumentirano da proizvodisukladno tipskoj pločici ispunjavaju osnovnezahtjeve važećih smjernica.Uvid u izjavu o sukladnosti moguće je dobitikod proizvođača.

Page 5: actoSTOR - Vaillant · PDF filecrno naranasto crno ljubiasti crno crveno crno sivo crveno crno smee crno smee Utini spoj Krilni osjetnik Elektronika ploa spremnika za punjenje

Napomene o dokumentaciji 2

0020167311_00 actoSTOR Upute za instaliranje i održavanje 5

2 Napomene o dokumentaciji

2.1 Poštivanje važeće dokumentacije

▶ Obvezno obratite pozornost na sve upute za uporabu iinstaliranje koje su priložene uz komponente sustava.

2.2 Čuvanje dokumentacije

▶ Ove upute kao i važeću dokumentaciju predajte vlasnikusustava.

2.3 Područje važenja uputa

Ove upute vrijede isključivo za:

Broj artikla proizvodaVIH CL 20 S VIH CL 20 S VIH CL 20 S VIH CL 25 S

0020032532 0020053199 0020053197 0020039990

3 Opis proizvoda

3.1 Podatci na tipskoj pločici

Tipska je pločica tvornički postavljena na gornju stranu proi-zvoda.

Podatak na tipskojpločici

Značenje

Serijski broj radi identifikacije; broj od 7. do 16. zna-menke = broj artikla proizvoda

VIH Vaillant indirektno grijani spremnik

CL xx S vješa se na stjenku, sustav za punjenjexx slojeviti spremnik

Vs (primjerice 20 l) Nazivni sadržaj u l

PMW (npr. 10 bar(1 MPa))

Dopušteni ukupni pred-tlak pripremetople vode

Tmaks. (npr. 85 °C) Maks. temperatura polaznog voda

CE oznaka Proizvod odgovara europskim normama idirektivama

3.2 Funkcijski elementi

4

5

2

3

1

1 Ekspanzijska posuda(ne postoji kod br. artikla0020039990)

2 Krilni osjetnik

3 Crpka za zagrijavanjespremnika

4 NTC-osjetnik za topluvodu

5 Sigurnosni ventil

3.3 Opis rada

Proizvod je slojeviti spremnik za opskrbljivanje zalihama to-ple vode i proširuje funkcionalnost kombiniranog generatoratopline ecoTEC/ecoBLOCK plus. Modulirajuća pumpa zapunjenje spremnika vodu zagrijanu od strane kombiniranoggeneratora topline gura u toplinski izoliran slojeviti spremnik.Snabdijevanje toplom vodom ima prioritet u odnosu na cen-tralno grijanje.

Page 6: actoSTOR - Vaillant · PDF filecrno naranasto crno ljubiasti crno crveno crno sivo crveno crno smee crno smee Utini spoj Krilni osjetnik Elektronika ploa spremnika za punjenje

4 Montaža

6 Upute za instaliranje i održavanje actoSTOR 0020167311_00

4 Montaža

4.1 Preduvjeti za montažu

Priložena uputa za instaliranje i održavanje opisuje samokombinaciju proizvoda sa sljedećim generatorima topline:

– VCW/VMW/VUW/VHR .../5-5

▶ Ukoliko proširujete već montirani i instalirani generatortopline, onda generator topline prije montaže slojevitogspremnika stavite van pogona (Pogon (→ stranica 7)).

4.2 Raspakiravanje proizvoda

1. Proizvod izvadite iz kartonskog pakiranja.2. Zaštitnu foliju skinite sa svih dijelova proizvoda.

4.3 Provjera opsega isporuke

▶ Provjerite je li opseg isporuke potpun i neoštećen.

4.3.1 Opseg isporuke

Pregled nalazite u prilogu.

Pregled obima isporuke VIH CL .. S (→ stranica 15)

4.4 Dimenzije proizvoda i priključaka

241

20

642

720

883

100100

440

35 35

175

130180 198

6

4

3

2

1

5

12345

7

1 Povratni vod grijanja(Ø 22 × 1,5)

2 Priključak za hladnu vodu(Ø 15 × 1,5)

3 Plinski priključak

4 Priključak za toplu vodu(Ø 15 × 1,5)

5 Polazni vod grijanja(Ø 22 × 1,5)

6 Držač proizvoda

7 Priključak za odvodnivod sigurnosnog ventilaØ 15 mm

Page 7: actoSTOR - Vaillant · PDF filecrno naranasto crno ljubiasti crno crveno crno sivo crveno crno smee crno smee Utini spoj Krilni osjetnik Elektronika ploa spremnika za punjenje

Montaža 4

0020167311_00 actoSTOR Upute za instaliranje i održavanje 7

4.5 Neophodni minimalni razmaci/slobodniprostori za montažu

Kako za instalaciju/montažu proizvoda tako i za provođenjekasnijih radova na održavanju trebate slijedeće minimalnerazmake odnosno minimalne slobodne prostore za montažu:

– bočni razmak: 5 mm (optimalno 50 mm)– Razmak od donje strane: 250 mm– Razmak od gornje strane: 300 mm

Razmak proizvoda od dijelova s gorivim sastojcima nije ne-ophodan, budući da pri nazivnom toplinskom učinku proi-zvoda ne dolazi do temperatura viših od maksimalno dopu-štene temperature od 85 °C.

4.6 Stavljanje generatora topline izvan pogona

Opasnost!Opasnost od strujnog udara!

Mrežne priključne stezaljke su trajno pod na-ponom, čak i kada je glavni prekidač isklju-čen!

▶ Odvojite generator topline od strujnemreže tako, što ćete izvući mrežni utikačili generator topline preko uređaja zaodvajanje sa kontaktnim otvorom odminimalno 3 mm (npr. osigurači ili visoko-naponski prekidači) odvojiti od napona.

▶ Dovod struje zaštitite od ponovnog uključi-vanja.

Opasnost!Opasnost od opeklina zbog vrućih sastavnihdijelova!

Na svim sastavnim dijelovima kroz koje pro-tječe voda postoji opasnost od opeklina i opa-rina.

▶ Na tim sastavnim dijelovima radite tekkada se rashlade.

Uvjeti: Stara instalacija generatora topline postoji

▶ Zatvorite zapornu slavinu za plin u vodu za plin kao i –ukoliko su ugrađene – slavine za održavanje u polaznomi povratnom vodu grijanja.

▶ Zatvorite zaporni ventil za hladnu vodu na kombiniranomulazu.

▶ Ispraznite generator topline.▶ Pazite na to, da voda ne kapa na sastavne dijelove koji

provode električnu struju (primjerice rasklopna kutija).

Uvjeti: Mrežni priključni kabel s mrežnim utikačem

▶ Mrežni utikač izvucite iz utičnice.

Uvjeti: fiksno instalirani mrežni priključni vod

▶ Rasklopnu kutiju sklopite prema naprijed.▶ Popustite 4 zatvarača stražnjeg poklopca rasklopne ku-

tije iz držača na rasklopnoj kutiji straga i sa strana.▶ Poklopac otklopite nagore.▶ Popustite vlačno rasterećenje za mrežni priključni kabel.

▶ Popustite vijčane stezaljke za mrežni priključni kabel.▶ Vucite mrežni priključni kabel iz rasklopne kutije i kroz

kablovsku provodnicu na donju stranu proizvoda.1. Popustite vijčane spojeve za sustav grijanja, za snab-

dijevanje hladnom i toplom vodom i za snabdijevanjeplinom kao i priključak zrako/dimovoda.

2. Generator topline dignite na gore iz držača proizvoda.3. Uklonite držač proizvoda.4. Eventualno kasnije uskladite zrako/dimovod sustava za

grijanje s kombinacijom proizvoda.

4.7 Upotreba držača proizvoda za slojevitispremnik

NapomenaObratite pozornost na ukupnu težinu kombinacijeproizvoda i nosivost stjenke. U slučaju potrebeizbušite alternativne rupe za pričvršćivanje. Uslučaju potrebe koristite alternativna sredstva zapričvršćivanje.

Uvjeti: Stara instalacija generatora topline postoji

▶ Demontirajte generator topline sa stare instalacije.▶ Demontirajte držač proizvoda sa generatora topline.▶ Koristite ojačani držač proizvoda za slojeviti spremnik.

NapomenaShema rupa za bušenje je identična.

Uvjeti: Nova instalacija između slojevitog spremnika i generatora topline

▶ Koristite montažni predložak generatora topline i ojačanidržač proizvoda za slojeviti spremnik.

NapomenaShema rupa za bušenje je identična.

▶ Montažni predložak na montažnom mjestu izravnajteokomito.

▶ Predložak pričvrstite na zid.▶ Na stjenki označite sva mjesta koja su potrebna za in-

stalaciju.▶ Montažni predložak skinite sa zida.▶ Izbušite sve neophodne otvore.▶ Po potrebi napravite sve neophodne proboje u zidu.

4.8 Vješanje slojevitog spremnika

Opasnost!Opasnost zbog nedovoljnog pričvršćenja

Korišteni materijal za pričvršćivanje morabiti prikladan za svojstvo zida. U suprotnomslučaju proizvod se može odvojiti od zidai pasti. Nepropusni priključci pritom mogupredstavljati opasnost po život.

▶ Vodite računa o tome da zid bude do-voljno nosiv za pogonsku težinu proi-zvoda.

Page 8: actoSTOR - Vaillant · PDF filecrno naranasto crno ljubiasti crno crveno crno sivo crveno crno smee crno smee Utini spoj Krilni osjetnik Elektronika ploa spremnika za punjenje

5 Instalacija

8 Upute za instaliranje i održavanje actoSTOR 0020167311_00

▶ Upotrebljavajte materijal za pričvršćivanjekoji odgovara svojstvima zida.

▶ Po potrebi upotrijebite pojedinačne stalke.

1

3

2

1. Montirajte ojačani držač proizvoda za slojeviti spremnik(1) na stjenku.

2. Slojeviti spremnik pomoću držača za vješanje objesiteodozgo na držače proizvoda.

4.9 Vješanje generatora topline

1 2

1. Podignite generator topline (2) na slojeviti spremnik,tako da se on nalazi malo iznad držača proizvoda naslojevitom spremniku (1).

2. Polako spustite generator topline na držač proizvodana slojevitom spremniku, tako da stremen vješalicana stražnjoj strani generatora topline potpuno zahvatidržač proizvoda na slojevitom spremniku.

4.10 Rekonstruiranje generatora toplinekompatibilno s actoSTOR

▶ Demontirajte krilni osjetnik montirajte novi luk cjevovodapomoću upute za rekonstruiranje, koja je priložena uzkomplet za zamjenu.

5 Instalacija

Opasnost!Opasnost od oparenja i/ili opasnost od ošte-ćenja uslijed nestručne instalacije i vodekoja zbog toga ističe!

Naprezanja priključnog voda mogu izazvatipropusna mjesta.

▶ Montažu provesti tako da se priključnivodovi ne naprežu.

Oprez!Opasnost od oštećenja zbog zaprljanih vo-dova!

Strana tijela poput ostataka zavarivanja,ostataka brtvi ili prljavštine u vodovima zavodu mogu prouzročiti oštećenja na genera-toru topline.

▶ Dobro isperite sustav grijanja prije instala-cije.

Brtve od materijala sličnoj gumi mogu se plastično deformi-rati i izazvati pad tlaka. Preporučujemo korištenje brtvi odvlaknastog materijala sličnog kartonu.

5.1 Provođenje plinske instalacije

▶ Provedite instalaciju plina kao što je opisano u uputi zainstalaciju i održavanje generatora topline.

5.2 Hidraulička instalacija

▶ Obratite pozornost na napomene za hidrauličke instala-cije kao što je opisano u uputi za instalaciju i održavanjegeneratora topline.

Page 9: actoSTOR - Vaillant · PDF filecrno naranasto crno ljubiasti crno crveno crno sivo crveno crno smee crno smee Utini spoj Krilni osjetnik Elektronika ploa spremnika za punjenje

Instalacija 5

0020167311_00 actoSTOR Upute za instaliranje i održavanje 9

5.2.1 Montaža cijevnog spoja između slojevitogspremnika i generatora topline

2

4

1

3

1. Montirajte cijevni spoj između slojevitog spremnika igeneratora topline.

2. Iz montažnog kompleta slojevitog spremnika najprijestručno montirajte cijevi (1) i (2), a nakon toga cijevi (3)i (4).

◁ Slojeviti spremnik i generator topline se na taj načinspajaju u proizvod VCI/VMI/VUI.

5.2.2 Instalacija priključka za hladnu i toplu vodu

1

▶ Priključke za toplu vodu (1) povežite sukladno propisima.

5.2.3 Priključivanje polaznog i povratnog vodagrijanja

1

▶ Priključke za grijanje (1) povežite sukladno propisima.

5.2.4 Priključivanje voda za ispuštanje kondenzata

1

min.180

▶ Instalirajte vod za ispuštanje kondenzata (1) kao što jeopisano u uputi za instalaciju i održavanje generatoratopline.

5.2.5 Priključivanje odvodne cijevi na sigurnosniventil generatora topline

1

▶ Instalirajte cijev za ispuštanje (1) na sigurnosnom ventilugeneratora topline kao što je opisano u uputi za instala-ciju i održavanje generatora topline.

5.2.6 Priključivanje fleksibilnog crijeva nasigurnosni ventil slojevitog spremnika

Opasnost!Opasnost od opeklina!

Ogrjevna voda koja curi iz odvoda na sigur-nosnom ventilu može prouzročiti teške ope-kline.

▶ Odvod sigurnosnog ventila montirajtestručno.

Page 10: actoSTOR - Vaillant · PDF filecrno naranasto crno ljubiasti crno crveno crno sivo crveno crno smee crno smee Utini spoj Krilni osjetnik Elektronika ploa spremnika za punjenje

5 Instalacija

10 Upute za instaliranje i održavanje actoSTOR 0020167311_00

▶ Koristite fleksibilno crijevo dobiveno uobimu isporuke.

2

1

1. Fleksibilno crijevo (1) postavite na sigurnosni ventil (2).2. Kraj fleksibilnog crijeva s padom provedite preko otvo-

renog priključka do odvodnog lijevka.3. Uvjerite se da se kraj voda može vidjeti.

5.3 Električno povezivanje

▶ Obratite pozornost na napomene za električne instalacijekao što je opisano u uputi za instaliranje i servisiranjegeneratora topline.

5.3.1 Priključivanje slojevitog spremnika naelektroniku generatora topline

1. Otvorite upravljačku kutiju generatora topline.2. Obratite pozornost na spojnu shemu (→ stranica 16) u

prilogu.

1

2

3

Oprez!Rizik od materijalnih šteta zbog pogrešnogvođenja kabela

Kabeli se mogu oštetiti, ako dodiruju vrućedijelove proizvoda.

▶ Položite kabele tako da ne dodiruju vrućedijelove proizvoda.

3. Kabelsko stablo (2) slojevitog spremnika s umecimaprovodnice (3) provedite kroz postavljenje provodnicekabela na slojevitom spremniku i na generatoru topline.

4. Na generatoru topline upotrijebite provodnicu kabela(1).

5. Umetke fiksirajte na provodnice kabela pomoću prilože-nih opružnih stezaljki.

X31

X12

1 2

6. Kabel pumpe (2) s utikačem X12 provedite izvana dužrasklopne kutije.

7. Utikač X12 kabela pumpe utaknite na utično mjestoX12 (desna strana elektroničke ploče).

8. Kabel osjetnika (1) s utikačem X31 provedite do elek-troničke ploče.

9. Utikač X31 kabela osjetnika utaknite na utično mjestoX31 (lijeva strana elektroničke ploče).

10. Kabel fiksirajte preko stezaljki kabela u rasklopnoj kutiji.

Page 11: actoSTOR - Vaillant · PDF filecrno naranasto crno ljubiasti crno crveno crno sivo crveno crno smee crno smee Utini spoj Krilni osjetnik Elektronika ploa spremnika za punjenje

Puštanje u rad 6

0020167311_00 actoSTOR Upute za instaliranje i održavanje 11

5.3.2 Uspostava strujnog napajanja

▶ Uspostavite napajanje električnom strujom kao što je opi-sano u uputama za instaliranje i održavanje generatoratopline.

6 Puštanje u rad

▶ Obratite pozornost na napomene za puštanje u rad kaošto je opisano u uputi za instalaciju i održavanje genera-tora topline.

7 Prilagođavanje prema sustavu grijanja

▶ Obratite pozornost na napomene za usklađivanje na su-stav za grijanje u uputi za instaliranje i servisiranje gene-ratora topline.

7.1 Ispitivanje zagrijavanja spremnika

NapomenaZagrijavanje spremnika tvornički je isključeno imora se uključiti prilikom prvog puštanja u pogon.

Punjenje slojevitog spremnika aktivno je samo kada je uklju-čen komforan rad. Kada je aktivirana komfor funkcija, na di-spleju se pojavljuje simbol „C“ (vidi Upute za uporabu).

Kada je zagrijavanje spremnika uključeno, za temperaturutople vode moguće je podesiti sljedeće temperature (vidiUpute za uporabu):

– Minimalna temperatura 50 °CMaksimalna temperatura 65 °C

Kada je zagrijavanje spremnika isključeno, za temperaturutople vode moguće je podesiti sljedeće temperature:

– Minimalna temperatura 35 °CMaksimalna temperatura 65 °C

Kada je zagrijavanje spremnika isključeno, spremnik se neodržava na svojoj temperaturi. Kada se voda troši, uključujese generator topline i u tom slučaju radi samo prema prin-cipu protoka.

Opasnost!Opasnost od opeklina!

Proizvod je opremljen automatskom funk-cijom zaštite od legionela: ako temperaturau spremniku tople vode padne ispod 50 °C,spremnik se jednom u vremenskom perioduod 24 h zagrijava na 70 °C.

▶ U tom slučaju nemojte uzimati vodu, akoje moguće.

▶ U dogovoru s vlasnikom, preko dijagnostičke točkeD.074 eventualno isključite zaštitu od legionela.

Dijagnostički kodovi (→ stranica 15)▶ Pozovite Live Monitor.

– Izbornik → Praćenje

◁ Ako priprema tople vode radi pravilno, onda se nadispleju pojavljuje S.24.

8 Inspekcija i održavanje

▶ Obratite pozornost na napomene za inspekciju i održava-nje kao što je opisano u uputi za instalaciju i održavanjegeneratora topline.

8.1 Poštivanje intervala za inspekciju i radoveodržavanja

Stručno provedene i redovne inspekcije (1 × godišnje), kaoi radovi održavanja (ovisno o rezultatu inspekcije, ali baremjednom svake 2 godine) te korištenje isključivo originalnihrezervnih dijelova od odlučujućeg su značaja za pogon bezsmetnji i dugi životni vijek proizvoda.

Preporučujemo vam da sklopite ugovor o inspekciji ili održa-vanju.

InspekcijaInspekcija služi utvrđivanju stvarnog stanja proizvoda i us-poredbi sa zadanim stanjem. To se vrši mjerenjima, ispitiva-njima i promatranjima.

OdržavanjeOdržavanje je potrebno kako bi se odstranila eventualnaodstupanja stvarnog stanja od zadanog stanja. To se običnoprovodi čišćenjem, podešavanjem i eventualnom zamjenompojedinačnih komponenti koje podliježu trošenju.

Prema iskustvu, u normalnim pogonskim uvjetima nije po-trebno provoditi godišnja čišćenja, npr. na izmjenjivaču to-pline. Te intervale održavanja i njihov opseg određujete vikao serviser prilikom inspekcije utvrđenog stanja proizvoda,ali barem svake 2 godine morate provesti radove održava-nja.

8.2 Nabavka rezervnih dijelova

Originalni sastavni dijelovi proizvoda certificirani su u okviruCE provjere sukladnosti. Ako prilikom održavanja i popra-vaka ne upotrebljavate certificirane originalne Vaillant re-zervne dijelove, onda CE sukladnost proizvoda prestaje va-žiti. Zato izričito preporučujemo ugradnju Vaillant originalnihrezervnih dijelova. Informacije o raspoloživim Vaillant origi-nalnim rezervnim dijelovima možete dobiti na adresi za kon-takt navedenoj na stražnjoj stranici.

▶ Ako su vam u slučaju radova održavanja ili popravakapotrebni rezervni dijelovi, onda koristite isključivo Vaillantoriginalne rezervne dijelove.

Page 12: actoSTOR - Vaillant · PDF filecrno naranasto crno ljubiasti crno crveno crno sivo crveno crno smee crno smee Utini spoj Krilni osjetnik Elektronika ploa spremnika za punjenje

9 Uklanjanje smetnje

12 Upute za instaliranje i održavanje actoSTOR 0020167311_00

8.3 Čišćenje mrežice na ulazu hladne vode

45

6

1 2 3

1. Zatvorite zaporni ventil za hladnu vodu.

2. Proizvod ispraznite na strani tople vode (3).3. Odvrnite preturnu maticu (1) voda za hladnu vodu.4. Odvrnite maticu (2) na priključnom nastavku (5).5. Odvrnite preturnu maticu (4).6. Skinite priključni nastavak skupa sa spojnom cijevi (6).7. Isperite priključni nastavak pod mlazom vode suprotno

od smjera protoka.8. Ponovno umetnite priključni nastavak.9. Uvijek koristite nove brtve i ponovno pritegnite maticu i

obje preturne matice.10. Otvorite zaporni ventil za hladnu vodu.

8.4 Ispitivanje tlaka ekspanzijske posudeslojevitog spremnika

NapomenaIspitivanje je dovoljno provoditi svake tri godine.

1. Zatvorite zaporne ventile sustava za toplu vodu.2. Zatvorite zaporni ventil za hladnu vodu.3. Otvorite slavinu za toplu vodu kako biste krug vode

rasteretili od tlaka. Zatvorite slavinu za toplu vodu.4. Odvrnite vijak na poklopcu slojevitog spremnika.5. Skinite poklopac.

◁ Ekspanzijska posuda je slobodno pristupačna.

1

2

6. Odvrnite čep (2) sa ekspanzijske posude (1).7. Provjerite iznosi li pred-tlak ekspanzijske posude

oko 0,4 MPa (4 bar). Ako je tlak niži, onda ga povećajtepumpom za zrak dok ne dostigne 0,4 MPa (4 bar).

8. Čep (2) sa ekspanzijske posude vratite natrag.9. Poklopac montirajte natrag.10. Generator topline i sustav za toplu vodu ponovo optere-

tite tlakom.

9 Uklanjanje smetnje

Funkcije i status slojevitog spremnika su integrirane u dija-gnostički sustav generatora topline.

U priloženoj uputi za instaliranje i održavanje navedeni susamo kodovi dijagnoze i grešaka za slojeviti spremnik.

Dijagnostički kodovi (→ stranica 15)

Kodovi greške (→ stranica 15)

▶ Obratite pozornost na napomene za odstranjivanje smet-nji kao i ostalih kodova dijagnoze i pogreški u uputi zainstalaciju i održavanje generatora topline.

9.1 Demontaža neispravnih sastavnih dijelova

9.1.1 Zamjena ekspanzijske posude slojevitogspremnika

1. Zatvorite zaporni ventil za hladnu vodu.2. Otvorite slavinu za toplu vodu kako biste krug vode

rasteretili od tlaka. Zatvorite slavinu za toplu vodu.3. Odvrnite vijak na poklopcu slojevitog spremnika.4. Skinite poklopac.

Page 13: actoSTOR - Vaillant · PDF filecrno naranasto crno ljubiasti crno crveno crno sivo crveno crno smee crno smee Utini spoj Krilni osjetnik Elektronika ploa spremnika za punjenje

Uklanjanje smetnje 9

0020167311_00 actoSTOR Upute za instaliranje i održavanje 13

1

2

5. Popustite matice (2) na ekspanzijskoj posudi (1).6. Ekspanzijsku posudu svucite sa vijčanog spoja cijevi i

izvadite je iz EPS izolacije.7. Novu ekspanzijsku posudu postavite u EPS izolaciju.8. Priključite novu ekspanzijsku posudu. U tu svrhu upotri-

jebite novu brtvu.9. Provjerite tlak punjenja ekspanzijske posude (minimalni

tlak 0,4 MPa (4 bar)).10. Napunite i odzračite generator topline i slojeviti sprem-

nik.

9.1.2 Zamjena crpke za zagrijavanje slojevitogspremnika

1. Zatvorite zaporne ventile toplovodnog sustava i genera-tor topline i slojeviti spremnik ispraznite na strani toplevode.

1

4

5

6

2

3

2. Odvodnu cijev (1) skinite sa sigurnosnog ventila gene-ratora topline.

3. Upravljačku kutiju generatora topline preklopite premanaprijed.

4. Otvorite upravljačku kutiju.5. Utikač X12 izvucite iz elektroničke ploče.6. Slobodan kraj voda pažljivo provucite kroz umetke pro-

vodnice na generatoru topline i na slojevitom sprem-niku.

7. Vod krilnog osjetnika crpke odvojite od kabelskog ras-pleta tako da utikač izvučete iz kabelskog raspleta.

8. Cijevno koljeno (6) odvrnite od kućišta.9. Popustite vijčani spoj (2) na spojnoj cijevi (3).10. Popustite opružnu stezaljku (5) na kućištu crpke za za-

grijavanje spremnika (4). Slobodnom rukom istovre-meno poduprite crpku za zagrijavanje spremnika kakone bi ispala iz kućišta.

11. Crpku za zagrijavanje spremnika povucite nadolje izkućišta.

12. Cijevno koljeno montirajte na novu crpku za zagrijava-nje spremnika i pritom upotrijebite nove brtve.

13. Novu crpku za zagrijavanje spremnika montirajte premaobrnutom redoslijedu i pritom upotrijebite nove brtve.

14. Priključite električne vodove crpke u obrnutom redosli-jedu. Pritom pazite da vodovi budu postavljeni pravilno.

15. Natrag montirajte odvodnu cijev (1) i upotrijebite novebrtve.

16. Napunite i odzračite generator topline i slojeviti sprem-nik.

Page 14: actoSTOR - Vaillant · PDF filecrno naranasto crno ljubiasti crno crveno crno sivo crveno crno smee crno smee Utini spoj Krilni osjetnik Elektronika ploa spremnika za punjenje

10 Reciklaža i zbrinjavanje otpada

14 Upute za instaliranje i održavanje actoSTOR 0020167311_00

9.1.3 Zamjena krilnog osjetnika slojevitogspremnika

1. Zatvorite zaporne ventile toplovodnog sustava i genera-tor topline i slojeviti spremnik ispraznite na strani toplevode.

1

4

5

23

2. Odvodnu cijev (1) skinite sa sigurnosnog ventila gene-ratora topline.

3. Izvucite utikač s krilnog osjetnika.4. Popustite vijčane spojeve (2) i (3) na kutnim komadima

(4) i (5).5. Krilni osjetnik malo okrenite na stranu i povucite ga

prema dolje iz kućišta.6. Demontirajte cijevno koljeno s krilnog osjetnika.7. Cijevno koljeno montirajte na novi krilni osjetnik i pritom

upotrijebite nove brtve.8. Novi krilni osjetnik montirajte prema obrnutom redosli-

jedu i pritom upotrijebite nove brtve.9. Utikač priključnog kabela utaknite na novi krilni osjetnik.10. Natrag montirajte odvodnu cijev (1) i upotrijebite nove

brtve.11. Napunite i odzračite generator topline i slojeviti sprem-

nik.

9.1.4 Zamjena elektroničke ploče slojevitogspremnika

1. Pridržavajte se uputa za montažu i instaliranje koje supriložene rezervnim dijelovima.

2. Odvrnite vijak na poklopcu slojevitog spremnika i skinitepoklopac.

1

3. Kutiju s elektronikom i elektroničkom pločom slojevitogspremnika (1) izvadite iz okna uređaja.

4. Otvorite upravljačku kutiju i izvucite utikač elektroničkeploče.

5. Montirajte novu elektroničku ploču obrnutim redoslije-dom.

6. Proizvod pustite u pogon.

10 Reciklaža i zbrinjavanje otpada

Zbrinjavanje ambalaže▶ Ambalažu propisno zbrinite u otpad.

Zbrinjavanje proizvoda i pribora▶ Proizvod nikada nemojte odlagati u kućni otpad, kao ni

pribor.▶ Proizvod i sav pribor propisno zbrinite u otpad.▶ Pridržavajte se relevantnih propisa.

11 Servisna služba za korisnike

Korisnik je dužan pozvati ovlašteni servis za prvo puštanjeuređaja u pogon i ovjeru jamstvenog lista. U protivnom tvor-ničko jamstvo nije važeće. Sve eventualne popravke na ure-đaju smije obavljati isključivo ovlašteni servis. Popis ovla-štenih servisa moguće je dobiti na prodajnim mjestima ili uPredstavništvu tvrtke Vaillant GmbH, Planinska ul.11, Za-greb ili na Internet stranici: www.vaillant.hr.

Page 15: actoSTOR - Vaillant · PDF filecrno naranasto crno ljubiasti crno crveno crno sivo crveno crno smee crno smee Utini spoj Krilni osjetnik Elektronika ploa spremnika za punjenje

Dodatak

0020167311_00 actoSTOR Upute za instaliranje i održavanje 15

Dodatak

A Pregled obima isporuke VIH CL .. S

Količina Naziv 0020032532 0020053197 0020053199 0020039990

1 actoSTOR Modul x x x x

1 Montažni komplet za cijev x x x x

1 Montažni komplet za stjenku x x x x

1 Montažni komplet za rekonstruiranje x x x x

1 Cijev (sigurnosni ventil slojevitog spremnika) x x x

1 Cijev za plin, kpl. "D" ⌀ 15 (poniklana) x x

1 Montaža malih dijelova x x x

1 Priključni pribor (blokada povratnog tijeka) x

1 Crijevo x x x x

1 Poklopac, donja strana proizvoda x x

1 Dodatak dokumentacije x x x x

B Dijagnostički kodovi

Kôd Parametar Vrijednosti ili objašnjenja Tvorničkapostavka

Vlastitapostavka

D.074 Funkcija za zaštitu od legionelaactoSTOR

0 = isklj.1 = uklj.

1 = uklj.

D.092 actoSTOR prepoznavanje modula 0 = nije priključen1 = greška u vezi: nema komunikacije preko eBus, mo-dul actoSTOR je prepoznat prije2 = veza aktivna

C Kodovi greške

Kôd Značenje Uzrok

F.02 Prekid osjetnika slojevitog spremnika actoSTOR-a (NTC), samo u kombinaciji s F.91

NTC neispravan, NTC kabel neispravan, neispravan utični spoj na NTC-u, neispravan utični spoj na elektronici actoSTOR-a

F.03 Prekid osjetnika spremnika actoSTOR-a (NTC),samo u kombinaciji s F.91

NTC neispravan, NTC kabel neispravan, neispravan utični spoj na NTC-u, neispravan utični spoj na elektronici actoSTOR-a

F.12 Kratki spoj na osjetniku slojevitog spremnika(NTC), samo u kombinaciji s F.91

NTC je neispravan, kratki spoj u kabelskom raspletu, kabel / kućište

F.13 Kratki spoj na osjetniku spremnika, samo ukombinaciji s F.91

NTC je neispravan, kratki spoj u kabelskom raspletu, kabel / kućište

F.80 Prekid ili kratak spoj na osjetniku na osjetnikuulaza sekundarnog izmjenjivača topline; samo uspoju s F.91

NTC neispravan, NTC kabel neispravan, neispravan utični spoj na NTC-u, neispravan utični spoj na elektronici actoSTOR-aUtikač na osjetniku ima kratak spoj s uzemljenjem uz kućište, kratak spoju kabelskom raspletu, osjetnik je neispravan

F.81 Neispravna je actoSTOR crpka za punjenje;samo u spoju s F.91

Spremnik nakon određenog vremena nije potpuno napunjen.

– Provjerite osjetnik za punjenje spremnika i osjetnik spremnika– Zrak u actoSTOR crpki– Provjerite kabelski rasplet crpke– Provjerite krilni osjetnik i/ili graničnik u proizvodu– Ventil za prioritetno uključivanje je neispravan– Sekundarni izmjenjivač topline je začepljen– Crpka je neispravna

F.90 Prekinuta je komunikacija s modulom actoSTOR Provjerite kabelski rasplet od proizvoda do modula actoSTOR (PEBus).Ako se proizvod treba upotrebljavati bez modula actoSTOR , podesitiD.092 = 0.

F.91 Greška osjetnika/aktuatora na modulu actoSTOR

Page 16: actoSTOR - Vaillant · PDF filecrno naranasto crno ljubiasti crno crveno crno sivo crveno crno smee crno smee Utini spoj Krilni osjetnik Elektronika ploa spremnika za punjenje

Dodatak

16 Upute za instaliranje i održavanje actoSTOR 0020167311_00

D Spojna shema VIH CL .. S

X1

16

X18X11X100X41

X20

24 V

23

0 V

~

X24

X31

X2X25

X12

Burneroff

RT24 BUS

Osjetnik temperaturepunjenja spremnika (NTC)

Osjetnik temperature spremnika (NTC)

Osjetnik ulazna temperature sekundarnog izmjenjivača topline (NTC)

Crpka za zagr. sprem.

crno

zeleno

plavo

crno

narančasto

crno

ljubičasti

crno

crveno

crno

sivo

crveno

crno

smeđe

crno

smeđe

Utičnispoj

Krilni osjetnik

Elektronička ploča spremnika za punjenje po toplinskim slojevima

LNL NLN+-FB AF RF

DC

F 0 0

RT

Page 17: actoSTOR - Vaillant · PDF filecrno naranasto crno ljubiasti crno crveno crno sivo crveno crno smee crno smee Utini spoj Krilni osjetnik Elektronika ploa spremnika za punjenje

Dodatak

0020167311_00 actoSTOR Upute za instaliranje i održavanje 17

E Tehnički podatciE.1 Tehnički podaci – priprema tople vode

Količina vode(pri

ΔT = 30 K) ul/min

Dopušteninadtlak u MPa

Zahtijevanipriključni tlak

u MPa

Gubitak tlakana strani zatoplu vodu u

MPa

Područjetemperatureispusta za

toplu vodu saktivnim

spremnikom u°C

Naljep-nica za

plin

VIH CL 20 S ukombinaciji s

VCW/VMW/VUW196/5-5

14,5 1,0 0,035 0,04 50 - 65

VCW/VMW/VUW206/5-5

14,5 1,0 0,035 0,04 50 - 65

VCW/VMW/VUW236/5-5

14,0 1,0 0,035 0,04 50 - 65

VCW/VMW/VUW246/5-5

17,2 1,0 0,035 0,04 50 - 65

VCW/VMW/VUW256/5-5

14,9 1,0 0,035 0,04 50 - 65

VCW/VMW/VUW256/5-5 IT

17,2 1,0 0,035 0,04 50 - 65

VCW/VMW/VUW266/5-5

17,2 1,0 0,035 0,04 50 - 65

VCW/VMW/VUW296/5-5

17,2 1,0 0,035 0,04 50 - 65

VCW/VMW/VUW306/5-5

17,2 1,0 0,035 0,04 50 - 65

VCW/VMW/VUW346/5-5

19,1 1,0 0,035 0,04 50 - 65

VCW/VMW/VUW376/5-5

20,9 1,0 0,035 0,04 50 - 65

VCW/VMW/VUW376/5-5 TR

20,5 1,0 0,035 0,04 50 - 65

VIH CL 25 S ukombinaciji s

VHR 20 - 24/5-5 16,1 1,0 0,035 0,04 50 - 65 4

VHR 25 - 30/5-5 18,9 1,0 0,035 0,04 50 - 65 5

VHR 30 - 34/5-5 20,8 1,0 0,035 0,04 50 - 65 6

VHR 35 - 38/5-5 22,7 1,0 0,035 0,04 50 - 65 6

VCW 246/5-5 14,5 1,0 0,035 0,04 50 - 65

E.2 Tehnički podaci – opće informacije

Priključak zahladnu i topluvodu u mm

Dimenzija dubineproizvoda u mm

(V = 720 mm x Š =440 mmx D = X)

Montažna težina(neto) u kg

(Slojeviti spremnikbez generatora

topline)

VIH CL 20 S ukombinaciji s

VCW/VMW/VUW196/5-5

15 556 +20,5

VCW/VMW/VUW206/5-5

15 556 +20,5

VCW/VMW/VUW236/5-5

15 556 +20,5

VCW/VMW/VUW246/5-5

15 556 +20,5

VCW/VMW/VUW256/5-5

15 556 +20,5

VCW/VMW/VUW256/5-5 IT

15 556 +20,5

Page 18: actoSTOR - Vaillant · PDF filecrno naranasto crno ljubiasti crno crveno crno sivo crveno crno smee crno smee Utini spoj Krilni osjetnik Elektronika ploa spremnika za punjenje

Dodatak

18 Upute za instaliranje i održavanje actoSTOR 0020167311_00

Priključak zahladnu i topluvodu u mm

Dimenzija dubineproizvoda u mm

(V = 720 mm x Š =440 mmx D = X)

Montažna težina(neto) u kg

(Slojeviti spremnikbez generatora

topline)

VIH CL 20 S ukombinaciji s

VCW/VMW/VUW266/5-5

15 556 +20,5

VCW/VMW/VUW296/5-5

15 556 +20,5

VCW/VMW/VUW306/5-5

15 590 +20,5

VCW/VMW/VUW346/5-5

15 590 +20,5

VCW/VMW/VUW376/5-5

15 624 +20,5

VCW/VMW/VUW376/5-5 TR

15 624 +20,5

VIH CL 25 S ukombinaciji s

VHR 20 - 24/5-5 15 556 +21,5

VHR 25 - 30/5-5 15 556 +21,5

VHR 30 - 34/5-5 15 590 +21,5

VHR 35 - 38/5-5 15 624 +21,5

VCW 246/5-5 15 556 +21,5

E.3 Tehnički podaci – električna instalacija

Prijemelektrične

snage u W

Stand-by prijemelektrične snage u W

(Slojeviti spremnikbez generatora

topline)

VIH CL 20 S ukombinaciji s

VCW/VMW/VUW196/5-5

100 +2,7

VCW/VMW/VUW206/5-5

100 +2,7

VCW/VMW/VUW236/5-5

100 +2,7

VCW/VMW/VUW246/5-5

100 +2,7

VCW/VMW/VUW256/5-5

100 +2,7

VCW/VMW/VUW256/5-5 IT

100 +2,7

VCW/VMW/VUW266/5-5

100 +2,7

VCW/VMW/VUW296/5-5

100 +2,7

VCW/VMW/VUW306/5-5

100 +2,7

VCW/VMW/VUW346/5-5

115 +2,7

VCW/VMW/VUW376/5-5

135 +2,7

VCW/VMW/VUW376/5-5 TR

150 +2,7

VIH CL 25 S ukombinaciji s

VHR 20 - 24/5-5 100 +2,7

VHR 25 - 30/5-5 100 +2,7

VHR 30 - 34/5-5 115 +2,7

VHR 35 - 38/5-5 135 +2,7

VCW 246/5-5 100 +2,7

Page 19: actoSTOR - Vaillant · PDF filecrno naranasto crno ljubiasti crno crveno crno sivo crveno crno smee crno smee Utini spoj Krilni osjetnik Elektronika ploa spremnika za punjenje
Page 20: actoSTOR - Vaillant · PDF filecrno naranasto crno ljubiasti crno crveno crno sivo crveno crno smee crno smee Utini spoj Krilni osjetnik Elektronika ploa spremnika za punjenje

0020167311_00   18.02.2014

Vaillant d.o.o.Planinska 11   10000 Zagrebtel. 01 618 86 70   tel. 01 618 86 71tel. 01 606 43 80   tehnički odjel 01 618 86 73fax 01 618 86 [email protected]   www.vaillant.hr

© Ove upute, kao i njezini dijelovi, zaštićene su autorskim pravima i smiju se umnožavati ili obrađivati samo uzpismenu suglasnost proizvođača.