Click here to load reader

ACN022400-Joomla-09 - Microsoft Internet Information é x X)Q Å < ¯ = ¹ 3 7 é x (' 8! ?0\/ X Í)Q Å < ¯ = ¹ J 3 Û àJoomla `( ¹ *Ï F ) )5 J 7# +6 *J"[ ª Q Q ? 9 ý(ò ¯

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ACN022400-Joomla-09 - Microsoft Internet Information é x X)Q Å < ¯ = ¹ 3 7...

 • 09 9.1

  9.2

  9.3

  9.4

  9.5

  9.6

 • 9-2

  Joomla

  9.1

 • 9-3

  9.1.1

  1

  2

  3 Joomla

  4

  5 Registered Special

  6

  Email

  Email Email

  Email

  Email Email

  7

  8 Joomla

  9 WYSIWYG Joomla

  TinyMCE WYSIWYG Editor WYSIWYG

 • 9-4

  1 2

  1 2 3

  4 5 6

  7

  8 9

 • 9-5

  4

  6

  7

  9

 • 9-6

  9.1.2

  1 traditional_chinese

  2 UTC +08:00 Beijing, Perth, Singapore, Hong Kong, Taipei

  9.1.3 6

  1 2

 • 9-7

  9.1.4

  1 localhost

  2 MySQL MySQL

  3 MySQL

  4 MySQL Joomla

  9.1.5

  1 Joomla

  2 :

  3

  4 GZIP Joomla

  1 2 3 4

 • 9-8

  5 Session

  6 Session

  7 10

  8 : Joomla

  9 Joomla

  10

  1 2

  3

  5 6

  7

  8 9

  10

  4

  Joomla

  6 Session

 • 9-9

  9.1.6 Metadata Meta data google yahoo

  Meta

  1 Meta

  2 Meta

  3 Meta

  4 Meta

  1

  2

  3 4

 • 9-10

  9.1.7 Joomla Joomla

  Email

  1 PHP mail Joomla Email

  Sendmail Linux SMTP email

  Gmail Yahoo

  2 Email

  3 :

  4 Sendmail Linux Sendmail

  5 SMTP Smtp Smtp

  Gmail

  6 SMTP Smtp afuwang

  7 SMTP Smtp Gmail Yahoo

  mail

  8 SMTP Smtp Gmail smtp.gmail.com

  1 2 3 4 5 6 7 8

 • 9-11

  9.1.8 Joomla cache

  1

  2

  3

  1 2 3

 • 9-12

  1 2 3

  9.1.9 Joomla

  1

  2 Joomla

  3 Joomla

  9.1.10

 • 9-13

  9.2 FTP

  Joomla

  Joomla

  Joomla Xploret

  0101

  Joomla

  Session

  mail

 • 9-14

  Joomla images ../joomla/images

  images

  1 Joomla

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  0202

  1

  2

  3 4

  6

  7 5

 • 9-15

  stories 6 sotries0303

  stories

 • 9-16

  9.3

  1 Joomla

  2 Joomla

  3

  1 2

  3

 • 9-17

  9.4 Joomla

 • 9-18

 • 9-19

  9.5

 • 9-20

  9.6 Joomla