Abu Kelapa Sawit

 • Author
  hasif21

 • View
  347

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of Abu Kelapa Sawit

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  1/82

  PENGGUNAAN ABU KELAPA SAWIT SEBAGAI BAHAN PENGISI

  DALAM CAMPURAN PANAS KONKRIT BERASFALT

  KHADJIJAH BINTI NAWAWI

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  2/82

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  3/82

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  4/82

  PENGGUNAAN ABU KELAPA SAWIT SEBAGAI BAHAN PENGISI DALAM

  CAMPURAN PANAS KONKRIT BERASFALT

  KHADJIJAH BINTI NAWAWI

  Laporan ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat

  penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam

  Fakulti Kejuruteraan AwamUniversiti Teknologi Malaysia

  NOVEMBER 2005

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  5/82

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  6/82

  iii

  Buat insan-insan tersayang

  Teristimewa buat

  Ibu, ayah, kakak serta adik-adik yang senantiasa diingati

  Terima kasih atas segala kepercayaan serta pengorbanan

  dan senantiasa disisi bila diperlukan.....

  Walaupun berada jauh dimata

  namun kalian tetap pembakar semangat dalam meneruskan perjuangan ini.

  Buat.Izuan

  Terima kasih kerana memahami

  serta kasih sayang yang dicurahkan selama ini.

  Buat penyelia...Tuan Hj Che Ros Ismail

  Terima kasih kerana tidak pernah jemu

  membimbing dan membantu dalam menyiapkan

  Projek Sarjana Muda ini..

  Salam sayang buat semua

  Djah

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  7/82

  iv

  PENGHARGAAN

  Alhamdulillah, bersyukur saya panjatkan ke hadrat Allah kerana dengan

  limpah-Nya saya telah berjaya menyiapkan laporan Projek Sarjana Muda (PSM) ini

  dalam tempoh yang ditetapkan.

  Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi

  penghargaan saya kepada Tuan Haji Che Ros bin Ismail selaku penyelia saya yangtelah banyak membimbing serta memberi tunjuk ajar kepada saya dalam menyiapkan

  laporan ini.

  Jutaan terima kasih juga ditujukan kepada semua kakitangan Makmal

  Kejuruteraan Jalan raya yang selama ini banyak membantu dan memberi tunjuk ajar

  dalam mengendalikan ujian-ujian makmal dari peringkat awal sehingga ke peringkat

  akhir ujian dijalankan.

  Sekalung penghargaan yang tak terhingga juga diucapkan kepada kedua ibu-

  bapa saya serta keluarga yang tidak jemu memberi dorongan dan semangat kepada

  saya sepanjang pengajian saya di UTM ini. Dan tidak dilupa juga kepada rakan

  seperjuangan saya, Hayati Jemiron, Mohd Zainazim dan juga Nur Izzi bin Yusof

  yang banyak membantu saya dalam menjalankan ujikaji ini.

  Ahkir sekali, ucapan jutaan terima kasih diucapkan kepada mereka yang

  terlibat secara langsung mahupun tidak langsung membantu saya dalam menjayakan

  projek akhir saya ini. Jasa anda semua tidak akan saya lupakan.

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  8/82

  v

  ABSTRAK

  Ekoran daripada pertambahan beban lalulintas dari semasa ke semasa,

  struktur jalan raya yang direka bentuk hendaklah mempunyai ketahanlasakan dan

  kebolehkhidmatan yang tinggi dalam memainkan peranannya sebagai salah satu

  media perhubungan yang terpenting. Struktur jalan yang dibina juga mestilahmempunyai kestabilan dan kekukuhan yang baik bagi memastikan keselamatan

  pengguna. Para jurutera dan ahli sains berusaha dalam meningkatkan prestasi

  turapan asfalt secara berterusan. Pengubahsuaian campuran merupakan salah satu

  pendekatan yang diambil untuk tujuan tersebut. Kajian ini dijalankan bagi mengkaji

  kesesuaian abu kelapa sawit sebagai bahan pengisi alternatif bagi menggantikan

  simen yang lazimnya digunakan sebagai bahan pengisi dalam campuran asfalt.

  Kajian ini dilakukan dengan penyediaan sampel kawalan dan juga sampel dengan

  peratus kandungan abu kelapa sawit yang berbeza iaitu sebanyak 1%, 2%, 3%, 4.5%,

  5.5% dan 6.5% sebagai bahan pengisi. Ujian Marshall digunakan untuk menilai

  kesesuaian abu kelapa sawit sebagai pengisi. Perbandingan keputusan ujikaji dibuat

  di antara campuran kawalan dan juga campuran yang mengandungi abu kelapa sawit.

  Hasil kajian mendapati abu kelapa sawit tidak sesuai digunakan sebagai bahan

  pengisi dalam konteks kestabilan, aliran, kepadatan, peratus lompang dalam

  campuran, lompang terisi bitumen dan lompang dalam agregat kerana pada awal

  peringkat penambahan abu kelapa sawit telah menunjukkan keputusan yang kurang

  memuaskan.

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  9/82

  vi

  ABSTRACT

  Due to the increasing number of traffic load from time to time, road

  pavement must be designed in with durability and serviceability as one of an

  important linkages. Road structure built must have good strength and stiffness

  aspects to ensure user safety. Engineer and scientist are constantly trying to improvethe performance of asphalt pavement. Modification of mixture is one of the

  approaches taken to improve pavement performance. This study was conducted to

  investigate the suitability on the utilization of Palm Oil Fly Ash (POFA) as an

  alternative filler to replace the use of cement which is practically used as filler in

  asphalt mixtures. Asphalt mixture containing POFA at various percentage 1%, 2%,

  3%, 4.5%, 5.5% and 6.5% and control sample were prepared. Marshall test method

  was used to evaluate the suitability of Palm Oil Fly Ash as filler. Results obtained

  from the test will be compared between asphalt mixture containing Palm Oil Fly Ash

  and control mix. The results show that Palm Oil Fly Ash are not suitable to be used

  as a filler in Hotmix asphalt. Furthermore, the POFA mixture does not performed

  satisfactorily even at the early stage of additional of Palm Oil Fly Ash.

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  10/82

  vii

  KANDUNGAN

  TAJUK HALAMAN

  PENGAKUAN ii

  DEDIKASIiii

  PENGHARGAAN iv

  ABSTRAK v

  ABSTRACT vi

  SENARAI KANDUNGAN vii

  SENARAI JADUAL x

  SENARAI RAJAH xi

  SENARAI SIMBOL xii

  SENARAI LAMPIRAN xiii

  BAB 1 PENGENALAN

  1.1 Pendahuluan 1

  1.2 Pernyataan Masalah 2

  1.3 Matlamat dan Objektif Kajian 3

  1.4 Skop Kajian 4

  1.5 Kepentingan Kajian 4

  BAB 2 KAJIAN LITERATUR

  2.1 Pengenalan 6

  2.2 Campuran Berbitumen 7

  2.3 Bahan-Bahan Campuran Turapan 7

  2.3.1 Bitumen 7

  2.3.1.1 Sumber dan Pengkelasan Bitumen 8

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  11/82

  viii

  2.3.1.2 Jenis-jenis Bitumen 9

  2.3.2 Agregat 9

  2.3.2.1 Agregat Kasar 10

  2.3.2.2 Agregat Halus 11

  2.3.3 Bahan Pengisi 11

  2.3.3.1 Jenis-jenis Bahan Pengisi 12

  2.3.3.2 Penggredan Bahan Pengisi 14

  2.4 Kajian Lepas Mengenai Penggunaan Bahan Pengisi 14

  2.5 Abu Kelapa Sawit 15

  2.5.1 Komposisi Kimia dan Fizikal Abu Kelapa Sawit 16

  2.6 Campuran Panas Konkrit Berasfalt 18

  BAB 3 METODOLOGI KAJIAN

  3.1 Pengenalan 20

  3.2 Ujian-Ujian Makmal 21

  3.2.1 Pemilihan Agregat 22

  3.2.1.1 Pengasingan Agregat 22

  3.2.2 Analisis Ayakan Abu Kelapa Sawit 23

  3.2.3 Penentuan Graviti Tentu Agregat Kasar 24

  3.2.4 Penentuan Graviti Tentu Agregat Halus 25

  3.2.5 Penentuan Graviti Tentu Habuk Kuari 26

  3.2.6 Penentuan Graviti Tentu Simen 27

  3.2.7 Bitumen 28

  3.3 Penyediaan Sampel bagi Kandungan Abu yang

  Berbeza Peratusan 28

  3.4 Ujian Marshall 30

  3.5 Penentuan Graviti Tentu Pukal Sampel Terpadat 31

  3.6 Ujian-Ujian Ke Atas Sampel Marshall 32

  3.6.1 Ujian Kestabilan Dan Aliran 32

  BAB 4 ANALISIS DATA DAN PERBINCANGAN

  4.1 Pengenalan 34

  4.2

  Ujian Analisis Ayakan 34

  4.3 Penentuan Graviti Tentu 35

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  12/82

  ix

  4.3.1 Graviti Tentu Bitumen 36

  4.3.2 Graviti Tentu Agregat 36

  4.3.3

  Graviti Tentu Bahan Pengisi 36

  4.3.4 Graviti Tentu Campuran Agregat 37

  4.3.5 Graviti Tentu Pukal Sampel 37

  4.4 Kandungan Bitumen Optimum 38

  4.5 Analisis Kesan Abu Kelapa Sawit dalam Campuran 38

  4.5.1

  Hubungan antara Abu Kelapa Sawit dengan

  Kestabilan Campuran 38

  4.5.2 Hubungan antara Abu Kelapa Sawit dengan

  Ketumpatan Campuran 39

  4.5.3 Hubungan antara Abu Kelapa Sawit dengan

  Aliran Campuran 40

  4.5.4 Hubungan antara Abu Kelapa Sawit dengan

  Peratus Lompang Terisi Bitumen 41

  4.5.5 Hubungan antara Abu Kelapa Sawit dengan

  Lompang dalam Campuran 42

  4.5.6 Hubungan antara Abu Kelapa Sawit dengan

  Lompang dalam Mineral Agregat 43

  4.5.7 Hubungan antara Abu Kelapa Sawit dengan

  Kekukuhan Campuran 44

  4.6 Penutup 45

  BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN

  5.1 Pengenalan 47

  5.2

  Kesimpulan 47

  5.3 Masalah yang Dihadapi 48

  5.4 Cadangan 49

  5.5

  Penutup 50

  RUJUKAN 51

  LAMPIRAN A-G 54-66

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  13/82

  x

  SENARAI JADUAL

  NO. JADUAL TAJUK HALAMAN

  2.1 Penggredan bahan pengisi 14

  2.2

  Perbandingan ciri fizikal dan komposisi kimia abu kelapasawit dan simen portland 16

  3.1 Had penggredan agregat bagi ACW20 23

  3.2 Jisim agregat bagi setiap saiz untuk kandungan bitumen

  optimum 29

  3.3 Penyediaan sampel mengikut peratusan abu kelapa sawit

  yang digunakan 29

  3.4 Faktor pembetulan kestabilan sampel Marshall 33

  3.5 Piawaian JKR/SPJ/1988 bagi lapisan haus dan lapisan

  pengikat 33

  4.1 Peratus jisim tertahan dan jisim agregat untuk kandungan

  bitumen optimum 35

  4.2 Nilai graviti tentu setiap agregat 36

  4.3 Nilai graviti tentu bahan pengisi 37

  4.4 Graviti tentu pada kandungan bitumen optimum dengan

  peratusan abu kelapa sawit yang berbeza 37

  4.5 Perbandingan nilai parameter campuran kawalan,

  campuran abu kelapa sawit dan spesifikasi JKR 46

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  14/82

  xi

  SENARAI RAJAH

  NO. RAJAH TAJUK HALAMAN

  2.1 Penggunaan bahan buangan kelapa sawit 17

  2.2 Abu kelapa sawit sebelum proses pengisaran dan ayakan 172.3 Abu kelapa sawit selepas proses pengisaran dan ayakan 18

  3.1 Carta aliran metodologi kajian 20

  3.2 Carta aliran ujian-ujian yang akan dijalankan 21

  4.1 Kesan abu kelapa sawit ke atas kestabilan campuran 39

  4.2 Kesan abu kelapa sawit ke atas ketumpatan campuran 40

  4.3 Kesan abu kelapa sawit ke atas aliran campuran 41

  4.4 Kesan abu kelapa sawit ke atas peratus lompang terisi

  bitumen 42

  4.6 Kesan abu kelapa sawit ke atas peratus lompang dalam

  campuran 43

  4.7

  Kesan abu kelapa sawit ke atas peratus lompang dalam

  mineral agregat 44

  4.8 Kesan abu kelapa sawit ke atas kekukuhan campuran 45

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  15/82

  xii

  SENARAI SIMBOL

  km - kilometer

  kg - kilogram

  mm - millimeter

  C - darjah celciuscm - sentimeter

  m3 - meter padu

  g - gram

  m - micrometer

  ACB - Asphaltic Concrete Binder

  ACW - Asphaltic Concrete Wearing

  ASTM - American Society for Testing and Material

  AASTHO - American Association of State Highway and Transportation

  Officials

  SGagg - Specific Gravity Aggregate

  SGbit - Specific Gravity Bitumen

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  16/82

  xiii

  SENARAI LAMPIRAN

  NO. LAMPIRAN TAJUK HALAMAN

  A Pra-campuran agregat 54

  B Lengkung taburan agregat campuran ACW20 55C Graviti tentu bahan 56

  D Komposisi sampel mengikut peratusan abu kelapa

  sawit yang digunakan 57

  E Keputusan ujian Marshall 58

  F Data dan analisis parameter Marshall campuran

  ACW20 59

  G Peralatan ujikaji dan proses penyediaan sampel

  Marshall 62

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  17/82

  BAB 1

  PENGENALAN

  1.1 Pendahuluan

  Rangkaian sistem jalan raya merupakan salah satu medium perhubungan

  yang terpenting yang mana penggunaannya semakin meluas pada masa kini. Di

  negara kita, pembinaan jalan raya juga telah mengalami arus transformasi yang agak

  ketara dengan terciptanya pelbagai teknologi terbaru serta pelbagai penyelidikan dan

  pembangunan dalam aspek rekabentuk dan pembangunan jalan raya. Rangkaian

  jalan raya juga merupakan satu-satunya infrastruktur asas yang memainkan peranan

  penting dalam pembangunan sosial dan pertumbuhan ekonomi sesebuah negara.

  Perkembangan rangkaian sistem jalan raya juga dapat kita lihat bermula sejak

  penemuan roda di Samaria sekitar tahun 3000 sebelum Masihi (Che Ros, Othman

  dan Mohd Rosli, 1999). Sistem jalan pada masa itu hanyalah jalan denai yang hanya

  bertujuan untuk pergerakan dan perpindahan dari satu tempat ke satu tempat. Namun

  demikian, sistem jalan raya telah dibangunkan sehinggalah pada masa kini sistem

  jalan raya telah berkembang pesat dengan kemajuan pembinaan jalanraya

  berbitumen.

  Di negara kita, sistem jalan raya kebanyakannya merupakan jalan raya

  berbitumen. Dalam pembinaan jalan berbitumen ini, teknik dan kaedah pembinaan

  jalan juga merupakan faktor yang menjadikan sesebuah jalan itu dapat berfungsi

  dengan sempurna dalam memberi kebolehkhidmatan pada struktur jalan agar dapat

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  18/82

  2

  memainkan peranannya sebagai salah satu medium perhubungan yang terpenting.

  Dengan berkembangnya rangkaian jalan raya juga menunjukkan kemajuan sesebuah

  komuniti, masyarakat serta negara.

  1.2

  Pernyataan Masalah

  Perkembangan industri pertanian di negara kita semakin berkembang pesat

  terutamanya penanaman kelapa sawit. Malaysia merupakan pengeluar terbesar

  minyak kelapa sawit dan juga produk kelapa sawit di dunia. Menurut statistik,

  pengeluaran minyak sawit mentah Malaysia telah meningkat secara berterusan sejak

  Februari 2004 sehingga September 2004. Pengeluaran pada bulan Februari adalah

  sebanyak 862,554 tan manakala pengeluaran pada bulan September adalah sebanyak

  1,488,215 tan dan ini adalah satu tahap pengeluaran yang paling tinggi dalam tahun

  2004 (Berita Sawit, Disember 2004).

  Ekoran daripada peningkatan pengeluaran minyak kelapa sawit ini, pelbagai

  masalah telah timbul terutamanya pembuangan sisa kilang sawit yang tidak

  digunakan seperti batang sawit, pelepah, cangkerang buah sawit dan juga tandan

  kosong dan akhirnya menjadi salah satu bahan yang boleh membawa masalah kepada

  alam sekitar jika tidak diuruskan dengan baik.

  Sisa sawit ini adalah dalam kuantiti yang banyak dan menjadi masalah untuk

  melupuskannya yang mana jumlahnya semakin hari semakin bertambah. Lazimnya

  sisa buangan ini dibakar bagi mendapatkan tenaga elektrik oleh kilang sawit. Abu

  kelapa sawit yang terhasil daripada pembakaran ini juga dibuang tanpa sebarang

  pulangan komersial.

  Oleh itu, beberapa kajian telah dijalankan bagi memanfaatkan penggunaan

  abu kelapa sawit sebagai baja semulajadi dan juga bahan tambah dalam konkrit bagi

  meningkatkan kekuatan konkrit. Kajian mengenai penggunaan abu kelapa sawit

  sebagai bahan pengisi bagi mengurangkan penggunaan simen dalam turapan jalan

  juga telah dibuat.

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  19/82

  3

  Simen lazimnya digunakan sebagai pengisi dalam campuran konkrit berasfalt.

  Pertumbuhan pesat dalam sektor pembinaan bangunan dan jalan raya menyebabkan

  meningkatnya permintaan terhadap simen untuk sektor itu. Justeru itu, harga simen

  juga semakin mahal ekoran permintaan yang tinggi terhadap bahan tersebut.

  Penambahan abu kelapa sawit dalam campuran turapan dijangkakan dapat

  mengurangkan kos pembinaan jalan disamping membantu dalam mengurangkan

  masalah yang berlaku pada turapan melalui penambahbaikan kualiti campuran.

  1.3 Matlamat dan Objektif Kajian

  Matlamat utama kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji kesesuaian

  penggunaan abu kelapa sawit sebagai bahan untuk turapan jalan serta mengkaji kesan

  daripada penggunaannya sebagai bahan pengisi dalam meningkatkan prestasi turapan

  panas konkrit berasfalt (HMA).

  Objektif kajian ini dijalankan adalah untuk:-

  i. mengenalpasti potensi penggunaan abu kelapa sawit sebagai bahan

  pengisi dalam HMA disamping mencari sumber-sumber baru yang boleh

  menggantikan simen dan batu kapur sebagai bahan pengisi;

  ii. mengkaji kesan penggunaan abu kelapa sawit terhadap parameter

  Marshall; dan

  iii. menentukan kandungan optimum abu kelapa sawit sebagai bahan pengisi

  dalam HMA.

  Bagi mencapai objektif di atas, beberapa aspek perlu dilaksanakan dengan

  membuat perbandingan campuran yang menggunakan abu kelapa sawit dengan

  campuran yang menggunakan simen.

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  20/82

  4

  1.4 Skop Kajian

  Skop kajian yang dijalankan merangkumi beberapa aspek seperti penggunaan

  abu kelapa sawit sebagai bahan pengisi dan juga sebagai bahan pengganti kepada

  simen dan habuk kuari mengikut peratusan tertentu. Kajian yang dijalankan ini

  berdasarkan kepada ujian Marshall yang dilakukan dengan mencampurkan abu

  kelapa sawit pada kadar 0%, 1%, 2%, 3%, 4.5%, 5.5% dan 6.5% ke dalam campuran

  dan membandingkannnya dengan campuran tanpa abu kelapa sawit sebagai

  campuran kawalan.

  Seterusnya, kajian ini dijalankan dengan membuat perbandingan parameter

  Marshall iaitu kestabilan, aliran, kekukuhan, ketumpatan dan lompang antara

  campuran kawalan dengan campuran yang menggunakan abu kelapa sawit.

  Campuran yang digunakan dalam ujikaji ini adalah jenis lapisan haus konkrit

  berasfalt, ACW20.

  1.5 Kepentingan Kajian

  Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini, abu hasil pembakaran bahan

  sisa kelapa sawit boleh mendatangkan masalah kepada alam sekitar sekiranya tidak

  diuruskan dengan sempurna. Salah satu kaedah untuk mengurangi masalah

  pencemaran sisa buangan sawit ini adalah dengan mengguna semula bahan terbuang

  ini seperti menjalankan kajian mengenai penggunaan abu kelapa sawit sebagai bahan

  pengisi alternatif dalam campuran turapan jalan raya.

  Penggunaan abu kelapa sawit ini juga diharap dapat mengurangkan kos

  dalam pembinaan jalan raya yang semakin meningkat selaras dengan pertumbuhan

  ekonomi negara dalam sektor pembinaan bangunan dan jalan raya. Di samping itu

  juga, ianya sebagai alternatif menggantikan simen bagi mengimbangi kenaikan harga

  simen yang semakin mahal sekiranya bahan tersebut boleh diguna pakai.

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  21/82

  5

  Abu kelapa sawit ini juga merupakan satu alternatif yang lebih ekonomi

  penggunaannya kerana ianya mudah didapati. Diharap dengan adanya kajian

  seumpama ini dapat mengenalpasti kesesuaian penggunaan abu kelapa sawit sebagai

  salah satu sumber baru dalam teknologi pembinaan jalan raya.

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  22/82

  6

  BAB 2

  KAJIAN LITERATUR

  2.1 Pengenalan

  Pelbagai jenis turapan berbitumen telah digunakan dalam pembinaan jalan

  dan lebuhraya baik di negara-negara maju mahupun di negara kita, Malaysia.

  Turapan berbitumen sangat meluas penggunaannya kini kerana mempunyai hayat

  reka bentuk yang panjang dan berupaya memainkan peranan yang diharapkan pada

  sesuatu turapan bermutu tinggi.

  Ekoran daripada pertambahan beban lalu lintas dari semasa ke semasa,

  struktur jalan raya yang direkabentuk hendaklah mempunyai ketahanlasakan dan

  kebolehkhidmatan yang tinggi dalam memainkan peranannya sebagai salah satu

  media perhubungan yang terpenting. Ketahanlasakan dan kebolehkhidmatan struktur

  jalan untuk menanggung beban lalulintas yang tinggi itu juga banyak bergantung

  kepada kekuatan, kekukuhan dan juga kestabilan sesuatu turapan jalan.

  Faktor utama yang menjamin sesuatu turapan jalan itu dapat berfungsi

  sepenuhnya dengan baik bergantung kepada campuran bancuhan bahan turapan jalan

  itu dalam pembinaan jalan. Campuran bahan turapan yang mengikut spesifikasi

  yang ditetapkan sangat memainkan peranan yang penting dalam menyediakan satu

  permukaan yang rata serta memberi keselesaan kepada penggunanya di samping

  mengekalkan ciri-ciri dan sifat-sifat yang perlu ada pada sesuatu turapan jalan itu.

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  23/82

  7

  2.2 Campuran Berbitumen

  Campuran berbitumen merupakan suatu campuran yang mengandungi

  agregat, bitumen dan juga bahan pengisi yang diikat menjadi suatu campuran yang

  kukuh dan biasanya digunakan dalam pembinaan jalan raya boleh lentur. Campuran

  ketiga-tiga bahan ini hendaklah mengikut spesifikasi tertentu bagi mendapatkan

  turapan yang benar-benar berkualiti, ekonomi dan bermutu tinggi.

  Agregat memainkan peranan penting dalam menentukan sifat dan ciri turapan

  jalan dalam menyediakan struktur saling-mengunci. Bahan pengikat bitumen

  merupakan bahan yang mempunyai sifat visco-elastik yang sangat dipengaruhi oleh

  faktor suhu dan juga beban lalulintas yang tinggi. Bahan pengikat ini bertindak

  sebagai perekat diantara partikel agregat atau di antara agregat dengan lapisan bawah

  permukaan jalan. Manakala bahan pengisi akan mengisi rongga-rongga yang

  terdapat di antara campuran agregat dan bahan pengikat dalam memberikan kekuatan

  tambahan dalam mereka bentuk turapan berbitumen.

  2.3 Bahan-Bahan Campuran Turapan

  Bahan-bahan yang lazim digunakan dalam menghasilkan satu campuran

  panas konkrit berasfalt ialah:

  i. bitumen;

  ii. agregat; dan

  iii.

  bahan pengisi.

  2.3.1 Bitumen

  Bitumen merupakan cecair likat atau bahan pepejal, berwarna hitam atau

  perang yang mempunyai ciri-ciri lekatan serta mengandungi campuran hidrokarbon

  yang berasal dari petroleum mentah dan juga berlaku secara semulajadi. Ia juga

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  24/82

  8

  mengandungi juzuk-juzuk bukan logam seperti gas, cecair, separuh pepejal dan akan

  larut dalam karbon disulfida (Krebs dan Walker, 1971).

  Bahan berbitumen ini juga digunakan secara meluas dalam pembinaan jalan

  kerana sifat semulajadinya yang merupakan bahan penyimen yang kuat, mudah

  merekat dan juga mempunyai ketahanlasakan yang tinggi. Di samping itu juga, ia

  mempunyai sifat kalis airnya yang tinggi serta mempunyai kebolehlenturan yang

  terkawal apabila bercampur dengan agregat (Mohd Rehan, Meor Othman dan Asri,

  1997).

  2.3.1.1 Sumber dan Pengkelasan Bitumen

  Bitumen boleh diperolehi daripada dua sumber utama iaitu bitumen yang

  diperolehi secara semulajadi dan juga bitumen yang terhasil daripada proses

  penyulingan petroleum mentah.

  a.

  Bitumen Semulajadi

  Bitumen semulajadi merujuk kepada pelbagai jenis bahan bitumen yang

  boleh didapati secara semulajadi. Antara sifat-sifat bitumen semulajadi adalah

  lembut dan merekat atau keras dan mudah rapuh. Sumber bitumen yang lembut boleh

  didapati dari Tasik Trinidad yang mana mengandungi sekitar 54% bitumen manakala

  bitumen semulajadi yang keras boleh didapati di dalam liang-liang dalam batuan

  sedimen seperti batu kapur dan pasir yang mengandungi kandungan bitumen sekitar

  4% hingga 18%. Bitumen semulajadi juga tidak mengandungi kandungan bitumen

  yang tinggi berbanding dengan bitumen petroleum (Krebs dan Walker, 1971).

  b. Bitumen Petroleum

  Bitumen petroleum merupakan bitumen dalam bentuk koloid yang terdapat

  dalam petroleum mentah yang terhasil daripada proses penyulingan berperingkat dan

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  25/82

  9

  digunakan secara meluas dalam pembinaan jalan (Che Ros, Othman dan Mohd Rosli,

  1999).

  2.3.1.2 Jenis-jenis Bitumen

  Jenis-jenis bitumen yang sering digunakan dalam pembinaan turapan jalan

  boleh diklasifikasikan kepada beberapa jenis iaitu:-

  i. Bitumen gred penusukan/simen asfalt - digunakan dalam pembinaan

  turapan boleh lentur kelas terbaik

  ii. Bitumen cutback - digunakan dalam pembinaan turapan jalan raya kelas

  rendah

  iii. Bitumen emulsi - digunakan dalam kerja-kerja pemulihan dan

  penyelenggaraan jalan raya.

  iv. Bitumen tertiup - digunakan dalam kerja-kerja menampal atau

  mengkedap retakan yang terbentuk pada turapan konkrit.

  2.3.2 Agregat

  Agregat merupakan bahan asas dalam pembinaan turapan berbitumen.

  Agregat berperanan menanggung beban lalu lintas dari permukaan jalan dan

  menyalurkannya kepada lapisan bawah. Agregat biasanya digunakan bersama-sama

  bahan pengikat seperti simen dan asfalt dalam menghasilkan turapan jalan yang

  mempunyai kebolehtahanlasakan yang tinggi.

  Dalam menghasilkan suatu permukaan jalan berturap yang berkualiti tinggi,

  kuantiti agregat yang digunakan hendaklah sekurang-kurangnya 95% daripada berat

  turapan (OFlaherty, 1974). Turapan yang berkualiti tinggi juga banyak bergantung

  kepada sifat dan ciri agregat. Antara sifat-sifat agregat yang perlu ada dalam

  pembinaan turapan adalah seperti mempunyai kekuatan dan ketahanlasakan yang

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  26/82

  10

  tinggi, keliangan yang rendah, sifat hidrofobik serta mempunyai saiz partikel dan

  penggredan yang bersesuaian dengan jenis pembinaannya.

  Agregat untuk pembinaan jalan boleh didapati samada dari sumber

  semulajadi atau tiruan. Kebanyakan agregat yang digunakan dalam pembinaan

  turapan jalan adalah daripada jenis batuan semulajadi. Batuan semulajadi boleh

  diklasifikasikan kepada tiga berdasarkan kejadiannya iaitu batuan igneus, batuan

  sedimen dan batuan metamorfosis.

  Di samping agregat semulajadi, terdapat beberapa jenis agregat tiruan yang

  boleh digunakan sebagai agregat untuk turapan jalan. Salah satu jenis yang agak

  meluas penggunaannya adalah jermang iaitu keluaran sampingan daripada proses

  peleburan bijih besi.

  Agregat yang lazimnya digunakan dalam campuran turapan jalan dibahagikan

  mengikut saiz iaitu:

  i. agregat kasar; dan

  ii. agregat halus.

  2.3.2.1 Agregat Kasar

  Agregat kasar ditakrifkan sebagai agregat yang tertahan pada ayak saiz #8

  (2.36 mm) (Mohd Rehan, Meor Othman dan Asri, 1997). Ianya memainkan peranan

  dalam memberikan kestabilan turapan dengan wujudnya sifat saling-mengunci antara

  agregat dan juga rintangan geserannya terhadap anjakan. Antara sifat-sifat agregat

  yang baik adalah keras, bentuk bersegi dan mempunyai permukaan yang kasar. Di

  samping itu, bentuk dan tekstur permukaan agregat juga banyak memberikan

  sumbangan terhadap kestabilan turapan.

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  27/82

  11

  Dalam menghasilkan turapan yang kukuh dan stabil, ciri-ciri yang perlu ada

  pada agregat adalah:

  i.

  kekuatan;

  ii. ketahanan;

  iii. bentuk dan tekstur permukaan yang baik;

  iv. kebersihan dan ketulenan;

  v. afiniti terhadap bitumen;

  vi.

  kadar penyerapan air yang rendah;

  vii.

  tahan penggilapan; dan

  viii. mempunyai penggredan yang baik.

  2.3.2.2 Agregat Halus

  Agregat halus merupakan semua agregat yang menelusi ayak saiz #8 (2.36

  mm) dan tertahan pada ayak saiz #200 (Mohd Rehan, Meor Othman dan Asri, 1997).

  Agregat halus berperanan dalam mengurangkan rongga-rongga yang terdapat dalam

  agregat kasar disamping menambahkan kestabilan bancuhan berasfalt melalui zarah-

  zarah yang saling-mengunci.

  Sifat-sifat yang perlu ada pada agregat halus adalah kebersihan dan keaslian,

  kesegian dan mempunyai penggredan yang baik. Bahan-bahan yang selalu

  digunakansebagai agregat halus adalah pasir asli seperti pasir sungai, pasir lombong

  dan batu hancur terayak seperti debu kuari yang terhasil selepas penghancuran

  sekunder.

  2.3.3 Bahan Pengisi

  Bahan pengisi merupakan serbuk halus yang digunakan dalam bancuhan

  turapan jalan yang kebanyakannya menelusi ayak saiz #200 (75 m) (Mohd Rehan,

  Meor Othman dan Asri, 1997). Secara praktiknya, bahan pengisi berperanan dalam

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  28/82

  12

  meningkatkan kelikatan bitumen dan mengurangkan kepekaannya terhadap suhu.

  Selain itu, bahan pengisi juga berfungsi dalam mengeraskan lapisan bitumen serta

  mengisi rongga-rongga yang terdapat dalam campuran. Kesesuaian dan

  kebolehkerjaan bahan pengisi bergantung kepada sifat-sifat yang ada pada bahan

  pengisi tersebut. Sifat-sifat yang perlu ada pada sesuatu bahan pengisi adalah

  kebersihan, keaslian, kehalusan dan afiniti terhadap bitumen.

  Komposisi bahan pengisi yang digunakan dalam campuran hendaklah

  mempunyai had-had tertentu kerana jika kadar bahan pengisi terlalu tinggi akan

  menyebabkan turapan mudah rapuh dan retak ketika menerima beban lalu lintas.

  Sebaliknya, jika kadar bahan pengisi kurang akan menyebabkan turapan menjadi

  lemah dan mudah mencair apabila cuaca panas (Hatherlay dan Leaver, 1967).

  Secara amnya, kandungan bahan pengisi yang tinggi dalam campuran akan

  merendahkan kadar kandungan bitumen yang optimum tetapi ketumpatan dan

  kestabilan campuran akan meningkat (Roberts, et al., 1996). Penggunaan bahan

  pengisi semakin meluas kerana banyak memainkan peranan dalam:

  i. meningkatkan kekukuhan asfalt;

  ii.

  mengurangkan jumlah pengaliran turun asfalt dalam campuran semasa

  pembinaan turapan; dan

  iii. meningkatkan ketahanlasakan campuran dengan mengekalkan

  kandungan asfalt yang digunakan dalam campuran.

  2.3.1.1

  Jenis-Jenis Bahan Pengisi

  Seperti yang telah dijelaskan sebelum ini, bahan pengisi berperanan mengisi

  rongga-rongga yang terdapat dalam campuran berbitumen bagi menghasilkan suatu

  turapan yang bermutu dan berkualiti tinggi. Terdapat berbagai-bagai jenis bahan

  pengisi yang boleh digunakan dalam pencampuran bahan turapan samada bahan

  pengisi semulajadi mahupun yang terhasil daripada bahan-bahan buangan.

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  29/82

  13

  Jenis-jenis bahan yang sering digunakan sebagai bahan pengisi adalah seperti:

  i. simen;

  ii.

  batu kapur; dan

  iii. abu terbang.

  a. Simen

  Simen yang biasa digunakan dalam pencampuran reka bentuk campuran

  turapan adalah simen Portland biasa (OPC). Penggunaan simen sebagai bahan

  pengisi dalam campuran dapat meningkatkan kelikatan dan juga kekerasan bitumen.

  Penggunaannya juga akan mempengaruhi sifat kemuluran dan kehilangan akibat

  pemanasan tetapi akan merendahkan suhu titik lembut bitumen (Mohd Rawawi,

  2002).

  Kelikatan dan kekerasan bitumen didapati semakin meningkat pada

  kandungan simen melebihi 2%. Penambahan kuantiti simen yang dicampurkan

  dalam bancuhan turapan secara berterusan akan menyebabkan suhu titik lembut

  berkurang dan menyebabkan kenaikan haba semakin tinggi.

  b. Batu Kapur

  Batu kapur adalah bahan pengisi yang ditambah ke dalam campuran panas

  konkrit berasfalt yang bertindak sebagai agen anti-penanggalan bagi mengurangkan

  masalah penanggalan pada agregat. Kajian mengenai mekanisma anti-penanggalan

  mendapati batu kapur bertindak dengan kebanyakan agregat silika untuk membentuk

  kerak kalsium silika yang mempunyai ikatan yang kuat dengan agregat ketelapan

  yang cukup bagi membolehkan penusukan ke dalam bitumen untuk membentuk

  ikatan yang kuat (Mohd Rawawi, 2002).

  c. Abu Terbang

  Penggunaan abu terbang sebagai bahan pengisi dalam pembinaan turapan

  jalan telah digunakan dengan meluasnya. Antara abu terbang yang telah

  dipraktikkan penggunaan dalam pembinaan jalan adalah seperti abu arang, sisa enap

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  30/82

  14

  cemar minyak, debu batu reput dan abu sekam padi (Mohd Rawawi, 2002). Kajian

  yang dijalankan ini lebih memberi penekanan kepada pengunaan abu kelapa sawit

  sebagai bahan pengisi.

  2.3.3.2 Penggredan Bahan Pengisi

  Bahan pengisi perlulah diayak terlebih dahulu bagi mendapatkan bahan

  pengisi yang benar-benar halus. Ini adalah penting bagi mendapatkan hasil

  campuran yang sempurna. Jadual di bawah menunjukkan penggredan bahan pengisi.

  Jadual 2.1: Penggredan bahan pengisi (ASTM, 1992)

  Saiz ayak ( No. ayak ) Peratus Lulus

  600 mm ( No. 30 ) 100

  300 mm ( No. 50 ) 95 - 100

  75 m ( No. 200 ) 70 - 100

  2.4 Kajian Terdahulu Mengenai Penggunaan Bahan Pengisi dalam

  Campuran Panas Konkrit Berasfalt

  Beberapa kajian telah dijalankan sebelum ini bagi mengenalpasti kesesuaian

  beberapa bahan pengisi alternatif sebagai bahan pengganti dan juga sebagai bahan

  pengurang simen dalam campuran panas konkrit berasfalt. Bahan-bahan yang

  digunakan kebanyakannya merupakan bahan-bahan buangan. Di antara bahan-bahan

  pengisi yang telah diuji kesesuaiannya adalah abu sekam padi (RHA), debu batu

  reput, debu kuari dan sisa enap cemar minyak serta sisa keluli. Pemilihan bahan-

  bahan ini juga banyak bergantung kepada mudahnya sumber bahan tersebut

  diperolehi dan juga kosnya tidak terlalu tinggi.

  Hasil daripada kajian yang dijalankan mengenai penggunaan debu batu reput

  sebagai pengisi, sebanyak 40% kandungan batu reput adalah sesuai untuk

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  31/82

  15

  menggantikan simen dalam campuran tanpa menjejaskan parameter-parameter

  Marshall (Abd. Rani, 2003).

  Manakala penggunaan abu sekam padi juga menunjukkan prestasi yang baik

  dalam campuran serta boleh digunakan di lapangan kerana dengan penambahan abu

  sekam padi sebanyak 2% dalam campuran dapat meningkatkan kestabilan dan juga

  kekukuhan campuran (Siti Hawa, 2003).

  Sisa enap cemar juga telah dikaji kesesuaiannya sebagai pengisi dalam

  campuran panas konkrit berasfalt. Didapati, penilaian ke atas sisa enap cemar

  minyak ini mempunyai keupayaan dari segi kestabilan, ubah bentuk, ketumpatan,

  kandungan lompang dalam campuran dan juga lompang terisi bitumen sebagaimana

  yang telah ditentukan oleh piawaian JKR (Fauzi, 1996).

  Hasil daripada kajian yang telah dijalankan, didapati penggunaan bahan-

  bahan tersebut berupaya meningkatkan kestabilan dan kekukuhan turapan jalan pada

  kandungan optimum bahan tersebut. Di samping itu juga, bahan-bahan tersebut

  mempunyai prestasi yang baik dalam menghasilkan turapan yang kukuh dan mampu

  untuk menahan beban lalu lintas yang bertindak ke atasnya.

  2.5 Abu Kelapa Sawit

  Abu kelapa sawit yang digunakan dalam menjalankan ujikaji ini terhasil

  daripada pembakaran tempurung dan sabut kelapa sawit. Abu kelapa sawit ini

  diperolehi daripada kilang sawit Jengka 3, Pahang. Ia merupakan sisa buangan sawit

  yang tidak digunakan lagi. Pada masa sekarang, penggunaan abu kelapa sawit

  sebagai bahan pengisi dalam turapan jalan raya masih kurang meluas

  penggunaannya. Rajah 2.1 menunjukkan penggunaan bahan-bahan buangan kelapa

  sawit.

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  32/82

  16

  2.5.1 Komposisi Kimia dan Ciri-Ciri Fizikal

  Abu kelapa sawit boleh didapati sama ada dalam warna hitam atau kelabu

  gelap. Warna abu ini banyak dipengaruhi oleh kandungan karbon yang terkandung

  di dalamnya. Zarahnya juga berbentuk sfera dan mempunyai saiz yang lebih kecil

  daripada simen(Muhammad Kamil, 2002).

  Seperti yang ditunjukkan dalam jadual, kehalusan abu adalah 519 m2/kg dan

  graviti tentunya adalah 2.22. Dari segi kehalusannya, abu kelapa sawit lebih halus

  daripada simen Portland. Daripada analisis kimia yang dijalankan, abu kelapa sawit

  mempunyai kandungan SiO2 (43.6%), Al2O3 (11.4%) dan Fe2O3 (4.7%). Dari segi

  kealkalian juga, abu kelapa sawit mempunyai kealkalian yang tinggi (Muhammad

  Kamil, 2002). Rajah 2.2 menunjukkan abu kelapa sawit sebelum proses pengisaran

  dan ayakan dan Rajah 2.3 menunjukkan abu kelapa sawit selepas proses pengisaran

  dan ayakan dilakukan.

  Jadual 2.2 : Perbandingan ciri fizikal dan komposisi kimia abu kelapa sawit dan

  simen portland (Muhammad Kamil, 2002)

  Ujian Simen

  Portland

  Abu Kelapa

  Sawit

  Ciri-ciri fizikal

  Kehalusan-Luas permukaan (m2/kg)

  Graviti Tentu

  Analisis Kimia (%)

  Silicon dioxide ( SiO2)

  Aluminium Oxide ( Al2O3)

  Ferric Oxide ( Fe2O3)Calcium Oxide ( CaO )

  Magnesium Oxide ( MgO )

  Sulphur Trioxide ( SO3)

  Alkali

  Loss on Ignition ( LOI )

  314

  3.28

  20.2

  5.7

  3.062.5

  2.6

  1.8

  0.16

  2.7

  519

  2.22

  43.6

  11.4

  4.78.4

  4.8

  2.8

  0.39

  18.0

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  33/82

  17

  Kelapa sawit

  Fiber, tempurung, tandan

  kelapa sawit kosong

  Effluen

  BajaBahan penebat

  elektrik,tali dll

  Bahan api untuk

  menjana haba dan

  elektrik

  Bahan penutup tanah

  sekitar pangkal pokok

  kelapa sawit mudaAbu-abu hasil

  pembakaran

  Abu Kelapa

  Sawit

  Rajah 2.1: Penggunaan bahan buangan kelapa sawit (Muhammad Kamil,2002)

  Rajah 2.2: Abu kelapa sawit sebelum proses pengisaran dan ayakan

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  34/82

  18

  Rajah 2.3 : Abu Kelapa Sawit selepas proses pengisaran dan ayakan

  2.6 Campuran Panas Konkrit Berasfalt

  Campuran panas konkrit berasfalt (HMA) adalah turapan paling stabil dan

  tahan lasak yang digunakan dalam pembinaan jalan raya. Lapisan ini mengandungi

  agregat yang tergred dengan baik, daripada saiz yang kasar sehinggalah kepada saizdebu yang dicampurkan dengan bitumen gred penusukan.

  Turapan konkrit berasfalt lebih berkesan daripada jenis-jenis turapan yang

  lain dalam mengurangkan tegasan lalulintas di dalam lapisan turapan tersebut kerana

  lapisan ini mempunyai kekuatan mekanik yang tinggi. Sifat ini mudah terhasil

  kerana agregat yang digunakan tergred dengan baik.

  Keadaan saling mengunci antara agregat juga mudah dicapai dan dapat

  dikekalkan untuk jangka waktu yang lama dengan adanya bitumen gred penusukan

  untuk mengikat agregat tersebut. Ciri-ciri campuran panas konkrit berasfalt ini

  adalah: (Mohd Rehan, Meor Othman dan Asri, 1997)

  i. tahan lasak serta tidak mudah pecah dan menyepai akibat cuaca dan

  bebanan lalulintas;

  ii. mempunyai hayat reka bentuk yang panjang walaupun dikenakan beban

  trafik yang maksimum;

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  35/82

  19

  iii. mempunyai rintangan gelinciran yang tinggi; dan

  iv. mempunyai kestabilan dan ketahanlasakan yang tinggi.

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  36/82

  BAB 3

  METODOLOGI KAJIAN

  3.1 Pengenalan

  Bahagian ini merangkumi beberapa kaedah dan pendekatan yang digunakan

  bagi memastikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai projek serta

  perlaksanaan projek yang baik. Rajah 3.1 menunjukkan secara ringkas metodologi

  kajian yang dijalankan.

  Kenalpasti Masalah Pengumpulan data dan

  maklumatUjian Makmal

  Data dan AnalisisAnalisis Keputusan

  Ujikaji

  Kesimpulan dan

  Cadangan

  Rajah 3.1: Carta aliran metodologi kajian

  Sebelum kajian secara terperinci dijalankan, kajian mengenai bahan yang

  digunakan adalah perlu bagi memastikan bahan yang digunakan bersesuaian dan

  menepati spesifikasi yang ditetapkan. Kajian ini penting kerana kualiti dan

  kesesuaian bahan sedikit-sebanyak akan mempengaruhi keputusan ujian yang akan

  dilakukan.

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  37/82

  21

  Pelbagai kaedah pengumpulan data digunakan bagi mendapatkan maklumat

  serta data yang diperlukan dalam kajian ini. Ianya meliputi pengumpulan data

  melalui pembacaan daripada bahan bercetak yang terdiri daripada buku rujukan

  daripada pelbagai sumber, kertas kerja, artikel-artikel dan juga jurnal. Ia merupakan

  sumber utama yang penting kerana ia memberi keterangan yang lebih sistematik dan

  jelas. Selain itu, internet juga merupakan sumber yang penting memandangkan

  pelbagai bahan mudah diperolehi.

  Setelah semua maklumat diperolehi, ujian makmal dilakukan. Melalui ujian

  ini data diperolehi dan dibandingkan dengan piawaian yang digunakan di Malaysia.

  Data daripada ujikaji dianalisis dan keputusan ujikaji diperolehi. Kesimpulan akan

  dibuat dan cadangan mengenai kaedah terbaik akan dicadangkan.

  3.2 Ujian-Ujian Makmal

  Ujian makmal yang akan dilakukan diringkaskan dalam carta alir di bawah.

  Pemilihan

  Agregat

  Analisis Ayakan

  Agregat

  Penentuan Kandungan

  Bitumen Optimum

  (OBC)

  Penyediaan

  Sampel Ujikaji

  Ujian

  Kestabilan

  Ujian Aliran

  Analisis DataUjian

  Marshall

  Penentuan

  Graviti Tentu

  Pukal Sampel

  Penentuan Graviti

  Tentu Agregat dan

  Abu Kelapa Sawit

  Rajah 3.2 : Carta alir ujian-ujian yang akan dijalankan

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  38/82

  22

  3.2.1 Pemilihan Agregat

  Agregat yang digunakan dalam ujikaji ini diambil dari kuari yang berdekatan

  iaitu Hanson Quarry, Batu Pahat yang mana telah dikenalpasti mempunyai ciri yang

  sesuai sebagai bahan campuran HMA. Agregat yang diperlukan dalam menjalankan

  ujikaji ini adalah mengikut saiz yang diperlukan. Agregat ini diayak dan dimasukkan

  ke dalam bekas yang berasingan mengikut saiz tertentu. Kemudian agregat ini

  dicampurkan mengikut saiz dan jisim yang diperlukan.

  3.2.1.1 Pengasingan agregat

  Radas yang diperlukan untuk menjalankan ujikaji ini adalah;

  i. Alat penimbang;

  ii. Set ayak;

  iii. Penggetar ayak mekanikal; dan

  iv. Ketuhar;

  Prosedur ujian pengasingan agregat berdasarkan AASHTO T30-84

  (AASTHO, 1986a):

  a. Timbang dan dapatkan berat kering agregat.

  b. Set ayak mengikut turutan menurun saiz daripada atas ke bawah dan

  letakkan di atas penggetar (28.0mm, 20.0mm, 14.0mm, 10.0mm, 5.0mm,

  3.35mm, 1.18mm, 425m, 150m, 75m dan dulang)

  c.

  Letakkan agregat yang telah ditimbang di ayak yang teratas dan

  digetarkan mengikut masa yang ditetapkan.

  d. Agregat yang telah diayak diasingkan di dalam bekas yang berasingan.

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  39/82

  23

  Spesifikasi penggredan agregat yang digunakan dalam bancuhan ACW20

  adalah seperti dalam Jadual 3.1 di bawah.

  Jadual 3.1: Had penggredan agregat bagi ACW20 (JKR,1988)

  Saiz Ayak % Lulus berdasarkan jisim

  28.0mm 100

  20.0mm 90 100

  14.0mm 70 100

  10.0mm 56 85

  5.0mm 45 71

  3.35mm 32 58

  1.18mm 20 42

  425m 12 28

  150m 6 1575m 4 9

  Dulang -

  3.2.2 Analisis Ayakan Abu Kelapa Sawit

  Abu kelapa sawit yang digunakan dalam ujikaji ini diperolehi dari kilang

  yang berdekatan. Sebelum proses pengayakan dibuat, proses pengeringan

  merupakan satu proses yang mesti dilakukan. Ini bertujuan untuk mengelakkan abu

  kelapa sawit melekat di antara satu sama lain akibat kandungan kelembapan yang

  tinggi semasa proses pengayakan dan pengisaran dibuat.

  Abu kelapa sawit dikeringkan dengan memanaskan dalam ketuhar yang

  bersuhu 105oC-110oC. Kemudian abu yang kering diayak untuk mengambil abu

  yang melepasi saiz ayak 75m (No.200) iaitu bersamaan dengan saiz simen. Selain

  itu juga, nilai graviti tentu perlu dianalisis terlebih dahulu untuk tujuan pengiraan

  semasa analisis nanti.

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  40/82

  24

  3.2.3 Penentuan Graviti Tentu Agregat Kasar

  Ujikaji ini bertujuan untuk menentukan graviti tentu bagi agregat kasar.

  Penentuan graviti tentu ini menggunakan agregat yang telah direndam selama 24

  jam. Radas yang diperlukan adalah:

  i. Alat penimbang;

  ii. Bekas pensampelan;

  iii.

  Takungan air; dan

  iv.

  Set ayak

  Prosedur ujian berdasarkan kepada prosedur ASTM C 127-88 (ASTM,

  1992b):

  a. Agregat dibasuh terlebih dahulu untuk membuang sebarang habuk dan

  selaput yang terdapat pada agregat dan dikeringkan pada suhu

  110oC5oC. Kemudian agregat disejukkan pada suhu bilik selama 1-3

  jam.

  b. Kemudian agregat direndam dalam air pada suhu bilik selama 244

  jam.

  c.

  Agregat yang direndam diletakkan dan dikeringkan menggunakan kain

  penyerap sehingga semua agregat kering permukaan.

  d. Agregat yang dalam keadaan tepu dan kering permukaan ditimbang.

  Jisimnya dicatat sebagai B.

  e.

  Selepas ditimbang, agregat diletakkan semula dalam air dan berat

  agregat dalam air ditimbang pada suhu 23oC1.7oC. Jisimnya

  dicatatkan sebagai C.

  f.

  Agregat dikeluarkan dan dikeringkan semula pada suhu 110oC5oC dan

  disejukkan pada suhu bilik selama 1-3 jam.

  g.

  Setelah dikeringkan, agregat ditimbang dan jisimnya dicatatkan sebagai

  A

  h. Nilai graviti tentu dapat diperolehi dengan menggunakan formula:

  A

  Graviti Tentu Agregat Kasar =

  ( B C )

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  41/82

  25

  Dengan ;

  A = jisim kering agregat di udara, g

  B = jisim agregat tepu dan kering permukaan di udara, g

  C = jisim tepu agregat dalam air, g

  3.2.4 Penentuan Graviti Tentu Agregat Halus

  Ujikaji ini bertujuan untuk menentukan graviti tentu bagi agregat halus.

  Penentuan graviti tentu ini menggunakan agregat yang telah direndam selama 24jam. Radas yang diperlukan dalam ujikaji ini adalah:

  i. Alat penimbang;

  ii. Piknometer;

  iii. Acuan; dan

  iv. Penghentak (Tamper).

  Prosedur ujian berdasarkan kepada prosedur ASTM C 128-88 (ASTM,

  1992c):-

  a. Piknometer diisi dengan air. Berat air dalam piknometer kemudiannya

  ditimbang dan jisimnya dicatat sebagai B.

  b.

  Timbang agregat halus yang tepu dan kering permukaan lebih kurang

  50010g. Jisimnya dicatatkan sebagai S.

  c. Masukkan agregat halus yang tepu dan kering permukaan ke dalam

  piknometer yang berisi air kira-kira 90% daripada isipadunya dan

  digoncang untuk mengeluarkan semua gelembung udara yang terdapat

  di dalam agregat. Kemudian ditimbang dan jisimnya dicatat sebagai

  C.

  d. Keluarkan agregat halus dari piknometer dan dikeringkan dengan

  memasukkannya ke dalam oven pada suhu 1105oC. Kemudian berat

  kering agregat halus ditimbang dan jisimnya dicatatkan sebagai A.

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  42/82

  26

  Nilai graviti tentu agregat halus boleh ditentukan dengan memasukkan data

  yang diperolehi ke dalam persamaan berikut:-

  A

  Graviti Tentu Agregat Halus =

  ( B + S C )

  Dengan;

  A = jisim kering agregat di udara, g

  B = jisim piknometer berisi air, g

  C = jisim piknometer + agregat + air , g

  S = jisim agregat tepu dan kering permukaan di udara, g

  3.2.5 Penentuan Graviti Tentu Habuk Kuari

  Penentuan graviti tentu habuk kuari ini menggunakan habuk kuari yang lulus

  ayak saiz 75m iaitu yang tertahan dalam dulang. Radas yang diperlukan dalam

  ujikaji ini adalah:

  i. Piknometer;

  ii.

  Alat penimbang; dan

  iii. Ketuhar.

  Prosedur penentuan graviti tentu habuk kuari berdasarkan prosedur ujikaji

  dalam AASTHO T-100-86 (AASTHO, 1986b):

  a.

  Keringkan habuk kuari sehingga mencapai berat malar pada suhu

  1105oC selama 10-20 minit.

  b.

  Habuk kuari ditimbang lebih kurang 25g0.01g dan dimasukkan ke

  dalam piknometer. Kemudian berat abu bersama piknometer

  ditimbang. Jisimnya dicatatkan sebagai A.

  c.

  Air dimasukkan ke dalam piknometer sehingga isipadu piknometer.

  Berat air dan habuk kuari dalam piknometer kemudiannya ditimbang

  dan jisimnya dicatat sebagai B

  d. Vakum dikenakan ke atas sampel yang bercampur air tadi pada tekanan

  100mm Hg selama lebih kurang 10-20 minit.

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  43/82

  27

  e. Kesemua isi piknometer dibuang dan kemudian air diisi semula

  sehingga sama dengan paras air tadi. Berat piknometer bersama air

  diimbang pada suhu yang sama C.

  Nilai graviti tentu abu kelapa sawit boleh ditentukan dengan memasukkan

  data yang diperolehi ke dalam persamaan berikut;

  A

  Graviti Tentu Habuk Kuari =

  A + (C B )

  Dengan ;

  A = jisim piknometer + habuk kuari, g

  C = jisim piknometer + air pada suhu Tx , g

  B = jisim piknometer + habuk kuari + air, g

  3.2.7 Penentuan Graviti Tentu Simen

  Simen Portland adalah salah satu bahan pengisi yang digunakan dalam

  menjalankan ujikaji ini. Simen Portland yang digunakan diambil terus dari makmal.

  Bahan pengisi ini bertujuan sebagai bahan pengisi kawalan dalam rekabentuk

  campuran ACW20.

  Prosedur untuk menentukan graviti tentu simen adalah berdasarkan kepada

  BS 890:1972 (Appendix K):-

  a.

  Berat bekas kaca dan sekeping plat kaca untuk menutupnya ditimbang

  pada keadaan kering dan jisimnya dicatatkan sebagai m1.

  b. Bekas kaca itu diisikan penuh dengan air suling pada suhu bilik dan plat

  kaca itu diletakkan di atasnya untuk memastikan tiada gelembung udara

  terperangkap di bawah plat kaca. Air berlebihan di luar bekas kaca dan

  plat kaca dikeringkan.

  c. Berat kaca yang dipenuhi dengan air dan plat kaca ditimbangkan dan

  dicatatkan sebagai m2. Timbangkan berat kaca yang dipenuhi dengan

  air dan plat sebanyak 3 kali untuk mendapatkan purata.

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  44/82

  28

  d. Berat bersih air ditentukan dengan (m2-m1). Dengan itu, isipadu bekas

  kaca dapat ditentukan dengan membahagikan berat bersih air itu dengan

  ketumpatan air iaitu 1000kg/m3.

  e. Kemudian bekas kaca yang diisi penuh dengan simen dan ditutupkan

  dengan plat kaca yang sama ditimbangkan dicatakan sebagai m3.

  Ulang langkah ini sebanyak 3 kali untuk mendapatkan purata.

  f. Berat simen yang terdapat dalam bekas kaca itu ditentukan dengan (m3-

  m1). Ketumpatan simen dapat ditentukan dengan menggunakan formula

  berikut:

  = m

  V

  Dengan;

  = ketumpatan simen (kg/m3)

  m = jisim simen (kg)

  V = isipadu bekas kaca (m3)

  3.2.8 Bitumen

  Bitumen yang digunakan dalam ujikaji ini adalah bitumen dari gred

  penusukan 80/100. Bitumen yang digunakan dalam pencampuran ini juga diambil

  terus dari makmal yang telah lulus kesemua ujian bagi bitumen.

  3.3 Penyediaan Sampel bagi Kandungan Abu Kelapa Sawit Berbeza

  Peratusan

  Sebelum menyediakan sampel bagi kandungan abu kelapa sawit mengikut

  peratusan tertentu, kandungan bitumen optimum hendaklah ditentukan terlebih

  dahulu. Dalam ujikaji yang dijalankan ini, kandungan bitumen optimum telah

  ditentukan iaitu 5.2%. Sekurang-kurangnya tiga sampel diperlukan bagi setiap

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  45/82

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  46/82

  30

  3.4 Ujian Marshall

  Ujian ini dilakukan bertujuan untuk menilai campuran berdasarkan

  spesifikasi yang telah ditetapkan melalui keputusan ujikaji penentuan kestabilan dan

  aliran.

  Prosedur Ujian Marshall berdasarkan kepada prosedur ASTM D 1559-89

  (ASTM, 1992d):-

  a.

  Agregat yang terpilih dikeringkan sehingga mencapai berat malar pada

  suhu antara 105oC hingga 110oC. Agregat seterusnya diasingkan

  kepada pecahan saiz tertentu melalui pengayakan kering. Pecahan saiz

  berdasarkan penggredan yang dipilih.

  b. Suhu pembancuhan dan pemadatan ditentukan.

  c. Acuan spesimen dan pasangannya serta permukaan tukul perlulah

  dibersihkan dan dipanaskan kepada suhu antara 93oC hingga 149oC.

  d. Sekeping kertas turas diletakkan di sebelah dalam di bahagian bawah

  acuan sebelum campuran asfalt dimasukkan ke dalamnya.

  e. Agregat yang telah disediakan mengikut saiz tertentu tadi ditimbang ke

  dalam bekas berasingan untuk setiap spesimen.

  f. Bekas yang mengandungi agregat itu dipanaskan pada suhu lebih

  kurang 28oC diatas suhu pembancuhan.

  g. Bitumen ditimbang dan dimasukkan ke dalam bekas agregat itu satu

  persatu mengikut sukatan berat yang telah dihitung.

  h. Agregat dan bitumen digaul sehingga membentuk satu campuran yang

  sebati pada suhu 140oC.

  i.

  Campuran ini seterusnya dimasukkan ke dalam acuan dan dikenakan

  cucukan dengan menggunakan spatula sebanyak 15 kali di sekeliling

  lilitan dan 10 kali di tengah-tengah acuan. Sekeping lagi kertas turas

  diletakkan pada permukaan campuran bitumen di dalam acuan sebelum

  pemadatan dilakukan.

  j. Acuan dipasang pada tempat pemadat dan hentaman sebanyak 75 kali

  dikenakan terhadap permukaan campuran dengan menggunakan tukul

  yang jatuh secara bebas melalui jarak 457mm.

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  47/82

  31

  k. Acuan kemudian diterbalikkan dan bilangan hentaman yang sama

  dikenakan terhadap permukaan campuran yang sebelah lagi.

  l.

  Setelah pemadatan spesimen selesai, spesimen campuran bitumen

  dikeluarkan dari acuan dan diletakkan di atas permukaan rata dan

  dibiarkan menyejuk pada suhu bilik.

  m. Apabila spesimen campuran yang telah disediakan menyejuk kepada

  suhu bilik, ujian graviti tentu pukal bolehlah dijalankan.

  3.5 Penentuan Graviti Tentu Pukal Sampel Terpadat

  Penentuan graviti tentu pukal bagi spesimen terpadat adalah berdasarkan

  kepada prosedur atau piawaian ASTM D 2726-90 (ASTM, 1992e). Prosedur ujikaji

  adalah seperti berikut:-

  a. Rekodkan suhu air (oC).

  b. Keringkan spesimen di dalam ketuhar sehingga mencapai berat malar

  pada suhu 110oC5oC. Kemudian sejukkan spesimen pada suhu bilik

  dan jisimnya ditimbang dan dicatatkan sebagai A.

  c. Spesimen direndam di dalam air pada suhu 25oC selama 3 hingga 5

  minit. Kemudian timbang spesimen di dalam air. Jisimnya dicatatkan

  sebagai C. Suhu spesimen mestilah sekitar 2oC daripada suhu air.

  d.

  Spesimen yang direndam diletakkan dan dikeringkan menggunakan

  kain penyerap sehingga kering.

  e. Spesimen yang dalam keadaan tepu dan kering permukaan ditimbang.

  Jisimnya dicatat sebagai B.

  Nilai graviti tentu pukal campuran bitumen terpadat boleh ditentukan dengan

  menggunakan persamaan:

  A

  Graviti tentu pukal campuran terpadat =

  ( B C )

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  48/82

  32

  Dengan ;

  A = jisim kering spesimen di udara, g

  B = jisim spesimen tepu dan kering permukaan di udara, g

  C = jisim spesimen dalam air, g

  3.6 Ujian-ujian ke atas Sampel Marshall

  Beberapa ujian perlu dilakukan ke atas sampel bagi menentukan nilai-nilai

  parameter-parameter Marshall. Antara ujian yang perlu dilakukan adalah:

  a. Ujian Kestabilan dan Aliran; dan

  b. Analisis Ketumpatan dan Lompang.

  3.6.1 Ujian Kestabilan dan Aliran

  Selepas graviti tentu pukal ditentukan, ujian kestabilan dan aliran perlu

  dijalankan. Langkah yang perlu dilakukan berdasarkan ASTM D 1559-89 (ASTM,

  1992d):

  a. Spesimen yang hendak diuji direndam di dalam air pada suhu 60oC1oC

  selama 30-40 minit.

  b.

  Kepala alat penguji mestilah bersih dan dikekalkan pada suhu 21-

  37.8oC.

  c.

  Spesimen kemudiannya dikeluarkan dan permukaannya dikeringkan.

  Spesimen kemudiannya diletakkan di dalam kepala alat uji dan dipasang

  pada alat pembeban.

  d.

  Beban dikenakan ke atas spesimen dengan kadar 51mm seminit

  sehingga berlaku kegagalan, iaitu sehingga ketika bacaan maksimum

  diperolehi. Jumlah beban yang diperlukan untuk menghasilkan

  spesimen tersebut pada suhu 60oC direkodkan sebagai nilai kestabilan

  spesimen tersebut.

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  49/82

  33

  e. Semasa ujian kestabilan sedang berjalan, bacaan pada meter aliran

  direkodkan ketika bacaan beban maksimum diperolehi. Bacaan nilai

  aliran itu diungkapkan dalam unit 0.25 mm.

  f. Seluruh prosedur ujian kestabilan dan aliran yang bermula ketika

  spesimen uji dikeluarkan dari rendaman mesti diselesaikan dalam

  tempoh 30 saat.

  Jadual 3.4 : Faktor pembetulan kestabilan sampel Marshall (ASTM, 1992)

  Isipadu Sampel

  cm3Faktor Pembetulan

  Marshall

  457 - 470

  471 - 482

  483 - 495496 - 508

  509 - 522

  523 -535

  536 - 546

  547 - 559

  560 - 573

  574 - 585

  1.19

  1.14

  1.091.04

  1.00

  0.96

  0.93

  0.89

  0.86

  0.83

  Jadual dibawah menunjukkan piawaian reka bentuk campuran Marshall

  berdasarkan JKR/SPJ/1988.

  Jadual 3.5: Piawaian JKR/SPJ/1988 bagi lapisan haus dan lapisan pengikat

  Parameter Lapisan Haus Lapisan Pengikat

  Kestabilan (kg) > 500 kg > 450 kg

  Aliran (mm) > 2.0 mm > 2.0 mm

  Kekukuhan (kg/mm) > 250 kg/mm > 225 kg/mm

  Lompang Udara (%) 3.0 5.0 % 3.0 7.0 %

  Lompang Terisi Bitumen (%) 75 85 % 65 80 %

  Selepas graviti tentu pukal campuran yang mengandungi abu kelapa sawit

  ditentukan, ujian kestabilan dan aliran perlu dijalankan. Parameter Marshall seperti

  ketumpatan, aliran, kestabilan, lompang udara (VTM) dan lompang terisi bitumen

  (VFB) dihitung dan dibandingkan dengan spesifikasi JKR/SPJ/1988. Graf nilai

  parameter Marshall diplot melawan peratus kandungan abu kelapa sawit untuk

  menentukan kandungan optimum abu kelapa sawit.

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  50/82

  BAB 4

  ANALISIS DATA DAN PERBINCANGAN

  4.1 Pengenalan

  Berdasarkan keputusan ujian makmal yang telah dijalankan, data dan

  keputusan yang diperolehi akan dianalisis dan dinilai bagi menentukan prestasi dan

  kesesuaian abu kelapa sawit dalam campuran panas konkrit berasfalt. Analisis data

  keputusan dilakukan dengan membuat perbandingan di antara data ujikaji dengan

  nilai piawai yang telah ditetapkan oleh Jabatan Kerja Raya (JKR).

  4.2 Ujian Analisis Ayakan

  Analisis ayakan merupakan ujian peringkat pertama yang perlu dijalankan.

  Analisis ayakan ini meliputi analisis ayakan bagi agregat kasar, agregat halus, habuk

  kuari dan juga bahan pengisi. Ujian ini bertujuan bagi menentukan taburan saiz

  agregat yang dikehendaki dalam campuran. Taburan saiz agregat ini akan

  mempengaruhi ciri-ciri penting dalam campuran seperti kekukuhan, kestabilan,

  ketahanlasakan, kebolehtelapan, kebolehkerjaan, rintangan lesu, rintangan gelinciran

  dan rintangan terhadap kerosakan lembapan (Che Ros, Othman dan Mohd Rosli,

  1999). Dalam analisis ini, bahan yang tertahan pada setiap ayak akan diasingkan

  mengikut saiz tertentu.

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  51/82

  35

  Bagi mendapatkan penggredan campuran konkrit asfalt yang diperlukan,

  beberapa agregat perlu dicampurkan mengikut sukatan dan perkadaran yang tertentu.

  Pencampuran setiap saiz agregat dan bahan pengisi dibuat berdasarkan peratus jisim

  yang tertahan dalam setiap ayak. Jadual 4.1 menunjukkan peratus jisim yang

  tertahan serta jisim agregat yang diperlukan bagi campuran ACW20 yang digunakan

  dalam mereka bentuk campuran.

  Jadual 4.1 : Peratus jisim tertahan dan jisim agregat untuk kandungan bitumen

  optimum

  %lulus berdasarkan

  jisim

  Jisim tertahan bagi

  kandungan bitumen

  optimum

  Saiz Ayak

  Median

  % jisim

  tertahan

  5.2 %

  28.0 mm 100 100.0 0 -

  20.0 mm 95 - 100 97.5 5.0 56.9

  14.0 mm 70 - 100 85.0 10.0 113.8

  10.0 mm 56 - 85 70.5 14.5 165.0

  5.0 mm 45 - 71 58.0 12.5 142.2

  3.35 mm 32 - 58 45.0 13.0 147.9

  1.18 mm 20 - 42 31.0 14.0 159.2

  425 m 12 - 28 20.0 11.0 125.1

  150 m 6 - 15 10.5 9.5 108.1

  75 m 4 - 9 6.5 4.0 45.5

  Dulang - - 6.5 739.9

  Jumlah 1137.6

  4.3 Penentuan Graviti Tentu

  Graviti tentu diperlukan bagi menghitung nilai graviti tentu maksimum teori.

  Nilai graviti tentu bahan yang perlu ditentukan adalah nilai graviti tentu bitumen dan

  graviti tentu setiap agregat yang merangkumi agregat kasar, halus dan juga bahan

  pengisi. Selain itu juga, penentuan graviti tentu pukal setiap sampel juga perlu

  dilakukan.

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  52/82

  36

  4.3.1 Graviti Tentu Bitumen

  Bitumen yang digunakan dalam reka bentuk campuran ini adalah bitumen

  jenis gred penusukan 80/100 dan telah lulus semua ujian bitumen yang ditetapkan.

  Nilai graviti tentu bitumen yang digunakan dalam mereka bentuk campuran ini

  adalah 1.02 dan nilai tersebut digunakan bagi mendapatkan nilai graviti tentu teori

  maksimum untuk setiap sampel.

  4.3.2 Graviti Tentu Agregat

  Penentuan graviti tentu agregat ini meliputi penentuan graviti tentu bagi

  agregat kasar, halus dan habuk kuari. Untuk mendapatkan nilai graviti tentu ini, dua

  sampel bagi setiap jenis agregat diperlukan. Nilai yang diperolehi bagi setiap agregat

  dipuratakan bagi mendapatkan nilai graviti tentu purata. Jadual 4.2 menunjukkan

  nilai graviti tentu bagi agregat kasar, agregat halus dan juga habuk kuari.

  Jadual 4.2: Nilai graviti tentu setiap agregat

  Bahan Graviti Tentu

  Agregat Kasar 2.665

  Agregat Halus 2.599

  Habuk Kuari 2.453

  4.3.3 Graviti Tentu Bahan Pengisi

  Bahan pengisi yang digunakan dalam mereka bentuk campuran adalah simen

  portland dan abu kelapa sawit. Dalam ujikaji ini, nilai graviti tentu bagi kedua-dua

  bahan diperolehi daripada kajian awal (Mohd Warid dan Awal, 1996). Jadual 4.3

  menunjukkan nilai graviti tentu bagi simen dan juga abu kelapa sawit.

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  53/82

  37

  Jadual 4.3: Nilai Graviti Tentu Bahan Pengisi (Mohd Warid dan Awal,1996)

  Bahan Pengisi Nilai Graviti Tentu

  Simen Portland 2.98

  Abu kelapa sawit 2.22

  4.3.4 Graviti Tentu Campuran Agregat

  Setelah semua nilai graviti tentu agregat dan bahan pengisi diperolehi, nilai

  graviti tentu efektif campuran agregat ditentukan. Nilai graviti tentu ini seterusnya

  akan digunakan dalam menentukan nilai graviti tentu teori maksimum bagi setiap

  peratus abu kelapa sawit yang digunakan.

  4.3.5 Graviti Tentu Pukal Sampel

  Penentuan graviti tentu pukal dilakukan setelah pemadatan sampel dijalankan

  dan sampel menyejuk pada suhu bilik. Bagi mendapatkan nilai graviti pukal ini,

  setiap jisim sampel di udara, jisim tepu dan kering permukaan serta jisim sampel

  dalam air perlu ditentukan. Nilai graviti tentu pukal setiap sampel ditunjukkan dalam

  Jadual 4.4. Nilai graviti tentu pukal diperolehi dengan melengkapkan borang

  Marshall. Ujian ini perlu dilakukan bagi mendapatkan ketumpatan dan analisis

  lompang dalam campuran.

  Jadual 4.4 : Graviti tentu pada kandungan bitumen optimum dengan peratusan abu

  kelapa sawit yang berbeza

  % Abu kelapa sawit Graviti Tentu

  Spesimen

  0% 2.349

  1% 2.351

  2% 2.338

  3% 2.356

  4.5% 2.273

  5.5% 2.2756.5% 2.272

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  54/82

  38

  4.4 Kandungan Bitumen Optimum

  Sebelum campuran terubahsuai abu kelapa sawit dijalankan, campuran lazim

  dengan peratusan bitumen 4.5%, 5.0%, 5.5%, 6.0% dan 6.5% perlu dilakukan

  terlebih dahulu. Ini bertujuan untuk mendapatkan kandungan bitumen optimum yang

  diperlukan yang mana akan digunakan dalam mereka bentuk campuran terubahsuai

  abu kelapa sawit. Kandungan bitumen optimum ditentukan berdasarkan nilai

  maksimum dari graf kestabilan, ketumpatan, lompang dalam campuran dan lompang

  terisi bitumen. Berdasarkan reka bentuk, kandungan bitumen optimum adalah 5.2%

  merupakan jumlah jisim bitumen yang akan digunakan dalam penyediaan sampel.

  4.5 Analisis Kesan Abu Kelapa Sawit dalam Campuran

  Campuran yang mengandungi abu kelapa sawit diuji menggunakan Ujian

  Marshall untuk mengkaji prestasi penggunaannya dalam campuran berbitumen. Data

  dan keputusan yang diperolehi daripada ujikaji dianalisis dan dibuat perbandingan

  dengan data yang diperolehi daripada campuran tanpa abu kelapa sawit. Parameter-

  parameter Marshall yang diperlukan adalah kestabilan, ketumpatan, aliran, lompang

  terisi bitumen, lompang dalam campuran dan juga kekukuhan campuran. Graf bagi

  setiap parameter diplot bagi memudahkan membuat perbandingan antara campuran

  kawalan dan campuran mengandungi abu kelapa sawit.

  4.5.1 Hubungan antara Abu Kelapa Sawit dengan Kestabilan Campuran

  Kestabilan sesuatu campuran berkait rapat dengan kekuatan campuran iaitu

  kemampuan campuran untuk menahan ubah bentuk akibat beban lalu lintas yang

  bertindak ke atasnya. Rajah 4.1 menunjukkan nilai kestabilan campuran yang mana

  menunjukkan penurunan yang agak ketara dengan bertambahnya kandungan abu

  kelapa sawit dalam campuran. Walaupun nilai kestabilan campuran ini secara

  puratanya semakin menurun namun keseluruhannya nilai kestabilan campuran untuk

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  55/82

  39

  semua sampel ujikaji memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan oleh JKR/SPJ/1988

  iaitu melebihi 500kg. Penurunan nilai kestabilan ini mungkin disebabkan

  pertambahan kandungan abu kelapa sawit dalam campuran yang mana menyebabkan

  rekatan antara agregat dan bitumen berkurang. Faktor lain yang mungkin

  mempengaruhi nilai kestabilan juga adalah peningkatan nilai rongga dalam mineral

  agregat (VMA).

  y = -13.124x2+ 12.131x + 1367

  R2= 0.614

  800

  900

  1000

  1100

  1200

  1300

  1400

  1500

  0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

  % Abu Kelapa Sawit

  Kestabilan(

  kg)

  Rajah 4.1: Kesan abu kelapa sawit ke atas kestabilan campuran

  4.5.2 Hubungan antara Abu Kelapa Sawit dengan Ketumpatan Campuran

  Ketumpatan menunjukkan kepadatan sesuatu campuran. Daripada Rajah 4.2,

  didapati nilai ketumpatan tertinggi adalah pada penambahan abu kelapa sawitsebanyak 1% dengan nilai 2.351g/cm3. Nilai ketumpatan kemudiannya semakin

  menurun pada setiap penambahan abu kelapa sawit. Ini menunjukkan kepadatan

  campuran semakin berkurang disebabkan abu kelapa sawit tidak mengisi rongga

  antara agregat dan juga agregat tidak melekat dengan baik menyebabkan sampel

  tidak termampat sepenuhnya.

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  56/82

  40

  y = -0.0015x2- 0.0048x + 2.3553

  R2= 0.7995

  2.240

  2.260

  2.280

  2.300

  2.320

  2.340

  2.360

  2.380

  0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

  % Abu Kelapa Sawit

  Ketumpatan(g

  /cm3)

  Rajah 4.2: Kesan abu kelapa sawit ke atas ketumpatan campuran

  4.5.3 Hubungan antara Abu Kelapa Sawit dengan Aliran

  Nilai aliran berhubung rapat dengan sifat kebolehlenturan campuran. Nilai

  aliran yang tinggi menunjukkan kebolehlenturan yang tinggi. Rajah 4.3menunjukkan nilai aliran campuran semakin meningkat dengan bertambahnya kadar

  abu kelapa sawit dalam campuran. Ini dapat disimpulkan bahawa kebolehlenturan

  adalah semakin tinggi. Nilai aliran tertinggi adalah pada kadar penambahan abu

  kelapa sawit sebanyak 6.5% dengan nilai aliran sebanyak 9.09mm berbanding

  dengan nilai aliran bagi sampel kawalan sebanyak 3.46mm. Secara keseluruhannya

  nilai aliran yang diperolehi untuk semua sampel memenuhi spesifikasi yang telah

  ditetapkan oleh JKR/SPJ/1988 iaitu melebihi 2.0mm.

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  57/82

  41

  y = -0.1228x2+ 1.4838x + 3.8818

  R2= 0.7521

  3.0

  4.0

  5.0

  6.0

  7.0

  8.0

  9.0

  10.0

  0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

  % Abu Kelapa Sawit

  Aliran(mm)

  Rajah 4.3: Kesan abu kelapa sawit ke atas aliran campuran

  4.5.4 Hubungan antara Abu Kelapa Sawit dengan Peratus Lompang Terisi

  Bitumen

  Peratus lompang terisi bitumen bermaksud setiap partikel agregat dalamsampel mestilah tersalut dengan bitumen dan juga ruang antara zarah-zarah agregat.

  Walaupun nilai rongga dalam campuran adalah konsisten, Rajah 4.4 menunjukkan

  dengan penambahan kandungan abu kelapa sawit dalam campuran akan

  menyebabkan lompang terisi bitumen berkurang. Penurunan nilai ini menunjukkan

  agregat tidak tersalut sempurna dengan bitumen. Peratus lompang terisi bitumen

  tertinggi adalah pada kandungan abu kelapa sawit 1% iaitu sebanyak 79.8%.

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  58/82

  42

  y = -0.2668x2- 0.55x + 80.051

  R2= 0.6908

  50.0

  60.0

  70.0

  80.0

  90.0

  0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

  % Abu Kelapa Sawit

  Lompangterisibitumen(%)

  Rajah 4.4: Kesan abu kelapa sawit ke atas peratus lompang terisi bitumen

  4.5.5 Hubungan antara Abu Kelapa Sawit dengan Lompang dalam Campuran

  Nilai lompang dalam campuran (VTM) adalah parameter yang umumnya

  dikaitkan dengan ketahanan dan kekuatan campuran. Nilai lompang dalam

  campuran yang kecil akan memberikan campuran yang lebih kalis air. Namun nilai

  lompang dalam campuran yang terlalu kecil akan menyebabkan berlakunya cecair

  bitumen naik ke permukaan jalan (bleeding)akibat kesan pemadatan daripada beban

  lalulintas yang bertindak di atasnya. Peratus lompang yang tinggi juga akan

  menyebabkan udara dan kelembapan mudah mengganggu ikatan antara bitumen dan

  agregat.

  Daripada Rajah 4.5, didapati peratus lompang dalam campuran semakin

  meningkat dengan kadar pertambahan abu kelapa sawit dalam campuran. Campuran

  tanpa abu kelapa sawit memberikan nilai peratus lompang yang kecil iaitu sebanyak

  3.2% jika dibandingkan dengan campuran 6.5% abu kelapa sawit iaitu sebanyak

  5.5%. Ini mungkin disebabkan kandungan abu kelapa sawit yang tinggi menyerap

  bitumen yang diperlukan untuk menyaluti agregat dan untuk mengisi lompang udara

  antara agregat. Selain itu, peningkatan nilai peratus ini juga mempunyai hubungkait

  dengan peningkatan kadar peratus lompang dalam agregat.

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  59/82

  43

  y = 0.0474x2+ 0.1796x + 2.8997

  R2= 0.6861

  0.0

  1.0

  2.0

  3.0

  4.0

  5.0

  6.0

  7.0

  0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

  % Abu Kelapa Sawit

  Lompangdalamc

  ampuran(%)

  Rajah 4.5: Kesan abu kelapa sawit ke atas peratus lompang dalam campuran

  4.5.6 Hubungan antara Abu Kelapa Sawit dengan Lompang dalam Mineral

  Agregat

  Peratus lompang dalam mineral agregat (VMA) mempunyai hubungan

  dengan peratus lompang dalam campuran. Nilai peratus lompang dalam agregat

  banyak bergantung kepada bentuk partikel, tekstur dan saiz agregat serta kaedah

  pemadatan yang digunakan. Nilai peratus lompang dalam mineral agregat yang kecil

  adalah untuk mengurangi lompang udara yang mana menyebabkan mineral agregat

  menjadi poros. Pada campuran tanpa abu kelapa sawit, nilai peratus lompang dalam

  mineral agregat adalah rendah iaitu 15.2% manakala campuran dengan 6.5% abu

  kelapa sawit sebanyak 17.1% seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 4.6. Ini

  menunjukkan semakin banyak abu kelapa sawit dalam campuran, nilai peratus

  lompang dalam mineral agregat juga semakin meningkat. Peningkatan peratus

  lompang ini turut dipengaruhi oleh perbezaan kehalusan abu kelapa sawit dan

  kehalusan simen serta habuk kuari yang digunakan.

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  60/82

  44

  y = 0.0456x2+ 0.1118x + 14.946

  R2

  = 0.6775

  14.0

  15.0

  16.0

  17.0

  18.0

  0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

  % Abu Kelapa Sawit

  Lompangdalama

  gregat(%)

  Rajah 4.6: Kesan abu kelapa sawit ke atas peratus lompang dalam mineral agregat

  4.5.7 Hubungan antara Abu Kelapa Sawit dengan Kekukuhan Campuran

  Berdasarkan kepada analisis data kestabilan dan aliran yang dibuat, nilai

  kestabilan semakin berkurangan manakala nilai aliran meningkat dengan

  penambahan abu kelapa sawit dalam campuran. Oleh yang demikian, nilai

  kekukuhan juga berkurangan apabila abu kelapa sawit digunakan dalam campuran.

  Daripada Rajah 4.7, dapati hampir kesemua nilai kekukuhan yang diperolehi tidak

  memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan oleh JKR/SPJ/1988 iaitu melebihi

  250kg/mm. Hanya pada kadar penambahan 1% abu kelapa sawit memenuhi

  spesifikasi yang ditetapkan iaitu 281.0kg/mm dan selepas penambahan 1% abu

  terebut, nilai kekukuhan mula menurun.

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  61/82

  45

  y = 6.4672x2- 78.065x + 353.01

  R2= 0.9092

  50.0

  100.0

  150.0

  200.0

  250.0

  300.0

  350.0

  400.0

  0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

  % Abu Kelapa Sawit

  Kekukuhan(kg

  /mm)

  Rajah 4.7: Kesan abu kelapa sawit ke atas kekukuhan campuran

  4.6

  Penutup

  Daripada perbandingan yang ditunjukkan dalam Jadual 4.5, beberapa

  parameter Marshall dengan campuran mengandungi abu kelapa sawit memenuhi

  JKR/SPJ/1988 iaitu kestabilan, aliran, kekukuhan dan lompang terisi bitumen.

  Manakala parameter lain seperti peratus lompang dalam campuran ternyata tidak

  memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Rumusan yang dibuat berdasarkan

  kepada analisis data yang dibuat mendapati campuran yang mengandungi abu kelapa

  sawit ini dianggap tidak sesuai digunakan untuk konkrit berasfalt.

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  62/82

  46

  Jadual 4.5 : Perbandingan nilai parameter campuran kawalan, campuran abu kelapa

  sawit dan spesifikasi JKR

  Abu Kelapa Sawit (%)

  Parameter

  Marshall 0% 1% 2% 3% 4.5% 5.5% 6.5% PiawaiJKR

  Kestabilan

  (kg)

  1249 1447 1455 1389 894 996 1011 >500

  Aliran

  (mm)

  3.46 5.15 7.97 6.24 8.39 7.15 9.09 >2.0

  Kekukuhan

  (kg/mm)

  361 281 183 223 107 139 111 >250

  Lompang terisi

  bitumen (%)

  78.7 79.8 77.5 82.0 66.1 67.5 67.9 75-85

  Lompang dalam

  campuran (%)

  3.2 3.0 3.5 2.6 6.0 5.6 5.5 3.0-5.0

  Ketumpatan(g/cm

  3)

  2.349 2.351 2.338 2.356 2.273 2.275 2.272 -

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  63/82

  BAB 5

  KESIMPULAN DAN CADANGAN

  5.1 Pengenalan

  Daripada ujian makmal yang telah dijalankan, kesan penggunaan abu kelapa

  sawit sebagai bahan pengisi ke atas sifat-sifat fizikal bitumen boleh dilihat dalam dua

  aspek utama iaitu:

  i. kesan secara keseluruhan berdasarkan kepada ujian-ujian yang

  dilakukan dan

  ii. kesan pertambahan abu kelapa sawit untuk setiap sampel ujian.

  5.2 Kesimpulan

  Kajian penggunaan abu kelapa sawit dalam campuran menghasilkan pelbagai

  keputusan. Sebahagian daripada keputusan yang diperolehi menunjukkan keupayaan

  dalam meningkatkan sifat campuran manakala sebahagiannya tidak. Berdasarkan

  analisis yang telah dibuat, beberapa rumusan dapat dibuat iaitu seperti berikut:

  i. kestabilan campuran secara keseluruhannya menurun dengan

  penambahan abu kelapa sawit. Ini adalah disebabkan rekatan antara

  agregat dan bitumen berkurang;

  ii.

  nilai aliran semakin meningkat dengan penambahan setiap peratus abu

  kelapa sawit ke dalam campuran dan nilai aliran tertinggi adalah

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  64/82

  48

  sebanyak 9.09mm pada kadar penambahan 6.5% abu kelapa sawit.

  Berdasarkan ketinggian nilai aliran, ini boleh dirumuskan bahawa

  campuran menjadi semakin lembut dengan penambahan abu kelapa

  sawit;

  iii. nilai ketumpatan pukal bagi sampel yang diperolehi tidak konsisten

  serta menunjukkan naik turun yang tidak sekata. Ini mungkin

  disebabkan kaedah pengambilan data bagi ketumpatan mempengaruhi

  keputusan ujikaji. Nilai ketumpatan bagi sampel adalah tinggi mungkin

  disebabkan kesilapan semasa menimbang sampel dalam air. Bakul

  yang digunakan untuk menimbang jisim sampel dalam air tidak

  direndam sepenuhnya dan ini menyebabkan tekanan udara luar

  bertindak ke atas sampel dan mempengaruhi jisim sampel. Sebaliknya

  jika bakul yang digunakan terendam sepenuhnya, berat sampel hanya

  dipengaruhi oleh daya apungan air sahaja;

  iv. penambahan abu kelapa sawit meningkatkan peratus lompang dalam

  campuran. Nilai terendah peratus lompang dalam campuran adalah

  sebanyak 3.2% yang mana berlaku pada campuran tanpa abu kelapa

  sawit dan nilai tersebut memenuhi piawaian yang ditetapkan. Kemudian

  nilai lompang dalam campuran meningkat dengan penambahan abu

  kelapa. Peningkatan peratus lompang dalam campuran ini turut berkait

  rapat dengan peningkatan peratus lompang dalam mineral agregat. Ini

  kerana kandungan udara yang banyak dalam mineral agregat akan

  menyebabkan agregat menjadi poros.

  5.3 Masalah yang Dihadapi

  Semasa menjalankan ujikaji di dalam makmal, terdapat beberapa masalah

  yang dihadapi. Antara masalah-masalah yang dihadapi adalah:-

  i. berlakunya kesilapan semasa menjalankan ujian untuk menentukan

  graviti tentu pukal sampel terpadat yang mana menjejaskan ketepatan

  terhadap keputusan ujikaji;

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  65/82

  49

  ii. semasa menjalankan ujian kestabilan, bacaan yang diambil kurang tepat

  kerana mesin untuk ujian kestabilan dan aliran mengalami sedikit

  kerosakan; dan

  iii. kesukaran dalam menentukan prosedur yang sesuai dalam penentuan

  graviti tentu abu kelapa sawit.

  Walaupun mengalami pelbagai kesukaran, setiap masalah tersebut dapat

  diatasi dengan bantuan daripada penyelia dan juga juruteknik-juruteknik makmal

  jalan raya.

  5.4 Cadangan

  Reka bentuk campuran berbitumen yang menggunakan bahan pengisi abu

  kelapa sawit merupakan bidang kajian yang masih baru dan berpotensi besar untuk

  kajian pada masa akan datang. Berdasarkan keputusan yang diperolehi dan kajian

  literatur yang telah bincangkan sebelumnya serta rumusan-rumusan yang telah

  dibuat, beberapa cadangan perlu dipertimbangkan bagi memantapkan lagi hasil

  ujikaji supaya masalah-masalah yang dihadapi oleh pengkaji tidak berlaku lagi pada

  masa hadapan.

  Antara cadangan-cadangan yang boleh membantu adalah:

  i. bahan yang digunakan hendaklah mudah didapati serta ekonomi jika

  digunakan;

  ii.

  dalam penentuan graviti tentu abu kelapa sawit, bahan tersebut

  hendaklah terlebih dahulu dikisar sehalusnya bagi mendapatkan nilai

  graviti tentu yang tepat;

  iii.

  penggabungan abu kelapa sawit ke dalam campuran bitumen akan

  mempengaruhi reologi dan ciri fizikal lapisan bitumen yang digunakan.

  Perubahan yang berlaku perlu diberi penekanan dan dikaji bagi

  mengetahui sekiranya terdapat sebarang hubungan dan pergantungan

  antara sifat ciri-ciri bitumen dan juga ciri-ciri abu kelapa sawit;

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  66/82

  50

  iv. lakukan rekabentuk campuran abu kelapa sawit dengan menggunakan

  campuran jenis ACB20 dan juga ACW14 bagi melihat prestasi dan

  kesesuaiannya dalam kedua-dua campuran tersebut;

  v. kualiti awal campuran reka bentuk dan kebaikan serta faedah daripada

  penambahan abu kelapa sawit hendaklah dikaji dengan lebih lanjut lagi.

  Bagi mencapai matlamat serta objektif ujikaji ini, ujian Marshall

  hendaklah dilakukan setelah campuran yang mengandungi abu kelapa

  sawit benar-benar telah bertindakbalas dengan bitumen dan juga agregat

  dalam campuran; dan

  vi. prestasi campuran abu kelapa sawit yang diperolehi daripada ujian

  makmal hendaklah diikuti dengan ujian di tapak bagi mengenalpasti

  masalah yang mungkin timbul dengan pencampuran dan penambahan

  abu kelapa sawit dalam campuran panas konkrit berasfalt.

  5.5 Penutup

  Berdasarkan hasil ujikaji yang telah dijalankan, penggunaan abu kelapa sawit

  tidak sesuai digunakan sebagai bahan pengisi dalam campuran panas konkrit

  berasfalt. Jika dilihat prestasi campuran yang mengandungi abu kelapa sawit adalah

  tidak memuaskan jika dibandingkan dengan campuran tanpa abu kelapa sawit.

  Keputusan yang diperolehi ini mungkin dipengaruhi oleh ciri-ciri fizikal abu kelapa

  sawit yang mana mempunyai kehalusan yang lebih halus daripada simen dan juga

  lebih licin daripada simen dan juga bahan pengisi lain seperti abu sekam padi.

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  67/82

  51

  RUJUKAN

  AASHTO (1986a). Standards Method of Tests for Mechanical Analysis of Extracted

  Aggregate. Washington D.C. 20001, T30-84.

  AASHTO (1986b). Standards Method of Tests for Specific Gravity of Soil.Washington D.C. 20001, T100-86.

  Abd. Rani bin Zainon (2003). Penggunaan Batu Reput sebagai Pengisi dalam

  Campuran Berbitumen Lapisan Haus. Universiti Teknologi Malaysia: Tesis

  Sarjana Muda.

  Annual Book of ASTM Standards (1992a). Road and Paving Materials; Pavement

  Management Technologies.Philadelphia, USA; Easton, MD, USA.

  ASTM (1992b). Test Method for Specific Gravity and Absorption of Coarse

  Aggregate.Philadelphia, USA, C 127-88.

  ASTM (1992c). Test Method for Specific Gravity and Absorption of Fine Aggregate.

  Philadelphia, USA, C 128-88.

  ASTM (1992d). Test Method for Resistance to Plastic Flow of Bituminous Mixtures

  Using Marshall Apparatus.Philadelphia, USA, D 1559-89.

  ASTM (1992e). Test Method for Bulk Specific Gravity and Density of Compacted

  Bituminous Mixtures Using Saturated Surface-Dry Specimens.Philadelphia, USA, D

  2726-90.

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  68/82

  52

  Berita Sawit (4 Disember 2004). Pengeluaran Minyak Kelapa Sawit Malaysia

  (MSM) Meningkat dalam http:// www.mpob.gov.my/.

  Bristish Standard (1972). Determination of Density of Putty and Volume Yield of

  Lime. London, BS 890:1972, Appendix K.

  Che Ros Ismail, Othman Che Puan dan Mohd Rosli Hainin (1999) Kejuruteraan

  Jalanraya dan Lalulintas. Nota Jalan Raya, Fakulti Kejuruteraan Awam,

  Universiti Teknologi Malaysia. Tidak Diterbitkan.

  Fauzi bin Sarif (1996). Penggunaan Sisa Enap Cemar Minyak sebagai Bahan Pengisi

  dalam Campuran Asfalt. Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana Muda.

  Hatherlay, L. W. and Leaver, P. C., (1967), Asphaltic Road Materials. London:

  Edward Arnold (Publisher) LTD.

  Jabatan Kerja Raya (1988). Standard Specification for Road Works. Kuala Lumpur,

  (JKR/SPJ/1988) JKR 20401-0017-88.

  Krebs, R. D. dan Walker, R. D. (1971).Highway Material.New York: Mc Graw-Hill

  Book Company.

  Mohamed Rehan Karim, Meor Othman Hamzah dan Asri Hasan (1997). Pengenalan

  Pembinaan Jalan Raya Berbitumen.Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

  Mohd Rawawi Awg Ngah (2002). Pengeluaran Abu Terbang di Malaysia: Kajian

  Kes. Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana Muda.

  Mohd Warid Hussin dan Abd Awal (1996). Properties of Fresh and Hardened

  Concrete Containing Palm Oil Fuel Ash.Fakulti Kejuruteraan Awam, Universiti

  Teknologi Malaysia.

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  69/82

  53

  Muhammad Kamil Hj Abd Rahman (2002). Sifat-Sifat Kejuruteraan Bagi Konkrit

  Berkandungan Tinggi POFA. Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana

  Muda.

  O Flaherty, C. A (1974).Highway Engineering. Leed: Edward Arnold.

  Roberts, F. L., Kandhal, P. S., Brown, E. R., Dah Yinn Lee dan Kennedy, T. W.

  (1996). Hot Mix Asphalt Materials, Mixture Design and Construction. Lanham,

  Maryland, NAPA Research dan Education Foundation.

  Siti Hawa Abu Mansor (2003). Kesan Abu Sekam Padi Terhadap Campuran

  Turapan Konkrit Asfalt (ACW20). Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana

  Muda.

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  70/82

  54

  LAMPIRAN A

  Pra-campuran agregat

  %lulus berdasarkan

  jisim

  Jisim tertahan bagi

  kandungan

  bitumen optimum

  Saiz Ayak

  Median

  % jisim

  tertahan

  5.2 %

  28 mm 100 100 0 -

  20 mm 95 - 10 97.5 5.0 56.9

  14 mm 70 - 100 85.0 10 113.8

  10 mm 56 - 85 70.5 14.5 165.0

  5 mm 45 - 71 58.0 12.5 142.2

  3.35 mm 32 - 58 45.0 13.0 147.91.18 mm 20 - 42 31.0 14.0 159.2

  425 m 12 - 28 20.0 11.0 125.1

  150 m 6 - 15 10.5 9.5 108.1

  75 m 4 - 9 6.5 4.0 45.5

  Dulang - - 6.5 739.9

  Jumlah 1137.6

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  71/82

  55

  LAMPIRAN B

  Lengkung Taburan Agregat Campuran ACW20

  Lengkung Taburan Agregat Campuran ACW20

  0.00

  10.00

  20.00

  30.00

  40.00

  50.00

  60.00

  70.00

  80.00

  90.00

  100.00

  0.01 0.1 1 10 100

  Saiz Ayak (mm )

  PeratusLulus(%)

  Campuran Agregat Had Bawah Had Atas

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  72/82

  56

  LAMPIRAN C

  GRAVITI TENTU BAHAN

  Penentuan Graviti Tentu Agregat Kasar

  Berat Agregat Sampel 1 Sampel 2

  Berat kering agregat di Udara, A 988.6 994.7

  Berat Agregat tepu dan kering permukaan di udara, B 998.6 1005.8

  Berat kering tepu agregat dalam air, C 630.1 630.8Graviti Tentu = A / ( B - C ) 2.68 2.65

  Graviti Tentu Purata 2.665

  Penentuan Graviti Tentu Agregat Halus

  Berat Agregat Sampel 1 Sampel 2

  Berat kering agregat di Udara, A 488.4 488.6

  Berat piknometer berisi air, B 785.5 785.5

  Berat piknometer + agregat + air, C 1094.4 1097.7

  Berat agregat tepu dan kering permukaan di udara, S 497.1 500.1

  Graviti Tentu = A / ( B + S C ) .2595 2.603

  Graviti Tentu Purata 2.599

  Penentuan Graviti Tentu Habuk Kuari

  Berat Agregat Sampel 1 Sampel 2

  Berat piknometer kosong 302.9 302.3

  Berat piknometer + habuk kuari, 552.6 551.9

  Berat habuk kuari, A 249.7 249.6Berat piknometer + habuk kuari + air, B 932.3 932.8

  Berat Piknometer + air pada suhu Tx, C 784.2 785.2

  Graviti Tentu = A / ( B + S C ) 2.458 2.447

  Graviti Tentu Purata 2.453

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  73/82

  57

  LAMPIRAN D

  Komposisi sampel mengikut peratusan Abu Kelapa Sawit yang digunakan

  Berat agregat dalam campuran

  Bahan PengisiBerat

  Bitumen

  (g)

  Berat

  Agregat

  (g)

  %

  POFA Agregat

  Kasar

  (g)

  Agregat

  Halus

  (g)Simen

  (g)

  Habuk

  Kuari

  (g)

  POFA

  (g)

  Jumlah

  Berat

  Sampel

  (g)

  62.4 1137.6 - 477.9 585.8 22.7 51.2 - 1200

  62.4 1137.6 1 477.9 585.8 22.7 39.8 11.4 1200

  62.4 1137.6 2 477.9 585.8 22.7 28.5 22.7 1200

  62.4 1137.6 3 477.9 585.8 22.7 17.1 34.1 1200

  62.4 1137.6 4.5 477.9 585.8 22.7 - 51.2 1200

  62.4 1137.6 5.5 477.9 585.8 11.4 - 62.5 1200

  62.4 1137.6 6.5 477.9 585.8 - - 73.9 1200

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  74/82

 • 8/10/2019 Abu Kelapa Sawit

  75/82

  59

  LAMPIRAN F

  Data dan Analisis Parameter Marshall untuk Campuran ACW20

  y = -13.124x2+ 12.131x + 1367

  R2= 0.614

  4.0 5.0 6.0 7.0

  apa Sawit

  800

  900

  1000

  1100

  1200

  1300

  1400

  1500

  0.0 1.0 2.0 3.0

  % Abu Kel

  Kesta