ABSTRAK sebenar

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/17/2019 ABSTRAK sebenar

  1/19

  SEMESTER 2SESI 2015/2016

  KPF3012PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA:

  FALSAFAH DAN DASAR

  TAJUK

  DISEDIAKAN OLEH

  NAMA NO. MATRIK EBRONICA IVYANAK DEHAN D20141066846

  KUMPULAN KULIAH: D

  PENSYARAH : ENCIK ZAINI BIN ABDULLAH

  Tarikh Serah : 15 APRIL 2016

  ASAS FALSAFAH DALAM PEMBENTUKAN FALSAFAH PENDIDIKANKEBANGSAAN (FPK):

  PENGARUH FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT (FPB) TERHADAPPEMBENTUKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK)

 • 8/17/2019 ABSTRAK sebenar

  2/19

  ISI KANDUNGAN

  ABSTRAK 1

  1.0 Pengenalan 1

  2.0 Sorotan Penulisan: Analisis Falsafah Pendidikan Kebangsaan 2

  3.0 Pernyataan Masalah 3

  4.0 Objektif dan Persoalan 4

  5.0 Metadologi 4

  6.0 Analisis Dapatan dan Perbincangan

  6.1 Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) 5-8

  6.2 Falsafah Pendidikan Barat (FPB) 9-12

  6.3 Pengaruh Falsafah Pendidikan Barat terhadap pembentukan

  Falsafah Pendidikan Kebangsaan 12-15

  7.0 Penutup 15

  Bibliografi 16-17

 • 8/17/2019 ABSTRAK sebenar

  3/19

  1

  ABSTRAK

  Perubahan yang sering berlaku dalam aliran-aliran falsafah pendidikan adalah cukup menarik

  untuk dipelajari dan diambil sebagai iktibar dan begitu juga dengan sejarah pembentukan

  pendidikan adalah sangat menarik untuk diketahui sebagai pengetahuan sepanjang hayat.

  Peranan pendidikan sebagai salah satu usaha untuk membekalkan ilmu kepada masyarakat

  adalah sangat penting dalam pembangunan manusia dan tamadun. Asas-asas dalam pemikiran

  aliran-aliran falsafah mempunyai banyak perkaitan dengan falsafah pendidikan kebangsaan.

  Penulisan esei ilmiah ini adalah bertujuan untuk membincangkan Falsafah Pendidikan Barat

  yang telah dijadikan sebagai asas kepada pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Oleh

  itu, persoalan yang ingin dijawab melalui penulisan ini ialah apakah pengaruh Falsafah

  Pendidikan Barat terhadap pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Oleh itu juga, satu

  analisis deskriptif berkenaan dengan pengaruh Falsafah Pendidikan Barat terhadap pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan telah diberikan dengan lebih lanjut.

  1.0 Pengenalan

  Falsafah pendidikan adalah sesuatu perkara yang sangat penting dalam pelaksanaan

  sesuatu sistem pendidikan. Setiap negara mempunyai falsafah-falsafah yang berbeza yang

  digunakan dan ianya tidak sama atau berbeza dengan negara lain. Menurut Abd. Fatah Hasan

  (2001), falsafah pendidikan ialah suatu kepercayaan, pegangan atau prinsip am yang

  membincangkan pelbagai hal mengenai pendidikan dan pengajaran yang perlu dilaksanakan

  atau dijalankan di sekolah atau di dalam bilik-bilik darjah. Pendidikan dan kehidupan berkait

  rapat kerana pendidikan menentukan corak serta mutu kehidupan manusia. Pendidikan yang

  utuh dan baik akan melahirkan manusia dan juga bangsa yang kuat dan mulia. Sebaliknya,

  pendidikan yang lemah dan rapuh mengakibatkan manusia dan bangsa itu menjadi rendah dan

  hina. Di Malaysia, konsep pendidikan ditafsir daripada Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK)

  yang telah diumumkan secara rasmi pada tahun 1988. Falsafah Pendidikan Kebangsaan

  merupakan falsafah yang akan menentukan haluan, asas dan sumber aspirasi bagi semua usaha

  dan rancangan dalam bidang pendidikan.

 • 8/17/2019 ABSTRAK sebenar

  4/19

  2

  2.0 Sorotan Penulisan: Analisis konteks Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan

  Falsafah Pendidikan Barat

  Sorotan kajian merupakan sebuah pernyataan atau fakta yang menyokong sesuatu objektif.

  Ia membuktikan bahawa teori yang digunakan bukanlah hanya rekaan. Di dalam sorotan

  kajian ini, ia mengandungi penyataan yang berkaitan dengan tajuk yang dipilih oleh penyelidik.

  Sumber-sumber kajian diambil daripada buku, artikel dan jurnal.

  Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) merupakan sebuah falsafah yang telah

  diperkenalkan pada tahun 1988. Falsafah Pendidikan Kebangsaan merupakan falsafah yang

  telah melalui beberapa pembaharuan atau penambahbaikkan dari Falsafah Pendidikan Negara.

  Falsafah Pendidikan Kebangsaan merupakan falsafah yang menjadi landasan kepada sistem

  pendidikan kebangsaan. Falsafah tersebut merupakan sebuah gambaran kepada cita-cita serta

  hala tuju kepada semua usaha dan perjuangan rakyat negara ini melalui proses pendidikan. Namun begitu, hasrat yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan mungkin

  tidak dapat dicapai atau direalisasikan sekiranya ianya tidak difahami dan tidak dihayati serta

  dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh oleh semua pihak yang terlibat secara langsung dan

  tidak langsung.

  Falsafah Pendidikan Barat pula merupakan falsafah yang bersifat umum. Falsafah

  tradisional dan moden merupakan pembahagian bagi Falsafah Pendidikan Barat. Kedua-dua

  falsafah tradisional dan falsafah moden adalah berbeza dari segi matlamat dan kaedah.

  Falsafah tradisional mengambil kira bahawa matlamat adalah di luar kawalan individu di mana

  manusia bebas memilih kaedah untuk mencapai matlamat. Bagi falsafah moden pula, individu

  dipercayai dapat atau mampu untuk menentukan matlamat dan kaedah untuk mencapai

  matlamat.

  Pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dikatakan mempunyai perkaitan dengan

  Falsafah Pendidikan Barat. Dipercayai terdapat beberapa aliran di dalam Falsafah Pendidikan

  Barat mempunyai kaitan dengan huraian-huraian yang terdapat dalam Falsafah Pendidikan

  Kebangsaan. Aliran yang dimaksudkan adalah aliran dari falsafah tradisional dan falsafah

  moden. Oleh itu, analisis lebih mendalam dilakukan untuk mendapat maklumat berkaitan

  dengan aliran-aliran Falsafah Pendidikan Barat yang telah mempengaruhi pembentukan

  Falsafah Pendidikan Kebangsaan di Negara ini.

 • 8/17/2019 ABSTRAK sebenar

  5/19

  3

  3.0 Pernyataan Masalah

  Falsafah Pendidikan Kebangsaan merupakan falsafah yang menggambarkan hasrat negara

  untuk menghasilkan warganegara yang baik iaitu insan yang berilmu, berakhlak mulia,

  bertanggungjawab, berketrampilan, sejahtera diri dan mampu menjaga keharmonian keluarga,

  masyarakat dan negara. Hasrat negara ini telah dijayakan melalui pendidikan yang merupakan

  proses yang berterusan. Pendidikan di sekolah perlulah berasaskan kepada Falsafah

  Pendidikan Kebangsaan iaitu seimbang dari seluruh aspek iaitu intelek, rohani, emosi dan

  jasmani.

  Masalah yang berbangkit adalah pada hari ini, pendidikan di sekolah adalah tidak

  mengikut atau tidak berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Timbul isu seperti

  “Masalah 3m di Malaysia. Pelajar? Guru? Sistem?”. Pendedahan 60 peratus pelajar tahap satu

  di sekolah seluruh negara masih belum dapat menguasai kemahiran asas membaca, menulisdan mengira (3M) oleh bekas Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin sangat

  mengejutkan rakyat negara ini. Menurut salah seorang tokoh pendidikan, Profesor Emeritus

  Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim berkata, keadaan ini berlaku mungkin berpunca kerana guru zaman

  sekarang hanya menolong pelajar membuat persiapan menghadapai peperiksaan sahaja tetapi

  tidak mendidik (Berita Semasa). Ia juga dipercayai berlaku kerana pihak sekolah dan pihak

  guru lebih menumpukan kepada pencapaian akademik dengan harapan untuk menaikan tahap

  “A” dalam mata pelajarannya. Ini menyebabkan pelajar hanya memberi fokus kepada bidang

  akademik sahaja dan bertungkus-lumus untuk mendapatkan “A” dalam peperiksaan. Hal ini

  telah menyebabkan pelajar hanya cemerlang dalam akademik dan bukan dalam sukan atau

  kokurikulum yang lain.

  Kelemahan sistem pembelajaran sekarang juga menyebabkan guru-guru tidak dilatih

  dengan sempurna untuk benar-benar menjadi seorang pendidik. Mengulas isu yang sama,

  Presiden Majlis Permuafakatan Persatuan Ibu Bapa dan Guru nasional (PIBGN), Prof. Madya

  Dr. Mohd Ali Hassan berkata, beliau terkejut dengan perkembangan itu dan menganggap

  masalah tersebut tidak bleh dipandang ringan. Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan

  Kebangsaan (NUTP) Hashim Adnan pula berpendapat, masalah itu timbul kerana Malaysia

  masih kekurangan program televisyen yang kreatif untuk menarik minat kanak-kanak (Berita

  Semasa)

 • 8/17/2019 ABSTRAK sebenar

  6/19

  4

  4.0 Objektif dan Persoalan

  4.1 Objektif

  Secara umumnya, penulisan esei ilmiah ini adalah bertujuan untuk menganalisis pengaruh

  Falsafah Pendidikan Barat terhadap pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Secara

  khususnya, penulisan esei ilmiah ini adalah bertujuan untuk:

  i. Mengenalpasti latar belakang Falsafah Pendidikan Kebangsaan

  ii. Mengenalpasti komponen-komponen Falsafah Pendidikan Kebangsaan

  iii. Mengenalpasti latar belakang Falsafah Pendidikan Barat

  iv. Mengenalpasti aliran-aliran dalam Falsafah Pendidikan Barat

  4.2 Persoalan

  i. Bagaimanakah Falsafah Pendidikan Kebangsaan ditubuhkan?ii. Apakah komponen-komponen yang terdapat di dalam Falsafah Pendidikan

  Kebangsaan?

  iii. Bagaimanakah Falsafah Pendidikan Barat ditubuhkan?

  iv. Apakah aliran-aliran yang terdapat dalam Falsafah Pendidikan Barat?

  5.0 Metadologi

  Bagi mendapatkan maklumat yang mencukupi bagi analisis yang dijalankan, pengkaji telah

  menggunakan kaedah resensi perpustakaan untuk mengumpul data. Kajian telah dilakukan

  dengan membuat pencarian buku-buku ilmiah di Perpustakaan Tunku Bainun Universiti

  Pendidikan Sultan Idris (UPSI), bahan-bahan dari laman web dan bahan sekunder.

  Bahan-bahan yang dijadikan sebagai bahan rujukan adalah seperti buku, artikel, jurnal dan

  sumber internet. Kaedah ini dapat membantu pengkaji dalam menghasilkan dapatan kajian dan

  objektif kajian tercapai.

  Kajian perpustakaan merupakan kajian yang melibatkan penghasilan sebuah penulisan

  yang bertujuan untuk mengulas isi ilmu termasuklah penemuan kajian dan juga secara teorinya

  dan kaedah sumbangan berkaitan dengan sesuatu topik. Kajian perpustakaan merupakan

  sebuah kajian yang brasaskan sumber sekunder dan ianya tidak melaporkan apa-apa kajian

  baru mahupun asli. Kebiasaannya ia dikaitkan dengan kajian yang bersifat akademik.

 • 8/17/2019 ABSTRAK sebenar

  7/19

  5

  6.0 Analisis Dapatan dan Perbincangan

  6.1 Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK)

  Falsafah Pendidikan Negara lahir atau diwujudkan hasil daripada proses yang agak

  panjang iaitu satu proses pembinaan bangsa dan negara Malaysia semenjak merdeka lagi.

  Sejak itu, pelbagai usaha telah diambil kira bagi membina satu sistem pendidikan yang

  berteraskan falsafah, budaya dan nilai “Bangsa Malaysia” sendiri dan berdasarkan matlamat

  pembangunan yang sesuai dengan keadaan dan keperluan bangsa kita. Di Malaysia, falsafah

  pendidikan negara telah difikirkan sejak awal 1980-an lagi dan telah diistiharkan pada tahun

  1988. Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan dasar pelajaran yang diterbitkan

  pada 1979 adalah sebuah permulaan kepada pembentukan Falsafah Pendidikan Negara yang

  lebih jelas.

  Pernyataan Falsafah Pendidikan Negara adalah seperti berikut:“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi

  potensi secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan

  harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan.

  Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan,

  berakhlak mulia, bertanggungjawab, berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi

  sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan keluarga”

  (Kementerian Pendidikan Malaysia, 1988)

  Dalam Akta Pendidikan 1996, Falsafah Pendidikan Negara mengalami sediki tambahan

  dalam perkataannya dan kemudiannya dikenali sebagai Falsafah Pendidikan kebangsaan

  (FPK):

  “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi

  potensi secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan

  harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan.

  Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan,

  berakhlak mulia, bertanggungjawab, berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi

  sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.”

  (Kementerian Pendidikan Malaysia, 1996)

  Falsafah Pendidikan Kebangsaan merupakan sebuah falsafah yang digubal dengan

  mengambil kira seluruh aspek yang berkaitan dengan keperluan-keperluan individu,

 • 8/17/2019 ABSTRAK sebenar

  8/19

  6

  masyarakat dan negara (Mok Soon Sang 1993). Penggubalannya juga memerlukan

  pertimbangan dibuat ke atas kes beberapa faktor iaitu faktor agama yang dianuti oleh rakyat,

  faktor sosial yang meliputi struktur masyarakat dan kebudayaannya, faktor politik yang

  menentukan ideologi negara yang juga mempengaruhi dasar pendidikan, faktor ekonomi yang

  mempengaruhi matlamat pendidikan dalam usaha membawa pembangunan dan kemajuan

  negara, faktor individu yang berkaitan dengan keperluan-keperluan asas dan faktor sejagat

  yang berkaitan dengan pandangan dan visi sedunia, perkembangan pendidikan antarabangsa

  dan keupayaan rakyat memberi sumbangan ke arah persefahaman antarabangsa

  Prinsip-prinsip Falsafah Pendidikan Kebangsaan

  Berdasarkan kepada pernyataan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, terdapat 15 huraian

  secara ringkas berkaitan dengan prinsip-prinsip Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Yang pertama adalah pendidikan satu usaha yang berterusan. Pendidikan merupakan proses

  pemerolehan dan perpindahan pengetahuan, nilai-nilai murni, adab dan akhlak serta

  kemahiran-kemahiran dari satu generasi ke satu generasi. Prinsip kedua adalah perkembangan

  potensi individu. Potensi merupakan bakat dan keupayaan yang dianugerahkan oleh Tuhan

  pada seseorang indidvidu sejak dilahirkan. Potensi meliputi aspek-aspek intelek, rohani, emosi

  dan jasmani yang perlu dicungkil, diperkembang dan dipertingkatkan secara berterusan

  melalui proses pendidikan. Ketiga, prinsip Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah

  perkembangan menyeluruh dan bersepadu. Pengembangan potensi individu dilakukan ke

  peringkat optimum dengan cara mengintegrasikan bakat dan kebolehannya yang saling berkait

  antara satu sama lain.

  Prinsip keempat adalah insan harmonis yang seimbang. Falsafah Pendidikan Kebangsaan

  merupakan falsafah yang bertujuan untuk mewujudkan manusia yang baik dan sempurna.

  Manusia yang dimaksudkan adalah insan yang memiliki kedamaian jiwa, personaliti yang

  tidak bercanggah di antara akal, rohani dan jasmani serta boleh menyeimbangkan unsur-unsur

  akal, rohani dan emosi serta jasmani secara serentak, selaras dan sentiasa terikat kepada

  kepercayaan serta kepatuhan kepada Tuhan. Prinsip kelima adalah unsur intelek. Unsur intelek

  ini meliputi aspek-aspek seperti hikmah, daya pemikiran yang logik, analitis, kreatif dan

  inovatif serta ilmu pengetahuan yang benar. Keenam, unsur rohani dan emosi yang meliputi

  aspek keyakinan terhadap Tuhan, kepercayaan beragama, kemantapan jiwa, penghayatan

 • 8/17/2019 ABSTRAK sebenar

  9/19

  7

  nilai-nilai murni dan norma masyarakat, berbudi pekerti mulia, berbakti dan berkorban untuk

  negara. Prinsip ketujuh adalah unsur jasmani yang merujuk kepada kecergasan fizikal,

  kesihatan diri, pemanafaatan anggota dan tenaga fizikal. Kelapan adalah kepercayaan dan

  kepatuhan kepada Tuhan. Ini bermakna seseorang individu yakin bahawa manusia dan alam

  tidak terjadi secara tersendiri tetapi ada Penciptanya dan hukum-hukum alam adalah

  hukum-hukum Tuhan dan manusia dianjurkan mengkaji fenomena alam. Manusia hendaklah

  memikul amanah dan bertanggungjawab kepada Tuhan dalam mentadbir dan memakmurkan

  alam.

  Kesembilan pula adalah rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Ini bermakna

  penduduk Malaysia memiliki ilmu yang benar dan menggunakannya untuk manfaat diri dan

  orang lain. Ke-10 adalah rakyat Malaysia yang berketrampilan. Rakyat yang mempunyai ilmu

  pengetahuan dan kemahiran tinggi sentiasa rela memberikan sumbangannya demi kemajuandan kesejahteraan agama, bangsa dan negara. Ke-11 adalah rakyat Malaysia yang berakhlak

  mulia. Ini merujuk kepada penduduk yang memiliki tingkah laku yang baik hasil dari

  dorongan di dalam jiwa. Proses pembentukan akhlak hendaklah berteraskan ilmu, keyakinan

  dan amalan. Prinsip ke-12 adalah rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. Prinsip

  bertanggungjawab ini bermakna penduduk hendaklah amanah terhadap Tuhan, Negara,

  masyarakat dan diri dan seterusnya mereka akan melaksanakan tugas dan tanggungjawab

  dengan baik. Prinsip ke-13 adalah rakyat Malaysia yang berkeupayaan menikmati

  kesejahteraan diri. Pendidikan hendaklah menghasilkan individu yang berupaya mencapai

  keseimbangan dan keharmonian diri dan dengan itu akan memiliki jiwa yang tenang, damai

  dan sejahtera. Prinsip ke-14 pula adalah rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan yang

  bermaksud penduduk Malaysia rela berbakti dan berkorban untuk masyarakat dan negara dan

  prinsip ke-15 adalah keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Pendidikan

  adalah bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Malaysia yang makmur dan sejahtera hasil

  daripada hubungan yang harmonis di antara penduduk dengan Tuhan, penduduk sesama

  penduduk dan penduduk dengan alam.

  Tuntasnya, pendidikan hendaklah dapat membina kesedaran masyarakat tentang

  ketuhanan dan kesediaan untuk mematuhi-Nya. Sejajar atau seiring dengan falsafah yang

  berpaksikan kepada ketuhanan, pendidikan berhasrat untuk melahirkan rakyat yang berilmu,

  berakhlak, bertanggungjawab serta boleh menikmati kebahagiaan hidup dan sedia berbakti

 • 8/17/2019 ABSTRAK sebenar

  10/19

  8

  untuk mesyarakat dan negara.

  Konsep Asas Falsafah Pendidikan Kebangsaan

  Konsep asas Falsafah Pendidikan Kebangsaan merangkumi aspek ontologi iaitu teori

  kejadian, epistemologi iaitu teori ilmu dan aspek aksiologi iaitu teori nilai. Aspek ontologi

  iaitu teori kejadian yang merujuk kepada aliran falsafah yang meneliti hakikat kewujudan

  manusia, makhluk-makhluk lain, alam semesta dan Tuhan. Analisis decara sistematik dan

  logik tentang persoalan sifat semual jadi alam semesta dan makhluk-makhluk dalam alam,

  kewujudan dan kekuasaan Tuhan dan keupayaan akal dan hasil fikiran manusia. Epistemologi

  pula merupakan falsafah yang bersifat inkuiri tentang kebenaran dan jenis ilmu pengetahuan

  yang dipelajari, samada dalam situasi pendidikan formal ataupun yang bukan formal dengan

  menghuraikan takrif, punca, sumber dan peranan ilmu. Bagi aksiologi pula iaitu teori nilai, iamerupakan cabang falsafah yang menganalisis sifat, punca dan kepentingan nilai-nilai. Ia

  ternasuk etika iaitu tentang peradaban moral dan estetika iaitu tentang kesenian dan kehalusan

  pekerti dan kejadian alam dan manusia.

  Rangka Pelaksanaan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

  Hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah ingin melahirkan insan yang seimbang

  dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Falsafah Pendidikan Kebangsaan

  adalah berteraskan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan yang Maha Esa.

  Pengoperasian Falsafah Pendidikan Kebangsaan pula menjelaskan bagaimana aspirasi yang

  terkandung dalam falsafah tersebut dilaksanakan di dalam program pendidikan bagi semua

  peringkat iaitu peringkat prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah dan pengajian tinggi,

  corak dan proses pendidikan. Seterusnya adalah hasil. Sebagaimana yang dihasratkan oleh

  Falsafah Pendidikan Kebangsaan, kesan terakhir pendidikan adalah ingin melahirkan rakyat

  Malaysia yang mempunyai kepercayaan kepada Tuhan, patuh kepada ajaran agama, berilmu

  pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab serta berkeupayaan

  mencapai kesihatan, keselamatan dan kesejahteraan diri. Disamping itu, ia juga ingin

  melahirkan rakyat yang mampu memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran

 • 8/17/2019 ABSTRAK sebenar

  11/19

  9

  6.2 Falsafah Pendidikan Barat

  Falsafah Pendidikan Barat merupakan salah satu falsafah pendidikan yang telah dilahirkan

  daripada mazhab falsafah umum Barat. Falsafah Pendidikan Barat membincangkan

  aspek-aspek pendidikan yang telah muncul di dalam masyarakat barat. Falsafah Pendidikan

  Barat telah dibahagikan kepada dua iaitu tradisional dan moden. Falsafah Pendidikan Barat

  Tradisional terbahagi kepada aliran perenialisme dan aliran essensialisme manakala bagi

  Falsafah Pendidikan Barat Moden pula terdiri daripada aliran progresivisme, aliran

  rekonstruktivisme dan aliran eksistensialisme.

  Falsafah Pendidikan Barat Tradisional

  Falsafah Pendidikan Barat Tradisional melibatkan dua jenis aliran iaitu Aliran

  Perenialisme dan Aliran Essensialisme. Aliran Perenialisme merupakan sebuah aliran yangdapat dirumuskan sebagai aliran yang membentuk keperibadian serta pembentukkan

  unsur-unsur rasionaliti dalam diri para pelajar. Terdapat empat aspek yang diberi penekanan

  berdasarkan aliran tersebut iaitu jenis kurikulum yang digunakan, peranan guru, peranan para

  pelajar dan kaedah mengajar. Kurikulum yang diketengahkan adalah berkaitan dengan bidang

  kemanusiaan dan juga kesusasteraan dan tokoh-tokoh bagi aliran tersebut juga menyatakan

  bahawa kurikulum yang digunakan haruslah dipraktikkan secara sama rata bagi semua pelajar.

  Bidang-bidang tersebut merupakan bidang yang mengandungi sifat ketelusan yang kukuh

  berkaitan dengan fitrah manusia dan antara mata pelajaran yang dicadangkan adalah

  matematik, bahasa, sastera, seni dan sains. Guru turut memainkan peranan bagi Aliran

  Perenialisme. Guru bertanggungjawab dalam menyampaikan maklumat dan pengetahuan

  kepada para pelajar. Begitu juga dengan pelajar, memainkan peranan sebagai seorang yang

  menerima maklumat yang disampaikan oleh guru. Kedua-dua pihak perlu memainkan peranan

  dan saling memerlukan antara satu sama lain untuk memastikan penyampaian maklumat

  adalah berkesan. Kaedah pengajaran yang diberi penekanan adalah kaedah didaktik dimana

  guru akan mengajar dan pelajar akan mendengar serta belajar segala isi yang disampaikan

  tanpa sebarang soalan. Ini bermakna guru mempunyai suatu kuasa pakar dan tidak akan

  memberi layanan terhadap sebarang pendangan pelajar mereka. Keadah ini juga dikenali

  sebagai “ One-way Communication ”.

  Aliran Esensialisme pula merupakan sebuah aliran yang menumpukan kepada

 • 8/17/2019 ABSTRAK sebenar

  12/19

  10

  perkara-perkara asas sahaja, iaitu apa yang perlu diketahui seseorang individu agar menjadi

  ahli masyarakat yang produktif. Matlamat pendidikan bagi Aliran Esensialisme adalah

  pengajaran maklumat berbentuk fakta yang perlu dipelajari, dihayati dan disimpan oleh murid

  serta penghayatan budaya. Aliran Esensialisme turut memberi tumpuan atau mementingkan

  empat aspek iaitu jenis kurikulum, peranan guru, peranan murid dan kaedah mengajar.

  Dari aspek kurikulum, Aliran Esensialisme memberi penekanan terhadap kemahiran asas

  seperti membaca, mengira dan menulis (3M). Matapelajaran seperti sains, sejarah, seni dan

  muzik merupakan mata pelajaran yang wajib dipelajari. Pada masa yang sama juga penerapan

  nilai-nilai masyarakat turut dipelajari melalui kurikulum. Ini termasuklah nilai-nilai sosial dan

  kebudayaan golongan kelas atasan dalam masyarakat dan nilai-nilai politik. Guru merupakan

  individu yang dianggap sebagai pakar dalam pelbagai disiplin dan sebagai role model yang

  perlu dicontohi. Guru adalah golongan yang perlu diberi penghormatan diatas penguasaan,kepakaran dan kewibawaannya sebagai seorang guru. Menurut Brickman (1958), ahli-ahli

  essensialisme meletakkan guru-guru ditengah-tengah alam pendidikan. Bahan pengajaran yang

  diguna pakai atau kurikulumnya dalam proses pendidikan adalah ditetapkan oleh guru. Oleh

  sebab itu, mereka mengganggap bahawa inisiatif dalam pendidikan terletak di bahu guru dan

  bukan di bahu pelajar. Guru juga bertanggungjawab dalam mengajar nilai-nilai tradisional

  selain daripada menjadi model bernilai yang dicontohi. Pelajar memainkan peranan untuk

  menumpukan perhatian dan berusaha bagi mencapai kejayaan dalam bidang akademik. Usaha

  pelajar untuk memperoleh ilmu perlulah dipupuk untuk kebaikan mereka sendiri. Dari kaedah

  mengajar pula, kaedah yang digunakan adalah kaedah didaktik 1 iaitu pelajar tidak digalakkan

  untuk terlibat dalam proses spekulasi reflektif yang dilihat sebagai satu perkara yang hanya

  membuang masa sahaja.

  Falsafah Pendidikan Barat Moden

  Falsafah Pendidikan Barat Moden melibatkan tiga jenis aliran iaitu Aliran Progresivisme,

  Aliran Rekonstruktivisme dan Aliran Eksistensialisme. Aliran Progresivisme merupakan

  sebuah aliran yang telah diperkembangkan daripada Aliran Pragmatisme. Aliran ini

  berpendapat bahawa perubahan dilihat sebagai intipati bagi realiti. Ilmu dipercayai bersifat

  relatif dan tentatif bagi menerangkan realiti masa kini dan tidak boleh dianggap sebagai benar

  1 Kaedah didaktik: Istilah didactic yang berasal dari kata didasco, didaskein yang merujuk kepada bagaimana caramembimbing kegiatan belajar murid dengan berkesan

 • 8/17/2019 ABSTRAK sebenar

  13/19

  11

  buat selama-lamanya kerana masih boleh diubah. Pendidikan dikatakan bermatlamat untuk

  menyediakan murid agar mampu melakukan penyesuaian terhadap perubahan dalam

  kehidupan seharian. Menurut ahli-ahli falsafah Aliran Progresivisme, ilmu hanyalah

  merupakan satu keterangan tentatif yang berpadanan dengan realiti masa kini. Aliran tersebut

  mempunyai pendangan yang tersendiri dari aspek tumpuan jenis kurikulum, peranan guru,

  peranan murid dan kaedah mengajar. Kurikulum bagi aliran tersebut adalah ianya memberi

  peluang kepada pelajar untuk membuat pilihan berkaitan dengan mata pelajaran yang mereka

  ingin pelajari. Pembelajaran dikatakan lebih berkesan kerana pelajar dapat memaksimumkan

  kebolehan mereka dan juga potensi diri mereka dengan adanya peluang untuk mempelajari apa

  yang mereka minati. Guru pula berperanan sebagai seorang pembimbing dan membantu para

  pelajar bagi menangani masalah dalam persekitaran yang sentiasa berubah-ubah. Guru adalah

  seorang pengurus yang bertanggungjawab bagi mewujudkan suasana pembelajaran yangkondusif serta membimbing pelajar ke arah yang produktif. Kaedah pengajaran yang diberi

  penekanan adalah pendekatan induktif yang memberi peluang kepada para pelajar untuk

  memberi penjelasan bagi isu-isu berkaitan dengan pendidikan yang timbul sera meningkatkan

  pemahaman mereka berkaitan dengan fenomena yang berlaku dalam persekitaran mereka yang

  sentiasa berubah-ubah.

  Aliran Rekonstruktivisme pula berkaitan dengan proses membina dan membaiki semula

  masyarakat. Tujuan utama pendidikan adalah menghapuskan penyakit sosial dan mengasaskan

  corak budaya baru. Matlamat utama aliran ini adalah manusia dan pembaharuan dan

  perubahan. Sekolah telah dilihat sebagai pemangkin penting untuk meningkatkan keadaan

  manusia melalui pembaharuan pendidikan dan sosial. Aliran ini berusaha untuk menggunakan

  sekolah untuk mencipta sebuah masyarakat baru. Agen kepada pembaharuan dan penyelesaian

  bagi masalah sosial dalam kalangan masyarakat adalah guru dan pelajar. Kandungan

  kurikulum dalam pendidikan terdiri daripada pelbagai masalah dari segi sosial, ekonomi,

  politik yang dihadapi manusia dan meliputi juga masalah peribadi dan sosial yang dihadapi

  oleh pelajar. Kaedah yang digunakan bagi penyelesaian masalah adalah kaedah organisasi

  berstruktur yang terdapat dalam disiplin sains sosial dan proses siasatan atau penyelidikan

  saintifik. Guru perlu berperanan dalam menyedarkan pelajar dengan masalah yang dihadapi

  oleh manusia, membantu mereka mengenalpasti masalah yang ingin diberi perhatian atau

  tumpuan oleh para pelajar dan memastikan bahawa pelajar mempunyai kemahiran yang akan

 • 8/17/2019 ABSTRAK sebenar

  14/19

  12

  membolehkan mereka mengatasi masalah. Kaedah mengajar yang digunakan adalah

  berpusatkan pelajar dimana pelajar akan menyelesaikan masalah melalui aktiviti,

  sumbangsaran, main peranan dan simulasi.

  Aliran Eksistensialisme pula lebih berfokuskan kepada fitrah kewujudan manusia.

  Seseorang manusia perlualh bertanggungjawab terhadap diri mereka sendiri dan mereka

  mempunyai kebebasan untuk menentukan matlamat serta membuat keputusan sendiri tanpa

  merujuk kepada sebarang autoriti luar. Berpegang kepada konsep tersebut, sistem sekolah dan

  guru tidak mempunyai hak bagi menekankan matlamat pendidikan kepada murid. Oleh itu,

  matlamat pendidikan tidak digariskan. Ahli-ahli falsafah bagi aliran tersebut tidak menyokong

  kurikulum yang memperuntukkan pelajar untuk menguasai keputusan dan generalisasi yang

  dibuat oleh orang lain sebaliknya mereka suka kepada kurikulum yang menggalakkan

  pembentukan realiti perseorangan bagi setiap individu. Guru pula hanya memainkan peranansebagai pemangkin yang memberi peluang pendidikan bagi pelajarnya untuk meluahkan

  perasaan dan emosi dan kaedah pengajaran yang digunakan adalah berpusatkan aktiviti serta

  berpusatkan pelajar.

  6.3 Pengaruh Falsafah Pendidikan Barat terhadap pembentukan Falsafah

  Pendidikan Kebangsaan

  Apakah pengaruh yang telah dibawa oleh Falsafah Pendidikan Barat terhadap

  pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan? Terdapat beberapa aliran falsafah Falsafah

  Pendidikan Barat Tradisional dan Moden yang telah mempengaruhi pembentukan Falsafah

  Pendidikan Kebangsaan. Menurut Tajul dan Nuraini (1992), sumbangan kurikulum

  essensialisme yang dapat dilihat dalam perkembangan sistem pendidikan di Malaysia ialah

  guru sebagai model, penerapan nilai-nilai murni dalam setiap mata pelajaran, mata pelajaran

  dibahagikan kepada teras dan elektif dimana menggambarkan mata pelajaran penting dan

  kurang penting seperti pelaksanaan KBSM dan penekanan 3M dalam pelaksanaan KBSR

  (Abdul Rahman dan Zakaria Kasa, 1986). Matlamat bagi pendidikan di Malaysia adalah untuk

  menyatupadukan rakyat dan dapat membekalkan pekerja-pekerja mahir untuk pembangunan

  ekonomi Negara serta melahirkan rakyat yang berdisiplin. Matlamat tesebut adalah kesan

  daripada fahaman essensialisme yang menganggap individu sebagai alat demi kepentingan

  pembangunan Negara daripada individu.

 • 8/17/2019 ABSTRAK sebenar

  15/19

  13

  Menurut Mok Soon Sang (2010) pula bagi Aliran Parenialisme, ianya juga bermatlamat

  untuk menyatupadukan rakyat dan dapat membekalkan pekerja-pekerja mahir untuk

  pembangunan ekonomi Negara serta melahirkan rakyat yang berdisiplin. Matlamat ini dikira

  sebagai lebih mengutamakan Negara daripada individu itu sendiri dan ia menunjukkan sistem

  pendidikan lama di Malaysia bersifat tradisional. Falsafah yang terlalu progresif tidak sesuai

  untuk diserapkan dalam Dasar Pendidikan Negara kita, namun begitu, beberapa prinsip dalam

  Aliran Parenialisme boleh diterima dan dipilih kerana aliran parennialisme mementingkan

  nilai. Tertanamnya nilai-nilai dalam diri pelajar akan dapat menyeimbangkan antara

  pembangunan manusia sebagai insan dan kemajuan sains dan teknologi. Tambahan pula,

  Aliran Parennialisme dipercayai dapat membantu melahirkan rakyat yang berkualiti. Sama

  seperti matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang mengharapkan penerapan nilai-nilai

  kepada pelajar agar mereka menjadi masyarakat yang berakhlak mulia.Aliran Progresivisme pula menekankan galakkan terhadap hubungan sosial dan kehidupan

  demokratik sebagai objektif pendidikannya. Walaupun falsafah pendidikan progresivisme

  tidak diamalkan secara sepenuhnya di Negara ini tetapi secara tidak langsung kita dapat

  melihat perkaitannya dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu untuk melahirkan

  masyarakat yang berilmu pengetahuan dan bertanggungjawab serta usaha mewujudkan

  masyarakat yang maju dan berilmu. Aliran ini mahukan perkembangan para pelajar dari segi

  intelek dan fizikal dan oleh sebab itu, pelajar telah diberikan kuasa dan kebebasan untuk

  mengembangkan bakat dalam pembelajaran mereka. Pelajar diberi kebenaran untuk meneroka

  dan menyelesaikan masalah dan juga diberi pendedahan tentang masalah yang timbul

  diperingkat global. Ia akan melahirkan sikap yang berkeyakinan dalam diri pelajar dan mereka

  akan bersedia dari segi fizikal dan mental untuk menghadapi dugaan dan cabaran pada masa

  akan datang (Abdul Rahman dan Zakaria Kasa, 1986). Progresivisme amat mementingkan

  operasi penyelidikan dan aliran ini mempercayai ianya akan dapat melahirkan masyarakat

  saintifik, progresif dan inovatif agar dapat menyumbang dalam perkembangan teknologi

  Negara. Aliran progresivisme telah memberi sedikit aspirasi terhadap pembentukan falsafah

  pendidikan dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan telah menyatupadukan antara

  perkembangan potensi pelajar yang seimbang serta unsur spiritual. Falsafah Pendidikan

  Kebangsaan mempercayai bahawa kemajuan tanpa agama akan menyebabkan manusia hilang

  pedoman serta nilai dalam diri akan terhakis dan menjadikan manusia bersifat ego.

 • 8/17/2019 ABSTRAK sebenar

  16/19

  14

  Berdasarkan maklumat berkaitan dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah

  Pendidikan Barat dan juga perkaitan diantara kedua-dua falsafah tersebut, jelas bahawa

  Falsafah Pendidikan Barat mempengaruhi pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dari

  aspek-aspek tertentu. Falsafah pendidikan essensialisme, parenialisme dan progresivisme

  merupakan aspek pendidikan yang telah mempengaruhi tebentuknya Falsafah Pendidikan

  Kebangsaan. Hanya beberapa ciri-ciri yang sesuai sahaja yang diambil kira dan diserap ke

  dalam sistem pendidikan di Malaysia. Falsafah Pendidikan Kebangsaan merupakan gabungan

  daripada aspek-aspek nilai yang baik yang terdapat dalam aliran falsafah pendidikan

  tradisional dan moden. Pendekatan yang diambil oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan ini

  boleh dipanggil sebagai falsafah pendidikan eklektisisme yang berasal daripada perkataan

  eclectic yang membawa maksud memilih daripada pelbagai sistem atau falsafah atau tercipta

  daripada pelbagai sumber. Dengan adanya sistem pendidikan sekarang, diharapkan ianya dapatmenghasilkan individu dan masyarakat yang berilmu pengetahuan, luhur dan mulia dari segi

  rohani, sihat dan kebersih dari segi mental dan fizikal serta dapat memberi bakti kepada

  agamanya, bangsanya dan Negara dan seterusnya dapat menyumbangkan tenaga kearah

  menjadikan Malaysia sebagai sebuah Negara maju pada tahun 2020.

  Keharmonian, kesejahteraan dan kemakmuran sesebuah Negara amat bergantung kepada

  masyarakat dan juga rakyat yang hidup di dalamnya sama seperti yang dipentingkan dalam

  aliran parenialisme iaitu kerasionalan dalam matlamat sistem pendidikan untuk memperbaiki

  status manusia. Bagi mencapai matlamat masyarakat harus memperbaiki status dan kualitinya

  dan dengan cara ini mereka akan mampu berfungsi dengan baik dan bukan sekadar mengejar

  kebendaan sahaja tetapi memperbaiki diri untuk menjadi seseorang yang mencapai tahap

  kenali diri dan tahap kerasionalan yang tinggi. Abdul Rahman dan Zakaria Kasa (1986)

  menyatakan disamping mengejar pembangunan kemajuan sains dan teknologi, industri

  seharusnya mengekalkan nilai kemanusiaan yang murni. Wawasan bagi falsafah pendidikan

  adalah untuk melahirkan rakyat yang berakhlak, bermoral, beretika dan berestetika dan ianya

  hampir tepat dengan sebahagian pemikiran parenialisme.

  Dalam aliran falsafah pendidikan progresivisme pula, ianya merupakan satu hala tuju

  yang bebas dalam sesuatu proses pembelajaran. Aliran tersbut ingin melihat pelajar bebas

  membesar dan berkembang melalui pengalaman yang digunakan sebagai kaedah dalam

  pembelajaran wujudnya suatu perkaitan diantara falsafah progresivisme dengan falsafah

 • 8/17/2019 ABSTRAK sebenar

  17/19

  15

  pendidikan kebangsaan bagi mencapai matlamat pendidikan tetapi falsafah pendidikan

  kebangsaan lebih menyeluruh dalam mewujudkan masyarakat yang berilmu dan seimbang dari

  segi intelek, rohani, jasmani dan emosi dimana manusia diletakkan sebagai insan dan

  pendidikan berpaksikan Tuhan.

  7.0 Penutup

  Falsafah Pendidikan Barat merupakan sebuah falsafah yang memainkan peranan penting

  terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia. Falsafah Pendidikan Kebangsaan merupakan

  sebuah falsafah yang mempunyai atau menyertakan beberapa ciri-ciri yang diterapkan dari

  Falsafah Pendidikan Barat. Falsafah Pendidikan Barat merupakan sebuah falsafah yang

  terbahagi kepada dua bahagian iaitu falsafah tradisional dan falsafah moden. Kedua-dua

  bahagian ini mempunyai objektif pendidikan tertentu dan kurikulum yang tertentu dan secarakeseluruhannya, ianya menumpukan kesemuanya berdasarkan faktor kurikulum, peranan guru,

  kaedah mengajar dan peranan murid. Bukan itu sahaja, terdapat juga aliran dalam Falsafah

  Pendidikan Barat yang memberikan tumpuan terhadap pembinaan insan yang berketrampilan

  dan aspek ini juga terdapat dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Falsafah Pendidikan

  Kebangsaan adalah sebuah falsafah yang telah menjadi landasan kepada sistem pendidikan

  kebangsaan. Ia merupakan sebuah gambaran kepada cita-cita serta hala tuju kepada semua

  usaha dan perjuangan rakyat negara ini melalui proses pendidikan. Hasrat yang terkandung di

  dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan tidak dapat direalisasikan dan tidak bermakna jika

  ianya tidak dapat difahami dan dihayati serta dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh oleh

  semua pihak yang teribat dalam bidang pendidikan. Tanggungjawab untuk merealisasikan

  hasrat ini adalah terletak dibahu guru dalam menerapkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

  kepada pelajar-pelajar.

 • 8/17/2019 ABSTRAK sebenar

  18/19

  16

  Bibliografi

  Abdul Rahman Haji Abdullah. (2005). Wacana Falsafah Ilmu: analisis konsep-konsep dan

  Falsafah Pendidikan Negara . Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributions Sdh.

  Bhd.

  Abdul Rahman dan Zakarian Kasa. (1986). Falsafah dan Konsep Pendidikan: edisi ketiga .

  Serdang: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

  Adnan Baharom, Ishak Saat. (2007). Tinta Ilmu . Pulau Pinang: Penerbitan Institut Perguruan

  Tuanku Bainun

  Ann. (2012, Mei, 9). Maksud Falsafah dan Falsafah Pendidikan. Diakses pada 15 Mac 2016

  dan diperoleh daripada http://duniaparasarjana.blogspot.my/2012/05/

  maksud-falsafah-dan-falsafah-pendidikan.htmlBerita Semasa. ( ). Masalah 3M di Malaysia. Pelajar?Guru?Sistem?. Diakses pada 15 Mac

  2016 dan diperoleh daripada http://www.beritasemasa.com.my/masalah-3m

  -di-malaysia-pelajar-guru-sistem.

  Chegunaz. (2012, Mei, 20). Asas Pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Diakses

  pada 15 Mac 2016 dan diperoleh daripada http://chegunaz.blogspot.my/2012/05/

  asas-pembentukan-falsafah-pendidikan.html.

  Drs. H.M. Djumransjah, M. Ed. (2004). Pengantar Filsafat Pendidikan . Indonesia: Bayumedia

  Publishing.

  Dr. Tajul Ariffin bin Nordin, Dr. Aini bte Dan. (1992). Pendidikan dan Wawasan 2020 . Kuala

  Lumpur: Arena Ilmu Sdn. Bhd.

  Haris Md. Jadi. (1990). Etnik, Politik dan Pendidikan . Selangor: Percetakan Dewan Bahasa

  dan Pustaka.

  Gassi Kekcok. (2011, Mei, 24). Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Matlamat, Objektif dan

  Organisasi Kandungan. Diakses pada 15 Mac 2016 dan diperoleh daripada

  http://amirgassi.blogspot.my/2011/05/falsafah-pendidikan-kebangsaan-matlamat.

  Html.

  Major Pra Blog. ( ). Falsafah Barat(Pendidikan). Diakses pada 13 Mac 2016 dan diperoleh

  daripada http://majorpra.blogspot.my/2010/12/falsafah-baratpendidikan.html .

  Meor1980. (2011, November, 1). Falsafah Pendidikan Kebangsaan . Diakses pada 13 Mac

  http://duniaparasarjana.blogspot.my/2012/05/http://www.beritasemasa.com.my/masalah-3m-di-malaysia-pelajar-guru-sistemhttp://chegunaz.blogspot.my/2012/05/http://amirgassi.blogspot.my/2011/05/falsafah-pendidikan-kebangsaan-matlamat.http://majorpra.blogspot.my/2010/12/falsafah-baratpendidikan.htmlhttp://majorpra.blogspot.my/2010/12/falsafah-baratpendidikan.htmlhttp://amirgassi.blogspot.my/2011/05/falsafah-pendidikan-kebangsaan-matlamat.http://chegunaz.blogspot.my/2012/05/http://www.beritasemasa.com.my/masalah-3m-di-malaysia-pelajar-guru-sistemhttp://duniaparasarjana.blogspot.my/2012/05/

 • 8/17/2019 ABSTRAK sebenar

  19/19

  2016 dan diperoleh daripada http://meor1980-guruwawasan.blogspot.my/2011/11/

  falsafah-pendidikan-kebangsaan.html.

  Mok Soon Sang. (2010). Falsafah dan Pendidikan Di Malaysia . Selangor: Multimedia

  Marketing Sdn. Bhd.

  ( ). ( ). Falsafah dan Konsep Pendidikan . Diakses pada 13 Mac 2016 dan diperoleh

  daripada file:///C:/Users/ASPIRE%20ES1/Downloads/falsafahpendidikanbarat.pdf.

  http://meor1980-guruwawasan.blogspot.my/2011/11/http://file///C//Users/ASPIRE%20ES1/Downloads/falsafahpendidikanbarat.pdf.http://file///C//Users/ASPIRE%20ES1/Downloads/falsafahpendidikanbarat.pdf.http://meor1980-guruwawasan.blogspot.my/2011/11/