of 39 /39
IKS-ATLETIKA 1 Předkládám teoretické podklady (učební text) k praktickému studijnímu předmětu „Atletika 1“ (zkr. KAS/AT1, KAS/KAT2) v podobě distančního textu pro studijní obor „Tělesná výchova a sport“ v bakalářské etapě prezenční i kombinované formy studia. Text je vhodný i pro celoživotní vzdělávání trenérů atletiky i učitelů tělesné výchovy . Cílem je poskytnout teoretický materiál i praktický návod nácviku techniky atletických disciplín pro pedagogickou praxi na ZŠ, SŠ a zároveň zápočtové požadavky na VŠ. Předmět vyžaduje teoretické znalosti a praktické dovednosti z výuky předmětu „tělesná výchova“ na ZŠ a SŠ. 1 Úvod Studijní cíle Ikona1 Podnět k zamyšlení, uvědomění si širších souvislostí se současným životním stylem, získat přehled o postavení a významu atletiky vůbec. Atletika patří mezi nejmasovější a nejrozšířenější sportovní odvětví. Má bohatou historii a dlouhodobou tradici od starověkého Řecka přes obnovení atletiky v 19. století a prudký rozvoj ve 20. století až po současnost. Mezinárodní asociace atletických federací (IAAF) sdružuje nejvíc federací ze všech světových sportovních, společenských a jiných organizací (212 členských zemí) (Čilík, Rošková, 2003). Atletika má mezi sporty výlučné postavení. Její pohybový základ tvoří přirozené pohyby (chůze, běh, skok, hod), které se výrazně uplatňují nejen v celé řadě ostatních sportovních odvětví, ale i v životě společnosti jako prostředek celkové kultivace člověka (Vindušková et al., 2003). Význam atletiky vidíme v následném: zahrnuje disciplíny, které se zakládají na přirozených lokomocích a proto je atletika lehce dostupná pro širokou veřejnost všech věkových kategorií, má komplexní účinek (zdravotní, vzdělávací a výchovný) na člověka a pozitivně ovlivňuje lidský organismus jak po stránce fyzické, tak psychické, je součástí školních osnov všech stupňů a typů škol a je tedy součástí výchovy a vzdělávání všech dětí a mládeže, atletické prostředky jsou základem jiných sportovních odvětví a mají významné postavení v jejich kondiční přípravě, atletické soutěže jsou součástí všech celosvětových, evropských sportovních a národních akcí. Atletika je řazena mezi sportovní odvětví výkonnostního charakteru. Cílem je dosahování individuálně nejlepších výkonů na základě systematické, zpravidla dlouhodobé přípravy.

ŠABLONA PRO DISTANČNÍ TEXTYiks.upol.cz/wp-content/uploads/2014/02/Kovacova_Atletika... · 2014. 2. 27. · IKS-ATLETIKA 1 Předkládám teoretické podklady (učební text) k praktickému

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ŠABLONA PRO DISTANČNÍ TEXTYiks.upol.cz/wp-content/uploads/2014/02/Kovacova_Atletika... · 2014....

 • IKS-ATLETIKA 1 Předkládám teoretické podklady (učební text) k praktickému studijnímu předmětu „Atletika

  1“ (zkr. KAS/AT1, KAS/KAT2) v podobě distančního textu pro studijní obor „Tělesná

  výchova a sport“ v bakalářské etapě prezenční i kombinované formy studia. Text je vhodný

  i pro celoživotní vzdělávání trenérů atletiky i učitelů tělesné výchovy .

  Cílem je poskytnout teoretický materiál i praktický návod nácviku techniky atletických

  disciplín pro pedagogickou praxi na ZŠ, SŠ a zároveň zápočtové požadavky na VŠ.

  Předmět vyžaduje teoretické znalosti a praktické dovednosti z výuky předmětu „tělesná

  výchova“ na ZŠ a SŠ.

  1 Úvod

  Studijní cíle

  Ikona1

  Podnět k zamyšlení, uvědomění si širších souvislostí se současným životním stylem, získat

  přehled o postavení a významu atletiky vůbec.

  Atletika patří mezi nejmasovější a nejrozšířenější sportovní odvětví. Má bohatou historii a

  dlouhodobou tradici od starověkého Řecka přes obnovení atletiky v 19. století a prudký

  rozvoj ve 20. století až po současnost. Mezinárodní asociace atletických federací (IAAF)

  sdružuje nejvíc federací ze všech světových sportovních, společenských a jiných organizací

  (212 členských zemí) (Čilík, Rošková, 2003).

  Atletika má mezi sporty výlučné postavení. Její pohybový základ tvoří přirozené pohyby

  (chůze, běh, skok, hod), které se výrazně uplatňují nejen v celé řadě ostatních sportovních

  odvětví, ale i v životě společnosti jako prostředek celkové kultivace člověka (Vindušková et

  al., 2003). Význam atletiky vidíme v následném:

  zahrnuje disciplíny, které se zakládají na přirozených lokomocích a proto je atletika lehce dostupná pro širokou veřejnost všech věkových kategorií,

  má komplexní účinek (zdravotní, vzdělávací a výchovný) na člověka a pozitivně ovlivňuje lidský organismus jak po stránce fyzické, tak psychické,

  je součástí školních osnov všech stupňů a typů škol a je tedy součástí výchovy a vzdělávání všech dětí a mládeže,

  atletické prostředky jsou základem jiných sportovních odvětví a mají významné postavení v jejich kondiční přípravě,

  atletické soutěže jsou součástí všech celosvětových, evropských sportovních a národních akcí.

  Atletika je řazena mezi sportovní odvětví výkonnostního charakteru. Cílem je dosahování

  individuálně nejlepších výkonů na základě systematické, zpravidla dlouhodobé přípravy.

  belkaRazítko

 • Atletické výkony jsou velice různorodé a kladou různou náročnost na psychiku, fyziologické

  funkce, energetické zajištění i motorické předpoklady. Z pohledu motoriky obsahují atletické

  výkony přirozené druhy pohybových projevů realizovaných pohybovými činnostmi:

  cyklickými (chůze, běh …),

  acyklickými (vrh koulí, hod diskem …) a

  kombinovanými (skoky, hod oštěpem …)

  Z hlediska biomechaniky mají atletické výkony charakter technik (pohybový úkol řešen na

  základě biologických předpokladů v souhlasu se zákony mechaniky a atletickými pravidly).

  Atletické výkony jsou objektivně měřitelné a srovnatelné (vyjádřeny v jednotkách fyzikálních

  veličin).

  Klasifikace atletických výkonů vychází z charakteristiky pohybového úkolu, z motorických,

  fyziologických a psychologických požadavků a pomáhá k vytvoření představy o modelu

  atletického výkonu.

  Obrázek 1. Schéma struktury atletického výkonu (upraveno podle Choutka, Dovalil,

  1991)

  Atletika obsahuje atletické pohybové činnosti, které mají různou strukturu a rozdílný

  charakter bioenergetického zabezpečení a proto je dělíme do jednotlivých skupin disciplín:

  chůze

  běhy

  skoky

  vrh a hody

  víceboje

  Podle toho jakou funkci atletika plní rozlišujeme:

 • Základní atletiku (školní) – základy techniky vybraných (jednodušších) disciplín, které je možné provádět formou hromadného výcviku v tělesné

  výchově na školách, v ozbrojených složkách, jiných sportovních odvětvích a

  v tréninku začínajících atletů, podle Kuchena a kol. (1987) úlohou základní

  atletiky je získat poznatky o účinku specifických pohybových podnětů a jejich

  využití pro rozvoj pohybových schopností a osobního zdokonalení.

  Zdravotní atletiku – zaměřená na získání a upevnění zdraví, prevenci a odstranění civilizačních poruch zdraví, regulace hmotnosti těla, kompenzace

  psychické zátěže a jednostranní práce a nezdravého prostředí. Hlavními

  prostředky zdravotní atletiky jsou lokomoce - běh nízké intenzity a

  dlouhotrvající chůze ve zdravém přírodním prostředí.

  Rekreační atletiku – využívá atletické prostředky na zvýšení pohybové aktivity, regeneraci sil, zachování pracovní výkonnosti a aktivního odpočinku

  (Koštial a kol., 1991).

  Kondiční atletiku – využívá specifické i nespecifické činnosti a cvičení uplatňované v atletickém tréninku na zvyšování kondice a výkonnosti

  sportovců v individuálních i kolektivních sportů. Testování a soutěže

  v atletických disciplínách jsou základem zjišťování kondiční připravenosti

  sportovců.

  Výkonnostní atletiku – vykonávají děti, mládež i dospělí za účelem zvyšování sportovní výkonnosti, pravidelně trénující, registrovaní v atletických

  oddílech a zúčastňující se atletických soutěží.

  Vrcholovou atletiku – atletika na nejvyšší výkonnostní úrovni, na nejvyšších světových a evropských soutěžích dospělých, na převážně profesionální

  úrovni.

  Shrnutí

  Ikona4

  Atletika patří mezi nejmasovější a nejrozšířenější sportovní odvětví. Její pohybový základ

  tvoří přirozené pohyby (chůze, běh, skok, hod), které se výrazně uplatňují nejen v celé řadě

  ostatních sportovních odvětví, ale i v životě společnosti jako prostředek celkové kultivace

  člověka. Atletika obsahuje atletické pohybové činnosti jako je chůze, běhy, skoky, vrh a hody,

  víceboje. Z hlediska funkce rozlišujeme atletiku základní (školní), zdravotní, rekreační,

  kondiční, výkonnostní a vrcholovou.

  Literatura

  Ikona7

  Čilík, I., Rošková, M. (2003). Základy atletiky. Vysokoškolské učebné texty. Banská

  Bystrica: Univerzita Mateja Bela. Fakulta humanitních vied, 145 s.

  Choutka, M. & Dovalil, J. (1991). Sportovní trénink. Praha: Olympia.

  Kuchen, A. a kol. (1987). Teória a didaktika atletiky. Bratislava: SPN.

  Vindušková et al. (2003). Abeceda atletického tréninku. Praha: Olympia, 283 s.

 • Průvodce studiem

  Ikona5

  Na úvod a zamyšlení o atletice to stačí. Dejte si pauzu a pak pokračujte. V dalších kapitolách

  se dozvíte o struktuře atletické cvičební jednotky a významu jednotlivých částí a také o

  tělesné a technické přípravě v atletice.

  2 Atletická cvičební jednotka (tréninková jednotka)

  Studijní cíle

  Ikona1

  Popsat a charakterizovat atletickou cvičební (tréninkovou) jednotku a její jednotlivé části.

  Základním cyklem sportovní přípravy dětí, mládeže i dospělých je cvičební (tréninková)

  jednotka, která má ustálenou strukturu. Struktura je ovlivněna mnoha činiteli, proto ji

  nechápeme jako dogma, ale jako doporučení, které je v praxi ověřené a které potvrzují

  výzkumné práce (Perič, 2008).

  2.1 Struktura cvičební (tréninkové) jednotky

  Obvykle rozeznáváme čtyři základní části cvičební (tréninkové) jednotky – úvodní,

  průpravnou, hlavní a závěrečnou.

  1. Úvodní část (3-5 minut)

  Slouží k formálnímu zahájení cvičební (tréninkové) jednotky, seznámení s cíly a obsahem a

  navození pracovní aktivity (motivace).

  2. Průpravná část (10–15 minut)

  Je situována mezi část úvodní a hlavní. Rozlišujeme:

  všeobecnou průpravnou část (všeobecné rozcvičení) a

  speciální průpravnou část (speciální rozcvičení).

  Ikona10

  Základem je tedy důkladné všeobecné a speciální rozcvičení. Rozcvičení je důležitou

  přípravou na jakoukoliv pohybovou činnost. Je přípravou celého organismu na zvýšené

  pohybové zatížení účelně vybranými činnostmi s důrazem na předcházení poškození

  pohybového aparátu.

  Úkolem rozcvičení je:

  zahřát, uvolnit, odstranit nadbytečné napětí ve svalech,

  aktivovat hybný systém,

 • uvolnit a rozhýbat kloubní struktury,

  protáhnout hlavní svalové skupiny (zejména ty zkrácené – prsní svaly, zadní strana stehen atd., pomalé dynamické protahovací cvičení

  s využitím velkého rozsahu pohybů v kloubech),

  naladit organismus na specifickou pohybovou aktivitu, připravit tělo na dynamické zatížení

  aktivovat srdečně cévní a dýchací systém (rozklusání, drobné závodivé hry

  nebo sportovní hry)

  zapojit zdroje energie pro pohyb, optimalizovat činnost jednotlivých

  funkčních systémů, průprava pro následnou činnost v hlavní části

  (běžecká a odrazová průprava apod.).

  Všeobecná průpravná část zahrnuje:

  1. Rušnou část - rozklusání – volný klus (bez zjevného úsilí) na trávě nebo pilinové dráze (tedy na měkké podložce), bosi (dle počasí a povrchu), v teniskách nebo maratónkách, nikdy

  ne v atletických tretrách!!! Klus zpestřujeme a doplňujeme dalšími cvičeními, překonáváme

  překážky, zařazujeme hry a honičky. Délka rozklusání dle trénovanosti a fyzické vyspělosti,

  počasí, na náplní hlavní části cvičební jednotky a pohybuje se od 600 m do 1500 m.

  2. Mobilizační část - rozcvičení – postupné prohřátí a uvolnění všech kloubních spojení od krční části páteře přes horní končetiny, trup, pánev až k dolním končetinám, protažení

  hlavních svalových skupin provádíme dynamicky, zařazujeme také přímivá, rovnovážná a

  posilovací cvičení, cvičíme bez náčiní i s náčiním, individuálně,ve dvojicích nebo skupinách.

  3. Mentální rozcvičení – koordinační cvičení - tato část má stimulovat člověka k většímu sebevnímání a psychorelaxace. Tím se člověk začne více soustřeďovat na své tělo. Příkladem

  cviků mohou být současné i odlišné činnosti končetin (např. levá ruka dělá jiný pohyb než

  pravá ruka apod.), cviky podporující správné držení těla a rovnovážná cvičení.

  4. Zpevňovací část - účelem zpevňovacích cvičení na konci rozcvičky není posilování, ale stimulace zpevnit tělo jako celek. Zatímco úvodní část rozcvičky má za úkol prohřátí a

  uvolnění svalů, tak závěr rozcvičky má naopak stimulovat svalstvo k tonizaci (klidové napětí

  svalů). Vhodné jsou krátké izometrické výdrže (body core), kolébavé pohyby zpevněného těla

  v lehu na zadech nebo lokální pohyby určité části těla bez souhybů trupu (např. podřepy,

  výpady aj.).

  Speciální průpravná část zahrnuje:

  1. Speciální běžecká cvičení (běžecká abeceda)

  a) zakopávání – běh v mírném předklonu na špičkách se zakopáváním pat k hýždím, energická běžecká práce paží

  Ikona6e

  !!!VIDEO!!!Videozáznam – DVD – 15:14 – 15:39

  b) liftink (prošlapování) – nácvik dvojité práce v hlezenním kloubu, provádíme na místě nebo s pomalým postupem vpřed, špičky zůstávají na podložce, paty se zvedají co nejvýše

  (maximalizace práce kotníků), koleno jedné nohy se dostává dopředu a u druhé nohy se

  protlačuje vzad

  Ikona6e

 • !!!VIDEO!!!Videozáznam – DVD – 14:06 – 14:31

  !!!VIDEO!!!http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=JzA7cjLZ5VE

  c) předkopávání rovné – odrazový běh po předních částech chodidel (na špičkách) s nataženými koleny, energická běžecká práce paží

  Ikona6e

  !!!VIDEO!!!Videozáznam – DVD – 15:49 – 15:59

  d) skipink – běh s vysokým zvedáním kolen (stehno minimálně vodorovně s podložkou) za mírného předklonu trupu, protlačování stojné (oporové) nohy v koleni vzad, energická

  běžecká práce paží

  Ikona6e

  !!!VIDEO!!!Videozáznam – DVD – 14:41 – 15:05

  e) odpichy – prodloužené běžecké kroky s výrazným dokončením odrazu v plném rozsahu v kyčelním, kolenním a hlezenním kloubu, švihovou nohou zvednutou stehnem do

  vodorovné polohy se zemí (podložkou) a bércem kolmo k podložce (ohnutou v kolenním

  kloubu v poloze tzv. „ostrého kolene“).

  Ikona6e

  !!!VIDEO!!!Videozáznam – DVD – 16:51 – 17:14

  !!!VIDEO!!!http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=OSO_EMf0h0w

  f) koleso – běh s výrazným předkopáváním a zakopáváním

  Ikona 6e Příklad

  !!!VIDEO!!!Videozáznam – DVD – 16:18 – 16:42

  2. Rovinky

  Slouží k „vyběhávání“ a zdokonalení běžecké techniky, zařazujeme 3–6 úseků v délce 50-80

  m různou intenzitou, tempo volíme tak, aby se dala kontrolovat správná technika běhu,

  běháme uvolněně, nikoli křečovitě.

  Rozlišujeme:

  g) rovnoměrné – běh konstantní rychlostí (tempem) po celou délku rovinky

  h) stupňované – pozvolna stupňujeme rychlost (tempo) do té míry, dokud běžíme správnou technikou a uvolněně, nikoli křečovitě

  i) střídavé (rozložené) – střídání běžeckých úseků se zvýšeným volním úsilí (maximální rychlost) a běžeckých úseků se sníženým volním úsilí (setrvačný běh) při zachování

  frekvence a techniky běhu

  j) setrvačné – po vystupňovaném úseku snaha o udržení rychlosti (tempa) co možná nejdéle, ale bez zvyšování volního úsilí, zachování frekvence běhu a správné techniky

  k) kontrastní – střídání úseků odrazovým způsobem běhu (běžecké odpichy) a úseků švihovou technikou běhu (přirozený běh)

  Ikona6e

  http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=JzA7cjLZ5VEhttp://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=OSO_EMf0h0w

 • !!!VIDEO!!!Videozáznam - DVD – 17:24 – 21:30

  3. Hlavní část (30-50 min)

  Její obsah se řídí stanovenými cíly, podmínkami, tréninkovým obdobím apod. Může jít o

  rozvoj pohybových schopností – tělesná příprava (koordinačně náročná cvičení, rychlostní

  cvičení, silová cvičení nebo vytrvalostní) nebo o nácvik technik jednotlivých disciplín –

  technická příprava.

  Ikona5

  Tělesná a technická příprava je podrobně řešená v kapitolách 3 a 4.

  4. Závěrečná část (10-15 min)

  l) dynamická část – cvičení s nízkou intenzitou (urychlení zotavení a odbourávání odpadních látek ze zatížení) – hry, vyklusání apod.

  m) statická část – protahovací, kompenzační a uvolňovací cvičení

  Shrnutí

  Ikona4

  Cvičební (tréninková) jednotka má ustálenou strukturu, kterou tvoří čtyři části - úvodní,

  průpravná, hlavní a závěrečná. Základem průpravné části je důkladné všeobecné a speciální

  rozcvičení. Rozcvičení je důležitou přípravou na jakoukoliv pohybovou činnost. Je přípravou

  celého organismu na zvýšené pohybové zatížení účelně vybranými činnostmi s důrazem na

  předcházení poškození pohybového aparátu.

  Literatura

  Ikona7

  Marušová, V. (2008). Atletika. Česká obec sokolská

  Choutková, B., Sušanka, P., Beran, P. (1976). Běhej, skákej, házej. Praha: Olympia.

  Perič, T. (2008). Sportovní příprava dětí. Praha: Grada Publishing.

  Dam, D. (2012). Interaktivní didaktické materiály ke skupině běžeckých disciplín. Olomouc:

  Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého.

  3 Tělesná příprava

  Studijní cíle

  Ikona1

  Seznámení s charakteristikou, obsahem a významem tělesné přípravy v atletice.

  Úkolem tělesné přípravy je rozvoj jednotlivých pohybových schopností s nutností

  respektování ontogenetického vývoje jednotlivce.

 • Ikona5

  Podrobnějšímu rozvoji jednotlivých pohybových schopností se budeme věnovat

  v následujících kapitolách.

  3.1 Silové schopnosti

  Studijní cíle

  Ikona1

  Získat přehledné informace o silových schopnostech, jejich dělení a možnostech jejich

  rozvoje (posilovací metody a prostředky).

  Při používání pojmu síla, musíme rozlišit sílu jako fyzikální veličinu a sílu jako pohybovou

  schopnost. Ve smyslu fyziologickém (síla – schopnost svalové kontrakce při nenulovém

  odporu) vystupuje síla jako zdroj pohybů člověka, jako schopnost vykonávat tělesnou činnost.

  Tato schopnost představuje důležitou kvalitativní charakteristiku volních řízených pohybů

  člověka, jimiž řeší konkrétní pohybový úkol.

  S ohledem na výše uvedené a s přihlédnutím k potřebám sportovního tréninku lze sílu

  definovat jako schopnost překonávat nebo udržovat vnější odpor svalovou kontrakcí.

  3.1.1 Druhy silových schopností

  Kvalitativní různorodost silových projevů a potřeba určité systematizace s ohledem na

  požadavky a způsob rozvoje vedly k diferenciaci silových schopností a zavedení

  odpovídajících pojmů. Silové schopnosti obvykle rozlišujeme následovně:

  Síla statická – schopnost vyvinout sílu v izometrické kontrakci. Úsilí tohoto typu se

  neprojevuje pohybem, většinou se jedná o udržování těla nebo břemene ve statických

  polohách.

  Síla dynamická – silová schopnost projevující se pohybem hybného systému nebo jeho částí.

  Podstatou je izotonická nebo excentrická kontrakce. Ve všech případech již přichází v úvahu

  určitá rychlost a zrychlení pohybu. Podle velikosti překonávaného odporu a zrychlení

  vykonávaného pohybu můžeme sílu dále diferencovat:

  výbušnou (explozivní) - překonávání odporů nedosahujících hraničních hodnot a maximálního zrychlení

  rychlou - při překonávání odporů nedosahujících hraničních hodnot, s nemaximálním zrychlením

  pomalou - při překonávání vysokých (až hraničních) odporů nevelkou a stálou rychlostí

  Síla vytrvalostní (silová vytrvalost) - schopnost mnohonásobně překonávat odpor

  opakováním pohybu nebo dlouhodobě odpor udržovat. Podle druhu kontrakce může být

  dynamická nebo statická.

 • 3.1.2 Rozvoj silových schopností

  Ke zvýšení silových schopností je nutno sval stimulovat určitým podrážděním, převážně

  mechanickým (také elektrickým aj.). Podnět vyvolává ve tkáni přizpůsobovací reakce

  projevující se v příslušných strukturálně funkčních změnách svalů i nervosvalového systému

  jako celku.

  Prostředky a metody rozvoje silových schopností v atletice vybíráme tak, aby působily na

  rozvoj svalstva celého těla ve všeobecné (všestranné) přípravě a ve speciální silové přípravě

  tak, aby intenzívně rozvíjeli silové schopnosti důležité na dosáhnutí úspěchu v dané disciplíně

  (skupině disciplín). Obecně platnou podmínkou stimulace silových schopností je vyvolání

  vysokého napětí v zatěžovaném svalu.

  Můžeme toho dosáhnout:

  překonáváním velkého vnějšího odporu

  cvičením, jehož podstatou je překonávání nemaximálního odporu vysokou rychlostí pohybu

  cvičením, jehož podstatou je velký počet opakování, odpor i rychlost pohybu nejsou v tomto případě maximální.

  Velikost odporu je obvykle dána:

  hmotností použitého břemene - hodnota hmotnosti určuje velikost odporu, posuzuje se většinou podle maximální hmotnosti břemene, s nímž lze příslušné

  cvičení nebo pohyb provést. Jiný způsob vyjádření velikosti odporu

  představuje tzv. opakovací maximum, které operuje s hmotností břemene ve

  vztahu k možnému počtu opakování cvičení.

  kinetickou energií použitého břemene - brzdivá kontrakce ve fázi pádu břemene vede k vytvoření jistého potenciálu svalového napětí, které je později

  využito v izotonické kontrakci při aktivním silovém pohybu.

  reakcí pevné opory - přichází v úvahu při izometrické kontrakci. Pevná opora představuje konstantní a z hlediska velikosti maximální odpor. Velikost napětí

  je při tom určována převážně volním úsilím.

  odporem vnějšího prostředí

  silou partnera

  gravitací

  mechanismem trenažéru

  Rychlost pohybu

  Rychlost pohybu, jako jedna z důležitých charakteristik způsobu provedení posilovacích

  cvičení, se při nemaximální velikosti odporu výrazně promítá do pracovního režimu svalu.

  Vysoká až maximálně možná rychlost překonávání daného odporu, dosahovaná na základě

  vysoké koncentrace svalového úsilí v čase, představuje funkčně ve svalu režim vysokého

  napětí, které je žádoucí z hlediska stimulace silových schopností. Za informativní ukazatel

  stejného významu se považuje čas dosažení maxima svalového napětí.

 • Počet opakování

  Počet opakování (bez přerušení) se nejčastěji provádí s nemaximálními odpory. Počáteční

  pokusy neznamenají mimořádné nároky, podnět nedosahuje fyziologického maxima.

  S přibývajícím počtem opakování se však situace mění a poslední pokusy do vyčerpání

  probíhají v podmínkách blízkých maximu svalového napětí.

  Na popisovaných aspektech a jejich vzájemné kombinaci jsou založeny existující metody

  rozvoje silových schopností. Proto jsou velikost odporu, rychlost provedení a počet opakování

  spolu s intervalem a způsobem odpočinku označovány jako hlavní metodotvorné činitele.

  3.1.3 Metody posilování

  Metoda maximálního úsilí (metoda těžkoatletická, krátkodobých úsilí)

  Podstatou metody je překonávání nejvyšších možných odporů. Charakterizují ji parametry:

  velikost odporu 95 – 100% maxima, rychlost pohybu pomalá, počet opakování 1–3x,

  celkový počet cvičení individuálně různý. Krátkodobé úsilí vysoké intenzity zvyšuje množství

  aktivovaných svalových vláken.

  Metoda opakovaných úsilí (metoda opakování submaximálního odporu, spíše

  kulturistická)

  Několikrát opakované cvičení s nemaximálním odporem, pohyb je vykonávám nemaximální

  rychlostí. Počet opakování v jednom pokusu se mění podle velikosti odporu. Dlouhodobá

  aplikace vede ke značné hypertrofii svalu!

  Metoda rychlostní (metoda rychlostně silová, dynamických úsilí)

  Metodu charakterizuje střední velikost odporu (30 – 60% maxima), vysoká až maximální

  rychlost pohybu, 6 – 12 opakování. Dominantní je snaha o co nejrychlejší provedení.

  V zásadě se posiluje tak dlouho dokud vyvíjená rychlost neklesá.

  Metoda kontrastní (metoda variabilního působení)

  Kombinuje princip metody opakovaných úsilí a metody rychlostní. V jedné tréninkové

  jednotce jsou střídány odpory různé velikosti, v důsledku toho je možné dosahovat různé

  rychlosti pohybu a také různého počtu opakování. Změny odporu zdokonalují pozitivní

  kinestetické pocity: těžko – lehko, rychle – pomalu. Jejich aplikace se příznivě odráží ve

  zlepšení vnitrosvalové i mezisvalové koordinace. Zařazování a ovládnutí této metody patří

  k důležitým úkolům speciálního tréninku síly sportovců vyšší výkonnosti.

  Metoda izometrická (metoda statická)

  Metoda operuje se statickými cvičeními, svaly vyvíjejí činnost proti pevnému odporu, jedná

  se tedy o izometrickou kontrakci. Předností této metody jsou dobré možnosti lokálního

  působení a jednouché použití. Jako nejvíce negativní se jeví absence momentu mezisvalové

  koordinace, při dlouhodobější aplikaci může být ovlivněna svalová pružnost.

  Metoda intermediární

 • Spojuje v průběhu cvičení dynamickou a statickou práci. Dochází ke střídání svalové práce v

  izotonickém a izometrickém režimu. Pohyb začíná dynamickým překonáváním odporu,

  v určitých polohách je zastaven a následuje výdrž asi 5s a dokončení pohybu.

  Metoda brzdivá (metoda excentrická)

  Pracuje s vyšším odporem než je možno daným pohybem překonat. Dochází tak k brzdivé

  kontrakci, při níž je sval násilně protahován.

  Metoda izokinetická

  Umožňuje, aby svaly vyvíjely v celém rozsahu a každém úhlu pohybu maximální dynamické

  napětí při mechanicky konstantní rychlosti pohybu. Zvětšením úsilí velikost odporu narůstá a

  naopak.

  Metoda plyometrická

  Cílem metody je vytvářet specifické podmínky pro maximálně rychlou, výbušnou, mohutnou

  svalovou kontrakci. Těmito podmínkami se rozumí tonizace svalu, předcházející vlastnímu

  aktivnímu pohybu. Dosažené napětí ve svalech vede k tomu, že v okamžiku odstranění

  blokády je ve stavu aktivace větší počet motorických jednotek, a to umožňuje výbušný silový

  projev, tj. rychlé vyvinutí maxima síly, dosahované zrychlení pohybu je vyšší.

  Metoda silově vytrvalostí

  Charakteristickým znakem jsou vysoké počty opakování, obvyklý je způsob až do vyčerpání.

  Vzhledem k tomu, že zatížení má mít výrazný vytrvalostní aspekt, mají také podstatnou roli

  intervaly odpočinku. Pokud se rozhodneme pro minimalizace přestávek, můžeme navodit

  podmínky téměř souvislého zatížení.

  Použitelnost a vhodnost metod posilování souvisí i s věkem a trénovaností sportovce. Pro

  kategorie dětí, mládeže a začátečníky nejsou vhodné především metody maximálního úsilí,

  brzdivá, plyometrická a intermediární. Tyto metody by měly být do tréninku zařazovány až

  později, po rozvoji silových schopností ostatními metodami a tzv. přirozeným posilováním.

  Tabulka 1. Metody podle jejich převážného účinku a některých tréninkových záměrů

  (Prukner, Machová, 2012)

  Sloučit dolů

  ev

  áž

  ef

  ek

  t

  Metoda A B C D E F

  maximálních úsilí x x

  opakovaných úsilí x x x x

  rychlostní x x

  kontrastní x x

  izometrická x x

  A – absolutní síla

  B – rychlá a výbušná síla

  C – vytrvalostní síla

  D – výraznější hypertrofie svalu

  E – vhodná pro mládež a začátečníky

  F – vhodná až pro výkonnější sportovce

 • intermediární x x

  brzdivá x x

  izokinetická x x

  plyometrická x x

  vytrvalostní x

  Účinnost a úspěch posilování nejsou obvykle zajištěny pouze jednou metodou, ale jejich

  vhodnými kombinacemi a posloupností podle více či méně přesně známých požadavků

  specializace, individuálních zvláštností a aktuálního stavu.

  Zásobník posilovacích cviků pro rozvoj síly dolních končetin trénovaného atleta – běžce:

  Ikona6e

  5. Předkopávání – na stroji, posiluje čtyřhlavý sval stehenní

  6. Zakopávání – na stroji, posiluje hamstringy (zadní strana stehen) a hýždě

  7. Snožování – na stroji, posiluje svaly vnitřního stehna

  8. Roznožování – na stroji, posiluje hýždě a svaly vnějšího stehna

  9. Zanožování – na stroji, posiluje hýždě a hamstringy

  10. Výpony v sedu nebo s velkou činkou – velká nakládací činka, posiluje lýtka

  11. Dřep s velkou činkou – velká nakládací činka, posiluje hýždě, stehna i lýtka

  12. Leg press – na stroji, posiluje celá stehna i lýtka

  13. Mrtvý tah s napnutýma nohama – s velkou činkou, posiluje hamstringy a hýždě

  V rámci kompenzace je nutné optimálně posilovat i horní část těla (posturální svalstvo,

  dýchací svaly a břišní svaly). Tento zásobník cviků je obecným základem posilování běžců. A

  proto je nutné jej diferencovat dle zaměření. Sprinteři se budou zaměřovat na zvyšování

  absolutní a dynamické síly (tj. větší hmotnosti - menší počet opakování anebo menší

  hmotnosti a co největší rychlost provedení), naopak vytrvalci se spíše zaměří na rozvoj silové

  vytrvalosti (menší hmotnosti větší počet opakování, kruhový trénink atd.).

  3.1.4 Prostředky posilování

  Podle použití specifických nebo nespecifických prostředků rozlišujeme obecné a speciální

  zaměření rozvoje silových schopností.

  Obecný silový rozvoj – pravidelná pozornost je věnována všem druhům silových schopností

  v celé šíři jejich projevů (absolutní, rychlá, výbušná, vytrvalostní, statická, dynamická etc.),

  všem svalovým skupinám pohybového systému, tedy těm, které nehrají hlavní úlohu a

  v dané specializaci mají funkci pomocnou. To je důležité hlavně v počátečních letech

  tréninku. Tehdy má značný i tzv. přirozené posilování. Jedná se o dynamická a statická

  cvičení z oblasti kondiční gymnastiky, atletiky a úpolů.

 • Speciální silový rozvoj - v pozdějších letech tréninku nabývá stále větší význam speciální

  silový rozvoj, tj. rozvoj těch druhů síly a svalových skupin, které se rozhodujícím způsobem

  uplatňují ve sportovní specializaci. Zatímco obecný silový rozvoj nečiní většinou potíže,

  speciální rozvoj síly patří k nejnáročnějším tréninkovým úkolům.

  Shrnutí

  Ikona4

  Sílu lze definovat jako schopnost překonávat nebo udržovat vnější odpor svalovou kontrakcí.

  Silové schopnosti obvykle rozlišujeme na statickou, dynamickou (výbušnou, rychlou a

  pomalou a vytrvalostní). Prostředky a metody rozvoje silových schopností v atletice vybíráme

  tak, aby působily na rozvoj svalstva celého těla ve všeobecné (všestranné) přípravě a ve

  speciální silové přípravě. Obecně platnou podmínkou stimulace silových schopností je

  vyvolání vysokého napětí v zatěžovaném svalu.

  3.2 Vytrvalostní schopnosti

  Studijní cíle

  Ikona1

  Získat přehledné informace o vytrvalostních schopnostech, jejich dělení a možnostech jejich

  rozvoje (metody a prostředky).

  Vytrvalost je schopnost organizmu odolávat únavě nebo opakovaně provádět činnost.

  Můžeme ji tedy charakterizovat jako komplex předpokladů provádět činnost požadovanou

  intenzitou co nejdéle nebo co nejvyšší intenzitou ve stanoveném čase, odolávat únavě

  (Dovalil et al., 2002). Čili se jedná o schopnost organismu po delší čas čelit zatížení ať již o

  relativně vysoké intenzitě nebo nižší. Základem je maximální ekonomičnost celého těla.

  Výsledkem tréninku je adaptace organizmu na opakovanou zátěž. To se projevuje například

  snížením klidové tepové frekvence, zvýšení hladiny červených krvinek, posílením

  respiračních svalů a zvýšeným dechovým objemem plic apod.

  3.2.1 Dělení vytrvalosti

  Vytrvalost rozlišujeme na aerobní a anaerobní, to je dáno způsobem energetického krytí a

  dále podle doby trvání (Tabulka . ). Tabulka ukazuje jednotlivé druhy vytrvalosti, jejich dobu

  trvání a způsob energetického krytí.

  Tabulka 2. Druhy vytrvalosti dle doby trvání a způsobu energetického krytí

  Vytrvalost Převážná aktivace

  energetického systému

  Doba trvání pohybové

  činnosti

  Dlouhodobá

  Střednědobá

  Krátkodobá

  O2

  LA – O2

  LA

  přes 10 min

  do 8–10 min

  do 2–3 min

 • Rychlostní ATP-CP do 20–30 s

  Z dělení vyplývá, že adaptace organismu na vytrvalostní zátěž se může individuálně lišit. Práh

  pro přechod z jednoho druhu vytrvalosti do druhého je individuální a závisí vedle genetických

  dispozic na míře trénovanosti jedince.

  3.2.2 Metody vytrvalostního tréninku

  Metody nepřerušovaného zatížení

  14. Souvislá (rovnoměrná) metoda

  15. Střídavá metoda

  Metody přerušovaného zatížení

  16. Opakovaná metoda

  17. Intervalová metoda

  Opakovaná metoda

  Cvičení jsou prováděna maximální intenzitou.

  Doba cvičení je krátká (při rozvoji rychlosti max. 15 s).

  Interval odpočinku plný (relativně klidová TF).

  Max. 25 opakování v jedné TJ.

  Metoda se používá zejména k tréninku rychlosti, tempa a výbušné síly.

  Při nástupu únavy, kdy dojde k poklesu rychlosti a zhoršené koordinaci pohybů je nutné trénink ukončit.

  Ikona6e

  K opakovaným metodám patří např. opakované úseky stejné délky (např. 10x100m) nebo

  úseky nestejné délky (4x 100-200-300)

  Souvislá metoda (dlouhodobá)

  Cvičení probíhá bez přerušení jako ucelená dávka tréninkového zatížení.

  Objem zatížení je dán dobou cvičení (desítky minut až hodiny).

  Intenzita střední až submaximální.

  Metoda je vhodná především pro rozvoj aerobní kapacity.

  Hlavním obsahem je souvislý běh po určitou dobu.

  n) extenzivní - běh trvá zpravidla hodinu až dvě a jeho intenzita je mírně pod hladinou anaerobního prahu (ANP) = 160 tepů/min.

  Ikona5

 • Běhání při nižší intenzitě vede k rozvoji tukového metabolismu, proto je využíváno hlavně

  ultramaratónci. Počínaje maratónci a níž se tato metoda užívá jen v samotném počátku

  tréninkového cyklu, na počátku nabírání objemu.

  o) intenzivní – běhá se od 15 do 30 minut. Tempo je na samé hranici ANP = 80% maximálních možností = 175 tepů/min.

  Fartlek – střídání intenzity zátěže, přičemž při zvýšení intenzity dojde k překročení ANP a po

  snížení intenzity dochází k následnému zotavení. Vše však probíhá za neustálého běhu.

  Intervalová metoda

  Základem intervalové metody je střídání zatížení a odpočinku. Používá se zatížení běžeckými

  úseky různé intenzity, které jsou kratší než trať, na jejíž tempo trénujeme. Mezi úseky jsou

  přestávky vyplněné chůzí nebo meziběhem.Používá se především při rozvoji rychlostní či

  silové vytrvalosti. Organismus se učí pracovat v podmínkách kyslíkového dluhu. Interval

  odpočinku je optimální nebo zkrácený (podle TF). Zatížení ovlivňujeme objemem, intenzitou,

  intervalem odpočinku

  Intervalová metoda tedy pracuje se čtyřmi základními složkami:

  18. s délkou úseků

  19. s rychlostí úseků

  20. s počtem úseků

  21. s délkou a způsobem odpočinku

  Obrázek 2. Střídání zatížení a zotavení při intervalové metodě

  Střídání zatížení a zotavení, ne však úplného jen přibližně do 120 tepů. Tato metoda pracuje

  ještě více, než-li fartlek, s kyslíkovým dluhem. Přestávky mezi samotnou činností mohou být

  vyplněny chůzí, mírným poklusem, sezením či jinou činností.

  p) extenzivní – výkon je mezi 60-80% maxima, následují kratší pauzy mezi sériemi pro zotavení.

  q) intenzivní – výkon se pohybuje okolo 80-90% maxima, pauzy pro zotavení jsou delší.

 • r) opakovaná – je charakteristická dlouhými přestávkami pro zotavení. Běh je prováděn za vysoké intenzity, opakování maximálně 2-3x. Zpravidla se běhají již závodní úseky a tato

  metoda se využívá pro rozvoj speciální vytrvalosti.

  Střídavá metoda

  Opakovaný přechod z intenzity nižší do intenzity vyšší a naopak

  Tato metoda pozitivně ovlivňuje aerobní i anaerobní procesy

  Bývá zařazována i v cyklech zaměřených na upevnění stupně trénovanosti

  Specifickou variantou je fartlek

  Doba trvání 20-40 minut

  Intenzita mírná až submaximální

  Obrázek 3. Střídání nižší a vyšší intenzity zatížení u střídavé metody

  Shrnutí

  Ikona4

  Vytrvalost je schopnost organizmu odolávat únavě nebo opakovaně provádět činnost.

  Vytrvalost rozlišujeme podle způsobu energetického krytí (aerobní a anaerobní) a dále podle

  doby trvání (dlouhodobou, střednědobou, krátkodobou a rychlostní). Pro rozvoj

  vytrvalostních schopností využíváme metodu nepřerušovaného zatížení (souvislá nebo

  střídavá) a metodu přerušovaného zatížení (opakovaná nebo intervalová).

  Literatura

  Ikona7

  Dovalil, J. et al. (2002). Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia.

  Kučera, V., Truksa, Z. (2000). Běh na střední a dlouhé tratě. Praha: Olympia.

  Langer, F. (2009). Atletika 1. Olomouc: Univerzita Palackého.

  Lehnert, M., Novosad, J., Neuls, F. (2001). Základy sportovního tréninku I. Olomouc: Hanex.

 • Sedláček, J. et al. (2007). Kondiční atletická příprava a rekreační atletika. Bratislava:

  Univerzita Komenského.

  3.3 Rychlostní schopnosti

  Studijní cíle

  Ikona1

  Získat přehledné informace o rychlostních schopnostech, jejich dělení a možnostech jejich

  rozvoje (metody a prostředky).

  Rychlost je pohybová schopnost konat krátkodobou pohybovou činnost (do 20 s) v daných

  podmínkách (konstantní dráha nebo čas, bez odporu nebo s malým odporem) co nejrychleji.

  Jde o činnost maximální intenzity, vyžadující vysokou koncentraci volního úsilí. Základem

  jakékoliv formy rychlosti je přesná koordinace svalových stahů a činnosti vegetativních

  funkcí, utvořených mechanismy podmíněného reflexu. Jestliže převládají v tréninku sportovce

  rychlostní prvky, dochází k mnohem většímu zvýšení rychlosti pohybové reakce než v

  tréninku s dlouhotrvajícími zatíženími, vyžadujícími menšími pohybovou rychlost.

  Tréninkem se zvyšuje rychlost jak cyklických, tak acyklických pohybů jako celku. Celkový

  přírůstek rychlosti pohybů může podle údajů laboratorních výzkumů dosáhnout až 146%

  výchozí úrovně. Je menší než růst síly, který dosahuje 250 až 300% výchozí úrovně. Růst

  pohybové rychlosti bývá největším při nízké úrovni trénovanosti.

  3.3.1 Dělení rychlostních schopností

  Studie ukázaly, že existují různé druhy rychlostních schopností. Základní dělení je:

  rychlost reakce

  rychlost jednotlivého pohybu (rychlost acyklická)

  rychlost komplexního pohybového projevu (frekvence, akcelerace, rychlost se změnou směru)

  Relativní nezávislost rychlostních schopností se chápe tak, že:

  výskyt vysoké úrovně jedné rychlostní schopnosti nemusí znamenat současně vysokou úroveň jiné

  rozvoj jednoho druhu automaticky nezabezpečuje rozvoj ostatních.

  3.3.2 Rozvoj rychlostních schopností

  Rychlostní schopnosti jsou nejvíce geneticky podmíněny ze všech schopností. Z výsledků

  šetření různých autorů vyplývá, že podíl dědičnosti činí 70-80%. U většiny populace je podíl

  rychlých a pomalých svalových vláken přibližně 1:1. Podíl rychlých vláken u rychlostně

  disponovaných osob dosahuje až 90%. Zásady rozvoje rychlostních schopností.

  1) v počátcích rozvíjení rychlosti dáváme přednost méně složitým cvičením, aby mohla být

  prováděna maximální intenzitou

 • 2) při cvičení zaměřených na rozvoj rychlosti je třeba věnovat velkou pozornost správnému

  provedení techniky,

  3) maximální účinnosti v rozvoji rychlosti napomáhá motiv soutěživosti

  Předpoklady pro rozvoj rychlosti

  anatomické předpoklady rychlostních výkonů

  fyziologická podstata rychlostních výkonů

  biomechanická podstata rychlostních výkonů

  psychické předpoklady rychlostních výkonů

  biochemická podstata rychlostních výkonů

  a další dílčí vnitřní i vnější podmínky rychlostních výkonů.

  Rozvoj rychlosti lokomoce

  Rychlost lokomoce, jako schopnost co nejrychleji překonávat vzdálenost nebo přemisťovat se

  v prostoru, patří mezi nejčastější požadavky a podmínky mnoha sportovních výkonů. Jak bylo

  uvedeno, jedná se o rychlost ve víceméně komplexním pohybovém projevu, jehož dílčí složky

  představují:

  schopnost akcelerace

  schopnost maximální frekvence pohybů

  schopnost rychlé změny směru

  Zvýšené nároky na schopnost akcelerace vyžadují odpovídající silový rozvoj. Při tréninku

  rychlosti lokomoce má rozhodující význam stimulace odpovídajícím rychlostním zatížením.

  Rozvoj rychlosti reakce

  Rychlostní reakce se rozumí schopnost reagovat pohybem na určitý podnět. K rozvoji

  rychlosti reakce se využívá metody opakování, analytické a senzorické.

  Metoda opakování představuje záměrně situace, v nichž se požaduje co nejrychlejší reagování

  na určitý signál. Může jít o reakci

  jednoduchou na očekávaný nebo nečekaný podnět,

  výběrovou spojenou s rozhodováním.

  Z hlediska podnětu můžeme volit podnět:

  optický (světlo, pohyb, změna situace)

  akustický (výstřel, písknutí, tlesknutí)

  taktilní (dotek)

  Doporučují se střídat podle potřeby druhy podnětu i reagující části těla (paže, nohy, trup).

  Platí zde zásada postupnosti od jednoduchého ke složitějšímu (očekávaný – nečekaný signál)

 • Analytická metoda předpokládá rozdělení pohybové struktury na dílčí části a stimulování částí

  odděleně. Např. sprinterský start lze nacvičovat izolovaně tak, že se nejdříve rozvíjí reakce

  paží ve stoji na místě, pak starty z polovysoké výběhové polohy až nakonec se dospěje ke

  komplexnímu nízkému startu.

  Senzorická metoda je založena na úzkém vztahu rychlosti reakce ke schopnosti vědomě

  rozlišovat časové mikrointervaly.

  Pro trénink rychlosti je nutné propojit základní aspekty rychlosti intenzita,

  Rozvoj rychlostní vytrvalosti

  Rozvíjí se při rychlostním zatěžování krácením intervalů odpočinku, eventuálně určitým

  prodloužením délky trvání cvičení a zvětšením počtu opakováním. Tuto modifikaci je nutno

  zařazovat v tréninkové jednotce až po rychlostním tréninku.

  Speciální vytrvalecký trénink ve velkých dávkách má negativní vliv na rozvoj rychlosti,

  zejména v letech rozvoje organismu mládeže. Přiměřené dávky tréninku na všestrannou

  vytrvalost zvláště v přípravném období kladně ovlivňují celkový rozvoj organismu a tím i

  nepřímo rozvoj rychlosti.

  Základní podmínky pro rozvoj speciální rychlosti

  nácvik techniky a upevnění správného pohybu

  specifické posílení svalových skupin zapojených do pohybu

  cvičení na udržení svalové elastiky a pohyblivosti kloubů

  zvýšení vytrvalosti v rychlosti (zvláště u rychlosti disciplín s cyklickým pohybem)

  Rozvoj speciální rychlosti je věcí krátkodobého tréninku, pokrok lze sledovat objektivním

  měřením i u vyspělých atletů, kteří překročili hranici tělesného vývoje. Ke zvýšení funkčních

  možností organismu volíme určité tréninkové prostředky, ty musí mít znaky, které jsou

  výrazné, určující, rozhodující pro dosažení nejvyšších výkonů při rychlostních cvičeních.

  Subjektivní podmínky – Ze strany sportovce je potřeba především pracovat s plným volním úsilím při dokonalé technice. Pracovat s plným volním úsilím

  znamená, že centrální nervová soustava a celý nervový systém má být ve stavu

  optimální vzrušivosti.

  Jsou ještě další subjektivní podmínky, které umožňují práci plnou rychlostí.

  Nejdůležitější z těchto podmínek jsou svěží, neunavené svaly s dostatečnou

  energetickou zásobou, elastické, pružné a prohřáté.

  Objektivní podmínky - význam pro práci v nejvyšší rychlosti hlavně teplota prostředí, ve kterém se trénuje, stav podložky (dráhy, hřiště, rozběžiště,...), na

  které se trénuje, i oblečení a obutí a celé prostředí, ve kterém trénink probíhá.

 • 3.3.3 Hlavní aspekty rychlostního zatížení

  Při tréninku rychlosti by měl vždy trenér či učitel zvažovat vhodnost propojení níže

  uvedených aspektů rychlostního zatížení:

  Intenzita cvičení

  Intenzitu zatížení charakterizuje krátkodobá maximální nebo téměř maximální intenzita

  pohybové činnosti. Při tom musí být příslušní pohyb prováděn kontrolovaně, v opačném

  případě se efekt cvičení snižuje. Vysoké intenzity se dosahuje nasazením vysokého volního

  úsilí ve snaze o co nejvyšší rychlost pohybu nebo jeho akceleraci. Cílem je provést pohyb co

  nejrychleji, rychleji než dřív, překonat sám sebe. To vyžaduje objektivní kontrolu a průběžnou

  informaci o dosažené rychlosti.

  Doba trvání cvičení

  Délku cvičení, resp. dobu jeho trvání, nelze zcela přesně a jednoznačně vymezit. Je určena

  dobou, po níž je možné maximální rychlost v příslušné činnosti vyvíjet a udržet. Reálná jsou

  pro praxi opakovaná rychlostní cvičení v trvání 5 – 20s. Při déletrvajícím cvičení nejsou

  respektovány funkční podmínky pro vyvinutí maximální rychlosti pohybu, nastupující únava

  vyvolává pokles rychlosti a zatížení dostává rychlostně vytrvalostní charakter.

  Intervaly odpočinku

  Intervaly odpočinku mezi cvičeními jsou pro stimulaci rychlosti téměř stejně důležité jako

  vlastní cvičení. Jejich délka totiž určuje podmínky pro další opakování cvičení. Je nutné volit

  délku intervalu odpočinku tak, aby bylo zajištěno potřebné zotavení organismu a současně

  vzrušivost nervosvalového systému příliš nepoklesla. Optimální intervaly odpočinku při

  rychlostních cvičeních by podle individuálních zvláštností měly být asi 2 – 5min.

  Počet opakování

  Počet opakování závisí na úrovni trénovanosti sportovce. Žádoucí je postupně zvyšovat objem

  rychlostního zatížení v tréninkové jednotce. Opakování cvičení má na změny rychlosti vliv

  jen tehdy, pokud se rychlost provádění cvičení nesnižuje. Jestliže už nelze cvičení provádět

  vysokou rychlostí, měl by to být signál k ukončení rychlostního tréninku. Nejúčinnější je

  opakovat cvičení v jedné sérii 3 – 5x, po sérii interval odpočinku trochu prodloužit (5-7 min.).

  Celkový počet opakování v jednom tréninku by neměl být vyšší než 15–20 (tzn. 3–5 sérií).

  Způsob odpočinku

  Mezi cvičení je vhodné zařazovat aktivní odpočinek (spíše než pasivní odpočinek vleže,

  vsedě). Přestávky by měly být vyplněny lehkým nenáročným pohybem nízké intenzity (chůzí,

  vyklusáváním apod.)

  Tréninkové prostředky, využívající nadmaximální rychlosti

 • Nadmaximální rychlost = rychlost přesahující rychlost, jaké sportovec dosahuje při závodních

  výkonech v příslušné disciplíně Je jasné, že atlet se naučí zvládnout nové, vyšší výkony, když

  i v tréninku bude zvyšovat náročnost na organismus nad dosavadní standard, nad dosavadní

  stav. V tréninku se tak děje velmi často koncentrováním námahy na určité orgány v nějakém

  dílčím úkolu, např. když sportovci koncentrovaně posilují určité svalové skupiny.

  Trénink s využitím nadmaximální rychlosti:

  Ikona6e

  Poměrně nejsnáze lze tréninkové prostředky využívající nadmaximální rychlosti aplikovat při

  vrzích a hodech. Stačí jen snížit váhu náčiní a již se to projeví na rychlosti práce při odhodu,

  na živějším rytmu otoček atd.

  S určitými obtížemi se již setkáváme při vybírání tréninkových prostředků využívajících

  nadmaximální rychlosti, při jejichž použití rychlost atleta přesahuje jeho sprinterskou

  rychlost. Je to např. běhání letmých úseků s větrem v zádech, běh s využitím podpory

  pružných expanderů, běh s použitím vlečného lana (navijáky), apod.

  V poslední době se zkouší zařazovat do tréninku stále častěji běhání v nadmaximální rychlosti

  po nakloněné dráze s klesáním 2 až 3%. Jelikož však sprint po nakloněné dráze přináší

  nebezpečí zhoršení techniky běhu (neboť provedení je poněkud odlišné), využili někteří

  odborníci nakloněné roviny k získání nadmaximální rychlosti; vlastní letmý tréninkový úsek v

  této získané nadmaximální rychlosti absolvují až po přechodu na vodorovnou běžeckou

  dráhu.

  Shrnutí

  Ikona4

  Rychlost je pohybová schopnost konat krátkodobou pohybovou činnost (do 20 s) v daných

  podmínkách (konstantní dráha nebo čas, bez odporu nebo s malým odporem) co nejrychleji.

  Jde o činnost maximální intenzity, vyžadující vysokou koncentraci volního úsilí. Rychlostní

  schopnosti jsou nejvíce geneticky podmíněny ze všech schopností (70-80%). Rozvoj

  rychlostních schopností se týká hlavně rychlosti reakce a rychlosti lokomoce.

  3.4 Koordinační schopnosti

  Studijní cíle

  Ikona1

  Získat přehledné informace o koordinačních schopnostech, jejich dělení a možnostech jejich

  rozvoje (metody a prostředky).

  Koordinace, pohyblivost neboli flexibilita je schopnost vyjadřující rozsah pohybu v kloubech

  a schopnost přesně vykonávat (koordinovat) jednotlivé pohyby pomocí aktivace jednotlivých

  svalových skupin. V atletice se objevuje např. u vrhačů (pohyblivost ramenního kloubu,

 • koordinace následných pohybů při provedení vrhu), u překážkářů (rozsah pohybu v kyčelním

  kloubu, tříkrokový rytmus).

  Cílem rozvoje koordinačních schopností je, aby přirozená flexibilita byla systematicky

  udržována pomocí protahovacích a uvolňovacích cvičení a tréninkem zkrácené a přetížené

  svaly byly uvolněné a protažené.

  Z hlediska fyziologických základů pohybových schopností je obratnost až z 80 % geneticky

  podmíněna. Liší se svou povahou od ostatních pohybových schopností. Je dána plasticitou

  CNS (schopnost vytvářet dynamické pohybové stereotypy), vysokou kloubní pohyblivostí

  (flexibilitou) a dokonalou činností všech stabilizátorů. Morfologicky obratnost podmiňuje

  nízká tělesná hmotnost, optimální vzájemné poměry tělesných segmentů a anatomické

  uspořádání pasivního pohybového systému umožňující pohyblivost.

  Funkčně obratnost podmiňuje kvalita nervosvalového komplexu, rychlost, dráždivost,

  hluboké čití, tj. propriorecepce, činnost mozečku i nervových drah. Morfologicky obratnost

  podmiňuje nízká tělesná hmotnost, optimální vzájemné poměry tělesných segmentů a

  anatomické uspořádání pasivního pohybového systému umožňující pohyblivost. Metabolicky

  je obtížné obratnostní typ přesně zařadit, energetické hrazení nebývá limitujícím faktorem.

  3.4.1 Druhy pohyblivosti

  Statická pohyblivost – je dána pouze rozsahem pohybu bez ohledu na jeho rychlost,

  příkladem může být gymnastický „rozštěp“.

  Dynamická pohyblivost – je obvykle spojována se skákáním, odrazem a rytmickým pohybem.

  Při dynamickém strečinku je pohybová energie trupu nebo končetin využita ke zvýšení

  rozsahu pohybu.

  Funkční pohyblivost – označuje schopnost využít rozsah kloubní pohyblivosti při provádění

  tělesné činnosti normální nebo zvýšenou rychlostí. Na rozdíl od dynamického protažení

  nezahrnuje např. skoky. Funkční pohyblivost přímo odpovídá specifice procesu protahování a

  má největší význam pro sportovní výkonnost.

  Aktivní pohyblivost – označuje rozsah pohybu při volním použití svalů bez vnější dopomoci.

  Strečink

  Pojem strečink označuje proces prodlužování vazivové tkáně, svalů a dalších tkání.

  Strečinkové cviky mohou být prováděny různými způsoby, které jsou závislé na cíli,

  schopnostech a stavu trénovanosti sportovce. Také v závislosti na způsobu protahování.

  Výhody strečinku:

  může přispět k prohloubení duševní a tělesné relaxace sportovce,

  prohloubit pohybové vnímání,

  snižuje nebezpečí úrazů, např. podvrtnutí kotníku nebo natažení svalu,

  může snížit pravděpodobnost onemocnění páteře,

 • snížit svalovou bolestivost,

  zmírnit závažnost bolestivé menstruace u sportovkyň,

  snížit svalové napětí

  Rozeznáváme pět základních technik strečinku:

  statický

  dynamický

  pasivní

  aktivní

  proprioreceptivní

  Statický strečink

  Statický strečink znamená protažení svalu do krajní polohy a její udržení. Dobrým příkladem

  statického strečinku je provaz, rozštěp. Tato metoda strečinku je nejbezpečnější a navíc je

  prověřena mnoha staletími praktikováním hathajógy s cílem zvýšení pohyblivosti.

  Dynamický strečink

  Zahrnuje skoky, odrazy, nekoordinované a rytmické pohyby. Při dynamickém strečinku je

  hnací silou pohybu těla nebo končetiny jejich pohybová energie, vedoucí ke zvýšení rozsahu

  pohybu. Tato technika představuje nejdiskutovanější strečinkovou techniku, protože bývá

  spojena s nejvyšším výskytem bolestivosti svalů a poranění. Trénink pohyblivosti by měl být

  přizpůsoben speciální rychlosti pohybových celků daného sportu.

  Pasivní strečink

  Pasivní strečink je technika s využitím vnější síly. Je mu dávána přednost tehdy, kdy pružnost

  svalů a vazivových tkání omezuje pohyblivost a druhou oblastí použití jsou svaly nebo tkáně

  v období rehabilitace. Výhodou pasivního strečinku je to, že je účinný tehdy, jsou-li pokusy

  uvolnit ztuhlé svaly neúspěšné, je mu dávána přednost, omezuje-li elasticita svalů celkovou

  pohyblivost, umožňuje strečink přesahující aktivní pohyblivosti kloubu, může prohloubit

  přátelství v týmu při provádění strečinku s partnerem.

  Sportovci si musí uvědomit, také několik nevýhod pasivního strečinku. Je zde především větší

  riziko rozvoje bolesti a vzniku poranění, zejména tehdy, když partner aplikuje vnější sílu

  nesprávným způsobem a nebo také příliš rychle.

  Aktivní strečink

  Aktivní strečink se provádí zapojením svalů, bez dopomoci (působení vnější síly). Můžeme

  ho rozdělit na dvě hlavní skupiny: volný aktivní a proti odporu. O volný aktivní strečinkový

  cvik se jedná tehdy, když svaly nejsou při pohybu omezovány vnějším odporem. Příkladem

  volného aktivního strečinku je vzpřímený stoj a pomalé přednožení dolní končetiny do úhlu

  100°. Při odporových cvicích používá sportovec volní svalové kontrakce k pohybu proti

  odporu. Při použití výše uvedeného příkladu je možné použít odpor ruky druhé osoby nebo

  závaží na zvedanou dolní končetinu. Aktivnímu strečinku dáváme přednost, omezuje-li

  pohyblivost slabost svalů vykonávajících pohyb (agonistů). Aktivní strečink je pro sportovce

 • důležitý proto, že vede k rozvoji aktivní (dynamické) pohyblivosti, která ovlivňuje sportovní

  výkonnost.

  Proprioceptivní nervosvalová facilitace

  Proprioceptivní nervosvalová facilitace (PNF) představuje další metodiku, kterou je možno

  použít ke zlepšení rozsahu pohybu. PNF byla původně navržena a vyvinuta jako postup

  v rámci rehabilitační fyzikální terapie. Dnes se několik různých typů používá ve sportovním

  lékařství. Je to například kontrakčně-relaxační technika (stah-uvolnění). Zahajuje se v poloze,

  kdy je antagonista protažen. Z důvodu větší názornosti předpokládejme např. hamstringy. Ty

  jsou nejdříve lehce nataženy a pak se postupně provádí izometrická kontrakce, která je

  zvyšována až na submaximální úroveň po dobu 6 – 15 vteřin, proti odporu partnera. Jedná se

  o izometrický stah, nedochází ke změně délky svalu nebo k pohybu v kloubu. Po této

  kontrakci následuje krátké období relaxace hamstringů. Partner následně provede jejich

  pomalé protažení.

  3.4.2 Rozvoj pohyblivosti v jednotlivých atletických disciplínách

  Běžecké disciplíny

  Ikona6e

  Rozvoj obecné a později speciální pohyblivosti je nejlepší zařazovat ve větším objemu

  v přípravném období. Směrem k závodnímu období objem a frekvence cvičení na rozvoj

  pohyblivosti klesá, přesto se snažíme určitý stupeň pohyblivosti udržovat. Rozhodující pro

  mladé překážkáře je rozvoj pohyblivosti v kyčelním a hlezenním kloubu, ohebnost páteře,

  schopnost svalové relaxace při maximálním úsilí a pružnost svalů a vazů. V přípravném

  období zařazujeme každý den 15 - 20 minut kombinací statických a dynamických cvičení.

  V dalších obdobích udržujeme získanou úroveň pohyblivosti cvičením 3 – 4 krát týdně po

  dobu 10 – 20 minut.

  Skok do dálky, trojskok

  Ikona6e

  Strečink, švihová cvičení, postizometrická relaxace apod. Pro skokany je limitujícím faktorem

  rozsah pohybu ve všech třech velkých kloubech dolních končetin (optimální rozsah je

  předpokladem plnohodnotného odrazu), pro trojskokany je také důležitý rozsah pohybu

  v ramenním kloubu – předpoklad pro účinnou švihovou práci paží.

  Skok o tyči

  Ikona6e

  Zdůrazňuje se pohybový rozsah v oblasti ramenního kloubu, hrudní páteře, kyčelního a

  hlezenního kloubu. Kromě základních cvičení pasivní a aktivní pohyblivosti se používají

  prvky akrobatické (přemety vpřed, vzad, salta, kotouly vzad do stoje na rukou) a cvičení na

  gymnastickém nářadí (např. výmyky, vzepření,…) zaměřené na rozvoj koordinace a odvahy.

 • Skok do výšky

  Ikona6e

  Zahrnuje strečink, švihová cvičení a kompenzační cvičení.

  Vrh koulí, hod diskem

  Ikona6e

  Hlavní je pohybový rozsah v oblasti ramenního kloubu, kývavé pohyby paží vpřed a vzad,

  v bočné i čelní rovině, kroužení paže v bočné i čelní rovině, při pohybech házející paže

  zapojit i trup.

  3.4.3 Obratnost

  Obratnostní schopnosti umožňují přesně realizovat složité časoprostorové struktury pohybu.

  Základem obratnostních schopností je nervosvalová koordinace.

  Dělení koordinačních schopností:

  1) Kinesteticko – diferenciační schopnost – člověk vnímá při pohybu vjemy z

  proprioreceptorů ve svalech a na základě těchto informací upravuje tu pohybovou činnost

  (hod na koš – hození míče do určité výšky),

  2) prostorově orientační schopnost – schopnost určení polohy a pohybu těla v prostoru,

  vnímání okolí,

  3) rovnováhová schopnost – schopnost udržení rovnováhy, popř. její znovunabytí při

  měnících se vnějších podmínkách, rovnováhu ovlivňuje vestibulární aparát ( vnitřní ucho) a

  zraková kontrola, rozlišujeme:

  statickou rovnováhu – udržení izolované polohy na úzké ploše

  dynamickou rovnováhu – kotoul na kladině – tělo se pohybuje.

  4) rytmická schopnost – schopnost vnímání, udržení rytmu (timing = načasování fází

  pohybu),

  5) reakční schopnost – schopnost rychlého a smysluplného zahájení činnosti jako reakce na

  aktuální situační podněty – basket,

  6) schopnost sdružování, integrace pohybu – schopnost koordinovat pohyby těla navzájem

  tak, aby byl pohyb proveden smysluplně – zvládnutí umělých pohybů,

  7) schopnost přestavby pohybů – schopnost přizpůsobit pohybovou činnost na základě

  vnímaných nebo předpokládaných změn situací – herní činnost, rychlá úprava pohybů,

 • 8) schopnosti učit se novým pohybům - rozvoj obratnostních schopností záleží na

  zdokonalování senzomotorických procesů

  Metody rozvoje:

  22. změna podmínek cvičení ( měníme nářadí v gymnastice, prostředí)

  23. změna způsobu provedení ( provedení cviku z jiného postavení)

  24. zkvalitňování pohybového aparátu sportovce ( rehabilitace, relaxace – udržení elasticity svalů…)

  Ikona5

  Při nácviku obratnosti neprovádět cviky ve stavu únavy, pracujeme na principu opakování a

  trénink je dlouhodobý!

  Shrnutí

  Ikona4

  Koordinace, pohyblivost neboli flexibilita je schopnost vyjadřující rozsah pohybu v kloubech

  a schopnost přesně vykonávat (koordinovat) jednotlivé pohyby pomocí aktivace jednotlivých

  svalových skupin. Obratnostní schopnosti umožňují přesně realizovat složité časoprostorové

  struktury pohybu. Základem obratnostních schopností je nervosvalová koordinace.

  4 Technická příprava

  Studijní cíle

  Ikona1

  Seznámení s charakteristikou, obsahem a významem technické přípravy v atletice.

  Úkolem technické přípravy je racionální zvládnutí techniky běhů, skoků a hodů či vrhu.

  Nácvik techniky je dlouhodobá záležitost a je stálým vyrovnáváním technické úrovně na

  úroveň pohybových schopností. Čím vyšší úroveň všestranné tělesné přípravy, tím úspěšnější

  i rozvoj techniky atleta (Prukner, Machová, 2011).

  Ikona5

  Podrobnějšímu nácviku technik vybraných atletických disciplín se budeme věnovat

  v následujících kapitolách.

  4.1 Nácvik techniky běhu

  Studijní cíle

  Ikona1

 • Seznámení se způsoby běhu, jejich charakteristikou a využitím. Nahlédnutí do

  biomechanických zákonitostí běhu a poskytnutí návodu k postupu nácviku a zdokonalení

  běžecké techniky.

  4.1.1 Šlapavý způsob běhu

  Šlapavý způsob běhu představuje vystupňovaní rychlosti v poměrně krátkém časovém úseku,

  a to buď z klidu (start), nebo z pohybu (akcelerace v trati). Typický pro šlapavý způsob běhu

  je startovní rozběh z nízkého startu.

  Technika nízkého startu má tři složky, z nichž dvě jsou spíš statického charakteru (polohy

  „Připravte se“ a „Pozor“) a třetí dynamická – vlastní startovní rozběh. Rozlišujeme postavení

  bloků: široké, střední, úzké.

  Obrázek 4. Nízký start z bloků – střehová poloha (Prukner, Machová, 2011)

  Z biomechanického hlediska je nejúčinnější postavení úzké. Při tomto rozmístění bloků

  mohou působit síly nejpříznivěji. Vektorové přímky obou dolních končetin jsou téměř

  rovnoběžné a práce nohou následuje za sebou v nejkratším časovém rozpětí, což je pro

  účinnost startu rozhodující. Přesto valná většina sprinterů v současné době používá středního

  postavení bloků. Hlavní předností tohoto rozmístění bloků je rovnoměrné rozložení váhy, a

  tím zmírnění celkového napětí, které je příznačné pro postavení úzké. Široké postavení se

  v praxi užívá jen zřídka (např. při startech v bězích na 110 m přek.).

  Podstatným znakem šlapavého způsobu běhu je odraz ze špičky za svislou těžnicí. Z toho

  vyplývají další fakta:

  běh se provádí po přední části chodidel (není dvojitá práce kotníku)

  je zde značný náklon těla dopředu (kompenzován velkým rozsahem práce paží)

  frekvence a délka kroku se mění – frekvence se zrychluje a délka kroku prodlužuje

  svaly pracují usilovně a nepřetržitě (je zde značná spotřeba energie)

  dochází k došlapu za těžnicí (odrazy následují rychle za sebou, nedochází k došlápnutí nohy před svislou těžnicí a nedochází k momentu vertikály).

  Šlapavým způsobem můžeme běžet jenom stupňovanou rychlostí. Proto jej používáme při

  startu a při akceleraci. Spuštění nohy na patu by znamenalo vzpřímení trupu, a tím zpomalení

 • pohybu. Protože pohyb začíná z úplného klidu a odrazy musí následovat rychle za sebou, jsou

  první kroky od startovní čáry poměrně krátké.

  Podle biomechanického schématu by měl být trup při vyražení z bloku v jedné přímce s

  odrazovou nohou. Sklon trupu má však své meze. Je přímo závislý na síle a rychlosti běžce.

  Obrázek 5. Postavení těla běžce při sprintech (Prukner, Machová, 2011)

  Čím větší je sklon trupu, čím ostřejší je úhel odrazu, a tím také jsou vyšší požadavky na sílu a

  rychlost. Se zvětšováním setrvačnosti se stále prodlužuje krok, což je jednou z příznačných

  vlastností šlapavého způsobu techniky běhu. Každý další krok je delší předešlého. Přitom se

  trup stále více napřimuje. Přechod místa opory před těžnici je hranicí mezi šlapavým a

  švihovým způsobem běhu. Při přechodu ke švihovému způsobu běhu se postupně zvětšuje

  úhel odrazu a prodlužuje letová fáze.

  Velmi důležitým faktorem zrychlení je ovšem odraz. Jeho síla je vedle frekvence rozhodující

  pro rychlost běhu. Po uvedení těla do určité rychlosti přechází tedy běžec od způsobu

  šlapavého ke způsobu švihovému.

  Metodická řada nácviku šlapavé techniky běhu:

  25. názorná ukázka, rozbor videozáznamu či kinogramu

  26. herní formy se zaměřením na zahájení běhu a běžeckou akceleraci (hra Červení a bílí, ..)

  27. starty z různých poloh (leh, sed, klek, stoj, vzpor ležmo, překážkový sed…)

  28. starty prováděné z pohybu - na signál či samostatně (startovní výběh z chůze, klusu, se změnou směru, po provedení kotoulu vpřed či vzad…)

  29. nácvik „jednodušších typů startů“ - vysoký start, polovysoký start, polonízký start, „padavý start“

  30. nácvik jednotlivých poloh nízkého startu (bez startovních bloků a s jejich využitím)

  31. nácvik nízkého startu na signál (s využitím startovních bloků)

  32. nácvik nízkého startu v zatáčce

 • 33. oprava individuálních chyb, rozvoj reakční rychlosti, hodnocení

  Tabulka 3. Nejčastější chyby v technice šlapavého způsobu běhu a jejich odstranění

  Rychlé napřimování těla po startu Žák se snaží udržet hlavu v prodloužení těla

  a dívat se metr až metr a půl před sebe

  Vysoké (nízké) postavení boků oproti

  úrovni ramen

  Oprava optimální výšky boků učitelem,

  opakované zaujímání střehové polohy

  Dlouhé kroky po startovním výběhu Vracíme se k průpravnému cvičení starty ze

  skipinku

  Cvičení na rozvoj šlapavé techniky běhu a nízkého startu:

  Ikona6e

  34. běžecká cvičení (liftink, skipink,zakopávání apod.)

  35. starty z různých poloh na 10-20m (ze sedu, z lehu, z kleku apod.)

  36. padavé starty

  37. polonízký start

  38. běh s odporem

  4.1.2 Švihový způsob běhu

  Běh je základní lidskou lokomocí a běžecké disciplíny tvoří v atletice samostatnou skupinu.

  Výkonnost a technika běhu ovlivňuje i technické disciplíny např. skok do dálky, trojskok, hod

  oštěpem.

  Struktura běhu je podobná struktuře chůze – běžec se při běhu střídavě dotýká a odráží od

  země dolními končetinami. Mezi těmito oporami probíhá letová fáze. Běh můžeme

  charakterizovat jako rytmickou soustavu skoků (cyklický pohyb).

  V okamžiku dokroku došlápne chodidlo postupně na zem. Po dotyku se zemí zajišťují

  moment amortizace svaly na přední i zadní straně stehna a přední sval holenní. Běžec potom

  přechází vertikálou a připravuje se na odraz. Odraz začíná v momentu vertikály, tzn. jakmile

  těžiště těla projde vertikálou nad plochou opory. Odrazová noha se z mírného pokrčení

  v koleně napne. Po odrazu nastává letová fáze, při které dosahuje těžiště těla nejvyšší polohu.

  Po dokroku se celý cyklus opakuje.

  Pohybu nohou odpovídá pohyb paží, který je vždy opačného směru. Paže tak ulehčují rotační

  pohyb trupu kolem podélné osy.

  Trup běžce se naklání vpřed (běžecký náklon), přičemž velikost náklonu závisí na rychlosti a

  způsobu běhu. Čím větší je sklon trupu, tím ostřejší je úhel odrazu a tím vznikají vyšší

  požadavky na sílu a rychlost.

  Pohyb těžiště probíhá po křivce a nerovnoměrně, vychyluje se i do stran. Rozdíl výšky těžiště

  mezi oporovou a letovou fází je 6 - 8 cm.

 • Obrázek 6. Dráha těžiště při švihovém způsobu běhu

  Švihový způsob běhu slouží k ekonomickému udržení vyvinuté rychlosti po celé trati

  využitím setrvačnosti pohybu (úkolem šlapavé techniky běhu je tuto rychlost rozvinout). To je

  možné pouze tehdy, splňuje-li běžec podmínky správné švihové techniky běhu, tzn. dovede-li

  ekonomicky a harmonicky pracovat příslušnými svalovými skupinami svého těla.

  V pohybovém cyklu švihového způsobu běhu rozlišujeme tři fáze: odraz, let a dokrok, kromě

  toho pak střední polohu (moment vertikály). Moment vertikály je výchozí polohou pro

  odraz, který uděluje běžci vždy nové zrychlení. Nejdůležitější je fáze odrazu, přičemž síla

  odrazu musí směřovat do těžiště. Ve fázi letu se tělo atleta pohybuje setrvačností. Při správné

  technice běhu nedojde při dokroku ke zbrzdění pohybu. Dopad švihové nohy musí být

  amortizován pružným došlápnutím.

  Z charakteristického znaku švihové techniky běhu, tj. pružného došlápnutí švihové nohy před

  těžnicí, vyplývají ostatní znaky tohoto způsobu běhu:

  s) odvíjení chodidla, jehož průběh je ovlivněn způsobem došlápnutí (při došlápnutí na přední vnější část chodidla se noha zhoupne nejdříve na patu a pak se znovu zvedá, až končí

  rychlým napnutím hlezenního kloubu, mluvíme o dvojité práci kotníků!),

  t) vzpřímený trup s tendencí pohybu kupředu (trup tvoří s odrazovou nohou tzv. běžecký luk),

  u) za normálních okolností stálá délka i frekvence kroku,

  v) uvolnění svalstva a hospodárné využití setrvačnosti pohybu (svalstvo nohou pracuje usilovně hlavně ve fázi odrazové, kdežto za letu dochází k určitému svalovému uvolnění,

  a tím i ke krátkému odpočinku pro některé svalové skupiny).

  Ikona3

  Při běhu na tratích delších než 100 metrů musí atlet běžet v zatáčce. Běh v zatáčce je

  z technického hlediska obtížnější než na rovině. Při běhu v zatáčce působí na běžce odstředivá

  síla, kterou musí překonávat vykloněním těla do zatáčky. Úhel vyklonění je závislý především

  na rychlosti běhu a tvaru zatáčky. Z hlediska biomechaniky nemají běžci v zatáčce

  jednoznačně stejné podmínky. Při více drahách je výhodnější běžet ve vnější dráze, neboť

  poměry se přibližují poměrům při pohybu přímočarém.

  Metodická řada nácviku švihové techniky běhu:

  39. názorná ukázka, rozbor videozáznamu či kinogramu

  40. herní formy rychlého běhu (využití pohybových her s běžeckým obsahem – např. běžecká hra Na třetího, lavinové honičky, orientační běh, fartleky, ….)

 • 41. imitační cvičení pohybu paží + vyběhávání (běžecké úseky střední intenzity se zaměřením na správnou práci paží, dolních končetin, trupu a hlavy)

  42. speciální běžecká cvičení (lifting, skiping, zakopávání, předkopávání, kolesa, apod.)

  43. rovinky (stupňované úseky, rozložené úseky, letmé úseky, běh v zatáčce a další)

  44. speciální prvky (skokanský běh, běh do schodů, běh po nakloněné rovině)

  45. oprava individuálních chyb při běhu, kontrolní měření, hodnocení

  Cvičení na rozvoj švihové techniky běhu:

  Ikona6e

  46. opakované rovinky do 150m v různé frekvenci

  47. běžecká cvičení (liftink, skipink,..)

  48. práce paží na místě a zdůrazněná práce paží

  49. běh přes prkénka s různou délkou a frekvencí kroků

  50. běh s odporem

  51. běh do kopce

  52. běh z kopce

  53. opakované submaximální úseky s meziklusem

  Tabulka 4. Nejčastější chyby švihové techniky běhu a jejich odstranění

  Běh s nedostatečným rozsahem pohybu

  dolních končetin

  Volné úseky se zvětšeným rozsahem pohybu

  nohou

  Běh „po patách“ Atletická abeceda s vyběháváním rovinek

  Kývání do stran Běh s pohledem upřeným na předmět přímo

  před sebou, zdůrazněný pohyb paží, běh po

  přímce.

  Skákavý běh Běh se zvýšenou frekvencí (zkrácení kroku)

  Běh s nízkými koleny U švihové nohy se snažíme přitáhnout špičku

  k bérci a tím dojde ke zdvižení kolene výše

  4.1.3 Rozdíly mezi šlapavým a švihovým způsobem běhu:

  Šlapavý způsob:

  1. slouží k rozvinutí rychlosti od startu zdůrazňováním odrazové fáze 2. charakteristické je násilné došlápnutí chodidla na špičku za svislou těžnici, takže

  dotyk se zemí sestává pouze z fáze odrazu (neexistuje klasická dvojitá práce

  kotníku)

  3. trup je značně předkloněn (kompenzováno velkým rozsahem práce paží) 4. délka a frekvence kroku se mění (frekvence se zvyšuje a délka kroku se postupně

  prodlužuje)

  5. delší oporová fáze a kratší letová fáze 6. svaly jsou téměř neustále v činnosti (maximální intenzita svalové práce)

 • Švihový způsob:

  54. slouží k ekonomickému udržování vyvinuté rychlosti po celé trati využitím setrvačnosti pohybu

  55. charakteristické je měkké došlápnutí chodidla před svislou těžnici

  56. chodidlo se po došlápnutí odvinuje (dvojitá práce kotníku)

  57. trup je vzpřímen s tendencí dopředu (trup tvoří s odrazovou nohou tzv. běžecký luk)

  58. délka kroku a jeho frekvence jsou stálé

  59. svaly se uvolňují a využívají setrvačnosti pohybu

  Shrnutí

  Ikona4

  Rozlišujeme šlapavý a švihový způsob běhu. Šlapavý běh slouží k rozvinutí rychlosti na

  začátku trati a švihový běh slouží k udržení vyvinuté rychlosti po celou délku trati. Liší se

  v místě došlápnutí chodidla, v délce a frekvenci kroku, v délce oporové fáze a letové fáze a v

  postavení trupu.

  4.2 Nácvik techniky skoku do dálky

  Studijní cíle

  Ikona1

  Seznámení se základní technikou horizontálního skoku. Nahlédnutí do biomechanických

  zákonitostí skoku do dálky a poskytnutí návodu k postupu nácviku a zdokonalení základní

  techniky skoku do dálky.

  Základním účelem skoku do dálky je, po předcházejícím rozběhu, překonat co největší

  horizontální vzdálenost odrazem z jedné nohy. Skok do dálky patří mezi rychlostně-silové

  atletické disciplíny.

  Je známo, že dráha těžiště se již nedá za letu měnit. Délka skoku je v zásadě výslednicí dvou

  vektorů: rozběhu, který působí horizontálně, a odrazu, který působí vertikálně. Vektor

  rozběhu je větší než vektor odrazu. Úkolem rozběhu je získat pokud možno největší rychlost

  pro provedení odrazu a skoku.

  Při rozboru techniky skoku dalekého se uplatňuje rozdělení na těchto pět fází: rozběh,

  předodrazová příprava a odraz, letová fáze, doskok.

  Rozběh a odraz

  V počáteční fázi se skokan rozbíhá od výběhové značky ustáleným startovním způsobem, pro

  zachování přesného rozběhu musí být jednotlivé kroky vždy stejně dlouhé. Tento požadavek

  platí pro celý rozběh, ale v počáteční fázi rozběhu je zvláště důležitý, poněvadž zde se

  vyskytují největší odchylky. Děje se tak změnou startovní polohy, sklonu trupu, polohy

  pánve, úsilí v jednotlivých odrazech, místa dokroku vzhledem k těžišti atd. Startovním

  způsobem vybíhá skokan do dálky proto, že je to nejekonomičtější způsob, jak získat nejdříve

  co největší rychlost.

 • Technika tohoto způsobu je charakterizována šlapavým způsobem běhu. Ve střední fázi běží

  skokan švihovým způsobem, tj. ve vzpřímené sprinterské poloze a plným krokem. Závěrečná

  fáze je už vlastně spojení rozběhu s odrazem v posledních čtyřech krocích.

  Odrazová noha, nepatrně předsunuta před těžiště, došlapuje na břevno z vnější části plosky na

  celé chodidlo, někdy nepatrně přes patu. Noha je při došlapu v koleně měkce natažena, rovněž

  tak kyčelní kloub. Po dokroku se koleno pokrčuje.

  Obrázek 7. Dráha těžiště, rytmus a rychlost rozběhu ve skoku do dálky

  Konečný energický zdvih nastává napínáním kyčelního, kolenního a hlezenního kloubu na

  odrazové kolmici za ní. Při odrazu švihne neodrazová noha „ostrým kolenem“ vpřed, bérec je

  složen pod stehno. Odraz je ukončen typickým dálkařským lukem, připomínajícím běžecký

  luk. Výška těžiště a rozsah práce nohou je však větší než u běžeckého luku. Trup a hlava se

  nemají odchylovat v průběhu odrazu od sprinterské polohy. Poloha hlavy vůči trupu se

  v průběhu celého odrazu nemění. Práce paží odpovídá svým rozsahem práci nohou, rozsah

  pohybu je proti činnosti ve sprintu větší. Paže na straně odrazové nohy vykývne ze sprinterské

  polohy šikmo před střed těla k ose běhu. Dlaň je při dokončení odrazu asi ve výši obličeje.

  Paže na straně švihové nohy, která je ohnuta v lokti přibližně v pravém úhlu, švihá upažením

  vzhůru. V okamžiku dokončení odrazu je celá paže téměř ve vodorovné poloze ve výši

  ramena.

  Letová fáze

  Rozeznáváme tři typické způsoby letu při skoku dalekém: krokem, závěsný a kročný. Mezi

  těmito způsoby je řada přechodů a kombinací. Technika rozběhu je pro všechny tři způsoby

  v zásadě stejná. V literatuře je popsána také základní technika, kterou používají děti při

  prvních pokusech o skok do dálky, a to je technika skrčmo.

 • Skok krokem – Skok krokem je prvním metodickým stupněm při nácviku uznávanějších

  způsobů. Pro malý rozsah pohybu, zejména nohou, je velmi výhodný pro kratší skoky. Práce

  švihové nohy je při tomto způsobu velmi jednoduchá. Po doznění odrazu projde skokan

  polohou kroku, v němž přitahuje odrazovou nohu vpřed ke švihové. V okamžiku, kdy se nohy

  spojí, láme s tělo v bocích tak, že trup se nachyluje vpřed a kolena přitahují k hrudi. Po

  odrazu, kdy vyšvihuje neodrazová noha vpřed vzhůru, švihá stejným směrem paže na opačné

  straně těla, kdežto druhá paže se pohybuje dolů a pak vzhůru. Obě paže přibrzdí pohyb na

  úrovni ramen. Těsně před dopadem předkopne skokan bérce a vysoko zapaží.

  Obrázek 8. Letová fáze skoku do dálky krokem

  Doskok

  Za předpokladu správného odrazu je hlavním cílem pohybů za letu seskupit jednotlivé části

  těla vzhledem k jeho těžišti tak, aby si skokan zajistil co nejvýhodnější doskok, tj. aby dostal

  chodidla co nejdále a přesunul pánev přes bod opory vpřed bez pádu dozadu. Po dosažení

  nejvyššího bodu skoku seskupuje skokan části svého těla kolem těžiště přitažením kolen,

  využívá přitom setrvačnosti letu a přednožuje k doskokové poloze o 50 – 60 cm níže

  vzhledem k poloze těžiště při odrazu. Když se dostaly nohy dostatečně vpřed (ne dříve),

  vyvažuje atlet doskokové přednožení zapažením a předklonem trupu.

  Z možných způsobů doskoku uvádíme dva:

  1) Přechod těžiště přes vzpěrný bod (chodidla) podporuje hluboký dřep a švih pažemi vpřed.

  Někdy se doskakuje do mírného roznožení (asi v šíři stopy) s jednou nohou nepatrně

  předsunutou. Roznožení dovoluje větší spuštění těžiště a hlubší závěrečný předklon mezi

  kolena.

  Obrázek 9. Fáze doskoku při skoku do dálky

  2) Jako v prvém případě se doskakuje do hlubokého dřepu, ale přechod přes oporu se děje

  ještě hlubším snížením těžiště s lukovitým prohnutím, obvykle s přechodem do kleku.

 • Metodická řada nácviku skoku do dálky

  60. názorná ukázka, rozbor videozáznamu či kinogramu

  61. speciální odrazová průprava (odrazová abeceda, poskoky v určitém skokanském rytmu)

  62. imitace odrazových pohybů na místě a v pohybu (chůze)

  63. spojení rozběhu s odrazem (rozběh je realizován malým počtem kroků), nácvik předodrazové přípravy (snížení těžiště, zkrácení a urychlení posledního kroku před odrazem)

  64. osvojení letové fáze (dle použité techniky: krok, závěs, kročný způsob)

  65. nácvik celkového rozběhu (výběhová a kontrolní značka)

  66. nácvik doskoku

  67. provedení komplexního skoku

  68. odstraňování individuálních chyb, diagnostika, závod

  Tabulka 5. Nejčastější chyby v technice skoku do dálky a jejich odstranění

  Běh po celých chodidlech při rozběhu,

  nerespektování výběhové a kontrolní značky

  Zaměření na správnou techniku běhu,

  opakování prvků atletické abecedy, značky

  Drobení či protahování kroků před odrazem

  Řízený předodrazový rytmus (běh mezi

  prkýnky v závěrečné části rozběhu, odraz

  z vyvýšeného místa

  Odraz z přílišného předklonu Odpichy, výstupy na lavičku, ….

  Nedostatečný pohyb švihové nohy Dosahy kolenem na zavěšený předmět

  Plochý odraz, nízký úhel vzletu těžiště Odrazová průprava, vícenásobné skoky

  Záklon hlavy v průběhu odrazu Zaměření na odraz se správným postavením

  hlavy

  Cvičení na rozvoj skoku dalekého:

  Ikona6e

  Opakované odrazy (vícenásobné skoky, odpichy, přeskoky lavičky, švihadlo,…)

  Běh mezi prkýnky pro nácvik rozběhové rychlosti

  Spojování rozběhu s odrazem (důraz na zachování dosažené rozběhové rychlosti)

  Nácvik sladění pohybu paží a švihové nohy v chůzi, klusu, běhu

  Opakované odrazy se zaměřením a práci švihové nohy

  Nácvik letové fáze ve visu na hrazdě

  Nácvik závěrečné dopadové fáze - z místa, ze tří kroků, do výškařského doskočiště,…)

  Opakované odrazy z vyvýšeného místa se zaměřením na jednotlivé fáze skoku dalekého.

 • Shrnutí

  Ikona4

  Skok do dálky patří mezi rychlostně-silové atletické disciplíny. Základním účelem skoku do

  dálky je po předcházejícím rozběhu překonat co největší horizontální vzdálenost odrazem

  z jedné nohy. Skok do dálky se skládá s fáze rozběhu, předodrazové přípravy a odrazu, letové

  fáze, doskoku.

  4.3 Nácvik techniky vrhu koulí

  Studijní cíle

  Ikona1

  Seznámení se základní technikou vrhu koulí. Nahlédnutí do biomechanických zákonitostí,

  poskytnutí návodu k nácviku a zdokonalení základní techniky vrhu koulí.

  Vrh koulí se řadí mezi rychlostně silové disciplíny. Pro dosažení špičkových výkonů je

  potřeba dobrá tělesná zdatnost, jejíž hlavní složkou je mohutná, ale rychlá síla dolních

  končetin, dále trupu a paží v souladu s dokonalou technikou. Koulaři ke svému výkonu