of 50 /50
„Anyagmozgatás és gépei” tantárgy 2. témakör Egyetemi szintű gépészmérnöki szak 2005-06. II. félév MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

„Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/Anyagmozgatas es... · Energetika Elektrotechnika, Automatizálás Kommunikációs technika Marketing Vállalatgazda-ságtan,

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/Anyagmozgatas es... · Energetika...

Page 1: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/Anyagmozgatas es... · Energetika Elektrotechnika, Automatizálás Kommunikációs technika Marketing Vállalatgazda-ságtan,

„Anyagmozgatás és gépei”tantárgy

2. témakör

Egyetemi szintű gépészmérnöki szak2005-06. II. félév

MISKOLCI EGYETEMAnyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

Page 2: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/Anyagmozgatas es... · Energetika Elektrotechnika, Automatizálás Kommunikációs technika Marketing Vállalatgazda-ságtan,

1. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

Információáramlás

Anyag-, eszköz- ésemisszióáramlás

Energiaáramlás

Termelési-szolgáltatási-logisztikaműveletek

(ember-gép rendszer)

Logisztikai folyamat

(i+1)-edik

állapot

i-edik

állapot

Értékáramlás

Pénzáramlás

Munkaerőáramlás

1. ábra A logisztika fogalmi rendszere

AlapanyagBeszállító

AlapanyagRaktár

KésztermékRaktár

Végsőfogyasztó

FŐTEVÉKENYSÉG

anyagáramlás információáramlás

2. ábra Logisztikai rendszer anyagáramlások, készletek és rájuk vo-natkozó információk integrációja

Page 3: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/Anyagmozgatas es... · Energetika Elektrotechnika, Automatizálás Kommunikációs technika Marketing Vállalatgazda-ságtan,

2. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

Anyagáramlástechnika

Anyagáramlástechnológia

Közlekedéstechnika, -techn.

Informatika

Energetika

Elektrotechnika,Automatizálás

Kommunikációstechnika

Marketing

Vállalatgazda-ságtan,

Menedzsertan

Rendszer-technika

Matematika,Számítás-technika

Szolgáltatás-technika

Gyártástechnika, -technológia

A logisztika tudomány-integráló szerepe

3. ábra A logisztika, mint integrált tudomány

Logisztikai alapelvek:

a megfelelő minőségű anyag, a megfelelő mennyiségben, a megfelelő helyről, a megfelelő helyre, a megfelelő módon és eszközzel, a megfelelő időben, a megfelelő költséggel.

Page 4: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/Anyagmozgatas es... · Energetika Elektrotechnika, Automatizálás Kommunikációs technika Marketing Vállalatgazda-ságtan,

3. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

Logisztikai célok

A szállítási határidők rövidítése

Az átfutási idők csökkentéseA hatékonyság fokozása

A kapacitások maximális kihasználásaA vevői megelégedettség növelése

A ráfordítások csökkentése,gazdaságosság növelése

A nemzetközi együttműködés fokozása

A rugalmasság megteremtése ésfokozása

Nagyfokú szállítóképesség elérése

Az áttekinthetőség növeléseA környezetbarát technológiák

alkalmazása

Alacsony környezet-terhelés (emisszió) A minőség biztosítása

Belső- és külső újrahasznosításfejlesztése

Készletek minimalizálása

4. ábra Logisztikai célok

Page 5: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/Anyagmozgatas es... · Energetika Elektrotechnika, Automatizálás Kommunikációs technika Marketing Vállalatgazda-ságtan,

4. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

A logisztika stratégiaielemei

A logisztikai szervezet felépítése

A termékstruktúra meghatározásaA vevői megelégedettség növelése

Együttműködés, kooperáció (belső,külső)Újrahasznosítás

Eszközstruktúra (termelési, szállítási,raktározási stb.)

Ellenőrzés (controlling)

Az információs rendszer struktúrájaAz információs adatcsere (EDI)

A termelés mélysége I. ( make or buy=gyártani vagy vásárolni)

A termelés mélysége II. ( outsourcing=gyártáskihelyezés)

5. ábra A logisztikai célok elérésének főbb stratégiai elemei

Page 6: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/Anyagmozgatas es... · Energetika Elektrotechnika, Automatizálás Kommunikációs technika Marketing Vállalatgazda-ságtan,

5. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

Logisztikai műveletek

Szállítás Rakodás

Tárolás,Raktározás

Munkahelyikezelés

Gyűjtés.elosztás

Kommuni-kálás

Ellenőrzés

Menedzs-ment

Energia-áramlás

Információfeldolg.

Pénzügyitevékenys.

Egységrak.kezelés

Csoma-golás

6. ábra Logisztikai műveletek

Page 7: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/Anyagmozgatas es... · Energetika Elektrotechnika, Automatizálás Kommunikációs technika Marketing Vállalatgazda-ságtan,

6. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

1. táblázat A logisztikai állapotváltozási mátrix

Logisztikai műveletek Á l l a p o t v á l t o z á sMűvelet Hely Idő Meny-

nyiségMi-

nőség

Energia Információváltozás

Érték-változás

Emisszió

Szállítás xx xx xx xx xxRakodás x x x x x xTárolás-rakodás xxx x x xCsomagolás x x xx x x xERKE képzés-bontás

x xx (x) x x xAny

ag-

Ára

mlá

s

Gyűjtés, osztályo-zás

x x xx x x x

Ellenőrzés,állapotfelügyelet

x x xx

Információ gyűjtés,áramoltatás, feldol-gozás és tárolás

x x xxx

Info

rmác

ió-

áram

lás

Kommunikálás arendszerrel

x x xx

Ener

gia Energiaáramlás x x

Page 8: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/Anyagmozgatas es... · Energetika Elektrotechnika, Automatizálás Kommunikációs technika Marketing Vállalatgazda-ságtan,

7. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

Logi

sztik

aivá

llala

tFe

lhas

znál

ókB

eszá

llító

kH

ulla

dékh

aszn

álók

Beszerzésilogisztika

Szállításifeltételek

meghatározása.Szállító

partnerekkiválasztása.Szállító-

eszközök,raktárak,raktári

berendezésekmegválasztása.

Megrendelésekdiszponálása.Határidők

meghatározása.

Termelésilogisztika

Termelés ésgyártástervezése.

Anyagáramlásmeghatározása.

Anyagmozgatórendszertervezése.

Informáci-áramlástervezése.

Logisztikairendszer

irányítása,ellenőrzése.

Hulladékbeszállítás

és újra-hasznosítás

Hulladék-gyűjtőhelyek

meghatározása.Hulladékgyűjtő

rendszertervezése ésirányítása.Hulladék-

hasznosításilogisztikairendszer

tervezése ésirányítása.

Vállalatvezetés-menedzsment

Vállalati logisztika

Logisztikai koncepcióLogisztikai rendszerek

tervezéselogisztikai rendszerek

irányítása és ellenőrzéseLogisztikai szervezet

Ellátási,-elosztásilogisztika

Piaci igényekfelmérése,

értékelése.Megrendeléseklebonyolítása.

Szállítóeszközök,raktárak,

rakodó eszközök.Sorrendtervezés.

Visszjárattervezés ésirányítás.

Szervíz-ellátás.

Átrakás

Szállítás

Rakodás

Ellenőrzés

Egységrakománybontás képzés

Tárolás

Gyártás-szerelés

Munkahelyikiszolgálás

Műveletköziszállítás, tárolás

Komissiózás

Késztermékektárolása,

osztályozása

Hulladék tárolás,osztályozás,

rakodás, szállítás

Hulladékvisszaszállítás

KésztermékAlapanyag

Ope

ratív

szin

tTa

ktik

aisz

int

Stra

tégi

aisz

int

Csomagolás

Egységrakományképzés

Berakás

Kiszállítás

Hulladék

Alapanyagrendelés késztermék rendelés

Page 9: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/Anyagmozgatas es... · Energetika Elektrotechnika, Automatizálás Kommunikációs technika Marketing Vállalatgazda-ságtan,

8. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

E lo sztórak tár B an k L o g isztika i

vá lla la t V Á M A d ó ,T b j

F e lh asz-n á ló k

V á lla la ti m en ed zsm en t(Log isz tika i m enedzsm en t

V álla la tT u la jd o n o so k

T erm elés i ren d szer(T e rm e lés te rvezés és irányítás)

B ér- ésm u n kaü g y

H u m ánp o litika

V álla la ti lo g isztika i ren d szer

P én zü g y-szám vite l

B eszerzés i(e llá tás i)

lo g isztika

T erm elés i(gyá rtás i)lo g isztika

E lo sztás i(é rtékesítés i)

lo g isztika

H u llad ékkeze lés ,ú jrah aszn o s ítás lo g isztiká ja

M arketin glo g isztika

B eszerzés i p iac E lo sztó rak tár É rtékes ítés i p iac

7. ábra Termelő vállalat logisztikai rendszerének kapcsolatai

Page 10: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/Anyagmozgatas es... · Energetika Elektrotechnika, Automatizálás Kommunikációs technika Marketing Vállalatgazda-ságtan,

9. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

Multinacionális vállalatlogisztikai menedzsmentje

A. Leányvállalat logisztikaimenedzsmentje

B. Leányvállalat logisztikaimenedzsmentje

Beszerzésilogisztika

Termelésilogisztika

Elosztásilogisztika

Multinacionális vállalat

Taktikaioperatív

szint

A.Leány-vállalat

Beszerzésilogisztika

Termelésilogisztika

Elosztásilogisztika

Elosztásilogisztika

Taktikaioperatív

szint

Beszerzésilogisztika

Termelésilogisztika

B.Leány-vállalat

8. ábra Multinacionális vállalat logisztikai rendszere

Page 11: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/Anyagmozgatas es... · Energetika Elektrotechnika, Automatizálás Kommunikációs technika Marketing Vállalatgazda-ságtan,

10. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

9. ábra Termelő vállalatok szolgáltatásokkal bővített logisztikai rendszere

Page 12: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/Anyagmozgatas es... · Energetika Elektrotechnika, Automatizálás Kommunikációs technika Marketing Vállalatgazda-ságtan,

11. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

beszerzés

alapanyagraktár

termeléskészáruraktár

kiszállítás

beszállítás

értékesítésmegrendelés

megrendelésfeldolgozás

anyagáramlásinformációáramlás

10. ábra Az egyszerűsített üzemi logisztikai rendszer anyag- és infor-mációáramlása

M 1B T K TM nT 1

R 3

R 4

R 5

R n

R n+1

R n+2

Alapanyag Késztermék,hulladék

S 1 S 2 S n+1

R 1

R 2

11. ábra Termelési folyamat anyagáramlásaAhol:

BT - Bemenő tárolóKT - Kimenő tárolóMi - Technológiai művelet (anyag, termék tulajdonsága meg-változik) [i=1 ... n]Si - Szállítási művelet [i=1 ... n+1]Ri - Rakodási művelet [i=1 ... n+2]Ű Ti - Tárolási művelet [i=1 ... m]

Page 13: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/Anyagmozgatas es... · Energetika Elektrotechnika, Automatizálás Kommunikációs technika Marketing Vállalatgazda-ságtan,

12. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

LO G ISZTIK A

M akro log isztika M ikro log isztika

Válla la ti log isztikaVálla la ti log isztika

Beszerzési log isztika Term elési log isztika

R aktárlog isztika

E losztási log isztika

Szolgá lta tási log isztika

Katonai log isztika

H u lladékkeze lési és ú jrahasznosítás i log isztika

Közlekedési log isztika

Posta i log isztika

Kereskedelm i log isztika

Logisztika i szo lgá lta tóközpont

12. ábra A logisztikai rendszerek tagozódása I.

LOGISZTIKAI RENDSZEREK

Interlogisztika(Belső logisztika)

Externlogisztika(Külső logisztika)

Termelővállalat

Szolgáltatóvállalat

Országonbelüli

HálózatszerűTermelő-

szolgáltató

Országokközött

EgészségügyiKommunálisKereskedelmiKözlekedésPostaPénzintézetKarbantartásKultúrális

Közigazgatás

Citylogisztika Település Régió

ÁruellátásKultúra, oktatás, egészségügy, sportKatasztrófa elhárításÉpítkezések, közlekedés építésKözlekedés, posta, pénzellátásTurizmus, vendéglátásHulladék, elhasznált termék gyűjtéseRendfenntartás, biztonság

Euro-logisztika

Globálislogisztika

13. ábra A logisztikai rendszerek tagozódása II.

Page 14: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/Anyagmozgatas es... · Energetika Elektrotechnika, Automatizálás Kommunikációs technika Marketing Vállalatgazda-ságtan,

13. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

BEMENŐRAKTÁR AR ER

NLSZ1 NLSZi NLSZk

LSZ1 LSZj LSZm

HULLADÉKRAKTÁR

qA

qE

hulladék

hulladék

hulladék

nincs anyagkilépés csak hulladék

egy telephely

Példa: kórház, szálloda

Jellemzők: Jelölések:AR - alapanyagraktár

ER - elhasznál termékek raktára

LSZj - logisztikai szolgáltató

NLSZj - nem logisztikai szolgáltató

qHqE

qA

14. ábra Szolgáltatások logisztikai rendszere (1. modell)

BEMENŐRAKTÁR AR ER

LSZ 1 LSZ 2 LSZ 3

LSZ 4 LSZ j LSZm

HULLADÉKRAKTÁR

qqA

qE

hulladék

hulladék

hulladék

Belépés: anyag (qA), eszköz (qE)Kilépés: anyag, áru (qA), hulladék (qH)A szolgáltatás az anyagra is irányulegy telelphely

Jellemzők: Jelölések:AR - alapanyagraktár

ER - elhasznál termékek raktára

LSZj - logisztikai szolgáltató

KILÉPŐ ÁRU áru

qEqH

qT

15. ábra Szolgáltatások logisztikai rendszere (2. modell)

Page 15: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/Anyagmozgatas es... · Energetika Elektrotechnika, Automatizálás Kommunikációs technika Marketing Vállalatgazda-ságtan,

14. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

16. ábra Szolgáltatás logisztikai rendszere (3. modell)

SZ 1B T K TSZnT 1

R 4

R 5

R n

R n+1

R n+2

Termék,eszköz

S 1 S 2 S n+1

R 1

R 2

R 3

Termék,eszköz,

hulladék

Elhasználttermék,

eszköz

17. ábra Szolgáltatási folyamat anyagáramlása

Ahol:BT - Bemenő tárolóKT - Kimenő tárolóMi - Szolgáltatási művelet (nincs anyag, termék átalakulás,csak használódás) [i=1 ... n]Si - Szállítási művelet [i=1 ... n+1]Ri - Rakodási művelet [i=1 ... n+2]Ti - Tárolási művelet [i=1 ... m]

Page 16: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/Anyagmozgatas es... · Energetika Elektrotechnika, Automatizálás Kommunikációs technika Marketing Vállalatgazda-ságtan,

15. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

Hálózati szintű logisztikai irányításinformációs kapcsolatai

Terme-lőválla-

lat

Keres-kedel-mi vál-

lalat

Fuvaro-zó vál-

lalat

Szállít-mányo-zó vál-

lalat

Fel-haszná-ló vál-lalat

Bank Vám Bizto-sító

Hálózati szintűinformációs

kapcsolat

Vállalati szintű logisztikai irányításinformációs kapcsolatai

Vállalati szintű irányítás

GyártásEllátás Elosztás

Rakodás,belső

mozgatásirányítása

Alapanyag-raktár

irányítása

Gyártás-irányítás

Készáru-raktár

irányítás

Rakodás,szállítás-irányítás

Vállalati szintűinformációs

kapcsolat

Logisztikai alapfolyamatok

18. ábra A logisztikai információs hálózat felépülése

Page 17: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/Anyagmozgatas es... · Energetika Elektrotechnika, Automatizálás Kommunikációs technika Marketing Vállalatgazda-ságtan,

16. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

Hálózatszerűen működő termelő-szolgáltatórendszerek logisztikája

Minek a következtében jöttek létre a hálózatszerű logiszti-

kai rendszerek?

Az utóbbi évtizedekben jelentősen megváltozott a gaz-

daság struktúrája, felépítése, a benne termelési ill. szolgálta-

tási tevékenységet befolyásoló szervezetek, szerződések és je-

lentős átalakuláson mentek át.

Ha megvizsgáljuk a gazdaság átstruktúrálódásának

mutató rugóját, akkor a következők nevezhetők meg:

a termékeknél a fogyasztói piacok által megkövetelt rendkí-

vüli mértékben differenciált igények a termékek rövid élet-

tartam ciklusai nem teszik versenyképessé, ha csak nemzet

igényire alakítanánk ki a termelést, ezért az egész világra

kiterjedő multinacionális cégek jönnek létre, a nemzeti

piacok helyett nemzetközi piacok alakulnak ki, létrejött a

termelés globalizációja,

a vállalatok versenyképességének a fokozása szükségessé

teszi, hogy szabaduljon meg minden olyan tevékenységtől,

amely a meghatározó feladataitól csak kisebb hatékonyság-

gal tudja végezni, így általánossá vált a termelés melysé-

gének a csökkentése, amelyek eredményezik, hogy

Page 18: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/Anyagmozgatas es... · Energetika Elektrotechnika, Automatizálás Kommunikációs technika Marketing Vállalatgazda-ságtan,

17. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

kis túlzással a termelő vállalatok két csoportba sorolha-

tók: összeszerelő vállalatok és beszállítók,

a tevékenységek egy részét vállalkozásokba adják ki

(outsourcing),

fokozódik, mert az információs technológia fejlődésével

lényegesen hatékonyabbá vált a vállalatok közötti ko-

operáció (telekooperáció)

a szolgáltatásokat végző egységeknél is jelentős integrá-

ciójátszódott le, nagy méretű nemzetközi szolgáltató

szervezetek jöttek létre (pl. áruház láncok, energiaszolgál-

tatások, kommunális szolgáltatók, karbantartó szervezetek),

a termelési- és szolgáltatási feladatok kis- és középvállala-

tok, vállalkozások, csak akkor tudnak versenyképessé válni,

ha szoros együttműködést alakítanak ki, virtuális vállala-

tokat, ill. virtuális hálózatokat alakítanak ki,

a fenntartható fejlődés következtében a gazdaság nyitott

láncból zártláncú gazdasággá alakul át, amelyek következ-

tében ki kell alakítani a hulladékok elhasznált termékek

újrahasznosítását,amelyhez a termelő-, szolgáltató válla-

latokat, közületeket és a háztartásokat gyűjtő rendszerbe,

hálózatokba kell szervezni.

Page 19: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/Anyagmozgatas es... · Energetika Elektrotechnika, Automatizálás Kommunikációs technika Marketing Vállalatgazda-ságtan,

18. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

Az előzőekben leírtakból következik, hogy a termelési szer-

vezetekre napjainkban nem jellemző az egy telephelyes elhelye-

zés, hanem hasonlóan a szolgáltatásokhoz sok telephelyek egyre

fokozódó méretű hálózatokká alakultak, sokszor a nemzeti ha-

tárokon túlnőve. A hálózatszerűen működő termelő-szolgáltató

igen jelentős mértékben megnövekszik a logisztika szerepe, mert

az anyagáramlás viszonylatai kiterjednek, összehangolásuk

csak fejlett információs technológiai eszközök felhasználásával

képzelhető el. Ezért a hálózatszerűen működő termelő-

szolgáltató (nem logisztikai szolgáltatót értve) rendszert csak

logisztikával integráltan kell és lehet értelmezni.

A hálózatszerűen működő, logisztikával integrált rend-

szerek sajátosságai a következők:

jelentős mértékben megnövekszik az extern (külső) logisz-

tika szerepe, de szigorúan az intern (belső) logisztikával

integráltan, összehangoltan kell kezelni, az intern logiszti-

ka nem lehet fekete doboz,

megsokszorozódnak a logisztikai szolgáltató vállalatok,

a logisztikai szolgáltató vállalatok hatékony működtetése sok

esetben olyan virtuális vállalat hálózat kialakítását kívánja

meg, amelyben jelen vannak a termelő, szolgáltató, fel-

használó (fogyasztó) és logisztikai egységek,

a hálózatszerű működés lehetővé teszi az ellátási lánc mű-

ködtetését, előnyeinek érvényesítését.

Page 20: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/Anyagmozgatas es... · Energetika Elektrotechnika, Automatizálás Kommunikációs technika Marketing Vállalatgazda-ságtan,

19. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

B1 Bi Bn

AER1 AERj AERm

SZÜ1 SZÜ SZÜp

KER1 KER KERr

F1 F Fu. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

beszállítók

alkatrész,szerelvénye l o s z t óraktárak

összeszerelőüzemek

felhasználók

k é s z á r uelosztóraktárak

19. ábra Hálózatszerűen működő logisztikával integrált termék-összeszerelő rendszer felépítése

Page 21: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/Anyagmozgatas es... · Energetika Elektrotechnika, Automatizálás Kommunikációs technika Marketing Vállalatgazda-ságtan,

20. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

B Beszállítók, F Felhasználók,

SK Szerelőközpontok, ER Elosztó raktárak,Gyűjtőközpont

SK

SK

ER

B

B

B

F

F

FB

SK

SK

ERB

B

F

F

GK

GK

SK

SK

ER

B

B

B

F

F

F

SK

SK

ER

B

B

F

F

GK

20. ábra A globalizált temelésellátási-elosztási lánc elemei

Page 22: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/Anyagmozgatas es... · Energetika Elektrotechnika, Automatizálás Kommunikációs technika Marketing Vállalatgazda-ságtan,

21. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

VLC

DSC

P

T

C

B

B

DSC

DSCT

DSC

T

C C

C

P

DSC: gyûjtõ- és elosztó raktárközpontT: szállítási vállalat

C: vevõB: bank

anyagáram

informinformációáramVLC: Virtuális Logisztikai KözpontP: termelõ vállalat

21. ábra A virtuális vállalat modellje

Page 23: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/Anyagmozgatas es... · Energetika Elektrotechnika, Automatizálás Kommunikációs technika Marketing Vállalatgazda-ságtan,

22. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

SZ SZ

O

O O

O

O

VLC

LV

K

O

O O

O

R

LVO

KSZ

O

O

O

O

B

R

B

O

SZ

O

O

OO

O

VLC

O

SZ

LV

B

K

Virtuális Logisztikai centrum

Szétszerelt objektum

Szakértő

Logisztikai vállalat

Alkatrész, eszköz beszállító

Karbantartó egység

R RaktárInformációáramlás

Személy, anyag és eszközáramlás

22. ábra Szétszórt objektumok műszaki felügyeletét működtetőVirtuális Logisztikai Centrum

Page 24: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/Anyagmozgatas es... · Energetika Elektrotechnika, Automatizálás Kommunikációs technika Marketing Vállalatgazda-ságtan,

23. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

AERmAER1

SB1 SBi SBn

BKV1

BKVj

BKVk

BKVk+1

BKVr

Logisztikaivállalat

Logisztikaivállalat

KER1 KERp

NFV1 NFV NFV

Klaszter, mint regionális virtuális logisztikai központ

KLASZTERmint

VIRTUÁLIS LOGSZTIKAIKÖZPONT

TUDÁS MENEDZSMENT

SB Segédbeszállító

BKV Kis- és középvállalat mintelsődleges beszállító

AER Alapanyagelszállítási raktár

KER Részegység, késztermékelosztó raktár

NFV Nagyvállalat mintfelhasználó

anyagáraminformáció áram

23. ábra A klaszter, mint regionális logisztikai központ rendszere

Page 25: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/Anyagmozgatas es... · Energetika Elektrotechnika, Automatizálás Kommunikációs technika Marketing Vállalatgazda-ságtan,

24. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

Klaszter, mint virtuális logisztikai központ

Feladatai: a beszállítói feladatok kis és középvállalatok versenyképességeinekfokozása érdekében, a kis és középvállalatok (BKV) logisztikai potenciáljainaka növelése:

szervezi, diszponálja a BKV alapanyag ellátását: közvetlen a segédbeszállítóktól SB beszállítva, alapanyag elosztó raktárakon (AER) keresztül látja el a BKV-t, ütemezi, diszponálja a szállítójárműveket:

SB-AER SB-BKV AER-BKVviszonylatokban a Logisztikai Vállalatot igénybevéve.

piaci igények ismerete alapján elosztja a BKV által gyártott részegységeket,szerelvényeket: közvetlenül a nagy felhasználó vállalatot az NFV ellátja alkatrésszel,

részegységgel, elosztó raktáron (KER) keresztül szállít be az NFV-nek, ütemezi, diszponálja a szállítójárműveket a

a BKV - KER a BKV - NFV a KER - NFVviszonylatokban, a Logisztikai Vállalat igénybevételével.

A klaszter Virtuális Logisztikai Központja:

INTRANET –tel tart fenn a klaszter maghatározott elemei között, igénybe veszi a E-commerce-t, ill. EDI-t, felhasználja az INTERNET-et, kapcsolódik és együttműködik a Logisztikai Központtal, telekoperációkat szervez, outsourcing, ill. sourcing feladatokat hoz létre, kiterjedt marketing tevékenységet lát el, megteremti a JIT elvű beszállítás logisztikai és informatikai feltételeit.

Page 26: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/Anyagmozgatas es... · Energetika Elektrotechnika, Automatizálás Kommunikációs technika Marketing Vállalatgazda-ságtan,

25. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

VLC

KKV1KKVi KKVn

LV1

LVk

LVp

F1 FjFjm

FK1 FKx

MB1 MB MB

MBK1 MBK LVK1LVK2

Belső hálózat

Külső hálózat

1. ábra: A kis- és középvállalatokat segítő virtuális logisztikai központ elvi struktúrája

Page 27: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/Anyagmozgatas es... · Energetika Elektrotechnika, Automatizálás Kommunikációs technika Marketing Vállalatgazda-ságtan,

26. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

B, Szolgáltatói tevékenység

Logisztikai szolgáltatás Nem-logisztikai szolgáltatás

Karbantartás Energia-szolgáltatás Kereskedelem Egyéb

villamos gépészeti egyéb egyéb

egyéb … … …villamos gáz

villamos gépészeti

B2 B3 B4 B5

4. ábra

B1

3. ábra: Szolgáltatói tevékenységstruktúra

Page 28: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/Anyagmozgatas es... · Energetika Elektrotechnika, Automatizálás Kommunikációs technika Marketing Vállalatgazda-ságtan,

27. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

B1 A felhasználók által igényelt jellemző logisztikaiszolgáltatások csoportjai

Ala

pany

ag-

besz

állít

ás

Ala

pany

ag-

rakt

ároz

ás

Kés

zter

mék

-el

oszt

ás

Kés

zter

mék

-ra

ktár

ozás

Cso

mag

olás

,eg

ység

rak.

kép

Szál

lító-

rako

dóes

zköz

ökbé

rl.

Ter

mel

ési

koop

erác

Kül

önle

ges

eszk

özök

bérl

.

Mun

kaer

őuta

z-ta

tás,

szál

lítás

Egy

ébsz

olg.

(okt

atás

, vám

)

Vál

lala

ton,

tele

pen

belü

lisz

állít

ás

Kar

bant

artá

s,fe

lújít

ás,

újra

hasz

nosít

ás

4. ábra: A logisztikai szolgáltatások csoportjai

Page 29: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/Anyagmozgatas es... · Energetika Elektrotechnika, Automatizálás Kommunikációs technika Marketing Vállalatgazda-ságtan,

28. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

Ipari parkok és logisztikai központok fejlődését különösen

befolyásoló tényezőkI. Termelés globalizációja:

- késleltetett termelés,- beszállítói rendszer,- hálózatszerű termelés, szolgáltatás.

II. Informatika és az elektronizáció fejlődése:- több centrumos, decentrumos struktúra,- telekooperáció,- virtuális vállalatok,- E-bolt, elektronikus piactér.

III. A környezetvédelem, a hulladékhasznosítás szerepének je-lentős növekedése:

- recycling parkok.IV. A regionális együttműködés fokozódó szerepe

Page 30: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/Anyagmozgatas es... · Energetika Elektrotechnika, Automatizálás Kommunikációs technika Marketing Vállalatgazda-ságtan,

29. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

Ipari parkok és logisztikai központok új fejlődési pályái• az innovációs parkok szerepe nő, preferenciát igényel,• kiemelkedő támogatást kell kapni a kis- és középvállalatoknak, hogy be-

szállítói potenciáljuk növelhető legyen:- inkubátor házak fejlesztése,- virtuális logisztikai vállalatok létrehozása,- klasztereket kialakítása a kis- és közepes vállalatok közös érdekeltségű fejlesztési feladataira, közösen igényelt szolgáltatásaik elvégzésére,

• kiemelt fontosságú az informatikai, kommunikációs rendszerek fejlesztése:- távadat-átviteli rendszerek (GPS, járműkövetés, digitális kommunikáció),- elektronikus kereskedelem (e-commerce),- INTERNET és INTRANET, elektronikus adatcsere (EDI),

• decentrumokkal rendelkező (több telephelyes) ipari parkok is megjelennek,• az elhasznált termékek összegyűjtésére, szétszerelésére, valamint techno-

lógiai hulladékok újrafeldolgozására és ezek elosztására, vagyis komplexrecycling folyamatokra ipari parkok létrehozása.

Page 31: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/Anyagmozgatas es... · Energetika Elektrotechnika, Automatizálás Kommunikációs technika Marketing Vállalatgazda-ságtan,

30. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

Logisztikai központok fejlődésének új vonásai

• regionális, ill. eurorégiós multidecentrumos logisztikai központ,• intermodális (több közlekedési ágazat csatlakozására épülő) logisztikai

központ,• kis tömegű alkatrészek (elektronikus termékek) összeszerelését végző

üzemek részére történő „percrekész” beszállítások szükségessé teszik a lo-gisztikai központok bővítését, kiegészítését regionális repülőterekkel,

• virtuális logisztikai vállalatok, centrumok, amelyek:• a kis- és középvállalatok beszerzési és elosztási logisztikai folyamatait irá-

nyítják,• klaszterek, mint regionális virtuális logisztikai központok a beszállítók logisz-

tikai feladatait szervezik,• e-boltok, mint a kereskedelmi és logisztikai tevékenységek integrált szerveze-

tei,• a teljes zártláncú gazdaságban az újrafeldolgozás és újrahasznosítás logiszti-

kai feladatait átfogóan ellátják,

Page 32: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/Anyagmozgatas es... · Energetika Elektrotechnika, Automatizálás Kommunikációs technika Marketing Vállalatgazda-ságtan,

31. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

Klasszikusan értelmezett ipari park felépítése

B

B

B

B

Ipari parkmenedzsment Tulajdonosok

Logisztikaiszolgáltatások

Informatikaiszolgáltatások

Egyébszolgáltatások

Ipari park szolgáltatásai

Tudás-menedzsment

FF FF

KKV1 KKVn

MNV1 MNVm

KKVi

Ipari Park

B: Beszállító; F: Felhasználó; KKV: Kis- és középvállalat; MNV: Multinacionális nagyvállalat;

Page 33: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/Anyagmozgatas es... · Energetika Elektrotechnika, Automatizálás Kommunikációs technika Marketing Vállalatgazda-ságtan,

32. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

Logisztikai szolgáltató központ, mint az ipari park része

Bejövo árukfogadása Közraktározás

Ipari park részérevégzett logisztikai

szolgáltatások

Bérraktározás

KereskedelmiraktárVÁM

Külso logisztikaiszolgáltatások

Átrakodás

Kimeno árukkiadása

Beszállítás

Kiszállítás

Meghatározó: az Ipari Parkon kívüli logisztikai szolgáltatás

Page 34: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/Anyagmozgatas es... · Energetika Elektrotechnika, Automatizálás Kommunikációs technika Marketing Vállalatgazda-ságtan,

33. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

Újszerű megoldású ipari park-, logisztikai központ-struktúrák 1.

Ipari ParkDecentrum

LogisztikaiDecentrum

Ipari ParkDecentrum

LogisztikaiDecentrum

Ipari ParkDecentrum

LogisztikaiDecentrum

Ipari ParkDecentrum

LogisztikaiDecentrum

Ipari Park LogisztikaiKözpont

24. ábra Decentrumokkal rendelkező (több telephelyes) ipari park

Page 35: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/Anyagmozgatas es... · Energetika Elektrotechnika, Automatizálás Kommunikációs technika Marketing Vállalatgazda-ságtan,

34. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

Újszerű megoldású ipari park-, logisztikai központ-struktúrák 4.

Vízi szállításvagy

Légi szállítás

Átmeneti tárolás

Átmeneti tárolás

Közúti szállítás Közúti szállítás

Vasúti szállítás Vasúti szállítás

Termelo vállalat

Termelo vállalat

25. ábra Intermodális logisztikai központ feladatkörének struktúrája

Page 36: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/Anyagmozgatas es... · Energetika Elektrotechnika, Automatizálás Kommunikációs technika Marketing Vállalatgazda-ságtan,

35. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

26. ábra Hazánk logisztikai körzetei

Page 37: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/Anyagmozgatas es... · Energetika Elektrotechnika, Automatizálás Kommunikációs technika Marketing Vállalatgazda-ságtan,

36. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

27. ábra Észak-kelet magyarországi logisztikai hálózat koncepciója

Page 38: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/Anyagmozgatas es... · Energetika Elektrotechnika, Automatizálás Kommunikációs technika Marketing Vállalatgazda-ságtan,

37. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

28. ábra Észak-Magyarország virtuális logisztikai hálózata és kapcsolatai

Page 39: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/Anyagmozgatas es... · Energetika Elektrotechnika, Automatizálás Kommunikációs technika Marketing Vállalatgazda-ságtan,

38. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

Page 40: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/Anyagmozgatas es... · Energetika Elektrotechnika, Automatizálás Kommunikációs technika Marketing Vállalatgazda-ságtan,

39. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

29. ábra Elhasznált termékek gyűjtésének és újrafeldolgozásának logisztikai hálózata

Page 41: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/Anyagmozgatas es... · Energetika Elektrotechnika, Automatizálás Kommunikációs technika Marketing Vállalatgazda-ságtan,

40. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

30. ábra Regionális újrahasznosítási park logisztikai elemei

Page 42: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/Anyagmozgatas es... · Energetika Elektrotechnika, Automatizálás Kommunikációs technika Marketing Vállalatgazda-ságtan,

41. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

Újszerű megoldású ipari park-, logisztikai központ-struktúrák 7.

31. ábra WEEE gyűjtő és újrahasznosító logisztikai rendszer

Page 43: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/Anyagmozgatas es... · Energetika Elektrotechnika, Automatizálás Kommunikációs technika Marketing Vállalatgazda-ságtan,

42. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

32. ábra A zártláncú gazdaság virtuális logisztikai rendszere

Page 44: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/Anyagmozgatas es... · Energetika Elektrotechnika, Automatizálás Kommunikációs technika Marketing Vállalatgazda-ságtan,

43. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

Vevő VevőVevő

Boltok E-bolt raktáraiLogisztikaivállalat

Gyártók, forgalmazókraktára E-bolt

Vevő VevőVevő

Gyártók, forgalmazókraktára

BoltokE-bolt raktárai Logisztikai vállalat

Anyagáram

Információáram

33. ábra Az E-Bolt általános modellje

Page 45: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/Anyagmozgatas es... · Energetika Elektrotechnika, Automatizálás Kommunikációs technika Marketing Vállalatgazda-ságtan,

44. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

Logisztikával integrált elektronikus piacterek

a) Közvetlen kapcsolaton és liciten alapuló elektro-

nikus piacterek

a1) Piramis modell: vevői piactér a2) Pillangó modell: eladói piactér

34. ábra

Nagy számú: eladó,

logisztikai szolgáltatók.

Nagy számú: vevő,

logisztikai szolgáltatók.

Kis számú: vevő Kis számú: eladó

Eladók, logisztikai szolgáltatók licitál-

nak

Vevők, logisztikai szolgáltatók lici-

tálnak

Vevők: külön-külön döntenek,

ki az eladó, ki a logisz-

tikai szolgáltató

Eladók: külön-külön döntenek,

ki a vevő, ki a logiszti-

kai szolgáltató

Page 46: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/Anyagmozgatas es... · Energetika Elektrotechnika, Automatizálás Kommunikációs technika Marketing Vállalatgazda-ságtan,

45. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

Logisztikával integrált virtuális

Business Centrum, mint közvetítő

elektronikus piactér

Logisztikaiszolgáltatók

VirtuálisB+L

Centrum

ELADĺK

VEVŐK

35. ábra

Jellemzői:

− nagy számú: eladó, vevő és logisztikai szolgáltató,

− a Virtuális B+L Centrum optimalizálja az üzleti és a

kapcsolódó logisztikai folyamatokat (szállítás, tárolás,

csomagolás, egységrakomány képzés stb.),

− a Virtuális B+L Centrum megvalósítja az elektroni-

kus piacteret.

Page 47: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/Anyagmozgatas es... · Energetika Elektrotechnika, Automatizálás Kommunikációs technika Marketing Vállalatgazda-ságtan,

46. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

36. ábra Ellátási lánc (supply chain)

Page 48: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/Anyagmozgatas es... · Energetika Elektrotechnika, Automatizálás Kommunikációs technika Marketing Vállalatgazda-ságtan,

47. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

Ellátási lánc alapelve:

– az alapanyag előállításától a késztermék végfelhasz-

nálóhoz való eljuttatásig ill. a meghibásodott, elhasz-

nált termék felújításáig, újrahasznosításig a teljes lo-

gisztikai lánc együtt menedzselhető, irányítható,

– széleskörű munkamegosztást és kooperációt kíván,

– világméretű logisztikai információs hálózat,

széleskörben használható szoftverek szükségesek,

– a teljes ellátási lánc szűkíthető, akkor ha a szűkített

ellátási lánc optimális rendszer jellemzői nem javít-

hatók ha bővítjük az ellátási láncot.

Ellátási lánc menedzsment (SMC) előnyei:

– rövidíthető az átfutási idő,

– kapacitások jól konvertálhatók, jól kihasználhatók,

– kapacitások beruházásnál nélkül növelhetők,

– a vevőigények a legmagasabb szinten kielégíthetők,

– az optimális outsourcing ill. kooperáció alakítható ki,

– fejlesztések költségei megoszthatók, a fejlesztések

összehangolhatók.

Page 49: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/Anyagmozgatas es... · Energetika Elektrotechnika, Automatizálás Kommunikációs technika Marketing Vállalatgazda-ságtan,

48. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

Példa egyszerű ellátási láncra

Sültburgonyapehely ellátási lánc modell:

A kistermelők akik megtermelik a

burgonyát,

burgonyabeszállítók, elosztók,

sültburgonya-pehely elkészítők,

sültburgonya-pehely szállítók,

élelmiszer kereskedők,

szupermarketek.

3O-40 vállalat, vállalkozó.

Page 50: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/Anyagmozgatas es... · Energetika Elektrotechnika, Automatizálás Kommunikációs technika Marketing Vállalatgazda-ságtan,

49. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

Az ellátási láncra egy egyszerű példa bemutatása célsze-rű. Az alábbi ábrán nagyon leegyszerűsített formában,de érzékelhetően látni lehet, hogy milyen főbb feltételeivannak annak, hogy az étteremben marhasültet lehessenkapni. Természetesen az ábra blokkjai tovább részletez-hetők, s így egy még bonyolultabb ellátási lánc is felvá-zolható.

A talajt előkészítik takarmánynövények termelésére

Megtermelik a megfelelő takarmánynövényt

A takarmánynövény felhasználásával szarvasmarháthizlalnak

A hízott szarvasmarhát eladják a húsfeldolgozóüzemnek

A húsfeldolgozó üzem feldolgozza a marhahúst

A kereskedelem felhasználásával eladásra kerül ahús

Az étteremben a marhahúsból étel készül

A marhahúsból készült ételt elfogyasztják