of 50 /50
„Anyagmozgatás és gépei” tantárgy 2. témakör Egyetemi szintű gépészmérnöki szak 2006-07. II. félév MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

„Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/...A logisztika stratégiai elemei ... partnerek kiválasztása. Szállító-eszközök, raktárak, raktári berendezések

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/...A logisztika stratégiai elemei ......

Page 1: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/...A logisztika stratégiai elemei ... partnerek kiválasztása. Szállító-eszközök, raktárak, raktári berendezések

„Anyagmozgatás és gépei” tantárgy

2. témakör

Egyetemi szintű gépészmérnöki szak 2006-07. II. félév

MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

Page 2: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/...A logisztika stratégiai elemei ... partnerek kiválasztása. Szállító-eszközök, raktárak, raktári berendezések

1. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

Információáramlás

Anyag-, eszköz- ésemisszióáramlás

Energiaáramlás

Termelési-szolgáltatási-logisztikaműveletek

(ember-gép rendszer)

Logisztikai folyamat

(i+1)-edik

állapot

i-edik

állapot

Értékáramlás

Pénzáramlás

Munkaerőáramlás

1. ábra A logisztika fogalmi rendszere

AlapanyagBeszállító

AlapanyagRaktár

KésztermékRaktár

Végsőfogyasztó

FŐTEVÉKENYSÉG

anyagáramlás információáramlás

2. ábra Logisztikai rendszer anyagáramlások, készletek és rájuk vo-natkozó információk integrációja

Page 3: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/...A logisztika stratégiai elemei ... partnerek kiválasztása. Szállító-eszközök, raktárak, raktári berendezések

2. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

Anyagáramlástechnika

Anyagáramlástechnológia

Közlekedéstechnika, -techn.

Informatika

Energetika

Elektrotechnika,Automatizálás

Kommunikációstechnika

Marketing

Vállalatgazda-ságtan,

Menedzsertan

Rendszer-technika

Matematika,Számítás-technika

Szolgáltatás-technika

Gyártástechnika, -technológia

A logisztika tudomány-integráló szerepe

3. ábra A logisztika, mint integrált tudomány

Logisztikai alapelvek:

− a megfelelő minőségű anyag, − a megfelelő mennyiségben, − a megfelelő helyről, − a megfelelő helyre, − a megfelelő módon és eszközzel, − a megfelelő időben, − a megfelelő költséggel.

Page 4: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/...A logisztika stratégiai elemei ... partnerek kiválasztása. Szállító-eszközök, raktárak, raktári berendezések

3. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

Logisztikai célok

A szállítási határidők rövidítése

Az átfutási idők csökkentéseA hatékonyság fokozása

A kapacitások maximális kihasználásaA vevői megelégedettség növelése

A ráfordítások csökkentése,gazdaságosság növelése

A nemzetközi együttműködés fokozása

A rugalmasság megteremtése ésfokozása

Nagyfokú szállítóképesség elérése

Az áttekinthetőség növeléseA környezetbarát technológiák

alkalmazása

Alacsony környezet-terhelés (emisszió) A minőség biztosítása

Belső- és külső újrahasznosításfejlesztése

Készletek minimalizálása

4. ábra Logisztikai célok

Page 5: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/...A logisztika stratégiai elemei ... partnerek kiválasztása. Szállító-eszközök, raktárak, raktári berendezések

4. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

A logisztika stratégiaielemei

A logisztikai szervezet felépítése

A termékstruktúra meghatározásaA vevői megelégedettség növelése

Együttműködés, kooperáció (belső,külső)Újrahasznosítás

Eszközstruktúra (termelési, szállítási,raktározási stb.)

Ellenőrzés (controlling)

Az információs rendszer struktúrájaAz információs adatcsere (EDI)

A termelés mélysége I. ( make or buy=gyártani vagy vásárolni)

A termelés mélysége II. ( outsourcing=gyártáskihelyezés)

5. ábra A logisztikai célok elérésének főbb stratégiai elemei

Page 6: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/...A logisztika stratégiai elemei ... partnerek kiválasztása. Szállító-eszközök, raktárak, raktári berendezések

5. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

Logisztikai műveletek

Szállítás Rakodás

Tárolás,Raktározás

Munkahelyikezelés

Gyűjtés.elosztás

Kommuni-kálás

Ellenőrzés

Menedzs-ment

Energia-áramlás

Információfeldolg.

Pénzügyitevékenys.

Egységrak.kezelés

Csoma-golás

6. ábra Logisztikai műveletek

Page 7: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/...A logisztika stratégiai elemei ... partnerek kiválasztása. Szállító-eszközök, raktárak, raktári berendezések

6. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

1. táblázat A logisztikai állapotváltozási mátrix

Logisztikai műveletek Á l l a p o t v á l t o z á s Művelet Hely Idő Meny-

nyiség Mi-

nőség

Energia Információ változás

Érték-változás

Emisszió

Szállítás xx xx xx xx xx Rakodás x x x x x x Tárolás-rakodás xxx x x x Csomagolás x x xx x x x ERKE képzés-bontás

x xx (x) x x x Any

ag-

Ára

mlá

s

Gyűjtés, osztályo-zás

x x xx x x x

Ellenőrzés, állapotfelügyelet

x x xx

Információ gyűjtés, áramoltatás, feldol-gozás és tárolás

x

x

xxx

Info

rmác

ió-

áram

lás

Kommunikálás a rendszerrel

x x xx

Ener

gia Energiaáramlás x x

Page 8: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/...A logisztika stratégiai elemei ... partnerek kiválasztása. Szállító-eszközök, raktárak, raktári berendezések

7. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

Logi

sztik

aivá

llala

tFe

lhas

znál

ókB

eszá

llító

kH

ulla

dékh

aszn

álók

Beszerzésilogisztika

Szállításifeltételek

meghatározása.Szállító

partnerekkiválasztása.Szállító-

eszközök,raktárak,raktári

berendezésekmegválasztása.

Megrendelésekdiszponálása.Határidők

meghatározása.

Termelésilogisztika

Termelés ésgyártástervezése.

Anyagáramlásmeghatározása.

Anyagmozgatórendszertervezése.

Informáci-áramlástervezése.

Logisztikairendszer

irányítása,ellenőrzése.

Hulladékbeszállítás

és újra-hasznosítás

Hulladék-gyűjtőhelyek

meghatározása.Hulladékgyűjtő

rendszertervezése ésirányítása.Hulladék-

hasznosításilogisztikairendszer

tervezése ésirányítása.

Vállalatvezetés-menedzsment

Vállalati logisztika

Logisztikai koncepcióLogisztikai rendszerek

tervezéselogisztikai rendszerek

irányítása és ellenőrzéseLogisztikai szervezet

Ellátási,-elosztásilogisztika

Piaci igényekfelmérése,

értékelése.Megrendeléseklebonyolítása.

Szállítóeszközök,raktárak,

rakodó eszközök.Sorrendtervezés.

Visszjárattervezés ésirányítás.

Szervíz-ellátás.

Átrakás

Szállítás

Rakodás

Ellenőrzés

Egységrakománybontás képzés

Tárolás

Gyártás-szerelés

Munkahelyikiszolgálás

Műveletköziszállítás, tárolás

Komissiózás

Késztermékektárolása,

osztályozása

Hulladék tárolás,osztályozás,

rakodás, szállítás

Hulladékvisszaszállítás

KésztermékAlapanyag

Ope

ratív

szin

tTa

ktik

aisz

int

Stra

tégi

aisz

int

Csomagolás

Egységrakományképzés

Berakás

Kiszállítás

Hulladék

Alapanyagrendelés késztermék rendelés

Page 9: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/...A logisztika stratégiai elemei ... partnerek kiválasztása. Szállító-eszközök, raktárak, raktári berendezések

8. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

E lo sztórak tár B an k L o g isztika i

vá lla la t V Á M A d ó ,T b j

F e lh asz-n á ló k

V á lla la ti m en ed zsm en t(Log isz tika i m enedzsm en t

V álla la tT u la jd o n o so k

T erm elés i ren d szer(T erm e lés te rvezés és irány ítás)

B ér- ésm u n kaü g y

H u m ánp o litika

V álla la ti lo g isztika i ren d szer

P én zü g y-szám vite l

B eszerzés i(e llá tás i)

lo g isztika

T erm elés i(gyá rtás i)lo g isztika

E lo sztás i(é rtékesítés i)

lo g isztika

H u llad ékkeze lés ,ú jrah aszn o s ítás lo g isztiká ja

M arke tin glo g isztika

B eszerzés i p iac E lo sztó rak tár É rtékes ítés i p iac

7. ábra Termelő vállalat logisztikai rendszerének kapcsolatai

Page 10: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/...A logisztika stratégiai elemei ... partnerek kiválasztása. Szállító-eszközök, raktárak, raktári berendezések

9. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

Multinacionális vállalatlogisztikai menedzsmentje

A. Leányvállalat logisztikaimenedzsmentje

B. Leányvállalat logisztikaimenedzsmentje

Beszerzésilogisztika

Termelésilogisztika

Elosztásilogisztika

Multinacionális vállalat

Taktikaioperatív

szint

A.Leány-vállalat

Beszerzésilogisztika

Termelésilogisztika

Elosztásilogisztika

Elosztásilogisztika

Taktikaioperatív

szint

Beszerzésilogisztika

Termelésilogisztika

B.Leány-vállalat

8. ábra Multinacionális vállalat logisztikai rendszere

Page 11: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/...A logisztika stratégiai elemei ... partnerek kiválasztása. Szállító-eszközök, raktárak, raktári berendezések

10. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

Beszállító Beszállító. . .

Gyûjtési,osztályozási

logisztika

Hulladékkezelési ésújrahasznosítási logisztika Vevõk

Vevõk Vevõk. . .

Szétszerelésilogisztika

Újraelosztásilogisztika

Elosztásilogisztika Vevõk Vevõk. . .

Hulladéktároló Hulladék megsemmisítés

újrafeldolgozott termék

Beszerzésilogisztika

Termelésilogisztika

Elosztásilogisztika

Vevõszolgálat

Felújítás,karbantartás

Vállalkozábaadás Vevõk

Vevõk

Beszállító

Vevõk

Beszállító javítotttermék

hibástermék

anyagalkatrészalapanyag, alkatrész

elhasználttermék

megrendelések

technológiai hulladék

új termék

megrendelések

megrendelések

9. ábra Termelő vállalatok szolgáltatásokkal bővített logisztikai rendszere

Page 12: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/...A logisztika stratégiai elemei ... partnerek kiválasztása. Szállító-eszközök, raktárak, raktári berendezések

11. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

beszerzés

alapanyagraktár

termeléskészáruraktár

kiszállítás

beszállítás

értékesítésmegrendelés

megrendelésfeldolgozás

anyagáramlásinformációáramlás

10. ábra Az egyszerűsített üzemi logisztikai rendszer anyag- és infor-

mációáramlása

M1BT KTMnT1

R3

R4

R5

Rn

Rn+1

Rn+2

Alapanyag Késztermék,hulladék

S1 S2 Sn+1

R1

R2 11. ábra Termelési folyamat anyagáramlása

Ahol: BT - Bemenő tároló KT - Kimenő tároló Mi - Technológiai művelet (anyag, termék tulajdonsága meg-változik) [i=1 ... n] Si - Szállítási művelet [i=1 ... n+1] Ri - Rakodási művelet [i=1 ... n+2] Ű Ti - Tárolási művelet [i=1 ... m]

Page 13: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/...A logisztika stratégiai elemei ... partnerek kiválasztása. Szállító-eszközök, raktárak, raktári berendezések

12. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

LO G ISZTIK A

M akro log isztika M ikro log isztika

Válla la ti log isztikaVálla la ti log isztika

Beszerzési log isztika Term elési log isztika

R aktárlog isztika

E losztási log isztika

Szolgá lta tási log isztika

Katonai log isztika

H ulladékkeze lési és ú jrahasznosítás i log isztika

Közlekedési log isztika

Posta i logisztika

Kereskedelm i log isztika

Logisztika i szo lgá lta tóközpont

12. ábra A logisztikai rendszerek tagozódása I.

LOGISZTIKAI RENDSZEREK

Interlogisztika(Belső logisztika)

Externlogisztika(Külső logisztika)

Termelővállalat

Szolgáltatóvállalat

Országonbelüli

HálózatszerűTermelő-

szolgáltató

Országokközött

EgészségügyiKommunálisKereskedelmiKözlekedésPostaPénzintézetKarbantartásKultúrális

Közigazgatás

Citylogisztika Település Régió

ÁruellátásKultúra, oktatás, egészségügy, sportKatasztrófa elhárításÉpítkezések, közlekedés építésKözlekedés, posta, pénzellátásTurizmus, vendéglátásHulladék, elhasznált termék gyűjtéseRendfenntartás, biztonság

Euro-logisztika

Globálislogisztika

13. ábra A logisztikai rendszerek tagozódása II.

Page 14: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/...A logisztika stratégiai elemei ... partnerek kiválasztása. Szállító-eszközök, raktárak, raktári berendezések

13. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

BEMENŐRAKTÁR AR ER

NLSZ1 NLSZi NLSZk

LSZ1 LSZj LSZm

HULLADÉKRAKTÁR

qA

qE

hulladék

hulladék

hulladék

nincs anyagkilépés csak hulladék

egy telephely

Példa: kórház, szálloda

Jellemzők: Jelölések:AR - alapanyagraktár

ER - elhasznál termékek raktára

LSZj - logisztikai szolgáltató

NLSZj - nem logisztikai szolgáltató

qHqE

qA

14. ábra Szolgáltatások logisztikai rendszere (1. modell)

BEMENŐRAKTÁR AR ER

LSZ 1 LSZ 2 LSZ 3

LSZ 4 LSZ j LSZm

HULLADÉKRAKTÁR

qqA

qE

hulladék

hulladék

hulladék

Belépés: anyag (qA), eszköz (qE)Kilépés: anyag, áru (qA), hulladék (qH)A szolgáltatás az anyagra is irányulegy telelphely

Jellemzők: Jelölések:AR - alapanyagraktár

ER - elhasznál termékek raktára

LSZj - logisztikai szolgáltató

KILÉPŐ ÁRU áru

qEqH

qT

15. ábra Szolgáltatások logisztikai rendszere (2. modell)

Page 15: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/...A logisztika stratégiai elemei ... partnerek kiválasztása. Szállító-eszközök, raktárak, raktári berendezések

14. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

telephelyre belépés: anyag (qA), eszköz (qE)

Jellemzők:

telephelyről kilépés: anyag (qA), eszköz (qE), hulladék (qH)

hulladék

qA qE

BEMENŐRAKTÁR

NLSZi NLSZk

HULLADÉKRAKTÁR

KLSZKNLSZ

NLSZ1

hulladékhulladék

qA

qE

qA

qE

Telephely

Munkahely

qA q

Aq

A

qA q

Aq

EqE

több telephelyKLSZ: központi logisztikai szolgáltatás

Jelölések:

NLSZ: nem logisztikai szolgáltatás

KNLSZ: központi nem logisztikai szolgáltatás

16. ábra Szolgáltatás logisztikai rendszere (3. modell)

SZ1BT KTSZnT1

R4

R5

Rn

Rn+1

Rn+2

Termék,eszköz

S1 S2 Sn+1

R1

R2

R3

Termék,eszköz,

hulladék

Elhasználttermék,

eszköz

17. ábra Szolgáltatási folyamat anyagáramlása

Ahol:

BT - Bemenő tároló KT - Kimenő tároló Mi - Szolgáltatási művelet (nincs anyag, termék átalakulás, csak használódás) [i=1 ... n] Si - Szállítási művelet [i=1 ... n+1] Ri - Rakodási művelet [i=1 ... n+2] Ti - Tárolási művelet [i=1 ... m]

Page 16: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/...A logisztika stratégiai elemei ... partnerek kiválasztása. Szállító-eszközök, raktárak, raktári berendezések

15. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

Hálózati szintű logisztikai irányításinformációs kapcsolatai

Terme-lőválla-

lat

Keres-kedel-mi vál-

lalat

Fuvaro-zó vál-

lalat

Szállít-mányo-zó vál-

lalat

Fel-haszná-ló vál-lalat

Bank Vám Bizto-sító

Hálózati szintűinformációs

kapcsolat

Vállalati szintű logisztikai irányításinformációs kapcsolatai

Vállalati szintű irányítás

GyártásEllátás Elosztás

Rakodás,belső

mozgatásirányítása

Alapanyag-raktár

irányítása

Gyártás-irányítás

Készáru-raktár

irányítás

Rakodás,szállítás-irányítás

Vállalati szintűinformációs

kapcsolat

Logisztikai alapfolyamatok

18. ábra A logisztikai információs hálózat felépülése

Page 17: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/...A logisztika stratégiai elemei ... partnerek kiválasztása. Szállító-eszközök, raktárak, raktári berendezések

16. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

Hálózatszerűen működő termelő-szolgáltató rendszerek logisztikája

Minek a következtében jöttek létre a hálózatszerű logiszti-

kai rendszerek?

Az utóbbi évtizedekben jelentősen megváltozott a gaz-

daság struktúrája, felépítése, a benne termelési ill. szolgálta-

tási tevékenységet befolyásoló szervezetek, szerződések és je-

lentős átalakuláson mentek át.

Ha megvizsgáljuk a gazdaság átstruktúrálódásának

mutató rugóját, akkor a következők nevezhetők meg:

− a termékeknél a fogyasztói piacok által megkövetelt rendkí-

vüli mértékben differenciált igények a termékek rövid élet-

tartam ciklusai nem teszik versenyképessé, ha csak nemzet

igényire alakítanánk ki a termelést, ezért az egész világra

kiterjedő multinacionális cégek jönnek létre, a nemzeti

piacok helyett nemzetközi piacok alakulnak ki, létrejött a

termelés globalizációja,

− a vállalatok versenyképességének a fokozása szükségessé

teszi, hogy szabaduljon meg minden olyan tevékenységtől,

amely a meghatározó feladataitól csak kisebb hatékonyság-

gal tudja végezni, így általánossá vált a termelés melysé-

gének a csökkentése, amelyek eredményezik, hogy

Page 18: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/...A logisztika stratégiai elemei ... partnerek kiválasztása. Szállító-eszközök, raktárak, raktári berendezések

17. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

kis túlzással a termelő vállalatok két csoportba sorolha-

tók: összeszerelő vállalatok és beszállítók,

a tevékenységek egy részét vállalkozásokba adják ki

(outsourcing),

fokozódik, mert az információs technológia fejlődésével

lényegesen hatékonyabbá vált a vállalatok közötti ko-

operáció (telekooperáció)

− a szolgáltatásokat végző egységeknél is jelentős integrá-

ciójátszódott le, nagy méretű nemzetközi szolgáltató

szervezetek jöttek létre (pl. áruház láncok, energiaszolgál-

tatások, kommunális szolgáltatók, karbantartó szervezetek),

− a termelési- és szolgáltatási feladatok kis- és középvállala-

tok, vállalkozások, csak akkor tudnak versenyképessé válni,

ha szoros együttműködést alakítanak ki, virtuális vállala-

tokat, ill. virtuális hálózatokat alakítanak ki,

− a fenntartható fejlődés következtében a gazdaság nyitott

láncból zártláncú gazdasággá alakul át, amelyek következ-

tében ki kell alakítani a hulladékok elhasznált termékek

újrahasznosítását,amelyhez a termelő-, szolgáltató válla-

latokat, közületeket és a háztartásokat gyűjtő rendszerbe,

hálózatokba kell szervezni.

Page 19: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/...A logisztika stratégiai elemei ... partnerek kiválasztása. Szállító-eszközök, raktárak, raktári berendezések

18. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

Az előzőekben leírtakból következik, hogy a termelési szer-

vezetekre napjainkban nem jellemző az egy telephelyes elhelye-

zés, hanem hasonlóan a szolgáltatásokhoz sok telephelyek egyre

fokozódó méretű hálózatokká alakultak, sokszor a nemzeti ha-

tárokon túlnőve. A hálózatszerűen működő termelő-szolgáltató

igen jelentős mértékben megnövekszik a logisztika szerepe, mert

az anyagáramlás viszonylatai kiterjednek, összehangolásuk

csak fejlett információs technológiai eszközök felhasználásával

képzelhető el. Ezért a hálózatszerűen működő termelő-

szolgáltató (nem logisztikai szolgáltatót értve) rendszert csak

logisztikával integráltan kell és lehet értelmezni.

A hálózatszerűen működő, logisztikával integrált rend-

szerek sajátosságai a következők:

− jelentős mértékben megnövekszik az extern (külső) logisz-

tika szerepe, de szigorúan az intern (belső) logisztikával

integráltan, összehangoltan kell kezelni, az intern logiszti-

ka nem lehet fekete doboz,

− megsokszorozódnak a logisztikai szolgáltató vállalatok,

− a logisztikai szolgáltató vállalatok hatékony működtetése sok

esetben olyan virtuális vállalat hálózat kialakítását kívánja

meg, amelyben jelen vannak a termelő, szolgáltató, fel-

használó (fogyasztó) és logisztikai egységek,

− a hálózatszerű működés lehetővé teszi az ellátási lánc mű-

ködtetését, előnyeinek érvényesítését.

Page 20: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/...A logisztika stratégiai elemei ... partnerek kiválasztása. Szállító-eszközök, raktárak, raktári berendezések

19. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

B1 Bi Bn

AER1 AERj AERm

SZÜ1 SZÜλ SZÜp

KER1 KERε KERr

F1 Fω Fu. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

beszállítók

alkatrész,szerelvénye l o s z t óraktárak

összeszerelőüzemek

felhasználók

k é s z á r uelosztóraktárak

19. ábra Hálózatszerűen működő logisztikával integrált termék-összeszerelő rendszer felépítése

Page 21: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/...A logisztika stratégiai elemei ... partnerek kiválasztása. Szállító-eszközök, raktárak, raktári berendezések

20. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

B Beszállítók, F Felhasználók,

SK Szerelőközpontok, ER Elosztó raktárak,Gyűjtőközpont

SK

SK

ER

B

B

B

F

F

FB

SK

SK

ERB

B

F

F

GK

GK

SK

SK

ER

B

B

B

F

F

F

SK

SK

ER

B

B

F

F

GK

20. ábra A globalizált temelésellátási-elosztási lánc elemei

Page 22: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/...A logisztika stratégiai elemei ... partnerek kiválasztása. Szállító-eszközök, raktárak, raktári berendezések

21. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

VLC

DSC

P

T

C

B

B

DSC

DSCT

DSC

T

C C

C

P

DSC: gyûjtõ- és elosztó raktárközpontT: szállítási vállalat

C: vevõB: bank

anyagáram

informinformációáramVLC: Virtuális Logisztikai KözpontP: termelõ vállalat

21. ábra A virtuális vállalat modellje

Page 23: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/...A logisztika stratégiai elemei ... partnerek kiválasztása. Szállító-eszközök, raktárak, raktári berendezések

22. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

SZ SZ

O

O O

O

O

VLC

LV

K

O

O O

O

R

LVO

KSZ

O

O

O

O

B

R

B

O

SZ

O

O

OO

O

VLC

O

SZ

LV

B

K

Virtuális Logisztikai centrum

Szétszerelt objektum

Szakértő

Logisztikai vállalat

Alkatrész, eszköz beszállító

Karbantartó egység

R RaktárInformációáramlás

Személy, anyag és eszközáramlás 22. ábra Szétszórt objektumok műszaki felügyeletét működtető

Virtuális Logisztikai Centrum

Page 24: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/...A logisztika stratégiai elemei ... partnerek kiválasztása. Szállító-eszközök, raktárak, raktári berendezések

23. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

AERmAER1

SB1 SBi SBn

BKV1

BKVj

BKVk

BKVk+1

BKVr

Logisztikaivállalat

Logisztikaivállalat

KER1 KERp

NFV1 NFV NFV

Klaszter, mint regionális virtuális logisztikai központ

KLASZTERmint

VIRTUÁLIS LOGSZTIKAIKÖZPONT

TUDÁS MENEDZSMENT

SB Segédbeszállító

BKV Kis- és középvállalat mintelsődleges beszállító

AER Alapanyagelszállítási raktár

KER Részegység, késztermékelosztó raktár

NFV Nagyvállalat mintfelhasználó

anyagáraminformáció áram

23. ábra A klaszter, mint regionális logisztikai központ rendszere

Page 25: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/...A logisztika stratégiai elemei ... partnerek kiválasztása. Szállító-eszközök, raktárak, raktári berendezések

24. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

Klaszter, mint virtuális logisztikai központ

Feladatai: a beszállítói feladatok kis és középvállalatok versenyképességeinek fokozása érdekében, a kis és középvállalatok (BKV) logisztikai potenciáljainak a növelése: − szervezi, diszponálja a BKV alapanyag ellátását:

közvetlen a segédbeszállítóktól SB beszállítva, alapanyag elosztó raktárakon (AER) keresztül látja el a BKV-t, ütemezi, diszponálja a szállítójárműveket:

SB-AER SB-BKV AER-BKV

viszonylatokban a Logisztikai Vállalatot igénybevéve. − piaci igények ismerete alapján elosztja a BKV által gyártott részegységeket,

szerelvényeket: közvetlenül a nagy felhasználó vállalatot az NFV ellátja alkatrésszel,

részegységgel, elosztó raktáron (KER) keresztül szállít be az NFV-nek, ütemezi, diszponálja a szállítójárműveket a

a BKV - KER a BKV - NFV a KER - NFV

viszonylatokban, a Logisztikai Vállalat igénybevételével.

A klaszter Virtuális Logisztikai Központja:

− INTRANET –tel tart fenn a klaszter maghatározott elemei között, − igénybe veszi a E-commerce-t, ill. EDI-t, − felhasználja az INTERNET-et, − kapcsolódik és együttműködik a Logisztikai Központtal, − telekoperációkat szervez, outsourcing, ill. sourcing feladatokat hoz létre, − kiterjedt marketing tevékenységet lát el, − megteremti a JIT elvű beszállítás logisztikai és informatikai feltételeit.

Page 26: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/...A logisztika stratégiai elemei ... partnerek kiválasztása. Szállító-eszközök, raktárak, raktári berendezések

25. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

VLC

KKV1KKVi KKVn

LV1

LVk

LVp

F1 FjFjm

FK1 FKx

MB1 MBγ MBνγ

MBK1 MBKγ LVK1LVK2

Belső hálózat

Külső hálózat

1. ábra: A kis- és középvállalatokat segítő virtuális logisztikai központ elvi struktúrája

Page 27: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/...A logisztika stratégiai elemei ... partnerek kiválasztása. Szállító-eszközök, raktárak, raktári berendezések

26. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

B, Szolgáltatói tevékenység

Logisztikai szolgáltatás Nem-logisztikai szolgáltatás

Karbantartás Energia-szolgáltatás Kereskedelem Egyéb

villamos gépészeti egyéb egyéb

egyéb … … …villamos gáz

villamos gépészeti

B2 B3 B4 B5

4. ábra

B1

3. ábra: Szolgáltatói tevékenységstruktúra

Page 28: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/...A logisztika stratégiai elemei ... partnerek kiválasztása. Szállító-eszközök, raktárak, raktári berendezések

27. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

B1 A felhasználók által igényelt jellemző logisztikai szolgáltatások csoportjai

Ala

pany

ag-

besz

állít

ás

Ala

pany

ag-

rakt

ároz

ás

Kés

zter

mék

-el

oszt

ás

Kés

zter

mék

-ra

ktár

ozás

Cso

mag

olás

, eg

ység

rak.

kép

Szál

lító-

rako

eszk

özök

bér

l.

Ter

mel

ési

koop

erác

Kül

önle

ges

eszk

özök

bér

l.

Mun

kaerőu

taz-

tatá

s, sz

állít

ás

Egy

éb sz

olg.

(o

ktat

ás, v

ám)

Vál

lala

ton,

te

lepe

n be

lüli

szál

lítás

Kar

bant

artá

s, fe

lújít

ás,

újra

hasz

nosí

tás

4. ábra: A logisztikai szolgáltatások csoportjai

Page 29: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/...A logisztika stratégiai elemei ... partnerek kiválasztása. Szállító-eszközök, raktárak, raktári berendezések

28. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

Ipari parkok és logisztikai központok fejlődését különösen

befolyásoló tényezők

I. Termelés globalizációja: - késleltetett termelés, - beszállítói rendszer, - hálózatszerű termelés, szolgáltatás. II. Informatika és az elektronizáció fejlődése: - több centrumos, decentrumos struktúra, - telekooperáció, - virtuális vállalatok, - E-bolt, elektronikus piactér. III. A környezetvédelem, a hulladékhasznosítás szerepének je-lentős növekedése: - recycling parkok. IV. A regionális együttműködés fokozódó szerepe

Page 30: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/...A logisztika stratégiai elemei ... partnerek kiválasztása. Szállító-eszközök, raktárak, raktári berendezések

29. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

Ipari parkok és logisztikai központok új fejlődési pályái • az innovációs parkok szerepe nő, preferenciát igényel, • kiemelkedő támogatást kell kapni a kis- és középvállalatoknak, hogy be-

szállítói potenciáljuk növelhető legyen: - inkubátor házak fejlesztése, - virtuális logisztikai vállalatok létrehozása, - klasztereket kialakítása a kis- és közepes vállalatok közös érdekeltségű fejlesztési feladataira, közösen igényelt szolgáltatásaik elvégzésére,

• kiemelt fontosságú az informatikai, kommunikációs rendszerek fejlesztése: - távadat-átviteli rendszerek (GPS, járműkövetés, digitális kommunikáció), - elektronikus kereskedelem (e-commerce), - INTERNET és INTRANET, elektronikus adatcsere (EDI),

• decentrumokkal rendelkező (több telephelyes) ipari parkok is megjelennek, • az elhasznált termékek összegyűjtésére, szétszerelésére, valamint techno-

lógiai hulladékok újrafeldolgozására és ezek elosztására, vagyis komplex recycling folyamatokra ipari parkok létrehozása.

Page 31: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/...A logisztika stratégiai elemei ... partnerek kiválasztása. Szállító-eszközök, raktárak, raktári berendezések

30. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

Logisztikai központok fejlődésének új vonásai

• regionális, ill. eurorégiós multidecentrumos logisztikai központ, • intermodális (több közlekedési ágazat csatlakozására épülő) logisztikai

központ, • kis tömegű alkatrészek (elektronikus termékek) összeszerelését végző

üzemek részére történő „percrekész” beszállítások szükségessé teszik a lo-gisztikai központok bővítését, kiegészítését regionális repülőterekkel,

• virtuális logisztikai vállalatok, centrumok, amelyek: • a kis- és középvállalatok beszerzési és elosztási logisztikai folyamatait irá-

nyítják, • klaszterek, mint regionális virtuális logisztikai központok a beszállítók logisz-

tikai feladatait szervezik, • e-boltok, mint a kereskedelmi és logisztikai tevékenységek integrált szerveze-

tei, • a teljes zártláncú gazdaságban az újrafeldolgozás és újrahasznosítás logiszti-

kai feladatait átfogóan ellátják,

Page 32: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/...A logisztika stratégiai elemei ... partnerek kiválasztása. Szállító-eszközök, raktárak, raktári berendezések

31. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

Klasszikusan értelmezett ipari park felépítése

B

B

B

B

Ipari parkmenedzsment Tulajdonosok

Logisztikaiszolgáltatások

Informatikaiszolgáltatások

Egyébszolgáltatások

Ipari park szolgáltatásai

Tudás-menedzsment

FF FF

KKV1 KKVn

MNV1 MNVm

KKVi

Ipari Park

B: Beszállító; F: Felhasználó; KKV: Kis- és középvállalat; MNV: Multinacionális nagyvállalat;

Page 33: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/...A logisztika stratégiai elemei ... partnerek kiválasztása. Szállító-eszközök, raktárak, raktári berendezések

32. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

Logisztikai szolgáltató központ, mint az ipari park része

Bejövo árukfogadása Közraktározás

Ipari park részérevégzett logisztikai

szolgáltatások

Bérraktározás

KereskedelmiraktárVÁM

Külso logisztikaiszolgáltatások

Átrakodás

Kimeno árukkiadása

Beszállítás

Kiszállítás

Meghatározó: az Ipari Parkon kívüli logisztikai szolgáltatás

Page 34: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/...A logisztika stratégiai elemei ... partnerek kiválasztása. Szállító-eszközök, raktárak, raktári berendezések

33. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

Újszerű megoldású ipari park-, logisztikai központ-struktúrák 1.

Ipari ParkDecentrum

LogisztikaiDecentrum

Ipari ParkDecentrum

LogisztikaiDecentrum

Ipari ParkDecentrum

LogisztikaiDecentrum

Ipari ParkDecentrum

LogisztikaiDecentrum

Ipari Park LogisztikaiKözpont

24. ábra Decentrumokkal rendelkező (több telephelyes) ipari park

Page 35: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/...A logisztika stratégiai elemei ... partnerek kiválasztása. Szállító-eszközök, raktárak, raktári berendezések

34. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

Újszerű megoldású ipari park-, logisztikai központ-struktúrák 4.

Vízi szállításvagy

Légi szállítás

Átmeneti tárolás

Átmeneti tárolás

Közúti szállítás Közúti szállítás

Vasúti szállítás Vasúti szállítás

Termelo vállalat

Termelo vállalat

25. ábra Intermodális logisztikai központ feladatkörének struktúrája

Page 36: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/...A logisztika stratégiai elemei ... partnerek kiválasztása. Szállító-eszközök, raktárak, raktári berendezések

35. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

26. ábra Hazánk logisztikai körzetei

Page 37: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/...A logisztika stratégiai elemei ... partnerek kiválasztása. Szállító-eszközök, raktárak, raktári berendezések

36. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

27. ábra Észak-kelet magyarországi logisztikai hálózat koncepciója

Page 38: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/...A logisztika stratégiai elemei ... partnerek kiválasztása. Szállító-eszközök, raktárak, raktári berendezések

37. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

28. ábra Észak-Magyarország virtuális logisztikai hálózata és kapcsolatai

Page 39: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/...A logisztika stratégiai elemei ... partnerek kiválasztása. Szállító-eszközök, raktárak, raktári berendezések

38. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

Page 40: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/...A logisztika stratégiai elemei ... partnerek kiválasztása. Szállító-eszközök, raktárak, raktári berendezések

39. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

29. ábra Elhasznált termékek gyűjtésének és újrafeldolgozásának logisztikai hálózata

Page 41: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/...A logisztika stratégiai elemei ... partnerek kiválasztása. Szállító-eszközök, raktárak, raktári berendezések

40. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

30. ábra Regionális újrahasznosítási park logisztikai elemei

Page 42: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/...A logisztika stratégiai elemei ... partnerek kiválasztása. Szállító-eszközök, raktárak, raktári berendezések

41. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

Újszerű megoldású ipari park-, logisztikai központ-struktúrák 7.

31. ábra WEEE gyűjtő és újrahasznosító logisztikai rendszer

Page 43: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/...A logisztika stratégiai elemei ... partnerek kiválasztása. Szállító-eszközök, raktárak, raktári berendezések

42. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

32. ábra A zártláncú gazdaság virtuális logisztikai rendszere

Page 44: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/...A logisztika stratégiai elemei ... partnerek kiválasztása. Szállító-eszközök, raktárak, raktári berendezések

43. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

Vevő VevőVevő

Boltok E-bolt raktáraiLogisztikaivállalat

Gyártók, forgalmazókraktára

Vevő VevőVevő

Gyártók, forgalmazókraktára

BoltokE-bolt raktárai Logisztikai vállalat

Anyagáram

Információáram

33. ábra Az E-Bolt általános modellje

Page 45: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/...A logisztika stratégiai elemei ... partnerek kiválasztása. Szállító-eszközök, raktárak, raktári berendezések

44. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

Logisztikával integrált elektronikus piacterek

a) Közvetlen kapcsolaton és liciten alapuló elektro-

nikus piacterek

a1) Piramis modell: vevői piactér a2) Pillangó modell: eladói piactér

VEVŐ

Eladók Logisztikaiszolgáltatók

Döntéseketalgoritmusoktámogatják

Vevők Logisztikaiszolgáltatók

ELADÓ

34. ábra

Nagy számú: eladó,

logisztikai szolgáltatók.

Nagy számú: vevő,

logisztikai szolgáltatók.

Kis számú: vevő Kis számú: eladó

Eladók, logisztikai szolgáltatók licitál-

nak

Vevők, logisztikai szolgáltatók lici-

tálnak

Vevők: külön-külön döntenek,

ki az eladó, ki a logisz-

tikai szolgáltató

Eladók: külön-külön döntenek,

ki a vevő, ki a logiszti-

kai szolgáltató

Page 46: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/...A logisztika stratégiai elemei ... partnerek kiválasztása. Szállító-eszközök, raktárak, raktári berendezések

45. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

Logisztikával integrált virtuális

Business Centrum, mint közvetítő

elektronikus piactér

Logisztikai

szolgáltatók

VirtuálisB+L

Centrum

ELADÓK

VEVŐK

35. ábra Jellemzői:

− nagy számú: eladó, vevő és logisztikai szolgáltató,

− a Virtuális B+L Centrum optimalizálja az üzleti és a

kapcsolódó logisztikai folyamatokat (szállítás, tárolás,

csomagolás, egységrakomány képzés stb.),

− a Virtuális B+L Centrum megvalósítja az elektroni-

kus piacteret.

Page 47: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/...A logisztika stratégiai elemei ... partnerek kiválasztása. Szállító-eszközök, raktárak, raktári berendezések

46. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

Vevõi igények

Raktározás

Ellátás

Logisztikaiszolgáltatás

Raktározás Raktározás Raktározás

Ellátásilogisztika

Ellátásilogisztika

Ellátásilogisztika

Logisztikaiszolgáltatás

Logisztikaiszolgáltatás

Logisztikaiszolgáltatás

Alapanyagelõállítás

Alapanyagfeldolgozás

Építõelem,alaktrészgyártás

Késztermékgyártás

Raktározás

Ellátásilogisztika

Logisztikaiszolgáltatás

Gyûjtõhely Gyûjtõhely Raktározás

Ellátásilogisztika

Ellátásilogisztika

Ellátásilogisztika

Logisztikaiszolgáltatás

Logisztikaiszolgáltatás

Logisztikaiszolgáltatás

Újrafeldol-gozás

Szervízszolgáltatás

Végfelhasz-náló vevõ

Kiskeres-kedelem

Raktározás

Ellátásilogisztika

Logisztikaiszolgáltatás

Vevõi igények

Nagykeres-kedelem

36. ábra Ellátási lánc (supply chain)

Page 48: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/...A logisztika stratégiai elemei ... partnerek kiválasztása. Szállító-eszközök, raktárak, raktári berendezések

47. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

Ellátási lánc alapelve:

– az alapanyag előállításától a késztermék végfelhasználóhoz

való eljuttatásig ill. a meghibásodott, elhasznált termék fel-

újításáig, újrahasznosításig a teljes logisztikai lánc együtt

menedzselhető, irányítható,

– széleskörű munkamegosztást és kooperációt kíván,

– világméretű logisztikai információs hálózat, széleskörben

használható szoftverek szükségesek,

– a teljes ellátási lánc szűkíthető, akkor ha a szűkített ellátási

lánc optimális rendszer jellemzői nem javíthatók ha bővítjük

az ellátási láncot.

Ellátási lánc menedzsment (SMC) előnyei:

– rövidíthető az átfutási idő,

– kapacitások jól konvertálhatók, jól kihasználhatók,

– kapacitások beruházásnál nélkül növelhetők,

– a vevőigények a legmagasabb szinten kielégíthetők,

– az optimális outsourcing ill. kooperáció alakítható ki,

– fejlesztések költségei megoszthatók, a fejlesztések összehan-

golhatók.

Page 49: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/...A logisztika stratégiai elemei ... partnerek kiválasztása. Szállító-eszközök, raktárak, raktári berendezések

48. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

Példa egyszerű ellátási láncra

Sültburgonyapehely ellátási lánc modell:

• A kistermelők akik megtermelik a

• burgonyát,

• burgonyabeszállítók, elosztók,

• sültburgonya-pehely elkészítők,

• sültburgonya-pehely szállítók,

• élelmiszer kereskedők,

• szupermarketek.

3O-40 vállalat, vállalkozó.

Page 50: „Anyagmozgatás és gépei”web.alt.uni-miskolc.hu/anyagok/...A logisztika stratégiai elemei ... partnerek kiválasztása. Szállító-eszközök, raktárak, raktári berendezések

49. fólia

Miskolci Egyetem – Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

Az ellátási láncra egy egyszerű példa bemutatása célszerű. Az alábbi ábrán nagyon leegyszerűsített formában, de érzékelhető-en látni lehet, hogy milyen főbb feltételei vannak annak, hogy az étteremben marhasültet lehessen kapni. Természetesen az ábra blokkjai tovább részletezhetők, s így egy még bonyolul-tabb ellátási lánc is felvázolható.

A talajt előkészítik takarmánynövények termelésére

Megtermelik a megfelelő takarmánynövényt

A takarmánynövény felhasználásával szarvasmarháthizlalnak

A hízott szarvasmarhát eladják a húsfeldolgozóüzemnek

A húsfeldolgozó üzem feldolgozza a marhahúst

A kereskedelem felhasználásával eladásra kerül ahús

Az étteremben a marhahúsból étel készül

A marhahúsból készült ételt elfogyasztják