of 2/2
AAN iktiraf ahli akademia

AAN iktiraf ahli akademia - psasir.upm.edu.mypsasir.upm.edu.my/1929/1/0160.pdfberi inspirasi bukan sahaja kepada pelajar tetapi juga rakan setugas, kepada univer- ... Anugerah Seni

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of AAN iktiraf ahli akademia - psasir.upm.edu.mypsasir.upm.edu.my/1929/1/0160.pdfberi inspirasi bukan...

AAN iktiraf ahli akademia

A nugerah Akademik Nega-ra (AAN) mempakan sua-tu pengiktirafan kerajaankepada para akaderniayang diharapkan mampumenjadi 'leaders who inspire ..

Sandaran yang tinggi ke atas paraakadernia itu adalah ha~il keyakinanbahawa suatu hari nanti hasil kecemer-langan mereka mampu membawa trans-formasi kepada pembangunan negara.

Jikapada AAN 2006 hanya tiga pene-rima diperkenalkan iaitu Anugerah To-koh Akademik Negara dan dua orangpenerima dari kategori Anugerah Penga-jaran tetapi atas keyakinan kerajaan ter-hadap kumpulan ini, AAN 2007menyak-sikan lima penerima anugerah.

Mereka ialah Profesor Emeritus TanSri Dr. Syed Jalaludin Syed Salim dariUniversiti Putra Malaysia (UPM) yangmenerima Anugerah Tokoh AkademikNegara 2007, Anugerah Makalah Jurnaldiberi kepada Profesor Dr. Onn Hashimdari Universiti Malaya (UM) melalui pe-nerbitan bertajuk Expression of high-abu-dance proteins in sera of patients with endo-metrial and cervical cancers: Analysis using

-2-DE with silver staining and letin detectionmethods.

Anugerah Penerbitan Buku diberikepada Prof. Madya Dr. Nordin Hussindari Universiti Kebangsaan Malaysia(UKM) melalui buku bertajuk Trade arujSociety in the Straits of Melaka: DutchMelaka and English Penang 1780-1830.

Anugerah Inovasi dan Pengkomer-sialan Produk diberi kepada Prof. MadyaDr. Syed Omar Syed Rastan (UPM)melalui produk ZAPPA dan AnugerahSeni dan Kreativiti diberi kepada Prof.Madya Zulkifli Yusoff dari UniversitiPendidikan Sultan Idris (UPS!).

Kesemua anugerah tersebut telah di-sampaikan oleh Perdana Menteri, DatukSeri Abdullah Ahmad Badawi di Pusat

Konvensyen Antarabangsa Putrajaya(pICe) bam-bam ini.

Dalam pada itu, Menteri PengajianTmggi, Datuk Seri Mohamed KhaledNordin dalam ucaparmya berkata, asetyang paling berharga bagi rruina:manainstitusi adalah kakitangarmya dalamkonteks institusi pengajiantinggi, kaki-tangarmya ialah ahli akademik.

"Mereka bukan sahaja menjadi tong-gak yang memacu kecemerlangan sese-buah universiti tetapi lebih daripada itumereka sebenarnya mempakan aset inte-lek negara yang tidak ternilai pentingnyadill tiada tolok bandingnya," ujar beliau ..

Ini kerana, tugas para akadernia tidakhanya tertumpu kepada melahirkan mo-dal insan yang dapat memimpin danmenggerakkan negara pada masa hada-pan tetapi peranan mereka sebagai pe--nyelidik dan pengkaji juga dapat menen-tukan masa depan kemajuan sesebuah

negara khususnya dalam melahirkan pe-nemuan-penemuan bam, inovasi, reka-cipta dan hasil penyelidikan yang dapatdimaju dan dikomersialkan.

"Sebagaimana yang dinyatakan didalam Pelan Strategik Pengajian TmggiNegara (PSPTN), para ahli akademi me-mpakan darah dan nadi institusi penga-jian tinggi kita yang mana kita meletak-kan harapan yang tinggi untuk melon-jakkan kecemerlangan ilmu dan melebar-

I kan ilmu kepada mahasiswa kita," kata-nya.

Mereka adalah acuan yang akanineInbentuk modal insan negara ini padamasa hadapan.

Maka atas sebab itulah pada hari iniKementerian Pengajian Tmggi memberipengiktirafan yang sewajarnya kepadapara akademia kita inenerusi AAN.

Anugerah ini adalah suatu pengikti-tafan kepada mereka yang telah mem-beri inspirasi bukan sahaja kepada pelajartetapi juga rakan setugas, kepada univer-

siti dan juga kepada negara.AAN 2007 mengandungi beberapa

kategori yang mempakan aspek-aspekyang perlu diberi tumPl.lan oleh ahli-ahliakademik kita iaitu Anugerah Pengajar-an, Anugerah Seni dan Kreativiti, Anuge-rah Penerbitan Buku, Anugerah Penerbit-an Makalah dan Anugerah Tokoh Aka-demik Negara.

"Sekiranyakita mahu melihat insti-tusi pengajian tinggi kita melahirkan mo-dal insan dengan mentaliti kelas pertama,kita juga sudah pastinya memerlukanahli akademik yang juga bertaraf kelaspertama dalam bidang mereka sendiri,"jelas beliau.

Ini tidak hanya bermaksud dalamkonteks kelayakan ilmiah, kerana sea-rang pensyarah dengan kelayakan aka-demik yang cemerlang tetapi menjauhipara pelajar, tidak gemar kepada penye-lidikan dan mengenepikan penghasilankertas ilmiah dan melihat profesion me-

. ngajar hanya sebagai satu kerjaya untukmakan gaji, sebenamya tidak meinberinilai kepada kita.

- Sebaliknya kata beliau, negara me-merlukan para akadernia yang bukansahaja berbakat dan bersemangat tetapijuga menunjukkan kesungguhan dan ke-cintaarmya terhadap kecemerlangan me-ngajar dan kecemerlangan penyelidikan.

- "Sebagaimana kita sedia maklumPSPTN mempakan satu usaha besatmentransformasikan pengajian tinggi ne-gara ke tahqp kecell.lerlC!l1j;an,"katanya.

Salah satu daripada lima TonggakInstitusi yang terkandung dalarn pelanstrategik tersebut adalah soal akadernia.

1iga keutarnaan yang sedang dike-nalpasti oleh kementerian untuk membi-na budaya kecemerlangan di kalanganakadernia adalah:

i. Memperkasakan profesibn akade-rnia: yang mana secara prinsipnya kera-jaan telah bersetuju supaya IPTA melan-

tik calon-calon yang mempunyai kela-yakan Ph.D sebagai pensyarah terus kegred 51 walaupun mengikut Skim Per-khidmatan Pensyarah Universiti sepatut-nya dilantik ke gred 45.

Ini kerana calon-calon yang mempu-nyai Ph.D adalah dianggap mempunyaikecemerlangan yang tinggi mutunyayang dapat meningkat dan memperka-sakan kualiti pengajaran dan pembela-jaran di IPTA.

Di sarnping itu bagi menarik calon-calon dari industri yang mempunyai ke-pakaran dan pengalaman dalarn bidang-bidqng tertentu juga boleh dilantik ternske gred 51 untuk berkhidmat sebagaipensyarah supaya dapat sarna-sarnamembantu meningkatkan kecemerlang-an di IPTA selaras dengan matlarnat un-tuk menjadikan Malaysia sebagai pusatkecemerlangan pengajian tinggi negarapada tahun 2020.

Semua IPTA.wajar memastikan per-kara ini dilaksanakan supaya matlarnat

. PSPTN untuk memperkasakan IPTAdapat direa1isasikanseperti yang dihara-pkan melalui pengambilan tenaga aka-demik yang berkualiti, berpengetahuandan berpengalarnan luas.

ii. Menyediakan peluang-peluanglatihan serta pembangunan profesionmelalui penubuhan Akaderni Kepimpin-an Pengajian Tmggi (AKEP1).

. iii. Menghargai pencapaian akadernimelalui pengiktirafan dan anugerahseperti AAN.

....-. Malah menumt beliau, ahli-ahli aka-demik negara sebenarnya telahpUn me-nerima pelbagai pengiktirafan di pering-kat antarabangsa.

Antaranya ialahISESCO Literacy Prizeoleh Islamic Educational Scientific andCultural OrganiZiltion,Carlos J. Finlay prizefor Microbiology dan Young Scientist Awardoleh UNESCO.

L1HAT HAUMAN 151