of 51 /51
ศน.สิงโต นายชัยวุฒิ โสภัย CHAPTER 1 รู้จักกับ WINDOWS MOVIE MAKER WINDOWS MOVIE MAKER คืออะไร WINDOWS MOVIE MAKER เป็นโปรแกรมตัดต่อวีดิโอที่ใช้ทรัพยากรของ เครื่องคอมพิวเตอร์น้อย เพราะเป็นโปรแกรมที่ยังมีลูกเล่นไม่มากนัก และยังเป็นโปรแกรมแถม มา กับโปรแกรม Windows อีกด้วย โดยไฟล์ที่ได้จากการตัดต่อจะเป็น WMV ที่มีขนาดเล็ก ดังนั ้นเนื ้อที่ภายในฮาร์ดดีสก์ที่ใช้เก็บไฟล์วีดิโอก็ใช้น้อยด้วยเช่นกัน สาหรับไฟล์ วีดิโอ และไฟล์มีเดียอื่น ๆ ที่โปรแกรม Windows Media Player รองรับ หรือสามารถนาเข้าไฟล์เหล่านี ้ได ้ มีดังนี - ไฟล์วีดิโอ ที่สามารถนาเข้าไฟล์วีดิโอที่มีนามสกุลดังต่อไปนี ASF, AVI,WMV, MPEG ,M1V, MP2, MPA, และt MPE - ไฟล์เสียง ที่สามารถนาเข้าไฟล์เสียงที่มีนามสกุลดังต่อไปนี AU, AIF , AIFE, AIFF ,MPM3 , SND, WAV และt WMA - ไฟล์ภาพกราฟฟิก ที่สามารถนาเข้ามาในโปรแกรมได้นามสกุลดังต่อไปนี BMP, GIF , DIB , JPG , JPEG, JPE และ JIFF การเปิดโปรแกรม Windows Movie Maker การเปิดโปรแกรม Windows Movie Maker ทาได้ 2 ลักษณะคือ 1. ดับเบิลคลิกที. โปรแกรม Movie Maker บนหน้าจอคอมพิว เตอร์

การใช้โปรแกรม MOVIE MAKER · การเปิดโปรแกรม Windows Movie Maker การเปิดโปรแกรม Windows Movie Maker

 • Author
  others

 • View
  13

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of การใช้โปรแกรม MOVIE MAKER · การเปิดโปรแกรม...

 • ศน.สิงโต นายชัยวุฒิ โสภัย

  CHAPTER 1 รู้จักกับ WINDOWS MOVIE MAKER

  WINDOWS MOVIE MAKER คืออะไร WINDOWS MOVIE MAKER เป็นโปรแกรมตดัต่อวดิีโอท่ีใชท้รัพยากรของ เคร่ืองคอมพิวเตอร์นอ้ย เพราะเป็นโปรแกรมท่ียงัมีลูกเล่นไม่มากนกั และยงัเป็นโปรแกรมแถมมา กบัโปรแกรม Windows อีกดว้ย โดยไฟลท่ี์ไดจ้ากการตดัต่อจะเป็น WMV ท่ีมีขนาดเลก็ ดงันั้นเน้ือท่ีภายในฮาร์ดดีสกท่ี์ใชเ้กบ็ไฟลว์ดิีโอกใ็ชน้อ้ยดว้ยเช่นกนั ส าหรับไฟล ์วดิีโอ และไฟลมี์เดียอ่ืน ๆ ท่ีโปรแกรม Windows Media Player รองรับ หรือสามารถน าเขา้ไฟลเ์หล่าน้ีได ้มีดงัน้ี

  - ไฟลว์ดิีโอ ท่ีสามารถน าเขา้ไฟลว์ดิีโอท่ีมีนามสกลุดงัต่อไปน้ี ASF, AVI,WMV, MPEG ,M1V, MP2, MPA, และt MPE - ไฟลเ์สียง ท่ีสามารถน าเขา้ไฟลเ์สียงท่ีมีนามสกลุดงัต่อไปน้ี AU, AIF , AIFE, AIFF ,MPM3 , SND, WAV และt WMA - ไฟลภ์าพกราฟฟิก ท่ีสามารถน าเขา้มาในโปรแกรมไดน้ามสกลุดงัต่อไปน้ี BMP, GIF , DIB , JPG , JPEG, JPE และ JIFF

  การเปิดโปรแกรม Windows Movie Maker

  การเปิดโปรแกรม Windows Movie Maker ท าได ้ 2 ลกัษณะคือ

  1. ดับเบิลคลกิที่. โปรแกรม Movie Maker บนหน้าจอคอมพวิ เตอร์

 • การสร้างหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-book) 2

  ศน.สิงโต นายชัยวุฒิ โสภัย

  2 . ดับเบิลคลกิที ่ My computer

  บนหน้าจอคอมพวิเตอร์ ในกรณทีีบ่นหน้าจอไม่มี โปรแกรม Movie Maker

  3. คลกิ C>Program> Movie Maker

  3. คลกิ C>Program> Movie Maker

  3. คลกิ C คลกิ Program>

  คลกิ Movie Maker

 • การสร้างหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-book) 3

  ศน.สิงโต นายชัยวุฒิ โสภัย

  5. คลกิ Send to /Desktop เพือ่ส่งไปส่ังงานที ่หน้าจอคอมพวิเตอร์

  6.ดับเบิลคลกิ เพือ่เปิดโปรแกรม Movie

  Maker

  4 ) คลกิขวา โปรแกรม Movie Maker

 • การสร้างหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-book) 4

  ศน.สิงโต นายชัยวุฒิ โสภัย

  1. ส่วนประกอบของ WINDOWS MOVIE MAKER 1. โปรแกรม WINDOWS MOVIE MAKER

  ส่วนที ่1 Task Pane เป็นส่วนทีใ่ช้จัดการ ในการท างานต่าง ๆ

  ส่วนที ่2 Collection area เป็นส่วนทีใ่ช้แสดงรายการ

  เสียงและวดีิโอทีคุ่ณจับไว้และเป็นส่วนทีแ่สดงรายการของ

  เอฟเฟคต่าง ๆ

 • การสร้างหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-book) 5

  ศน.สิงโต นายชัยวุฒิ โสภัย

  ส่วนที ่3 Monitor เป็นส่วนของหน้าจอแสดงตัวอย่างภาพวดีิโอคลปิ ตรงช่วงทีคุ่ณก าลงัท างานอยู่

  ส่วนท่ี 4 เป็นส่วนท่ีใชส้ร้างงาน

  น าเสนอ

  ส่วนที ่4 Workspace เป็นพืน้ทีท่ างานส าหรับใช้ในการแก้ไขวดีิโอคลปิทีคุ่ณเปิด

  ขึน้มาใช้งาน

 • การสร้างหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-book) 6

  ศน.สิงโต นายชัยวุฒิ โสภัย

  ส่วนท่ี 1 Movie Tasks

  เป็นส่วนท่ีเป็นค าสั่งสั่งใชง้าน ดงัน้ี 1. Capture Video 1. น าขอ้มูลมาจาก วดิีโอ โดยการจบัภาพสั้น ๆ 2. น าวดิีโอเขา้ หรือวดิีโอท่ีถ่ายจากกลอ้งดิจิตอล 3. น าภาพเขา้จากแฟ้มขอ้มูล หรือกลอ้งดิจิตอล 4. น าเสียงเขา้ เสียงเพลง/ดนตรีพากย ์ 2. Edit Movie 1. โชว ์รายละเอียดของการน าเขา้ 2. โชว ์เอฟเฟค การน าเสนอของ MOVIE 3. โชวต์วัเลือกเอฟเฟค การน าเสนอของ MOVIE 4. ท าขอ้ความประกอบใน 5. ท าแบบAuto 3 Finish MOVIE 1. บนัทึกเป็น MOVIE ลงใน คอมพิวเตอร์ 2. บนัทึกเป็น MOVIE ลงใน ซีดี 3. ส่งลงใน e-mail 4. ส่งลงใน Web 5. ส่งลงใน DV Camera 3 Movie Making Tips ค าอธิบายและรายละเอียดในการใชโ้ปรแกรม ต่าง ๆ การท า Movie

 • การสร้างหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-book) 7

  ศน.สิงโต นายชัยวุฒิ โสภัย

  ส่วนท่ี 2 Collection area เป็นส่วนท่ีโชวร์ายละเอียด ของค าสั่ง 1. เลือกงานท่ีจดัท าไว ้ 2. รายละเอียดขอ้มูลน าเขา้

  ส่วนที่ 3 Monitor เป็นส่วนท่ีน าเสนองานเพื่อทดสอบ

  1. โชว ์การน าเสนอเตม็จอ 2. ใชเ้ล่ือนเพื่อเลือกช่วงของ MOVIE 3. โชวก์ารน าเสนอทั้งหมด 4, หยดุการน าเสนอชัว่คราว

 • การสร้างหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-book) 8

  ศน.สิงโต นายชัยวุฒิ โสภัย

  มุมมอง Timeline

  ส่วนที่ 4 Workspace เป็นส่วนที่ใช้สร้างงานน าเสนอ

  มุมมอง Storyboard 1. โชว ์VDO 2. โชว ์รูปแบบการเปล่ียนภาพ 3. โชวเ์พลง /เสียงดนตรี 4. โชวเ์สียงและดนตรี 5. โชวข์อ้ความ/อกัษรประกอบ

  มุมมอง Storyboard 6. ปรับระดบัเสียง 7. บนัทึกเสียงบรรยาย 8. ยอ่/ขยายมุมมอง 9. เร่ิมตน้ Movie 10. โชว ์Movie

 • การสร้างหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-book) 9

  ศน.สิงโต นายชัยวุฒิ โสภัย

  CHAPTER 2 การสร้างโปรเจกต์ /การแทรก Video และภาพนิ่ง

  ชนิดของไฟล์ที่ใช้ใน WINDOWS MOVIE MAKER เม่ือคุณใชง้าน WINDOWS MOVIE MAKER คุณจะพบกบัไฟลห์ลกั ดงัน้ี Porject File เป็นไฟลโ์ปรเจก็ต ์ท่ีคุณสร้างข้ึน ซ่ึงไฟลน้ี์จะบอกให้ทราบวา่ในโปรเจก็ต ์ประกอบดว้ยคลิปอะไรบา้ง ซ่ึงภายหลงัท่ีคุณสร้างแลว้ คุณสามารถเปิดโปรเจก็ตเ์พื่อท าการแกไ้ขเพิ่มคลิป ลบคลิป หรือจดัเรียงล าดบัใหม่ได ้ โดยไฟลน้ี์จะมีนามสกลุ *.mswmm Movie File ไฟลช์นิดน้ีจะประกอบดว้ยเสียงและภาพ หรืออยา่งใดอยา่งหน่ึง และ มีนามสกลุเป็น *.wmv ซ่ึงสามารถใช ้ Windows Media Player เปิดดูได ้ Collection File เป็นไฟลฐ์านขอ้มูลท่ีเกบ็ขอ้มูลคลิปต่าง ๆ หรือจะเรียกวา่คลงัขอ้มูลก็ไม่ผดิอะไร แต่ท่ีส าคญัถา้คุณลบไฟลป์ระเภทน้ีจะท าใหข้อ้มูลเก่ียวกบั Conllection ทั้งหมด และคลิปหายไป ไฟลช์นิดน้ีมีนามสกลุเป็น *.col

  การสร้างและจัดโปรเจ็กต์ใหม่ โปรเจก็ตเ์ป็นการอา้งอิงคลิปวดิีโอ เสียง หรือภาพน่ิง ท่ีคุณจะน ามาสร้างเป็นภาพยนตร์ซ่ึงคุณอาจน าคลิปเหล่านั้นมาจากไฟลภ์ายนอก หรือน ามาจากท่ีเกบ็ไวใ้น

  Collection กไ็ด ้

  การสร้างโปรเจก็ตใ์หม่ ใหเ้ลือก เมนู File>NEW Project

 • การสร้างหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-book) 10

  ศน.สิงโต นายชัยวุฒิ โสภัย

  ขั้นตอนการตัดต่อวีดิโอด้วย WINDOWS MOVIE MAK หลงัจากท่ีไดรู้้จกักบัส่วนประกอบหลกั ๆ WINDOWS MOVIE MAKER มาแลว้ ต่อไปจะกล่าวถึงการสร้างภาพยนตร์ ซ่ึงมีขั้นตอนหลกั ๆดงัน้ี 1. น ำเนือ้หำเข้ำสู่ WINDOWS MOVIE MAKER การน าเน้ือตน้ฉบบัท่ีเป็นคลิปวดิีโอ เสียง หรือ ภาพน่ิง มาแปลงใหอ้ยู่ในรูปแบบท่ี WINDOWS MOVIE MAKER ใชไ้ดโ้ดยการ Import ไฟลเ์ล่าน้ีเขา้มาในโปรแกรม ส าหรับผูท่ี้ใชก้ลอ้งวดิีโอ สามารถจบัภาพวดิีโอท่ีถ่ายไวใ้นเคร่ืองได ้โดยใชอุ้ปกรณ์ท่ีเรียกวา่ Captuer device หรือจะใชก้บักลอ้งถ่ายภาพ (Web Cam) ท่ีต่อกบัคอมพิวเตอร์โดยตรงแทนกไ็ด ้ โดยเน้ือหาท่ีไดจ้ะแสดงเป็นคลิปท่ี ใน Collection area 2. ตัดต่อเนือ้หำ คุณจะใชพ้ื้นท่ี ท างาน ในการตดัต่อ คลิปหรือใส่เอฟเฟคต่าง ๆ เพื่อน ามา ประกอบกนัเป็นโปรเจก็ต์ 3. ดูภาพตัวอย่างทีส่ร้าง คณุควรตรวจเช็คเนือ้หาทัง้หมดท่ีคณุได้ตดัต่อขึน้ โดยจะให้แสดงทัง้โปรเจ็กต์ หรือทีละคลิปก็ได้ เพ่ือให้แน่ใจว่าภาพยนตร์ท่ีคณุสร้างขึน้เป็นไปตามต้องการ

  4. บันทกึภาพยนตร์ทีส่ร้างเสร็จ หลงัจากท่ีได้ตดัต่อคลิปจนเป็นท่ีพอใจแล้ว คฯุสามารถบนัทกึภาพยนตร์เก็บไว้ดใูนเคร่ืองคอมพวิเตอร์ของคณุ โดยโปรแกรมจะบนัทกึไฟล์เป็น WMV ซึง่คณุสามารถน าไฟล์นีไ้ปเขียนเป็นวีซีดี หรือ ดีวีดีได้ต่อไป

 • การสร้างหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-book) 11

  ศน.สิงโต นายชัยวุฒิ โสภัย

  1. การน าไฟล์เข้าสู่โปรแกรม การน าไฟล์เข้าส ู ู โปรแกรมนัน้ สามารถท าได้ 2 ทาง คือ ทางเมน ูFile>

  Import into Collection และคลิกทางหน้าต่าง Task Pane

  1. คลกิเลอืก

  2. คลกิเลอืกเพือ่น า ไฟล์วดีิโอ ภาพน่ิง และเสียง

  เข้าสู่โปรแกรม

  3. คลกิเลอืกไฟล์วดีิโอ เสียง หรือ

  ภาพน่ิง

  4. คลกิเม้าส์ น าเข้าวดีิโอ เสียง หรือ

  ภาพน่ิง

 • การสร้างหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-book) 12

  ศน.สิงโต นายชัยวุฒิ โสภัย

  การน าเข้าวีดิโอจากกล้องวีดิโอ คณุสามารถจบัภาพวีดิโอจากกล้องถ่ายวีดิโอ วีดีโอเทป เคเบิล้ทีวี หรือจานดาวเทียมก็ได้ และแปลงเนือ้หานีเ้พ่ือน ามาใช้กบั windows Movie Maker ได้ โดยใช้อปุกรณ์พเิศษในการจบัภาพเช่น การ์ดแคปเจอร์ ส าหรับน าภาพจากเคร่ืองเล่นวีดิโอ หรือกล้องวีดิโอมาเก็บเข้าในเคร่ืองคอมพวิเตอร์ โดยเลือก Capture from video device ท่ีหน้าต่าง Task Pane

  5. ไฟล์ถูกน าเข้าในโปรแกรมเรียบร้อย

  คลกิเม้าส์เลอืก Capture from

  video device เพือ่จับภาพจากส่ือวดีิโอ

 • การสร้างหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-book) 13

  ศน.สิงโต นายชัยวุฒิ โสภัย

  การน าเข้าวีดิโอจากแฟ้ม

  1. คลกิเม้าส์เลอืก Import Vdeo

  2. เลอืกไฟล์ข้อมูล วดีีโอ เพือ่น าเข้าโปรแกรม คลกิเม้าส์เลอืก

  ไฟล์ วีดโิอ/คลกิ

  3. เลอืกวดีิโอที่ต้องการน าเข้าแล้ว คลกิที ่Import

  เลอืกไฟล์ข้อมูล วดีีโอ เพือ่น าเข้าโปรแกรม คลกิเม้าส์เลอืก

  ไฟล์ วีดโิอ/คลกิ 4. ไฟล์วดีิโอที่ต้องการจะไปแสดงที่ Collection area

 • การสร้างหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-book) 14

  ศน.สิงโต นายชัยวุฒิ โสภัย

  การเพิ่มคลิปเข้าไปในโปรเจ็กต์

  การแทรก ภาพนิ่ง Picture

  1.คลกิเม้าส์คลปิที ่ต้องการ แล้วลากเข้า ในพืน้ทีท่ างาน

  1. ดับเบิลคลกิที่ Import Picture เพือ่น าภาพเข้า

  2.คลปิที ่เลอืกจะปรากฏใน พืน้ทีท่ างาน

 • การสร้างหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-book) 15

  ศน.สิงโต นายชัยวุฒิ โสภัย

  2. เลอืกไฟล์ ข้อมูลภาพ

  เพือ่น าเข้าโปรแกรม

  3. เลอืกภาพน่ิง ทีต้่องการน าเข้าแล้วคลกิที ่Import

  4. ไฟล์ภาพน่ิงที่ต้องการจะไปแสดงที่ Collection area

 • การสร้างหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-book) 16

  ศน.สิงโต นายชัยวุฒิ โสภัย

  5. คลกิเม้าส์ภาพ ต้องการ แล้วลากเข้า

  ในพืน้ทีท่ างาน

  6. ภาพที ่เลอืกจะปรากฏใน พืน้ทีท่ างาน

  6. ภาพที ่เลอืกจะปรากฏใน พืน้ทีท่ างาน

 • การสร้างหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-book) 17

  ศน.สิงโต นายชัยวุฒิ โสภัย

  CHAPTER 3 การแทรก Audio และ Music

  1. การแทรก Audio และ Music

  1. ดับเบิลคลกิที ่Import Audio or Music

  เพือ่น าเสียงเพลง/ดนตรี/เสียงบรรยายเข้า

  2. เลอืกไฟล์ข้อมูล เสียงเพลง/ดนตรี/เสียงบรรยายเข้า โปรแกรม

  3. เลอืกเสียงเพลดนตรี/เสียงบรรยายทีต้่องการน าเข้าแล้วคลกิที ่Import

 • การสร้างหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-book) 18

  ศน.สิงโต นายชัยวุฒิ โสภัย

  4. เสียงเพลง/ดนตรี/เสียงบรรยายเข้าใน Collection area

  คลกิเม้าส์ เสียงเพลง/ดนตรี/เสียงบรรยาย

  ทีต้่องการ แล้วลากเข้า ในพืน้ทีท่ างาน

  เสียงเพลง/ดนตรี/เสียงบรรยายที ่เลอืกจะปรากฏ

  ในพืน้ทีท่ างาน

 • การสร้างหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-book) 19

  ศน.สิงโต นายชัยวุฒิ โสภัย

  2. การแทรก เสียงบรรยาย

  3. คลิก

  1. คลกิที ่ไมโครโฟน เพือ่เปิดการ

  บันทกึเสียงบรรยาย

  2. คลกิ Start Narration เพือ่บันทกึเสียงบรรยาย

  คลกิ Stop Narration เพือ่หยุดการบรรยาย

 • การสร้างหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-book) 20

  ศน.สิงโต นายชัยวุฒิ โสภัย

  5.

  4. พมิพ์ช่ือไฟล์เสียงบรรยายเพือ่แทรกลง

  ใน MOVIE

  6. เสียงบรรยายที ่แทรกจะปรากฏใน

  พืน้ทีท่ างาน

  5.คลกิ DONE เพือ่น าข้อมูลเสียงบรรยายเข้าใน Movie

  6. เสียงบรรยายที ่แทรกจะปรากฏใน พืน้ทีท่ างาน และ

  Collection area

 • การสร้างหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-book) 21

  ศน.สิงโต นายชัยวุฒิ โสภัย

  CHAPTER 4 การสร้าง และตกแต่ง ข้อความประกอบ MOVIE

  1. การสร้างข้อความประกอบ Movie (Make titles or Credits)

  2. สร้างข้อความ ก่อน Movie

  3. สร้างข้อความ ก่อน ภาพทีเ่ลอืก 4. สร้างข้อความ บน ภาพทีเ่ลอืก

  5. สร้างข้อความ หลงั ภาพทีเ่ลอืก 6. สร้างข้อความ หลงั Movie 7. ยกเลกิการใช้ค าส่ัง Make titles or Credits

  2

  3

  4

  5

  7

  6

  1. คลกิที ่ Make titles or Credits เพือ่เรียกค าส่ังการสร้าง

  ข้อความประกอบ MOVIE

 • การสร้างหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-book) 22

  ศน.สิงโต นายชัยวุฒิ โสภัย

  2. การสร้างข้อความก่อน MOVIE

  2. ช่องว่างส าหรับพมิพ์ข้อความ 3. ค าส่ังส าหรับเลอืกการน าเสนอ

  ข้อความ 4. ค าส่ังเลอืกส าหรับเลอืก

  รูปแบบ/ สีตัวอกัษร และพืน้สไลด์

  5.ค าส่ังส าหรับน าข้อความเข้า 6. ยกเลกิการใช้ค าส่ัง Add Title

  at beginning of the movie

  1.คลกิที ่ Add Title at beginning of the movie เพือ่สร้างข้อความก่อน

  MOVIE

 • การสร้างหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-book) 23

  ศน.สิงโต นายชัยวุฒิ โสภัย

  7. การเลอืกรูปแบบการน าเสนอ ของข้อความ

  8. เลอืกรูปแบบตัวอกัษร 9. เลอืกสีตัวอกัษรและสีพืน้

  10. ขนาดของตัวอกัษร 11..ค าส่ังส าหรับน าข้อความเข้า

  การสร้างขอ้ความในส่วนก่อน / หลงั และบน ภาพท่ีเลือก และ ขอ้ความหลงั MOVIE กส็ร้างเหมือนกนักบัการสร้างขอ้ความก่อน MOVIE และขยายเวลาในการน าเสนอเหมือนกบัการขยายภาพ

 • การสร้างหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-book) 24

  ศน.สิงโต นายชัยวุฒิ โสภัย

  ตัวอย่างการสร้างข้อความ

  1. สร้างข้อความ ก่อน Movie

  2. สร้างข้อความ ก่อน ภาพที่

  เลอืก

  3. สร้างข้อความ บน ภาพที่เลอืก

  4. สร้างข้อความ หลงั ภาพที่เลอืก

  5. สร้างข้อความ หลงั Movie

 • การสร้างหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-book) 25

  ศน.สิงโต นายชัยวุฒิ โสภัย

  CHAPTER 5 การตัดต่อเน้ือหา MOVIE

  หลงัจาก ท่ีคุณไดน้ าคลิปเขา้มาในเคร่ืองคอมพิวเตอร์แลว้ ในบริเวณพื้นท่ีท างานจะเป็นส่วนท่ีเลือกคุณสามารถแกไ้ขหรือสร้างโปรเจก็ตไ์ด ้ โดยหลงัจากท่ีคุณไดเ้พิ่มคลิปเขา้ไปในพื้นท่ีท างานแลว้ คุณสามารถท าการตดัต่อวดิีโอได ้ดงัน้ี

  - ก าหนดล าดบัของคลิปไดต้ามตอ้งการ - ก าหนดส่วนท่ีเร่ิมตน้และส่วนลงทา้ยของแต่ละคลิปท่ีตอ้งการได้ - ก าหนดเอฟเฟคพิเศษ ในการเปล่ียนฉากการแสดงคลิปวดิีโอทั้งสองภาพไดอ้ยา่ง

  กลมกลืน โดยท าใหภ้าพแรกค่อย ๆ จางหาย ในขณะท่ีภาพท่ีสองจะค่อย ๆปรากฏข้ึน - สามารถใส่เอฟเฟคพิเศษอ่ืน ๆ เช่น ท าใหภ้าพดูยอ้นยคุ รวมทั้งสามารถใส่ขอ้ความ ลงบนวดิีโอได ้ - บนัทึกเสียงบรรยายเข้าไปในคลิป

  การเพิ่มคลิปเข้าไปในโปรเจ็กต์

  1.คลกิเม้าส์คลปิ ที ่ต้องการ แล้วลากเข้า

  ในพืน้ทีท่ างาน

  2.คลปิที ่เลอืกจะปรากฏใน พืน้ทีท่ างาน

 • การสร้างหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-book) 26

  ศน.สิงโต นายชัยวุฒิ โสภัย

  การควบคุมการเล่น

  เม่ือคุณน าคลิปวดิีโอ หรือภาพน่ิงวางในพื้นท่ีท างานจะปรากฏบนหนา้จอ Monitor ดว้ย ซ่ึงคุณสามารถเล่นไดท้นัที แต่ในการวางคลิปไวบ้นพื้นท่ีท างานนั้น หนา้จอจะแสดงผลเฉพาะคลิปท่ีถูกเลือกเท่านั้น (สังเกตไดว้า่จะมีกรอบสีฟ้า) คุณสามารถเล่นใหแ้สดงผลทุกคลิปท่ีอยูใ่นพื้นท่ีท างานได ้โดยการคลิกเมา้ส์ท่ีช่องท่ีวา่งอยูไ่ด ้ ดงัรูป

  การน าคลิปออกจาก Project (พื้นที่ท างาน) หลงัจากท่ีคุณน าคลิปวดิีโอ หรือภาพน่ิงไปไวใ้นพื้นท่ีท างานแลว้ คุณสามารถเอาคลิป

  วดิีโอหรือภาพน่ิงท่ีไม่ตอ้งการออกไปได ้โดยการคลิกเมา้ส์ท่ีคลิปนั้นแลว้กด

  จะแสดงเฉพาะคลปิที่ถูกเลอืกเท่าน้ัน

  1. คลกิเม้าส์ที ่คลปิทีต้่องการ

  ลบ

  2. กดคีย์ สังเกตว่าคลปิที่คุณเลอืกถูกลบไป

 • การสร้างหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-book) 27

  ศน.สิงโต นายชัยวุฒิ โสภัย

  การจัดล าดับคลิปใน Project (พื้นที่ท างาน) คุณสามารถจดัล าดบัคลิปภายในพื้นท่ีท างาน ใหม่ไดต้ามตอ้งการ โดยการ คลิกเมา้ส์เลือกคลิปแลว้ลากไปยงัต าแหน่งใหม่ได ้ ซ่ึงคุณจะสังเกตไดจ้ากเส้นแถบสีฟ้าจะปรากฏข้ึนในต าแหน่งท่ีคุณวางแทรกเขา้ไป

  2. ลากมาไว้ด้านหลงัของคลปิต้องการเปลีย่น

  ต าแหน่ง

  1. คลกิเม้าส์ที ่คลปิทีต้่องการย้ายต าแหน่ง

  3. สังเกตว่าต าแหน่งของคลปิทีคุ่ณเลอืกเปลีย่นไป

  2. ลากมาใว้ด้านหลงั ของคลปิทีต้่องการเปลีย่น

  ต าแหน่ง

 • การสร้างหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-book) 28

  ศน.สิงโต นายชัยวุฒิ โสภัย

  การแก้ไขคลิปใน Project (พื้นที่ท างาน) ในการแกไ้ขคลิปใหคุ้ณสลบัไปท่ีมุมมอง (Timeline) เสียก่อน จึงจะสามารถแกไ้ข ตดัต่อแต่ละคลิปท่ีอยูใ่นพื้นท่ีท างานได ้โดยในมุมมองน้ีจะมีเคร่ืองมือการท างานเพิ่มข้ึนมาก ทางดา้นซา้ยมือ

  Zoom in Record narration Audio Bar

  Audio levels ส่วนประกอบของมุมมอง (Timeline)

  Zoom in ใชข้ยายอตัราส่วนเวลา ท าใหเ้ห็นรายละเอียดในคลิปมากข้ึน Zoom out อตัราส่วนเวลา ท าใหเ้ห็นรายละเอียดของทั้งพื้นท่ีท างานมากข้ึน Record narration บนัทึกเสียงประกอบวดิีโอ เช่น พากษเ์สียง Audio levels ปรับระดบัความดงัของเสียง Audio Bar แถบเสดงและปรับแต่งคลิปไฟลเ์สียงใหก้บัวดิีโอ

  1. คลกิเม้าส์เพือ่สลบัไปยงัมุมมอง Timeline

 • การสร้างหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-book) 29

  ศน.สิงโต นายชัยวุฒิ โสภัย

  ช่วงเวลาของคลิป เม่ือคุณคลิกเมา้ส์เลือกคลิปในพื้นท่ีท างาน จะปรากฏกรอบสีน ้าเงินข้ึนท่ีคลิปนั้น

  พร้อมกบักรอบสีเหลืองท่ีแถบแสดงเวลา และจะมีจุดก าหนดช่วงเวลาเร่ิมตน้ (Start trim hand) และจุดก าหนดช่วงเวลาสุดทา้ย (End trim handle) ซ่ึงสามารถใชป้รับช่วงเวลาของคลิปได ้ ดงัรูป แสดงช่วงเวลาของคลปิ (Trimmed area) จุดก าหนดช่วงเวลาเร่ิมต้น จุดก าหนดช่วงเวลาสุดท้าย (Start trim handle) (End trim handle)

  การปรับชว่งเวลาของคลิป

  คุณสามารถซ่อนหรือตดับางส่วนของคลิปท่ีไม่ตอ้งการแสดงออกได ้โดยคลิกท่ีช่วงเวลาท่ีตอ้งการ หากตอ้งการเปล่ียนใหจุ้ดนั้นเป็นจุดเร่ิมตน้ของคลิป ใหเ้ลือกท่ีค าสั่ง Clip>Set Start Trim Point แต่ถา้ตอ้งการเลือกใหเ้ป็นจุดจบของคลิป ใหเ้ลือกท่ีค าสั่ง Clip>Set End Trim Point

  1. คลกิ Clip>Set Start Trim Point เพือ่ก าหนดให้จุดน้ันเป็น

  จุดเร่ิมต้นของคลปิวดีีโอนี้

 • การสร้างหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-book) 30

  ศน.สิงโต นายชัยวุฒิ โสภัย

  คลกิช่วงเวลาทีต้่องการ

  คลกิช่วงเวลาทีต้่องการ

  2. คลกิ Clip>Set End Trim Point ตรงจุดที่ต้องการให้เป็นจุดจบของ

  คลปิวดีีโอนี้

  3. ผลของคลปิวดีีโอหลงัจากปรับช่วงเวลาแล้ว

 • การสร้างหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-book) 31

  ศน.สิงโต นายชัยวุฒิ โสภัย

  การยกเลิกก าหนดช่วงเวลาของคลิป คุณสามารถปรับช่วงเวลาของคลิปได ้โดยเลือกเมนู Clip>Set Clear Trim Points

  1. คลกิ Clip>Clear Trim Points

  เพือ่ยกเลกิการปรับช่วงเวลาของคลปิ

  2. สังเกตว่า คลปิวดีิโอได้กลบัมาเป็น

  เหมือนเดิม คือไม่มีการปรับแต่งแต่อยางใด

 • การสร้างหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-book) 32

  ศน.สิงโต นายชัยวุฒิ โสภัย

  การยกเลิกก าหนดช่วงเวลาของคลิป

  คุณสามารถแบ่งคลิปท่ีเลือกออกเป็นสองคลิปยอ่ยได ้ เพื่อไวแ้ทรกภาพระหวา่ง คลิปทั้งสองได ้ ดงัตวัอยา่งในรูป

  1. คลกิ เลอืกคลปิวดีิโอที่ต้องการแบ่ง

  2. คลกิ เลอืกช่วงของคลปิวดีิโอ ทีต้่องการจะ แบ่งออก

  3. คลกิเม้าส์ เพือ่แบ่งคลปิ

  วดีิโอ

  4. คลปิวดีิโอที่เลอืกจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ในช่วงเวลาทีเ่ลอืก

 • การสร้างหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-book) 33

  ศน.สิงโต นายชัยวุฒิ โสภัย

  การรวมคลปิวีดิโอ คุณสามารถรวมคลิปตั้งแต่สองคลิปข้ึนไปใหเ้ป็นคลิปเดียวกนัได ้ซ่ึงจะใชใ้นกรณีท่ี คุณมีคลิปสั้น ๆ หลายคลิป และตอ้งการรวมทั้งหมดในคลิปเดียว โดยใหเ้ลือกคลิปท่ีจะรวม แลว้เลือกเมนู Clip>Combine

  1 กด ค้างและเลอืก คลปิวดีิโอทีต้่องการรวม

  2. คลกิเลอืก

  Clip>Combine เพือ่ท าการรวมคลปิวดีิโอทีเ่ลอืก ไว้เข้าด้วยกนั

  3. คลปิวดีิโอ ทั้งสองทีเ่ลอืก จะรวมเป็นคลปิ

  เดียว

 • การสร้างหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-book) 34

  ศน.สิงโต นายชัยวุฒิ โสภัย

  การใช้เอฟเฟค Movie Maker ใน Movie Maker คุณสามารถใส่เอฟเฟคใหก้บัวดิีโอ (Video effects) การใส่ การเคล่ือนไหวระหวา่งเปล่ียนคลิปวดิีโอ (Video Transition) รวมไปถึงการใส่ขอ้ความ (Title) ลงไปในวดิีโอไดด้ว้ย

  การใช้Video effect Video effect คือ การใส่ลูกเล่นใหก้บัวดิีโอ เช่น ท าใหภ้าพดูเก่าเมือนหหนงัโบราณ ท าใหภ้าพวดิีโอกลายเป็นภาพวาดสีน ้า โดยมีขั้นตอนดงัน้ี

  1. คลกิเลอืก

  Video effect

  2. คลกิเลอืกเอฟเฟคแล้วลากไปยงัคลปิวดีิโอที่

  ต้องการ

  3. เมื่อกดปุ้ม Play สังเกตว่า ภาพทีไ่ด้จะ

  เหมือนกบัเอฟเฟค

  2. คลกิเลอืกเอฟเฟคแล้วลากไปยงัคลปิวดีิโอที่

  ต้องการ

 • การสร้างหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-book) 35

  ศน.สิงโต นายชัยวุฒิ โสภัย

  การใช้ Video Transition Video Transition คือ การใส่การเคล่ือนไหวระหวา่งการเปล่ียคลิปหรือเปล่ียนฉากซ่ึง ช่วยใหก้ารเปล่ียนฉากท่ีไดอ้อกมาดูกลมกลืนและไม่น่าเบ่ือ โดยการใชง้านจะคลา้ยกบั Video effect เพียงแต่จุดท่ีลากไปวางนั้นอยูร่ะหวา่งคลิปวีดิโอ ซ่ึงหากดูในมุมมองของ Storyboard จะสังเกตเห็นช่องส่ีเล่ียมเลก็ ๆ ระหวา่งคลิปวดิีโอ นัน่กคื็อช่องเอาไวใ้ส่ทรานสิชัน่ ซ่ึงมีให้เลือกมากมาย

  1. คลกิเลอืก Video Transition

  2. คลกิเลอืกเอฟเฟคแล้วลากไปยงัคลปิวดีิโอที่

  ต้องการ

  3. คลกิเลอืกเอฟเฟคแล้วลากไปยงั

  คลปิวดีิโอที่ต้องการ

  2. เมื่อกดปุ่ม Playly สังเกตลกัษณะการ

  เปลีย่นฉาก

 • การสร้างหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-book) 36

  ศน.สิงโต นายชัยวุฒิ โสภัย

  CHAPTER 6 การบันทึก แบบ PROJECT และ MOVIE

  เม่ือตกแต่ง ตั้งเวลาการน าเสนอ และตกแต่งเสียงบรรยายและเสียงตนตรีเสร็จเรียบร้อย ตอ้งการบนัทึกขอ้มูลไว ้ ในโปรแกรม MOVIE MAKER มีการบนัทึกเป็น 2 ลกัษณะ คือ

  1. การบนัทึก แบบ Project สามารถแกไ้ขหรือเพิ่มเติมได ้เหมาะส าหรับใช้แกไ้ข

  ในคร้ังต่อไป 2. การบนัทึก MOPVIE ไม่สามารถแกไ้ขหรือเพิ่มเติมได ้เหมาะส าหรับใชท้ า

  เป็น VCD สามารถใชก้บัโปรแกรม POWER DVD หรือ WINDOWS MEDIA PLAYER และเคร่ืองเล่น VCD ทัว่ไป

  1. การบันทึก แบบ Project

 • การสร้างหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-book) 37

  ศน.สิงโต นายชัยวุฒิ โสภัย

  1. คลิก File / Save Project as 2. เลือก แหล่งท่ีตอ้งการเกบ็ แลว้ตอ้งช่ือ แฟ้ม

  1. เลอืกแหล่งที่ต้องการเกบ็

  2.ตั้งช่ือแฟ้ม 3.คลกิ SAVE

  คลกิ File / Save Project as

 • การสร้างหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-book) 38

  ศน.สิงโต นายชัยวุฒิ โสภัย

  2. การบันทึก แบบ MOVIE 1. คลิก File / Save Project as

  1. เลอืกแหล่งที่ต้องการเกบ็

  2.ตั้งช่ือแฟ้ม 3.คลกิ Next และ Next

  คลกิ Save to

  my computer

 • การสร้างหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-book) 39

  ศน.สิงโต นายชัยวุฒิ โสภัย

  3.

  3. การบันทกึจะปรากฏแถบ สีน า้เงิน จนครบ100 ในการบันทกึ Movie

  นิยมบันทกึลงใน My Vedio

  4. เมื่อบันทกึเสร็จแล้วจะมีการทดสอบให้ดู ถ้าไม่ต้องการทดสอบ

  ให้คลกิยกเลกิ

  my computer

 • การสร้างหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-book) 40

  ศน.สิงโต นายชัยวุฒิ โสภัย

  CHAPTER 7 การบันทึก เสียงและผสมเสียง

  1. การบันทึกเสียงด้วย Nero Wave Editor

  มีโปรแกรมท่ีใชใ้นการบนัทึกเสียงอยูห่ลายโปรแกรม แต่ถา้ติดตั้งโปรแกรม Nero เพื่อใชเ้ขียนแผน่ CD ตั้งแต่ Version 6 ข้ึนไป จะไดโ้ปรแกรมในการบนัทึกเสียง ตดัต่อเสียงเพลง ซ่ึงใชไ้ม่ยากเลย

  1. เปิดโปรแกรม Nero WaveEditor

  1

 • การสร้างหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-book) 41

  ศน.สิงโต นายชัยวุฒิ โสภัย

  2. จะไดห้นา้ต่างการปรับแต่งเสียง 3. คลิกปุ่มแดง เพื่อขอบนัทึกเสียง 4. ปรับคุณภาพของการบนัทึก แลว้ OK

  2

  3

  4

 • การสร้างหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-book) 42

  ศน.สิงโต นายชัยวุฒิ โสภัย

  5. เลือกแหล่งน าเขา้ บนัทึกเสียงผา่นไมโครโฟน เลือก Microphone 6. ทดสอบความดงัของสัญญาณเสียงท่ีน าเขา้ ปรับไดโ้ดยเล่ือนแถบสไลด์

  ถา้แถบสัญญาณสีแดงตลอด แสดงวา่เสียงดงัมาก ไม่ดีต่อการน าไปปรับแต่ง(อยา่ลืมเสียบ ไมโครโฟน ดว้ยล่ะ)

  7. คลิกท่ีปุ่มแดง พร้อมกบัการพดู 8. เม่ือเสร็จส้ิน คลิกปุ่ม OK

  9. จะได ้แถบคล่ืนเสียง สามารถปรับความดงั ตดัทอน ท าซ ้ า ใส่เอฟเฟ็ค

  5

  6

  7

  9

 • การสร้างหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-book) 43

  ศน.สิงโต นายชัยวุฒิ โสภัย

  10. บนัทึกเสียงเกบ็ไว ้File -> Save As…

  11. เลือกท่ีเกบ็ ตั้งช่ือแฟ้ม พร้อมเลือกสกลุ 12. คลิกปุ่ม Save เพื่อบนัทึกผลงานในกรณีท่ีมีเสียงอยูแ่ลว้ ตอ้งการน ามาปรับแต่ง ในโปรแกรม Nero WaveEditor กส็ามารถน าเขา้มาได ้โดยเลือกค าสั่ง File -> Open แลว้ เลือกเสียงท่ีตอ้งการน ามาปรับแต่ง ใส่เอฟเฟ็ค เสร็จแลว้กจึ็ง Save As…

  10

  11

  12

 • การสร้างหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-book) 44

  ศน.สิงโต นายชัยวุฒิ โสภัย

  2. การผสมเสียงเพลงด้วย Acid Pro 4.0

  ในบางคร้ังเสียงท่ีตอ้งการนั้นอาจเป็นเพียงบางส่วน หรือตอ้งการน าหลายๆเพลงมา ผสมกนั โดยใหบ้างเพลงเสียงเบาลงขณะท่ีบางเพลงเสียงดงัข้ึน และผสมระหวา่งเสียงบรรยาย กบัเสียงคนตรี เพื่อน่าฟังและน่าสนใจ ซ่ึงกมี็หลายโปรแกรมท่ีท าได ้ผูเ้ขียนขอแนะน าโปรแกรม Acid Pro 4.0

  1. เปิดโปรแกรม 2. จะไดห้นา้ต่าง

  3. น าเสียงดนตรีหรือเสียงบรรยายเขา้เขา้มา File/ Open

  2

  3

 • การสร้างหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-book) 45

  ศน.สิงโต นายชัยวุฒิ โสภัย

  4. เลือกเสียงดนตรี และเสียงบรรยายท่ีตอ้งการ (ตอ้งเลือกคร้ังละ 1 อยา่ง) แลว้คลิก Open

  ]

  5. ลากแถบคล่ืนเสียงวางต าแหน่ง จะเกิดเป็นแถบคล่ืนเสียงข้ึน เลือกเสียงบรรยายอีกคร้ังใหท้ าเมือนเดิม

  6. จะเกิดคล่ืนเสียงคนตรี และเสียงบรรยายข้ึน

  4

  5

  6

 • การสร้างหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-book) 46

  ศน.สิงโต นายชัยวุฒิ โสภัย

  7. น าเมาส์วางท่ีแถบเล่ือนเพื่อปรับระดบัของเสียงไดต้ามความตอ้งการ 8. ทดลองฟังเสียงไดต้ามความพึงพอใจ

  9. คลิกเมาส์วางท่ีแถบคล่ืนเสียงเม่ือน าเมาส์มาวางตรงเส้น จะเป็นเส้นโคง้ ลากมาดา้นขวามือจะท าใหร้ะดบัเสียงลดลงจนม่ไดย้นิในท่ีสุดเพื่อส้ินสุดเสียง

  5 7

  8

  9

 • การสร้างหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-book) 47

  ศน.สิงโต นายชัยวุฒิ โสภัย

  10. น าเสียงดนตรีหรือเสียงอ่ืน ๆ มาเพิ่มในแถบอ่ืนๆไดอี้กลากวางต าแหน่ง

  ก าหนด ปรับความดงั จะไดเ้สียงเพลงท่ีมีการผสม 11. บนัทึกผลงานเป็น wav หรือ mp3หรือ wma โดยเลือกค าสั่ง Renderb as / Save เลือกสถานท่ีเกบ็ และตั้งช่ือแฟ้มเสียงเพื่อน าไปใชก้บั MOVIE ต่อไป

  10

  11

 • การสร้างหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-book) 48

  ศน.สิงโต นายชัยวุฒิ โสภัย

  3. การผสมเสียงเพลงด้วย Acoustica MP3 Audio Mixer ในบางคร้ังเสียงท่ีตอ้งการนั้นอาจเป็นเพียงบางส่วน หรือตอ้งการน าหลายๆเพลง มาผสมกนั โดยใหบ้างเพลงเสียงเบาลงขณะท่ีบางเพลงเสียงดงัข้ึน ซ่ึงกมี็หลายโปรแกรมท่ีท าได ้ ผูเ้ขียนขอแนะน าโปรแกรม AcousticaMP3 Audio Mixer ดงัน้ี

  1. เปิดโปรแกรม 2. จะไดห้นา้ต่าง

  3. น าเพลงหรือเสียงเขา้มา Add Sound 4. เลือกเสียงท่ีตอ้งการ

  2

  4

  3

 • การสร้างหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-book) 49

  ศน.สิงโต นายชัยวุฒิ โสภัย

  5. จะเกิดเป็นแถบคล่ืนเสียงข้ึน

  6. คลิกเมาส์ท่ีแถบคล่ืนเสียงเม่ือน าเมาส์มาวางตรงเส้น จะเป็นลูกศร 2 หวั เป็นการเพิ่มลดความดงั

  5

  6

 • การสร้างหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-book) 50

  ศน.สิงโต นายชัยวุฒิ โสภัย

  7. ถา้น าเมาส์วางเหนือเส้น จะเป็นรูปดินสอ เป็นการก าหนดจุด(point) เพื่อใชเ้ป็นต าแหน่งปรับความดงั

  8. เม่ือก าหนดจุดหลายจุด และปรับความดงั จะไดเ้พลงท่ีดงัเบาตามตอ้งการ

  7

  8

 • การสร้างหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-book) 51

  ศน.สิงโต นายชัยวุฒิ โสภัย

  9. Add Sound มาเพิ่มในแถบอ่ืนๆลากวางต าแหน่ง ก าหนด point และปรับ

  ความดงั จะไดเ้สียงเพลงท่ีมีการผสม

  10. บนัทึกผลงานเป็น wav หรือ mp3หรือ wma โดยเลือกค าสั่งFile -> Save As A

  การตดัแฟ้มเสียง Acoutica MP3 จะท าไม่ได ้ตอ้งน าไปตดัดว้ยโปรแกรมอ่ืน เช่น SoundForce หรือ Nero Wave Editor

  นายชัยวุฒิ โสภัย ศึกษานิเทศก์

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่ท างาน 042- 712-191 มือถือ 08-1052 - 9652

  10