of 53 /53
สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นทีสพป. ราชบุรี เขต 2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที63 ประจําปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง และภาคตะวันออก ณ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่าง วันที24-26 เดือนธันวาคม 2556 ลําดับ หมวดหมูรายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู 28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงาน วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง .1-.3 80.125 ทอง 8 จันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 1. เด็กหญิงน้ํา ทิพย์ แซ่เอี้ยว 2. เด็กหญิง ปนัดดา แสน ภักดี 3. เด็กชายสร ศักดิเพ้งปรีชา 1. นายสมชาย วันประเสริฐ 2. นางแก้วตา แก้วจีน 68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพ ระบายสี ป.4-.6 69 ทองแดง 30 เจี้ยไช1. เด็กหญิงพิน ทิพย์ ครุฑศรี คราม 1. นายชาดา บุญธรรม 79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก .1-.6 56.5 เข้าร่วม 23 เจี้ยไช1. เด็กชายภูวดล อภินันทรัตน์ 1. นางสมพร ชั่งใจ 171 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน .4-.6 83.58 ทอง 16 เจี้ยไช1. เด็กหญิงพัส พร เทพวีระ 1. นางสาว สุชาดา ดอน วัดไพร 230 เรียนร่วม - การงาน อาชีพและ เทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งาน ใบตองประเภทบายศรีปาก ชาม ประเภทนักเรียนที่มี ความบกพร่องทางการ เรียนรู้ ไม่กําหนดช่วงชั้น 78 เงิน 17 ชุมชนบ้านห้วย กระบอก(สามัคคี วิทยา) 1. เด็กชายกรกฎ ทันสมัย 2. เด็กชายธนา วุฒิ เหมมณี 3. เด็กหญิง ธัญญา คนใหญ่ 1. นางวรา ภรณ์ โพธิ์เย็น 2. นางสาว ศิราภรณ์ เท วะผลิน 146 การงานอาชีพและ เทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผัก ผลไม้ ป.4-.6 81.9 ทอง 38 ชุมชนวัดเจ็ดเสมียน 1. เด็กชายว รพจน์ มณีโชติ 2. เด็กหญิงอัญ ชิสา สตราคาม 1. นางจรรยา ศรีสุวอ 2. นางจันทร์ เพ็ญ อินทร

สรุปผลการแข่งขันของเขต ......28 ว ทยาศาสตร การประกวดโครงงาน ว ทยาศาสตร

  • Author
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of สรุปผลการแข่งขันของเขต ......28 ว...

Page 1: สรุปผลการแข่งขันของเขต ......28 ว ทยาศาสตร การประกวดโครงงาน ว ทยาศาสตร

สรปผลการแขงขนของเขตพนท สพป. ราชบร เขต 2

งานศลปหตถกรรมนกเรยน ครงท 63 ประจาปการศกษา 2556 ระดบเขตพนทการศกษาประถมศกษาภาคกลาง และภาคตะวนออก ณ จงหวดเพชรบร ระหวาง วนท 24-26 เดอนธนวาคม 2556

ลาดบ หมวดหม รายการ คะแนน เหรยญ อนดบ โรงเรยน นกเรยน คร

28 วทยาศาสตร การประกวดโครงงานวทยาศาสตร ประเภททดลอง ม.1-ม.3

80.125 ทอง 8 จนทาราม (ตงตรงจตร 5 )

1. เดกหญงนาทพย แซเอยว 2. เดกหญงปนดดา แสนภกด 3. เดกชายสรศกด เพงปรชา

1. นายสมชาย วนประเสรฐ 2. นางแกวตา แกวจน

68 ศลปะ การแขงขนการวาดภาพระบายส ป.4-ป.6

69 ทองแดง 30 เจยไช 1. เดกหญงพนทพย ครฑศรคราม

1. นายชาดา บญธรรม

79 ศลปะ การแขงขนเดยวระนาดเอก ป.1-ป.6

56.5 เขารวม 23 เจยไช 1. เดกชายภวดล อภนนทรตน

1. นางสมพร ชงใจ

171 ภาษาตางประเทศ การแขงขนการพดภาษาจน ป.4-ป.6

83.58 ทอง 16 เจยไช 1. เดกหญงพสพร เทพวระ

1. นางสาวสชาดา ดอนวดไพร

230 เรยนรวม - การงานอาชพและเทคโนโลย

การแขงขนการประดษฐงานใบตองประเภทบายศรปากชาม ประเภทนกเรยนทมความบกพรองทางการเรยนร ไมกาหนดชวงชน

78 เงน 17 ชมชนบานหวยกระบอก(สามคควทยา)

1. เดกชายกรกฎ ทนสมย 2. เดกชายธนาวฒ เหมมณ 3. เดกหญงธญญา คนใหญ

1. นางวราภรณ โพธเยน 2. นางสาวศราภรณ เทวะผลน

146 การงานอาชพและเทคโนโลย

การแขงขนแกะสลกผกผลไม ป.4-ป.6

81.9 ทอง 38 ชมชนวดเจดเสมยน 1. เดกชายวรพจน มณโชต 2. เดกหญงอญชสา สตราคาม

1. นางจรรยา ศรสวอ 2. นางจนทรเพญ อนทร

Page 2: สรุปผลการแข่งขันของเขต ......28 ว ทยาศาสตร การประกวดโครงงาน ว ทยาศาสตร

3. เดกชายอศเรศ มากมาย

สนต

201 เรยนรวม - ภาษาไทย

การแขงขนนกอานขาวรนเยาว ประเภทนกเรยนทมความบกพรองทางการเรยนร ไมกาหนดชวงชน

83.2 ทอง ชนะเลศ ชมชนวดเจดเสมยน 1. เดกชายณฐวฒ ขนณรงค

1. นางสาวบษยา ศรทธาวาณชย

4 ภาษาไทย การแขงขนการเขยนเรยงความและคดลายมอ ป.1-ป.3

90 ทอง 15 ชมชนวดดอนคลงมตรภาพท 178

1. เดกหญงหทยรตน คมฮะ

1. นายกตตสข ศรศวนานนท

16 คณตศาสตร การประกวดโครงงานคณตศาสตร ประเภท 1 ป.4-ป.6

90.8 ทอง รองชนะเลศ

อนดบท ๒

ชมชนวดประสาทสทธ 1. เดกหญงฌชชา ฤดเยนสกล 2. เดกหญงญาณศา แซโงว 3. เดกชายอภชาต เทพวง

1. นางสาวพชร เฮงประเสรฐ 2. นางสาววลยวรรณ โมนะ

118 ศลปะ การแขงขนขบรองเพลงพระราชนพนธ ประเภทหญง ป.1-ป.6

83.65 ทอง 25 ชมชนวดประสาทสทธ 1. เดกหญงศภนดา เหรยญทอง

1. นางมาตกา ประชารกษ

234 เรยนรวม - การงานอาชพและเทคโนโลย

การแขงขนการวาดภาพดวยโปรแกรม Paint ประเภทนกเรยนทมความบกพรองทางการเรยนร ไมกาหนดชวงชน

89 ทอง 4 ชมชนวดประสาทสทธ 1. เดกชายธนวฒ เถาทอง 2. เดกชายสรดนย กตเจรญนนท

1. นางธนพร พทธประมวล

65 ศลปะ การแขงขนรวม "ศลปสรางสรรค" ป.4-ป.6

68 ทองแดง 31 ชมชนวดหนองโพ 1. เดกหญงดวงฤทย โอโลม

1. นางอษา โพธาคณาพงศ

116 ศลปะ การแขงขนขบรองเพลงพระราชนพนธ ประเภทชาย ป.1-ป.6

82 ทอง 35 ชมชนวดหนองโพ 1. เดกชายชนราช รดแดง

1. นางวลาวณย รงพราย

129 การงานอาชพและเทคโนโลย

การแขงขนประดษฐของใชจากวสดธรรมชาตใน

91.8 ทอง 19 ชมชนวดหนองโพ 1. เดกหญงทพยเนตร มมตด

1. นางพรทพย ผองด

Page 3: สรุปผลการแข่งขันของเขต ......28 ว ทยาศาสตร การประกวดโครงงาน ว ทยาศาสตร

ทองถน ป.4-ป.6 2. เดกหญงนาทพย บงออ 3. เดกหญงศรวรรณ จนทวงศ

2. นางวลาวณย รงพราย

211 เรยนรวม - สงคมศกษา ศาสนาและวฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอยางไทย ประเภทนกเรยนทมความบกพรองทางสตปญญา ไมกาหนดชวงชน

80.32 ทอง 9 ชมชนวดหนองโพ 1. เดกชายจรายทธ ทองโชต 2. เดกหญงอนชสรา แยมพราย

1. นางสาวกญฐณา มารอด

232 เรยนรวม - การงานอาชพและเทคโนโลย

การแขงขนการประดษฐของเลนจากเศษวสดเหลอใช ประเภทนกเรยนทมความบกพรองทางการเรยนร ไมกาหนดชวงชน

74 เงน 8 ชมชนวดหนองโพ 1. เดกชายกตตพศ ฤทธเดช 2. เดกชายพชรพล จารรศม 3. เดกชายเจษฎาภรณ หนแดง

1. นางพรทพย ผองด 2. นางวลาวณย รงพราย

73 ศลปะ การแขงขนการสรางภาพดวยการปะตด ป.4-ป.6

79.5 เงน 14 ชมชนวดใหญโพหก 1. เดกหญงพธทตา โพธม 2. เดกหญงวนสนนท รองทรพย

1. นายองอาจ วฒนพงษ

183 กจกรรมพฒนาผเรยน

การประกวดยวบรรณารกษสงเสรมการอาน ป.4-ป.6

83.33 ทอง 23 ชมชนวดใหญโพหก 1. เดกหญงธญญรตน ปนทอง 2. เดกหญงสาว ตร รอดแจง 3. เดกหญงเมทน สงขเขยว

1. นายองอาจ วฒนพงษ

2 ภาษาไทย การแขงขนการอานออกเสยงและจบใจความสาคญ ป.4-ป.6

51.4 เขารวม 39 ดสตวทยา 1. เดกหญงฆโนทย พพฒนจกราภรณ

1. นางสาวปราณ วรสทธพศาล

47 สงคมศกษา ศาสนาและวฒนธรรม

การประกวดภาพยนตรสน ป.1-ป.6

75 เงน 25 ดสตวทยา 1. เดกหญงจราพร สดสาคร 2. เดกหญงน

1. นางสาวยรนนท พลายละหาร

Page 4: สรุปผลการแข่งขันของเขต ......28 ว ทยาศาสตร การประกวดโครงงาน ว ทยาศาสตร

ภสสร จงสถาพรพนธ 3. เดกหญงประภทร ดาปาน 4. เดกหญงพนตพร เขมประสทธ 5. เดกหญงอรจรา อรยวฒนากร

2. นางสาวแคทรยา สถตบรรจง

49 สงคมศกษา ศาสนาและวฒนธรรม

การประกวดละครคณธรรม ป.1-ป.6

82.4 ทอง 8 ดสตวทยา 1. เดกชายกฤตธ โงวสวรรณ 2. เดกหญงคตภทร เสารเจด 3. เดกหญงฉายอรณ คนหลก 4. เดกชายชยยะ ลอยแกว 5. เดกหญงฐตารย วรยาลย 6. เดกชายธนวชญ แดงประดษฐ 7. เดกชายธญญา สนแต 8. เดกหญงนงนภส ทพยสวรรณ 9. เดกหญงนลน เธอจนทก 10. เดกหญงบษยา เทยมเจรญ 11. เดกหญงพชามญช อนทรปญญา 12. เดกหญงพรดา เชยงวนนา 13. เดกชายวศน ศรทรพย

1. นางสาวนาผง รกชน 2. นางสาวสรรตน กาญจโนทย

Page 5: สรุปผลการแข่งขันของเขต ......28 ว ทยาศาสตร การประกวดโครงงาน ว ทยาศาสตร

14. เดกชายสรภพ แสงสรวงศ 15. เดกหญงสทธดา คเมง 16. เดกชายสทธโรจน ธนาวฒนฤด

150 การงานอาชพและเทคโนโลย

การวาดภาพดวยโปรแกรมคอมพวเตอรกราฟก ป.1-ป.3

85 ทอง รองชนะเลศ

อนดบท ๒

ดสตวทยา 1. เดกหญงชารณ วรรณเครอ 2. เดกหญงฐตพร โตออน

1. นายบญสม หลอมหทธนะกล 2. นางสาวยรนนท พลายละหาร

156 การงานอาชพและเทคโนโลย

การสราง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

68 ทองแดง 22 ดสตวทยา 1. เดกชายธนพนธ ชยชนะ 2. เดกหญงสกฤตา ทองมล

1. นายบญสม หลอมหทธนะกล 2. นางสาวยรนนท พลายละหาร

160 ภาษาตางประเทศ การแขงขนการพดภาษาองกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3

73.17 เงน 21 ดสตวทยา 1. เดกหญงณทตา พทจระ

1. นางอาพน บรรจงคชาธาร

161 ภาษาตางประเทศ การแขงขนการพดภาษาองกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6

79.67 เงน 14 ดสตวทยา 1. เดกหญงวรชยา พรหมชาต

1. นางฐานส ธตทรพยอดม

168 ภาษาตางประเทศ การแขงขน Multi Skills Competition ป.4-ป.6

82.68 ทอง 36 ดสตวทยา 1. เดกชายพรพฒน ทองม

1. นางเยาวลกษณ โสภาลดาวลย

219 เรยนรวม - ศลปะ การแขงขนการวาดภาพระบายส ประเภทนกเรยนทมความบกพรองทางการเรยนร ป.1-ป.6

-1 - ดสตวทยา 1. เดกหญงมนตณช แสงสวาง แสงสวาง

221 เรยนรวม - ศลปะ การแขงขนการวาดภาพ 85 ทอง 6 ดสตวทยา 1. เดกหญงมนต 1. นางสาว

Page 6: สรุปผลการแข่งขันของเขต ......28 ว ทยาศาสตร การประกวดโครงงาน ว ทยาศาสตร

ระบายส ประเภทนกเรยนออทสตก ป.1-ป.6

ณช แสงสวาง สทธณ เมตตา

126 ศลปะ การแขงขนนาฏศลปไทยสรางสรรค ป.1-ป.6

85.33 ทอง 22 เทพนทรพทยา 1. เดกหญงกมลา วญญารกษ 2. เดกหญงกสมา เปยมเพง 3. เดกหญงชนกนนท ชาโชต 4. เดกหญงชลธชา จตอม 5. เดกหญงฐตมา มกเขยว 6. เดกหญงนชนนท อมรปยสรกล 7. เดกหญงปรยณฏฐ ตรพนธ 8. เดกหญงพรชตา ฮาดนาร 9. เดกหญงภทรสดา ยางสง 10. เดกหญงมาลาต เชาวฉลาด 11. เดกหญงวลาวณย ทรงแสงปญญากล 12. เดกหญงสรนนท อสรไกรศล 13. เดกหญงอภวรรณ เลองเลศ

1. นายอานาจ จนด 2. นางอไร ลมศรมงคลชย

Page 7: สรุปผลการแข่งขันของเขต ......28 ว ทยาศาสตร การประกวดโครงงาน ว ทยาศาสตร

14. เดกหญงเมษา แสงจนทร 15. เดกหญงแพรวา ทงศร 16. เดกหญงโสรยา ปกการะนง

80 ศลปะ การแขงขนเดยวระนาดเอก ม.1-ม.3

93.9 ทอง ชนะเลศ เทศบาลวดโชค (ธรรมเสนานวรคณ)

1. เดกชายสทธศกด สทธแสงชย

1. นายกตพงษ แกววงค

158 การงานอาชพและเทคโนโลย

การแขงขนหนยนตอตโนมต ม.1-ม.3

0 เขารวม เทศบาลวดโชค (ธรรมเสนานวรคณ)

1. เดกชายธนากร ซยวงศษา 2. เดกชายฤทธรงค สนทโรวทย 3. เดกชายศภชย คลาจน

1. นายพนธลพ คลงนาค

174 ภาษาตางประเทศ การแขงขนการตอบปญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3

0 เขารวม เทศบาลวดโชค (ธรรมเสนานวรคณ)

1. เดกหญงกลณฐ จนทรมณ

1. นางฐตรตน เลาหภกด

74 ศลปะ การแขงขนการสรางภาพดวยการปะตด ม.1-ม.3

94 ทอง รองชนะเลศ

อนดบท ๑

เทศบาลวดไทรอารรกษ (มณวทยา)

1. เดกหญงการณวกา เปลยนแกว 2. เดกหญงจราพชร วเศษรจนา

1. นายสรวฒ บญสวสด 2. นายสวทย บญสวสด

173 ภาษาตางประเทศ การแขงขนตอบปญหาอาเซยน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6

0 เขารวม เทศบาลวดไทรอารรกษ (มณวทยา)

1. เดกชายพรช ปญญาโพธาสกล 2. เดกชายภทรพล มเกยน

1. นางสาวครสตอล ประสานแสง

41 สงคมศกษา ศาสนาและวฒนธรรม

การประกวดเพลงคณธรรม ป.4-ป.6

76.8 เงน 17 ธรศาสตร 1. เดกหญงธนยพร หนนนท 2. เดกหญงพมพมาดา คาวรรณ 3. เดกหญงวศนา หอมจนทร 4. เดกหญง

1. นางวรรณา ศรประสบ 2. นางสรรตน จนเอย

Page 8: สรุปผลการแข่งขันของเขต ......28 ว ทยาศาสตร การประกวดโครงงาน ว ทยาศาสตร

วาศน หอมจนทร 5. เดกหญงเฌอเอม อนจน

157 การงานอาชพและเทคโนโลย

การแขงขนหนยนตอตโนมต ป.1-ป.6

90 ทอง 10 ธรศาสตร 1. เดกชายธรเมธ ทองออน 2. เดกชายสชฌกร พตต 3. เดกชายสกลย นาใจตรง

1. นางดษณย ประทมศร 2. นายศกดชย สวางงาม

175 กจกรรมพฒนาผเรยน

การแขงขนการผกเงอน เดนทรงตวและโยนบอล ป.1-ป.3

72.5 เงน 43 บานเนนมวง 1. เดกชายธนากร สกลกตตมากร 2. เดกชายธรพงษ บญเงน 3. เดกชายนครนทร พงสามคค 4. เดกชายรตนโชต เร องเทศ 5. เดกหญงเจนธรา จะซาน 6. เดกหญงเพยงขวญ จนทรอา

1. นางสาวธดารตน พชยวฒนพร 2. นางสาวปราณ ฉายแกว

18 คณตศาสตร การประกวดโครงงานคณตศาสตร ประเภท 2 ป.4-ป.6

78.2 เงน 20 บานโปงวทยาคม 1. เดกหญงณฐภทร แกววเชยร 2. เดกหญงธญวรตน เจรญยศ 3. เดกหญงธดารตน ทาสอน

1. นางมกดา กจเครอ 2. นางรตนาภรณ นราแกว

20 คณตศาสตร การแขงขนสรางสรรคผลงานคณตศาสตรโดยใชโปรแกรม GSP ป.4-ป.6

89 ทอง 15 บานโปงวทยาคม 1. เดกชายพศน กรตพงษวฒ 2. เดกชายสรเกยรต สขหอม

1. นางสาวนภาพรรณ บวสงค 2. นางสาวสรอยสวรรณ

Page 9: สรุปผลการแข่งขันของเขต ......28 ว ทยาศาสตร การประกวดโครงงาน ว ทยาศาสตร

ทวาวงศกล

22 คณตศาสตร การแขงขนคดเลขเรว ป.1-ป.3

68 ทองแดง 9 บานโปงวทยาคม 1. เดกชายณฐพงศ เจรญสทธพรชย

1. นางสาวสรอยสวรรณ ทวาวงศกล

23 คณตศาสตร การแขงขนคดเลขเรว ป.4-ป.6

62 ทองแดง 17 บานโปงวทยาคม 1. เดกชายภาณพงศ สอนศลปชย

1. นางสาวสรอยสวรรณ ทวาวงศกล

95 ศลปะ การแขงขนเดยวขลยเพยงออ ป.1-ป.6

73 เงน 6 บานโปงวทยาคม 1. เดกหญงชาลสา นราแกว

1. นายกฤษณะ จางวาง

131 การงานอาชพและเทคโนโลย

การแขงขนจกสานไมไผ ป.4-ป.6

85 ทอง 32 บานโปงวทยาคม 1. เดกหญงประภาศร ดาขา 2. เดกหญงพรรณภค วงษโชต 3. เดกหญงหทยรตน ยงวดหลวง

1. นางสนนท มณงาม

133 การงานอาชพและเทคโนโลย

การแขงขนประดษฐพานพมสกการะ ป.4-ป.6

84.8 ทอง 22 บานโปงวทยาคม 1. เดกหญงณฐรนย ฉาบสงนน 2. เดกหญงปยะฉตร ขนขาว 3. เดกหญงสายชล ศรจรญ 4. เดกหญงอรณชา ดษฐประเสรฐ 5. เดกหญงอรอนงค มสข 6. เดกหญงอารศา ทองประหลาด

1. นางสาวสภาวด เพงผล

141 การงานอาชพและเทคโนโลย

การใชโปรแกรมนาเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

81.2 ทอง 12 บานโปงวทยาคม 1. เดกหญงธญพร กนยา 2. เดกหญงอมนดา ธนรงปญญา

1. นางสาวสมสกล เทพประทน

Page 10: สรุปผลการแข่งขันของเขต ......28 ว ทยาศาสตร การประกวดโครงงาน ว ทยาศาสตร

สทธ

163 ภาษาตางประเทศ การแขงขนกจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3

0 เขารวม บานโปงวทยาคม 1. เดกหญงอรณนภา เพชรพนธศร

1. นางสาวอนนตญา คนใหญ

181 กจกรรมพฒนาผเรยน

การประกวดหนงสอเลมเลก ป.4-ป.6

70.6 เงน 13 บานโปงวทยาคม 1. เดกหญงจฑาทพ พฒนาชยมงคล 2. เดกหญงสกญญา มาลาเอยม 3. เดกหญงอรศรา คประสทธ

1. นางวาสนา ณ เขยนทอง

223 เรยนรวม - ศลปะ การประกวดราไทย ประเภทนกเรยนทมความบกพรองทางการเรยนร ป.1-ป.6

96.7 ทอง รองชนะเลศ

อนดบท ๒

บานพลง 1. เดกหญงทชฌา ชนเวช 2. เดกหญงรงฟา ดเสมอ 3. เดกหญงสนสา อนตโร 4. เดกหญงอรพรรณ หมปา

1. นางสาวบณฑรกา นเทศศลป

17 คณตศาสตร การประกวดโครงงานคณตศาสตร ประเภท 1 ม.1-ม.3

71 เงน 17 บานรางสหมอก(โพธรฐจประชาสวรรค)

1. เดกชายพรพฒน สขสวาง 2. เดกชายสญชย จนทรมงคลชย 3. เดกหญงสภนดา หลบภย

1. นายชชชย อนทเนตร

71 ศลปะ การแขงขนการเขยนภาพจตรกรรมไทยสเอกรงค ม.1-ม.3

52 เขารวม 41 บานรางสหมอก(โพธรฐจประชาสวรรค)

1. เดกหญงจฑามาศ จทรมงคลชย

1. นางสาวนภาลย เวชวงศ

176 กจกรรมพฒนา การแขงขนการใชเขมทศ 74 เงน 21 บานรางสหมอก(โพธ 1. เดกหญงณช 1. นายสมยศ

Page 11: สรุปผลการแข่งขันของเขต ......28 ว ทยาศาสตร การประกวดโครงงาน ว ทยาศาสตร

ผเรยน และการคาดคะเน ป.4-ป.6 รฐจประชาสวรรค) ชา หมจนทร 2. เดกหญงตะวน พนธเกด 3. เดกหญงปยะธดา โตวเจยว 4. เดกหญงพธตา ชมอระ 5. เดกหญงยวด สาขนธโคตร 6. เดกหญงอภสมย นลเตา

ไชยภมสกล

208 เรยนรวม - คณตศาสตร

การแขงขนศาสตรคณตในชวตประจาวน ประเภทนกเรยนทมความบกพรองทางการเรยนร ป.1-ป.6

55 เขารวม 22 บานหนองครม 1. เดกชายนธ สะอาดแกว 2. เดกชายสมพร จนทจร

1. นางสาวจตรา วนด 2. นางสรนทร ทองนพ

92 ศลปะ การแขงขนเดยวจะเข ม.1-ม.3

61 ทองแดง 11 บานหนองใยบว 1. เดกชายเฉลมพล มะไพร

1. นางสาวพชราภรณ สวรรณปญญา

107 ศลปะ การแขงขนขบรองเพลงไทยลกทง หญง ม.1-ม.3

85 ทอง 8 บานหนองใยบว 1. เดกหญงจนดารตน ดวงจนทร

1. นางสาวพชราภรณ สวรรณปญญา

128 ศลปะ การแขงขนการแสดงมายากล ม.1-ม.6

77 เงน 6 บานหนองใยบว 1. เดกหญงจนดารตน ดวงจนทร 2. เดกหญงสรพรรณ นระพล

1. นายพงศศร จนทวาสน 2. นางสาวมาล เกาสงข

204 เรยนรวม - ภาษาไทย

การแขงขนการจดทาหนงสอเลมเลก ประเภทนกเรยนทมความบกพรองทางการเรยนร ป.4-ป.6

72 เงน 25 บานหนองสองหอง 1. เดกชายชยทศน ทองบาง 2. เดกชายทรงพล พนธศร 3. เดกหญงอรอมา สายจนทร

1. นางกจจา วรสหวฒน 2. นางสาวแสงเดอน สขสาราญ

76 ศลปะ การแขงขนประตมากรรม 74.5 เงน 29 โรงเรยนวดเขาสม 1. เดกชายจตพร 1. นายสรพงศ

Page 12: สรุปผลการแข่งขันของเขต ......28 ว ทยาศาสตร การประกวดโครงงาน ว ทยาศาสตร

นนตา ป.1-ป.3 สนทรปน 2. เดกชายพทธนนท ทองพล 3. เดกชายสรศกด เปลยนเพง

องโพธ 2. นางสาวเรณ อดเรกลาภ

130 การงานอาชพและเทคโนโลย

การแขงขนประดษฐของใชจากวสดธรรมชาตในทองถน ม.1-ม.3

88 ทอง 13 วดแกวฟา 1. เดกชายธรศกด สดประเทอง 2. เดกชายนฐพล จนทรนอย 3. เดกชายพชระ ขาวชม

1. นางสาวอญชล เฉดจงหรด

172 ภาษาตางประเทศ การแขงขนการพดภาษาญปน ม.1-ม.3

- - - วดแกวฟา 1. เดกหญงธรรมราชลธชา ทองขวญ

1. นางสาวสมารตน พงษอภย

6 ภาษาไทย การแขงขนการเขยนเรยงความและคดลายมอ ม.1-ม.3

84 ทอง 5 วดโกสนารายน 1. เดกหญงรงอรณ บญธรรม

1. นางจรนนท คาลา

9 ภาษาไทย การแขงขนการทองอาขยานทานองเสนาะ ม.1-ม.3

72.4 เงน 32 วดโกสนารายน 1. เดกหญงอารญา เรองเดช

1. นางจรนนท คาลา

81 ศลปะ การแขงขนเดยวระนาดทม ป.1-ป.6

85 ทอง 17 วดขนอน (ศรทธาสวรรณราษฎรอปถมภ)

1. เดกหญงวลาล ดทวม

1. นายสเทพ นมอนงค

83 ศลปะ การแขงขนเดยวฆองวงใหญ ป.1-ป.6

77 เงน 36 วดขนอน (ศรทธาสวรรณราษฎรอปถมภ)

1. เดกหญงอรสา ผลเจรญ

1. นางรจนา กศลบารม

84 ศลปะ การแขงขนเดยวฆองวงใหญ ม.1-ม.3

84 ทอง 20 วดขนอน (ศรทธาสวรรณราษฎรอปถมภ)

1. เดกหญงนฤมล นมกลาง

1. นายธรรมนญ แยมศร

85 ศลปะ การแขงขนเดยวฆองวงเลก ป.1-ป.6

75 เงน 8 วดขนอน (ศรทธาสวรรณราษฎรอปถมภ)

1. เดกหญงณฐการณ สบนช

1. นางนงลกษณ กาญจนทอง

Page 13: สรุปผลการแข่งขันของเขต ......28 ว ทยาศาสตร การประกวดโครงงาน ว ทยาศาสตร

86 ศลปะ การแขงขนเดยวฆองวงเลก ม.1-ม.3

52.5 เขารวม 19 วดขนอน (ศรทธาสวรรณราษฎรอปถมภ)

1. เดกหญงสณสา เกดเทวา

1. นางนวลนภา คากลน

96 ศลปะ การแขงขนเดยวขลยเพยงออ ม.1-ม.3

60 ทองแดง 9 วดขนอน (ศรทธาสวรรณราษฎรอปถมภ)

1. เดกชายสรเสก บญเรอง

1. นายอรรถพร ยมะคปต

205 เรยนรวม - คณตศาสตร

การแขงขนศาสตรคณตในชวตประจาวน ประเภทนกเรยนทมความบกพรองทางสตปญญา ม.1-ม.3

72.5 เงน 5 วดขนอน (ศรทธาสวรรณราษฎรอปถมภ)

1. เดกชายปรดากร บญเรอง 2. เดกชายปรดากล บญเรอง

1. นางสาวจรภา ผาตนาวน 2. นายพสษฐ ประวตวชรา

216 เรยนรวม - ศลปะ การแขงขนการวาดภาพระบายส ประเภทนกเรยนทมความบกพรองทางสตปญญา ม.1-ม.3

77 เงน 9 วดขนอน (ศรทธาสวรรณราษฎรอปถมภ)

1. เดกหญงกาญจนา ลชวนคา

1. นายพสษฐ ประวตวชรา

213 เรยนรวม - สขศกษา และพลศกษา

การแขงขนการเตนแอโรบค ประเภทนกเรยนทมความบกพรองทางสตปญญา ไมกาหนดชวงชน

63.33 ทองแดง 11 วดเขาขลง 1. เดกหญงดวงใจ คาแกว 2. เดกชายพรภทร หอมสด 3. เดกหญงลกแพร อนประเสรฐ 4. เดกชายเทพสถตย รอดผล 5. เดกชายเสร สหา

1. นายชวช ศรบานเยน 2. นายพรเทพ เยาวมาลย 3. นางสาวพดชา ผานนาค

193 ปฐมวย การเลานทานประกอบสอ ปฐมวย

80.2 ทอง 25 วดเขาพระ 1. เดกหญงเมธาว ปลดสงห

1. นางนชนาถ สองส

44 สงคมศกษา ศาสนาและวฒนธรรม

การประกวดโครงงานคณธรรม ป.4-ป.6

80.4 ทอง 18 วดเขาสม 1. เดกหญงจรวรรณ รอดบารง 2. เดกหญงนารา นตพนธ 3. เดกหญงรงไพลน หงษ

1. นางวาณรตน สภาพงศ 2. นายสกจ สภาพงศ

Page 14: สรุปผลการแข่งขันของเขต ......28 ว ทยาศาสตร การประกวดโครงงาน ว ทยาศาสตร

สาโรง 4. เดกหญงอนนตา กานพดซา 5. เดกหญงอรณรตน สสายชล

60 สขศกษา และพลศกษา

การประกวดโครงงานสขศกษาและพลศกษา ป.1-ป.6

65 ทองแดง 42 วดเขาสม 1. เดกหญงนวญา เทพพทกษ 2. เดกหญงวรรณพร สดสาคร 3. เดกหญงสธดา เกดกนชพ

1. นางวาณรตน สภาพงศ 2. นายสกจ สภาพงศ

135 การงานอาชพและเทคโนโลย

การแขงขนโครงงานอาชพ ป.4-ป.6

92.3 ทอง รองชนะเลศ

อนดบท ๒

วดเขาสม 1. เดกหญงพรรวษา โยธา 2. เดกหญงสจตรา เนยมหอม 3. เดกหญงไพลน ศรธน

1. นางวาณรตน สภาพงศ 2. นายสกจ สภาพงศ

203 เรยนรวม - ภาษาไทย

การแขงขนนกอานขาวรนเยาว ประเภทนกเรยนทมความบกพรองทางการเหน ไมกาหนดชวงชน

80 ทอง 5 วดเขาสม 1. เดกหญงณฐญฎาค คามล

1. นางจตตรา แพงแกว

231 เรยนรวม - การงานอาชพและเทคโนโลย

การแขงขนการประดษฐของใชจากเศษวสดเหลอใช ประเภทนกเรยนทมความบกพรองทางการเรยนร ไมกาหนดชวงชน

87 ทอง 4 วดเขาสม 1. เดกชายณฐภสศรณ เนตรสน 2. เดกชายนพรตน โมเลก 3. เดกชายสนอง พมไม

1. นางวาณรตน สภาพงศ 2. นายสกจ สภาพงศ

237 เรยนรวม - การงานอาชพและเทคโนโลย

การแขงขนการจดสวนถาดแบบชน ประเภทนกเรยนทมความบกพรองทางสตปญญา ไมกาหนดชวงชน

89.66 ทอง 7 วดโคกทอง 1. เดกชายพพฒน ปานเหลอง 2. เดกชายว

1. นางสาวชนตา พลาไชย 2. นางสาวรตนา บวแดง

Page 15: สรุปผลการแข่งขันของเขต ......28 ว ทยาศาสตร การประกวดโครงงาน ว ทยาศาสตร

รนทร สบนช 3. เดกชายศภกตต ปานเหลอง

239 เรยนรวม - การงานอาชพและเทคโนโลย

การแขงขนการจดสวนถาดแบบแหง ประเภทนกเรยนทมความบกพรองทางสตปญญา ไมกาหนดชวงชน

90 ทอง 13 วดโคกทอง 1. เดกชายนธ ออนวาจา 2. เดกชายพชรพล เพยรกจสกล 3. เดกชายวฒชย นวมอารย

1. นางสาวนสา ดอมพรหมมะ 2. นางเปรมวด จกรเพชร

36 วทยาศาสตร การแขงขนเครองรอน ประเภทรอนไกล ป.4-ป.6

50.85 เขารวม 35 วดโคกหมอ 1. เดกชายบอล ตางชาต 2. เดกชายภาสกร จนหลา

1. นายชเกยรต แกวจน

27 วทยาศาสตร การประกวดโครงงานวทยาศาสตร ประเภททดลอง ป.4-ป.6

80 ทอง 7 วดจนทาราม (ตงตรงจตร 5 )

1. เดกชายจลจกร พนธน 2. เดกหญงชตมา มนทอง 3. เดกชายเกยรตศกด สรตชย

1. นางพเยาว ใจมน 2. นางสาวเยาวรนทร อวมพวง

30 วทยาศาสตร การประกวดโครงงานวทยาศาสตร ประเภทสงประดษฐ ม.1-ม.3

80.08 ทอง 8 วดจนทาราม (ตงตรงจตร 5 )

1. เดกหญงวาร จตนยม 2. เดกชายสถาพร ชสวรรณ 3. เดกหญงสภาภรณ พงคเชนทร

1. นายสมชาย วนประเสรฐ 2. นางแกวตา แกวจน

31 วทยาศาสตร การแขงขนการแสดงทางวทยาศาสตร(Science Show) ป.4-ป.6

84.25 ทอง 15 วดจนทาราม (ตงตรงจตร 5 )

1. เดกหญงบรพา วงศาโรจน 2. เดกชายศาศวต ปานดา 3. เดกหญงสพตรา จนทรด

1. นางพเยาว ใจมน 2. นางสาวเสาวลกษณ พมพวง

153 การงานอาชพและ การสรางเกมสรางสรรคจาก 52.33 เขารวม 28 วดจนทาราม (ตงตรง 1. เดกชายกรต 1. นางสาวธน

Page 16: สรุปผลการแข่งขันของเขต ......28 ว ทยาศาสตร การประกวดโครงงาน ว ทยาศาสตร

เทคโนโลย คอมพวเตอร ม.1-ม.3 จตร 5 ) สมทรสาคร 2. เดกชายชนวตร เอยมเจรญ

ภรณ เขมทอง 2. นางสาวรมณยา สรธรรมจรรยา

215 เรยนรวม - ศลปะ การแขงขนการวาดภาพระบายส ประเภทนกเรยนทมความบกพรองทางสตปญญา ป.1-ป.6

89 ทอง 5 วดจนทาราม (ตงตรงจตร 5 )

1. เดกชายธนากร บญสม

1. นางสาวอมพรกญ บวครอง

220 เรยนรวม - ศลปะ การแขงขนการวาดภาพระบายส ประเภทนกเรยนทมความบกพรองทางการเรยนร ม.1-ม.3

74 เงน 8 วดจนทาราม (ตงตรงจตร 5 )

1. เดกชายวษณ ศรนวล

1. นางสาวอมพรกญ บวครอง

7 ภาษาไทย การแขงขนการทองอาขยานทานองเสนาะ ป.1-ป.3

82.2 ทอง 20 วดชาวเหนอ 1. เดกหญงเนตรชนก ชมชน

1. นางสมประสงค รตนมง

33 วทยาศาสตร การประะกวดผลงานสงประดษฐทางวทยาศาสตร ม.1-ม.3

77.12 เงน 35 วดชาวเหนอ 1. เดกชายพรพล ปรชาสนทรรตน 2. เดกชายสราวธ สรยะ

1. นางสาวทศนย จกรกลด 2. นางสาวอรศา อมรส

38 วทยาศาสตร การแขงขนเครองบนพลงยาง ประเภทบนนาน (โดยตดลอบนขนจากพน) ม.1-ม.3

45.04 เขารวม 15 วดชาวเหนอ 1. เดกชายนพพล อวบาง 2. เดกชายมาย มชอ

1. นางสาวดาราวรรณ สขคนธรกษ 2. นางสาวอาภรณ โฆสตาภา

72 ศลปะ การแขงขนการสรางภาพดวยการปะตด ป.1-ป.3

67 ทองแดง 43 วดชาวเหนอ 1. เดกหญงกมลวรรณ ทวมเสมา 2. เดกหญงหทยรตน ไทยสงวน

1. นางลกขณา อาสนะเวศ 2. นางเกศน ทพยทศนน

88 ศลปะ การแขงขนเดยวซอดวง ม.1-ม.3

74 เงน 5 วดชาวเหนอ 1. เดกชายณรงคศกด ฤทธสข

1. นายเอกราช วงศ

Page 17: สรุปผลการแข่งขันของเขต ......28 ว ทยาศาสตร การประกวดโครงงาน ว ทยาศาสตร

โอภาส

90 ศลปะ การแขงขนเดยวซออ ม.1-ม.3

63 ทองแดง 9 วดชาวเหนอ 1. เดกหญงอรศรา มวนนง

1. นายเอกราช วงศโอภาส

98 ศลปะ การแขงขนขบรองเพลงไทย ม.1-ม.3

55.99 เขารวม 19 วดชาวเหนอ 1. เดกหญงวรรณกา จนโกว

1. นายเอกราช วงศโอภาส

100 ศลปะ การแขงขนการบรรเลงวงเครองสายวงเลกผสมขม ม.1-ม.6

78.8 เงน 4 วดชาวเหนอ 1. เดกหญงกญญารตน ไพศาลภม 2. เดกชายกตตชย หนกลอย 3. เดกชายณรงคศกด ฤทธสข 4. เดกชายพรพฒน ลวนรอด 5. เดกหญงภทรวด จยเยน 6. เดกหญงวรรณกา จนโกว 7. เดกชายวชราภรณ สอนประสาท 8. เดกหญงวาสนา ลมมน

1. นางประทม เทยมเมอง 2. นางสายวารน แทนศรราม 3. นายเอกราช วงศโอภาส

188 กจกรรมพฒนาผเรยน

การแขงขน A Math ป.1-ป.6

64 ทองแดง 24 วดชาวเหนอ 1. เดกหญงวไลรตน แชมลบ 2. เดกชายสทธชย เผอกแตง

1. นางศราพร แฮพฤกษ

189 กจกรรมพฒนา การแขงขนคาคม ม.1-ม.3 84 ทอง 9 วดชาวเหนอ 1. เดกหญงจนท 1. นางสาว

Page 18: สรุปผลการแข่งขันของเขต ......28 ว ทยาศาสตร การประกวดโครงงาน ว ทยาศาสตร

ผเรยน มา แดงประไพรพงษ 2. เดกหญงพชร สรรพอดม

จตรลดา หรญรตน 2. นางสาวภททยา เตยงเกต

190 กจกรรมพฒนาผเรยน

การแขงขนคาคม ป.1-ป.6 74 เงน 18 วดชาวเหนอ 1. เดกหญงณฏฐนร กลนจนทร 2. เดกหญงทศนย รกษาวงศ

1. นางสาวภททยา เตยงเกต 2. นางสนย คงบางปอ

194 ปฐมวย การปนดนนามน ปฐมวย 81 ทอง 9 วดชาวเหนอ 1. เดกหญงณฎฐนร จนทรเหม 2. เดกชายพงศกร ศรขนธ 3. เดกชายรฐกาญจน สามสสข

1. นางสมพศ ทบทอง 2. นางสนย สยเขยนวงษ

195 ปฐมวย การสรางภาพดวยการฉก ตด ปะ กระดาษ ปฐมวย

69 ทองแดง 29 วดชาวเหนอ 1. เดกหญงกลยา คงออน 2. เดกชายณฎฐศรนย ดรน 3. เดกหญงยศวด ศรเทศ

1. นางนฤมล เฉลมยศ 2. นางบงอร ปานนาค

113 ศลปะ การแขงขนขบรองเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

75.34 เงน 41 วดดอนทราย 1. เดกชายธนภทร อนทรโชต

1. นางสาวชตมา แสงทอง

206 เรยนรวม - คณตศาสตร

การแขงขนศาสตรคณตในชวตประจาวน ประเภทนกเรยนทมความบกพรองทางการเรยนร ม.1-ม.3

45 เขารวม 18 วดดบอน 1. เดกชายจกร ผดงวทย 2. เดกหญงชลตา ธรรมใจ

1. นางศรพร หาดสง 2. นางสรพร รอดผา

58 สขศกษา และพลศกษา

การแขงขนแอโรบก ป.1-ป.6

88.6 ทอง 7 วดตากแดด(รอดประชานกล)

1. เดกหญงชนกานต นมประสทธ 2. เดกหญงฐดา

1. นางสาวฉตรแกว สายคา 2. นางสาวพร

Page 19: สรุปผลการแข่งขันของเขต ......28 ว ทยาศาสตร การประกวดโครงงาน ว ทยาศาสตร

พร จงเจรญ 3. เดกหญงฐตกานต ทรพยแตม 4. เดกหญงดารตน นยพฒน 5. เดกชายธนากร แสงทอง 6. เดกหญงธญชนก คงศร 7. เดกหญงปาลตา พละมาต 8. เดกหญงปยมาศ ยผาสข 9. เดกหญงมลทกานต พบยม 10. เดกหญงลลตา มาตเกต 11. เดกหญงวาทน ชาวนาโค 12. เดกหญงวมลตรา ศรไพรสรนทร 13. เดกหญงศภนดา กลศร 14. เดกหญงสกญญา อรรถชตวาทน 15. เดกหญงอารวรรณ อาพมพ

ยา มวงศร 3. นางสาวอภญญา พลอยด 4. นางอบล ประถมยา

97 ศลปะ การแขงขนขบรองเพลงไทย ป.1-ป.6

70.998 เงน 15 วดตาลเรยง 1. เดกหญงชนนกานต มงมงคล

1. นางกญญวณช อรณครวฒน

54 สงคมศกษา ศาสนา การประกวดมารยาทไทย ป. 82.4 ทอง 20 วดทามะขาม 1. เดกชายวร 1. นางสาว

Page 20: สรุปผลการแข่งขันของเขต ......28 ว ทยาศาสตร การประกวดโครงงาน ว ทยาศาสตร

และวฒนธรรม 1-ป.3 ภทร พรามนด 2. เดกหญงอารยา ภรตนะ

ขนตฐา มวงชวง 2. นางเอองฟา จตจกร

108 ศลปะ การแขงขนขบรองเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

58 เขารวม 43 วดทามะขาม 1. เดกชายอครวนท เมฆ

1. นางณชาภา จาปาศร

136 การงานอาชพและเทคโนโลย

การแขงขนจดสวนถาดแบบแหง ป.4-ป.6

82 ทอง 16 วดทามะขาม 1. เดกหญงวรวรรณ โพธคา 2. เดกหญงสาว ราศ 3. เดกหญงอมรตน สงกะระณ

1. นายกรกต ขาวสะอาด 2. นายอดม ปานณรงค

59 สขศกษา และพลศกษา

การแขงขนแอโรบก ม.1-ม.3

72.5 เงน 34 วดทาเรอ 1. เดกหญงกาญจนา หมนเดช 2. เดกหญงญาตกา อกษรศร 3. เดกหญงญานกา บรรจงเสนา ณ อยธยา 4. เดกหญงณชชา ยอดสรอย 5. เดกหญงตวงรตน เปาเลง 6. เดกหญงปรญาภร ทรพยสข 7. เดกหญงปทมา ทรพยสข 8. เดกหญงปยธดา แซแต 9. เดกหญงพรทพย ดแสน 10. เดกหญงรดา ศรธร

1. นางสาวบญมา คลายปลมรก 2. นางสาววราภรณ มาล 3. นายสมพนธ เถามานกล 4. นางสาวโกสม สฉนทบตร

Page 21: สรุปผลการแข่งขันของเขต ......28 ว ทยาศาสตร การประกวดโครงงาน ว ทยาศาสตร

11. เดกหญงศศวมล จงสวสด 12. เดกหญงสพชฌา ศรธร 13. เดกหญงสรรตน พมวลย 14. เดกหญงเดอนพร อมเดอนเพญ 15. เดกหญงเสาวลกษณ ศรสข

105 ศลปะ การแขงขนขบรองเพลงไทยลกทงชาย ม.1-ม.3

86.67 ทอง 6 วดทาเรอ 1. เดกชายปณวฒน แกวมงกร

1. นางสาวโกสม สฉนทบตร

114 ศลปะ การแขงขนขบรองเพลงสากล ประเภทหญง ม.1-ม.3

80 ทอง 26 วดทาเรอ 1. เดกหญงเสาวลกษณ ศรสข

1. นางสาวโกสม สฉนทบตร

117 ศลปะ การแขงขนขบรองเพลงพระราชนพนธ ประเภทชาย ม.1-ม.3

92.33 ทอง รองชนะเลศ

อนดบท ๑

วดทาเรอ 1. เดกชายปณวฒน แกวมงกร

1. นางสาวโกสม สฉนทบตร

132 การงานอาชพและเทคโนโลย

การแขงขนจกสานไมไผ ม.1-ม.3

65.8 ทองแดง 40 วดทาเรอ 1. เดกชายชวน บตรศร 2. เดกหญงปรญาภร ทรพยสข 3. เดกหญงปทมา ทรพยสข

1. นางสาวบญมา คลายปลมรก 2. นายสมพนธ เถามานกล

13 คณตศาสตร การแขงขนอจฉรยภาพทางคณตศาสตร ป.1-ป.3

21 เขารวม 25 วดทาหลวงพล(ถาวรวทยา)

1. เดกชายธรพล รอดทองสข

1. นายอนรกษ กศลบารม

192 กจกรรมพฒนาผเรยน

การแขงขนซโดก ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลศ

วดทาหลวงพล(ถาวรวทยา)

1. เดกหญงพยดา ศรนาวรรณ

1. นางจรญ อรชร

Page 22: สรุปผลการแข่งขันของเขต ......28 ว ทยาศาสตร การประกวดโครงงาน ว ทยาศาสตร

อนดบท ๒

10 ภาษาไทย การแขงขนการกลาวสนทรพจน ม.1-ม.3

80 ทอง 9 วดนางแกว 1. เดกหญงกนกทพย มานอง

1. นายสมเจตร สวสด

48 สงคมศกษา ศาสนาและวฒนธรรม

การประกวดละครคณธรรม ม.1-ม.6

87.6 ทอง 12 วดนางแกว 1. เดกหญงกนกทพย มานอง 2. เดกหญงกานดามณ รอดอม 3. เดกชายคเชนทร แสงศนย 4. เดกหญงชลดา หลวงอ 5. เดกชายตอพงศ สวรรณโสภา 6. เดกหญงธนาภรณ คามาล 7. เดกชายธนวา เปลยนแกว 8. เดกหญงธรตน คาพรอม 9. เดกหญงนฤมล จนทรอนทร 10. เดกหญงบญญสา วนชะเอม 11. เดกหญงลลดดา เกดอย 12. เดกชายวราคม เขมทอง 13. เดกชายวสนต เพงฉย 14. เดกชาย

1. นายกตตพงศ ศรทธาวาณชย 2. นางสาวธนาภรณ พราหมบญม 3. นางสาวรจรดา จรญชยคณากจ 4. นายศภวชญ เสารชย 5. นายสมเจตร สวสด

Page 23: สรุปผลการแข่งขันของเขต ......28 ว ทยาศาสตร การประกวดโครงงาน ว ทยาศาสตร

วฒนา แดงสม 15. เดกหญงศภนน ดวงจนทร 16. เดกหญงสมณฑา โคตพงศ 17. เดกชายอทธพล ทดเหวา 18. เดกหญงเปรมใจ แสงทอง

94 ศลปะ การแขงขนเดยวขม ๗ หยอง ม.1-ม.3

84.33 ทอง 4 วดนางแกว 1. เดกหญงปวณา ทรพยเงน

1. นายตอศกด ยงสอน

229 เรยนรวม - การงานอาชพและเทคโนโลย

การแขงขนการทาอาหาร ประเภทนกเรยนทมความบกพรองทางการเรยนร ไมกาหนดชวงชน

76 เงน 15 วดนางแกว 1. เดกชายขวญชย เพชรมา 2. เดกหญงสายชลธชา บรรดาศกด 3. เดกหญงสทธดา รอดอม

1. นางละเ อยด ศรทธาวาณชย 2. นางสาวอบล เกดจว

236 เรยนรวม - การงานอาชพและเทคโนโลย

การแขงขนการวาดภาพดวยโปรแกรม Paint ประเภทนกเรยนออทสตก ไมกาหนดชวงชน

64 ทองแดง 16 วดนางแกว 1. เดกชายทกษณ ปนส 2. เดกชายธนวาพร คาแปงตน

1. นางกาญจนา เกดลอย 2. นายชวน รวยภรมย

52 สงคมศกษา ศาสนาและวฒนธรรม

การประกวดเลานทานคณธรรม ป.4-ป.6

84 ทอง 16 วดบวงาม 1. เดกหญงหทยกานต อนทบตร

1. นางสาวเขมนจ ปรเปรม

53 สงคมศกษา ศาสนาและวฒนธรรม

การประกวดเลานทานคณธรรม ม.1-ม.3

93 ทอง 5 วดบวงาม 1. เดกหญงแสงเทยน สมถนอม

1. นางสชรนทร วงศวลย

178 กจกรรมพฒนาผเรยน

การแขงขนกจกรรมสภานกเรยน ม.1-ม.3

80 ทอง 5 วดบวงาม 1. เดกหญงชนนกานต สประดษฐ 2. เดกหญงณฐวด รอดสอน

1. นางสาวปรนทรญาดา อยคง 2. นางสาว

Page 24: สรุปผลการแข่งขันของเขต ......28 ว ทยาศาสตร การประกวดโครงงาน ว ทยาศาสตร

3. เดกชายธนวนต แถมเงน 4. เดกหญงนภาพร ประทมจนด 5. เดกหญงนนทยา กสลางกรวฒน 6. เดกหญงภทรวด เกยรตเลศวรากล 7. เดกชายวรายทธ พลทรพย 8. เดกชายวนชย ปาณะสงข 9. เดกหญงวนด จนทรช 10. เดกชายเมธส จยเจรญ

พจนา โมมาลา 3. นางสชรนทร วงศวลย

34 วทยาศาสตร การประกวดผลงานสงประดษฐทางวทยาศาสตร ป.1-ป.6

74.73 เงน 12 วดบานฆอง 1. เดกหญงจรรตน บวแพง 2. เดกหญงสกญญา ไชยพนโท

1. นายมนตร เนยมราช 2. นางสมจนตนา แสงทอง

159 การงานอาชพและเทคโนโลย

การแขงขนหนยนตบงคบมอ ป.1-ป.6

60 ทองแดง 18 วดบานฆอง 1. เดกชายกตศกด บวนอย 2. เดกหญงสทธภา พรมกา 3. เดกชายอลงกรณ เพชรปาน

1. นางสมจนตนา แสงทอง 2. นายเอกสทธ เกดลอย

51 สงคมศกษา ศาสนาและวฒนธรรม

การประกวดเลานทานคณธรรม ป.1-ป.3

83.8 ทอง 27 วดบานฆองนอย 1. เดกหญงปยพร สามศรศร

1. นางลกษณนารา อยสวสด

Page 25: สรุปผลการแข่งขันของเขต ......28 ว ทยาศาสตร การประกวดโครงงาน ว ทยาศาสตร

57 สงคมศกษา ศาสนาและวฒนธรรม

การประกวดสวดมนตแปล ป.1-ป.6

77 เงน 20 วดบานโปง 1. เดกหญงณฐพร บญเกด 2. เดกหญงทนษฐา เผอกหน 3. เดกหญงธนาพส ใจรน 4. เดกหญงธนยชนก ปานมวง 5. เดกหญงบญรกษา เสลานนท 6. เดกหญงพนฐนน พรหมจนทร 7. เดกหญงมนตรา สอนพนธ 8. เดกหญงวนทพย สงขสนนโชต 9. เดกหญงอารษยา ดาวศร 10. เดกหญงอนทรา คาพมพ

1. พระมหาวชญ ใจชน

87 ศลปะ การแขงขนเดยวซอดวง ป.1-ป.6

94.66 ทอง ชนะเลศ วดบานโปง 1. เดกชายธนพฒน สวรรณศร

1. นายศภมตร เจตนจาลอง

89 ศลปะ การแขงขนเดยวซออ ป.1-ป.6

87.66 ทอง รองชนะเลศ

อนดบท ๑

วดบานโปง 1. เดกชายธนพฒน สวรรณศร

1. นายศภมตร เจตนจาลอง

99 ศลปะ การแขงขนการบรรเลงวงเครองสายวงเลกผสมขม ป.1-ป.6

90.5 ทอง รองชนะเลศ

อนดบท ๑

วดบานโปง 1. เดกชายกฤษดา สวรรณศร 2. เดกชายธนพฒน สวรรณศร 3. เดกหญงนศา

1. นายศภมตร เจตนจาลอง

Page 26: สรุปผลการแข่งขันของเขต ......28 ว ทยาศาสตร การประกวดโครงงาน ว ทยาศาสตร

รตน จนทรพฒนาพงศ 4. เดกชายบณฑต ปยะอรณ 5. เดกหญงปารชาต เพงผล 6. เดกหญงอตพร ขนตกาล 7. เดกหญงเกศรนทร อดทน 8. เดกหญงโกมลดา สมรกษ

106 ศลปะ การแขงขนขบรองเพลงไทยลกทง หญง ป.1-ป.6

87.67 ทอง 12 วดบานโปง 1. เดกหญงโกมลดา สมรกษ

1. นายศภมตร เจตนจาลอง

109 ศลปะ การแขงขนขบรองเพลงไทยสากล ประเภทหญง ป.1-ป.6

90 ทอง 7 วดบานโปง 1. เดกหญงโกมลดา สมรกษ

1. นายศภมตร เจตนจาลอง

115 ศลปะ การแขงขนขบรองเพลงสากล ประเภทหญง ป.1-ป.6

84 ทอง 15 วดบานโปง 1. เดกหญงโกมลดา สมรกษ

1. นายศภมตร เจตนจาลอง

40 สงคมศกษา ศาสนาและวฒนธรรม

การประกวดเพลงคณธรรม ป.1-ป.3

79 เงน 40 วดบานไร 1. เดกหญงฐานมาศ คาม 2. เดกหญงปภสสร ลมตว 3. เดกหญงปนสดา ลมมน 4. เดกหญงพชราภา เอกพงษ 5. เดกหญงศศประภา ลาใย

1. นางสาวกรรณการ บญถนอม 2. นางนภา มไปล

43 สงคมศกษา ศาสนาและวฒนธรรม

การประกวดโครงงานคณธรรม ป.1-ป.3

73.2 เงน 36 วดบานไร 1. เดกหญงทศชา ดมหอม 2. เดกหญงศศ

1. นางนภา มไปล 2. นางสาว

Page 27: สรุปผลการแข่งขันของเขต ......28 ว ทยาศาสตร การประกวดโครงงาน ว ทยาศาสตร

ประภา บญอวม 3. เดกชายสทธพงษ บวแกว 4. เดกหญงเมธาดา อนทม 5. เดกหญงเวธกา โพธการ

เมธาว ภพล

56 สงคมศกษา ศาสนาและวฒนธรรม

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

87.4 ทอง 4 วดบานไร 1. เดกชายประเสรฐศกด เผอกพนผล 2. เดกหญงปยนช แสงตา

1. นางสาวจาเนยร พลอยเพชร 2. นางสาวมณฑกาญจน ยงกจจา

104 ศลปะ การแขงขนขบรองเพลงไทยลกทงชาย ป.1-ป.6

82 ทอง 5 วดบานไร 1. เดกชายสทธชย นวมเงน

1. นางสาวมณฑกาญจน ยงกจจา

169 ภาษาตางประเทศ การแขงขน Multi Skills Competition ม.1-ม.3

39 เขารวม 29 วดบานไร 1. เดกชายสหรฐ รนเอยม

1. นางสาวจาเนยร พลอยเพชร

197 เรยนรวม - ภาษาไทย

การแขงขนการเลานทาน ประเภทนกเรยนออทสตก ม.1-ม.3

80 ทอง 4 วดบานไร 1. เดกชายปองพล ขวญเพชร

1. นางสาวนภสวรรณ ฤทธเดช

209 เรยนรวม - สงคมศกษา ศาสนาและวฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอยางไทย ประเภทนกเรยนออทสตก ไมกาหนดชวงชน

93.7 ทอง รองชนะเลศ

อนดบท ๑

วดบานไร 1. เดกชายณฐพล ลอสขประเสรฐ 2. เดกหญงสาธน แสนเยย

1. นางสาวจารว ยนด 2. นางสาวดนตา เสารมวง

222 เรยนรวม - ศลปะ การแขงขนการวาดภาพระบายส ประเภทนกเรยนออทสตก ม.1-ม.3

75.5 เงน 8 วดบานไร 1. เดกชายสนต ทนรง

1. นางสาวมาลย ไพนรนทร

227 เรยนรวม - ศลปะ การประกวดการรองเพลงไทยลกทง ประเภทนกเรยนออทสตก ไมกาหนดชวงชน

79.33 เงน 7 วดบานไร 1. นายชตพงศ แกวกฤตยานกร

1. นางสาวเฟองฟา ทองแกรง

Page 28: สรุปผลการแข่งขันของเขต ......28 ว ทยาศาสตร การประกวดโครงงาน ว ทยาศาสตร

78 ศลปะ ประตมากรรมลอยตว ม.1-ม.3

78 เงน 18 วดบานหมอ(ประชารงษ)

1. เดกชายจรศษย เงนทอง 2. เดกชายพงศธร ปานพรหมา 3. เดกชายเจษฎา เชอแดงด

1. นางจตราวด วงกานนท 2. นางฉววรรณ ยอดด

62 สขศกษา และพลศกษา

การแขงขนตอบปญหาสขศกษาและพลศกษา ป.1-ป.6

66 ทองแดง 31 วดโบสถ(อนทรฐราษฎรบารง

1. เดกหญงบษบา สงขนาง 2. เดกหญงวรรณวล อคนาน

1. นางลดดา ตนหลง

19 คณตศาสตร การประกวดโครงงานคณตศาสตร ประเภท 2 ม.1-ม.3

78.8 เงน 32 วดไผสามเกาะ 1. เดกหญงฐตมา กทรพย 2. เดกหญงวภาพรรณ อนโต 3. เดกหญงสจตรา รอดเขยว

1. นางทบทม ธรรมณโชต 2. นางสาวภทรญา พมมะโส

145 การงานอาชพและเทคโนโลย

การแขงขนทาอาหารคาวจานเดยว (ประเภทขาว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

83.5 ทอง 33 วดไผสามเกาะ 1. เดกหญงกมลชนก โสดสงค 2. เดกหญงพรฤตา พกพลา 3. เดกหญงสม ษาวงศ

1. นางนภาภทร บารงหงษ 2. นางสาวสาวตร ปญญางาม

212 เรยนรวม - สขศกษา และพลศกษา

การแขงขนการเตนแอโรบค ประเภทนกเรยนทมความบกพรองทางการเรยนร ไมกาหนดชวงชน

75.33 เงน 9 วดไผสามเกาะ 1. เดกชายคงศกด จนทรอวม 2. เดกชายจกรนทร ชวนอย 3. เดกชายทรงพล จนทรแยม 4. เดกชายธรพตร คยเหมอน 5. เดกชายนวพล นงแตง 6. เดกชายพชต

1. นางจนทรฉาย นวลจนทร 2. นางสาวทรงศร นวลจนทร 3. นายสรายทธ ทนกร

Page 29: สรุปผลการแข่งขันของเขต ......28 ว ทยาศาสตร การประกวดโครงงาน ว ทยาศาสตร

พยอมหอม 7. เดกชายอนสรณ โนรสมบต

124 ศลปะ การแขงขนระบามาตรฐาน ม.1-ม.3

-1 - วดพระศรอารย 1. เดกหญงกลธดา ชาพรมม 2. เดกหญงจนตนา อนอราม 3. เดกหญงปทมทพย เหมงเวหา 4. เดกหญงวาสนา วดงาม 5. เดกหญงศวลกษณ คงกระพนธ 6. เดกหญงสนตา ทงหลวง

1. นางอไร วงษสวสด

200 เรยนรวม - ภาษาไทย

การแขงขนนกอานขาวรนเยาว ประเภทนกเรยนทมความบกพรองทางสตปญญา ไมกาหนดชวงชน

88 ทอง รองชนะเลศ

อนดบท ๒

วดพระศรอารย 1. เดกหญงปญนตา นวมทนงค

1. นางวสธา ชาน

21 คณตศาสตร การแขงขนสรางสรรคผลงานคณตศาสตรโดยใชโปรแกรม GSP ม.1-ม.3

18.6 เขารวม 47 วดโพธรตนาราม 1. เดกหญงจนทภา ศวลย 2. เดกชายวชรพงษ เปลาเร

1. นางสาวทพยวมล พวเจรญสน

63 สขศกษา และพลศกษา

การแขงขนตอบปญหาสขศกษาและพลศกษา ม.1-ม.3

44 เขารวม 25 วดโพธรตนาราม 1. เดกชายชยมงคล กาไม 2. เดกหญงเกศนภา กอนทอง

1. นายจตรกร เลกสม

64 ศลปะ การแขงขนรวม "ศลปสรางสรรค" ป.1-ป.3

77 เงน 36 วดโพธรตนาราม 1. เดกชายศภชย ปานออน

1. นางวชร ศวลย

69 ศลปะ การแขงขนการวาดภาพระบายส ม.1-ม.3

78 เงน 17 วดโพธรตนาราม 1. เดกชายกมลภทร จนทรคา

1. นางสาวทพยวมล พว

Page 30: สรุปผลการแข่งขันของเขต ......28 ว ทยาศาสตร การประกวดโครงงาน ว ทยาศาสตร

เจรญสน

70 ศลปะ การแขงขนเขยนภาพประเพณไทย ม.1-ม.3

64 ทองแดง 20 วดโพธรตนาราม 1. เดกชายณฐนนท หนนนท

1. นางสาวทพยวมล พวเจรญสน

110 ศลปะ การแขงขนขบรองเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

85 ทอง รองชนะเลศ

อนดบท ๒

วดโพธรตนาราม 1. เดกชายกฤษณะ จนทรชม

1. นางศวพร สวรรณนง

111 ศลปะ การแขงขนขบรองเพลงไทยสากล ประเภทหญง ม.1-ม.3

97.33 ทอง ชนะเลศ วดโพธรตนาราม 1. เดกหญงวลพร กจเมฆ

1. นางสาวทพยวมล พวเจรญสน

134 การงานอาชพและเทคโนโลย

การแขงขนประดษฐกระทงดอกไมธปเทยนแพ ม.1-ม.3

74 เงน 28 วดโพธรตนาราม 1. เดกหญงกมลวรรณ คาลนดา 2. เดกหญงประภสสร จงเกษม 3. เดกหญงปวนรตน มาขา 4. เดกหญงสรนญา ภสาเภา 5. เดกหญงสพตรา ตมทอง 6. เดกหญงสพตรา มชม

1. นางศวพร สวรรณนง

170 ภาษาตางประเทศ การแขงขนละครสนภาษาองกฤษ (Skit) ม.1-ม.3

82.8 ทอง 13 วดโพธรตนาราม 1. เดกหญงกมลรตน สงหปอง 2. เดกชายจรศกด ศรฟก 3. เดกหญงดลพร คลายสวรรณ 4. เดกหญงนนท

1. นางรฐฐา อาวธวทยา

Page 31: สรุปผลการแข่งขันของเขต ......28 ว ทยาศาสตร การประกวดโครงงาน ว ทยาศาสตร

วด วรรณสขอนนต 5. เดกชายวรต แจมดอนไพร

218 เรยนรวม - ศลปะ การแขงขนการวาดภาพระบายส ประเภทนกเรยนทมความบกพรองทางรางกายฯ ม.1-ม.3

88.32 ทอง 4 วดโพธรตนาราม 1. เดกหญงจรรยาพร นบสบ

1. นางสาวทพยวมล พวเจรญสน

8 ภาษาไทย การแขงขนการทองอาขยานทานองเสนาะ ป.4-ป.6

81 ทอง 24 วดมาบแค 1. เดกหญงพรรณธดา ทาสอน

1. นางสาวพชรา ครฑเครอ

55 สงคมศกษา ศาสนาและวฒนธรรม

การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

79.2 เงน 13 วดมาบแค 1. เดกชายนฐพงษ เหลกขา 2. เดกหญงสนสา ปานเหลอง

1. นางชศร เขยวเปลอง

233 เรยนรวม - การงานอาชพและเทคโนโลย

การแขงขนการรอยมาลยดอกไมสด ประเภทนกเรยนทมความบกพรองทางการเรยนร ไมกาหนดชวงชน

84 ทอง 6 วดมาบแค 1. เดกชายนพดล แคะจ 2. เดกชายพรพล ทองกญญา 3. เดกชายศรภทร ไชยมาล

1. นางสาวพชรา ครฑเครอ

32 วทยาศาสตร การแขงขนการแสดงทางวทยาศาสตร (Science Show) ม.1-ม.3

87 ทอง 5 วดลาดบวขาว 1. เดกหญงชลธชา ดงชยภม 2. เดกหญงฐตารย บญฤทธ 3. เดกหญงรววรรณ ทพยเครอ

1. นางสาวมนทา นกเสยงด 2. นางสภาพ จนทรสงเคราะห

112 ศลปะ การแขงขนขบรองเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

82.34 ทอง 12 วดลาดบวขาว 1. เดกชายณฐวฒ วรรณฤกษ

1. นางนนทนภส โชตวฒน

Page 32: สรุปผลการแข่งขันของเขต ......28 ว ทยาศาสตร การประกวดโครงงาน ว ทยาศาสตร

งาม ธนชย

119 ศลปะ การแขงขนขบรองเพลงพระราชนพนธ ประเภทหญง ม.1-ม.3

87.65 ทอง 9 วดลาดบวขาว 1. เดกหญงบนฑตา สงคาน

1. นางจรยา สมรกษ

127 ศลปะ การแขงขนการแสดงตลก ม.1-ม.6

66 ทองแดง 22 วดลาดบวขาว 1. เดกชายชาญชล พวงเสอ 2. เดกชายณฐวฒ วรรณฤกษงาม 3. เดกชายพงศภรณ มกเชยว

1. นายจนวฒน สงวนทรพย 2. นางวจนา นชนม

226 เรยนรวม - ศลปะ การประกวดการขบรองเพลงไทยลกทง ประเภทนกเรยนทมความบกพรองทางการเรยนร ไมกาหนดชวงชน

91.99 ทอง 7 วดลาดบวขาว 1. เดกชายณฐวฒน วรรณฤกษงาม

1. นางนวลจนทร ฮวดลม

217 เรยนรวม - ศลปะ การแขงขนการวาดภาพระบายส ประเภทนกเรยนทมความบกพรองทางรางกายฯ ป.1-ป.6

-1 - วดเวฬวนาราม 1. เดกชายพงศพณช ปจนทร

1. นางสาวนภาวรรณ หมอทอง

26 วทยาศาสตร การแขงขนอจฉรยภาพทางวทยาศาสตร ม.1-ม.3

17 เขารวม 28 วดสมถะ(สมถวทยาคาร)

1. เดกหญงกนกวรรณ ฤทธวงศ 2. เดกหญงวรรณา พมจอน 3. เดกหญงอญชลพร ฤทธวงศ

1. นายธาน จรคคกล 2. นางสพตรา สรอยนา

180 กจกรรมพฒนาผเรยน

การแขงขนกจกรรมนกเรยนเพอนทปรกษา ม.1-ม.3

73.2 เงน 18 วดสมถะ(สมถวทยาคาร)

1. เดกหญงณฐณชา แซหาน 2. เดกหญง

1. นางสาวนสารตน คงมน

Page 33: สรุปผลการแข่งขันของเขต ......28 ว ทยาศาสตร การประกวดโครงงาน ว ทยาศาสตร

ตะวน เนยมเตยง 3. เดกชายศภณฐ คมคราม 4. เดกหญงอารยา สาทเงน 5. เดกหญงเบญจวรรณ อนทเทวา

185 กจกรรมพฒนาผเรยน

การแขงขน Cross word ม.1-ม.3

48 เขารวม 36 วดสมถะ(สมถวทยาคาร)

1. เดกหญงวรรณวภา ไขลอนาม 2. เดกหญงอยลดา นชนารถ

1. นางปณชชฐตา พวงแกว

224 เรยนรวม - ศลปะ การประกวดการขบรองเพลงไทยลกทง ประเภทนกเรยนทมความบกพรองทางสตปญญา ไมกาหนดชวงชน

75.99 เงน 13 วดสมถะ(สมถวทยาคาร)

1. เดกชายอนรต แตงเรอง

1. นางภคน สรอยสวรรณ

61 สขศกษา และพลศกษา

การประกวดโครงงานสขศกษาและพลศกษา ม.1-ม.3

65.2 ทองแดง 20 วดสมมาราม 1. เดกชายจตพงศ พรานเจรญ 2. เดกหญงทวด นลวนนา 3. นางสาวสมจตร ชเลศ

1. นายจานงค เปลยนขา 2. นางวนด คชานนท

177 กจกรรมพฒนาผเรยน

การแขงขนการจดการคายพกแรม ม.1-ม.3

85.75 ทอง รองชนะเลศ

อนดบท ๒

วดสมมาราม 1. เดกชายชาญณรงค ทองขวญ 2. เดกชายณฐพงษ บวผง 3. เดกชายทกษดนย มนคง 4. เดกชายธนกร ยนด 5. เดกชายธนา

1. นายจานงค เปลยนขา 2. นางสาวภานมาศ นลรอด 3. นางวนด คชานนท

Page 34: สรุปผลการแข่งขันของเขต ......28 ว ทยาศาสตร การประกวดโครงงาน ว ทยาศาสตร

โมใหญ 6. เดกชายสรชาต ขวญม 7. เดกชายอาทตย ชอศรคา 8. เดกชายไกสร จนตบรณ

122 ศลปะ การแขงขนราวงมาตรฐาน ป.1-ป.6

82 ทอง 45 วดสดาราม 1. เดกหญงกมลวรรณ วงศทอง 2. เดกหญงทพยธญา บญคง 3. เดกหญงทพยวรรณ คาเคน 4. เดกชายนพรจ รตตดารงสข 5. เดกชายปภาวชญ ดเจรญ 6. เดกหญงภรดา ออมสน 7. เดกชายรงโรจน กลบเมฆ 8. เดกชายวรภทร พรอมทรพย

1. นางวรรณฉว เรองตระกล

45 สงคมศกษา ศาสนาและวฒนธรรม

การประกวดโครงงานคณธรรม ม.1-ม.3

78.6 เงน 37 วดหนองกบ 1. เดกหญงจนจรา จอมวน 2. เดกหญงภมรน อตะเภา 3. เดกชายศภโชค เนตรสวาง 4. เดกหญงสวนนท จกขจนทร

1. นางวรรณด วราสนธ 2. นางสาวศรรง เขยวคล

Page 35: สรุปผลการแข่งขันของเขต ......28 ว ทยาศาสตร การประกวดโครงงาน ว ทยาศาสตร

5. เดกชายเดชา นมนวล

137 การงานอาชพและเทคโนโลย

การแขงขนโครงงานอาชพ ม.1-ม.3

86.6 ทอง 10 วดหนองกบ 1. เดกหญงจรนนท คลองแคลว 2. เดกหญงสรรตน เตงจงด 3. เดกชายอภเชษฐ บวจนทร

1. นางสาวราพรรณ จนทรยอย 2. นางวรรณด วราสนธ

139 การงานอาชพและเทคโนโลย

การแขงขนแปรรปอาหาร ม.1-ม.3

90 ทอง 5 วดหนองกบ 1. เดกหญงฐตวรดา สะสมทรพย 2. เดกชายสทธพงษ เกตเจรญ 3. เดกชายหาญณรงค ศรราจนทร

1. นางสาวราพรรณ จนทรยอย 2. นางวรรณด วราสนธ

142 การงานอาชพและเทคโนโลย

การแขงขนการทาขนมชอมวง ป.4-ป.6

91 ทอง ชนะเลศ วดหนองกบ 1. เดกหญงกกกก ตนศร 2. เดกหญงประกายดาว ครองยทธ 3. เดกหญงสภาภรณ จกขจนทร

1. นางพชรนทร วดอกษร 2. นางเฉลมลกษณ กจจานลกษ

225 เรยนรวม - ศลปะ การประกวดการขบรองเพลงไทยลกทง ประเภทนกเรยนทมความบกพรองทางรางกายฯ ไมกาหนดชวงชน

84.66 ทอง 8 วดหนองกบ 1. เดกชายณฐพงษ มเชาว

1. นายชชาต รกชอ

120 ศลปะ การประกวดขบขานประสานเสยง ป.1-ป.6

77.5 เงน 15 วดหนองมวง 1. เดกหญงกนตนา สมบรณ 2. เดกหญงกงกมล พมตนวงศ 3. เดกชายคณตสรณ เปยวเฉยน

1. นายประทน ชนใช 2. นางสาวพรพนา สนธ 3. นางสาววนดา บญสม

Page 36: สรุปผลการแข่งขันของเขต ......28 ว ทยาศาสตร การประกวดโครงงาน ว ทยาศาสตร

4. เดกชายจราย อสมถะ 5. เดกหญงจรนช มลเงน 6. เดกหญงชมพนช สามงามแกว 7. เดกหญงชะนนารถ ชาโชต 8. เดกหญงณฐณชชา เสอขาว 9. เดกชายทวศกด บวรโรจนพง 10. เดกชายธนาธร บญสม 11. เดกหญงธนวลย ทรทก 12. เดกชายนภดล เหมาแผว 13. เดกหญงนภาภรณ ปอกตง 14. เดกหญงนฤมล ชงชะออ 15. เดกหญงนศานาถ มจนเพชร 16. เดกหญงปรญา เชอกาว 17. เดกหญงพรทตา สงพลาบ 18. เดกชายพชตชย มนคง 19. เดกชาย

4. นายวราวฒ ชนใช 5. นางสาวศรรตน โพธเตยน 6. นายสวชชา วฒนทพ 7. นายสทธชย ขาละมาย 8. นางสาวแอมวรา เกยรตศร

Page 37: สรุปผลการแข่งขันของเขต ......28 ว ทยาศาสตร การประกวดโครงงาน ว ทยาศาสตร

พษณ ยมเชง 20. เดกหญงภทรนนท นลจ 21. เดกชายมงคล แคลวเครอ 22. เดกหญงรงทพย พวงทอง 23. เดกชายวฒนชาต บตรเหมอน 24. เดกหญงวชาดา จารรศม 25. เดกชายศราวธ จมอญ 26. เดกหญงศศธร ตสมบต 27. เดกหญงสายธาร วราสนธ 28. เดกหญงสพรรณดา จนทรวงศ 29. เดกหญงสภาภรณ มงคลฤกษ 30. เดกหญงสรยพร แกนพมาย 31. เดกชายอตเทพ คาน 32. เดกชายอธวฒน นาคพทกษ 33. เดกชายอนนตชย เกดฤทธ 34. เดกหญงอมรรรตน เจรญ

Page 38: สรุปผลการแข่งขันของเขต ......28 ว ทยาศาสตร การประกวดโครงงาน ว ทยาศาสตร

รกษา 35. เดกหญงอรษา หอยสงข 36. เดกชายอทธนนท ชยคา 37. เดกชายอทธพล นอยกาเนด 38. เดกหญงเบญวรรณ เหลนปก 39. เดกหญงแพรทพย สงขทอง

24 คณตศาสตร การแขงขนคดเลขเรว ม.1-ม.3

56 เขารวม 27 วดหนองมะคา 1. เดกชายพรยทธ หมองแปก

1. นางสาวจตรวรรณ มนยน

39 วทยาศาสตร การแขงขนเครองบนพลงยาง ประเภทบนไกล (โดยการปลอยดวยมอ) ม.1-ม.3

59.46 เขารวม 16 วดหนองมะคา 1. เดกชายเกรยงไกร แสงนอย 2. เดกชายเรองศกด เนตรสน

1. นางสาวมธรส คลองแคลว

46 สงคมศกษา ศาสนาและวฒนธรรม

การประกวดภาพยนตรสน ม.1-ม.6

68.4 ทองแดง 36 วดหนองมะคา 1. เดกชายถาวร แจมจารส 2. เดกชายทศพร แจมจารส 3. เดกหญงรจนา บญเดช 4. เดกหญงรตนา บญเดช 5. เดกชายสภาวฒน โพธเงน

1. นางตะวนฉาย ปาออน

182 กจกรรมพฒนาผเรยน

การประกวดหนงสอเลมเลก ม.1-ม.3

69.2 ทองแดง 29 วดหนองมะคา 1. เดกหญงบษญา คะเชนทร

1. นางสาวสมจตร พรเจรญ

Page 39: สรุปผลการแข่งขันของเขต ......28 ว ทยาศาสตร การประกวดโครงงาน ว ทยาศาสตร

2. เดกหญงวจตรา นตตะโร 3. เดกหญงเอมอร ดอนพรหมะ

พานชย

186 กจกรรมพฒนาผเรยน

การแขงขน Cross word ป.1-ป.6

41 เขารวม 42 วดหนองมะคา 1. เดกชายจตภทร เนตรสน 2. เดกชายอานน จระ

1. นางชนกเนตร เกาสงข

187 กจกรรมพฒนาผเรยน

การแขงขน A Math ม.1-ม.3

48 เขารวม 38 วดหนองมะคา 1. เดกชายกฤต ศรโมรส 2. เดกชายวาย รตนบารง

1. นางสาวจตรวรรณ มนยน

199 เรยนรวม - ภาษาไทย

การแขงขนการเลานทาน ประเภทนกเรยนทมความบกพรองทางสตปญญา ป.1-ป.6

78.66 เงน 4 วดหนองมะคา 1. เดกหญงพนตพชา ดวงจนทร

1. นางชนกเนตร เกาสงข

210 เรยนรวม - สงคมศกษา ศาสนาและวฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอยางไทย ประเภทนกเรยนทมความบกพรองทางการเรยนร ไมกาหนดชวงชน

88 ทอง 7 วดหนองมะคา 1. เดกหญงกานตธดา จาปาเปน 2. เดกชายณฐพล มใย

1. นางชนกเนตร เกาสงข

214 เรยนรวม - ศลปะ การแขงขนการวาดภาพระบายส ประเภทนกเรยนทมความบกพรองทางการไดยน ป.1-ป.6

91 ทอง รองชนะเลศ

อนดบท ๑

วดหนองมะคา 1. เดกชายอนชา โมใหญ

1. นางชนกเนตร เกาสงข

75 ศลปะ การแขงขนวาดภาพลายเสน ม.1-ม.3

84 ทอง 7 วดหนองเสอ(ประชาอทศ)

1. เดกหญงนรชา ทบวอ

1. นายชานาญ รกด

196 เรยนรวม - ภาษาไทย

การแขงขนการเลานทาน ประเภทนกเรยนทมความบกพรองทางสตปญญา ม.1-ม.3

92.33 ทอง ชนะเลศ วดหนองเสอ(ประชาอทศ)

1. เดกชายวรเดช เหมณ

1. นายธรวฒน ดวงใจด

228 เรยนรวม - ศลปะ การแขงขนการเตนหาง 76 เงน 16 วดหนองเสอ(ประชา 1. เดกชายกญชร 1. นางสาวจต

Page 40: สรุปผลการแข่งขันของเขต ......28 ว ทยาศาสตร การประกวดโครงงาน ว ทยาศาสตร

เครองประกอบเพลง ประเภทนกเรยนทมความบกพรองทางการเรยนร ป.1-ป.6

อทศ) ใจสมบรณ 2. เดกชายธนาวฒ นาเครอ 3. เดกชายพงษสกล มะเรงสทธ 4. เดกชายพรพงษ บญมา 5. เดกชายวนชนะ เจรญใจ

ตมา ภมอนทร 2. นางฉววรรณ ยงคง 3. นายชานาญ รกด

144 การงานอาชพและเทคโนโลย

การแขงขนทาอาหารคาวจานเดยว (ประเภทขาว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

75 เงน 26 วดหนองหน (วเชยรประชานกล)

1. เดกหญงจรรยอมล คายวง 2. เดกหญงณฐณชา โพธมน 3. เดกชายธนากร สแสง

1. นางธรดา วองประเสรฐ 2. นายวบล ออนละมล

12 ภาษาไทย การแขงขนการแตงบทรอยกรอง กาพยยาน ๑๑ ม.1-ม.3

64 ทองแดง 27 วดหวโพ(หวโพประศาสนวทยา)

1. เดกหญงทพยสดา รงนช 2. เดกชายเจษฎากร เภาพล

1. นางสาวจาป ใยยะธรรม

138 การงานอาชพและเทคโนโลย

การแขงขนจดสวนถาดแบบชน ม.1-ม.3

71.75 เงน 41 วดหวโพ(หวโพประศาสนวทยา)

1. เดกชายกมปนาท บวสวสด 2. เดกชายอภสทธ จตรมน 3. เดกชายเจษฎากร เภาพล

1. นายอานนท พทธจา

143 การงานอาชพและเทคโนโลย

การแขงขนการทาแกงมสมน ม.1-ม.3

80 ทอง 16 วดหวโพ(หวโพประศาสนวทยา)

1. เดกชายพงศธร บญตน 2. เดกชายวรทธธร กอทรพยเจรญ 3. เดกชายเอกชย เปรมปร

1. นางสธาดา เบญจมาลา 2. นางเออมพร ปาลยะ

Page 41: สรุปผลการแข่งขันของเขต ......28 ว ทยาศาสตร การประกวดโครงงาน ว ทยาศาสตร

165 ภาษาตางประเทศ การแขงขนกจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3

0 เขารวม วดหวโพ(หวโพประศาสนวทยา)

1. เดกชายปฎภาณ เกดสขผล

1. นางดรณ วงศโสภา

238 เรยนรวม - การงานอาชพและเทคโนโลย

การแขงขนการจดสวนถาดแบบชน ประเภทนกเรยนทมความบกพรองทางการเรยนร ไมกาหนดชวงชน

73 เงน 15 วดหวโพ(หวโพประศาสนวทยา)

1. เดกหญงณฐการณ เชยงใหม 2. เดกหญงณฐนนท เชยงใหม 3. เดกชายโกเมท คณธคาม

1. นายชาญชย องโพธ 2. นายอานนท พทธจา

82 ศลปะ การแขงขนเดยวระนาดทม ม.1-ม.3

77 เงน 17 วดหบกระทง 1. เดกหญงภาณมาศ จนทราทตย

1. นางสาวอศรา จนมา

91 ศลปะ การแขงขนเดยวจะเข ป.1-ป.6

59 เขารวม 37 วดหบกระทง 1. เดกหญงอนทรา วรรณฤกษงาม

1. นางสาวอศรา จนมา

93 ศลปะ การแขงขนเดยวขม ๗ หยอง ป.1-ป.6

75.33 เงน 34 วดหบกระทง 1. เดกหญงอษาวด จนทรธรรม

1. นางสาวอศรา จนมา

101 ศลปะ การแขงขนการบรรเลงวงปพาทยไมนวมผสม เครองสายวงเลก ป.1-ป.6

75.5 เงน 22 วดหบกระทง 1. เดกหญงกชกร แสงศร 2. เดกหญงชมพนช ศรมงคล 3. เดกชายปฏภาณ แสนสรนทร 4. เดกชายพฤกษมาส เขยวหวาน 5. เดกชายภาณพงษ ไกรวจตร 6. เดกหญงรตนาวล สาสาย 7. เดก

1. นายประหยด แสงเนยม 2. นายศาธร คาพมพ 3. นางสาวอศรา จนมา 4. นางเกษมศร เกษตรลกษม

Page 42: สรุปผลการแข่งขันของเขต ......28 ว ทยาศาสตร การประกวดโครงงาน ว ทยาศาสตร

หญงวรรณ อดมวไลพร 8. เดกชายวศรต ยาเครอ 9. เดกหญงศรนธร จนแกว 10. เดกชายศภชพ ทองแสง 11. เดกหญงสชาดา ฉมเมอง 12. เดกชายสภกณห เกษณยบตร 13. เดกหญงอนญญา จนทรศร 14. เดกหญงอนธรา วรรณฤกษงาม 15. เดกหญงอษาวด จนทรธรรม

151 การงานอาชพและเทคโนโลย

การสรางการตนแอนเมชน (2D Animation) ม.1-ม.3

72.5 เงน 25 วดหบกระทง 1. เดกชายพรพฒน สวางใจธรรม 2. เดกชายวชรนทร กอกตรตนกล

1. นายประหยด แสงเนยม 2. นายสรพฒน มากกลน

167 ภาษาตางประเทศ การแขงขนการเลานทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

79.66 เงน 32 วดหบกระทง 1. เดกหญงธนชพร ปรดกล

1. นางพทธรตน เขาชอย

207 เรยนรวม - คณตศาสตร

การแขงขนศาสตรคณตในชวตประจาวน ประเภทนกเรยนทมความบกพรองทางสตปญญา ป.1-ป.6

67 ทองแดง 8 วดหบกระทง 1. เดกชายกรต ชเลศ 2. เดกชายยทธพงษ แสวงทอง

1. นางรงภครภรณ ภาคทรวง 2. นาย

Page 43: สรุปผลการแข่งขันของเขต ......28 ว ทยาศาสตร การประกวดโครงงาน ว ทยาศาสตร

อนสรณ เทพโยธน

77 ศลปะ ประตมากรรมนนสง ป.4-ป.6

73 เงน 26 วดแหลมทอง 1. เดกชายกฤษฎา สงขแกว 2. เดกหญงปารชาต เกดด 3. เดกหญงหทยรตน มงม

1. นางพนพศ คงพพธ

179 กจกรรมพฒนาผเรยน

การแขงขนกจกรรมสภานกเรยน ป.1-ป.6

84.34 ทอง 18 วดอมรญาตสมาคม(อมรวทยาคาร)

1. เดกหญงกลธดา สหะเกรยงไกร 2. เดกหญงจตสดา แตงเสรจ 3. เดกหญงญาณกา บตรหงษ 4. เดกหญงธตสดา เหลองทองเจรญ 5. เดกหญงพมพผกา ทรพยผด 6. เดกชายภมพฒน จนทรา 7. เดกหญงรวนชดา เลศพงษศลป 8. เดกหญงลลตา จวยน 9. เดกหญงศภนดา ชะบางบอน 10. เดกหญงสโรชา จนทรแพง

1. นางสาวพรพกตร นนทธ 2. นายสมหวง ภชงคชย 3. นางสาวสอาร พลวงษ

198 เรยนรวม - ภาษาไทย

การแขงขนการเลานทาน ประเภทนกเรยนทมความบกพรองทางการเรยนร ป.1-ป.6

82 ทอง 10 วดอมรญาตสมาคม(อมรวทยาคาร)

1. เดกชายวรพล เหลองอราม

1. นางอารยวล จตตสวาง

Page 44: สรุปผลการแข่งขันของเขต ......28 ว ทยาศาสตร การประกวดโครงงาน ว ทยาศาสตร

15 คณตศาสตร การแขงขนอจฉรยภาพทางคณตศาสตร ม.1-ม.3

23 เขารวม 11 วดอบลวรรณา(นมพณมขประชานกล)

1. นายวทยา แซชอ

1. วาทรอยตรไพศาล ตนตสาโร

162 ภาษาตางประเทศ การแขงขนการพดภาษาองกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3

66.66 ทองแดง 38 วดอบลวรรณา(นมพณมขประชานกล)

1. เดกหญงบณฑตา เอยมสะอาด

1. นางสาววาสนา นาชยทอง

191 กจกรรมพฒนาผเรยน

การแขงขนซโดก ม.1-ม.3 97.6 ทอง รองชนะเลศ

อนดบท ๑

วดอบลวรรณา(นมพณมขประชานกล)

1. เดกหญงดาราพร ออนละเอยด

1. นางสาวสนนทา ชยสทธดารง

67 ศลปะ การแขงขนการวาดภาพระบายส ป.1-ป.3

78 เงน 18 วนทามารอา 1. เดกหญงกญญาพชร เสวพลลภ

1. นางสาวสดาพร สวนจตต

66 ศลปะ การแขงขนรวม "ศลปสรางสรรค" ม.1-ม.3

74 เงน 22 หนองออบานโปง 1. เดกหญงเอมวล แซทาว

1. นางนพรตน กรรมการ

121 ศลปะ การประกวดขบขานประสานเสยง ม.1-ม.3

91.5 ทอง ชนะเลศ หนองออบานโปง 1. เดกหญงกญญารตน บญสม 2. เดกหญงกณฐมณ แซลม 3. เดกหญงกลญารตน เชาวทต 4. เดกหญงขวญจต ภาคอรณ 5. เดกหญงขวญจรา วรยาภรณ 6. เดกหญงจนทมา เสอคลาย 7. เดกหญงจารวรรณ ขอนแกน 8. เดกหญงจราวรรณ เสอคลาย

1. นายเฉลมพงษ พมจศกด 2. นางเอมอร ดษรกษ 3. นางไฉไล แสงทอง

Page 45: สรุปผลการแข่งขันของเขต ......28 ว ทยาศาสตร การประกวดโครงงาน ว ทยาศาสตร

9. เดกหญงฐธมา ตาล 10. เดกหญงดวงฤด ดวงทอง 11. เดกหญงนพเกา ชเกลยง 12. เดกหญงนฤมล เลยะเครอ 13. เดกหญงนาฝน หงษา 14. เดกหญงพลอย - 15. เดกหญงพมปภา ลาภธนกล 16. เดกหญงมณฑรา เลองลอ 17. เดกหญงรจรา เขยวเจรญ 18. เดกหญงวภากร สวรรณพนช 19. เดกหญงศศภา ชวนอย 20. เดกหญงศศภา สนศร 21. เดกหญงศนสนย บวคา 22. เดกหญงอรจรา นามตระกล 23. เดกหญงอรอนงค อรชร 24. เดกหญงอรญญา แกวสะอาด 25. เดกหญง

Page 46: สรุปผลการแข่งขันของเขต ......28 ว ทยาศาสตร การประกวดโครงงาน ว ทยาศาสตร

อจจมา เสลาฤทธ 26. เดกหญงอญชล ชายทวป 27. เดกหญงเกสรา เลองลอ 28. เดกหญงแพรวพรรณ บตรชาง

102 ศลปะ การแขงขนการบรรเลงวงปพาทยไมแขงเครองค ป.1-ป.6

75 เงน 28 อนบาลดาเนนสะดวก 1. เดกหญงนฤมล ลนบรมย 2. เดกชายปาราเมศ งามเพม 3. เดกชายปยทศน จนทะราช 4. เดกหญงพชญานน อยคม 5. เดกชายภธเนศ จนทะราช 6. เดกหญงวนดา ขนทะหงษ 7. เดกหญงศศวมล บญช 8. เดกชายสทวส เรองเทศ 9. เดกชายสรศกด ศรคานวณ 10. เดกหญงเบญจวรรณ แจมกระจาง

1. นางสาวจรพร สนสมบต

235 เรยนรวม - การงานอาชพและเทคโนโลย

การแขงขนการวาดภาพดวยโปรแกรม Paint ประเภทนกเรยนทมความบกพรอง

77 เงน 6 อนบาลดาเนนสะดวก 1. เดกหญงรนทรฤด ไรรอด 2. เดกหญงเครอ

1. นางสาวอรวรรณ คายอด

Page 47: สรุปผลการแข่งขันของเขต ......28 ว ทยาศาสตร การประกวดโครงงาน ว ทยาศาสตร

ทางสตปญญา ไมกาหนดชวงชน

วลย รกชาต

240 เรยนรวม - การงานอาชพและเทคโนโลย

การแขงขนการจดสวนถาดแบบแหง ประเภทนกเรยนทมความบกพรองทางการเรยนร ไมกาหนดชวงชน

76 เงน 8 อนบาลดาเนนสะดวก 1. เดกชายบรพา เจรญสข 2. เดกชายปญญภส พลอยนาเทศ 3. เดกชายสารน แสงแกว

1. นางสาวนวาต นวาตโสภณ 2. นางสาวรจรดา จรญชยคณากจ

11 ภาษาไทย การแขงขนการแตงบทรอยกรอง กลอนส ป.4-ป.6

57 เขารวม 26 อนบาลบางแพ 1. เดกหญงธญาดา สานม 2. เดกหญงศรดา ปรดชม

1. นางศรยารชฏ ศรโชต

35 วทยาศาสตร การแขงขนเครองรอนกระดาษพบ ป.1-ป.3

86.94 ทอง รองชนะเลศ

อนดบท ๑

อนบาลบางแพ 1. เดกชายพระ เตมเปยม 2. เดกชายอครพนธ พาสอน

1. นายปญญา กลอมความสข 2. นายโฆษต อนนตเวชานวฒน

37 วทยาศาสตร การแขงขนเครองรอน ประเภทรอนนาน ป.4-ป.6

67.82 ทองแดง 7 อนบาลบางแพ 1. เดกชายพนมพร ปานเจรญ 2. เดกชายเสกฐพล แปนหรญ

1. นายปญญา กลอมความสข 2. นายโฆษต อนนตเวชานวฒน

202 เรยนรวม - ภาษาไทย

การแขงขนนกอานขาวรนเยาว ประเภทนกเรยนออทสตก ไมกาหนดชวงชน

83 ทอง 5 อนบาลบางแพ 1. เดกชายรฐวทย บญรอดประเสรฐ

1. นางนงคลกษณ จนทรโกะ

29 วทยาศาสตร การประกวดโครงงานวทยาศาสตร ประเภทสงประดษฐ ป.4-ป.6

78.7 เงน 22 อนบาลบานโปง(วดปลกแรด)

1. เดกหญงนรศรา ศรศกด 2. เดกหญงศรพร เจรญสข 3. เดกหญงองคณา อมรวงษ

1. นางนภาพร ศลประเสรฐ

103 ศลปะ การแขงขนการบรรเลงวง 75.25 เงน 42 อนบาลบานโปง(วด 1. เดกหญง 1. นายสมตร

Page 48: สรุปผลการแข่งขันของเขต ......28 ว ทยาศาสตร การประกวดโครงงาน ว ทยาศาสตร

องกะลง ป.1-ป.6 ปลกแรด) กนกวรรณ โพธประชม 2. เดกหญงกนกวรรณ เหมส 3. เดกหญงฐตพร ปานออน 4. เดกหญงธตยา ณรงคอนทร 5. เดกหญงพรพรรณ พลขวญ 6. เดกหญงฟาชมภ ตมทอง 7. เดกชายภราดรณ บญประเทองรตนะ 8. เดกชายภทรพล พงษคเชนทร 9. เดกชายมงคล ถารสา 10. เดกหญงวจ ทรงแสง 11. เดกหญงวรรณรดา เกดเปลยน 12. เดกชายวตรชพล ทองคงอวม 13. เดกหญงศศวมล สรยะ 14. เดกชายศรชย ขนณรงค 15. เดกหญงศรพร เจรญสข 16. เดกหญงสรอยสน อนม

ถงทอง

Page 49: สรุปผลการแข่งขันของเขต ......28 ว ทยาศาสตร การประกวดโครงงาน ว ทยาศาสตร

17. เดกชายสณหภาส ศรนอย 18. เดกหญงอภญญา อรมชต 19. เดกหญงองคณา ภมรวงษ 20. เดกหญงแกวฟา ตรงงาม

1 ภาษาไทย การแขงขนการอานออกเสยงและจบใจความสาคญ ป.1-ป.3

64 ทองแดง 29 อนบาลโพธาราม 1. เดกหญงพมพรรณ ชมจนทร

1. นางกชสบง อมรประไพพศ

3 ภาษาไทย การแขงขนการอานเอาเรอง (อานในใจ) ม.1-ม.3

67 ทองแดง 26 อนบาลโพธาราม 1. เดกหญงชนาภา การะเกต

1. นางพนดา ตนตธระศกด

42 สงคมศกษา ศาสนาและวฒนธรรม

การประกวดเพลงคณธรรม ม.1-ม.3

86.8 ทอง รองชนะเลศ

อนดบท ๑

อนบาลโพธาราม 1. เดกหญงชลธชา ทมเทศ 2. เดกหญงธดารตน ออนจงไกร 3. เดกชายพรเทพ ทองม 4. เดกหญงวนวสาข รตนมง 5. เดกหญงสรยพร อายหน

1. นางพนดา ตนตธระศกด 2. นางสมล มณรตน

123 ศลปะ การแขงขนระบามาตรฐาน ป.1-ป.6

67 ทองแดง 19 อนบาลโพธาราม 1. เดกหญงนนทพร ชงเยน 2. เดกหญงปณชา บญณรงค 3. เดกหญงพชรภรณ ชเลศ 4. เดกหญงภญญาพชญ บญกลน 5. เดกหญงศภ

1. นางจรยา อยไว 2. นายยง แกวมณ 3. นางสาวยพา รตนมง 4. นางสาวรวพร งามสม

Page 50: สรุปผลการแข่งขันของเขต ......28 ว ทยาศาสตร การประกวดโครงงาน ว ทยาศาสตร

ดา รอดนา 6. เดกหญงเจษฎาภรณ มเยน

125 ศลปะ การแขงขนนาฏศลปไทยอนรกษ ป.1-ป.6

- - - อนบาลโพธาราม 1. เดกหญงนนทพร ชงเยน 2. เดกหญงปณชา บญณรงค 3. เดกหญงพชรภรณ ชเลศ 4. เดกหญงภญญาพชญ บญกลน

1. นายยง แกวมณ 2. นางยพน รงโรจนทวรตน 3. นางสาวรวพร งามสม 4. นางรตนา คมศร

148 การงานอาชพและเทคโนโลย

การสราง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

61 ทองแดง 16 อนบาลโพธาราม 1. เดกชายณฐพงษ นวมมนคง 2. เดกชายอรรถพล นาคเสง

1. นางสาวพมพนธ จนทะทง 2. นางสาวยพา รตนมง

152 การงานอาชพและเทคโนโลย

การออกแบบสงของเครองใชดวยโปรแกรมคอมพวเตอร ม.1-ม.3

78 เงน 7 อนบาลโพธาราม 1. เดกชายคณศร แซลม 2. เดกชายวรายทธ ทพยสข

1. นางสาวพมพนธ จนทะทง 2. นางยพน รงโรจนทวรตน

154 การงานอาชพและเทคโนโลย

การสรางหนงสออเลกทรอนกส (E-book) ม.1-ม.3

74.38 เงน 18 อนบาลโพธาราม 1. เดกหญงจรรยพร บรณะพรสถตย 2. เดกหญงวรรณภรณ สบท

1. นายนรศ พนธแดง 2. นางสาวพมพนธ จนทะทง

155 การงานอาชพและเทคโนโลย

การสราง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3

86 ทอง 5 อนบาลโพธาราม 1. เดกชายคมเดช เตยวทน 2. เดกชายอครพล ทบก

1. นางสาวพมพนธ จนทะทง 2. นางสาวยพา รตนมง

Page 51: สรุปผลการแข่งขันของเขต ......28 ว ทยาศาสตร การประกวดโครงงาน ว ทยาศาสตร

184 กจกรรมพฒนาผเรยน

การประกวดยวบรรณารกษสงเสรมการอาน ม.1-ม.3

75.66 เงน 24 อนบาลโพธาราม 1. เดกหญงจรญรตน แสงเมอง 2. เดกชายณฐวฒ นอยขา 3. เดกหญงภทรวด เทยงบญถง

1. นางถวล นครพนธ 2. นางวาร แพทยประสทธ

5 ภาษาไทย การแขงขนการเขยนเรยงความและคดลายมอ ป.4-ป.6

95.5 ทอง ชนะเลศ อดมวทยา 1. เดกหญงปญญาพร ประเทองผล

1. นายธรรมนญ เหมณ

14 คณตศาสตร การแขงขนอจฉรยภาพทางคณตศาสตร ป.4-ป.6

34 เขารวม 19 อดมวทยา 1. เดกชายภธน ภสทธสกล

1. นางววรรณ ไทยถนอม

25 วทยาศาสตร การแขงขนอจฉรยภาพทางวทยาศาสตร ป.4-ป.6

77 เงน 5 อดมวทยา 1. เดกชายดลวล เทพพทกษ 2. เดกหญงปาลตา นพแกว 3. เดกหญงปรมปรชญ สววงศ

1. นางสาวมนา เฟองศลา 2. นางศศสรกร เฉลมธนาสกล

140 การงานอาชพและเทคโนโลย

การแขงขนแปรรปอาหาร ป.4-ป.6

87.75 ทอง 7 อดมวทยา 1. เดกหญงทอฝน คมมณ 2. เดกหญงธญชนก จนทรานสนธ 3. เดกหญงศภมาศ เมฆศรนภาพงศ

1. นางสาวอรณรตน ทองคา

147 การงานอาชพและเทคโนโลย

การสรางเกมสรางสรรคจากคอมพวเตอร ป.4-ป.6

73 เงน 18 อดมวทยา 1. เดกชายจรภาส วรเศรษฐศร 2. เดกชายชตวฒน จนเคน

1. นางสาวอรณศร ทรงจว

149 การงานอาชพและเทคโนโลย

การสรางหนงสออเลกทรอนกส (E-book)

75 เงน 17 อดมวทยา 1. เดกหญงนฤนาท เขมแขง

1. นายศรชย สวรรณปาก

Page 52: สรุปผลการแข่งขันของเขต ......28 ว ทยาศาสตร การประกวดโครงงาน ว ทยาศาสตร

ป.4-ป.6 2. เดกหญงปณฑารย ถาวรเจรญวฒน

แพรก

164 ภาษาตางประเทศ การแขงขนกจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6

69 ทองแดง 26 อดมวทยา 1. เดกชายณฐวฒ สขสมชวน

1. นางสาวศรพร คนรา

166 ภาษาตางประเทศ การแขงขนการเลานทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

85.37 ทอง 24 อดมวทยา 1. เดกหญงจราญา ตงสทธเสรวงศ

1. นางสาวจรรยา บวเมฆ

50 สงคมศกษา ศาสนาและวฒนธรรม

การประกวดละครประวตศาสตร ป.1-ป.6

80.8 ทอง 21 ฮกเฮง 1. เดกหญงชมพพรรณ จนทว 2. เดกชายฑฆาย ชนาม 3. เดกชายตะวน โพธเกต 4. เดกชายธนาธรณ อมนอย 5. เดกหญงธมน เจรญสน 6. เดกหญงธารณ เชดแสง 7. เดกชายนนทกร มลอม 8. เดกชายนพดนย อาไพ 9. เดกหญงนนทชา วรวพฒนะ 10. เดกหญงปารชาต อนแกว 11. เดกชายพาโชต ถงแสง 12. เดกหญงวรรณวษา แดงพพฒน 13. เดกชายวส ชาตสรพทกษกล

1. นางจตรวรรณ ปตสม 2. นางสาวปวณา เกตชพ 3. นางลาวลย หบทอง 4. นายสมภพ ทองทา 5. นางสาวสาวกา ศรสวสด

Page 53: สรุปผลการแข่งขันของเขต ......28 ว ทยาศาสตร การประกวดโครงงาน ว ทยาศาสตร

14. เดกชายวนชนะ ปานเหลอง 15. เดกหญงวรดา เรองศร 16. เดกชายสหรฐ พดทอง 17. เดกหญงสชาวด พดทอง 18. เดกชายสวรรณภ ม วอนเทยน 19. เดกหญงอาทตยา แกวสน 20. เดกหญงเบญจมาพร มนเกด