of 26 /26
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง : การแก้ปัญหาการเขียนภาษาไทยไม่ถูกต้อง ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีท1 แผนกบริหารธุรกิจ โรงเรียนอุตรดิตถ์เทคโนโลยี อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้วิจัย : ปริญญา ทองอ่อน เวลาที่ทาวิจัย : ตุลาคม-กุมภาพันธ์ 2552 ความเป็นมา จากการจัดการเรียนรู้ สาหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ปีท1 บริหารธุรกิจ โรงเรียนอุตรดิตถ์เทคโนโลยี อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ มีนักเรียนจานวน 90 คน เป็นชาย 7 คน หญิง 83 คน นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี และบางส่วนมีผลการเรียนอยู่ในระดับปาน กลาง ถึงอ่อน เมื่อทาการวัดผลและประเมินผลพบว่ามีนักเรียนจานวน 7คน มีผลการประเมินผลการ เรียนรู้ อยู่ในระดับ 1 (ต้องปรับปรุง) จากการสังเกตพบว่า นักเรียนเขียน ภาษาไทยไม่ถูกต้อง จึงทาให้ ครูผู้สอนตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ดังนั้นนักเรียนทั้ง 7 คน จาเป็นต้องได้รับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนั้น ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงปัญหานี้ เพราะหากความรู้พื้นฐานทางการเขียนไม่ดี จะส่งผลกระทบต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น และส่งผลให้เด็กเกิดปัญหาด้านการเรียน สาเหตุของปัญหา จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสนทนากลุ่ม ในเรื่องการเขียน ภาษาไทยไม่ถูกต้อง ของนักเรียนชั้น สบธ.1/11,สบธ1/1-2 โรงเรียนอุตรดิตถ์เทคโนโลยี อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ขณะ ทาการเรียนการสอนมีนักเรียน 7 คน มีปัญหา การเขียนภาษาไทยไม่ถูกต้อง โดยพบว่าสาเหตุที่ทาให้ นักเรียนเขียนภาษาไทยไม่ถูกต้องคือ ทั้ง 7 คนอ่านหนังสือไม่ออก และไม่เข้าใจ แนวทางในการแก้ปัญหา จากการสังเกตและสัมภาษณ์แบบเจาะลึก กลุ่มนักเรียนเป้าหมาย พบว่าแนวทางการแก้ไข ปัญหานักเรียนเขียนภาษาไทยไม่ถูกต้อง คือ 1. ให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย เขียนหนังสือตามตัวอย่าง 2. ให้นักเรียนอธิบายหลักการเขียนให้ถูกต้อง 3. ให้นักเรียนทาแบบแบบทดสอบระหว่างเรียน 4. ให้นักเรียนทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายงานการวิจัยในชั้นเรียนวงจรและท าแบบทดสอบ ท ง 7 ช ด ผลปรากฏว าน กเร

  • Author
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of รายงานการวิจัยในชั้นเรียนวงจรและท...

Page 1: รายงานการวิจัยในชั้นเรียนวงจรและท าแบบทดสอบ ท ง 7 ช ด ผลปรากฏว าน กเร

รายงานการวจยในชนเรยน

เรอง : การแกปญหาการเขยนภาษาไทยไมถกตอง ของนกเรยนชนประกาศนยบตรวชาชพชนสงปท 1 แผนกบรหารธรกจ โรงเรยนอตรดตถเทคโนโลย อ าเภอเมอง จงหวดอตรดตถ ผวจย : ปรญญา ทองออน เวลาทท าวจย : ตลาคม-กมภาพนธ 2552 ความเปนมา จากการจดการเรยนร ส าหรบนกเรยนชนประกาศนยบตรวชาชพ ชนสง ปท 1 บรหารธรกจ โรงเรยนอตรดตถเทคโนโลย อ าเภอเมอง จงหวดอตรดตถ มนกเรยนจ านวน 90 คน เปนชาย 7 คน หญง 83 คน นกเรยนสวนใหญมผลการเรยนอยในเกณฑด และบางสวนมผลการเรยนอยในระดบปานกลาง ถงออน เมอท าการวดผลและประเมนผลพบวามนกเรยนจ านวน 7คน มผลการประเมนผลการเรยนร อยในระดบ 1 (ตองปรบปรง) จากการสงเกตพบวา นกเรยนเขยน ภาษาไทยไมถกตอง จงท าใหครผสอนตระหนกในปญหาทเกดขน เพราะสงผลกระทบตอการเรยนรของนกเรยน ดงนนนกเรยนทง 7 คน จ าเปนตองไดรบการแกไขปญหาดงกลาว

ดงนน ผวจยไดตระหนกถงปญหาน เพราะหากความรพนฐานทางการเขยนไมด จะสงผลกระทบตอการเรยนในระดบชนทสงขน และสงผลใหเดกเกดปญหาดานการเรยน สาเหตของปญหา จากการสมภาษณแบบเจาะลก และการสนทนากลม ในเรองการเขยน ภาษาไทยไมถกตอง ของนกเรยนชน สบธ.1/11,สบธ1/1-2 โรงเรยนอตรดตถเทคโนโลย อ าเภอเมอง จงหวดอตรดตถ ขณะท าการเรยนการสอนมนกเรยน 7 คน มปญหาการเขยนภาษาไทยไมถกตอง โดยพบวาสาเหตทท าใหนกเรยนเขยนภาษาไทยไมถกตองคอ ทง 7 คนอานหนงสอไมออก และไมเขาใจ แนวทางในการแกปญหา จากการสงเกตและสมภาษณแบบเจาะลก กลมนกเรยนเปาหมาย พบวาแนวทางการแกไข ปญหานกเรยนเขยนภาษาไทยไมถกตอง คอ

1. ใหนกเรยนกลมเปาหมาย เขยนหนงสอตามตวอยาง 2. ใหนกเรยนอธบายหลกการเขยนใหถกตอง

3. ใหนกเรยนท าแบบแบบทดสอบระหวางเรยน 4. ใหนกเรยนท าแบบทดสอบวดผลสมฤทธทางการเรยน

Page 2: รายงานการวิจัยในชั้นเรียนวงจรและท าแบบทดสอบ ท ง 7 ช ด ผลปรากฏว าน กเร

ดงนนในการด าเนนการวจยครงนครและนกเรยนกลมเปาหมายจงรวมมอกนแกไขปญหาการเขยนภาษาไทยไมถกตอง โดยการจบผสมกบกลมนกเรยนทมผลการเรยนทอยในระดบด เพอใหนกเรยนไดแนะน ากลมเพอนทมผลการเรยนต ากวา และการสอนซอมเสรมรายบคคลในเวลาเรยนปกต วตถประสงคของการวจย

เพออภปรายผลจากการแกปญหาการเขยนภาษาไทยไมถกตอง ของนกเรยนชนสบธ.1/11,สบธ.1/1-2 โรงเรยนอตรดตถเทคโนโลย อ าเภอเมอง จงหวดอตรดตถ

วธการวจย 1. รปแบบการวจย เปนการวจยเชงปฏบตการ ใชกบนกเรยนกลมเปาหมาย จ านวน 7 คน

2. กลมเปาหมาย นกเรยนชนสบธ.1/11,สบธ.1/1-2 โรงเรยนอตรดตถเทคโนโลย อ าเภอเมอง จงหวดอตรดตถ จ านวน 7 คน

3. วธการและนวตกรรมทใช 3.1 แผนการจดการเรยนร ใชกระบวนการจดการเรยนรแบบม สวนรวม 3. 2 แบบสมภาษณนกเรยน

3.3 แบบทดสอบ ใชในการสอนซอมเสรมรายบคคล 3.4 แบบวดผลสมฤทธทางการเรยน

ในเวลาเรยนปกต จ านวน 6 ชวโมง ใชกระบวนการจดการเรยนรแบบมสวนรวมนวตกรรมทงหมดทสรางขนน ไดรบการตรวจสอบจากอาจารยผสอน รองหวหนาฝายวชาการของโรงเรยนพจารณาความถกตอ งและความเหมาะสมในกระบวนการจดการเรยนการสอนแลวจงน าไปใชในการเรยนการสอน 4. วธเกบรวบรวมขอมล 4.1 สมภาษณอยางไมเปนทางการของนกเรยนกลมเปาหมาย 4.2 ทดสอบระหวางเรยน ของนกเรยนกลมเปาหมาย 4.4 จดสอนซอมเสรมโดยใหนกเรยนกลมตวอยางฝกเขยน 4.5 เกบรวบรวมขอมลจากการท ากจกรรมในแบบทดสอบ

Page 3: รายงานการวิจัยในชั้นเรียนวงจรและท าแบบทดสอบ ท ง 7 ช ด ผลปรากฏว าน กเร

จ านวน 7 ฉบบ แบบทดสอบวดผลสมฤทธ จ านวน 7 ฉบบ

5. วธวเคราะหขอมล 5.1 วเคราะหขอมลจากคะแนนทไดจากการท ากจกรรมในใบงานการทดลอง โดยการน าจ านวนขอทนกเรยนกลมเปาหมายท าถกตอง และน ามาหาคารอยละ โดยใชโปรแกรม Excelประมวลผลขอมล

5.2 วเคราะหขอมลจากคะแนนทไดจากการท าแบบทดสอบวดผลสมฤทธทางการเรยน เรอง การเขยนวงจรเรกตไฟเออร โดยใชคารอยละ คาเฉลย ( X ) และคาเบยงเบน มาตรฐาน (S.D) โดยใชโปรแกรม Excel ประมวลผลขอมล

ผลการวจย จากการวเคราะหขอมลปรากฏผลดงตารางตอไปน ตารางท 1 แสดงจ านวนคะแนนทตอบถกและรอยละของจ านวนคะแนนทตอบถกจากการท ากจกรรม ในแบบทดสอบระหวางเรยน

นกเรยนคนท จ านวนขอสอบและรอยละของจ านวนขอทตอบถกในแบบทดสอบ

ชดท 1 (10 คะแนน) ชดท 2 (10 คะแนน) 1 8 80% 9 90% 2 7 70% 8 80% 3 8 80% 9 90% 4 7 70% 7 70% 5 7 70% 8 80% 6 7 70% 8 80% 7 8 80% 9 90%

จากตารางท 1 สรปผลการวจยคอ ในภาพรวมของการวจย นกเรยนกลมเปาหมายสามารถท ากจกรรมในแบบทดสอบระหวางเรยน จ านวน 7 ชด โดยจ าแนก เปนแบบทดสอบแตละชด และคดเปนรอยละของจ านวนขอทตอบถก จะเหนไดวา นกเรยนทง 7 คน สามารถท าแบบทดสอบระหวางเรยนผานตามเกณฑทก าหนดไว คอไดคะแนนรอยละ 60 ขนไป ของแบบทดสอบทงหมด

Page 4: รายงานการวิจัยในชั้นเรียนวงจรและท าแบบทดสอบ ท ง 7 ช ด ผลปรากฏว าน กเร

ตารางท 2 แสดงคะแนนความกาวหนาจากการท าแบบทดสอบวดผลสมฤทธทางการเรยน

นกเรยน จ านวน 7 คน

คะแนนเฉลย รอยละ และสวนเบยงเบนมาตรฐาน คะแนนความ

กาวหนา

แบบทดสอบกอนเรยน แบบทดสอบหลงเรยน

การเขยนภาษาไทยไมถกตอง

รอยละ X S.D รอยละ X S.D

57.62 17.29 2.06 71.9 21.57 2.99 14.28 จากตารางท 2 พบวา กอนการจดกจกรรมการเรยนรและใชแบบ ทดสอบทง 7 ชด นกเรยนมคะแนนเฉลย คดเปนรอยละ 57.62 และหลงจากท สอนซอมเสรม โดยการให เขยนวงจร และท าแบบทดสอบ ทง 7 ชด ผลปรากฏวานกเรยนมคะแนนเฉลย คดเปนรอยละ 71.9 มคะแนนความกาวหนา คดเปนรอยละ 14.28 และมคาเบยงเบนมาตรฐาน คดเปนรอยละ 5

สรปและสะทอนผล จากผลการวเคราะหขอมลพบวา นกเรยนกลมเปาหมายสามารถท ากจกรรมในแบบ ทดสอบระหวางเรยน จ านวน 7 ชด โดยจ าแนก เปนแบบทดสอบแตละชด และคดเปนรอยละของจ านวนขอทตอบถก จะเหนไดวา นกเรยนทง 7 คน สามารถท าแบบทดสอบระหวางเรยนผานตามเกณฑทก าหนดไว คอไดคะแนนรอยละ 60 ขนไป ของแบบทดสอบทงหมด

กอนและหลง การจดกจกรรมการเรยนรและใชแบบ ทดสอบทง 7 ชด ปรากฏวา นกเรยนมคะแนนเฉลยกอนสอนซอมเสรม คดเปนรอยละ 57.62 และหลงจากทสอนซอมเสรม โดยการให เขยนวงจร และท าแบบ ทดสอบ ทง 7 ชด ผลปรากฏวานกเรยนมคะแนนเฉลย คดเปนรอยละ 71.9 เมอเปรยบเทยบความแตกตางระหวางคะแนนวดผลสมฤทธทางการเรยน คดเปนรอยละ 14.28 และมคาเบยงเบนมาตรฐาน คดเปนรอยละ 5 ของแบบทดสอบทงหมดทงหมดไดผลเปนทนาพอใจ ดงนนการแกปญหาโดยการสอนซอมเสรมระหวางเรยน และใหท าแบบทดสอบเพมเตม ครงนประสบความส าเรจตามเปาหมายทก าหนดไว สามารถแกปญหาการเขยน ของนกเรยน อนเนองมาจากการทนกเรยนไมเขาใจเนอหา การแกปญหาดงกลาวเปนการแกปญหาทตนเหต วธการแกปญหาเปนวธทนกเรยนตองการ คนหาแนวทางการแกปญหารวมกนระหวางครกบนกเรยน และเปนแนวทางการแกปญหาทถกทาง และเปนการแกปญหาทตนเหตอยางแทจรง ควรมการสนบสนนใหครไดน าวธการแกปญหาวธนไปใชกนอยางแพรหลายตอไป

Page 5: รายงานการวิจัยในชั้นเรียนวงจรและท าแบบทดสอบ ท ง 7 ช ด ผลปรากฏว าน กเร

ภาคผนวก

Page 6: รายงานการวิจัยในชั้นเรียนวงจรและท าแบบทดสอบ ท ง 7 ช ด ผลปรากฏว าน กเร

แบบทดสอบ (ชดท 1)

1. ไดโอดท าสามารถเปลยนไฟฟากระแสสลบ เปนไฟฟาชนดใด ก. ไฟฟาสถต ข. ไฟฟากระแสตรง ค. ไฟฟากระแสสลบ ง. ไฟฟากระแสสลบและไฟฟากระแสตรง 2. วงจรไฟฟาทใชไดโอดตอรวมในวงจร เรยกวา ก. วงจรแปลงแรงดน ข. วงจรฟลเตอร ค. วงจรอนเวอรเตอร ง. วงจรเรยงกระแส 3. ไฟฟาชนดใดสามารถน าไปชารจประจ แบตเตอรได ก. ไฟฟาสถต ข. ไฟฟากระแสตรง ค. ไฟฟากระแสสลบ ง. ไฟฟากระแสสลบและไฟฟากระแสตรง 4. การตอไดโอดใชงานเรานยมตอไดโอดใช

งานแบบใดกบโหลด ก. แบบขนาน ข. แบบอนกรม ค. แบบผสม ง. แบบสตาร เดลตา 5. การแปลงไฟกระแสสลบเปนไฟกระแสตรง เรยกอยางไร ก. Rectified ข. Connection ค. Rectifly ง. Rectal 6. คา PIV หมายถง ก. คาแรงดนสงสดทไดโอดยงท างานได ข. คาแรงดนต าสงสดทไดโอดยงท างานได ค. คาแรงดนเฉลยสงสดทไดโอดยงท างานได

Page 7: รายงานการวิจัยในชั้นเรียนวงจรและท าแบบทดสอบ ท ง 7 ช ด ผลปรากฏว าน กเร

ง. คาแรงดนเฉลยต าสดทไดโอดยงท างานได 7. แรงดนยอนกลบสงสดทไดโอดยงทนรบได เรยกวา ก. แรงดนเฉลย ข. แรงดนฟอรเวรด ค. แรงดนรเวรด ง แรงดนเบรกดาวน 8. ไดโอดทตอใชงานในวงจรเรยงกระแส มกชนด ก. 2 ชนด ข. 3 ชนด ค. 4 ชนด ง. 5 ชนด 9. ไดโอดชนดซลกอน จะน ากระแสไดตอจาย แรงดนกโวลตขนไป ก. 0.2 โวลต ข. 0.7 โวลต

ค. 1 โวลต ง. 2 โวลต 10. การตอวงจรทใชไดโอดตอใชงานเพยงตว เดยว เรยกวงจรนวา ก. Half - Wave Rectified ข. Full - Wave Rectified ค. Single - Wave Rectified ง. Double - Wave Rectified

แบบทดสอบ (ชดท 2)

1. วงจรไฟฟาทใชไดโอดตอรวมในวงจร เรยกวา ก. วงจรแปลงแรงดน ข. วงจรฟลเตอร ค. วงจรอนเวอรเตอร ง. วงจรเรยงกระแส 2. ไดโอดท าสามารถเปลยนไฟฟากระแสสลบ เปนไฟฟาชนดใด ก. ไฟฟาสถต ข. ไฟฟากระแสตรง ค. ไฟฟากระแสสลบ ง. ไฟฟากระแสสลบและไฟฟากระแสตรง 3. ไฟฟาชนดใดสามารถน าไปชารจประจ แบตเตอรได ก. ไฟฟาสถต ข. ไฟฟากระแสตรง ค. ไฟฟากระแสสลบ ง. ไฟฟากระแสสลบและไฟฟากระแสตรง 4. ไดโอดทตอใชงานในวงจรเรยงกระแส

มกชนด ก. 2 ชนด ข. 3 ชนด ค. 4 ชนด ง. 5 ชนดการตอ 5. ไดโอดชนดซลกอน จะน ากระแสไดตอจาย แรงดนกโวลตขนไป ก. 0.2 โวลต ข. 0.7 โวลต ค. 1 โวลต ง. 2 โวลต 6. คา PIV หมายถง ก. คาแรงดนสงสดทไดโอดยงท างานได ข. คาแรงดนต าสงสดทไดโอดยงท างานได ค. คาแรงดนเฉลยสงสดทไดโอดยงท างานได ง. คาแรงดนเฉลยต าสดทไดโอดยงท างานได 7. แรงดนยอนกลบสงสดทไดโอดยงทนรบได เรยกวา ก. แรงดนเฉลย ข. แรงดนฟอรเวรด ค. แรงดนรเวรด ง แรงดนเบรกดาวน 8. ไดโอดใชงานเรานยมตอไดโอดใช

Page 8: รายงานการวิจัยในชั้นเรียนวงจรและท าแบบทดสอบ ท ง 7 ช ด ผลปรากฏว าน กเร

งานแบบใดกบโหลด ก. แบบขนาน ข. แบบอนกรม ค. แบบผสม ง. แบบสตาร เดลตา 9. การแปลงไฟกระแสสลบเปนไฟกระแสตรง เรยกอยางไร ก. Rectified ข. Connection ค. Rectifly ง. Rectal

10. การตอวงจรทใชไดโอดตอใชงานเพยงตว เดยว เรยกวงจรนวา ก. Half - Wave Rectified ข. Full - Wave Rectified ค. Single - Wave Rectified ง. Double - Wave Rectified

แบบทดสอบวดผลสมฤทธทางการเรยน

1. จงเขยนวงจรเรกตไฟเออร แบบครงคลนเฟสเดยวควบคมไมได พรอมอธบายการท างานของ วงจรเรกตไฟเออร (10 คะแนน) 2. จงเขยนวงจรเรกตไฟเออร แบบเตมคลนเฟสเดยวควบคมไมได พรอมอธบายการท างานของ วงจรเรกตไฟเออร (10 คะแนน) 3. จงเขยนวงจรเรกตไฟเออร แบบบรดจเตมคลนเฟสเดยวควบคมไมได พรอมอธบายการท างานของ วงจรเรกตไฟเออร (10 คะแนน)

Page 9: รายงานการวิจัยในชั้นเรียนวงจรและท าแบบทดสอบ ท ง 7 ช ด ผลปรากฏว าน กเร

ตารางท 1 แสดงจ านวนคะแนนทตอบถกและรอยละของจ านวนคะแนนทตอบถกจากการท ากจกรรม ในแบบทดสอบระหวางเรยน

นกเรยนคนท จ านวนขอสอบและรอยละของจ านวนขอทตอบถกในแบบทดสอบ

ชดท 1 (10 คะแนน) ชดท 2 (10 คะแนน) 1 8 80% 9 90% 2 7 70% 8 80% 3 8 80% 9 90% 4 7 70% 7 70% 5 7 70% 8 80% 6 7 70% 8 80% 7 8 80% 9 90%

Page 10: รายงานการวิจัยในชั้นเรียนวงจรและท าแบบทดสอบ ท ง 7 ช ด ผลปรากฏว าน กเร

ตารางท 2 แสดงจ านวนคะแนนประเมนและรอยละของคะแนนในการประเมน

นกเรยน คนท

จ านวนคะแนนประเมนและรอยละของคะแนนในการประเมน ครงท 1

กอนเรยน (30 คะแนน) ครงท 2

หลงเรยน (30 คะแนน) คะแนน รอยละ คะแนน รอยละ

1 15 50% 20 66.67% 2 19 63.33% 25 83.33% 3 16 53.33% 22 73.33% 4 21 70% 26 86.67% 5 17 56.67% 19 63.33%

กราฟแสดงผลการท าแบบทดสอบกอนเรยนและหลงเรยน

0

2

4

6

8

10

1 2 3 4 5 6 7 จ านวนคน

คะแนน

แบบประเมนชดท 1

แบบประเมนชดท 2

Page 11: รายงานการวิจัยในชั้นเรียนวงจรและท าแบบทดสอบ ท ง 7 ช ด ผลปรากฏว าน กเร

6 17 56.67% 18 60% 7 16 53.33% 21 70%

N= 7 X= 121 (กอนเรยน) X= 151 (หลงเรยน) คาเฉลยกอนเรยน คาสวนเบยงเบนมาตรฐาน

Nx

X

1

)(.

2

N

XXDS

7121

6

43.25

= 17.29 = 2.06 คาเฉลยหลงเรยน คาสวนเบยงเบนมาตรฐาน

NX

X

1

)(.

2

N

XXDS

7151

1121

71.53

= 21.57 = 2.99

กราฟแสดงผลการประเมนกอนและหลงเรยน

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 6 7

จ านวนนกเรยน

คะแนน แบบประเมนกอนเรยน

แบบประเมนหลงเรยน

Page 12: รายงานการวิจัยในชั้นเรียนวงจรและท าแบบทดสอบ ท ง 7 ช ด ผลปรากฏว าน กเร

แบบสมภาษณแบบเจาะลก (1) ผถกสมภาษณ นายอดนนท ทานา ผสมภาษณ นายนพดล พกอนทร วน 11 เดอน กมภาพนธ ป พ.ศ. 2551 เวลา 9.00 น. ประเดน เนอหา ผลการสงเกต สาเหตของปญหา

Q : เขยนวงจรเรกตไฟเออรสงแลวหรอยง A : ยงไมไดสงครบ

ยม

Q : แลวท าไมยงไมสงละ มนเลยก าหนดสงแลวน A : ยงไมเสรจครบ

กมหนา

Q : ท าไมถงท าไมเสรจละ ใหเวลาหลายวนแลว A : ผมจ าวงจรไมได พอกลบไปท าตอทบานมนนกไมออก

กมหนา

แนวทางการ Q : ถาผมจะสอนซ าให เธอจะวาอยางไร

Page 13: รายงานการวิจัยในชั้นเรียนวงจรและท าแบบทดสอบ ท ง 7 ช ด ผลปรากฏว าน กเร

แกปญหา A : ครบ.... พยกหนาแลวยม Q : แลวจะเรยนเพมเตมวนไหน

A : ในชวโมงไดไหมครบ เพราะผมไมมคาบวางเลย

Q : OK ได... เรมวนนเลย A : .... ยม .... ขอบคณครบ

ยม

แบบสมภาษณแบบเจาะลก (2) ผถกสมภาษณ นายธระพล ศรพนธผอง ผสมภาษณ นายนพดล พกอนทร วน 11 เดอน กมภาพนธ ป พ.ศ. 2551 เวลา 9.10 น. ประเดน เนอหา ผลการสงเกต สาเหตของปญหา

Q : เขยนวงจรเรกตไฟเออรสงแลวหรอยง A : ยงครบ

Q : แลวท าไมยงไมสงละ มนเลยก าหนดสงแลวน A : ยงไมเสรจครบ

กมหนา

Q : ท าไมถงท าไมเสรจละ ใหเวลาหลายวนแลว A : ผมจ าวงจรไมได พอกลบไปท าตอทบานมนนกไมออก

กมหนา

แนวทางการ Q : ถาผมจะสอนซ าให เธอจะวาอยางไร

Page 14: รายงานการวิจัยในชั้นเรียนวงจรและท าแบบทดสอบ ท ง 7 ช ด ผลปรากฏว าน กเร

แกปญหา A : ครบ.... พยกหนาแลวยม Q : แลวจะเรยนเพมเตมวนไหน

A : ในชวโมงไดไหมครบ เพราะผมไมมคาบวางเลย

Q : OK ได... เรมวนนเลย A : .... ครบ .... ขอบคณครบ

ยม

แบบสมภาษณแบบเจาะลก (3) ผถกสมภาษณ นายพพฒน ค าเทศ ผสมภาษณ นายนพดล พกอนทร วน 11 เดอน กมภาพนธ ป พ.ศ. 2551 เวลา 9.15 น. ประเดน เนอหา ผลการสงเกต สาเหตของปญหา

Q : เขยนวงจรเรกตไฟเออรสงแลวหรอยง A : ยงครบ

Q : แลวท าไมยงไมสงละ มนเลยก าหนดสงแลวน A : ยงไมเสรจครบ

กมหนา

Q : ท าไมถงท าไมเสรจละ ใหเวลาหลายวนแลว A : ผมจ าวงจรไมได พอกลบไปท าตอทบานมนนกไมออก

กมหนา

แนวทางการ Q : ถาผมจะสอนซ าให เธอจะวาอยางไร

Page 15: รายงานการวิจัยในชั้นเรียนวงจรและท าแบบทดสอบ ท ง 7 ช ด ผลปรากฏว าน กเร

แกปญหา A : ครบ.... Q : แลวจะเรยนเพมเตมวนไหน

A : ในชวโมงไดไหมครบ

Q : OK ได... เรมวนนเลย A : .... ครบ .... ขอบคณครบ

แบบสมภาษณแบบเจาะลก (4) ผถกสมภาษณ นายอภสทธ แกวประเสรฐ ผสมภาษณ นายนพดล พกอนทร วน 11 เดอน กมภาพนธ ป พ.ศ. 2551 เวลา 9.10 น. ประเดน เนอหา ผลการสงเกต สาเหตของปญหา

Q : เขยนวงจรเรกตไฟเออรสงแลวหรอยง A : ยงไมไดสงครบ

Q : แลวท าไมยงไมสงละ มนเลยก าหนดสงแลวน A : ยงไมเสรจครบ

กมหนา

Q : ท าไมถงท าไมเสรจละ A : ผมจ าวงจรไมไดครบ

กมหนา

แนวทางการ Q : ถาผมจะสอนซ าให เธอจะวาอยางไร

Page 16: รายงานการวิจัยในชั้นเรียนวงจรและท าแบบทดสอบ ท ง 7 ช ด ผลปรากฏว าน กเร

แกปญหา A : ครบ.... ยม Q : แลวจะเรยนเพมเตมวนไหน

A : ในชวโมงไดไหมครบ

Q : OK ได... เรมวนนเลย A : .... ครบ .... ขอบคณครบ

แบบสมภาษณแบบเจาะลก (5) ผถกสมภาษณ นายเอกพจน พรมด ผสมภาษณ นายนพดล พกอนทร วน 11 เดอน กมภาพนธ ป พ.ศ. 2551 เวลา 9.20 น. ประเดน เนอหา ผลการสงเกต สาเหตของปญหา

Q : เขยนวงจรเรกตไฟเออรสงแลวหรอยง A : ยง...ครบ

Q : แลวท าไมยงไมสงละ มนเลยก าหนดสงแลวนะ A : ยงไมเสรจครบ

กมหนา

Q : ท าไมถงท าไมเสรจละ ใหเวลาหลายวนแลว A : ผมเขยนวงจรไมได

กมหนา

แนวทางการ Q : ถาผมจะสอนซ าให เธอจะวาอยางไร

Page 17: รายงานการวิจัยในชั้นเรียนวงจรและท าแบบทดสอบ ท ง 7 ช ด ผลปรากฏว าน กเร

แกปญหา A : ครบ.... พยกหนาแลวยม Q : แลวจะเรยนเพมเตมวนไหน

A : ในชวโมงไดไหมครบ

Q : OK ได... เรมวนนเลย A : .... ครบ ....

ยม

แบบสมภาษณแบบเจาะลก (6) ผถกสมภาษณ นายณฐกล ศรสมบรณ ผสมภาษณ นายนพดล พกอนทร วน 11 เดอน กมภาพนธ ป พ.ศ. 2551 เวลา 9.25 น. ประเดน เนอหา ผลการสงเกต สาเหตของปญหา

Q : สงการบานแลวหรอยง A : ยง...ครบ

Q : เพราะอะไรถงยงไมสง นมนเลยก าหนดสงแลวนะ A : ยงไมเสรจครบ

กมหนา

Q : ใหเวลาหลายวนแลวนะ A : ผมเขยนวงจรไมได

กมหนา

แนวทางการ Q : ถาผมจะสอนซ าให เธอจะวาอยางไร

Page 18: รายงานการวิจัยในชั้นเรียนวงจรและท าแบบทดสอบ ท ง 7 ช ด ผลปรากฏว าน กเร

แกปญหา A : ครบ.... กมหนา Q : แลวจะเรยนเพมเตมวนไหน

A : วนนเลยครบ

Q : OK ได... เรมวนนเลย A : .... ครบ ....

ยม

แบบสมภาษณแบบเจาะลก (7) ผถกสมภาษณ นายนฤเบศต เอยมมา ผสมภาษณ นายนพดล พกอนทร วน 11 เดอน กมภาพนธ ป พ.ศ. 2551 เวลา 9.30 น. ประเดน เนอหา ผลการสงเกต สาเหตของปญหา

Q : เขยนวงจรเรกตไฟเออรสงแลวหรอยง A : ยง...ครบ

ยม

Q : แลวท าไมยงไมสงละ มนเลยก าหนดสงแลวนะ A : ยงไมเสรจครบ

กมหนา

Q : ท าไมถงท าไมเสรจละ ใหเวลาหลายวนแลว A : ผมลองท าแลว แตท าไมได ผมลมครบ

กมหนา

แนวทางการ Q : ถาผมจะสอนซ าให เธอจะวาอยางไร

Page 19: รายงานการวิจัยในชั้นเรียนวงจรและท าแบบทดสอบ ท ง 7 ช ด ผลปรากฏว าน กเร

แกปญหา A : ครบ.... พยกหนาแลวยม Q : แลวจะเรยนเพมเตมวนไหน

A : ในชวโมงกได

Q : OK ได... เรมวนนเลย A : .... ครบ ....

ยม

หนวยท ...........7......... จ านวน ......6 ชวโมง...

แผนการสอน

วชา อเลกทรอนกสอตสาหกรรม 1 ชอหนวย วงจรเรกตไฟเออร

เรอง วงจรเรกตไฟเออร

1. สาระส าคญ วงจรเรกตไฟเออร(Rectified) หรอ วงจรเรยงกระแส คอ วงจรทเปลยนสญญาณไฟฟากระแสสลบ (AC) เปนสญญาณไฟฟากระแสตรง (DC) ซงสามารถแบงออกได 2 แบบ คอ วงจรเรกตไฟเออรแบบครงคลน และวงจรเรกตไฟเออรแบบเตมคลน ซงการน าไปใชงานจะน าไปใชงานในลกษณะทแตกตางกน สวนใหญนยมน าไปใชเปน แหลงจายไฟ และควบคมการท างานของมอเตอร

Page 20: รายงานการวิจัยในชั้นเรียนวงจรและท าแบบทดสอบ ท ง 7 ช ด ผลปรากฏว าน กเร

2. จดประสงคการเรยนร 2.1 เพอใหนกเรยนมความรความเขาใจโวลตมเตอรดงตอไปน 2.1.1 อธบายการท างานของวงจรเรกตไฟเออรไดอยางถกตอง 2.1.2 เขยนวงจรเรกตไฟเออรไดอยางถกตอง 2.1.3 ออกแบบวงจรเรกตไฟเออรไดอยางถกตอง 2.1.4 บอกถงขอควรระวงในการตอใชงานวงจรเรกตไฟเออรไดอยางถกตอง 3. เนอหาสาระ

วงจรเรกตไฟเออรแบบครงคลนการน าไดโอดมาประยกตใชงานทงายทสดกคอ การน ามาท าเปนวงจรเรกตไฟเออรแบบครงคลน จากรปท 1 แสดงวงจร เรยงกระแสแบบครงคลน และสญญาณแรงดนเอาตพทจากวงจรซงหมอแปลงใชเปน แหลงจายแรงดน ใหแกไดโอด (แรงดนอน พตของไดโอด Vin เปนโวลทอารเอมเอส) จากวงจรถาโหลดเปนประเภทคาปาซตฟโหลด วงจรจะแสดงลกษณะเปนวงจรดเทก คาแรงดนสงสด ซงแรงดนเอาตพต (แรงดนสงสด) จะเทากบ 1.41 Vin แตถาโหลดเปนประเภทรซสตฟโหลด วงจรจะเปน ลกษณะวงจรเรกตไฟเออรอยางงาย และใหแรงดนเอาตพต ( อารเอมเอส ) เทากบ 0.5 Vin ในกรณทโหลดเปนทงคาปาซตฟ โหลดและรซสตฟโหลด (ดงทใชในวงจรแหลงจายไฟกระแสตรง แรงดนเอาตพตจะมลกษณะเปนแรงดนกระเพอม หรอรปเปล (ripple) และมคาแรงดนอารเอมเอสอยระหวางคาทงสอง สงทจะตองค านงถงในการใชวงจรนคอ ถาเปนคาปาซตฟโหลด ไดโอดจะตองทนแรงดนยอนกลบสงสดไดอยางนอย 2.82 Vin และถาเปนรซสตฟโหลดตองทนไดอยางนอย 1.41 Vin เพอปอง กนไมใหไดโอดเกดความเสยหาย

Page 21: รายงานการวิจัยในชั้นเรียนวงจรและท าแบบทดสอบ ท ง 7 ช ด ผลปรากฏว าน กเร

รปท 1 แสดงวงจร เรยงกระแสแบบครงคลน

วงจรเรกตไฟเออรแบบเตมคลน จากรปท 2 แสดงการน าไดโอด 4 ตวมาตอกนในลกษณะบรดจ เพอใชเปนวงจรเรกตไฟเออรแบบเตมคลน ซงสญญาณ เอาตพตของวงจรนจะมความถเปน 2 เทาของสญญาณอนพต ดงนนวงจรนจงสามารถใชเปน วงจรเพมความถเปนสองเทาอยาง งายไดอกดวย

รปท 2 วงจรเรกตไฟเออรแบบเตมคลน

แตการใชงานทเรารจกกนมากทสดของวงจรเรกตไฟเออรกคอ การน ามาใชในวงจรแหลงจายกระแสตรง ซงประกอบดวย หมอแปลงทใชในการแปลงแรงดนจากไฟกระแสสลบ 220 โวลตตามบาน เปนแรงดนไฟฟากระแสสลบ ในระดบทตองการใชงาน และวงจรเรกตไฟเออรทตอรวมกบวงจรกรองกระแส จะท าหนาทในการแปลงแรงดน ไฟกระแสสลบทไดจากหมอแปลงใหเปน แรงดนไฟกระแสตรงทราบเรยบตามตองการ

4. กจกรรมการเรยนร 4.1 ขนน า 4.1.1 ครสนทนากบหนวยท 7 ทผานมาสอบถามนกเรยนถงความหมายของวงจรเรกต

Page 22: รายงานการวิจัยในชั้นเรียนวงจรและท าแบบทดสอบ ท ง 7 ช ด ผลปรากฏว าน กเร

ไฟเออร 4.1.2 ครน าเขาสบทเรยนโดยซกถามนกเรยนเกยวกบเรองการวดแรงดนทวงจร ประกอบการฉายแผนใส 4.1.3 ใหนกเรยนท าแบบทดสอบกอนเรยน 4.2 ขนสอน 4.2.1 ครอธบายสวนประกอบและการท างานของวงจรเรกตไฟเออร 4.2.2 อธบายพรอมยกตวอยางการน าไปใชงานของ เรกตไฟเออร 4.2.3 แบงกลมศกษาการท างานของวงจรเรกตไฟเออร 4.2.4 ใหนกเรยนซกถามปญหาเกยวกบแอมมเตอร รวมกนสรป 4.3 ขนกจกรรม 4.3.1 ครตรวจความพรองเครองมอและอปกรณของผเรยนในชนเรยน โดยให นกเรยนมสวนรวมใหความรเกยวกบความรบผดชอบและการตรงตอเวลา 4.3.2 ครอธบายกระบวนการท างานเปนกลม แบงกลมนกเรยน – นกศกษากลมละ 2 -3 คน แบงหนาทความรบผดชอบ 4.3.3 ครและนกเรยนสรปเนอหาและทฤษฎหนาชนเรยนและตอบขอสงสย 4.3.4 นกเรยนท าแบบทดสอบหลงเรยนครเฉลยแบบทดสอบกอนเรยน 4.3.5 ครประเมนผลการเรยนของนกเรยนในหนวยท 3 จากแบบทดสอบ 4.3.6 ครสาธตการปฏบตการทดลอง ท าความเขาใจพรอมอธบายขนตอนการ ทดลองใหนกเรยนดการสาธตทละกลม 4.3.7 ครมอบหมายงานใหนกเรยนท าใบงานทดลองท 7 เรอง วงจรเรกตไฟเออร 4.3.8 ครดแลจดเกบอปกรณและท าความสะอาดใหเรยบรอย 4 .3.9 ครบนทกขอมลเกยวกบกจกรรมการเรยนหลงการสอน เพอใชแกปญหาท อาจเกดขนในการสอนตอไป 4.4 ขนสรป 4.4.1 ครแลนกเรยนรวมกนสรปเรอวงจรเรกตไฟเออร โดยสงตวแทนสรปหนาชน 5 สอและอปกรณ 5.1 หนงสออเลกทรอนกสอตสาหกรรม: ประพนธ พพฒนสข ,ชาญชย แสนจนทร: ศนยสงเสรมวชาการ.2546 5.2 แบบทดสอบกอนเรยนและหลงเรยน 5.3 แผนใส/กระดานไวทบอรด 5.4 ใบประเมนผลปฏบต

Page 23: รายงานการวิจัยในชั้นเรียนวงจรและท าแบบทดสอบ ท ง 7 ช ด ผลปรากฏว าน กเร

5.5 ประเมนผลคะแนนคณธรรม จรยธรรมจากการสงเกตพฤตกรรมของผเรยน 5.6 อปกรณทใชในการทดลองประกอบใบงาน 6. งานทไดรบมอบหมาย 6.1 ใหนกเรยนท าการทดลองในใบงานการทดลองท 7 6.2 ใบงานท 3 เรอง การใชงานโวลตมเตอร 7. การวดและประเมนผล 7.1 ประเมนผลทฤษฎจากแบบทดลองกอนเรยนและหลงเรยน 7.2 ประเมนผลภาคปฏบตโดยใชใบประเมนผลปฏบต 7.3 ประเมนคะแนนคณธรรม จรยธรรมจากการวดสงเกตพฤตกรรมของผเรยน 8. กจกรรมเสนอแนะ 8.1 ใหนกเรยนศกษาการยอ-ขยายหนวย โดยใหท างานหลายๆ ขอ เพอใหเกด ความช านาญในการยอ- ขยายหนวย

9.บนทกหลงการสอน 9.1 การประเมนผลหลงการสอน ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... ......

9.2 ปญหาทพบ

...........................................................................................................................................................................................

Page 24: รายงานการวิจัยในชั้นเรียนวงจรและท าแบบทดสอบ ท ง 7 ช ด ผลปรากฏว าน กเร

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

9.3 แนวทางแกปญหา

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

คณะวชาชางไฟฟาและอเลกทรอนกส

ใบประเมนผล หนวยท 7 จ านวนคาบ 6 คาบ วชา อเลกทรอนกสอตสาหกรรม 1

ชอหนวย วงจรเรกตไฟเออร เรอง วงจรเรกตไฟเออร

ใบงานท 7 จ านวนคาบ 4 คาบ

ชอ- สกล .............................................. รหสประจ าตว .......................................... ระดบ ................................. ล าดบท

รายการใหคะแนน ระดบคะแนน

หมายเหต 3 2 1 0

1

1. เกณฑการประเมน คณธรรม จรยธรรม ความตรงตอเวลา

Page 25: รายงานการวิจัยในชั้นเรียนวงจรและท าแบบทดสอบ ท ง 7 ช ด ผลปรากฏว าน กเร

2 การแตงกาย

3 ความตงใจในการปฏบตงาน

4 การท างานรวมกบคนอน

1

2. เกณฑการประเมน วชาการ การเกบรกษาเครองมอ

ทกษะในการ

ปฏบตงานถกตองตามขนตอน

สงงานตามเวลาก าหนด

ความถกตองของใบงาน

การตอบค าถาม/สรปผลการทดลอง

รวมคะแนน..........................................คะแนน

ขอเสนอแนะ............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

ลงชอ.........................................ผประเมน (..............................................)

........../............/...........

10. ผลการตรวจสอบแผนการสอน

ความเหนของหวหนาคณะวชา

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

ลงชอ............................................. ..........

( นายอนช เมองกอน ) หวหนาคณะวชาไฟฟาและอเลกทรอนกส

Page 26: รายงานการวิจัยในชั้นเรียนวงจรและท าแบบทดสอบ ท ง 7 ช ด ผลปรากฏว าน กเร

รายงานการวจยในชนเรยน

เรอง : การแกปญหาการเขยนวงจรเรกตไฟเออรไมได ของนกเรยนชน

ประกาศนยบตรวชาชพปท 1 แผนกไฟฟาและชางอเลกทรอนกส โรงเรยนอตรดตถเทคโนโลย อ าเภอเมอง จงหวดอตรดตถ