¸â€¢ ¸² ¸£ ¸² ¸â€ ¸¾ ¸­ ¸‘ ¸â€ ¸¥ ¸² ¸¢ ¸  ¸² ¸â€‍ ¹â‚¬ ¸£ ¸µ ¸¢ ¸â„¢ ¸â€” ¸µ ¹†1/2561

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of  ¸â€¢ ¸² ¸£ ¸² ¸â€ ¸¾ ¸­ ¸‘ ¸â€ ¸¥ ¸² ¸¢ ¸  ¸² ¸â€‍ ¹â‚¬ ¸£ ¸µ ¸¢ ¸â„¢ ¸â€” ¸µ ¹†1/2561...

 • วันที่ รหัสวิชา ช่ือวิชา เวลาสอบ หมายเหตุ 2 ต.ค. 61 8:00 น. - 9:00 น. 2000-1201 ภาษาองักฤษในชวิีตจริง 1 AU.1101 - AU.1108 2 ต.ค. 61 8:00 น. - 9:00 น. 2000-1201 ภาษาองักฤษในชวิีตจริง 1 EP.1101 - EP.1103 2 ต.ค. 61 8:00 น. - 9:00 น. 2000-1201 ภาษาองักฤษในชวิีตจริง 1 EL.1101 - EL.1102 2 ต.ค. 61 8:00 น. - 9:00 น. 2000-1201 ภาษาองักฤษในชวิีตจริง 1 CO.1101 - CO.1103 2 ต.ค. 61 8:00 น. - 9:00 น. 2000-1201 ภาษาองักฤษในชวิีตจริง 1 AR.1101 . 2 ต.ค. 61 8:00 น. - 9:00 น. 2000-1201 ภาษาองักฤษในชวิีตจริง 1 IT.1101 - IT.1103 2 ต.ค. 61 8:00 น. - 9:00 น. 2000-1201 ภาษาองักฤษในชวิีตจริง 1 AC.1101 - AC.1103 2 ต.ค. 61 8:00 น. - 9:00 น. 2000-1201 ภาษาองักฤษในชวิีตจริง 1 MK.1101 . 2 ต.ค. 61 8:00 น. - 9:00 น. 2000-1201 ภาษาองักฤษในชวิีตจริง 1 BC.1101 . 2 ต.ค. 61 8:00 น. 9:00 น. 2000-1201 ภาษาองักฤษในชวิีตจริง 1 TI.1101 - TI.1104 2 ต.ค. 61 9:05 น. - 10:05 น. 2100-1001 เขยีนแบบเทคนิคเบื้องต้น AU.1101 - AU.1108 2 ต.ค. 61 9:05 น. - 10:05 น. 2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทักษะชวิีต EP.1101 - EP.1103 2 ต.ค. 61 9:05 น. - 10:05 น. 2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทักษะชวิีต EL.1101 - EL.1102 2 ต.ค. 61 9:05 น. - 10:05 น. 2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทักษะชวิีต IT.1101 - IT.1103 2 ต.ค. 61 9:05 น. - 10:05 น. 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน CO.1101 - CO.1103 2 ต.ค. 61 9:05 น. - 10:05 น. 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน AR.1101 . 2 ต.ค. 61 9:05 น. - 10:05 น. 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน AC.1101 - AC.1103 2 ต.ค. 61 9:05 น. - 10:05 น. 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน MK.1101 . 2 ต.ค. 61 9:05 น. - 10:05 น. 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน BC.1101 . 2 ต.ค. 61 9:05 น. 10:05 น. 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน TI.1101 - TI.1104 2 ต.ค. 61 10:10 น. - 11:10 น. 2000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐาน AU.1101 - AU.1108 2 ต.ค. 61 10:10 น. - 11:10 น. 2000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐาน CO.1101 - CO.1103 2 ต.ค. 61 10:10 น. - 11:10 น. 2000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐาน AR.1101 . 2 ต.ค. 61 10:10 น. - 11:10 น. 2000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐาน AC.1101 - AC.1103 2 ต.ค. 61 10:10 น. - 11:10 น. 2000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐาน MK.1101 . 2 ต.ค. 61 10:10 น. - 11:10 น. 2000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐาน BC.1101 . 2 ต.ค. 61 10:10 น. - 11:10 น. 2000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐาน TI.1101 - TI.1104

  เวลา ห้องเรียน

  ตารางสอบปลายภาคเรยีนที ่1/2561 ระดับ ปวช.1

  ปวช.1 หน้าที่ 1 17/9/2018

 • วันที่ รหัสวิชา ช่ือวิชา เวลาสอบ หมายเหตุเวลา ห้องเรียน

  ตารางสอบปลายภาคเรยีนที ่1/2561 ระดับ ปวช.1

  2 ต.ค. 61 10:10 น. - 11:10 น. 2000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม EP.1101 - EP.1103 2 ต.ค. 61 10:10 น. - 11:10 น. 2000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม EL.1101 - EL.1102 2 ต.ค. 61 10:10 น. 11:10 น. 2000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม IT.1101 - IT.1103 2 ต.ค. 61 11:10 น. -- 12:30 น. . . 2 ต.ค. 61 12:30 น. - 13:30 น. 2000-1601 พลศึกษาเพื่อพฒันาสุขภาพ AU.1101 - AU.1108 2 ต.ค. 61 12:30 น. - 13:30 น. 2000-1601 พลศึกษาเพื่อพฒันาสุขภาพ EP.1101 - EP.1103 2 ต.ค. 61 12:30 น. - 13:30 น. 2000-1601 พลศึกษาเพื่อพฒันาสุขภาพ AC.1101 - AC.1103 2 ต.ค. 61 12:30 น. - 13:30 น. 2000-1601 พลศึกษาเพื่อพฒันาสุขภาพ MK.1101 . 2 ต.ค. 61 12:30 น. - 13:30 น. 2000-1601 พลศึกษาเพื่อพฒันาสุขภาพ BC.1101 . 2 ต.ค. 61 12:30 น. - 13:30 น. 2000-1601 พลศึกษาเพื่อพฒันาสุขภาพ TI.1101 - TI.11014 2 ต.ค. 61 12:30 น. - 13:30 น. 2000-1607 เพศวิถศึีกษา EL.1101 - EL.1102 2 ต.ค. 61 12:30 น. - 13:30 น. 2000-1607 เพศวิถศึีกษา CO.1101 - CO.1103 2 ต.ค. 61 12:30 น. - 13:30 น. 2000-1607 เพศวิถศึีกษา AR.1101 . 2 ต.ค. 61 12:30 น. 13:30 น. 2901-2001 โปรแกรมประมวลผลค า IT.1101 - IT.1103 2 ต.ค. 61 13:35 น. - 14:35 น. 2108-2115 กฎหมายอาคาร AR.1101 . 2 ต.ค. 61 13:35 น. - 14:35 น. 2901-9003 การพมิพดี์ดแบบสัมผัสในคอมพวิเตอร์ IT.1101 - IT.1103 2 ต.ค. 61 13:35 น. - 14:35 น. 2200-1006 พมิพดี์ดไทยเบื้องต้น AC.1101 - AC.1103 2 ต.ค. 61 13:35 น. - 14:35 น. 2200-1006 พมิพดี์ดไทยเบื้องต้น MK.1101 . 2 ต.ค. 61 13:35 น. - 14:35 น. 2200-1006 พมิพดี์ดไทยเบื้องต้น BC.1101 . 2 ต.ค. 61 13:35 น. - 14:35 น. 2702-2109 ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองและของที่ระลึก TI.1101 - TI.1104

  -

  พักรบัประทานอาหาร

  ปวช.1 หน้าที่ 2 17/9/2018

 • วันที่ รหัสวิชา ช่ือวิชา เวลาสอบ หมายเหตุเวลา ห้องเรียน

  ตารางสอบปลายภาคเรยีนที ่1/2561 ระดับ ปวช.1

  4 ต.ค. 61 8:00 น. - 9:00 น. 2001-2001 คอมพวิเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชพี AU.1101 - AU.1108 4 ต.ค. 61 8:00 น. - 9:00 น. 2001-2001 คอมพวิเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชพี IT.1101 - IT.1103 4 ต.ค. 61 8:00 น. - 9:00 น. 2001-2001 คอมพวิเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชพี AC.1101 - AC.1103 4 ต.ค. 61 8:00 น. - 9:00 น. 2001-2001 คอมพวิเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชพี MK.1101 . 4 ต.ค. 61 8:00 น. - 9:00 น. 2001-2001 คอมพวิเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชพี BC.1101 . 4 ต.ค. 61 8:00 น. - 9:00 น. 2001-2001 คอมพวิเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชพี TI.1101 - TI.1104 4 ต.ค. 61 8:00 น. - 9:00 น. 2100-1005 งานเชือ่มและโลหะแผ่นเบื้องต้น EP.1101 - EP.1103 4 ต.ค. 61 8:00 น. - 9:00 น. 2100-1005 งานเชือ่มและโลหะแผ่นเบื้องต้น EL.1101 - EL.1102 4 ต.ค. 61 8:00 น. - 9:00 น. 2100-1301 เขยีนแบบเบื้องต้น CO.1101 - CO.1103 4 ต.ค. 61 8:00 น. 9:00 น. 2100-1301 เขยีนแบบเบื้องต้น AR.1101 . 4 ต.ค. 61 9:05 น. - 10:05 น. 2100-1003 งานฝึกฝีมือ 1 AU.1101 - AU.1108 4 ต.ค. 61 9:05 น. - 10:05 น. 2104-2004 เคร่ืองวัดไฟฟา้ EP.1101 - EP.1103 4 ต.ค. 61 9:05 น. - 10:05 น. 2105-2001 เขยีนแบบไฟฟา้และอเิล็กทรอนิกส์ EL.1101 - EL.1102 4 ต.ค. 61 9:05 น. - 10:05 น. 2106-1001 พื้นฐานงานไม้ CO.1101 - CO.1103 4 ต.ค. 61 9:05 น. - 10:05 น. 2100-1303 ศิลปะและภาพร่าง AR.1101 . 4 ต.ค. 61 9:05 น. - 10:05 น. 2901-2002 โปรแกรมตารางค านวณ IT.1101 - IT.1103 4 ต.ค. 61 9:05 น. - 10:05 น. 2001-1003 พลังงานและส่ิงแวดล้อม AC.1101 - AC.1103 4 ต.ค. 61 9:05 น. - 10:05 น. 2001-1003 พลังงานและส่ิงแวดล้อม MK.1101 . 4 ต.ค. 61 9:05 น. - 10:05 น. 2001-1003 พลังงานและส่ิงแวดล้อม BC.1101 . 4 ต.ค. 61 9:05 น. 10:05 น. 2001-1003 พลังงานและส่ิงแวดล้อม TI.1101 - TI.1104 4 ต.ค. 61 10:10 น. - 11:10 น. 2101-2001 งานเคร่ืองยนต์แกส๊โซลีน AU.1101 - AU.1104 4 ต.ค. 61 10:10 น. - 11:10 น. 2101-2002 งานเคร่ืองยนต์ดีเซล AU.1105 - AU.1108 4 ต.ค. 61 10:10 น. - 11:10 น. 2104-2005 การติดต้ังไฟฟา้ในอาคาร EP.1101 - EP.1103 4 ต.ค. 61 10:10 น. - 11:10

Related documents