Click here to load reader

การลงทะเบียนของบริษัท ใน ......บ ญช ประเภทธ รก จ การออก หร อ ปฏ เสธในการจดทะเบ

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of การลงทะเบียนของบริษัท ใน ......บ ญช...

 • การขึน้ทะเบียนวสิาหกจิในกจิการ การลงทุนทัว่ไป

  ข้อมูล: กระทรวงอุตสาหกรรม และ การค้า

  (กรมทะเบียน และ คุ้มครองวสิาหกจิ )

  1

 • โครงสร้างของกรมทะเบียน และ คุ้มครองวสิาหากจิ (ตามข้อตกลงเกีย่วกบัการจัดตั้งองค์กร และ การเคลือ่นไหว เลขที ่1752 / อค ลงวนัที ่19 กนัยายน 2016

  ฉบับปรับปรุงใหม่)

  อธิบดี

  รองอธิบดี

  พนกังานศนูยร์วม

  พนกังานส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

  พนกังานบริการข้ินทะเบียนวสิาหากิจ

  หอ้งการฐานขอ้มูลวสิาหากิจแห่งชาติ

  รองอธิบดี รองอธิบดี

  พนกังานคุม้ครองทะเบียนวสิาหากิจ

  2*พนกังาน หมายถึง เจ้าหน้าท่ีราชการ ช่ืงในภาษาลาวเรียกว่า รัฐกรณ์

 • ข้อมูลเบือ้งต้น1. ประเภทของการลงทุน / ระบบการจัดการ และ คุ้มครอง ผู้ประกอบการที่

  ลงทะเบียนทั่วไป2. การจดแจ้งผู้ประกอบการทีจ่ดทะเบียนในกจิกรรมการลงทุนทัว่ไป

  – บญัชีประเภทธุรกิจ– ค าขอส าหรับการจดแจง้การข้ึนทะเบียนวิสาหกิจ– การข้ึนทะเบียนวิสาหกิจ– ระบบการบริการประตูเดียว (One Stop Services)

  3. การคุ้มครอง และ การให้ข้อมูลในเชิงวสิาหากจิ– การจองช่ือวสิาหกิจ– การคุม้ครองขอ้มูลวสิาหกิจ– การใหบ้ริการขอ้มูลวสิาหกิจ

  4. การส่งเสริมในการประกอบการท าธุรกจิ– บรรยากาศธุรกิจ– การจดัอนัดบับรรยากาศธุรกิจ

  3

 • 1. ประเภทของการลงทุน1. การลงทุนทั่วไป• ส าหรับการลงทุนในทัว่ไปนั้นจะตอ้งยืน่ค าร้องท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม และ การคา้

  (ตวัอยา่งเช่น: โรงพยาบาล, ร้านอาหาร, โรงงาน, ฯลฯ)

  2. ธุรกจิที่เกีย่วข้องกบัการสัมปทานทรัพยากรธรรมชาติ• ส าหรับการลงทุนในธุรกิจในเชิงการสัมปทานนั้นจะตอ้งยืน่ค าร้องท่ีกระทรวง

  แผนการ และ การลงทุน (ตวัอยา่งเช่น: การสัมปทานท่ีดิน, การท าเหมืองแร่,การผลิตพลงังานไฟฟ้า)

  3. การลงทุนในการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ และ เขตเศรษฐกจิจ าเพาะ• ส าหรับการด าเนินการพฒันาการนั้นจะตอ้งยืน่ค าร้องท่ีกระทรวงแผนการ และ การ

  ลงทุน(ตวัอยา่งเช่น: การพฒันาเขคอุตสาหกรรม, เขตการผลิตเพ่ือการส่งออก)

  4

 • 2. การแจ้งขีน้ทะเบียนวสิาหากจิในกจิกรรมการลงทุนทั่วไป

  • กิจการทัว่ไป : แขนงการธุรกิจทัว่ไป และ กิจการท่ีอยูใ่นบนัชีการควบคุม (Negative List) และ ไม่ใช่ธุรกิจในประเภทสมัปทาน

  • ส าหรับนกัลงทุนต่างชาติ ท่ีลงทุนในธุรกิจทัว่ไปนั้น จะตอ้งมีเงินลงทุนไม่ต ่ากวา่ หนึ่งพนัล้านกบี (1,000,000,000 กบี) *ก าลงัอยู่ในช่วงปรับปรุง

  5

 • บัญชีประเภทธุรกจิ

  การออก หรือ ปฏิเสธในการจดทะเบียนธุรกินนั้นข้ึนอยูก่บัประเภทของธุรกิจดัง่ต่อไปน้ี:

  1. ประเภทธุรกจิต้องห้าม: คือธุรกิจท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตใหก่้อตั้ง และ ด าเนินธุรกิจ

  2. ประเภทธุรกจิทีส่งวนไว้ส าหรับพลเมอืงลาว: คือธุรกิจท่ีมีการสงวนไว้ส าหรับประชาชนลาวเท่านั้น และ ไม่อนุญาตใหน้กัลงทุนต่างชาติลงทุน

  3. ประเภททีม่เีงือ่นไขส าหรับนักลงทุนต่างชาติ: คือธุรกิจท่ีมีการตั้งขอ้จ ากดับางประการส าหรับนกัลงทุนต่างชาติ (เช่น: อตัราส่วนในการถือหุน้สูงสุดเป็นตน้)

  4. ประเภททีอ่ยู่ในบัญชีธุรกจิที่ควบคุม(Control List): คือธุรกิจท่ีจะตอ้งมีการตรวจสอบ และ ไดรั้บการอนุมติัโดยองคก์ร หรือ ภาคส่วน ท่ีเก่ียวขอ้งในการจดทะเบียนธุรกิจ

  6

 • ค าร้องการแจ้งจดทะเบียนวสิาหากจิ

  1. ใบเสนอขอจองช่ือวสิาหากิจ2. สัญญาการก่อตั้งบริษทั (ยกเวน้ บริษทั จ ากดั ผูเ้ด่ียว)3. ร่างค าร้องขอส าหรับการข้ินทะเบียนวสิาหากิจ4. กฎระเบียบของวิสาหากิจ หรือ ข้อบงัคบับริษัท

  5. ส าเนาบตัรประชาชน หรือ หนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต)6. ประวติัยอ่ของผูล้งทุน7. หนงัสือรับรองท่ีตั้งของส านกังานใหญ่ หรือ สาขาของวิสาหากิจ(ใบรับรองจาก

  ผูใ้หญ่บา้น)8. ค าปฎิญาณหลงัจากไดรั้บการลงทะเบียนวิสาหากิจเสร็จสิน้

  9. หนงัสือมอบอ านาจ (ในกรณีมีการมอบอ านาจใหผู้อ่ื้นท าการลงทะเบียนแทน)10. รูปภาพ (ผูอ้ านวยการ หรือ ผูจ้ดัการ)

  7

 • ค่าธรรมเนียมร่างค าร้องขอส าหรับการลงทะเบียนวิสาหากจิ

  1. วิสาหกิจส่วนบุคคล- ใบค าร้องขอจดทะเบียนกิจการส่วนบุคคล 10,000 กบี

  2. วิสาหกิจหุ้นส่วนสามัญ/วิสาหกิจหุ้นส่วนจ ากัด/บริษัทจ ากัด/บริษัทจ ากัดผู้เดยีว/บริษัทมหาชน/ บริษัทรัฐวสิาหกิจ/ บริษัทผสม– ใบเสนอขอจองช่ือวสิาหากิจ: 10,000 กบี– สัญญาการก่อตั้งบริษทั: 10,000 กบี– ใบค าร้องขอจดทะเบียนวสิาหากิจ: 40,000 กบี– กฎระเบียบของวสิาหากิจ: 70,000 กบี

  8

 • การจดทะเบียนของวสิาหกจิ

  I. ขั้นกระทรวง :กรมทะเบียน และ คุม้ครองวสิาหกิจ, กระทรวงอุตสาหกรรม และ การคา้Tel: (856) 21-412011; Fax: (856) 21-453856

  Website: WWW. ero.gov.la

  II. ขั้นจังหวดั:แขนงทะเบียน และ คุม้ครองวสิาหากิจของ แพนก อุตสาหกรรม และการคา้ของจงัหวดั,นครหลวง (เบอร์ติดต่อสามารถหาไดต้ามสมุดหนา้ค าของแต่ละปี)

  III. ขั้นอ าเภอส านกังานอตุสาหกรรม และ การค้าของอ าเภอ ในขอบเขดทัว่ประเทศ (เบอร์ติดต่อสามารถหาได้ตามสมดุหน้าค าของแตล่ะปี)

  9

 • ระบบการบริการประตูเดยีว (One Stop Services)

  ผู้ลงทุน ภาคส่วนที่เกีย่วข้องพจิารณาผลเหน็ด้วยหรือไม่เหน็ด้วยภายใน 10 วนั หรือ มากกว่า ตามที่กฎหมายก าหนด

  แขนงอุตสาหกรรมและการค้า

  หากประเภทธุรกจิไม่อยู่ในบันควบคุมกจ็ะส่งให้ภาคส่วนที่เกีย่วข้องพจิารณาหากเห็นดีการขิน้ทะเบียนไม่เกนิ 3 วนัท าการ

  หากประเภทธุรกจิไม่อยู่ในบันชีควบคุมการขิน้ทะเบียนไม่เกนิ 10 วนัท าการ

  • หลงัจากการข้ินทะเบียนวสิาหากิจเสร็จส้ินแลว้วสิาหากิจท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้ง: 1. ท าตราประทบัของวิสาหากิจ

  2. ปฎิบติัการตามขั้นตอนการด าเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งตามระเบียบกฎหมาย3. ด าเนินงานธุรกิจภายใน 90 วนั4. โอนเงินทุนเขา้มาประเทศลาวภายใน 90 วนั (ส าหรับผูล้งทุนต่างชาติ) 10

 • การคุ้มครอง และ การบริการให้ข้อมูลวสิาหกจิ• การจองช่ือวิสาหากิจ:(1) จะต้องตัง้ช่ือวิสาหากิจเป็นภาษาลาว และ ภาษาองักฤษ (ส ากหรับวิสาหกิจหุ้นสว่นและ บริษัท)(2) จะต้องตัง้ช่ือท่ีไมค่ลมุเครือ หรือ ท าให้เกิดความสบัสน เพราะคล้าย หรือ ช า้ ช่ือของวิสาหกิจอื่น หรือ เหมือนกบัช่ือของธุรกิจที่เป็นที่รู้จกัอยา่งกว้างขวาง

  (3) จะต้องตัง้ช่ือที่ไม่ขดัแย้งกบัประเพณี วฒันธรรมอนัดีงาม และความสงบเรียบร้อยทางสงัคม

  (4) จะต้องตัง้ช่ือที่ไมป่ระกอบไปด้วยช่ือของประเทศอื่น หรือ ช่ือหน่วยงานระหวา่งประเทศหรือ ช่ือของสญัลกัษณ์ทางวฒันธรรม หรือ ช่ือของปชูนียสถานของชาติ และ สถานที่ศกัด์ิสิทธ์ิของชาติ

  (5) ช่ือที่เหมือนหรือคล้ายกบัรูปแบบประเภทธรุกิจ/วิสาหากิจ

  11

 • ขั้นตอนการจองช่ือวสิาหกจิ

  จทว ขั้นกระทรวง

  จทว ขั้นจังหวัด/ นครหลวง

  จทว ขั้นอ าเภอ / เทศบาล

  ผู้เสนอห้องการฐานข้อมูลวสิา

  หากจิแห่งชาติ

  12

  *จทว - จดทะเบียนวิสาหากิจ * ห้องการฐานข้อมลูวิสาหากิจแห่งชาติ - National Enterprise Database

 • ขั้นตอนการพจิารณาช่ือวสิาหกจิ

  ห้องการฐานข้อมูลวสิาหากจิแห่งชาติ

  ออกหนงัสือรับรองช่ือ(กระทรวง)

  ออกหนงัสืออนุมติัช่ือ(จงัหวดั) แจง้การปฏิเสธ

  เอกสารเสนอจองช่ือ

  ไม่เห็นด้วยเห็นด้วย

  13

  * ห้องการฐานข้อมลูวิสาหากิจแห่งชาติ - National Enterprise Database

 • การคุ้มครองข้อมูลวสิาหกจิ

  + เอกสารส าเนาทะเบียนวิสาหากจิเป็นกระดาษ (hard copy): หนงัสือติดตามการ เขา้-ออก ของเอกสาร มีผูรั้บผดิชอบเฉพาะ มีการคุม้ครอง ดูแล ความสะอาด ความเป็นระบบ และ ระเบียบเป็นอยา่งดี มีความรับผดิชอบในการใชง้าน

  14

 • + เอกสารส าเนาทะเบียนวสิาหกจิเป็นไฟล์คอมพวิเตอร์ (Soft Copy): มีระบบโปรแกรมคุ้มครองข้อมลูการลงทะเบียนวิสาหากิจ

  มีระบบโปรแกรมคุ้มครองช่ือวิสาหากิจ

  โปรแกรมคุ้มครองฐานข้อมลูวิสาหากิจแหง่ชาติ

  15

 • การใช้ซอฟแวร์คุ้มครองข้อมูลการลงทะเบียนวิสาหกิจ

  การติดตั้งซอฟแวร์แลว้ 119+ กระทรวง 1+ จงัหวดั / เมือง 18+ อ าเภอ 100- ยงัไม่ไดติ้ดตั้ง: 46

  16

 • 17

 • แต่ละจังหวดั (02-18)

  1 1

  DatabaseCenter

  บรรดา อ.ค อ าเภอ1 2 3

  ส านกังาน อ.ค นครหลวง

  นครหลวง(01)

  บรรดา อ.ค อ าเภอ1 2 3

  ส านกังาน อ.ค จงัหวดั

  หมายเหตุ:ส านกังาน อ.ค จงัหวดัจะตอ้งท าการส่งขอ้มูลถึงส านกังาน อ.ค อ าเภอของตนเอง, จากนั้นแผนกจะตอ้งรวบรวมขอ้มูลแลว้ท าการส่งขอ้มุลไปยงักรมทะเบียน(*กระทรวงอ.ค - กระทรวงอตุสาหกรรม และ การค้า) *ในกรณีมีอินเตอร์เน็ตนั้นสามารถส่งขอ้มูลโดยตรงเลย.

  กระทวง อ.ค

  2

  3

  2

  3

  แผนภาพการส่งข้อมูลเข้าฐานข้อมูลวสิาหกจิแห่งชาติ

  18

 • กด file แลว้เลือกเอา Save As

  เลือกท่ียบ่อน fileจากั้นกดปุ่ม Save

  วธีิการบันทกึข้อมูลรายวหิาสากจิเพือ่จะถูกส่งไปยงัฐานข้อมูล

  19

 • การส่งขอ้มูลในแต่ละคร้ังนั้นจะมีอยู ่2 วธีิคือ:1. Copy ขอ้มูลเป็น file Data ลงบนแผน่CD แลว้น าส่ง*(ส่งทุกสปัดาห์)2. ส่งผา่นทาง E-mail: [email protected] *(ส่งทุกสปัดาห์)

  การส่งข้อมูลไปยงัฐานข้อมูลวสิาหกจิแห่งชาติ

  2023 March 2015

  กระทรวง อ.ค (กรมทะเบยีน)

  DatabaseCenter

  ส่งทาง E-mail หรือCopy ใส่แผน่ CD

  ส านกังานการคา้ของอ าเภอในแต่ละจงัหวดั01 02 03 04 05

  วธีิการส่งไปยงัฐานข้อมูลโดยตรง

  Internet

  20

  mailto:[email protected]

 • การส่งข้อมูลหน่วยทีเ่ปลีย่นแปลงไปยงัฐานข้อมูลวสิาหากจิแห่งชาติ(ตามมาตราเลขที่ 0756,30/09/2012)

  21

  ล าดบั รหัสกระทรวง รหัสจังหวดั รหัสอ าเภอ

  1 01-00000342 12-00000412 01B1-00000342

  2 01-00000313 16-00000342 16/01-00000342

  3 01-00000421 13-00000342 10/03-00000342

 • การสนองข้อมูลเลขรหัสวสิาหกจิให้แผนก แผนการ และ การลงทุน

  22

 • 23

  ຫ້ອງການຖານຂ ້ ມູນ ວິ ສາຫະກິດແຫ່ງຊາດ

  National Enterprise Database

 • การให้บริการข้อมูลวสิาหกจิ

  ประเภทข้อมูล: กิจจะการท่ีด าเนินธุรกิจ, ช่ือ และ สถานท่ีตั้ง,ทุนในการจดทะเบียน, สญัชาติของผูล้งทุน และ ขอ้มูลอ่ืนๆตามการเสนอ

  24

 • 25

  ขั้นตอนการให้ข้อมูลวสิาหากจิ

  ขั้นกระทรวง

  ขั้นจังหวดั

  ส านักงาน อ.ค ขั้นอ าเภอ

  ผู้เสนอ

  การประสานงาน

 • สถิติวสิาหากจิทั่วประเทศ ในแต่ละปี ตั้งแต่ 2008 - 2015

  26

  0

  20,000

  40,000

  60,000

  80,000

  100,000

  120,000

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

  7,3

  72

  7,3

  72

  46

  ,46

  9 66

  ,55

  7

  80

  ,37

  9

  93

  ,15

  8

  10

  2,5

  97

  11

  0,2

  69

  39

  ,09

  7

  20

  ,08

  8

  13

  ,82

  2 12

  ,77

  9 9,4

  39 7,6

  72

  4,3

  53

  ຈ ານວນການເພີ່ ມຂ ້ ນໃນແຕ່ລະປີ ຈ ານວນສະສົມໃນແຕ່ລະປີ

 • 0

  50,000,000,000,000

  100,000,000,000,000

  150,000,000,000,000

  200,000,000,000,000

  250,000,000,000,000

  300,000,000,000,000

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

  16,017,245,111,478

  16,017,245,111,478

  52,606,882,747,392

  119,541,858,801,804

  139,137,320,175,853

  163,194,647,365,981

  187,998,560,741,537

  212,406,579,752,637

  36,589,637,635,914

  66,934,976,054,412

  19,595,461,374,049

  24,057,327,190,128

  24,803,913,375,556

  24,408,019,011,100

  45,633,274,972,008

  ມູນຄ່າທ ນຈົດທະບຽນເພ່ີມຂ ້ ນໃນແຕ່ລະປີ ທ ນຈົດທະບຽນສະສົມໃນແຕ່ລະປີ

 • 28

  ວິ ສາຫະກິດຂອງລັດ ວິ ສາຫະກິດປະສົມ ວິ ສາຫະກິດເອກະຊົນ ວິ ສາຫະກິດລວມໝູ່ຈ ານວນ 169 335 114067 51

  ທຶ ນຈົດທະບຽນ 3,481,072,515,577 2,321,621,002,768 252,077,705,544,272 159,455,662,028

  สถิตวิสิาหากจิทัว่ประเทศ ในแต่ละประเภทของวสิาหากจิ ตั้งแต่ ปี2008 - 2015

 • สถิตวิสิาหากจิทัว่ประเทศ ในแต่ละรูปการวสิาหากจิ ตั้งแต่ ปี 2008 - 2015

  29

  0.00%

  10.00%

  20.00%

  30.00%

  40.00%

  50.00%

  60.00%

  70.00%

  80.00%

  90.00% 87.9

  5%

  0.0

  3%

  0.0

  8%

  3.3

  1% 8.4

  4%

  0.0

  1%

  0.1

  3%

  0.0

  2%

  0.0

  3%

  9.4

  3%

  0.0

  6%

  0.2

  7%

  62

  .07

  %

  23

  .25

  %

  3.6

  1%

  1.0

  6%

  0.2

  5%

  0.0

  2%

  ຈ ານວນວິ ສາຫະກິດ

  ທ ນຈົດທະບຽນ

 • 30

  ภายใน96%

  ต่างประเทศ3%

  ต่างประเทศ + ภายใน

  1% ภายใน39%

  ต่างประเทศ

  38%

  ต่างประเทศ +ภายใน

  23%

  สถิตวิสิาหากจิทัว่ประเทศในแต่ละรูปแบบการลงทุน ตั้งแต่ ปี 2008 - 2015

  จ านวน มูลค่าของทุน

 • 23 March 2015 31

  4,424

  906

  11,501

  228

  130

  3,220

  55,521

  18,737

  7,380

  962

  572

  323

  902

  1,885

  101

  1,043

  646

  1,001

  4,690

  257

  193

  A

  B

  C

  D

  E

  F

  G

  H

  I

  J

  K

  L

  M

  N

  O

  P

  Q

  R

  S

  T

  U

  0 50,000,000,000,000 100,000,000,000,000

  A

  B

  C

  D

  E

  F

  G

  H

  I

  J

  K

  L

  M

  N

  O

  P

  Q

  R

  S

  T

  U

  จ านวน:1. การคา้แบบขายส่ง - ปลีก2. การขนส่ง3. อุตสาหกรรมปรุงแต่ง

  ตามมูลค่าของทุน:1. ก่อสร้าง2. หมืองแร่3. อุตสาหกรรมปรุงแต่ง

  สถิติวสิาหากจิทัว่ประเทศในแต่ละแขนงการ ตั้งแต่ ปี 2008 - 2015

 • 0

  200

  400

  600

  800

  1,000

  1,200

  1,400

  1,600

  0

  10,000

  20,000

  30,000

  40,000

  50,000

  60,000

  70,000

  สถิติวสิาหากจิทัว่ประเทศแยกตามประเทศทีม่าลงทุน ตั้งแต่ ปี 2008 - 2015

  จ านวน มูลค่าทุน

  32

 • ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

  ຜ້ົງສາລີ

  ຫຼວງນ ້ າທາ

  ອຸດົມໄຊ

  ບ ່ ແກ້ວ

  ຫຼວງພະບາງ

  ຫົວພັນ

  ໄຊຍະບູລີ

  ຊຽງຂວາງ

  ວຽງຈັນ

  ບ ລິ ຄ າໄຊ

  ຄ າມ່ວນ

  ສະຫວັນນະເຂດ

  ສາລະວັນ

  ເຊກອງ

  ຈ າປາສັກ

  ອັດຕະປ

  ໄຊສົມບູນ

  31.03

  1.28

  1.93

  3.57

  3.14

  9.98

  3.65

  5.53

  4.66

  7.82

  3.21

  3.47

  6.31

  3.46

  1.02

  8.88

  0.96

  0.11

  77.14

  0.20

  0.54

  0.75

  0.54

  2.30

  0.55

  1.14

  1.98

  2.76

  1.87

  1.21

  2.87

  0.45

  0.30

  4.60

  0.74

  0.07

  ເປີ ເຊັນຕາມທ ນຈົດທະບຽນ ເປີ ເຊັນຕາມຈ ານວນວິ ສາຫະກິດ

  สถิตวิสิาหากจิทั่วประเทศในแต่ละจงัหวดั ตั้งแต่ ปี 2008 - 2015

  33

 • 4. การส่งเสริมในการประกอบการท าธุรกจิ• บรรยากาศธุรกจิ (วงจรธุรกจิ)

  ระยะการก่อตั้ง(เกดิ)

  - การเร่ิมต้นกจิการ- การจ้างงานพนักงาน (โดยไม่มผ่ีานประเมนิผล)- การขอนุญาตก่อสร้าง- การติดตั้งไฟฟ้า- การจดทะเบยีนอสังหาริมทรัพย์/ทรัพสิน

  ระยะการด าเนิน(ตั้งอยู่)

  -การเสียภาษอีากร-การค้าระหว่างชายแดน-การเข้าถึงสินเช่ือ-การปกป้องผู้ลงทุน

  การสลายตวั / ล้มละลาย(ดบั)

  -การบังคบัใช้สัญญา-การแก้ไขปัญหาหนีสิ้นท่วมตัว (ล้มละลาย)

  (ข้อมลูจาก World Bank 2016)

 • การเร่ิมต้นประกอบธุรกจิล าดบั 153/189 (-8)ล าดบั ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าธรรมเนียม

  1 การจองช่ือวสิาหากจิ และ การขิน้ทะเบยีนวสิาหากิจ(หจท) 14 วนั 390,000 กบี

  2 การจดทะเบยีนกฎระเบยีบขององค์กร/บริษัท/วสิาหากจิ 5-10 วนั ไม่มค่ีาใช้จ่าย

  3 เสนอขอเลขประจ าตัวผู้เสียภาษอีากร 14 วนั ขิน้กบัขั้นตอนความละเอยีด

  4 เสนอขออนุญาตเนือ้หาป้าย และ ตัดตั้งช่ือขององค์กร/บริษัท/วสิาหากจิ

  5-14 วนั 10,000 กบี

  5 ท าตราประทบั 45 วนั ขิน้กับขัน้ตอนความละเอียด

  6 จดทะเบยีนประกันสังคมให้แก่คนงานผู้ใช้แรงงาน(กรรมกร)

  7 วนั ไม่มค่ีาใช้จ่าย

 • การจัดอนัดับความสะดวกในการประกอบธุรกจิ (134) / +5

  1. การเร่ิมประกอบการท าธุรกิจ ล าดบั 153/189 (-8)2. การขออนุญาตก่อสร้าง ล าดบั 42/198 (-1)3. การเขา้ถึงแหล่งไฟฟ้า ล าดบั 158/189 (0)4. การจดทะเบียนอสงัหาริมทรัพย/์ทรัพสิน ล าดบั 66/189 (-1)5. การเขา้ถึงแหล่งเงินทุน ล าดบั 70/189 (+58)6. การปกป้องนกัลงทุน/ส่วนนอ้ย ล าดบั 178/189 (-1)7. การเสียภาษีอากร ล าดบั 127/189 (0)8. การคา้ระหวา่งชายแดน ล าดบั 108/189 (0)9. การบงัคบัใชส้ญัญา ล าดบั 92/189 (0)10. การแกไ้ขสภาพหน้ีท่วมตวั/ลม้ละลาย ล าดบั 189/189 (0)

  (ข้อมลูจาก World Bank 2016)

 • End.-