of 12 /12
ภาษาไทย / Taílenska ข้ อเท็จจริงเกี ่ยวกับ เอช ไอ วี และเอดส์

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ เอช ไอ วี และเอดส์ · ยาคุมกำเนิดและห่วงคุมกำเนิดนั้น

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ เอช ไอ วี...

Page 1: ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ เอช ไอ วี และเอดส์ · ยาคุมกำเนิดและห่วงคุมกำเนิดนั้น

ภาษาไทย / Taílenska

ขอเทจจรงเกยวกบ เอช ไอ ว และเอดส

Page 2: ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ เอช ไอ วี และเอดส์ · ยาคุมกำเนิดและห่วงคุมกำเนิดนั้น

เอดส คออะไร

*คำอธบายความหมายอยดานหลงของเอกสารฉบบน

เอดสนนเปนโรคทรายแรง ซงไดเรมระบาดไปทวโลก นบตงแตปลายทศวรรษทสบเกา เอดสเกดขนจากเชอไวรส เอช ไอ ว ซงจะแพรเชอจากบคคลหนง ไปถงอกคนหนงในสถานการณเฉพาะ

เชอเอช ไอ ว (HIV) (เปนคำยอมาจากคำวา Human Immunodeficiency Virus)นน จะตดตอทางนำกาม, นำเมอกภายในชองคลอดและทางเลอด ซงเชอนจะทำใหระบบภมคมกนโรค*(Ónæmiskerfi) ภายในรางกายของมนษยเกดการบกพรอง ผทตดเชอเอช ไอ ว จะไมปรากฏอาการปวยในปแรกของการตดเชอ แตเชอไวรสน จะคอยๆทำลายภมตานทานของรางกายทละนอย

ผทตดเชอเอช ไอ ว จะมเชอไวรสอยในรางกายตลอดไป และสามารถเปนผนำเชอน ไปตดใหกบผอนไดไปตลอดชวต

ในการตดเชอขนรายแรงทสด จะเรยกวาโรคเอดส หรอในภาษาองกฤษวา AIDS (AIDS เปนคำยอมาจากคำวา Acquired Immunodeficiency Syndrome) อาการของโรคของผทตดเชอเอดส จะปรากฏใหเหนกตอเมอ รางกายของผตดเชอ มภมคมกนเกดการบกพรอง ผทตดเชอเอช ไอ ว จะกลายเปนโรคเอดสได เมอระดบภมคมกนของรางกายลดลงไป จนกระทงภมคมกนของรางกาย ไมสามารถทำลายวตถตดตอ*(Sýklar) จำพวกเชอโรคตางๆได ผทตดเชอเอช ไอ ว จะกลายเปนโรคเอดสได หากผปวยไมไดรบการรกษาดวยยา ตามปรกตจะใชเวลาตงแต 8 - 10 ป ในการเพาะเชออยภายในรางกายของมนษย จนกลายเปนโรคเอดสได ซงกขนอยกบความแตกตางของแตละคนอกดวยวา ผตดเชอไดรบการดแลรกษาเยยวยาหรอไม ซงหากไดรบการรกษา ผปวยกอาจยดเวลาการเปลยนแปลงเปนโรคเอดสนานออกไปได

เอช ไอ ว คออะไร

Page 3: ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ เอช ไอ วี และเอดส์ · ยาคุมกำเนิดและห่วงคุมกำเนิดนั้น

เอช ไอ ว ตดตอไดอยางไร

เอช ไอ ว จะตดตอ:1. โดยการรวมเพศโดยไมไดทำการปองกน ระหวางชายและหญง หรอชายกบชายดวยกน ไมวาหญงหรอชายหรอใครกตาม มสทธทจะตดเชอเอช ไอ วนได หากวาไดมเพศสมพนธกบบคคลทตดเชอ การตดเชอนนจะตดโดย การตดตอโดยตรงกบเชอไวรส ซงมอยในเลอด หรอนำกามของชาย หรอนำเมอกภายในชองคลอดเชอเอช ไอ วนน สามารถทจะถายทอดจากผชายใหแกผหญง และในกรณเดยวกน อาจถายทอดจากผหญงใหแกผชาย และจากผชายไปสผชายไดดวยเชนกน และจะตดตอกนงายยงขนหากวา ฝายใดฝายหนงหรอทงสองฝาย มโรคตดตอดวยการรวมสมพนธทางเพศชนดอนๆอย นอกจากนน การมสมพนธทางเพศดวยการสมผส ซงหมายถง การสมผสระหวางอวยวะเพศ และปาก/ลน กสามารถทจะถายทอดเชอโรคไดดวยเชนกน โดยเฉพาะอยางยง หากมรอยถลอก หรอมแผลในปาก หรอทอวยวะเพศ กจะมโอกาสตดเชอไดสง2. โดยการใชหลอดหรอเขมฉดยา ทตดเชอเอช ไอ วอย3. โดยการถายเลอด ถาหากวามเชอเอช ไอ วอยในเลอดนนๆ4. ระหวางมารดาไปถงบตรในชวงตงครรภ, ในชวงคลอด หรอในชวงการใหนมแกบตร

Page 4: ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ เอช ไอ วี และเอดส์ · ยาคุมกำเนิดและห่วงคุมกำเนิดนั้น
Page 5: ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ เอช ไอ วี และเอดส์ · ยาคุมกำเนิดและห่วงคุมกำเนิดนั้น

ในการพบปะสงสรรคทวๆไปทางผวหนงทไมแตกหรอมแผลทางอากาศและนำทางแมลงกดหรอตอยทางอาหารและเครองดม ทางแกวนำ, จานชาม หรอภาชนะอนๆทจดอยในประเภทเดยวกนโดยผานทางผาปทนอน, ผาเชดตว หรอสงอนๆทจดอยในประเภทเดยวกนโดยผานทางทนงบนโถสวม หรออางอาบนำโดยการจบโดยการจามหรอไอทางเหงอทางนำมกและนำตาทางการจบมอ

ทประเทศไอซแลนดนไมตองกลววา จะมอนตรายจากการตดเชอเอช ไอ ว จากโรงพยาบาล, จากการรกษาพยาบาลหรอตามคลนคแพทย หรอสถานพยาบาล ทกแหง ไมวาจะทางการบรจาคหรอรบบรจาคเลอด เพราะจะมการตรวจสอบหาเชอ เอช ไอ ว จากการรบบรจาคเลอดอยางละเอยด และจะทำการฆาเชอกอน

เอช ไอ ว จะไมตดตอ

จะทำการหลกเลยงการตดตอไดอยางไรวสดทสามารถปองกนการตดเชอเอช ไอ วนน ไดแกถงยางอนามย ซงถงยางอนามยยงจะชวย ปองกนโรคทตดตอโดยทางมเพศสมพนธอกดวย ไดแก โรคงสวด(สงคง), เรมทอวยวะสบพนธ, โรคคลามเดย และโกโนเรย(โรคหนองใน) และยงชวยปองกน การตงครรภอกดวย หากมเพศสมพนธโดยใชปาก กควรทจะ ใสถงยางอนามยดวยเชนกน และควรปฏบตตามคำแนะนำ ในการใชถงยางอยางเครงครด

ยาคมกำเนดและหวงคมกำเนดนน ใชเพอการปองกนการตงครรภ เพยงเทานน ไมสามารถปองกนโรคทตดตอทางเพศสมพนธได

ผทเสพยาเสพตดดวยการใชเขมฉดยานน ไมควรใชหลอดหรอเขมฉดยารวมกบผอน

การรกษาดวยยาสำหรบหญงตงครรภ ทตดเชอเอช ไอ วนน จะชวยใหบตรมโอกาสทจะตดเชอเอช ไอ ว ในขณะอยในครรภมารดา หรอในตอนคลอดนอยลงอยางมาก ดงนน จงจำเปนอยางยง ทมารดาจะตองมารบการรกษาเยยวยาอยางสมำเสมอ

Page 6: ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ เอช ไอ วี และเอดส์ · ยาคุมกำเนิดและห่วงคุมกำเนิดนั้น

ปจจบนยงไมมวคซนชนดใด ชวยปองกนการตดตอเชอเอช ไอ ว และยงไมมยาชนดใด ทสามารถกำจดเชอไวรสชนดน ใหออกไปจากรางกายได ดงนนจงยงไมสามารถ ทจะรกษาโรคนใหหายขาดไดแตยงมยาทสามารถหยดระงบการพฒนาตว ของเชอไวรสในเลอดไดเพยงเทานน และยายงจะชวยกระตนใหรางกาย สรางระบบภมตานทานภายในรางกายขน เพอเปนการตอตานการตดเชอ*(Sýking) เอช ไอ ว หรอเชอโรค ใหลดนอยลง และยงชวยลดภาวะการตดเชอ ชวยยดชวตใหยาวนานขน และเพมเตมคณภาพชวตใหกบผปวย ผทตดเชอเอช ไอ วนน เกดจากสาเหตของระบบภมคมกนของรางกายลดลง จนไมสามารถตอตานเชอโรคตางๆได ดงนนจงจำเปนอยางยง ทจะตองใชยาเขามาชวยเหลอสงทสำคญคอ ควรทจะทำการตรวจสอบเชอเอช ไอ ว เสยแตเนนๆ เพราะจะทำใหงายในการรกษา การใชยานน จะตองอยในความดแล ของแพทยอยางเครงครด ผปวยทตดเชอเอช ไอ วนน จะอยในความดแลอยางพเศษจากนกแนะแนว และแพทยผเชยวชาญ, จะไดรบการตรวจเชคอยางสมำเสมอ และไดรบยาตอตานเชอเอช ไอ ว โดยผปวยไมตองเสยคาใชจายแตอยางใดแมวาในปจบนน เรามยาทชวยตอตานเชอเอช ไอ วแลวกตาม ผปวยทตดเชอกไดเสยชวตลงไปไมนอย ผปวยบางคนไมสามารถทนตอวธการรกษาหรอยาได หรอบางทภายในรางกายของผปวยบางคน เชอไดกอตว และสรางเกราะปองกนขนอยางแขงแรง จนยาไมสามารถทจะแทรกซม เขาไปกระตนใหรางกายสรางภมคมกนขนได ผปวยจะไดรบการรกษาดวยยาไปตลอดชวต และมอปสรรคมากมายในหลายๆดาน และคาใชจายในการดแลรกษาผปวยนกสงมากสำหรบสงคม ฉะนนสงทสำคญทสดคอ ควรทำการปองกนไวกอน เพอความปลอดภย นอกเหนอไปจากการใชยาแลว การใชชวตหรอความเปนอยของผทตดเชอเอช ไอ วนน ยงมผลกระทบตอโรคน ดวยเชนกน ดงนนสงทสำคญของผตดเชอเอช ไอ ว คอจะตองดแลเอาใจใสตวเอง และปฏบตตามทแพทยแนะนำอยางเครงครด หากผตดเชอใหความรวมมอเปนอยางดในการรกษา กจะทำใหผตดเชอ สามารถทจะมชวตอยอยางสขสบาย ตอไปไดหลายป

การรกษา

*คำอธบายความหมายอยดานหลงของเอกสารฉบบน

Page 7: ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ เอช ไอ วี และเอดส์ · ยาคุมกำเนิดและห่วงคุมกำเนิดนั้น

เมอเกดตดเชอเอช ไอ ว รางกายกจะสรางวตถตอตาน*(mótefni)เชอไวรสขน แตวตถตอตานหรอทำลายน ไมสามารถทจะทำลายเชอไวรสใหออกไปจากรางกายได แตวตถตอตานนเอง ททำใหทราบวา รางกายตดเชอหรอไม โดยสามารถตรวจวดหาวตถตอตานได หลงจากทตดเชอนตงแต 3 ถง 6 อาทตยขนไป ในการวดระดบของวตถตอตานน ทำไดดวยการตรวจเลอดจากแขน และจะใชเวลาในการตรวจสอบประมาณหนงอาทตย ถาหากผลการตรวจออกมาวา เลอดตดเชอเอช ไอ ว กจะตองทำการตรวจเลอดอกครง เพอเปนการยนยนบคคลทกคนมอสระทจะขอรบการตรวจเลอด เพอวดระดบของวตถตอตานเอช ไอ วได ซงหมายความวา จะไมมการบงคบใหตรวจเลอด และทกคนทไดรบการตรวจเลอดนน กจะตองทราบขอมลเกยวกบการตรวจเลอดวา ตรวจเลอดเพอเหตผลอะไร สำหรบผตงครรถ กจะไดรบขอเสนอในตอนไปฝากครรภวา มความประสงคจะตรวจเลอดหาเชอเอช ไอ วหรอไม ในกรณของการยนคำรอง ขอใบอนญาตเขาประเทศ หรอเขามา อาศยอยทประเทศไอซแลนดนน ไมมกฏเกณฑบงคบใหผขออนญาต ตองทำการตรวจหาเชอเอช ไอ วในใบคำรองแตอยางไร ทกคนทคดวา อาจจะตดเชอเอช ไอ ว อนเนองมาจากกรณใดๆกตาม กสามารถทจะขอตรวจเลอดได โดยไมตองเสยคาใชจายใดๆทงสน ซงสามารถทจะขอตรวจไดจากแพทยทกทาน แพทยจะเกบขอมล และผลการตรวจสอบ เกยวกบการตรวจหาเชอเอช ไอ ว ของทาน ไวเปนความลบ

การตรวจหาเชอเอช ไอ ว

ทานสามารถทจะขอตรวจหาเชอไดตามสถานทดงตอไปน:• ตามสถานพยาบาลทกแหงทวประเทศ (Heilsugæslustöðvar landsins)• สถาบนโรคผวหนง- และโรคตดตอทางเพศสมพนธ (Húð- og kynsjúkdómadeild) โรงพยาบาล Landspítali- háskólasjúkrahús (LSH) ทตง Þverholt 18, 105 Reykjavík หมายเลขโทรศพท 543 6050 (จะตองโทรจองเวลากอน)• แผนกคนไขนอก กองควบคมโรคตดตอ LSH (Göngudeild smitsjúkdóma LSH) ทตง Fossvogi, 108 Reykjavík หมายเลขโทรศพท 543 2040 (จะตองโทรจองเวลากอน)• สถาบนวจย LSH (Rannsóknastofa LSH) ทตง Fossvogi, หมายเลขโทรศพท 543 5600 สามารถตดตอขอทำการตรวจได ดวยการโทรจองเวลา ตงแตจนทรถงศกร เวลา 8:00 – 18:00 น.

*คำอธบายความหมายอยดานหลงของเอกสารฉบบน

Page 8: ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ เอช ไอ วี และเอดส์ · ยาคุมกำเนิดและห่วงคุมกำเนิดนั้น

เมอตรวจรางกายแลว ไมพบวตถตอตาน หมายความวาผลเปนลบ หรอไมตดเชอเอช ไอ วนนเอง แตถาหากวารางกายเกดตดเชอเอช ไอ ว ภายในอาทตยททำการตรวจ กจะตรวจไมพบวตถตอตานในเลอดแตอยางไร ดงนน ถาจะใหเปนการมนใจ จงควรทจะทำการตรวจเลอดซำอกครง หลงจาก 3 – 4 เดอน ควรคำนงไววาถงแมรางกาย จะยงไมทนไดสรางวตถตอตานขนมา หลงจากเรมตดเชอใหมๆ ในระยะเวลาทรางกายยงไมไดสรางวตถตอตานน ทานกสามารถทจะนำเชอน ไปตดใหกบผอนไดเชนกน การทผลตรวจสอบออกมาเปนลบนน ไมไดประกนวา ทานจะไมตดเชอในอนาคฅ ดงนน เพอความปลอดภยของทาน สมควรปองกนโดยใชถงยางอนามย และไมใชหลอดหรอเขมฉดยารวมกบผอน

เมอผลการตรวจเอช ไอ วเปนลบ (หรอไมตดเชอ)

หากตรวจพบวตถตอตานในรางกายของทาน หมายความวาทานตดเชอเอช ไอ ว ดงนนถงแมวา รางกายของทานไดทำการสรางวตถตอตานขนมาแลว แตไมไดหมายความวา วตถตอตานน จะไปทำลายเชอไวรสนได และทานยงสามารถทจะนำเชอน ไปตดใหกบผอนไดดวยเชนกนเมอไดทำการตรวจวดหาวตถตอตาน และมผลเปนบวก ผตดเชอกจะถกสงตวไปยง แพทยผเชยวชาญเกยวกบโรคตดตอ ซงแพทยสามารถทจะ ตอบคำถามทของใจตางๆ และใหคำแนะนำวา ผตดเชอเอช ไอ ว จะตองปฏบตตว ในการดำเนนชวตประจำวนอยางไร ผตดเชอฯจะไดรบคำแนะนำ, ความชวยเหลอ และขอมลตางๆจากนกสงคมสงเคราะห ผททราบวาเกดตดเชอเอช ไอ ว สวนใหญยงสามารถทจะทำงานหรอเรยนหนงสอไดตามปรกตเหมอนเดม แตอาจจะตองทำการเปลยนแปลง วธการดำเนนชวตประจำวนทจำเปนบางสวน สงแรกคอ จะตองคอยระมดระวง ทจะไมนำเชอไปตดใหกบผอน สงตอไปไดแก ผตดเชอฯจะตองหมนไปตดตอกบสถาบนอนามย ไปพบแพทยเปนประจำไมขาด และควรทจะปฏบตตามคำแนะนำของแพทย และใหความรวมมออยางเครงครด

เมอผลการตรวจเอช ไอ วเปนบวก (หรอตดเชอ)

Page 9: ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ เอช ไอ วี และเอดส์ · ยาคุมกำเนิดและห่วงคุมกำเนิดนั้น

เมอผลการตรวจเอช ไอ วเปนลบ (หรอไมตดเชอ)

Page 10: ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ เอช ไอ วี และเอดส์ · ยาคุมกำเนิดและห่วงคุมกำเนิดนั้น

ผลอนเกดจากการแพรระบาดของเชอเอดส

ความคดทเปนอคตนน ไมไดชวยปองกนหรอสรางสรรค

ทประเทศไอซแลนดเมอตนป 2003 น ทประเทศไอซแลนด ไดตรวจพบผทตดเชอเอช ไอ วจำนวน 161 คน นบจากในชวง 20 ปทผานมาของการเรมแพรระบาดของโรค ประชากรทตดเชอเอช ไอ ว มจำนวน 53 คน และทตองเสยชวตลง อนเนองมาจากเอดสนน มจำนวน 36 คน จำนวนผทตดเชอไดเพมจำนวนสงขนในชวงป 1993 แตในป 1996 จำนวนผตดเชอ และเสยชวตไดลดจำนวนลง ซงหมายความวา ยาทใชรกษาโรคน มผลในการยบหยง หรอทำใหโรคทเราลงได

ในปทผานๆมาน ผทตดเชอสวนใหญนน จะเปนคหญงชายปรกตรรมดา ซงแตกตางไปจากอดตทผานมา นบตงแตเรมเกดการแพรระบาดของโรค ซงผทตดเชอในอดตนน มกจะเปนกลมรกรวมเพศทเปนชาย และจะตดโรคจากการมเพศสมพนธระหวางกน

ผทตดเชอเอช ไอ วสวนใหญนน จะอยในวยระหวาง 25 – 29 ป และผปวยทกลายเปนโรคเอดส สวนใหญจะอยในระหวางอาย 35 – 39 ป

ทวโลก ถาจะกลาวถงภายในโลกน เชอเอช ไอ ว และเอดสนน นบเปนปญหาทใหญ ของชาวโลก หากเทยบกบในประเทศของเรา และในชวงเวลายสบปทผานมาน ประชากรของโลก ทตดเชอเอช ไอ วนน มจำนวนมากกวา 60 ลานคน แตในชวงตนป 2003 จำนวนประชากร 42 ลานคนทเปนทงเพศชาย, เพศหญง และเดกทตดเชอเอช ไอ ว หรอเอดส ซงยงมชวตอย และมประชากรจำนวนมากกวา 20 ลานคนทตองเสยชวตไป เพราะสาเหตมาจาก การตดเชอเอช ไอ ว หรอเอดส และจะกลาวไดวาในขณะน ประชากรของโลก จำนวน 1.2% ทมอายตงแต 15 ปขนไป ตดเชอเอช ไอ ว และเอดส แตวามเพยง 10 – 20% ของประชากรของโลกเทานน ททราบวาตนเองตดเชอเอช ไอ ว

ในชวงป 2002 ประชากรของโลกจำนวน 5 ลานคนทตดเชอ และมประมาณ 3 ลานคน ทตองเสยชวตลง และในปนระดบการเสยชวตของประชากร ทตองเสยชวตเพราะตดเชอฯน มจำนวนมากทสดเทาทเคยม ในบางเขตของโลกนน จะเปนสงปรกตธรรมดา ทประชากรตองเสยชวตลงเพราะตดเชอเอดส และในบางประเทศ ระดบการเสยชวตของประชากร อนเนองมาจากการตดเชอฯ กมจำนวนเพมขนอยางมาก จนทำใหคาเฉลยในการมอายยนของประชากร ลดลงไปถง 10 ป หรอประมาณนน

ประมาณ 70% ของผใหญและเดกของโลก ซงมถนฐานอยแถบอาฟรกา ทตดเชอเอช ไอ ว และในแถบทมการตดเชออยางสงสดไดแก เขตเอเซยตอนใต และ แถบรสเซย

โรคเอดสนน ไมเพยงแตเปนปญหาดานสาธารณสขของโลกเพยงเทานน โรคนยงเปนตวสรางปญหาสำคญใหกบสงคม และทำใหเศรษฐกจลาหลงหรอหยดอยกบท, เกดผลกระทบ ทมตอสงคม และการพฒนาประเทศในดานตางๆอยางมาก เพราะวา ผทตดเชอเอช ไอ ว นน สวนใหญจะเปนเยาวชน ทเปนแรงงานของชาต ซงหมายถงโลกจะตองสญเสยทรพยากรบคคล ทจะเปนอนาคตของชาตลงไป และยงสญเสยทางดานเศรษฐกจอกดวยสงเหลานกจะทำใหเกดความขดสนขน และกจะแพรกระจายไปทวทกมมโลก

Page 11: ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ เอช ไอ วี และเอดส์ · ยาคุมกำเนิดและห่วงคุมกำเนิดนั้น

วตถตอตานเชอโรค (Mótefni)วตถซงรางกายสรางหรอผลตขนมา เพอมาทำลายวตถตดตอหรอเชอโรค ทเขามาในรางกาย โดยรางกายจะสรางวตถตอตานเชอโรคขนมาทกครง เมอรางกายเกดตดเชอตางๆนานาชนด ดงเชนรางกายจะสรางวตถตอตานของตวเองสำหรบเอช ไอ วระบบภมคมกนโรค (Ónæmiskerfi)ภมตานทานของรางกาย ททำปฏกรยาตอตานกบเชอแบคทเรย, เชอไวรสและเชอรา ภมคมกนของรางกาย จะคอยปองกนการตดเชอจากวตถตดตอตางๆทเราสมผสการตดเชอ (Sýking) โรคซงเกดขนจากการตดเชอตางๆวตถตดตอหรอเชอโรค (Sýklar)ไดแกเชอแบคทเรย, เชอไวรสและเชอรา ซงเชอเหลาน จะเปนตวนำ ทำใหเกดโรค โดยผานเขามาทางรางกาย ทางอากาศทเราหายใจเขาไป, ทางอาหารและนำ และทางการมเพศสมพนธ หรอทางเลอด

ความหมายของคำ

ทประเทศไอซแลนดเมอตนป 2003 น ทประเทศไอซแลนด ไดตรวจพบผทตดเชอเอช ไอ วจำนวน 161 คน นบจากในชวง 20 ปทผานมาของการเรมแพรระบาดของโรค ประชากรทตดเชอเอช ไอ ว มจำนวน 53 คน และทตองเสยชวตลง อนเนองมาจากเอดสนน มจำนวน 36 คน จำนวนผทตดเชอไดเพมจำนวนสงขนในชวงป 1993 แตในป 1996 จำนวนผตดเชอ และเสยชวตไดลดจำนวนลง ซงหมายความวา ยาทใชรกษาโรคน มผลในการยบหยง หรอทำใหโรคทเราลงได

ในปทผานๆมาน ผทตดเชอสวนใหญนน จะเปนคหญงชายปรกตรรมดา ซงแตกตางไปจากอดตทผานมา นบตงแตเรมเกดการแพรระบาดของโรค ซงผทตดเชอในอดตนน มกจะเปนกลมรกรวมเพศทเปนชาย และจะตดโรคจากการมเพศสมพนธระหวางกน

ผทตดเชอเอช ไอ วสวนใหญนน จะอยในวยระหวาง 25 – 29 ป และผปวยทกลายเปนโรคเอดส สวนใหญจะอยในระหวางอาย 35 – 39 ป

ทวโลก ถาจะกลาวถงภายในโลกน เชอเอช ไอ ว และเอดสนน นบเปนปญหาทใหญ ของชาวโลก หากเทยบกบในประเทศของเรา และในชวงเวลายสบปทผานมาน ประชากรของโลก ทตดเชอเอช ไอ วนน มจำนวนมากกวา 60 ลานคน แตในชวงตนป 2003 จำนวนประชากร 42 ลานคนทเปนทงเพศชาย, เพศหญง และเดกทตดเชอเอช ไอ ว หรอเอดส ซงยงมชวตอย และมประชากรจำนวนมากกวา 20 ลานคนทตองเสยชวตไป เพราะสาเหตมาจาก การตดเชอเอช ไอ ว หรอเอดส และจะกลาวไดวาในขณะน ประชากรของโลก จำนวน 1.2% ทมอายตงแต 15 ปขนไป ตดเชอเอช ไอ ว และเอดส แตวามเพยง 10 – 20% ของประชากรของโลกเทานน ททราบวาตนเองตดเชอเอช ไอ ว

ในชวงป 2002 ประชากรของโลกจำนวน 5 ลานคนทตดเชอ และมประมาณ 3 ลานคน ทตองเสยชวตลง และในปนระดบการเสยชวตของประชากร ทตองเสยชวตเพราะตดเชอฯน มจำนวนมากทสดเทาทเคยม ในบางเขตของโลกนน จะเปนสงปรกตธรรมดา ทประชากรตองเสยชวตลงเพราะตดเชอเอดส และในบางประเทศ ระดบการเสยชวตของประชากร อนเนองมาจากการตดเชอฯ กมจำนวนเพมขนอยางมาก จนทำใหคาเฉลยในการมอายยนของประชากร ลดลงไปถง 10 ป หรอประมาณนน

ประมาณ 70% ของผใหญและเดกของโลก ซงมถนฐานอยแถบอาฟรกา ทตดเชอเอช ไอ ว และในแถบทมการตดเชออยางสงสดไดแก เขตเอเซยตอนใต และ แถบรสเซย

โรคเอดสนน ไมเพยงแตเปนปญหาดานสาธารณสขของโลกเพยงเทานน โรคนยงเปนตวสรางปญหาสำคญใหกบสงคม และทำใหเศรษฐกจลาหลงหรอหยดอยกบท, เกดผลกระทบ ทมตอสงคม และการพฒนาประเทศในดานตางๆอยางมาก เพราะวา ผทตดเชอเอช ไอ ว นน สวนใหญจะเปนเยาวชน ทเปนแรงงานของชาต ซงหมายถงโลกจะตองสญเสยทรพยากรบคคล ทจะเปนอนาคตของชาตลงไป และยงสญเสยทางดานเศรษฐกจอกดวยสงเหลานกจะทำใหเกดความขดสนขน และกจะแพรกระจายไปทวทกมมโลก

Page 12: ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ เอช ไอ วี และเอดส์ · ยาคุมกำเนิดและห่วงคุมกำเนิดนั้น

เวบไซต:www.aids.is www.folkehelsa.no www.cdc.gov/hivwww.unaids.orgwww.who.int

กรมการแพทย (Landlæknisembættið)ศนยปองกนโรค(Sóttvarnalæknir)Austurströnd 5 170 Seltjarnarnesหมายเลขโทรศพท: 510 1900แฟกส: 510 1920โฮมเพจ: www.landlaeknir.is

ÍSLEN

SKA

AUGL

†SIN

GAST

OFAN

/SIA.

IS LA

N 22

651

12/

2003

PRE

NTUN

: PRI

SMA

PREN

TCO

MYN

DIR

FRÁ

NORD

IC P

HOTO

S