Click here to load reader

บันทึกการเดินเรือ - Jakobstad ... บ นท กการเด นเร อ ค ม อปฏ บ ต ส ำหร บเร อ • เร อ

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of บันทึกการเดินเรือ - Jakobstad ... บ นท กการเด...

 • บันทกึการเดนิเรือ

  คูมื่อปฏิบตัิส ำหรับเรือ

  • เรือ (BÅTEN) เป็นแผนการเรียนรู้ส าหรับเดก็ ตำมหลกัสตูรเดก็ ทกุคนในชัน้อนบุำลจะต้องมีแผนกำรเรียนรู้ของตนเองซึง่จะเป็นพืน้ฐำน

  ส ำหรับกำรเรียนรู้ของเดก็ในกำรวำงแผนกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและ

  มำตรกำรสนบัสนนุส ำหรับเดก็ชัน้อนบุำล

  • ข้อมลูเก่ียวกบัเรือจะได้รับในกำรประชมุครัง้แรกภำคเรียนฤดใูบไม้ร่วง โดย

  จะสง่สมดุเรือไปท่ีบ้ำน

  • ผู้ปกครองและเดก็กรอกข้อมลูสมดุเรือด้วยกนั โดยจะน ำมมุมอง ควำมคิดเห็นและควำมปรำรถนำของทัง้ผู้ปกครองและเดก็

  มำพิจำรณำ เดก็ระบำยสีใบเรือที่ระบทุกัษะตำ่ง ๆ ท่ีเดก็สำมำรถท ำได้ หำกเป็นทกัษะท่ีเดก็ยงัต้องฝึกฝนให้ระบำยสีเพียง

  บำงสว่นของใบเรือหรือถ้ำหำกเป็นทกัษะท่ีเดก็ยงัไม่สำมำรถท ำได้ให้ปลอ่ย

  ไว้ไม่ต้องระบำยสี กำรระบำยสีให้ใช้สีเดียวกบั = สีของฤดใูบไม้ร่วง ผู้ปกครองกรอกข้อมลูในสว่นของเรือที่ให้เขียนตวัหนงัสือ • ส่งคืนสมุดเรือที่กรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้โรงเรียนอนุบาลก่อนมีกำรสนทนำเก่ียวกบัพฒันำกำรของเดก็

  • ภำยในเดือนตลุำคมจะจดัให้มีการสนทนาเก่ียวกับพฒันาการของเดก็ระหวำ่งครูอนบุำลและผู้ปกครอง (เดก็อำจเข้ำ

  ร่วมได้หำกมีกำรอนญุำต) ส ำรองเวลำส ำหรับกำรสนทนำประมำณ 30 นำที

  • ระหวำ่ง/หลงักำรสนทนำกบัผู้ปกครอง ครูอนบุำลจะกรอกข้อมลูในแบบฟอร์ม “เอกสำรแนบสมดุเรือ” กรณีจ ำเป็นต้องได้รับ

  กำรสง่เสริมเพ่ิมเติมสำมำรถกรอกในแบบฟอร์มเข็มทศิได้

  • การสนทนาประเมินผลจะจดัขึน้ในภำคเรียนฤดใูบไม้ผลิ (เดก็สำมำรถเข้ำร่วมได้)

  • เดก็ระบำยสีในสมดุเรือให้เสร็จโดยใช้สีของฤดใูบไม้ผลิ

  • สมดุเรือและเอกสำรแนบ ตลอดจนแบบฟอร์มเข็มทิศใด ๆ จะถกูเก็บรักษำไว้ที่โรงเรียนและจะสง่ตอ่ให้

  โรงเรียนเมื่อครูอนบุำลพบกบัครูประจ ำชัน้ในอนำคต

  สมุดเรือ แผนกำรเรียนรู้ส ำหรับเดก็ชัน้อนบุำล

  ช่ือ:

  เลขประจ ำตวั:

  กลุม่อนบุำล:

  ครูอนบุำล:

 • - - ท ำงำนเป็นกลุม่ - ท ำงำนคนเดียว

  - แสดงควำมเกรงใจ - พดูทกัทำย - พดูขอบคณุและขอโทษ - ปฏิบตัิตำมกฎระเบียบ

  กำรเติบโตเป็น มนษุย์และพลเมือง

  ทกัษะทำงสงัคม

  ฉนัสำมำรถ ... - เขียนช่ือตวัเอง - บอกช่ือและ นำมสกลุ

  - เดิน - วิ่ง - เลน่สกี - เลน่สเก็ตน ำ้แข็ง - ข่ีจกัรยำนสองล้อ

  - วำดรูป - งำนไม้ - เย็บผ้ำ - ใช้กรรไกร - งำนประดิษฐ์

  ทกัษะควำมรู้ควำมสำมำรถ ทกัษะกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำย

  - จ ำตวัอกัษรได้ - ได้ยินเสียงตวัอกัษร แรกของค ำทกัษะกิจวตัรประจ ำวนั

  ฉนัชอบ ...

  สี

  สี ฤดใูบไม้ร่วง :

  ฤดใูบไม้ผลี :

  วนัท่ี :

  ครูอนบุำลลำยมือช่ือของเดก็

  ฉนัต้องกำรควำมช่วยเหลือ ... ฉนัอยำกเรียน ... ฉนัยงัต้องฝึกฝน ... ฉนัเก่ง ...

  - ดแูลข้ำวของและ เสือ้ผ้ำของตวัเอง

  - เก็บของเข้ำท่ีเม่ือ ใช้เสร็จ

  - ฉนัออกก ำลงักำย ทกุวนัทัง้กลำงแจ้ง และในร่ม

  - สวมใสแ่ละถอด เสือ้ผ้ำเอง

  - ติดกระดมุ - รูดซิป - ผกูเชือกรองเท้ำ

  - กินอำหำรเรียบร้อย - ใช้มีดและส้อม - มีมำรยำทบนโต๊ะ อำหำร

  ฉนักินอำหำรหลำกหลำย

  สขุอนำมยั - ไปห้องน ำ้เองได้ - เช็ดท ำควำมสะอำด - ล้ำงมือ

  - ฉนัสำมำรถเลน่ได้ - ฉนันอนหลบัดี

  ฉนัสำมำรถขอควำมช่วยเหลือ จำกผู้ใหญ่เม่ือมีปัญหำ

  ฉนัสำมำรถพดูบอกถึงควำม ต้องกำรและควำมจ ำเป็น

  - รู้จกัรอคิว - รู้จกัแบง่ปัน - รู้จกัชนะและแพ้ - ให้ควำมร่วมมือกบัเดก็คนอ่ืน

  ฉนัมีเพ่ือน

  ฉนัปฏิบตัิตวัดีกบัเดก็คน อ่ืน ๆ และกบัผู้ใหญ่

  - แสดงควำมรู้สกึและ จดักำรควำมรู้สกึ

  - แสดงควำมเห็นอก เห็นใจ

  - ฉนัรู้สกึปลอดภยั ฉนั “คุ้นชินกบัน ำ้”

  - มีควำมตัง้ใจ - ไม่รบกวนชัน้ เรียน

  - ปฏิบตัิตำมค ำขอ - เร่ิมต้นท ำแบบฝึกหดั ท ำตอ่ และท ำ จนเสร็จ

  - พึง่พำควำมรู้และควำมสำมำรถของ ตวัเอง

  ผู้ปกครอง

  ฉนัชอบและ ใสใ่จสิ่งแวดล้อม

  ฉนัไม่ทิง้ขยะลงในแหลง่ ธรรมชำติ

  ทกัษะด้ำนคณิตศำสตร์ - จ ำตวัเลข 0-9 ได้ - นบัเลขตำมล ำดบั

  1,2,3. . . 10 - จ ำจ ำนวนสิ่งของได้

  = 3

  - เลือกและจดัเรียงสิ่งของตำมล ำดบัควำม เหมำะสม

  - เข้ำใจเก่ียวกบัเวลำ (วนันี,้พรุ่งนี,้เม่ือวำน) - เข้ำใจต ำแหน่ง (บน, ท่ี, ด้ำนลำ่ง, ข้ำง ๆ ....)

  ฉนัมีค ำศพัท์หลำกหลำยและ เข้ำใจควำมหมำยของค ำ

  - ร้องเพลง - เคลื่อนไหวตำมจงัหวะ - ปรบมือตำมจงัหวะ

  - ฟ